Moderní dřevostavba
DOPORUČENÉ SKLADBY
-střešních plášťů
-vnitřních stěn
-obvodových
plášťů
...může být moderní
i po mnoha
letech
Nová generace minerální vlny
02 • Úvod
Obsah
Úvod
Úvod
2
Materiály URSA pro dřevostavby
3
Střešní pláště
4
Vnitřní stěny
5
Obvodové pláště
6
Proč zateplovat dům na lepší než tzv. požadovanou úroveň?
Protože požadavky norem nelze považovat za ekonomicky optimální. Podle některých výpočtů
je i zateplení na tzv. doporučenou hodnotu ekonomicky optimální pro budovu s uvažovanou
životností pouze 20 let!
Jak se budou vyvíjet požadavky norem v budoucnu?
Moderní dřevostavby představují
plnohodnotnou alternativu ke
klasickým „těžkým“ konstrukcím
staveb. Oproti nim však vykazují
několik předností:
S jistotou můžeme říci že se budou postupně zvyšovat. Lze předpokládat že v horizontu 10 let
bude za základní standard považována budova jejíž vlastnosti budou odpovídat tomu co dnes
nazýváme pasivní dům.
Domníváte se že máte li špatně zateplenou fasádu tak nemá význam kvalitně
zateplovat například podkroví?
To není pravda! Výsledná ztráta tepla obvodovou konstrukcí je tvořena součtem ztrát jednotlivými konstrukcemi (střechou, fasádou, okny,…), není určena tzv. nejslabším článkem.
Co mi přinese dosažení lepší hodnoty součinitele prostupu tepla?
- Vyšší rychlost výstavby
bez nutnosti významných
technologických přestávek
- Dosažení vynikajích tepelně technických parametrů obálky budovy při nižších tloušťkách konstrukce
Součinitel prostupu tepla v podstatě vyjadřuje množství tepla které proteče určitou plochou
stavební konstrukce. Předsavíte li si unikající teplo jako peníze které konstrukcí unikají do vzduchu, tak při dosažení součinitele prostupu tepla 0,20 W/m2·K Vám jedním čtverečním metrem
střechy uteče teplo za dvakrát tolik peněz, než v případě, kdyby konstrukce dosáhla hodnoty
0,10 W/m2·K.
Jak mám porozumět tomuto prospektu?
Hustota tepelného toku (ztráty tepla konstrukcí) závisí na dosažené hodnotě součinitele
prostupu tepla a také orientací stavební konstrukce; seshora dolu (například stropem nad
průjezdem) – uniká prostě méně tepla než zdola nahoru (například plochou střechou). Proto
jsou pro různé kontrukce stanoveny různé požadavky.
Hodnota požadovaná
- té musí být dosaženo vždy
- Efektivnější využití zastavěné
plochy
- Vysoká variabilita úpravy
fasády
- Menší zátěž pro životní prostředí
Hodnota doporučená
- tedy hodnota o které se již dá uvažovat jako o minimální ekonomicky rozumné míře zateplení.
Hodnota vhodná pro dům nízkoenergetický
nebo dům v pasivním standardu
– tedy hodnota kterou lze považovat za dobrou investici
a záruku toho že Váš dům bude moderní i za deset let!
Materiály URSA pro dřevostavby • 03
Materiály URSA pro dřevostavby
- URSA DF 39 a URSA DF 37 - rolovaná izolace; universální minerální izolace plně dostačující pro většinu běžných aplikací.
- PURE 39 RN SILVER - rolovaná izolace; universální minerální izolace. Je charakteristická čistě bílou barvou a je uživatelsky
nadstandardně příjemná.
- PURE 35 RN FIT - rolovaná izolace; nejmodernější typ minerální izolace na bázi skelné vlny, je charakteristická čistě bílou barvou
a je uživatelsky nadstandardně příjemná. Je určená speciálně pro zateplování dřevěných rámových stavebních konstrukcí (šikmá
střecha, stěny dřevostaveb atp.). Vyznačuje se vynikajícími vlastnostmi tepelně technickými i mechanickými.
-
URSA SF 35 a URSA SF 32 - rolovaná izolace. Je určená speciálně pro zateplování dřevěných rámových stavebních konstrukcí (šikmá střecha, stěny dřevostaveb atp.), vykazuje nejlepší vlastnosti tepelně technické i mechanické. Izolaci URSA SF 32 s hodno
tou součinitele tepelné vodivosti λD = 0,032 W/(m·K), lze v současné době považovat za nejšpičkovější materiál tohoto typu na
českém trhu.
- URSA FKP 2 - izolace ve formě desek; všechny tepelné izolace URSA určené do fasád lzepoužít i pro zateplování dřevostaveb.
- URSA TWF 1 - rolovaná izolace dodávaná v šířce 625 mm; osvědčený výrobek určený pro izolace lehkých příček, použitelný také jako druhá vrstva izolace pod krokvemi, do vnitřních předstěn atd..
- URSA TWP 1 - izolace ve formě desek; osvědčený výrobek určený pro izolaci lehkých příček použitelný také jako druhá vrstva izolace pod krokvemi, do vnitřních předstěn atd..
- URSA TWF FONO - rolovaná izolace dodávaná v šířce 625 mm; novinka vycházející z osvědčeného materiálu TWF 1, oblasti
použití jsou stejné jako u TWF 1.
- PURE 40 PN - Izolace ve formě desek; nejmodernější typ minerální izolace na bázi skelné vlny, výrobek určený pro izolaci
lehkých příček, je použitelný také jako druhá vrstva izolace pod krokvemi, do vnitřních předstěn atd.. Je charakteristická svou čistě bílou barvou a je uživatelsky nadstandardně příjemná.
Minerální izolace na bázi skelné vlny URSA GLASSWOOL a PUREONE by URSA umožňují dosáhnout nejlepších hodnot
tepelně izolačních, zvyšují požární odolnost stavebních konstrukcí a přispívají ke zvýšení úrovně ochrany před hlukem. Materiály URSA GLASSWOOL jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a ve své kategorii tepelných izolací patří ke
světové špičce. PUREONE by URSA představuje nejnovější generaci výrobků zařazených do skupiny minerálních izolací
pro stavebnictví. Kombinují výhody minerální izolace na bázi skelné vlny URSA s nejmodernější technologií pojení.
Výsledkem je nehořlavá, čistě bílá minerální vlna bez obsahu formaldehydů, méně prašná a nedráždivá s nejlepšími
vlastnostmi tepelně technickými, akustickými a mechanickými.
Některé parametry materiálů URSA*
Název výrobku
Norma
URSA
TWP 1
URSA
TWF 1
URSA TWF
FONO
URSA
DF 39
URSA
DF 37
PURE
40 PN
PURE 39
RN SILVER
PURE 35
RN FIT
URSA
SF 35
URSA
SF 32
URSA
FKP 2
Deklarovaná hodnota
součinitele tepelné
vodivosti λD (W/mK)
ČSN EN
13162
0,040
0,040
0,040
0,039
0,037
0,040
0,039
0,035
0,035
0,032
0,035
Podélný specifický
odpor proti proudění
vzduchu Ξ (kPa·s/m3)
ČSN EN
2905
≥5
ČSN EN
13501 - 1
A1
Třída reakce
na oheň
40, 50,
60, 80,
100, 120,
140,160
40,
60,
80
50,
75,
100
50, 60,
80, 100,
120, 140,
160, 180,
200
50, 60,
80, 100,
120, 140,
150, 160,
180, 200
40, 50,
60, 80,
100,
120
50,
100,
160,
180
100,
140,
160
120, 140,
160, 180,
200, 220,
240
100,
120,
140,
160
80, 100,
120,
140,
160
Šířka
(mm)
625
625
625
1250
1250
625
1200
1200
1200
1200
600
Délka
(mm)
1250
7000 14 000
7000 9000
3500 9000
3500 9000
1250
4000 7000
3500 5600
3000 5000
2500 4000
1250
Tloušťka
(mm)
* Pro izolaci různých stavebních konstrukcí lze použít i jiné typy materiálů URSA než které jsou zde uvedené. Budete li řešit jakýkoliv problém v souvislosti s použitím izolací URSA, kontaktujte společnost URSA CZ, naši pracovníci Vám vždy rádi pomohou.
04 • Střešní pláště
Střešní pláště
Skladby zateplených konstrukcí šikmých střech s použitím systému Fermacell
a tepelných izolací URSA
Zateplené konstrukce šikmých střech musí vždy splnit tyto požadavky::
- Dlouhodobou ochranu před vnějšími vlivy
- Tepelnou ochranu budov (Dosažení příslušné hodnoty součinitele prostupu tepla UN podle ČSN 73 05 40 - 2)
- Vyhovující vlhkostní bilanci v konstrukci (Podle ČSN 73 05 40 - 4, případně ČSN EN ISO 13 788)
Ochranu před vnějšími vlivy zajišťuje střešní krytina v kombinaci s větrotěsnou difúzně otevřenou pojistnou hydroizolační fólií.
Dosažení příslušné hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí zajišťuje správně navržená skladba konstrukce s použitím vhodné
minerální tepelné izolace. Při posouzení skladby musí být zahrnut vliv všech prvků v konstrukci obsažených (tepelné mosty, větrané
i nevětrané vzduchové mezery atd..).
Vlhkostní bilancepodkroví
závisí na vlivu tepelných mostů v konstrukci obsažených a difúzních parametrech všech materiálů které konstrukce
Výstavba
obsahuje (V lehkých stavebních konstrukcích je vhodné dosáhnout skladbu která výpočtem podle ČSN 73 05 40 - 4 vykazuje roční
množství kondenzované vodní páry Mc = 0 (kg/(m ·a)).
s kovovou
spodní konstrukcí
Při realizaci střešních plášťů je třeba respektovat ostatní technické podklady společností Fermacell a URSA. Zároveň je třeba respekto2
vat požadavky na konstrukci definované ve všech souvisejících technických normách a zákonných nařízeních.
Izolace střešní šikminy a půdní nadezdívky
Opláštěnísádrovláknitou
sádrovláknitou
Opláštění
deskou FERMACELL
deskou
FERMACELL
tl. 10 mm
tl. 10 mm
9
2
1
3
5
6
1
2
3
4
4
5
6
7
8
7
8
1 Mezikrokevní izolace
2 Kovové závěsy, např. krokvový
závěs
Mezikrokevní
izolace
3 CD profil
Kovové
např. krokvový závěs
4 Dvě závěsy,
vrstvy izolace
5 profil
Parotěsná folie/parobrzda dle
CD
požadavků
Dvě
vrstvy izolace deska
6 Sádrovláknitá
FERMACELL, upevnění
Parotěsná folie/parobrzda dle požadavků
dle návodů na zpracování
Sádrovláknitá
deska
(šroubování
neboFERMACELL,
sponkování)upevnění
dle
na zpracování
(šroubování nebo 7 návodů
Podlahové
prvky FERMACELL
sponkování)
s kročejovou izolací a výškovým
vyrovnáním
prospekt: s kročejovou Podlahové
prvkyviz
FERMACELL
izolací
a
výškovým
vyrovnáním
viz prospekt:
Plánování a zpracování
Plánování a zpracování podlahových prvků
podlahových prvků FERMACELL
FERMACELL nebo Návody na zpracování
nebo Návody
naFERMACELL.
zpracování
podlahových
prvků
podlahových prvků FERMACELL.
Vyrovnávací
podsyp
FERMACELL
8 Vyrovnávací
podsyp
FERMACELL
9 Izolace URSA
Popis skladby:
První
vrstva tepelné
se vkládá mezi krokve v závislosti na tom, jaká je skladba podstřeší. Podle
skladby podstřeší
se konstrukce
střechy koncipuje
Tepelná
izolace
ve střešní
Střešní
šikmina
a půdníizolace
nadezdívka
jako dvouplášťová nebo tříplášťová. Pokud je jako pojistná hydroizolace použita tzv. kontaktní vysoce difúzně otevřená podstřešní fólie (bez bednění),
šikmině
až k pozednici
2 výšky krokví bez vzduchové mezery (dvouplášť). Pokud je v konstrukci
tak se tepelná izolace vkládá do plné
střechy použita nekontaktní podstřešní fólie
cm
. 50
nebo jinámax
pojistně
hydroizolační vrstva s vyšším difúzním odporem, tak mezi pojistnou hydroizolací (případně bedněním) musí být vymezena větraná
Izolace mezi
krokvemi
až prostupu tepla je
vzduchová mezera (podle ČSN 731901, min 40 mm při sklonu střechy ≥ 25°, tříplášť). Pro dosažení 1požadované
hodnoty
součinitele
4
obvykle potřeba
přidat dle potřeby jednu nebo více vrstev tepelné izolace. Z vnitřní strany je konstrukce opláštěná
sádrovláknitými deskami FERMACELL,
k pozednici
5
které
se montují (s pomocí sponek nebo vrutů) na rošt ze dřevěných latí nebo z ocelových CD profilů s osovou roztečí max. 400 mm (na šikminách
2 Kovové závěsy, profily, dvě vrstvy
a horizontálních podhledech). Použité řezivo
2 musí odpovídat třídě S 10 podle DIN 4074, respektive ČSN EN 732824-1. Součástí nosné konstrukce jsou
izolace,
parobrzda
a opláštění
ostatní prvky uvedené ve výrobní dokumentaci příslušného dílce stavební konstrukce, ve vazbě na statické
posouzení
konstrukce.
V konstrukci musí
být umístěna vhodná parozábrana.
FERMACELL až k pozednici
Konstrukce podhledu je vyplněna průmyslově vyráběnou tepelnou izolací z minerální vlny URSA GLASSWOOL nebo PURE ONE s deklarovaným
3 UW profil s napojovacím
součinitelem tepelné vodivosti (viz. ČSN EN 13 162)
2 min. λD ≤ 0,040 (W/m·K).
2
3
těsněním
4 Polohu podlahového profilu
přenést kolmo na střešní
Střešní pláště / Vnitřní stěny • 05
Součinitel prostupu tepla, hodnoty pro jednotlivé úrovně zateplení střechy
Úroveň požadavků pro lehké konstrukce zateplených střešních plášťů
Součinitel prostupu tepla UN,20 [W/(m2·K)]
Požadovaná hodnota, střecha se sklonem do 45° (platí pro všechny stavby)
0,24
Doporučená hodnota, střecha se sklonem do 45°
0,16
Hodnota vhodná pro dům nízkoenergetický a dům v pasivním standardu, střecha se sklonem do 45°
≤ 0,11
Požadovaná hodnota, střecha se sklonem nad 45° (platí pro všechny stavby)
0,30
Doporučená hodnota, střecha se sklonem nad 45°
0,20
Hodnota vhodná pro dům nízkoenergetický a dům v pasivním standardu, střecha se sklonem nad 45°
≤ 0,13
Tabulka vychází z ČSN 730540 - 2
Dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro vybrané varianty skladeb
Tepelná izolace mezi krokvemi (krokve 100 x 160 mm, rozteč 900 mm) s přidanou tepelnou izolací tloušťky 60 mm v příčném dřevěném nebo ocelovém příčném roštu (60 x 40 mm rozteč 400 mm) pod krokvemi. Na spodním roštu je umístěna parozábrana a opláštění deskami FERMACELL 10 mm.
Tepelná izolace λD [W/(m·K)]:
Součinitel prostupu tepla UN
[W/(m2·K)]
Mezi krokvemi (160 mm)
Pod krokvemi (60 mm)
Příklady izolací vykazujících příslušné parametry
0,039
0,039
PURE 39 RN SILVER, URSA DF 39
0,22
0,037
0,037
URSA DF 37
0,21
PURE 35 RN FIT, URSA SF 35, FKP 2
0,035
0,037
0,20
URSA DF 37
URSA SF 32
0,032
0,037
0,19
URSA DF 37
Tepelná izolace mezi krokvemi (krokve 100 x 160 mm, rozteč 900 mm) s přidanou tepelnou izolací tloušťky 120 mm v příčném ocelovém příčném
roštu (rozteč 400 mm) pod krokvemi. Na spodním roštu je umístěna parozábrana a opláštění deskami FERMACELL 10 mm.
Tepelná izolace λD [W/(m·K)]:
Součinitel prostupu tepla UN
[W/(m2·K)]
Mezi krokvemi (160 mm)
Pod krokvemi (120 mm)
Příklady izolací vykazujících příslušné parametry
0,039
0,039
PURE 39 RN SILVER, URSA DF 39
0,16
0,037
0,037
URSA DF 37
0,15
0,035
0,035
PURE 35 RN FIT, URSA SF 35, FKP 2
0,14
0,032
0,032
URSA SF 32
0,13
Tepelná izolace mezi krokvemi (krokve 100 x 160 mm, rozteč 900 mm) s přidanou tepelnou izolací v tloušťce 200 mm v nosném roštu který je konstruován tak že netvoří významný tepelný most. Na spodním roštu je umístěna parozábrana a opláštění deskami FERMACELL 10 mm.
Tepelná izolace λD [W/(m·K)]:
Součinitel prostupu tepla UN
[W/(m2·K)]
osné
osné stěny
stěny FERMACELL
FERMACELL s
s dřevěnou
dřevěnou konstrukcí
konstrukcí
Mezi krokvemi (160 mm)
Pod krokvemi (200 mm)
Příklady izolací vykazujících příslušné parametry
0,039
0,039
PURE 39 RN SILVER, URSA DF 39
0,12
0,037
URSA DF 37
0,11
0,035
0,035
PURE 35 RN FIT, URSA SF 35, FKP 2
0,10
0,032
0,032
URSA SF 32
obvodové nosné, dělící 0,037
prostor
obvodové nosné, dělící prostor
ačení
ačení
T 14
T 14
T 15
T 15
T 15-1
T 15-1
T 16
T 16
T 16-1
T 16-1
Schéma
Schéma
Tloušťka stěny
Tloušťka stěny
[mm]
[mm]
Vnitřní stěny125
125
Spodní konstrukce(13)
Spodní konstrukce(13)
sloupky
žebra
sloupky
žebra
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
60/100
60/100
0,10
Opláštění FERMACELL
Opláštění
FERMACELL
jedna strana
jedna strana
[mm]
[mm]
60/100
60/100
12,5
12,5
Izolace(1)
Izolace
tloušťka/obj. hmotnost
tloušťka/obj. hmotnost
[mm] / [kg/m33]
[mm] / [kg/m ]
(1)
bez izolace
bez izolace
Lehké konstrukce vnitřních stěn s využitím materiálů URSA včetně souhrnu jejich parametrů, najdete také v prospektu „Ochrana před hlukem“ vydaného společností URSA CZ.
125
125
Označení
1 HT 15
125
125
1 HT 15-1
125
60/100
Tloušťka
60/100
stěny
Spodní konstrukce
sloupky
[mm]
[mm]
125
60/100
60/100
60/100
žebra
[mm]
60/100
12,5
60/100
12,5
60/100
60/100
60/100
60/100
stěna
40/60
jedna strana
[mm]
60/100 +
60/100
+
předsazená
60/100 +
předsazená
stěna 40/60
před125 40/60
sazená
stěna
12,5 Izolace
12,5
tloušťka/obj. hmotnost
Opláštění FERMACELL
[mm] [kg/m3]
URSA TWP 1,
12,5
URSA TWF 1,
12,5
Zvuková izolace
Povolené
napětí p
[N/mm2]
2,0
URSA TWF FONO,
PURE 40 PN
12,5
2,0
skelná
izolace
R podle
Plošná
skelná
izolace
hmotnost
100/13
ČSN EN ISO 717-1
100/13
[kg/m ]
[dB]
(2)
w
Požárně
Požární odolnost podle
klasifikační
ČSN EN 1365-1
osvědčení
2
37
42
REI 15 DP2
REI 45 DP3
PKO-08-073/
AO 204
37
43
REI 15 DP2
REW 15 DP2
REI 45 DP3
REW 45 DP3
PKO-10-047/
AO 204
skelná izolace
skelná
100/13 izolace
100/13
dřevovláknitá izolace
* tepelné izolace PUREONE by URSA jsou
vyráběný a distribuovaný
pod značkou URSA.12,5
Představují nejmodernější generaci
minerální tepelné
izolace na bázi skelné vlny.
125prémiový produkt60/100
60/100
dřevovláknitá
izolace
100/45
Vykazují vynikající parametry tepelně technické, jsou bez obsahu formaldehydů, méně prašné a nedráždivé.
100/45
165
165
60/100 +
60/100
+
předsazená
60/100
60/100
12,5
12,5
dřevovláknitá izolace
dřevovláknitá
izolace
100/45
06 • Obvodové pláště
Obvodové pláště
Skladby obvodových stěn s použitím systému Fermacell a tepelných izolací URSA
Obvodové stěny musí vždy splnit tyto požadavky:
- Dlouhodobou ochranu před vnějšími vlivy
- Tepelnou ochranu budov (Dosažení příslušné hodnoty součinitele prostupu tepla UN podle ČSN 73 05 40 - 2)
- Vyhovující vlhkostní bilanci v konstrukci (Podle ČSN 73 05 40 - 4, případně ČSN EN ISO 13 788)
38
Ochrana před povětrnostními vlivy
Ochranu před vnějšími vlivy zajišťuje vnější obložení stěny, případně v kombinaci s větrotěsnou difúzně otevřenou hydroizolační fólií.
Dosažení
příslušnéFERMACELL
hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí zajišťuje správně navržená skladba konstrukce s použitím vhodné
12.
Deska
minerální tepelné izolace. Při posouzení skladby musí být zahrnut vliv všech prvků v konstrukci obsažených (tepelné mosty, větrané
i nevětrané vzduchovéHD:
mezeryvenkovní
atd..).
Powerpanel
Vlhkostní bilance závisí na vlivu tepelných mostů a difúzních parametrech všech materiálů, které konstrukce obsahuje. (V lehkých
deska
v dřevostavbách
stavebních konstrukcích je vhodné dosáhnout skladbu, která výpočtem podle ČSN 73 05 40 - 4 vykazuje roční množství kondenzované vodní páry Mc = 0 (kg/(m2·a)).
Při realizaci stěny je třeba respektovat ostatní technické podklady společností Fermacell a URSA. Zároveň je třeba respektovat
požadavky na konstrukci definované ve všech souvisejících technických normách a zákonných nařízeních.
Schema základní konstrukce
10
1 Vnější konstrukční deska; v případě ze skladba nebude doplněna o další vrstvy izolace,
musí být použit vhodný typ desky, například Powerpanel FERMACELL HD
8
9
1
2 Armovací páska
3 Armovací lepidlo
4 Fasádní stěrka armovací mřížkou
2
3
5 Fasádní stěrka armovací mřížkou
4
6 Tenkovrstvá omítka
5
6
7
7 Tepelná izolace URSA GLASSWOOL nebo PUREONE by URSA
8 Dřevěný sloupek nosné konstrukce
9 Parozábrana
10 Vnitřní konstrukční deska
Popis skladby:
Dřevěný rám je zhotoven ze sloupků profilu 50/140 mm s osovou vzdáleností sloupků max. 625 mm, spojených dole a nahoře vodorovnými
vlysy shodných profilů. Použité řezivo musí odpovídat třídě S 10 podle DIN 4074, respektive ČSN EN 732824-1.
Součástí rámu jsou nadokenní překlady a ostatní prvky dřevěného rámu uvedené ve výrobní dokumentaci příslušného dílce obvodové
stěny
ve vazbě
na
statické
posouzení
konstrukce.
U
venkovního
napojení
stěn
v dřevostav­
Vlastnosti
desky.
bách
se musel
až donedávna
používat
Deskyvyráběnou
Powerpanel FERMACELL
Dřevěný
rám
je vyplněn
průmyslově
tepelnouHDizolací z minerální vlny URSA GLASSWOOL s deklarovaným součinitelem tepelné
„mix"
různorodých
všemi
jsou λ
cementovláknité,
skelnýmiovlákny
vodivosti
(viz.materiálů
ČSN ENse13
162) min.
≤ 0,040 (W/m·K)
tloušťce 140 mm. Dřevěný rám je oboustranně oplášťěn sádrovláknitými deskami
D
riziky,
které tyto
materiály 12,5
ve venkovním
vyztužené sendvičové desky, s lehkou
Fermacell
tloušťky
mm.
opláštění
budov přinášejí.
příměsí
ve formě
keramzito­konvekčně celistvá vrstva, omezující prostup vodních par z interiéru do konsMezi vnitřní
deskou Fermacell aminerální
tepelnou
izolací
je vložena
Nová deska
FERMACELL
vého granulátu (ve
střední
vrstvě)
trukce,
vytvořená
s použitím polyetylénové
(PE)
fólie
jako parozábrany nebo polypropylénové (PP) fólie jako parobrzdy.
Powerpanel HD, která má povolení
a recyklované skelné strusky v obou
Detailní informace
Vnitřní předstěny:
k plánování a zpracování
krycích vrstvách. Desky se vyrábí ve
desek FERMACELL
Z hlediska dosažení vyšší míry funkční bezpečnosti obvodových stěn
je vhodné z vnitřní strany doplnit konstrukci o zateplenou předstěnu
funkce v opláštění venkovní konstrukce
standardním formátu 2600 nebo
HD se nacházejí
(například z desek Fermacell na CW profilech). Předstěna ještěPowerpanel
zvýší tepelný
odpor konstrukce aniž by ji ohrozila z hlediska vlhkostní
dřevostaveb:
3000 x 1250 x 15 mm.
v brožurách:
bilance (vždy doporučujeme ověřit výpočtem) a zároveň umožňuje
provést
rozvody (potrubí, kabeláže atp.) bez nutnosti proniknout
¬ Deska FERMACELL
statická funkce – spolunosné
rovinou parozábrany.
Powerpanel HD: Deska pro
stavebního orgánu, spojuje následující
a vyztužující opláštění
venkovní použití – projek-
Statika:
trvalá a účinná ochrana před
tování a zpracování
¬ Deska mm
FERMACELL
Sádrovláknité
desky
Fermacell skladebných rozměrů šířky 1250/625
a délky min. 2400 mm jsou ke sloupkům a vodorovným vlysům
povětrnostními vlivy
– přímé
Powerpanel HD: Povolení
rámu
dleomítkového
údajů výrobce
doporučenými sponkami (52x10x1,5 mm) po 75 a 150 mm.
nanesení
systému desek pro staticky namáhané konstrukcepropřipevněny
stěny z dřevěných
Styky sádrovláknitých desek jsou na vnitřní straně slepeny spárovacím
panelů lepidlem Fermacell.
Na vnější straně jsou styky desek provedeny na sraz.
Zatížení stěny je možné do 64,8 kN/m.
Požární odolnost:
Platí pro všechny uvedené konstrukční varianty.
REI 15 DP2
REI 45 DP3 Podle ČSN EN 1365-1 Požárně klasifikační osvědčení PKO2-08-073/AO 204
Obvodové pláště • 07
Součinitel prostupu tepla, hodnoty pro jednotlivé úrovně zateplení lehké
konstrukce vnější stěny
Součinitel prostupu tepla UN,20
[W/(m2·K)]
Úroveň požadavků pro lehké konstrukce vnější stěny
Požadovaná hodnota (platí pro všechny stavby)
0,30
Doporučená hodnota
0,20
Hodnota vhodná pro dům nízkoenergetický a dům v pasivním standardu
≤ 0,13
Tabulka vychází z ČSN 730540 - 2
Dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro vybrané varianty difúzně
otevřené skladby
Tepelná izolace pouze mezi sloupky nosné konstrukce, z vnější strany s větranou vzduchovou mezerou. (popis skladby: viz předchozí strana). Celková
tloušťka izolace 140 mm.
Tepelná izolace λD [W/(m·K)]:
Součinitel prostupu tepla UN
[W/(m2·K)]
Mezi sloupky 140 mm izolace
Příklady izolací vykazujících příslušné parametry
0,037
URSA DF 37
0,30
0,035
PURE* 35 RN FIT, URSA SF 35, FKP 2
0,29
0,032
URSA SF 32
0,27
Tepelná izolace mezi sloupky nosné konstrukce, z vnější strany s přidanou tepelnou izolací v příčném dřevěném roštu 60 x 40 mm, rozteč 625 mm
(λD v příčném roštu 0,040 W/(m·K), například URSA TWP 1, DF 40, z vnější strany s větranou vzduchovou mezerou. (popis skladby: viz předchozí
strana). Celková tloušťka izolace 200 mm.
Tepelná izolace λD [W/(m·K)]:
Součinitel prostupu tepla UN
[W/(m2·K)]
Mezi sloupky a v příčném roštu
celkem 200 mm izolace
Příklady izolací vykazujících příslušné parametry
0,040
PURE 40 PN, URSA SF 40, TWP 1, FKP 1
0,23
0,039
PURE 39 RN SILVER, URSA DF 39
0,23
0,037
URSA DF 37
0,22
0,035
PURE 35 RN FIT, URSA SF 35, FKP 2
0,21
0,032
URSA SF 32
0,20
Tepelná izolace mezi sloupky nosné konstrukce, z vnější strany s přidanou tepelnou izolací v konstrukci zavěšené fasády. Konstrukce pro zavěšení
fasády neobsahuje významné tepelné mosty. Celková tloušťka izolace 140 + 200 (mm).
Tepelná izolace λD [W/(m·K)]:
Součinitel prostupu tepla UN
[W/(m2·K)]
Mezi sloupky a v konstrukci
pro zavěšení fasády celkem
240 mm izolace
Příklady izolací vykazujících příslušné parametry
0,040
PURE 40 PN, URSA SF 40, TWP 1, FKP 1
0,12
0,039
PURE 39 RN SILVER, URSA DF 39
0,12
0,037
URSA DF 37
0,11
0,035
PURE 35 RN FIT, URSA SF 35, FKP 2
0,11
0,032
URSA SF 32
0,10
Skladby s kontaktním zateplovacím systémem
Z celé řady důvodů se u dřevostaveb velmi často volí použití některá z variant kontaktního zateplovacího systému (ETICS). Tyto systémy jsou však vždy
relativně difúzně uzavřené a při jejich navrhování je nutné pečlivé vyšetření skladby zejména z hlediska bilance vlhkosti.
Tepelná izolace mezi sloupky nosné konstrukce. Z vnější strany kontaktní zateplovaní systém s použitím expandovaného (pěnového) polystyrénu
tloušťka 120 mm. Celková tloušťka izolace 140 + 120 (mm).
Tepelná izolace: Mezi sloupky (z vnější strany vždy 140 mm izolace kontaktního zateplení) λD [W/(m·K)]
Součinitel prostupu tepla UN
[W/(m2·K)]
0,040
PURE 40 PN, URSA SF 40, TWP 1, FKP 1
0,16
0,039
PURE 39 RN SILVER, URSA DF 39
0,16
0,037
URSA DF 37
0,15
0,035
PURE 35 RN FIT, URSA SF 35, FKP 2
0,15
0,032
URSA SF 32
0,14
Poznámka: pro některé konstrukce jsou v tabulkách uvedeny stejné hodnoty součinitele prostupu tepla při použití kvalitativně odlišných tepelných izolací. To je způsobeno zaokrouhlováním
vypočtené hodnoty, vždy nahoru v krocích po 0,01 W/m2·K. Rozdíl mezi takto uvedenými hodnotami tak může být téměř 0,01 W/m2·K tj., v některých případech, téměř 10 %.
* tepelné izolace PUREONE by URSA jsou prémiový produkt vyráběný a distribuovaný pod značkou URSA. Představují nejmodernější generaci minerální tepelné izolace na bázi skelné vlny.
Vykazují vynikající parametry tepelně technické, jsou bez obsahu formaldehydů, méně prašné a nedráždivé.
Stáhněte si z www.ursa.cz
zdarma software pro:
1
výpočet energetického
štítku obálky budovy
2
tepelně technické
posuzování
konstrukcí
DOTACE Z PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM!
Tepelné izolace URSA jsou registrované v seznamu výrobků technologií (SVT)
programu Zelená úsporám.
URSA CZ s.r.o.
Pražská 16/810, 102 21 Praha 10
Tel.: 281 017 376, 281 017 374
Fax: 281 017 377
E-mail: [email protected]
www.ursa.cz
Prodejce:
Download

Moderní dřevostavba