ALAN SEÇİMİ
VE MESLEKLER
MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT
• Kendi özelliklerimizi tanımalıyız.
Yetenekler,İlgiler,Beklentiler,Kişilik Özellikleri
• Mesleklerin özelliklerini tanımalıyız.
“10 Yıl Sonra Nasıl Bir Yaşam İstiyorum?”
- Nasıl bir iş?
- Nasıl bir iş yeri?
- Nasıl bir ev?
- Nasıl bir aile?
- Nasıl arkadaşlar?
- Nasıl bir sosyal yaşam?
Kendi özelliklerimizle, mesleklerin özellikleri
arasındaki ortak noktaları bulmalıyız.
KENDİ ÖZELLİKLERİNİZLE MESLEĞİN ÖZELLİKLERİ
ARASINDAKİ ORTAK NOKTALARI BULMA
• Kendi özellikleriniz ile mesleklerin özellikleri
ne derece uyuşuyor.
• Mesleklerle uyuşmayan özellikleriniz, o
mesleği yapmanızı engelleyecek durumda mı?
Örneğin; kişilik yapısı ve sosyal
yaşantısından dolayı insanlardan fazla
hoşlanmayan ve sinirli yapıya sahip birinin
polislik, öğretmenlik gibi mesleklerde
başarısız olma ihtimali yüksektir.
• Ayrıca birey, istekleri doğrultusunda bir
meslek tercihi yapmadığında, ne içinde
bulunduğu meslekte yeteneklerini kullanıp
başarılı olabilir ne de mutlu bir birey olarak
mesleğini sürdürebilir.
FEN BİLİMLERİ ALANINI
KİMLER SEÇMELİ?
• Tıp, Eczacılık, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Fizik Tedavi,
Moleküler Biyoloji Ve Genetik, Diş Hekimliği, Fizik
Tedavi, Beslenme Uzmanlığı vb. programların bulunduğu
“Sağlık Bilimleri” alanında eğitim görmek istiyorsa,
• Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Çevre, Endüstri, İnşaat,
Makine, Uçak, Gemi inşaat vb. programlarının
bulunduğu “Mühendislik Bilimleri” alanında öğrenim
görmek istiyorsa,
• Hayvanlar ve doğa ile ilgileniyorsa; Ziraat Fakültesinin
bölümleri, Veterinerlik, Fizik, Kimya, Biyoloji,
Matematik bölümleri, Mimarlıkla Ve Endüstriyel
Tasarımla, Nükleer Enerji, Astronomi Ve Uzay Bilimleri,
Harita vb. alanlarla ilgileniyorsa yine “Fen Bilimleri”
alanını seçmelidir.
FEN BİLİMLERİ ALANINI
KİMLER SEÇMELİ?
• Öğrencinin ilköğretimde ve 9. sınıfta Matematik Ve Fen
Bilimleri derslerinde başarı göstermesi, bu dersleri öğrenmede
ve çalışmada herhangi bir güçlük yaşamamış olması gerekir.
• Bunun yanı sıra şekil çizme, üç boyutlu şekilleri iki boyutlu
olarak resmetme yeteneğinin de gelişmiş olması gerekir.
• Öğrencinin bu alanda başarılı olabilmesi için Fen Bilimleri
derslerinde yer alan konularla ilgili dergi, kitap vb. yayınlara,
bu alanlardaki gelişmelere ilgi gösteriyor olması, laboratuar
çalışmalarından hoşlanması, insanlara yardım etme eğiliminin
belirgin olması gerekmektedir.
Bireyin mekanik ilgi, elektronik (radyo, bilgisayar, elektronik
oyuncaklar vb.) ya da mekanik bir aracın tamiri (bisiklet, saat,
bilgisayar, vb.) her bir parçanın sökülerek yeniden monte
edilmesi gibi konularla ilgilenmekten hoşlanması, kendi
kendine yeni şeyler deneme girişiminde bulunması önemlidir.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
• Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve sistemlerin
kullanılması konularında çalışan kişidir.
•
•
•
•
•
•
•
Bilgisayar mühendisi olmak isteyenlerin;
Üstün bir akademik yeteneğe,
Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne,
Bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine sahip,
Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan,
Dikkatli, sabırlı,
Kendini sürekli yenileme gereği duyan, araştırıcı kimseler olmaları gerekir.
• Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı günümüzde bilgisayar
mühendisleri, eğitim, endüstri, ticaret, hizmet, danışmanlık alanlarında
faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında, bankalarda,
üniversitelerde, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten ve pazarlayan
firmalarda çalışabilirler. Ülkemizde bilgisayar mühendislerinin çalışma
alanları, donanım teknolojisini tasarlama ve üretmeden çok yazılım
teknolojisi üzerinde yoğunlaşmıştır.
• Bilgisayar mühendisliği eğitimi üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin
“Bilgisayar Mühendisliği” bölümünde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır.
ECZACILIK
• Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan,
hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi
ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişidir.
•
•
•
•
•
•
Eczacı olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
Kimya ve biyoloji konularına meraklı ve bu alanda başarılı,
Sorumluluk duygusu yüksek,
Dikkatli, tertipli ve düzenli,
İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan kimseler olmaları gerekir.
• Eczacılar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde, çeşitli laboratuarlarda
(hastane veya özel), ilaç endüstrisinde (fabrika veya depo), kalite kontrol
birimlerinde, kendilerine ait veya hastanelerde bulunan eczanelerde çalışırlar.
Eczacılar özel sektörde üretim ve pazarlama alanlarında çalışabilirler. Ayrıca
son yıllarda ilaç tanıtıcısı olarak çalışanlar da bir hayli fazladır.
• Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eczacılık fakültelerinde
verilmektedir. Eğitim süresi 5 yıldır.
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
• Endüstride ve bankacılıkta sorunların matematik yolu ile analizini yapan ve
çözüm yollarını geliştiren kişidir.
• Matematik mühendisi olmak isteyenlerin;
• Üst düzeyde akademik yeteneğe, sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine,
• Olayları analiz edebilme ve sonuçları matematik dili ile ifade edebilme
gücüne sahip,
• Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.
•
•
•
•
•
Matematik mühendisleri;
Kamu veya özel sektöre ait bankalarda,
Sigorta şirketlerinde,
Endüstri kuruluşlarında,
Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu
kuruluşlarında,
• Bilgisayar yazılım şirketlerinde görev alabilirler.
• Endüstri ve bilgisayar bilimlerinin gelişimi matematik mühendislerinin iş
bulma olanaklarını artırmıştır.
• Mesleğin eğitimi, liseden sonra girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı
fakültelerin “Matematik Mühendisliği” bölümünde verilmektedir. Eğitim
süresi 4 yıldır.
MİMARLIK
• Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, estetik
ilkeleri göz önünde bulundurarak tasarımını yapan ve yapımını denetleyen
kişidir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mimar olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde akademik yeteneğe,
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip,
Görsel sanatlara ilgili,
Estetik görüş sahibi, tasarım yeteneği olan,
Başkalarını etkileyebilen,
Yeniliklere ve eleştiriye açık,
Dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir.
• Mimarlar, inşaat firmalarında ve işletmelerin mühendislik mimarlık
bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskan
Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel
şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler.
• Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik
mühendislik-mimarlık fakülteleri ve Mimarlık Fakültelerinin
bölümünde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır.
fakülteleri,
“Mimarlık”
Mimar Sinan
PRATİSYEN HEKİM(TIP)
• İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve
cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.
•
•
•
•
•
•
•
Pratisyen hekim olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde akademik yeteneğe ve belleğe sahip,
Kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
Okumayı seven, meslek yaşamı boyunca tıptaki yenilikleri izleyen,
Dikkatli, sabırlı, gerektiğinde fedakarlıktan kaçınmayan,
Olayları derinliğine araştırma merakı olan,
İnsanlara karşı saygılı, onların duygularını anlayabilen kimseler olmaları
gerekir.
• Pratisyen hekimler sağlık ocaklarında, ana çocuk sağlığı merkezlerinde, verem
savaş dispanserlerinde, SSK hastanelerinde, çeşitli kurumların sağlık
birimlerinde, devlet hastanelerinin acil servislerinde, özel hastane ve
polikliniklerde hekim ve yönetici olarak çalışabildikleri gibi kendi
muayenehanelerini de açabilirler.
• Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı tıp fakültelerinde verilmektedir.
• Eğitim süresi 6 yıldır.
TÜRKÇE-MATEMATİK ALANINI
KİMLER SEÇMELİ?
• Avrupa Birliği İlişkileri,Çocuk Gelişimi
ve Eğitimi,İşletme,
İktisat,Maliye,Muhasebe,Ekonomi,Bank
acılık,Finans,Hukuk, Kamu Yönetimi,
Uluslararası İlişkiler, Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık,Psikoloji,
Sosyoloji, Felsefe,
Reklamcılık,Turizm,Sınıf Öğretmenliği
vb. yükseköğrenim programlarında
eğitim görmek istiyorsa
TÜRKÇE-MATEMATİK ALANINI
KİMLER SEÇMELİ?
• Öğrencinin ilköğretimde ve 9. sınıfta
Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilimler
derslerinde başarı göstermesi, bu dersleri
öğrenmede ve çalışmada herhangi bir güçlük
yaşamamış olması gerekir.
• Öğrencinin sosyal bilimler alanına giren
konulara ilgi göstermesi, bu konularla ilgili
dergi, kitap vb. yayınlara, bu alanlardaki
gelişmelere ilgi gösteriyor olması,
okuduklarından çıkarım yapma eğiliminin
belirgin olmasının yanı sıra, istatistikî ve
sayısal işlemlerle uğraşmaktan zevk duyması
ve insanlara yardım etme eğiliminin belirgin
olması gerekmektedir.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
• Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık,
matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim
veren kişidir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
Sözel ve sayısal düşünme yeteneği gelişmiş,
Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, kimseler olmaları gerekir.
• Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığınca ilköğretim okulları, yatılı
ilköğretim bölge okullarına, sınıf öğretmeni olarak atanırlar.
• Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim öğretim
kurumlarında da isterlerse çalışabilirler.
• Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin "Sınıf
Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.
• Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
HUKUK
• Toplumda bireylerin birbirleri ve devletle veya devletlerin birbirleriyle
ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkan
anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçular yetiştirilir.
• Hukuk fakültesini bitirenler, genellikle Hakim, Savcı ve Avukat unvanı ile
çalışmaktadırlar.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avukat,Hakim ya da Savcı olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde akademik ve sözel yeteneğe sahip,
İkna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,
Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
Sabırlı ve anlayışlı,
Tarafsız karar verebilen
Sorumluluk sahibi,
Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, okumayı ve araştırmayı seven,
kimseler olmaları gerekir.
• Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel
şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir.
• Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı ”Hukuk Fakülteleri”
bölümlerinde verilmektedir.
• Temel eğitimin süresi 4 yıldır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İŞLETME
Otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim,
yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan kişidir.
İşletmeci olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde akademik yeteneğe,
Sayısal düşünme yeteneğine,
Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne,
İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine,
Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yeteneğine,
Yüksek başarma güdüsü olan, yaratıcı,
Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen,
Matematik ve sosyal bilimlere ilgili,
Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,
Zamanı iyi kullanabilen kimseler olmaları gerekir.
Özellikle, büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin
planlanması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar.
Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler.
Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için, planlama, yönetme
ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma
olanakları oldukça geniştir.
Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı iktisadi ve idari bilimler fakültesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi veya işletme fakültelerinin "İşletme" bölümlerinde verilmektedir.
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır .
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
• Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve
kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine
açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile
iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine
yardım eden kişidir.
• Rehber öğretmen (psikolojik danışman) olmak isteyenlerin;
• Üst düzeyde genel yeteneğe,
• Sözlü ifade gücüne ve empati yeteneğine sahip,
• Sosyal bilim ve sosyal yardım ilgisi gelişmiş,
• Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
• Sağlıklı bir iletişim ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
• Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
• Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
• Kendini geliştirmeye istekli kimseler olmaları gerekir.
• Rehber öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve
ortaöğretim kurumlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim
kurumlarında, dershanelerde, halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim
merkezlerinde çalışabilirler.
• Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin "Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık" bölümlerinde verilmektedir.
• Eğitim süresi 4 yıldır.
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
• Bu programda dünya devletlerinin oluşturduğu
uluslar arası sistemin tarihi, geçirdiği evreler,
sitemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı,
işleyişi gibi konularda Türkiye’nin bu sistem
içindeki yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık
verilerek eğitim yapılır.
• Çalışma alanları oldukça çeşitlidir. En önemli
çalışma alanları arasında başta dışişleri bakanlığı
olmak üzere maliye ve gümrük bakanlığı, kültür
bakanlığı gibi devlet daireleri özel şirketler ve
çeşitli kitle haberleşme kuruluşları ve uluslararası
bankalar sayılabilir.
• Eğitim süresi 4 yıldır.
SOSYAL BİLİMLER ALANINI
KİMLER SEÇMELİ?
• Anaokulu Öğretmenliği,Gazetecilik,
Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık,İletişim
Bilimleri,Radyo-Tv-Sinema, Arkeoloji,
Sanat Tarihi, Tarih, Coğrafya,Türk dili
ve Edebiyatı,Türkçe Öğretmenliği vb.
yükseköğrenim programları alanında
eğitim görmek istiyorsa
SOSYAL BİLİMLER ALANINI
KİMLER SEÇMELİ?
• Öğrencinin ilköğretimde ve 9. sınıfta
Tarih, Coğrafya,Türkçe ve Edebiyat
derslerinde başarı göstermesi, bu
dersleri öğrenmede ve çalışmada
herhangi bir güçlük yaşamamış olması
gerekir.
• Bu alanda başarılı olabilmesi için
bireyin, insanlarla iletişim kurmada
başarılı, sosyal açıdan girişken,
insanlara yardım etmede eğilimi güçlü,
sosyal olaylara ve konulara ilgi duyma
özelliklerinin olması gerekir.
ARKEOLOJİ
• İnsanın dünya üzerinde görülmesinden Ortaçağa kadar geçen
süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal
çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve
kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyan
kişidir.
• Arkeolog olmak isteyenlerin;
• Üst düzeyde genel yeteneğe ve özellikle sözel düşünme ve nedensonuç ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip,
• Tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı,
• İyi bir gözlemci ve araştırıcı,
• Açık havada çalışma yapmaktan hoşlanan,
• Bedence sağlam,kimseler olmaları gerekir.
•
• Arkeologların çalıştıkları kuruluşlar; üniversiteler (öğretim
görevlisi veya araştırmacı olarak), Müzeler ve Anıtlar Genel
Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli müzeler, kültür ve tabiat varlıklarını
koruma kurulları, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve
Maden Tetkik Arama Enstitüsüdür.
• Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
GAZETECİLİK
• Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek üzere, toplumda
meydana gelen ekonomik, siyasal, kültürel, sportif, adli vb. olaylarla
ilgili bilgi toplayan, bunları değerlendirerek, gazete ve/veya
dergilerde yayınlanmaya hazır hale getiren kişidir.
• Gazeteci olmak isteyenlerin;
• Düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde
aktarabilen,
• Çevresinde olup bitenlere ilgili, dikkatli,
• Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, girişken,
• Olayları doğru değerlendirebilen,
• Değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilen,
• Kendini geliştirme çabası içinde olan,
• Yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
• Gazete muhabirleri habercilikle ilgili olan bütün basın kuruluşlarında
(gazete,dergi vb.) çalışabilirler. Gazete muhabirleri gazetenin
yayınlandığı saate göre sabah gazetesi, akşam gazetesi, ya da yayın
sıklığına göre günlük , haftalık gazete ayrıca yerel, ulusal ya da
uluslararası gazetelerde çalışabilirler.
• Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır
SANAT TARİHİ
• Türkiye’de ve dünyada yapılmış sanat eserlerini kronolojik
gelişme ve yöresel boyutlarında inceleyen ve değerlendiren
kişidir.
• Sanat tarihçisi olmak isteyenlerin;
• Güzel sanatlara ve sosyal bilimlere, özellikle tarihe ilgili,
• Uyarıcılar arasındaki farkları algılayabilme yeteneğine
sahip,
• Analitik düşünme gücü yüksek kimseler olmaları
gerekmektedir.
• Sanat tarihçileri genelde müzelerde, kapalı ve gürültüsüz
ortamlarda; geçmiş devirlerden kalma sanat eserlerinin
ortaya çıkarılmasına katkı sırasında açık havada ve tozlu
ortamlarda çalışmaktadırlar.
• Fen-Edebiyat, Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültelerinde,
öğrenim süresi 4 yıldır.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÖĞRETMENLİĞİ
• Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere Türk dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim
veren kişidir.
• Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olmak isteyenlerin;
• Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, sözel yeteneği gelişmiş,
• Dil ve edebiyata ilgi duyan, insanlarla iyi iletişim kurabilen,
• Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
• İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
• Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
• Kendini geliştirmeye istekli, kimseler olmaları gerekir.
• Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim
kurumlarında, özel okul ve dershanelerde branşlarında çalışabilirler. Türk
Dili ve Edebiyatı dersi dışında Türkçe derslerine de girebilirler.
• Mesleğin eğitimi, eğitim fakültelerinin "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği"
bölümlerinde verilmektedir. Eğitim süresi 5 yıldır.
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE
PROĞRAMCILIĞI
• Radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları
araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren kişidir.
•
•
•
•
Program yapımcısı olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde akademik yeteneğe,
Bir işi planlama ve uygulama gücüne,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilme ve insanları ikna edebilme
yeteneğine sahip,
• Titiz, düzenli ve disiplinli kimseler olmaları gerekir.
• Program yapımcıları, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu,
özel televizyon ve radyolarda iş bulma imkanına sahiptirler.
• Eğitim süresi 4 yıldır.
UNUTMAYIN!.....
“HİÇBİR İŞİN
GELECEĞİ YOKTUR, O
İŞİ YAPAN KİŞİNİN
GELECEĞİ VARDIR.”
Download

ALAN SEÇİMİ VE MESLEKLER MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT