1
BAR Test
(Barbituráty, kazeta)
Stanovení v moči
Kat. číslo
Z99006CE
Z99006B
Velikost balení
30 testů balených jednotlivě v hliníkové fólii a 30 kapátek na aplikaci vzorku
1 test v hliníkové fólii a 1 kapátko na aplikaci vzorku
Základní informace
Metoda
Ag/Ab
Exspirace
Skladování
Vzorek
Výsledek
Citlivost
tenkovrstvá chromatografie, kompetitivní imunostanovení
konjugát barbiturátů, monoklonální protilátka proti barbiturátům - koloidní konjugát se zlatem
24 měsíců od data výroby
2-30°C
lidská moč
během 5 minut při pokojové teplotě, neodečítejte po více než 10 minutách
300 ng/ml pro secobarbital
Použití
"BAR test" umožňuje jednostupňový kvalitativní průkaz barbitutátů v lidské moči při udané cut-off koncentraci 300 ng/ml.
Výsledky získané touto metodou představují pouze výsledky orientační. Ke konfirmaci výsledků je nutno použít specifické chemické
metody. NIDA (National Institute on Drug Abuse) doporučuje jako konfirmační metody plynovou chromatografii a hmotnostní
spektrometrii.
Screeningové metody založené na testování drog v moči patří mezi základní imunostanovení. Rychlost a sensitivita je řadí mezi akceptované
metody pro screening výskytu drog nebo jejich metabolitů v organismu.
Klinický význam
Barbituráty patří do skupiny depresiv ovlivňujících centrální nervový systém. Fenobarbital je dlouho působící derivát, je používán jako
sedativum a antiepileptikum. Pentobarbital a sekobarbital jsou příklady sedativ s krátkou dobou účinku. Předávkování barbiturátů může vést
k dýchacím potížím, kómatu a dokonce k úmrtí. Barbituráty s krátkým účinkem se vylučují močí jako metabolity, barbituráty s dlouhodobým
účinkem se objevují primárně ve své původní formě.
Princip metody
"BAR test" je jednostupňové imunostanovení, ve kterém droga vázaná ve formě konjugátu na testovacím proužku soutěží o limitovaný počet
vazebných míst protilátky s drogou přítomnou ve vzorku moči. Testovací kazeta je tvořena plastikovým obalem, ve kterém je upevněn
membránový proužek. Na proužek je navázán v testovací zóně konjugát protein-droga. Barevný koloidní konjugát zlata a monoklonální
protilátky proti barbiturátům je umístěn na levém konci. Pokud vzorek moči neobsahuje stanovovanou drogu, roztok konjugátu s koloidním
zlatem se pohybuje společně se vzorkem moči na principech chromatografie kapilární vzlínavostí membránou k testovací zóně a formuje
viditelnou linii jako výsledek vzniku komplexu protilátky s konjugátem drogy. Proto se objeví viditelný barevný proužek v případě, že
vzorek moči je negativní na stanovovanou drogu v kontrolní i testovací zóně. Pokud je droga (nebo její metabolity) ve vzorku přítomná,
soutěží s konjugátem drogy v testovací zóně o limitovaný počet vazebných míst protilátky. Při dostatečně vysoké koncentraci testované
drogy (cut-off koncentrace), obsadí droga přítomná ve vzorku vazebná místa protilátky a zabrání vytvoření barevného komplexu protilátka konjugát. Proto nepřítomnost barevného proužku v testovací zóně indikuje pozitivní výsledek.
Kontrolní zóna je přítomna na každém testovacím proužku jako kontrola funkčnosti testu. Tato kontrolní linie se musí objevit vždy nezávisle
na výsledku vlastního testu.
(To znamená v tomto případě, že negativní moč poskytne 2 barevné proužky a pozitivní moč pouze 1 v kontrolní zóně.)
Upozornění
1.
2.
3.
4.
Pouze pro profesionální in vitro diagnostické použití.Kazetu vyjměte z obalu bezprostředně před započetím testu.
Nepoužívejte testy po uplynutí doby exspirace.
Použité vzorky mohou být infekční. Dodržujte pokyny pro práci s infekčním materiálem.
Skladování
Testy skladujte při 2-30°C v originálním obalu. Nezmrazujte!
Strana 1 (celkem 4)
Rev. 03-1304
1
Sběr vzorku a jeho skladování
1.
2.
3.
4.
Testy jsou určeny pro stanovení v moči. Čerstvý vzorek moči nevyžaduje žádné speciální úpravy.
Vzorek je nutno odebrat do čisté skleněné nebo plastikové nádobky. Moč obsahují viditelné sraženiny je možné filtrovat nebo odstředit.
Pokud nebude testování provedeno ihned po odběru, vzorek musí být uložen do ledničky.
Před testováním je nutné vzorek vytemperovat na pokojovou teplotu.
Postup stanovení
Příprava
1.
2.
Testovací kazeta i vzorek pacienta musí být před vlastním provedením testu vytemperovány na pokojovou teplotu (15-30°C).
Balení s testovací kazetou otevřete těsně před provedením testu.
Vlastní test
1.
2.
3.
Otevřete obálku a vyjměte testovací kazetu.
Držte pipetu kolmo a přidejte 3 kapky vzorku moči přímo do jamky (S) určené pro aplikaci vzorku na testovací kazetě.
Během 5 minut odečtěte výsledek testu.
Upozornění :
Odečtení po více než 10 minutách nemusí být korektní. Abyste zabránili záměně výsledků, zničte testovací kazetu po odečtení výsledku
testu.
Interpretace výsledků
POZITIVNÍ VÝSLEDEK (POSITIVE)
Barevný proužek je viditelný v kontrolní zóně (C), ale nesmí se objevit v testovací zóně (T). Pozitivní výsledek indikuje přítomnost drogy v
koncentraci cut-off nebo vyšší.
NEGATIVNÍ VÝSLEDEK (NEGATIVE)
Barevný proužek je viditelný v kontrolní zóně (C) a v testovací zóně (T). Negativní výsledek indikuje, že koncentrace drogy ve vzorku je
nulová nebo pod hranicí citlivosti testu.
NESPRÁVNÝ VÝSLEDEK (INVALID)
V testovací zóně (T) nebo v kontrolní zóně (C) není zřetelně viditelný barevný proužek. Test by měl být opakován s novou testovací kazetou.
Kontrola kvality
Interní kontrola je součástí testu k zajištění správného provedení testu a jeho spolehlivosti.
Omezení testu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BAR kazeta (moč) je určena ke kvalitativnímu orientačnímu stanovení.. Konfirmace výsledků musí být provedena sekundární
analytickou metodou, např. GC/MS nebo LC/MS.
Technické nebo postupové chyby , stejně jako některé substance obsažené v moči mohou interferovat s vlastním stanovením a způsobit
chybné výsledky.
Adulteranty, jako jsou např. bělící prášky, mohou být příčinou selhání analytické metody. Pokud existuje podezření na znehodnocení
vzorku, opakujte test s jiným vzorkem.
Pozitivní test je pouze orientační a neudává hladinu intoxikace nebo koncentrace drogy v moči.
Negativní výsledek neznamená bezprostředně moč bez obsahu drogy.Droga může být ve vzorku obsažena v koncentraci
nižší než je hodnota cut-off.
Test nerozlišuje mezi drogou a léčivem, tedy látkou ilegálně nebo legálně požitou.
Strana 2 (celkem 4)
Rev. 03-1304
1
Analytické parametry stanovení
Srovnávací studií klinických vzorků byly zjištěny tyto výsledky:
Porovnání vzorků s koncentrací 300 ng/ml s GC/MS
Analytická senzitivita: Vzorek moče bez drogy byl spikován na výsledné koncentrace uvedené v tabulce.
Analytická specificita
Přesnost: Studie tří různých šarží testů
Vliv specifické hmotnosti moči
Patnáct vzorků moče s nízkou, normální a vysokou specifickou hmotností bylo spikováno na 150 a 450 ng/ml sekobarbitalu. Testování těchto
vzorků bylo zjištěno, že specifická hmotnost nemá vliv na výsledek stanovení.
Vliv pH
Patnáct vzorků moče o pH 1 – 9 bylo spikováno na 150 a 450 ng/ml sekobarbitalu. Testování těchto vzorků bylo zjištěno, že pH vzorku
nemá vliv na výsledek stanovení.
Strana 3 (celkem 4)
Rev. 03-1304
1
Kros-reaktivita
Pozitivní výsledky poskytují také následující látky, pokud jejich koncentrace dosáhne nebo převýší uvedenou hodnotu:
Následující sloučeniny v koncentraci do 100 μg/ml při reakci neinterferují:
Literatura
Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání
DIALAB spol. s r.o.
Nám. Osvoboditelů 1, 153 80 Praha 5
Tel./Fax: 257 910 255, 257 910 260, 257 910 263
[email protected], www.dialab.cz
IČO: 14889200
Strana 4 (celkem 4)
Rev. 03-1304
Download

Příbalový leták - Dialab spol.s r.o.