Aukce
výtvarného umění a starožitností
SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod.
Místo konání aukce:
Více informací najdete na:
Luxusní centrum Blue Orange
www.artinprague.cz
Tupolevova 676
Praha 9 – Letňany
Kontakt:
tel.: 606 177 711
[email protected]
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Art in Prague, s. r. o., Tupolevova 676, Praha 9 - Letňany, 199 00,
IČO: 28381033, DIČ: CZ28381033, jednatel Ing. Václav Hátle
ART in PRAGUE, s. r. o. je na základě vázané živnosti oprávněna provádět dobrovolné dražby (dále jen „aukce“) věcí movitých, ve
smyslu zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.
Dražebník, ART in PRAGUE, s. r. o., Tupolevova 676, Praha 9 – Letňany, 199 00, IČO: 28381033, DIČ: CZ28381033, oznamuje, že
dne 13. 11. 2010 od 18 hodin, v centru Blue Orange, na adrese: Tupolevova 676, Praha 9 – Letňany, 199 00, uskuteční na žádost
vlastníků předmětů dobrovolnou veřejnou dražbu věcí movitých.
1)
Účastníci aukce
a)
účastníkem aukce mohou být fyzické osoby způsobilé k právním úkonům (to neplatí, jde-li o nezletilé osoby) nebo právnické
osoby; účastníkem aukce může být vždy stát
b)
zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí
c)
účastník aukce se může nechat v aukci zastupovat zástupcem na základě písemné
d)
účastníkem aukce nesmí být osoba: na jejíž majetek byl prohlášen konkurz; která ve stanovené lhůtě nesložila dražební
plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka aukce může jednat prokurista
jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána; která v opakované aukci nezaplacením nebo nevyzvednutím vydražené
věci způsobila zmaření předchozí aukce téhož předmětu aukce u téhož dražebníka; a další osoby vyloučené dle platných
předpisů; nikdo nesmí dražit za tyto osoby
e)
každý účastník aukce doloží svou totožnost vhodným průkazem s fotografií (občanský průkaz), odevzdá řádně vyplněnou a
podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků aukce včetně čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění
jednat za účastníka aukce
f)
dražební číslo bude účastníkům vydáno pouze po splnění předcházejících povinností a dražební číslo bude účastníkům aukce
vydáno oproti vratné záloze 500 Kč
g)
je-li více aukčních dnů, je možno dražit na jedno číslo
h)
účastníci aukce a ostatní přítomní jsou v průběhu aukce povinni nerušit průběh aukce chováním odporujícím dobrým mravům
i)
licitátorem je fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet aukční síně úkony při aukci; licitátor zahajuje aukci, vyzývá
účastníky, aby činili podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně příklepu
2)
Průběh aukce
a)
aukce se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou aukci
b)
aukci jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v aukčním programu, zahajuje licitátor prohlášením o zahájení společné
dražby ( jen v případě pokud jde o věci movité a nejnižší podání u žádné z nich nepřesahuje 1 mil. Kč, dle § 26 zákona ) a
vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč (vyvolávací cena představuje nejnižší podání)
c)
popis dražené věci včetně příslušenství, práv a závazků na nich váznoucích a s nimi spojených, stavu a zachovalosti je
uveden v aukčním programu, licitátor upozorní účastníky aukce na tento odkaz v dražební vyhlášce a dále to již není součástí
vyvolání licitátora
d)
draží se od vyvolávací ceny; účastníci oznamují svou nabídku ústně a viditelným zvednutím dražebního čísla; draží se pokud
účastníci aukce činí příhozy
e)
za příhozy se považuje:
- 100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 1 000 Kč,
- 200 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1 000 Kč, ale méně než 5 000 Kč,
- 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5 000 Kč, ale méně než 10 000 Kč,
- 1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 20 000 Kč,
- 2 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč,
- 5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč,
- 10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč,
- 50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500 00 Kč, ale méně než 1 000 000 Kč,
- 100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1 000 000 Kč, ale méně než 10 000 000 Kč,
- 500 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10 000 000 Kč a více
1
f)
učiněným podáním je účastník aukce vázán; učiní-li několik účastníků aukce současně podání a nebylo-li učiněno podání
vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí; udělením příklepu je dražba položky ukončena
g)
vyvoláním respektive vydražením posledního pořadového čísla tato aukce končí.
3)
Úhrada ceny dosažené vydražením
a)
úhrada ceny se provádí v hotovosti nebo platební kartou; platba šekem je nepřípustná
b)
cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit
c)
provize za účast na držabě, za údržbu a uskladnění předmětu pro dražebníka pro dražebníka činí 15 % z dražební ceny
(dražební cena = přiklepnuté poslední podání)
d)
dražitel je povinen si vyřídit závazky plynoucí ze získaného předmětu aukce v platební přestávce přímo v místě konání aukce
nebo po přiklepnutí poslední věci, případně v jiné lhůtě dle podmínek aukce a platných předpisů.
e)
veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese vydražitel.
4)
Nabytí vlastnictví k vydražené věci
a)
do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci
b)
uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu aukce okamžikem
udělení příklepu
c)
převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem
d)
nebezpečí škody na předmětu aukce přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu aukce, současně
přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem aukce
e)
jeli vydražitel v prodlení s převzetím předmětu aukce, nese nebezpeční škody a odpovědnost za škodu vydražitel
f)
nezaplacení vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za zmaření aukce, vydražitel nenabývá vlastnictví k věci
g)
dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi aukce, který tuto aukci zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby
vnikly.
5)
Reklamace
a)
pro reklamace platí obecně ustanovení zákona č. 26/2000 Sb. a příslušná ustanovení občanského zákoníku o prodeji
použitých věcí
b)
od přímých účastníků aukce přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze v okamžiku přebírání
věci
c)
reklamace na vydražený předmět, pokud není uvedeno jinak v aukčním řádu, je nutno ve smyslu § 626 odst. 3) občanského
zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců od data konání aukce, jinak toto právo zaniká
d)
o oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník; místně příslušným soudem je soud v místě sídla dražebníka
e)
podle § 63 odst. 1 zákona navrhovatel aukce odpovídá za vady předmětu aukce, které mu byly nebo měly být známy při
podání návrhu na provedení aukce a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení aukce.
6)
Ostatní ujednání
a)
k vydraženým věcem obdrží vydražitel potvrzení o nabytí věcí, který splňuje náležitosti platných předpisů a účetního dokladu
podle zákona o účetnictví
b)
soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků aukce a osobní údaje
o navrhovatelích aukce jsou obchodním tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle Zákona o ochraně
osobních údajů
c)
potvrzení o nabytí věci v aukci nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí
d)
účastník aukce by se měl osobně před aukcí seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc
odpovídá uvedenému popisu; aukční síň nenese odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost dražených věcí
e)
tento aukční řád je vypracován v souladu s českým právem a příslušnými předpisy českého právního řádu; všechny transakce
upravené či vzešlé z tohoto aukčního řádu, jakož i veškeré další související skutečnosti, se řídí českým právem.
2
SAMOSTATNÁ DRAŽBA
1. Fernand LÉGER (1881-1955) : Pohled z atelieru na Paříž (Kulturní památka České republiky)
Materiál: kombinovaná technika
Rok-období: kolem roku 1913-1914
Rozměr: 22 x 28 cm
Vyvolávací cena: 3.500.000 Kč
PODROBNOSTI: Obraz „Pohled z atelieru na Paříž“ byl v roce 2000 prohlášen KULTURNÍ PAMÁTKOU ČESKÉ REPUBLIKY.
Kombinovaná technika na papíře, patrně značky Holland. Podmalba světlou lomenou šedou kvaší, která je natažená svisle štětcem.
Vlastní kresba - černá křída a barevný pastel. Jeho časové zařazení spadá do Légerovy rané abstraktní tvorby, kritiky označované jako
tubismus(tubism). Jednotlivé čisté barevné tóny spolu s geometrickými obrazci pomáhají vytvářet iluzi pohybu života v moderním
velkoměstě. Podobný motiv obrazu s názvem „14. července“ ( „Le 14 Julliet“) je datován rokem 1914, tedy nedlouho před tím, než byl
Léger povolán do armády. FERNAND LEGER (1881-1955) celým jménem Joseph Fernand Henri Léger byl francouzský malíř, sochař a
režisér. Původně se chtěl stát architektem, ale nakonec o jeho osudu rozhodla cesta do Paříže, kde si začal přivydělávat jako kreslíř. V
roce 1909 se Léger se stal členem skupiny avantgardních umělců, mezi které patřil také Chagall, Archipenko a Delaunay. Další
významná jména jako například Apollinaire, Duchamp, Kupka a Picabia Légera spojovala s jinou uměleckou skupinou, do které vstoupil
o rok později, a to Section d'Or.
Držební vyhláška o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděné samostatnou dražbou ve smyslu zákona
č. 26/2000 sb.
Dražebník, ART in PRAGUE, s. r. o., Tupolevova 676, Praha 9 – Letňany, 199 00, IČO: 28381033, DIČ:
CZ28381033, oznamuje, že dne 13. 11. 2010 od 18 hodin, v centru Blue Orange, na adrese: Tupolevova 676, Praha 9 – Letňany, 199
00, uskuteční aukci na žádost vlastníka předmětu.
2. Škola malíře Rembrandta van Rijna a Petera Paula Rubense:
Materiál: olej na plátně, rentoláž
Rok-období: 17. stol.
Rozměr: 110 x 166 cm
Vyvolávací cena: 250.000 Kč
PODROBNOSTI: Jedná se o dobovou kopii obrazu Petera Paula Rubense "Královna Tomyris hledí na Cyrusovu hlavu". Obraz je
signován vpravo dole "Rembrandt 1647 pt". Verze obrazu „Královna Tomyris hledí na Cyrusovu hlavu“ z roku 1622 – 1623 od Petra
Paula Rubense v Museum of Fine Arts Boston. Kresba z roku 1630 od Petra Paula Rubense v soukromé sbírce v Německu.
3. František MUZIKA (1900-1974) : Ležící žena
Materiál: linoryt, číslováno 34/40
Rok-období: 1931
Rozměr: 39 x 60 cm, ve výřezu je 30,5x48cm
Vyvolávací cena: 5.000 Kč
4. Anonym: Zátiší s ovocem
Materiál: olej na plátně, ve středu obrazu je odřená malba.
Rok-období: první pol. 20. stol.
Rozměr: 76 x 90 cm
Vyvolávací cena: 5.000 Kč
3
5. Adolf KÖRBER (1887-1967) : Pohled na hrad Kokořín
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 51 x 66 cm
Vyvolávací cena: 15.000 Kč
6. Josef Konečný (1909-1989): Jaro
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 21 x 38 cm
Vyvolávací cena: 8.500 Kč
PODROBNOSTI: Malíř Josef Konečný (1909-1989 ) působil především na Horňácku a v Podluží. V průběhu studií na AVU byl žákem
prof. V. Nechleby. Josef Konečný byl tvůrce několika divadelních opon (Žarošice - opona Vlast, 1937; opona Jaro, 1932, zničena).
7. Jiří HUDEČEK (1910-1971) : Ze Šumavy
Materiál: olej na lepence
Rok-období: 1955
Rozměr: 44 x 58 cm
Vyvolávací cena: 5.000 Kč
8. Karel TONDL (1893-1980): Narcisky
Materiál: tempera
Rok-období: 1969
Rozměr: 55 x 43 cm
Vyvolávací cena: 1.500 Kč
9. Zdeněk KLEINDIENST (1925) : Síla ženy
Materiál: olej na plátně
Rok-období: 2007
Rozměr: 90 x 130 cm
Vyvolávací cena: 19.000 Kč
10. Zdeněk KLEINDIENST (1925) : Antický strážce
Materiál: olej na plátně
Rok-období: 2006
Rozměr: 75 x 130 cm
Vyvolávací cena: 17.000 Kč
11. Zdeněk KLEINDIENST (1925) : Kristus
Materiál: olej na plátně
Rok-období: 2002
Rozměr: 30 x 30 cm
Vyvolávací cena: 4.000 Kč
4
12. Křeslo
Rok-období: cca 1880, historismus, novobaroko
Výška je: 100 cm
Vyvolávací cena: 15.000 Kč
13. Kelim - Anatolie
Rok-období: 2. pol. 19. stol.
Rozměr: 365 x 160 cm
Vyvolávací cena: 30.000 Kč
PODROBNOSTI: Ručně vázaný, 2ks,každá část má rozměr 365x80cm, mírně poškozeno, vysazováno. Původ: Anatolie.
14. Jošida z Kjóta (Yoshida Kyoto): Bronzové vázy - Japonsko
Materiál: bronz
Rok: období Meidži (1868-1912)
Výška je: 25 cm
Vyvolávací cena: 20.000 Kč
15. Jan Znoj (1905-1950): Návrat domů
Materiál: porcelán
Rok-období: 1930
Výška je: 26 cm
Vyvolávací cena: 4.000 Kč
16. Vilém KAFKA (1887-1972) : Krajina s kostelem
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 30 x 25 cm
Vyvolávací cena: 6.000 Kč
17. Oldřich BLAŽÍČEK (1887-1953) : Chalupy
Materiál: olej na plátně
Rok-období: 1915
Rozměr: 45 x 60 cm
Vyvolávací cena: 80.000 Kč
PODROBNOSTI: Malíř krajin Oldřich BLAŽÍČEK (1887-1953) pocházel z velmi skromných poměrů. Láska k malířství ho však provázela
po celý život. Nejenže studoval u mnoha významných profesorů jako byl Emanuel Dítě, Karel Vítězslav Mašek či Hanuš Schweiger, ale
přátelil se také s řadou osobností českého umění - např. Otto Gutfreund, Jan Šturma, Rudolf Kremlička, Josef Čapek. Blažíček
obdivoval přírodu. Specializoval se především na předjarní a zimní krajinu, do které velmi často umisťoval stafáž. Jeho realistickoimpresionistické pojetí krajiny se pro něho stalo natolik typické, že je jeho dílo prakticky nezaměnitelné s jinými krajináři. Obecně obrazy
od Oldřicha Blažíčka dosahují v poslední době velmi vysokých hodnot a je proto velmi atraktivní součástí každé sbírky. Přiložen
znalecký posudek.
5
18. Oldřich BLAŽÍČEK (1887-1953) : V zasněženém parku
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 50 x 55 cm
Vyvolávací cena: 160.000 Kč
PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek.
19. Oldřich BLAŽÍČEK (1887-1953): Předjarní krajina
Materiál: olej na kartonu
Rozměr: 49 x 66 cm
Vyvolávací cena: 100.000 Kč
PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek.
20. Oldřich BLAŽÍČEK (1887-1953): Pohled na Rožnou
Materiál: olej na kartonu
Rok-období: 1938
Rozměr: 50 x 70 cm
Vyvolávací cena: 100.000 Kč
PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek.
21. Charles Mayer: Cap d'Antibes (Riviera)
Materiál: pastel
Rozměr: 33 x 25 cm
Vyvolávací cena: 5.000 Kč
PODROBNOSTI: Architekt a akademický malíř Charles Mayer pocházel z Trutnova, jeho dcerou je česká herečka Carmen Mayerová.
22. Karel Novák: Benátky (Venezia)
Materiál: olej na plátně (trhlina v plátně)
Rozměr: 32 x 48 cm
Vyvolávací cena: 3.000 Kč
23. Joseph HOLZER (1824-1876)? : Žánrová scéna
Materiál: olej na dřevě
Rok-období: pol.19.století
Rozměr: 22 x 29 cm
Vyvolávací cena: 20.000 Kč
PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek.
24. Jan MINAŘÍK (1862-1937) : Lesní zátiší
Materiál: olej na plátně/karton
Rozměr: 34 x 24 cm
Vyvolávací cena: 14.000 Kč
6
25. Alois KALVODA (1875-1934) : Krajina
Materiál: olej na plátně/lepenka
Rozměr: 52 x 66 cm
Vyvolávací cena: 65.000 Kč
26. Vojta Kyncl: Rozkvetlý strom
Materiál: olej na kartonu
Rok-období: 1959
Rozměr: 50 x 70 cm
Vyvolávací cena: 8.000 Kč
27. Měchura?: Pasačka krav
Materiál: kombinovaná technika
Rozměr: 23 x 33 cm
Vyvolávací cena: 3.000 Kč
28. Ota BUBENÍČEK (1871-1962) : Chalupy v zimě
Materiál: olej na kartonu
Rozměr: 44 x 55 cm
Vyvolávací cena: 35.000 Kč
PODROBNOSTI: Jeden z nejoblíbenějších Mařákovců vůbec Ota BUBENÍČEK (1871-1962) náleží k předním českým krajinářům první
poloviny 20. století. Bubeníček dokázal zachytit neporušený ráz krajů s množstvím lidových staveb, a je tak etnografy často
vyzdvihována i dokumentární hodnota jeho díla. Obraz „Chalupy v zimě“ reprezentuje Bubeníčkovo pozdější období zachycující
jihočeskou krajinu. Hodnota děl Oty Bubeníčka dosahuje až ke statisícovým částkám. Přiložen znalecký posudek.
29. Antonín KYBAL (1901-1971) : Ovocný sad
Materiál: olej na kartonu
Rok-období: 1953
Rozměr: 42 x 53 cm
Vyvolávací cena: 12.000 Kč
PODROBNOSTI: Antonín Rudolf KYBAL (1901-1971) byl významný český textilní výtvarník, zakladatel textilního ateliéru na VŠUP. Stal
se vůdčí osobností a průkopníkem českého moderního textilního umění. Ve svém rodném kraji (Nové Město nad Metují) vytvořil mnoho
kreseb a návrhů.
30. František KAVÁN (1866-1941) : Žně pod Troskami
Materiál: olej na kartonu
Rozměr: 50 x 66 cm
Vyvolávací cena: 55.000 Kč
PODROBNOSTI: František KAVÁN (1866-1941) byl jedním z nejvýznamnějších českých krajinářů. Na svých obrazech se především
zaměřil na východní Čechy. Kavánův vzor byl nejen jeho profesor na Akademii Julius Mařák, ale také Antonín Chittussi. Jeho dílo je
spjaté s rodným krajem, maloval především Krkonoše, Vysočinu a Železné hory. Mařákova krajinářská škola se stala vyhledávaným
fenoménem především díky technické dokonalosti a uměleckým hodnotám a představuje tak velmi kvalitní kapitolu v dějinách českého
výtvarného umění. Přiložen znalecký posudek.
7
31. Romantická krajina
Materiál: olej na plátně
Rok-období: 2.polovina 19.století
Rozměr: 70 x 100 cm
Vyvolávací cena: 25.000 Kč
32. Otakar ČÍLA (1894-1973) : Zátiší
Materiál: olej na plátně
Rok-období: 1934
Rozměr: 90 x 126 cm
Vyvolávací cena: 60.000 Kč
PODROBNOSTI: Otakar ČÍLA (1894-1977) vystudoval Akademii výtvarných umění (v roce l925 absolvoval u Vratislava Nechleby). Stal
se autorem portrétů řady vynikajících osobností, mimo jiné i albánského krále. Jako jeden z mála českých autorů v období první
republiky navštívil Čínu, Indii, Malajsii a další exotické země, kde načerpal mnoho inspirace pro svoji tvorbu. Vypracoval návrhy na
poštovní známky českých legií. Zejména pak v pozdější době tvořil Otakar Číla lovecká zátiší. Dílo „Zátiší“ je nejen atraktivní díky
svému námětu, ale především rozměrem, kterým se řadí mezi největší Čílova plátna vůbec! Obraz je adjustován v masivním
vyřezáváném rámu.
33. Karel SCHAUER (1905) : Zima na Vysočině
Materiál: olej na dřevě
Rozměr: 60 x 80 cm
Vyvolávací cena: 10.000 Kč
34. Karel SCHAUER (1905) : Předjaří na Vysočině
Materiál: olej na lepence
Rok-období: 19. 4. 1943
Rozměr: 41 x 58 cm
Vyvolávací cena: 6.000 Kč
35. Nesign.: Dívčí akt
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 100 x 80 cm
Vyvolávací cena: 25.000 Kč
36. Arkadi SOLOVJEV (1902-1948) : Chalupa v zahradě
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 75 x 100 cm
Vyvolávací cena: 12.000 Kč
37. Vincenc BENEŠ (1883-1979): Žně
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 65 x 100 cm
Vyvolávací cena: 120.000 Kč
8
PODROBNOSTI: E. Dítě, E. K. Liška, V. Bukovanec či R. Ottenfeld, ti všichni patřili k profesorům českého malíře Vincence Beneše
(1883-1979). Jeho styl byl zpočátku ovlivněn kubismem a fauvismem, později se přiklonil k realistické olejomalbě, znichž je patrné
ovlivnění neoklasicismem. Mezi nejvýznamnější díla patří cyklus krajin pro Národní divadlo. S Otakarem Nejedlým spolupracoval také
na malířské výzdobě památníku na Vítkově. Díky neslábnoucímu koloritu v tvorbě Vincence Beneše, se stávají obrazy tohoto autora
nespornou ozdobou každé sbírky. Přiložen znalecký posudek.
38. Roman HAVELKA (1877-1950) : Březový háj
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 67 x 97 cm
Vyvolávací cena: 70.000 Kč
PODROBNOSTI: Malíř, jenž uměl vystihnout náladu krajiny a dokonale spodobnit přírodu, Roman HAVELKA (1877-1950), vycházel z
krajinářství Julia Mařáka. K jeho dalším profesorům patřil Stanislav Sucharda, Felix Jenewein a Antonín Slavíček. Absolvoval u Rudolfa
z Ottenfeldu. Ve své tvorbě se změřil zejména na čtyři oblasti v Podyjí, a to Jemnice, Jihlava, Třebíč a Bítov. Jeho dílo bylo
prezentováno na sedmi desítkách výstav v několika státech (Vídeň, Londýn, Berlín atd.). Díky výborně zvládnuté kresbě patřil i k
významným ilustrátorům. Za své mimořádné úspěchy obdržel Hálkovo stipendium.
39. Jaroslav PAVLIŠ: Zima na Českomoravské vysočině
Materiál: olej na plátně/lepenka
Rok-období: 1952
Rozměr: 70 x 95 cm
Vyvolávací cena: 22.000 Kč
40. Antonín HUDEČEK (1872-1941) : Pohled na Říp
Materiál: olej na papíře/plátno
Rozměr: 68 x 100 cm
Vyvolávací cena: 45.000 Kč
PODROBNOSTI: Antonín Hudeček dosáhl úspěchů na výstavách ve Vídni a Berlíně. Svým dílem se zapojil do evropského vzniku a
vývoje symbolismu a náladového krajinářství. Za životní dílo dostal cenu České akademie věd a umění, jejíž členem se roku 1930 stal.
Hudečkovy obrazy jsou dnes vysoce ceněny.
41. Jaroslav GRUS (1891-1983) : K. Krpatovi - jeho skalka
Materiál: olej na plátně
Rok-období: 1934
Rozměr: 80 x 100 cm
Vyvolávací cena: 85.000 Kč
PODROBNOSTI: Rodák z Pardubic, malíř Jaroslav GRUS (1891-1983) studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora
Hanuše Schwaigera. Byl zakládajícím členem Skupiny 58 a předseda SČVU. Zajímala ho hlavně krajina poznamenaná technickou
civilizací. Jeho obrazy se vyznačují živou kresebností a jasnou barevností.
42. Josef SVOBODA: Stavení u cesty
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 60 x 90 cm
Vyvolávací cena: 50.000 Kč
PODROBNOSTI: Malíř a grafik Josef SVOBODA (nar. 1901) pocházel z Mariánských Lázní. Podikl řadu studijních cest po Itálii, Francii,
Turecku či sev. Africe. Obraz "Stavení u cesty" je adjustován v reprezentativním rámu, který byl pro krajináře Josefa Svobodu typický.
9
43. Adolf KAUFMANN (1848-1916) : Horská krajina
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 69 x 106 cm
Vyvolávací cena: 80.000 Kč
PODROBNOSTI: Adolf KAUFMANN (1848-1916), malíř přírodních a mořských motivů, působil na počátku své tvorby jako samouk.
Poté co dokončil studium v Paříži u Emile van Marcke de Lummen, podniknul více vzdělávacích cest po Evropě ale také po vzdáleném
Orientu. Pobýval střídavě v Paříži, Berlíně, Mnichově a Düseldorfu. V roce 1890 se definitivně usadil ve Vídni. Adolf Kaufman se
projevoval jako dobrý pozorovatel přírody. U svých motivů upřednostňoval především barevně intenzivní, plně kontrastní znázorňování
přírodních motivů. Obdržel spoustu ocenění a vyznamenání, především při příležitosti pařížské světové výstavy. Jako člen Vídeňské
akademie tvůrčího umění býval v letech 1890 až 1913 často zastoupen na velkých výstavách, jako např. ve „Vídeňském uměleckém
domu“, v mnichovském „Skleněném paláci“, na berlínské „Velké umělecké výstavě“. Mnoho děl tohoto významného malíře končila často
v rukou zástupců vyšší aristokracie. Dnes jsou početně zastoupena ve sbírkách a muzeích. Přiložen znalecký posudek a restaurátorská
zpráva.
44. Niels Peter CHRISTIANSEN (1873-1960) : Na pastvě
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 70 x 100 cm
Vyvolávací cena: 12.000 Kč
45. Jiří HEŘMAN (1892-1969) : Procházka krajinou
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 50 x 60 cm
Vyvolávací cena: 25.000 Kč
PODROBNOSTI: Synovec Luďka Marolda, malíř a kreslíř Jiří HEŘMAN (1892-1969) byl žákem u prof. Hynaise, později studoval v
Paříži. Vynikl svými krajinami podzimních nálad. Mnohé objekty, které maloval, jsou dnes už zaniklé a tak jeho dílo často nabývá i
hodnoty dokumentární.
46. Jiří HEŘMAN (1892-1969) : Zima na vesnici
Materiál: olej na lepence
Rok-období: 1932
Rozměr: 50 x 66 cm
Vyvolávací cena: 8.000 Kč
PODROBNOSTI: Synovec Luďka Marolda, malíř a kreslíř Jiří HEŘMAN (1892-1969) byl žákem u prof. Hynaise, později studoval v
Paříži. Vynikl svými krajinami podzimních nálad. Mnohé objekty, které maloval, jsou dnes už zaniklé a tak jeho dílo často nabývá i
hodnoty dokumentární.
47. Josef Kropáč: Vesnický rybník
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 46 x 60 cm
Vyvolávací cena: 10.000 Kč
Podrobnosti: Díky dokonalé práci s barvou a světlem lze obraz "Vesnický rybník" srovnávat s mistrovskými díly od Václava
Radimského.
10
48. František Kubíček nar. 1872: Krajina s rybníkem
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 35 x 50 cm
Vyvolávací cena: 4.500 Kč
49. František Kubíček nar. 1872: Chalupa v lese
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 35 x 50 cm
Vyvolávací cena: 4.500 Kč
50. František TOMAN (1886-1942): Rozkvetlá louka
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 50 x 61 cm
Vyvolávací cena: 8.000 Kč
51. A.Garuzzo: Západ slunce v Benátkách (Venezia)
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 60 x 76 cm
Vyvolávací cena: 40.000 Kč
52. J. TOMÁŠEK : Chalupy
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 50 x 70 cm
Vyvolávací cena: 4.000 Kč
53. Otakar ŠTÁFL (1884-1945): Les
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 50 x 40 cm
Vyvolávací cena: 12.000 Kč
54. Josef JÍRA (1929-2005) : Stromy
Materiál (technika): olej na lepence
Rozměr: 55 x 61 cm
Vyvolávací cena: 50.000 Kč
PODROBNOSTI: Josef JÍRA (1929-2005) patří k nejznámějším českým malířům současnosti. Studoval u K. Mináře, M. Holého, O.
Nejedlého a nakonec na figurální škole u V. Rady. V roce 1958 spoluzakládá tvůrčí skupinu M 57. Josef Jíra je zastoupen v mnoha
sbírkách. Jedná se Jírovo rané dílo.
11
55. Minka PODHAJSKÁ (1881-1963): Chalupy
Materiál: olej na lepence
Rok-období: 1941
Rozměr: 48 x 35 cm
Vyvolávací cena: 2.500 Kč
56. Karel MOLNÁR (1903-1981) : Dva jezdci
Materiál: olej na sololitu
Rozměr: 33 x 41 cm
Vyvolávací cena: 12.000 Kč
57. Anton FROLKA (1877-1935) : Chalupy
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 30 x 42 cm
Vyvolávací cena: 8.000 Kč
58. Josef ZEMAN (1893-?) : Krajina
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 48 x 61 cm
Vyvolávací cena: 5.000 Kč
59. Postava v krajine
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 36 x 51 cm
Vyvolávací cena: 6.000 Kč
60. Roman HAVELKA (1877-1950) : Krajina
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 35 x 39 cm
Vyvolávací cena: 15.000 Kč
61. Richard ASSMANN (1887-1965): Lesní vodopád
Materiál: olej na lepence
Rok-období: 1941
Rozměr: 31 x 41 cm
Vyvolávací cena: 14.000 Kč
PODROBNOSTI: Malíř, grafik a ilustrátor Richard ASSMANN (1887-1965), narozený v Opavě, pocházel z umělecké rodiny. Studoval na
Akademii výtvarných umění ve Vídní a v Mnichově. Zabýval se kresbami, ilustracemi pro časopisy, ale maloval také podobiznami,
krajiny a žánrové obrazy. I přeso že je malba „Lesní vodopád“ velmi osobitá, připomína o půlstoletí starší tvorbu Julia Mařáka. Přiložen
znalecký posudek.
12
62. Jan BAUCH (1898-1995) : Nahé ženy na lodi
Materiál: tempera
Rok-období: 1954
Rozměr: 55 x 41 cm
Vyvolávací cena: 50.000 Kč
PODROBNOSTI: Jan BAUCH (1898-1995) byl všestranným výtvarným umělcem. Na Akademii výtvarných umění absolvoval u M.
Švabinského. V roce 1937 vystavoval na československé expozici v Paříži, získal Grand Prix a od té doby začal vystavovat pravidelně a
stal se oblíbeným umělcem. Hlavní roly v jeho obrazech hrála barva a silná expresivita. Ve spojitosti s Bauchovými obrazy se proto
často mluví o silném vlivu českého baroka. V roce 1977 byl jmenován národním umělcem. Jan Bauch je velmi uznávaným výtvarníkem.
Jeho díla dosahují vysokých hodnot, které stále stoupají. Důležitým ukazatelem ceny obrazu není u tohoto malíře ani tak užitá technika,
jako charakter díla. Téma aktu je proto velmi atraktivním námětem. Přiložen znalecký posudek.
63. Vesnice
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 50 x 70 cm
Vyvolávací cena: 15.000 Kč
64. Alfred JUSTITZ (1879-1934) : Zátiší
Materiál: kresba tuží
Rok-období: 1928
Rozměr: 46 x 36 cm
Vyvolávací cena: 8.000 Kč
65. František Makovička: Koloběh života
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 38 x 57 cm
Vyvolávací cena: 7.000 Kč
66. Charles Mayer: Bárka v měsíčním svitu
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 31 x 58 cm
Vyvolávací cena: 2.500 Kč
67. František Sylo Toman: Na pokraji lesa - podzim
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 48 x 54 cm
Vyvolávací cena: 2.500 Kč
68. Antonín HUDEČEK (1872-1941) : Chalupy
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 50 x 80 cm
Vyvolávací cena: 25.000 Kč
13
69. Jaro SVOBODA (1901) : Krajina s postavou
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 35 x 50 cm
Vyvolávací cena: 10.000 Kč
70. V.Kovář: Na Svitavě u Babic
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 47 x 66 cm
Vyvolávací cena: 6.000 Kč
71. Troller: Doksy
Materiál: olej na lepence
Rok-období: 1945
Rozměr: 80 x 60 cm
Vyvolávací cena: 4.000 Kč
72. Vojtěch PERNICA (1886-1977) : Žena loupající bramboru
Materiál: olej na plátně
Rok-období: 1932
Rozměr: 67 x 59 cm
Vyvolávací cena: 7.000 Kč
73. Hering: Alpská krajina
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 70 x 50 cm
Vyvolávací cena: 6.000 Kč
74. Jitka VÁLOVÁ (1922) : Pokora
Materiál: olej na desce
Rok-období: 1978
Rozměr: 90 x 60 cm
Vyvolávací cena: 50.000 Kč
PODROBNOSTI: Významná česká výtvarnice Jitka VÁLOVÁ (1922), sestra neméně známé malířky Květy Válové (1922-1998),
uplatňuje svůj výrazný umělecký talet ve figurální tvorbě. Po studiu na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze, v ateliéru Emila
Filly, se roku 1954 stala členkou skupiny Trasa, která odkazoval k myšlenkám meziválečné avantgardy. Její výtvarné začátky vyšly ze
zkušenosti s rytectvím skla, jemuž se vyučila v Železném Brodě. Za hlavní téma své výtvarné tvorby si zvolila útlé a protáhlé postavy,
které jsou zachyceny v pohybu, vypovídají o vztazích, osudech, náladách a často v extrémních situacích. Vyjadřují hluboký zájem o
protiklady energií. Tyto jemné a expresivně laděné lidské formy mají však monumentální charakter. Již od šedesátých let se v tvorbě
obou sester objevují lité kresby, které vznikají jako zhmotnění poslouchané hudební melodie (cyklus litých kreseb Dotek hudby). Jitka
Válová, stejně jako Květa Válová, Adriena Šimotová a Věra Janoušková se staly nejvýraznějšími představitelkami Nové figurace a patří
tak mezi nejosobitější umělce 2. pol. 20. století.
14
75. Frantisek DANĚK-SEDLÁČEK (1892-1956) : U lesa
Materiál: olej na lepence
Rok-období: 1941
Rozměr: 50 x 66 cm
Vyvolávací cena: 12.000 Kč
76. Karel POKORNÝ (1891-1962) : Božena Němcová
Materiál: modelovaná hlína
Výška je: 58 cm
Vyvolávací cena: 2.500 Kč
77. R.Delbeke: Lesní zátiší
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 80 x 60 cm
Vyvolávací cena: 45.000 Kč
78. Mizzi REICHEL?: Zátiší s humrem
Materiál: olej na plátně/karton
Rok-období: 1908?
Rozměr: 45 x 40 cm
Vyvolávací cena: 13.000 Kč
79. sign.Jiřík: Pět žen z Avignonu
Materiál: olej na plátně/akryl
Rok-období: 1998
Rozměr: 140 x 140 cm
Vyvolávací cena: 12.000 Kč
80. Jura MANDEL (1886-1971) : Horská krajina
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 100 x 135 cm
Vyvolávací cena: 25.000 Kč
81. Josef MULTRUS (1898-1957) : Zahrada
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 50 x 70 cm
Vyvolávací cena: 23.000 Kč
82. Brodící se ženy
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 31 x 40 cm
Vyvolávací cena: 4.000 Kč
15
83. znač. Bartelmus: Kachny
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 60 x 80 cm
Vyvolávací cena: 10.000 Kč
84. Max ŠVABINSKÝ (1873-1962): Kůzle
Materiál: litografie
Rozměr: 14 x 20 cm
Vyvolávací cena: 1.500 Kč
85. Emanuel FRINTA (1896-1970): Akt
Materiál: pastel
Rozměr: 64 x 40 cm
Vyvolávací cena: 5.000 Kč
86. Julius MAŘÁK (1832-1899) : Lesní zátiší
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 33 x 24 cm
Vyvolávací cena: 40.000 Kč
PODROBNOSTI: Julius Eduard MAŘÁK (1832-1899) patří mezi nejvýznamnější české krajináře. Jako jediný krajinář se dokonce
zúčastnil výzdoby Národního divadla, pro které namaloval obrazy památných míst českých dějin (Říp, Blaník, Vyšehrad atd.), a
Národního muzea. Mařák byl vynikající kreslíř, který se proslavil zejména dokonalým ztvárněním lesních motivů. Zachycoval je
romantickým, až snivým způsobem. Typická se pro něho stala také barenost, pohybující se především na škále zemitých hnědí, okrů a
zelení, a to vše plnoplasticky promodelované světlem a stínem. V roce 1887 se Julius Mařák stal profesorem pražské Akademie
výtvarných umění, kde se ujal vedení ateliéru krajinomalby a vychoval řadu významných žáků, spojených stylem tzv. Mařákovy
krajinářské školy. Jeho žáky byli např. Antonín Slavíček a František Kaván.
87. František Karel Wratislav, hrabě z Mitrovic (Mitrowitz) : Erbovní vývod (rodokmen)
Materiál: malba na pergamenu
Rok-období: 27.srpna 1759
Rozměr: 64 x 78 cm
Vyvolávací cena: 22.000 Kč
PODROBNOSTI: Erbovní vývod (rodokmen) 16ti předků Františka Karla Wratislava, hraběte z Mitrovic (Mitrowitz). Ověřen byl
27.8.1759 v Praze nejvyšším purkrabím Království českého Filipem, hrabětem z Kolovrat a nejvyšším písařem Království českého
Josefem Vančurou z Řehnic.
16
88. Karel LAUBE nar.1888: Plachetnice u mola
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 48 x 70 cm
Vyvolávací cena: 7.000 Kč
89. Ota BUBENÍČEK (1871-1962) : Pavlovské údolí v Mladé Vožici 1937
Materiál: olej na lepence
Rok-období: 1937
Rozměr: 34 x 52 cm
Vyvolávací cena: 25.000 Kč
PODROBNOSTI: Původní autorova adjustace obrazu, autorův přípis: „Pavlovské údolí v Mladé Vožici 1937“.
90. Anthoni SCHOONJANS (1655-1726) : Judita a Holofernes
Materiál: olej na plátně
Rok-období: 1697
Rozměr: 114 x 95 cm
Vyvolávací cena: 500.000 Kč
PODROBNOSTI: Malíř vlámského původu Anthoni SCHOONJANS (1655-1726) se narodil roku 1655 v Antverpách. Jeho díla jsou
přirovnávaná k významným barokním umělcům, jako byl např. Anthony van Dyck a Petr Paul Rubens. V letech 1668-1669 byl žákem
Erasma Quellina II (1607-1678), umělce, humanisty, filozofa, ale i studenta a později také asistenta Petra Pavla Rubense. Působil
převážně v jižním Nizozemí. Schoonjansova díla tvoří oltářní obrazy, alegorické kompozice, obrazy s historickými a mytologickými
náměty, věnoval se portrétům, kresbám i freskové výzdobě. Anthoni Schoonjans navštívil za život mnoho zemí. V Itálii dovršil své
vzdělání, se švýcarským malířem Georgem Gsellem (1673-1740) cestoval po Evropě. Ve Vídni, kde vytvořil mnoho cenných děl v
podobě oltářích obrazů, byl jmenován dvorním malířem císaře Leopolda I. Působil také např. v Kodani a v Berlíně. Zde se stal dvorním
malířem korunního prince Friedricha Wilhelma I. a vyzdobil freskami jeho zámek v Charlottenburgu. Mezi místa, které Schoonjans
navštívil patřilo také Brno a některá další místa Moravy. Anthoni Schoonjans se stal proslulým a velmi uznávaným evropským malířem.
Zemřel ve Vídni roku 1726. Mezi světoznámé malíře, které příběh Judity a Holoferna také inspiroval, patří např.: Caravaggio, Gustav
Klimt, Lucas Cranach, Peter Paul Rubens, Tizian, Michelangelo, Francisco Goya.
91. Josef ČAPEK (1887-1945) : Košile
Materiál: linoryt
Rozměr: 25 x 14 cm
Vyvolávací cena: 12.000 Kč
92. Josef ČAPEK (1887-1945) : Žebračka
Materiál: linoryt, číslováno 25/120
Rozměr: 24 x 17 cm, rozměr grafického listu 27,5 x 18,5 cm
Vyvolávací cena: 10.000 Kč
17
93. Josef ČAPEK (1887-1945) : Výkřik
Materiál: linoryt
Rozměr: 29 x 19 cm, rozměr grafického listu 28,5 x 19,5 cm.
Vyvolávací cena: 9.000 Kč
94. Václav ŠPÁLA (1885-1946) : Dívčí akt
Materiál: akvarel, tuž
Rok-období: 1935
Rozměr: 24 x 17 cm
Vyvolávací cena: 25.000 Kč
95. Josef SVOBODA nar.1901 : Krajina - imprese
Materiál: olej na lepence
Rozměr: 55 x 60 cm
Vyvolávací cena: 20.000 Kč
96. Marie COPPS (1970) : Synergy
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 50 x 50 cm
Vyvolávací cena: 45.000 Kč
PODROBNOSTI: Maria COPPS (nar. 1970) je česko-kanadskou módní návrhářkou a výtvarnicí. Dnes žije a pracuje v kanadském
Torontu. Od mládí sama navrhovala a šila originální oděvy. Ve výtvarné tvorbě stejně jako v módním návrhářství je samoukem. Na jaře
letošního roku se jedna z jejich abstrakních kompozic s názvem „Silver Ribbon“ (Stříbrná stuha) vydražila na aukci Galerie Kodl za
70.000 Kč.
97. Marie COPPS (1970) : Obsession
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 50 x 100 cm
Vyvolávací cena: 55.000 Kč
98. Bohumil ULLRYCH (1893-1948) : Rybář
Materiál: olej na kartonu
Rok-období: 1932
Rozměr: 20 x 26 cm
Vyvolávací cena: 3.000 Kč
18
99. Bohumil ULLRYCH (1893-1948) : Tři ženy
Materiál: kombinovaná technika
Rozměr: 18 x 25 cm
Vyvolávací cena: 3.000 Kč
100. Jiří HORNÍK (1916-1961) : Přístav
Materiál: olej na plátně
Rok-období: 1950
Rozměr: 67 x 97 cm
Vyvolávací cena: 8.000 Kč
101. Arthur WAAGEN (1869-1910) : La Gloire de Fer
Materiál: litina s bronzovou patinou
Výška je: 96 cm
Vyvolávací cena: 70.000 Kč
102. Josef MULTRUS (1898-1957) : Květiny ve váze
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 55 x 65 cm
Vyvolávací cena: 20.000 Kč
103. Josef MULTRUS (1898-1957) : Žena s chlapcem
Materiál: olej na plátně
Rozměr: 65 x 50 cm
Vyvolávací cena: 30.000 Kč
104. Karel SOUČEK (1915-1982) : Večeře
Materiál: grafický list
Rok-období: 1944
Rozměr: 30 x 35 cm
Vyvolávací cena: 5.000 Kč
PODROBNOSTI: Karel SOUČEK (1915-1982) byl jedním z nejvýznamnějších českých modernistů 20. století. Byl členem výtvarných
sdružení: Skupina 42, Umělecká beseda, SČUG Hollar a jiné. Od roku 1958 působil jako profesor a později i jako rektor na Akademii
výtvarných umění v Praze. Dostal řadu ocenění, například na Světové výstavě v Bruselu dostal zlatou medaili, dále byl oceněn v Nice,
na Bienále v Sao Paulu v Brazílii (1959). Získal též národní cenu Guggenheimovy nadace v New Yorku roku 1961. Musíme poukázat na
mimořádný růst cen Součkových obrazů na trhu s uměním, kdy často šplhají k statisícovým čáskám. Jako příklad můžeme uvést
Součkův obraz "V dešti-pláštěnky", který byl dražen aukční síní Galerie ART Praha 11. 4. 2010 a konečná cena se vyšplhala na
800.000Kč! Relativně nedávno se ceny jeho obrazů pohybovaly v řádech desetitisíců!
19
105. Karel SOUČEK (1915-1982) : Chlapec
Materiál: grafický list
Rok-období: 1942
Rozměr: 16 x 24 cm
Vyvolávací cena: 3.000 Kč
106. Karel SOUČEK (1915-1982) : Akt
Materiál: olejová tempera
Rozměr: 50 x 72 cm
Vyvolávací cena: 16.000 Kč
107. Karel SOUČEK (1915-1982) : Don Quijote de la Mancha
Materiál: olejová tempera
Rok-období: 1973
Rozměr: 57 x 82 cm
Vyvolávací cena: 17.000 Kč
108. Karel SOUČEK (1915-1982) : Ulice v dešti
Materiál: olejová tempera
Rok-období: 1969
Rozměr: 46 x 68 cm
Vyvolávací cena: 15.000 Kč
109. Antonín PROCHÁZKA (1882-1945) : Kubistická postava
Materiál: kombinovaná technika
Rozměr: 97 x 67 cm
Vyvolávací cena: 350.000 Kč
110. Emanuel BAKLA (1878-1943) : Na Malé Straně
Materiál: olej na sololitu
Rok-období: 30.léta 20.stol.
Rozměr: 36 x 26 cm
Vyvolávací cena: 1.500 Kč
111. Václav ZAPADLÍK nar.1943: Abstrakce
Materiál: olej na plátně
Rok-období: 1971
Rozměr: 107 x 75 cm
Vyvolávací cena: 10.000 Kč
20
112. Viktor ROLÍN (1887-1942) : Květinové zátiší
Materiál: olej na dřevě,
Rozměr: 75 x 100 cm
Vyvolávací cena: 20.000 Kč
113. Antonín PELC (1895-1967) : Čertovo kolo
Materiál: kresba tuží
Rok: 1936
Rozměr: 30 x 21 cm
Vyvolávací cena: 3.000 Kč
114. Jan KONŮPEK (1883-1950) : Krotitelka
Materiál: lept
Rok-období:
Rozměr: 24 x 15 cm, rozměr ve výřezu 12x9cm.
Vyvolávací cena: 800 Kč
115. Jan KONŮPEK (1883-1950) : Rytíř
Materiál: lept
Rok-období:
Rozměr: 24 x 15 cm, rozměr ve výřezu 12x9 cm
Vyvolávací cena: 800 Kč
116. Karel SOUČEK (1915-1982): Pošťák
Materiál: tempera
Rok-období: 1956
Rozměr: 24 x 34 cm
Vyvolávací cena: 3.000 Kč
117. Vilém KAFKA (1887-1972) : TOLEDO
Materiál: olej na plátně
Rok-období: 1932
Rozměr: 53 x 67 cm
Vyvolávací cena: 12.000 Kč
118. Karel ZAVADIL: Nepřívěc (název vesnice)
Materiál (technika): olej na plátně
Rok-období: 1973
Rozměr: 76 x 100 cm
Vyvolávací cena: 20.000 Kč
21
119. Josef KOUDELKA (1877-1960) : Děvčice z Moravského Slovácka
Materiál: olej na plátně
Rok-období:
Rozměr: 61 x 70 cm
Vyvolávací cena: 10.000 Kč
120. Julius Eduard MAŘÁK (1832-1899) : Lesní zátiší s jelenem
Materiál: olej na malířské lepence
Rok-období:
Rozměr: 36 x 49 cm
Vyvolávací cena: 120.000 Kč
PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek a restaurátorská zpráva.
22
Download

www.artinprague.cz