KATALOG
kanalizační šachty PE a PP
Charakteristika a podmínky použití kanalizační šachty DIAMIR z PP
Šachty DIAMIR se používají pro stavby gravitačních kanalizačních systémů (splaškových, dešťových, průmyslových) a drenážních systémů. Technické schválení uveřejněné COBRTI
„INSTAL” povoluje jejich použití ve stavebnictví. Podle technické normy AT/2005-03-0830 vydané IBDiM, šachty mohou
být umístěny i v silnicích - ve vozovce nebo vedle vozovky.
Revizní šachty umožňují přístup z úrovně terénu k provádění
údržby kanalizace a revizních prací jakož i kontrolu, čištění,
vyplachování, měření odchylek nebo zkoušku těsnosti speciálním zařízením. Naproti tomu vstupní šachty umožňují tyto
činnosti provádět rovněž na dně šachet. Šachty bez kaliště
jsou používány v domovních kanalizacích, přípojkách a hlavních kanalizačních sběračích. Silniční vpustí a drenážní šachty s kalištěm jsou užívány v dešťových kanalizacích (silniční
vpusti) a drenážních systémech. V případech, kde jsou „slepá”
šachtová dna jsou tato použita jako jímky, přečerpávací stanice nebo vodoměrné šachty.
Technologie výroby
Šachtová dna DIAMIR jsou vyráběny z polypropylénu (PP)
technologií vstřikování. Metoda vstřikování zajišťuje vysokou
přesnost a opakování produkce. Šachtové a teleskopické
roury se vyrábějí z polypropylénu (PP) a polyvinyl chloridu
(PVC) metodou vytlačování.
Odolnost
Polypropylén je vysoce odolný vůči chemickým látkám, rázům,
nízkým a vysokým teplotám, tento materiál nekoroduje. PP
šachtová dna jsou odolná proti odpadní vodě maximálně do
95°C a minimální teplota pro instalaci šachtových dílů z PP je
-20°C. Šachtové díly z PVC by neměly být instalovány při teplotě
pod 0°C. Jednotlivé šachtové díly z PP i PVC jsou spojovány pomocí elastomerového těsnění odolného proti odpadním látkám
z dešťové a splaškové kanalizace. Avšak v případě průmyslových
odpadních vod jejich chemické složení a teplota měla by být
analyzována. Odolnost PP a PVC proti chemickým látkám je
uvedena ve směrnici ISO/TR 10358 a odolnost elastomerového
těsnění je ve směrnici ISO/TR 7620. Jestliže v tomto směru vzniknou pochybnosti konzultujte je s naším technickým poradcem.
Kontrola kvality
Všechny typy šachet jsou laboratorně, ale i v terénu testovány na
mechanickou pevnost, těsnost a odolnost ke statickému a dynamickému namáhání.
Vodotěsnost
V souladu se standardními požadavky jsou všechny šachty vodotěsné s garancí do tlaku 5m vodního sloupce.
Výběr poklopu
Výběr vhodného poklopu je určen umístěním šachty a předpokládaným zatížením. Třída zatížení poklopu by měla být
specifikována v projektu kanalizace. Podle normy EN 124:2000,
DIAMIR šachty umístěné v silniční zóně jsou používány v souvislosti s poklopy třídy A, B, C, a D. V nezatížených plochách
- zeleném pásu mohou být použity poklopy nezatříděné.
1
Výhody šachet DIAMIR
Šachty DIAMIR zaručují:
■■ Celkovou vodotěsnost proti pronikání spodní vody a únik
odpadních vod
■■ Nízký odpor tekoucích odpadních vod, čímž se zabraňuje
usazování nečistot v šachtovém dnu
■■ Minimální životnost šachet 100 let
■■ Vysokou odolnost proti tlaku spodních vod díky pevnostnímu žebrování šachtových dílů
■■ Rychlou a snadnou montáž díky posuvnému uložení na
těsnění
■■ Nízkou hmotnost jednotlivých částí, což snižuje na minimum
potřebu těžkých mechanismů a budování příjezdových cest
Mimo tato označení týkající se šachtových den vyrábějí se silniční vpusti s kalištěm ve dvou typech: SD-G s hladkostěnou rourou prům. 400 mm a SD-K s korugovanou rourou prům. 315mm
a prům. 425 mm.
Klasifikace
Nabízíme pět nejmodernějších systémů pod tradičním názvem DIAMIR. Počet následujících názvů se vztahuje k průměrům šachtových rour nebo šachet skládající se ze šachtových skruží.
Systém šachet nabízí
■■ DIAMIR 315, DIAMIR 400, DIAMIR 425, DIAMIR 600,
DIAMIR 1000
Každý systém nabízí následující typy šachet závisí na typu šachtové roury (skruže)
■■ hladkostěnná (označení G)
■■ korugovaná (označení K)
a závisí na hrdlech pro připojení rour k šachtovému dnu
■■ určeno pro hladkostěnné roury (označení G)
■■ určeno pro K2-Kan strukturované korugované roury (označení K)
příklady:
■■ typ S 400 G-K2 týká se šachty s hladkostěnnou šachtovou
rourou průměru 400 mm a šachtové dno s hrdly pro připojení rour K2-kan.
■■ typ S 600 K-G týká se šachty s korugovanou šachtovou rourou průměru 600 mm a šachtové dno je s hrdly pro připojení
hladkostěnných rour.
2
Umístění a instalace šachet DN 315 a DN 400
Výkop měl by být proveden tak, aby poskytoval dostatečný
prostor kolem šachty - 50 cm pro vstupní šachtu a 30 cm pro
revizní šachtu.
Dno výkopu je třeba vyrovnat a odstranit velké a ostré kameny, připravit podsyp o tloušťce:
■■ 10 cm pro přírodní stabilní zeminu
■■ 10-20 cm pro přírodní mírně nestabilní-rozpínavou zeminu
■■ 20-30 cm pro přírodní nestabilní-rozpínavou zeminu
Vyšší úroveň spodní vody vyžaduje potřebu silnější podsypové vrstvy.
Podsyp by měl být složen z písku (hrubozrnného, středně zrnného nebo jemně zrnný) nebo i ze směsi zahrnující různou
velikost zrn. Podložní vrstva přímo pod šachtovým dnem by
měla být mírně zhutněna umožňující přesné nastavení šachty a napojení rour a to i během provádění obsypu. Podsyp
tak zůstane plně kompaktní spolu s dalšími vrstvami kolem
šachty.
Šachtové dno se umístí na podsyp pečlivě vyvážený vodováhou. Pozornost musí být věnována vyplnění každé dutiny
v důsledku skutečného tvaru šachtového dna. Poté se spojí
hrdla vtoku a odtoku šachtového dna s dříky odpadních rour.
Nenapojená hrdla šachtového dna je nutno zaslepit hrdlovými uzávěry. Roury se nesmí opírat jen bodově, proto je nutné
rovnoměrné podepření dna šachty i rour pod hrdlovými spoji. Poloha se zkontroluje pomocí vodováhy. Následný obsyp
šachtového dna materiálem se provádí asi 15 cm nad vtoková
hrdla. Hutnění je třeba provádět pečlivě - nejlépe dusání nohama.
Poté se připojí a usadí šachtová roura do hrdla šachtového
dna revizní šachty nebo šachtová skruž do dna vstupní šachty. Tyto části nutno usadit na odpovídající výšku s ohledem na
uložení dna šachty jakož i s ohledem k určenému typu poklopu. Před montáží konce šachtové roury do hrdla šachtového
dna měl by být okraj namazán kluzným prostředkem.
Obsyp musí být prováděn po vrstvách stejnoměrně kolem
šachty - výška vrstev by neměla přesahovat 15 cm. Šachta
může být zasypávána vykopaným materiálem nebo dovezeným materiálem, který se snadno zhutní. Nemůže být použita
3
bobtnavá, rozpínavá a nestabilní zemina. Materiál k zasypání
šachty musí být bez úlomků, ostrých kamenů, organických
materiálů, odpadů, kořenů, stromů, atp. Obsypový materiál
nesmí být zmrzlý nebo hrudovitý - maximální velikost částic
nesmí překročit 40 mm.
Tekutá zemina je nepřijatelná. V případech, kde stavební plocha má být odvodněna, plán odvodnění musí být pečlivě připraven a udržován tak, aby se nezhoršila únosnost půdy.
Zhutnění obsypu je nejlépe provádět ušlapáváním nohami
(po vrstvách ne silnějšími než 15 cm) nebo lehkou mechanizací (po vrstvách ne silnějšími než 30 cm). Užití těžké mechanizace není dovoleno, je nutné zabránit deformaci šachet nebo
rour během jejich obsypávání. Obsypávání šachet v zeleném
pásmu by mělo být zhutnění minimálně 90% u revizních šachet a 95% Proctora.
V případě montáže šachet v silničním pásmu obsypový materiál měl by splňovat koeficient zhutnění a modul pružnosti
E2 požadavek vyplývající z úrovně uložení dna, konstrukce
vozovky (násyp, výkop) a dopravní zátěže.
Umístění a instalace šachet DN 315 a DN 400
Na šachty se mohou instalovat následující typy
poklopů:
1. Teleskop s litinovým poklopem
Teleskop je připojen na šachtovou rouru speciálně-profilovaným elastomerovým těsněním. Teleskop musí být namontován
nejméně 20 cm v šachtové rouře. Zbylá část - výška teleskopu
musí dosáhnout úrovně terénu. Litinový poklop teleskopu musí
lícovat s povrchem vozovky (terénu). V terénu s těžkým provozem nebo nekompaktních podložích musí být poklop uložen na
podklad z betonu B30 minimální výšky 20 cm.
2. Betonový poklop s kónusem
Betonový kónus se instaluje souose přímo na šachtovou rouru
a řádně zhutněnou plochu (příp. betonovou vrstvu). Na betonový kónus se pokládá betonový poklop nebo poklop litinový.
Poklop musí být položen tak, aby se zabránilo jeho posunutí.
Mezi koncem šachtové roury a poklopem musí být ponechána
asi 5 cm mezera jako ochrana pro přenos zátěže.
3. Teleskopický adaptér s litinovým poklopem
Adaptér se vkládá do korugované šachtové roury DN 600 s elastomerovým těsněním. Horní část je určena pro užití ve spojení
s litinovým poklopem vhodného zatížení. Adaptér s poklopem
může být osazen přímo na terén nebo na betonový prstenec.
4. Betonový prstenec s litinovým poklopem
Betonový prstenec se pokládá přímo na řádně zhutněnou zem
(příp. betonovou vrstvu). Na prstenec se osadí poklop DN 600
vhodného zatížení. Poklop musí být položen tak, aby se zabránilo jeho posunutí. Mezi koncem šachtové roury a poklopem
musí být ponechána asi 5 cm mezera jako ochrana pro přenos
zátěže.
5. Poklop z PP (polypropylenu)
Poklop je instalován bez těsnění přímo na šachtovou rouru, která musí být vynesena do úrovně terénu. PP poklop je připevněn
k šachtové rouře dvěma šrouby.
4
DIAMIR 315
Šachtové dno přímé
s těsněním
Šachtové dno sběrné
s těsněním
5
Číslo sazeb.
562915300
562925300
Číslo sazeb.
524915300
542925300
DN
(mm)
160
200
DN
(mm)
160
200
DN1
(mm)
355
355
DN1
(mm)
355
355
H
(mm)
337
337
H
(mm)
337
337
Hu
(mm)
192
234
Hu
(mm)
192
234
H1
(mm)
100
122
L
(mm)
636
632
H1
(mm)
100
122
L
(mm)
636
632
DIAMIR 315
Šachtová roura
DN
(mm)
315
315
315
315
Číslo sazeb.
252916338
252916306
252916307
252916310
Teleskop 315
s litinovým poklopem
Číslo sazeb.
A15
B125
D400
582915203
582911204
582913204
DN1
(mm)
355
355
355
355
D1
(mm)
375/375
375/375
375/375
H
(mm)
1250
2000
3000
6000
DN2
(mm)
320
320
320
H
(mm)
550
780
790
Betonový konus B125
Číslo sazeb.
DN
D
(mm) (mm)
562906000 355/215 565
D1
(mm)
365
L1
(mm)
70
H
(mm)
220
DN
D
(mm) (mm)
592926200 355/315 510
D1
(mm)
355
H
(mm)
110
H1
(mm)
95
D
(mm)
450
D1
(mm)
375
D2
(mm)
325
H
(mm)
70
Betonový poklop A15
Číslo sazeb.
Litinový poklop
Číslo sazeb.
592926200 B125
Litinový poklop A15
Číslo sazeb.
622920710
DN
(mm)
315
D
(mm)
364
H
(mm)
48
H1
(mm)
10
Těsnění 315
Číslo sazeb.
782910700
DN
(mm)
315
H
(mm)
22
6
DIAMIR 400
Šachtové dno přímé
s těsněním
Šachtové dno sběrné
s těsněním
7
Číslo sazeb.
553111300
553121300
553131300
553141300
553151300
553122300
553132300
553142300
553152300
Číslo sazeb.
533111300
533121300
533131300
533141300
533122300
533132300
533142300
DN
(mm)
160
200
250
315
400
200K2
250K2
300K2
400K2
DN
(mm)
160
200
250
315
200K2
250K2
300K2
DN1
(mm)
400
400
400
400
400
400
400
400
400
DN1
(mm)
400
400
400
400
400
400
400
H
(mm)
492
511
714
714
714
511
714
714
714
H
(mm)
456
496
714
714
496
714
714
Hu
(mm)
244
263
455
455
455
263
455
455
455
H1
(mm)
116
136
168
198
238
136
174
198
250
L
(mm)
622
650
1154
1072
1076
680
1074
1070
984
Hu
(mm)
222
259
455
455
259
455
455
H1
(mm)
100
122
168
198
122
174
198
L
(mm)
636
632
1154
1072
732
1074
1070
DIAMIR 400
Šachtová roura
DN
(mm)
400
400
400
400
Číslo sazeb.
023116306
023116307
023116309
023116310
Teleskop 315
s litinovým poklopem
g
(mm)
7,9
7,9
7,9
7,9
Hw
(mm)
2000
3000
5000
6000
A15 582915103
B125 582911116
D400 582913116
D1
(mm)
375/375
375/375
375/375
Číslo sazeb.
DN
(mm)
593106000 400
D
(mm)
630
D1
(mm)
410
L1
(mm)
70
H
(mm)
200
Číslo sazeb.
DN
(mm)
593116000 400
D
(mm)
550
D1
(mm)
400
H
(mm)
110
H1
(mm)
95
Číslo sazeb.
D
(mm)
475
D1
(mm)
390
D2
(mm)
375
H
(mm)
90
Číslo sazeb.
DN2
(mm)
320
320
320
H
(mm)
550
780
790
Betonový konus B125
Betonový poklop A15
Litinový poklop
593126200 B125
Litinový poklop A15
Číslo sazeb.
623120710
DN
(mm)
400
D
(mm)
452
H
(mm)
50
H1
(mm)
10
8
Hospodárná a ekologická alternativa pro naše životní prostředí
Kanalizační šachty - Hofit z PE
Firma Hofit vyrábí šachty z polyetylénu střední hustoty (PEMD)
rotačním způsobem. Již před 30 lety bylo započato s vývojem
a výrobou šachtových systémů. Takto získané know - how
a znalost požadavků světového trhu dali vznik vícefunkční paletě produktů. V současné době je výroba šachet Hofit realizována
nejmodernějším technologickým zařízením v sériové produkci.
6 výrobních linek ve dvou závodech zaměstnává více než 150
lidí; 600 forem nabízí rozsah více než 2000 různých modelů; výroba více než 60 000 položek za rok, prezentuje se ve 24 zemích
na světě.
Mnoho možných provedení a zvláštní provedení by vyžadovalo
katalog o mnoha stranách. Pro přehlednost jsme záměrně od
toho upustili a prosíme Vás o sdělení Vašich speciálních požadavků. Při výrobě šachet je používaná surovina bez regenerátů a je již při dodávce podrobena přísné kvalitativní kontrole.
Jednotlivé etapy výroby jsou podrobeny dohledu a kontrole.
U každého konečného výrobku je provedena výstupní technická kontrola před expedicí. Toto je dokumentováno získanou certifikací ISO 9002. Navíc zaručuje firma výrobní garanci
5 let na kanalizační šachty z PEMD, vodní nádrže a těsnění. Celý
program firmy je flexibilní stavebnicový systém od DN 400 do
DN1000, který umožňuje široké pole kombinací a napojení.
Transport a zabudování šachty nevyžaduje strojní zvedací zařízení a je časově nenáročné. Výhody snadného zacházení snížují
náklady k zabudování. Fyzická námaha montážního personálu
je mimořádně snížena a proto mohou být šachty snadno zabudovány i v těžko přístupných místech např. v horách. Šachty
jsou ekologicky nenáročné. Použitý materiál šachet - PEMD je
těsný, hladký a vysoce odolný, omezuje usazeniny a inkrustace.
Vozku podobná povrchová plocha nabízí optimální hydraulické
vlastnosti. Další vnější opláštění nebo vnitřní vyložení jsou u Hofit- šachet zbytečná. Celý těsnící systém je proveden dle DIN
4060 a zaručuje těsnost již při min. 0,5 baru statického přetlaku.
PEMD lze svařovat a je samozřejmě recyklovatelný. Pro těsné
spojení potrubí je kromě těsnění zapotřebí jen vrtačka a pila.
Rozměry Hofit-šachet od DN 600 dovolují použití běžných stan-
9
dartních krytů šachet a jsou z tohoto důvodu mimořádně ekonomické z hlediska sortimentu skladu. Pro šachtu DN 400 jsme
vyvinuly trezorové uzávěry s ochranou proti vniku písku , které
bez šroubového spojení omezují emise zápachu a vnik vnější
vody, která by dodatečně zatěžovala kanalizaci. I z vzhledového
hlediska jsme se s novými nasouvacími kryty šachet (třída A pro
šachty DN 600) přizpůsobily požadavkům okolních zemí.
Hlavní výhody použití šachet Hofit
■■ odolné proti nánosům bez dalšího opatření
■■ nízká váha a tím dobrá manipulovatenost i v nepřístupných místech stavby
■■ absolutní těsnost a odolnost proti agresivním odpadním vodám
■■ jednoduché , na milimetr přesné přizpůsobení potřebným výškám bez použití dodatečných vyrovnávacích
kroužků a bez dalších stavebních opatření
■■ více možností přítoků vyráběných na místě a tím široká
možnost použití
■■ montáž šachet Hofit nezávisí na proměnlivosti počasí
Ze součtu uvedených vlastností vznikají mimořádné
cenové výhody.
Spojovací technika šachtových dílů
Vývody
Všechny šachty mohou být dodávané jako kompaktní, jednodílné do maximální výše 12 m. Tyto jsou buď vyráběny jako jednodílné - přímo v továrně, nebo jsou jednotlivé díly spojené svařením. Tím získáváme těsný stavební prvek. Alternativně mohou
být díly šachet spojovány nasazováním (šachtová těsnění dle
DIN 4060, zkušební tlak 0,5 baru vodního sloupce).
Vyvrtáním do stěny šachty a použitím různých tvarových dílů
nebo části potrubí, mohou být jednoduše vytvořeny vývody.
Jako pracovní nářadí postačuje vrtačka a pila.
Připojení potrubí
Odolnost proti nánosům
Standartní těsnící systém (přívodní a odvodní těsnění) dle DIN
4060, zkušební tlak 0,5 baru vodního sloupce je určen pro připojení PVC - KG rour podle DIN 8062. Jiné druhy trubek je možné
připojovat obchodně běžnými adaptéry z výrobního programu
kanalizačních tvarových dílů. Kromě toho jsou k dispozici další speciální tvarové díly, nátrubková spojení a speciální těsnění.
Hofit-šachty mohou být opatřeny i nátrubky z PEHD pro svařování ,,na tupo “ nebo pro elektrické svařování.
Hofit-šachty jsou odolné proti nánosům bez dalších opatření.
Chemická odolnost
Na přání obdržíte rozsáhlý seznam látek , proti kterým jsou Hofit-šachty odolné. Kromě jiného odolávají všem průmyslovým
a domácím vodám a také uhlovodíkům.
10
Umístění a instalace šachet DN 315 a DN 400
■■ Sypký materiál (písek, štěrkopísek - max. velikost zrna
20 mm) bočně nasypat kolem šachty a ručně po vrstvách
zhutnit. U nosného podloží stačí podkladní vrstva o síle
15 cm. Excentrické volné prostory je třeba pečlivě zaplnit.
■■ Jako základní plochu je nutno vytvořit 15 cm písku ve výkopu. Při vysoké hladině spodní vody je nutné povrch zajistit
proti vyplavení.
■■ Odstranění transportních pojistek , zaříznutí krytu šachty na
požadovanou délku.
■■ Vytvořit přívod a vsadit těsnění.
■■ U odpadu nahradit těsnění PVC trubky originálním Hofit
těsněním.
11
Umístění a instalace šachet DN 315 a DN 400
Schéma zabudování šachet
1. Běžný kryt šachty třídy B125 DIN 4271 EN 124 nebo třídy B 400 DIN 19584 EN 124 třída A - kryt šachty a víko z PEMD jsou přímo
nasazeny na šachtu
2. Kruhový základ / nosná deska (betonovat na místě nebo z betonového prefabrikátu)
3. Plnící materiál : sypký plnící materiál (písek nebo štěrk velikost zrna do 20 mm) bočně od šachty v tl. min. 30 cm. V 30 cm vrstvách zasypat a po jednotlivých vrstvách zhutnit.
4. Začišťovací (podsypná) vrstva 15 cm (písek nebo štěrk velikost zrna do 20 mm)
5. Zemina
Víka šachet
Třída A (15 KN) - používáme litinový poklop nebo víko z PE
Třída B (125 KN) - nasadíme universální rám a položíme litinový poklop
Třída C (250 KN) a D (400 KN) - zhotovíme samostatný nosný element, zasadíme universální rám a položíme litinový poklop.
12
HOFIT DN 600
Číslo sazeb.
60829
60821
60823
60824
60906
60913
Základní provedení
Možnost i provedení s 5 vtoky
Zvyšovací kus
13
Název výrobku
(rozměry v mm)
základna B610
základna 3B607
základna 3B610
základna 3B614
zvyšovací kus E68
zvyšovací kus E610
výška
(mm)
1000
1000
1000
1400
800
600
provedení
5 vtoků
3 vtoky
3 vtoky
3 vtoky
-
HOFIT DN 800
Číslo sazeb.
60833
60814
60813
60815
60907
60908
60909
61001
61002
61011
Možné sestavení šachet
Název výrobku
(rozměry v mm)
HOFIT základna 3BS808
HOFIT základna BS808
HOFIT základna BS810
HOFIT základna 3BS810
HOFIT zvyšovací kus ES84
HOFIT zvyšovacíkus ES805
HOFIT zvyšovací kus ES810
HOFIT vrchní část U84
HOFIT vrchní část U85
HOFIT vrchní část US809
výška
(mm)
800
800
1150
1050
400
500
1000
400
500
950
provedení
3 vtoky
5 vtoků
5 vtoků
3 vtoky
-
Základna + zvyšovací kus + vrchní část
Základna + vrchní část
Jednodílná svařovaná
šachty je možné dodávat též se zabudovanými schůdky z oceli.
14
HOFIT DN 1000
Číslo sazeb.
60817
60818
60834
60820
60910
60911
61004
61005
61006
Základna + zvyšovací kus + vrchní část
15
Název výrobku
(rozměry v mm)
HOFIT základna B168
HOFIT základna B198
HOFIT základna 3B1612
HOFIT základna 3B1912
HOFIT zvyšovací kus E16
HOFIT zvyšovací kus E110
HOFIT vrchní část U17
HOFIT vrchní část U19
HOFIT vrchní část U110
výška
(mm)
600
900
600
900
600
1000
750
900
1050
provedení
5 vtoků
5 vtoků
3 vtoky
3 vtoky
-
Kabelové šachty
Dalším typickým využitím šachet HOFIT je oblast elektrotechniky. Typickým využitím jsou rozbočovací nebo revizní šachty pro komunikační linky nebo kabelové kanály. Opět platí, že velkou škálu nabízených produktů HOFIT může uspokojit potřeby všech zákazníků
Číslo sazeb.
65801
65803
65802
65005
65006
65007
Název výrobku
(rozměry v mm)
šachta DN 800
šachta DN 800
šachta DN 800
šachta DN 1000
šachta DN 1000
šachta DN 1000
výška
(mm)
800
1000
1400
750
1050
1200
provedení
6xDN 110
6xDN 110
6xDN 110
8xDN 110
8xDN 110
8xDN 110
Instalace na prudkých svazích
V případě, kdy je země ve skutečně prudkém svahu, odvodňovací systém musí udržovat rychlost toku v potrubích dle bezpečnostních předpisů. Obvykle, rychlost toku nesmí být vyšší než
4-5 m/s.p
HOFIT může poskytnout dva systémy:
Inovační systémy VORTEX DROP: které využívají odstředívost,
aby vytvořily řízenou turbolenci a uvolnili kinetickou energii,
která je nezbytná k udržování rovnováhy mezi poměry horních
a dolních proudů. Přídavná zařízení také umožňují přerušení
toku z výpusti, tím garantují laminární tok.
Systém DOUBLE DROP s vnitřním a vnějším poklesem: v případě omezených proudů, odpad klesá dolů vpustí ve tvaru T
a vtéká do hlavního kanálu; v případě vysokých toků, část kanalizačních splašek steče t-kusem, zatímco zbývající část vteče
přímo do šachty a vytvoří dynamické zatížení, které zvyšuje piezometrickou hladinu.
Velkou výhodou systému VORTEX DROP je efektivnější proudění
vody ve srovnání s přímým samospádem. Potrubí může být paralelní ke sníženému výkopu. Díky nízké stavební výšce šachet
jsou celkové náklady na výstavbu podstatně nižší.
16
Hofit - šachty s půlkruhovým dnem
Skládají se z kulového dna, šachtových kroužků, kónusů a příslušného zakrytí. Dno je půlkulové s tečně navařenými vývody.
Vyrábí se v průměrech 600, 800, 1000 mm.
Jejich možná použití:
■■ pro přerušování tlaku
■■ průchozí šachty z bočním vtokem
■■ vtokové šachty
■■ šachty pro sanaci existujících porušených šachet
■■ šachty pro vodoměry, čerpadla, odběry vzorků ...
HOFIT - příslušenství
Číslo sazeb.
66400
66600
66800
66000
67100
67125
67150
67200
67250
67300
68140
68160
68180
68230
68240
68260
68270
68280
17
Název výrobku
(rozměry v mm)
HOFIT mezidílové těsnění
HOFIT mezidílové těsnění
HOFIT mezidílové těsnění
HOFIT mezidílové těsnění
HOFIT vtokové těsnění
HOFIT vtokové těsnění
HOFIT vtokové těsnění
HOFIT vtokové těsnění
HOFIT vtokové těsnění
HOFIT vtokové těsnění
Plastový poklop
Plastový poklop
Plastový poklop
Litinový poklop tř. B + ocel. rám
Litinový poklop tř. A - mříž
Litinový poklop - B125
Litinový poklop BEGU B125
Litinový poklop BEGU D400
DN
(mm)
400
600
800
1000
110
125
160
200
250
315
400
600
630
300
300
400
600
600
Instalace v přítomnosti podzemní vody
V přítomnosti spodní vody, je těleso nadnášeno silou rovnou objemu vytlačené vody (Archimédův zákon), a tím se stává šachta
nestabilní. Konstrukce šachet s tímto problémem počítá. Proto
tělesa šachet Hofit jsou opatřeny speciálními prstenci, zabraňujícími jejich nadnášení spodními vodami.
5
1
1,5 m
4
3
2
1. zhutněná půda
2. země
3. šachta
4. textilie
5. plocha nesmí být zatížena
stroji, dokud není dokončena
instalace
18
Bohm-extruplast s.r.o., 357 08 Krajková 264, okr. Sokolov, CZECH REPUBLIC, telefon: +420 352 320 111, +420 603 106 393, +420 352 672 287
Download

- Extruplast s.r.o.