VI. Workshop
Distribuce plynu
společností Net skupiny RWE za účasti
zástupců OTE
30.1. a 31.1.2013 Brno,
Plynárenská 499/1
RWE GasNet, s.r.o., leden 2013
STRANA 1
Program VI. workshopu dne 30.1.2013 (procesní část)
> Pravidla trhu s plynem (změny k 1.1.2013)
> CR ERÚ (změny v roce 2013)
> Připravované změny legislativy (kodex, vyhlášky)
> Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE) - (změny k 1.1.2013)
> Ukončení/přerušení distribuce plynu - (změny k 1.1.2013)
> Elektronická fakturace (stávající proces – PDS, nový proces – OTE)
> Ukončení SoD ve vazbě na pozbytí oprávnění k užívání distribuční sítě
> Pravidla pro uzavírání Smluv o připojení
> Proces výměny měřidel, které svým rozsahem neodpovídají skutečné spotřebě
> Nová vyhláška o stavu nouze v plynárenství
> Webový portál – nové funkcionality
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
Začátek jednání: 10,00 hod.,
Předpokládaný konec jednání: 15,00 hod.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 2
Program VI. workshopu dne 31.1.2013 (praktická část)
> Prokazování finanční způsobilosti
> Komunikace s PDS
> Nové funkcionality webové aplikace „On-line servis PDS“ – praktická ukázka
> Příjem a zpracování odečtů
> Řešení reklamací
> Fakturace distribuce – základní principy
> Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
> Přesnost předběžných dat spotřeby zasílaných PDS do systému OTE
> Přístup do webové aplikace „On-line servis PDS“ (správné nastavení a certifikáty)
> Požadavky na výstupní impulsy měřidel
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
Začátek jednání: 10,00 hod.,
Předpokládaný konec jednání: 15,00 hod.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 3
VI. Workshop distribuce
dne 30.1.2013
(legislativní a procesní část)
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 4
Program VI. workshopu dne 30.1.2013 (procesní část)
> Pravidla trhu s plynem (změny k 1.1.2013)
> CR ERÚ (změny v roce 2013)
> Připravované změny legislativy (kodex, vyhlášky)
> Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE) - (změny k 1.1.2013)
> Ukončení/přerušení distribuce plynu - (změny k 1.1.2013)
> Elektronická fakturace (stávající proces – PDS, nový proces – OTE)
> Ukončení SoD ve vazbě na pozbytí oprávnění k užívání distribuční sítě
> Pravidla pro uzavírání Smluv o připojení
> Proces výměny měřidel, které svým rozsahem neodpovídají skutečné spotřebě
> Nová vyhláška o stavu nouze v plynárenství
> Webový portál – nové funkcionality
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 5
Vyhláška č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu
s plynem (změny k 1.1.2013) – část 1
•
V § 4, 5, 7, 8, 12 (Přeprava plynu, Řešení nedostatku přepravní kapacity,Informace o
přepravních kapacitách a souvisejících službách,Postup při rezervaci distribuční
kapacity) jsou mezi subjekty, kterých se daná ustanovení týkají, nově doplněny i
výrobny plynu.
•
V § 12 jsou nově doplněny odstavce 5, 6 a 7, které ošetřují možnost snížení
rezervované distribuční kapacity výrobny plynu – v případě, že je výrobna plynu
připojena na uzavřenou část distribuční soustavy a hodinový odběr zákazníků v této
uzavřené části distribuční soustavy klesne pod hodnotu hodinového výkonu výrobny
plynu, provede PDS snížení rezervované distribuční kapacity (RDK) této výrobny plynu.
Pokud je v dané uzavřené části distribuční soustavy připojeno více výroben plynu,
provede PDS snížení RDK všech výroben plynu a to v poměru velikosti jednotlivých
rezervovaných distribučních kapacit výroben plynu. PDS provede snížení RDK na dobu
nezbytně nutnou k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy.
•
V § 16,17, 20 – 24, a 26 se stávající pojem „subjekt zúčtování“ rozšiřuje na nový
pojem „subjekt zúčtování a/nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, které
nejsou subjekty zúčtování“. (Doplněno z důvodu možné evidence celkové bilance
plynu i v případě subjektů pouze přepravujících plyn přes území ČR nebo skladující plyn
na území ČR.)
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 6
Vyhláška č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu
s plynem (změny k 1.1.2013) – část 2
•
V § 52 odst. 3 je nově doplněno písmeno e) – jedna z nově požadovaných
náležitostí, které musí Žádost o standardní změnu dodavatele (SZD) obsahovat:
a) identifikace nového dodavatele plynu formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,
b) typ smlouvy o dodávce plynu a datum, od kterého se má dodávka plynu uskutečnit, a
dobu trvání smlouvy,
c) identifikace subjektu zúčtování, který má být přiřazen k odpovědnosti za odchylku v
odběrném místě, které je změnou dodavatele plynu dotčeno, formou kódu přiřazeného
podle § 25 odst. 1,
d) odběrné místo a jeho identifikaci formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,
e) informaci, zda byla smlouva o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky
plynu uzavřena spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou v prostorách obvyklých
k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání nového dodavatele plynu.
•
V § 52 odst. 9 došlo ke změně termínu, do kdy může nový dodavatel plynu
prostřednictvím informačního systému operátora trhu vzít zpět již podanou Žádost
o standardní změnu dodavatele. Původní termín „do pátého pracovního dne do 18:00
hodin“ je nahrazen novým termínem „do 14:00 hodin osmého pracovního dne“.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 7
Vyhláška č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu
s plynem (změny k 1.1.2013) – část 3
•
V § 52 odst. 11 došlo ke změně termínu kdy OTE informuje všechny dotčené
subjekty o ukončení procesu změny dodavatele. Původní termín „Nejpozději do
20:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle odstavce 9“ je nahrazen
novým termínem „Nejpozději do 15:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata
žádost podle odstavce 9“. Současně je v tomto odstavci nově doplněna informace, že
pokud je žádost podle odstavce 9 podánu u OTE později než v 15:00 hodin, platí, že tato
žádost byla podána následující pracovní den.
•
Nově doplněn § 53 a) „Zkrácení dodávky plynu“ – žádost o zkrácení dodávky plynu
do OM posílá dodavatel OTE nejpozději do 10:00 hodin desátého pracovního dne před
plánovaným ukončením dodávky. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy podle §
11a odst. 2, 3, a 4 energetického zákona (EZ), posílá dodavatel OTE zkrácení dodávek
nejpozději do 23:00 hodin kalendářního dne předcházejícího dni, ve kterém měla ZD
nabýt účinnosti. Zkrácení dodávky plynu v případě smlouvy o sdružených službách
dodávky plynu podle odst. 2 § 53 a) znamená rovněž ukončení rezervace distribuční
kapacity do OM.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 8
Vyhláška č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu
s plynem (změny k 1.1.2013) – část 4
•
•
•
Nově doplněn § 53 b) „Prodloužení dodávky plynu“ – žádost o prodloužení dodávky
plynu do OM posílá dodavatel OTE nejpozději do 23:00 hodin posledního kalendářního
dne dodávky plynu. Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za
odchylku nejpozději do 23:30 tohoto dne. OTE následně neprodleně informuje všechny
dotčené subjekty o prodloužení dodávky plynu. Prodloužení dodávky plynu v případě
smlouvy o sdružených službách dodávky plynu znamená rovněž pokračování rezervace
distribuční kapacity do OM (tzn. pokud existuje k danému datu nějaká žádost o
ukončení, je tato PDS zamítnuta). Prodloužení dodávky nabývá účinnosti pouze
v případě, kdy v termínu požadovaného prodloužení není k OM v systému OTE přiřazen
jiný dodavatel plynu.
V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11a odst. 2 EZ (uzavření smlouvy
mimo prostory obvyklé k podnikání,viz nové znění bodu e) odstavce 3 § 52) a tuto
skutečnost doložil původnímu dodavateli a současně od tohoto původního dodavatele
požaduje pokračování dodávek, posílá původní dodavatel OTE žádost o prodloužení
dodávky plynu v termínech uvedených výše.
Příloha č. 10 – Postup stanovení plánované roční spotřeby plynu zákazníků
s měřením typu C – nově je v části A doplněn bod č. 4, kterým se stanovuje, že
plánovaná roční spotřeba se pro dané OM přepočítává k 1. 1. každého kalendářního
roku a to dle TDD platných k 1. 1. daného kalendářního roku.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 9
Program VI. workshopu dne 30.1.2013 (procesní část)
> Pravidla trhu s plynem (změny k 1.1.2013)
> CR ERÚ (změny v roce 2013)
> Připravované změny legislativy (kodex, vyhlášky)
> Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE) - (změny k 1.1.2013)
> Ukončení/přerušení distribuce plynu - (změny k 1.1.2013)
> Elektronická fakturace (stávající proces – PDS, nový proces – OTE)
> Ukončení SoD ve vazbě na pozbytí oprávnění k užívání distribuční sítě
> Pravidla pro uzavírání Smluv o připojení
> Proces výměny měřidel, které svým rozsahem neodpovídají skutečné spotřebě
> Nová vyhláška o stavu nouze v plynárenství
> Webový portál – nové funkcionality
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 10
CR ERÚ (změny v roce 2013) – část 1
•
Omezení využitelnosti rezervace distribuční kapacity dle bodu 13.1.9 (jednotarif)
nově pouze pro zákazníky s průběhovým typem měření A nebo B. Současně je
v tomto bodě blíže specifikováno, jakým způsobem se požadovaná výše distribuční
kapacity porovnává vůči maximálnímu dvouletému dosaženému dennímu odběru
(zpřesněno na dvouleté klouzavé období).
•
V bodě 13.1.11. CR je slovem „pravidelně“, upřesněn způsob zařazení do
příslušného pásma odběru pro zákazníky kategorie MO, DOM dle tohoto bodu a to
buď podle skutečného ročního odběru plynu za celý rok 2012, nebo podle
poslední známé přepočtené roční spotřeby plynu. Toto platí jen pro pravidelnou
fakturaci za odečtové období kratší než 12 měsíců.
•
Pro nepravidelnou fakturaci za odečtové období kratší než 12 měsíců způsobené např.
z důvodu změny dodavatele, mimořádné faktury k 31.12.2013, toto ustanovení neplatí.
•
Změny rozhodného období pro výpočet kapacity s měřením typu C (bod 13.1.13.2).
Nové rozhodné období: únor 2012 - leden 2013
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 11
CR ERÚ (změny v roce 2013) – část 2
•
Změna rozhodného období pro rezervaci distribuční kapacity ve výši historicky
dosaženého denního maxima (bod 13.7) a pro rezervaci distribuční kapacity na
předávacích místech mezi distribučními soustavami (bod 13.10). Nové rozhodné
období: 1.10.2009 - 30.9.2012.
•
Změna způsobu stanovení jednotkové ceny při překročení denní rezervované
distribuční kapacity ve zkušebním provozu. (Jednotková cena je stanovena na
základě hodnoty skutečně dosaženého maximálního denního odběru v daném měsíci dosud byla jednotková cena stanovena na základě sjednané hodnoty distribuční kapacity
ve zkušebním provozu)
•
Změna ceny za odebraný plynu pro OM CNG a pro výstupní bod distribuční
soustavy (Laa an der Thaya).
•
Změna ceny za služby operátora trhu z původních 2,10 Kč/MWh na nových 2,16
Kč/MWh.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 12
Program VI. workshopu dne 30.1.2013 (procesní část)
> Pravidla trhu s plynem (změny k 1.1.2013)
> CR ERÚ (změny v roce 2013)
> Připravované změny legislativy (kodex, vyhlášky)
> Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE) - (změny k 1.1.2013)
> Ukončení/přerušení distribuce plynu - (změny k 1.1.2013)
> Elektronická fakturace (stávající proces – PDS, nový proces – OTE)
> Ukončení SoD ve vazbě na pozbytí oprávnění k užívání distribuční sítě
> Pravidla pro uzavírání Smluv o připojení
> Proces výměny měřidel, které svým rozsahem neodpovídají skutečné spotřebě
> Nová vyhláška o stavu nouze v plynárenství
> Webový portál – nové funkcionality
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 13
Připravované změny legislativy – Kodex část 1
•
Žádosti o RDK – v případě zahájení dodávek do OM nově se připojujícího zákazníka a
pro zahájení dodávek do OM po neoprávněném odběru plynu kdy uživatel je
dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně a v případě žádosti o RDK
podávané v souvislosti se změnou zákazníka na OM (k těmto žádostem neexistuje
párová žádost v systému OTE) je povinným údajem v žádosti způsob uzavření
smlouvy (v prostorech obvyklých k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání).
•
Žádost o ukončení dodávky/distribuce plynu v případech dle §11a odst. 3 a 4 EZ –
žádost může podat pouze uživatel, který je dodavatelem poslední instance v příslušné
domácí zóně, ostatní uživatelé tuto situaci řeší prostřednictvím zkrácení dodávky v
systému OTE dle § 53a odst. 2 PTP. Nejzazší termín pro podání žádosti odpovídá
termínu pro zkrácení dodávky dle § 53a odst. 2 PTP.
•
Zmírnění požadavku na minimální rating bank poskytujících bankovní záruky –
minimální požadovaný rating bank v případě ručení do výše 600 mil. Kč se snižuje
z předchozích A- (A3) na BBB+ (Baa1). Banky poskytující garance nad tuto hranici musí
stále splňovat původní rating A- (A3). Stejná pravidla platí pro finanční zajištění formou
ručení.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 14
Připravované změny legislativy – Kodex část 2
•
Kvalitativní parametry distribuovaného plynu – úprava dle vyhlášky 459/2012 Sb. o
požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného
do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo zásobníků plynu.
•
Vyhodnocení reklamací odečtu ke změně dodavatele plynu dle § 52 PTP
stanoveného odhadem dle TDD – PDS je oprávněn vyhodnotit reklamaci odečtu stavu
měřidla ke standardní změně dodavatele plynu dle § 52 PTP stanoveného odhadem dle
přílohy č. 13 PTP jako neoprávněnou, pokud zákazník, stávající dodavatel nebo nový
dodavatel nedodal PDS samoodečet v termínu dle § 53 odst. 3 PTP.
•
Postup pro případy, kdy je na OM nainstalováno měřicí zařízení nevyhovující z
hlediska roční spotřeby nebo rozsahu měření – v případě, kdy zákazník, případně
jeho dodavatel plynu, neposkytne součinnost při výměně měřicího zařízení (včetně
případné úpravy měřicí tratě), aktualizaci smlouvy o připojení a smlouvy o distribuci
plynu, je PDS oprávněn přerušit distribuci plynu do OM. O neposkytnutí součinnosti
zároveň PDS informuje ERÚ.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 15
Připravované změny legislativy – obecně závazné
právní předpisy
•
Zákon o obnovitelných zdrojích energie – záměrem je zrušení podpory obnovitelných
zdrojů energie uvedených do provozu po 31.12.2013
•
Energetický zákon – implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady k posílení
ochrany spotřebitele, vyřešení vazby na kontrolní a správní řád a zapracování Směrnice
EU o energetické účinnosti a úprava termínů pro odstoupení od smlouvy o dodávce
plynu dle § 11a odst. 2, 3 a 4
•
Zákon o energetických daních – implementace evropské Směrnice, kterou se mění
struktura rámcových předpisů EU ohledně zdanění energetických produktů a elektřiny
•
Zákon o hospodaření energií – implementace Směrnice o energetické účinnosti
•
Vyhláška o bilancích plynu – zpřesnění povinností jednotlivých držitelů licencí (na
výrobu, přepravu, distribuci, uskladňování a obchod s plynem) ohledně poskytovaní
údajů o bilancích plynu, kapacitách a výkonech v plynárenské soustavě
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 16
Program VI. workshopu dne 30.1.2013 (procesní část)
> Pravidla trhu s plynem (změny k 1.1.2013)
> CR ERÚ (změny v roce 2013)
> Připravované změny legislativy (kodex, vyhlášky)
> Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE) - (změny k 1.1.2013)
> Ukončení/přerušení distribuce plynu - (změny k 1.1.2013)
> Elektronická fakturace (stávající proces – PDS, nový proces – OTE)
> Ukončení SoD ve vazbě na pozbytí oprávnění k užívání distribuční sítě
> Pravidla pro uzavírání Smluv o připojení
> Proces výměny měřidel, které svým rozsahem neodpovídají skutečné spotřebě
> Nová vyhláška o stavu nouze v plynárenství
> Webový portál – nové funkcionality
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 17
Změna dodavatele pohledem OTE
Workshop RWE distribuce, Brno, 30. 1. 2013
OTE, a.s.
Jakub Nečesaný
Změna dodavatele pohledem OTE
Představení OTE
n
Jméno společnosti:
OTE, a.s.
n
Krátký popis:
Operátor trhu s elektřinou a plynem
n
Založeno:
18. dubna 2001 (na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb.)
n
Registrováno:
2. července 2001
n
Trh s elektřinou:
od 1. ledna 2002
n
Trh s plynem:
od 1. ledna 2010
n
Vlastnictví:
Český stát (100% vlastník)
Vlastnická práva vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu
Je zajištěna neutralita ve vztahu k ostatním účastníkům trhu
n
Sídlo:
Praha, Česká republika
n
Forma podnikání:
Akciová společnost – základní kapitál 340 mil. Kč (~ 13.6 mil. EUR)
n
Počet zaměstnanců:
48
n
Jiné vlastnictví:
Není dovoleno
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 19
Změna dodavatele pohledem OTE
Činnosti operátora trhu
n Organizace krátkodobých trhů
n Sběr měřených dat od PPS, PDS
n Registrace bilaterálních kontraktů pro obchod
n Vyhodnocení a vypořádání odchylek mezi skutečnými a sjednanými velikostmi
dodávek a odběrů jednotlivých subjektů zúčtování
n Řízení finančních toků a finančních rizik na trzích
n Administrace procesu změny dodavatele na odběrných místech
n Příprava dlouhodobé očekávané rovnováhy mezi dodávkami a odběry
n Předávání námětů na úpravy Pravidel trhu s elektřinou a plynem
=> Shodně na trhu s elektřinou a plynem
n Administrace rejstříku emisních povolenek a jednotek
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 20
Změna dodavatele pohledem OTE
Komunikace s OTE
uSchéma komunikace mezi účastníky trhu
n
OTE je ústřední subjekt na trhu s elektřinou a plynem, jehož prostřednictvím dochází ke
komunikaci i mezi ostatními účastníky trhu
n
OTE definuje standardy všech zpráv v rámci procesu změny dodavatele
n
Centrální platforma, jeden datový sklad pro všechny účastníky trhu sloužící pro fakturaci
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 21
21
Změna dodavatele pohledem OTE
Změna dodavatele plynu
n
n
n
n
Pravidla trhu s plynem definují 2 druhy změny dodavatele
u
Standardní změnu dodavatele (SZD)
u
Rychlou změnu dodavatele (RZD)
Rozlišují se typy změn (využívají se scénáře pro standardní změnu dodavatele)
u
S1 – Změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu
u
S2 – Změna dodavatele plynu z dodavatele poslední instance
u
S3 – Změna dodavatele se změnou zákazníka v odběrném místě
u
R1 – Zahájení dodávek do odběrného místa nově připojeného zákazníka
u
R2 – Zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu a/nebo neoprávněné distribuci plynu
Standardní změna dodavatele plynu se realizuje ve dvou režimech
u
Standardní (typy S1, S2, S3) – změna dodavatele se posuzuje nejdéle 10 pracovních dnů
u
Zrychlený (typy R1, R2) – změna dodavatele je vyřízena nejrychleji v rámci 1 pracovního dne
Rychlá změna dodavatele je možná v případě, že
u
Není zajištěno dostatečné finanční zajištění účastníka trhu u OTE
u
Není zajištěno dostatečné finanční zajištění účastníka trhu u některého PDS
u
Dojde v rámci SZD k zamítnutí rezervace kapacity a zároveň nebude existovat souhlas s pokračováním dodávek
plynu v odběrném místě zákazníka ze strany stávajícího dodavatele a jeho SZ (neplatí při nesplnění předepsaných
povinností nového dodavatele)
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 22
Změna dodavatele pohledem OTE
Změna dodavatele plynu
n
Nejdříve je možné zaslat do systému OTE požadavek na standardní změnu dodavatele
4 měsíce před účinností změny dodavatele, nejzazší termín pro podání tohoto požadavku je
10. resp. 1. pracovní den do 10:00 hodin před účinností změny dodavatele
n
Žádost o změnu dodavatele je možné zaslat s platností od libovolného dne v měsíci
n
Požadavek na změnu dodavatele zasílá vždy nový dodavatel. V rámci standardní změny
dodavatele je nutné vyplnit mimo jiné správně EIC kód OPM zákazníka a typ změny (S1,...,R2).
n
Je nutné vyplnit typ smlouvy (CCS – Smlouva o sdružených službách dodávky plynu; CSU –
Smlouva o dodávce plynu) – důležité pro zvolení komunikačního scénáře
n
Novinka od 1.1.2013: Je nutné vyplnit atribut určující oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy
dle § 11a odst. 2 EZ (M – zákazník má právo odstoupit od smlouvy dle § 11a odst. 2 EZ,
smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání; P – opak)
n
U standardní změny dodavatele s typem změny S3, R1 a R2 nejsou relevantní komunikační
scénáře týkající se stávajícího dodavatele a stávajícího subjektu zúčtování
n
Zamítnutí rezervace distribuční kapacity, pozastavení změny dodavatele ze strany stávajícího
dodavatele a potvrzení změny dodavatele ze strany nového dodavatele musí obsahovat důvody
n
Nový SZ a PDS se mohou vyjadřovat ke změně dodavatele opakovaně až do termínu dle PTP
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 23
Změna dodavatele pohledem OTE
Standardní změna dodavatele
(typ S1, S2, S3)
Termín pro:
• Potvrzení/zamítnutí rezervace distribuční kapacity
• Pozastavení žádosti stávajícím dodavatelem
• Potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za
odchylku
Termín pro registraci
odběrného místa
Termín pro:
• Potvrzení souhlasu zákazníka
• Souhlas s pokračováním
dodávek do odběrného místa
• Zpětvzetí změny dodavatele
ze strany nového
dodavatele
Podání požadavku na
změnu dodavatele
s důvody S1, S2 a S3
v systému OTE
10. pracovní
den 10:00
před účinností
změny
dodavatele
8. pracovní
5. pracovní
5. pracovní
den 14:00
den 18:00
den 12:00
od podání
od podání
od podání
požadavku
požadavku
Autor:
Jakub
Nečesanýpožadavku
Výsledek
posouzení
žádosti ze
strany OTE
8. pracovní
den 19:00
od podání
požadavku
Kalendářní den 6:00 –
nejbližší možná účinnost
změny dodavatele od
podání požadavku v
systému OTE
Datum: leden 2013
Strana: 24
1 – Požadavek na změnu dodavatele
2 – Potvrzení/zamítnutí rezervace distribuční kapacity
3 – Zpětvzetí žádosti ze strany nového dodavatele nebo
pozastavení žádosti ze strany stávajícího dodavatele
4 – Žádost o pokračování dodávek plynu
5 – Potvrzení změny dodavatele
6 – Souhlas s pokračováním dodávek do odběrného místa
7 – Registrace odběrného místa
8 – Potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchylku
9 – Výsledek vyhodnocení žádosti o změnu dodavatele
Změna dodavatele pohledem OTE
Standardní změna dodavatele
(typ R1, R2)
Termín pro:
• Potvrzení/zamítnutí rezervace
distribuční kapacity
• Potvrzení/zamítnutí převzetí
odpovědnosti za odchylku
• Registrace odběrného místa
Nejzazší termín pro
posouzení žádosti
ze strany OTE (je
možno i dříve)
Podání požadavku na
standardní změnu
dodavatele s typem
R1 a R2 v systému OTE
1. pracovní
den 10:00
před účinností
změny
Autor: Jakub
Stejný
pracovní
den 18:00
od podání
Nečesaný
požadavku
Pracovní den 6:00 –
nejbližší možná účinnost
změny od podání
požadavku v systému
OTE
Datum: leden 2013
Strana: 25
1 – Požadavek na změnu dodavatele
2 – Potvrzení/zamítnutí rezervace distribuční kapacity
3 – Potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchylku
4 – Registrace odběrného místa
5 – Výsledek vyhodnocení žádosti o změnu dodavatele
Změna dodavatele pohledem OTE
Vyhodnocení ZD
n
Systém OTE vyhodnocuje změny dodavatele na základě přijatých zpráv v rámci každé změny
dodavatele
n
Existuje mnoho scénářů vývoje změny dodavatele, všechny scénáře jsou pevně dané
n
OTE vyhodnocuje, OTE není arbitr sporů mezi dodavateli, nebo mezi zákazníky a dodavateli
n
OTE fyzicky nedisponuje smlouvami ani výpověďmi smluv mezi zákazníky a dodavateli
n
OTE se spoléhá pouze na elektronické zprávy a předpokládá korektní chování obchodníků
n
OTE eviduje vztahy mezi zákazníky a dodavateli pro správné vyhodnocení odchylek, proto je
důležité znát výsledek změn dodavatele před termínem účinnosti změny dodavatele
n
Ø
Vazba na naturální vyrovnávání odchylek
Ø
Audity vyhodnocení odchylek
Denně OTE přijímá množství dotazů ze strany ERÚ na průběh změn dodavatele na odběrných
místech zákazníků (řešení sporů, dotazy)
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 26
Změna dodavatele pohledem OTE
Novinky od 1.1.2013
n
Nový povinný atribut contract-negotiation-type v žádosti o změnu dodavatele
(zpráva GA1)
n
Označuje oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy dle § 11a odst. 2 EZ
n
M – zákazník má právo odstoupit od smlouvy dle § 11a odst. 2 EZ (smlouva se
zákazníkem uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání)
n
P – zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy dle § 11a odst. 2 EZ (smlouva se
zákazníkem uzavřena v prostorech obvyklých k podnikání)
n
Tento atribut je zasílán všem dotčeným účastníkům v rámci opisu žádosti o změnu
dodavatele (zpráva GA3) i následných komunikačních scénářů týkajících se workflow
změny dodavatele (vyhodnocení).
n
Atribut je relevantní pouze pro standardní změnu dodavatele (SZD).
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 27
Změna dodavatele pohledem OTE
Novinky od 1.1.2013
n
Proces prodloužení/zkrácení dodávky
n
Žádost o prodloužení/zkrácení dodávky plynu do odběrného místa zákazníka (zpráva
GBA) je doplněna o důvod (atribut chs-reason):
Důvod
Popis
Z1
Zkrácení dodávek - standardní
ZA
Zkrácení dodávek - odstoupení od smlouvy dle
§ 11a odst. 2 EZ
Z2
Zkrácení dodávek - odstoupení od smlouvy dle
§ 11a odst. 3 a 4 EZ
P1
Prodloužení dodávek - standardní
P2
Prodloužení dodávek – odstoupení od smlouvy
dle § 11a odst. 2 EZ
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 28
Změna dodavatele pohledem OTE
Novinky od 1.1.2013
n
Zkrácení dodávky
n
Termíny pro zaslání zkrácení dodávek:
n
Z1: 10:00 10. pracovní den před plánovaným datem ukončení dodávky
n
ZA, Z2: D-1K, 23:00
n
V případě důvodu ZA bude v rámci příjmu požadavku na zkrácení dodávek prováděna
kontrola, zda dodavatel na OPM přiřadil atribut znamenající možnost odstoupení zákazníka
od smlouvy dle §11a odst. 2 EZ. Zkrácení s důvodem ZA znamená úplnou anulaci změny
dodavatele.
n
OTE o zkrácení ZA informuje podle PTP „původního dodavatele“, kterým je myšlen
dodavatel, který dodával do OPM ve dni D-1, kde den D je datum změny dodavatele.
n
V rámci procesu zkrácení dodávek se k procesu nevyjadřuje SZ. Požadavek je okamžitě v
rámci přijetí schválen nebo zamítnut.
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 29
Změna dodavatele pohledem OTE
Novinky od 1.1.2013
n
Prodloužení dodávky
n
n
P1 (standardní prodloužení)
n
Termín pro zaslání žádosti je 23:00 D-1 (D je první den, kdy do OPM dodavatel již
nedodává). Termín pro zaslání vyjádření SZ je 23:30 D-1K
n
Požadavek na prodloužení dodávek je zamítnut/schválen v okamžiku přijetí vyjádření
SZ, nejpozději však ve 23:45 D-1
n
Pokud je v období prodloužení dodávek na OPM přiřazen jiný dodavatel, je žádost o
prodloužení dodávek odmítnuta
P2 (odstoupení od smlouvy dle § 11a odst. 2 EZ)
n
Termíny pro zaslání žádosti a vyjádření SZ jsou stejné jako u P1
n
Žádost může dodavatel zaslat i přes období platnosti jiných dodavatelů, pokud byli
na OPM dosazeni s uvedením atributu M, v opačném případě bude žádost odmítnuta
n
Prodloužení je možné poslat jen pro SZD typu S1 a S2. Nelze poslat prodloužení
dodávek s důvodem P2, pokud na OPM byla schválena na prodlužované období
změna dodavatele s důvodem S3, R1 a R2
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 30
Změna dodavatele pohledem OTE
Novinky od 1.1.2013
n
Zadávání termínů datum od a datum do v případě zkracování, anulace a prodlužování
dodávek musí být ze strany dodavatele zadáváno v žádosti následujícím způsobem
(správnost zadání datumů bude systémem OTE kontrolována):
n
n
n
Prodloužení (důvody P1 a P2)
n
Datum od = poslední datum platnosti dodavatele v CDS
n
Datum do = datum do kdy chce prodloužit
Anulace (důvod ZA)
n
Datum od = datum zahájení dodávek dodavatele na OPM v CDS
n
Datum do = datum konce platnosti dodavatele na OPM v CDS
Zkrácení (důvody Z1 a Z2)
n
Datum do = Datum do = Požadovaný konec platnosti dodavatele na OPM
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 31
Změna dodavatele pohledem OTE
Problematické oblasti (PO)
n
Základní problematické oblasti (PO) v rámci procesu změny dodavatele z pohledu OTE
1.
Typ smlouvy o dodávce plynu
2.
Zadávání změn dodavatele prostřednictvím portálu OTE
3.
Dodávám do OPM nebo ne?
4.
Nepotvrzení pokračování dodávek do OPM stávajícím dodavatelem/SZ
5.
Nejasnosti v souvislosti s odregistrací OPM ze systému OTE
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 32
Změna dodavatele pohledem OTE
PO 1 – Typ smlouvy
n
Typ smlouvy o dodávce plynu
n
n
V PTP rozeznáváme tyto typy smluv:
n
CCS – Smlouva o sdružených službách dodávky plynu,
n
CSU – Smlouva o dodávce plynu
V případě, že má zákazník smlouvu o distribuci napřímo, je nutné vyplnit správně typ
smlouvy CSU
n
V případě CSU není vyžadován souhlas PDS s rezervací distribuční kapacity, ze strany
PDS je však možné zaslat akci zamítnutí rezervace distribuční kapacity (CRD) s důvodem
nesprávný typ smlouvy (AR9).
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 33
Změna dodavatele pohledem OTE
PO 2 – Zadávání via portál OTE
n
Zadávání změn dodavatele prostřednictvím portálu OTE
n
Odesláním požadavku na změnu dodavatele (zpráva GA1) do systému OTE systém vrací
informaci pouze o tom, že byla zpráva odeslána.
n
To, jestli byl požadavek založen formálně správně (obsahuje veškeré náležitosti podle typu
požadavku) se dozví účastník buď z výpisu změn dodavatele (CDS – Změna dodavatele –
Výpis změn dodavatele) nebo ze zprávy zaslané na defaultní komunikační kanál emailem
nebo webovou službu informačního systému účastníka ve formátu XML
(potvrzení – zpráva GA2, opis žádosti – zpráva GA3).
n
Zobrazit odpověď ze zprávy GA3 na webu je problém, protože zprávy jsou zpracovávány
systémem OTE asynchronně a nemusí stačit timeout prohlížeče.
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 34
Změna dodavatele pohledem OTE
PO 3 – Dodávám nebo ne?
n
Dodávám do OPM nebo ne?
n
Schválení požadavku na změnu dodavatele u odběrného místa zákazníka ještě nemusí
znamenat, že obchodník do odběrného místa ode dne D fyzicky dodává.
n
Závisí na tom, jak dopadnou paralelní žádosti o změnu dodavatele, nebo zda dané OPM
nebylo po schválení změny dodavatele vymazáno z databáze OTE distributorem.
V databázi neexistuje referenční integrita mezi schváleným požadavkem a registrací
dodávky na OPM. Status jednou schváleného požadavku se nemění.
n
Vše je zesložitěno § 11a odst. 2 EZ, kde má původní/stávající dodavatel právo za určitých
okolností zrušit změnu dodavatele.
n
Výpisem schválených změn dodavatele (CDS – Změna dodavatele – Výpis změn
dodavatele) se nelze řídit.
n
Směrodatný je výpis OPM daného obchodníka:
n
Úplný výpis kmenových dat OPM (CDS – OPM – Data OPM)
n
Zkrácený výpis OPM (CDS – OPM – Data OPM zkrácený výpis)
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 35
Změna dodavatele pohledem OTE
PO 3 – Dodávám nebo ne?
Výstupní zpráva je zaslána stávajícím
formátem (CDSGASMASTERDATA) a
obsahuje seznam OPM spolu s intervaly,
kdy daný RÚT poskytuje na OPM
příslušnou službu:
n
EIC OPM
n
Datum od
n
Datum do
Pozn. Výstupní zpráva je odeslána vždy
kompletní, v případě velké zprávy dojde k
rozkouskování do jednotlivých částí (cca
30 000 záznamů v jedné zprávě).
Zasilatel dotazu (RÚT) může mít na OPM registrováno více služeb, obvykle
dodavatel a SZ nebo distributor. Výsledek dotazu závisí na kombinaci parametrů
Druh služby odesílatele a poskytovatele služby.
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 36
Změna dodavatele pohledem OTE
PO 4 – Nepotvrzení pokr. dod.
n
Nepotvrzení pokračování dodávek do OPM stávajícím dodavatelem/SZ
n
PDS zamítne možnost rezervace distribuční kapacity novému dodavateli + stávající
dodavatel a jeho SZ je OTE 5. prac. den po 18. hodině od přijetí požadavku na změnu
dodavatele vyzván k pokračování dodávek plynu zákazníkovi dle § 52 odst. 7 PTP (zpráva
GA7)
Ø
Pokud stávající dodavatel a stávající SZ souhlasí s pokračováním dodávek podle §
52 odst. 14 PTP, zákazníkovi dodává i nadále stávající dodavatel a stávající SZ
Ø
Pokud stávající dodavatel nebo SZ nezašle souhlas s pokračováním dodávek, je na
odběrném místě zákazníka umožněna rychlá změna dodavatele
Ø
Pokud neproběhne úspěšně rychlá změna dodavatele, je OPM zákazníka
odregistrováno ze systému OTE se všemi důsledky (např. odpojení zákazníka ze
strany PDS)
Ø
Je nezbytně nutné hlídat zprávy vyzývající k pokračování dodávek (GA7) a
adekvátně na ně reagovat podle potřeby
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 37
Změna dodavatele pohledem OTE
PO 5 – Odregistrace OPM
n
Nejasnosti v souvislosti s odregistrací OPM ze systému OTE
n
Dodavatel se na OPM přiřazuje pouze prostřednictvím změny dodavatele
n
SZ se na OPM přiřazuje
Ø
Změnou dodavatele
Ø
Změnou SZ na OPM
n
Prodlužování a zkracování dodávek do OPM se realizuje speciálními komunikačními scénáři
n
Systém OTE denně vyhodnocuje stav všech OPM a v případě, že hrozí nějaký nepřípustný
stav na OPM, zasílá informační zprávy o tomto stavu všem dotčeným stranám
n
Stavy OPM vedoucí k odregistraci OPM ze systému OTE
n
Ø
GAV – Nedokončená změna dodavatele s nepokračováním dodávek
Ø
GR9 – Ukončení role dodavatele na daném odběrném místě
Ø
GR9 – Ukončení převzetí odpovědnosti za odchylku na OPM ze strany SZ
Ø
GAV, GAW – Uzamčení RÚT s rolí dodavatele nebo SZ na OPM, nespadající pod DPI
V případě, že není nepřípustný stav včas vyřešen, je OPM zákazníka odregistrováno ze
systému OTE se všemi důsledky (např. odpojení zákazníka ze strany PDS)!!!
Ø
Je nezbytně nutné hlídat výše uvedené varovné zprávy
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 38
Změna dodavatele pohledem OTE
Závěr
n
Je nutné sledovat zprávy, které OTE zasílá a reagovat na ně
n
Zprávy je nezbytné zasílat v souladu s termíny a postupy uvedenými v Pravidlech trhu a
Obchodních podmínkách OTE
n
V případě problémů kontaktujte náš helpdesk ([email protected], tel. +420 296 579 200).
n
Podrobnosti zasílání jednotlivých zpráv jsou uvedeny též v manuálu externích účastníků,
případně ve Formátech zpráv XML
n
I přes výše uvedené problematické oblasti můžeme konstatovat, že proces změny dodavatele
většina obchodníků zvládá úspěšně
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 39
[email protected]
Změna dodavatele pohledem OTE
Použité zkratky
CDS
ČR
D
DPI
ERU
EZ
HPS
M
MPO
MTO
N4G
NT
OBA
OKT
OM
OPM
OTE
PDS
Centrum datových služeb OTE
Česká republika
Den (časová perioda)
Dodavatel poslední instance
Energetický regulační úřad
Energetický zákon
Hraniční předávací stanice
Měsíc (časová perioda)
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Mimotoleranční odchylka
Společnost NET4GAS, s.r.o.
Nevyužitá tolerance
Operational Balancing Agreement
Organizovaný krátkodobý trh OTE
Odběrné místo
Odběrné/předací místo
Společnost OTE, a.s.
Provozovatel distribuční soustavy
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
PPL
PPS
PS
PTP
PZP
RÚT
RZD
SBA
SEI
SZ
SZD
VB PPS
VPB
XML
ZD
ZD/ZO
ZP
Přeshraniční plynovod
Provozovatel přepravní soustavy
Plynárenská soustava
Pravidla trhu s plynem (vyhl. č. 365/2009 Sb.)
Provozovatel zásobníku plynu
Registrovaný účastník trhu
Rychlá změna dodavatele
Shipper Balancing Agreement
Státní energetická inspekce
Subjekt zúčtování
Standardní změna dodavatele
Virtuální bod PPS
Virtuální prodejní bod
Formát zprávy (eXtended MultiLanguage)
Změna dodavatele
Závazek dodat/odebrat
Zásobník plynu
Strana: 41
Změna dodavatele pohledem OTE
Číselník akcí
CNR
CRC
CRD
CSC
CSD
CSR
CSS
IRC
IRD
IRP
ISD
ISS
IVC
IVD
OBS
SCR
SIC
VAR
Žádost o zpětvzetí změny dodavatele ze strany nového dodavatele
Potvrzení rezervace přepravní kapacity
Zamítnutí rezervace přepravní kapacity
Potvrzení souhlasu zákazníka se změnou dodavatele
Zamítnutí pokračování dodávek plynu stávajícím dodavatelem
Žádost o pozastavení změny dodavatele ze strany stávajícího dodavatele
Potvrzení pokračování dodávek plynu stávajícím dodavatelem
Souhlas s přiřazením odpovědnosti za odchylku
Odmítnutí přiřazení odpovědnosti za odchylku
Návrh na změnu subjektu zúčtování
Zamítnutí pokračování dodávek plynu stávajícím subjektem zúčtování
Potvrzení pokračování dodávek plynu stávajícím subjektem zúčtování
Souhlas s přiřazením odpovědnosti za odchylku při prodloužení/zkrácení dodávky
Nesouhlas s přiřazením odpovědnosti za odchylku při prodloužení/zkrácení dodávky
Žádost o změnu pozorovatele
Žádost o změnu dodavatele
Změna subjektu zúctování
Žádost o prodloužení/zkrácení dodávky
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 42
Změna dodavatele pohledem OTE
Číselník důvodů provedení akcí
Typ akce
Popis
Důvod
CRD
Zamítnutí rezervace
distribuční kapacity
AR1 - Nepodání žádosti o rezervaci DK/uzavření
smlouvy v termínu
AR2 - Nesplnění náležitostí žádosti o rezervaci
DK/uzavření smlouvy
AR3 – Nedostatečné finanční zajištění
AR4 - Nepodání žádosti o uzavření smlouvy o
připojení v termínu
AR9 - Nesprávný typ smlouvy
CSR
CSC
Žádost o pozastavení změny
dodavatele ze strany
stávajícího dodavatele
AR6 - Nedošlo k ukončení smlouvy
Potvrzení změny dodavatele
ze strany nového dodavatele
AR7 - Písemná vůle zákazníka
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
AR7 - Písemná vůle zákazníka
Strana: 43
Změna dodavatele pohledem OTE
Číselník důvodů zamítnutí ZD
01
02
03
04
05
06
07
51
52
54
99
Nepotvrzení rezervace distribuční kapacity ze strany PDS/PPS
Nepotvrzení převzetí odpovědnosti za ochylku ze strany SZ
Není zaregistrováno OPM na dané období
Pozastaveno ze strany nového dodavatele
Pozastaveno ze strany původního dodavatele
Negativní kontrola finančního zajištění nového SZ
Zpětvzetí žádosti o změnu dodavatele novým dodavatelem
Nepotvrzení rezervace distribuční kapacity ze strany PDS/PPS + není zajištěna dodávka
Nepotvrzení převzetí odpovědnosti za ochylku ze strany SZ + není zajištěna dodávka
Pozastaveno ze strany nového dodavatele + není zajištěna dodávka
Ostatní
Autor: Jakub Nečesaný
Datum: leden 2013
Strana: 44
Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE)
(změny k 1.1.2013)
Žádosti o RDK ve vazbě na žádosti o ZD jsou podávány v těchto
případech:
•
Změna dodavatele plynu za jiného dodavatele (S1)
•
Změna dodavatele plynu z dodavatele poslední instance (S2)
•
Změna dodavatele se změnou zákazníka v odběrném místě (S3)
•
Zahájení dodávek do OM nově připojeného zákazníka (R1)
•
Zahájení dodávek do OM po NOP (R2)
Žádosti o RDK ve vazbě na žádosti o ZD se řídí ustanoveními § 52, § 53, § 53a a
§ 53b vyhlášky 365/2009 Sb., o PTP.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 45
Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE)
(změny k 1.1.2013)
Změny k 1.1.2013
•
Nově dle znění § 52 odst. 3 písm. e) PTP, musí žádost o ZD obsahovat informaci, zda
smlouva o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu byla uzavřena
(spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou) v prostorách obvyklých k podnikání
nebo mimo prostory obvyklé k podnikání.
•
V případě uzavření smlouvy o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu
mimo prostory obvyklé k podnikání může zákazník (spotřebitel nebo podnikající fyzická
osoba) od této dle § 11a odst. 2 EZ odstoupit. Nový dodavatel podává žádost o zkrácení
dodávky do systému OTE nejpozději do 23:00 hodin kalendářního dne předcházejícímu
dni nabytí účinnosti ZD.
•
Požaduje-li zákazník pokračování dodávky původního dodavatele, podává tento žádost o
prodloužení dodávky do systému OTE nejpozději do 23:00 hodin posledního
kalendářního dne dodávky plynu (příslušný subjekt zúčtování sdělí svůj souhlas s
přiřazením odpovědnosti za odchylku nejpozději do 23:00 hodin posledního kalendářního
dne dodávky plynu). Prodloužení dodávky plynu v případě smlouvy o sdružených
službách dodávky plynu znamená rovněž pokračování RDK původního dodavatele do
OM.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 46
Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE)
(změny k 1.1.2013)
Změny k 1.1.2013
•
V případě, že žádost o RDK není PDS podávána v souvislosti se žádostí o ZD, uvádí
místo uzavření smlouvy o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu (M Mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele; P - V prostorech obvyklých k podnikání
dodavatele) uživatel přímo v žádosti o RDK. Vyplnění této informace je tedy povinné v
žádostech o RDK s níže uvedenou kombinací typu změny dodavatele a důvodu žádosti:
NE/D1 – Přepis bez ZD
NE/R1 – Zahájení dodávek do OM nově připojeného zákazníka podaná dodavatelem,
který je zároveň dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně
NE/R2 – Zahájení dodávek do OM po NOP podaná dodavatelem, který je zároveň
dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně
•
Nově dle znění § 52 odst. 9 PTP došlo k prodloužení termínu, do kdy může nový
dodavatel plynu vzít zpět podanou žádost o ZD a to do 14:00 hodin osmého pracovního
dne po obdržení informace o přijetí této žádosti o ZD do systému OTE. V této souvislosti
současně došlo k změně termínu, ve kterém OTE informuje všechny dotčené subjekty o
ukončení procesu ZD a to nejpozději do 15:00 hodin pracovního dne, ve kterém vzal
nový dodavatel žádost o ZD zpět (pokud vzal nový dodavatel žádost o ZD u OTE zpět
později než v 15:00 hodin, platí, že tato žádost byla podána následující pracovní den).
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 47
Program VI. workshopu dne 30.1.2013 (procesní část)
> Pravidla trhu s plynem (změny k 1.1.2013)
> CR ERÚ (změny v roce 2013)
> Připravované změny legislativy (kodex, vyhlášky)
> Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE) - (změny k 1.1.2013)
> Ukončení/přerušení distribuce plynu - (změny k 1.1.2013)
> Elektronická fakturace (stávající proces – PDS, nový proces – OTE)
> Ukončení SoD ve vazbě na pozbytí oprávnění k užívání distribuční sítě
> Pravidla pro uzavírání Smluv o připojení
> Proces výměny měřidel, které svým rozsahem neodpovídají skutečné spotřebě
> Nová vyhláška o stavu nouze v plynárenství
> Webový portál – nové funkcionality
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 48
Ukončení/přerušení distribuce plynu
(změny k 1.1.2013)
Žádosti o ukončení distribuce plynu s termínem podání dle PTP § 57 odst. 1
•
Ukončení z důvodu ukončení odběru na OM/PM (UO)
•
Ukončení z důvodu neplacení (NE)
•
V uvedených případech rezervace distribuční kapacity v OM/PM zaniká. PDS ukončí smlouvu o distribuci
plynu v termínech dle PTP § 57 odst. 1 – SOD je ukončena k datu demontáže nebo v případě
neposkytnutí součinnosti uplynutím lhůty 30 dnů ode dne požadovaného data ukončení smlouvy.
Žádosti o ukončení distribuce plynu s termínem podání dle PTP § 57 odst. 1
•
Přerušení z důvodu neplacení (NE)
•
Přerušení z důvodu rekonstrukce (RE)
•
V uvedených případech rezervace distribuční kapacity v OM/PM trvá. PDS přeruší dodávku/distribuci
plynu v termínech dle PTP § 57 odst. 1 - SOD není ukončena, jsou účtovány platby za rezervovanou
distribuční kapacitu resp. stálé platy. V případě neposkytnutí součinnosti po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne
požadovaného data ukončení smlouvy je žádost o přerušení z důvodu neplacení zamítnuta. Následně je
nutné podat buď novou žádost o přerušení nebo ukončení distribuce plynu.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 49
Ukončení/přerušení distribuce plynu
(změny k 1.1.2013)
Žádosti o ukončení distribuce plynu s termínem podání 25 dnů před požadovaným datem
ukončení distribuce plynu dle bodu 5.6.5 ŘPDS
•
Ukončení z důvodu změny dodavatele plynu (ZD)
•
Ukončení z důvodu smlouvy na dobu určitou (SU)
•
Ukončení z důvodu Výpovědi smlouvy o dodávce ze strany Zákazníka (VZ)
•
Ukončení z důvodu Výpovědi smlouvy o dodávce ze strany Obchodníka pro neplnění smluvních
ustanovení (VO)
•
V uvedených případech rezervace distribuční kapacity v OM/PM zaniká. PDS ukončí smlouvu o distribuci
k datu uvedeném v Žádosti o ukončení distribuce.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 50
Ukončení/přerušení distribuce plynu
(změny k 1.1.2013)
Žádosti o ukončení/přerušení dodávky/distribuce plynu s termínem podání dle PTP § 53a) PTP
•
Ukončení z důvodu odstoupení od smlouvy o dodávce ze strany zákazníka dle § 11a) odst. 2 EZ (OS)
•
Ukončení z důvodu odstoupení od smlouvy o dodávce ze strany zákazníka dle § 11a) odst. 3 a 4 EZ Neakceptace Ceny (NC)
•
V uvedených případech rezervace distribuční kapacity v OM/PM zaniká. PDS ukončí smlouvu o distribuci
k datu uvedeném v Žádosti o ukončení distribuce.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 51
Ukončování smluv o distribuci (změny k 1.1.2013)
Ukončení z důvodu odstoupení od smlouvy o dodávce ze strany
zákazníka dle § 11a) odst. 2 EZ (OS)
•
Ukončení dodávky a RDK v případě podané Žádosti o RDK s důvody SZ/S1, SZ/S2,
SZ/S3 a SZ/R1, SZ/R2 řeší nový dodavatel pouze prostřednictvím zkrácení dodávky
v systému OTE.
•
Na základě obdržené zprávy ze systému OTE, je v systému PDS automaticky založena
původnímu dodavateli „Žádost o ukončení distribuce plynu z důvodu OS“,
•
Pokud zákazník v případě odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2 EZ současně
požaduje pokračování dodávky plynu od původního dodavatele,
požádá původní dodavatel v systému OTE o prodloužení dodávky plynu.
•
Prodloužením dodávky plynu původním dodavatelem v systému OTE je tak současně
zajištěna i rezervace distribuční kapacity, tzn., že výše uvedená automaticky systémem
PDS založená „Žádost o ukončení distribuce plynu z důvodu OS“ je tímto úkonem
automaticky zamítnuta.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 52
Ukončování smluv o distribuci (změny k 1.1.2013)
•
V případě „Žádosti o RDK podané s důvody NE/D1“ (přepis bez ZD) a „NE/R1,
NE/R2“ (nové připojení a připojení po NOP podávané dodavatelem, který je
zároveň dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně), je o zkrácení
dodávky nutné požádat prostřednictvím akce „Zkrácení dodávky“ v žádosti o RDK.
Ukončení z důvodu odstoupení od smlouvy o dodávce ze strany
zákazníka dle § 11a) odst. 3 a 4 EZ - Neakceptace Ceny (NC)
•
Ukončení dodávky a RDK v těchto případech řeší dodavatel pouze prostřednictvím
zkrácení dodávky v systému OTE. V těchto případech již nelze podat „Žádost o
ukončení distribuce plynu z důvodu neakceptace ceny“ PDS.
•
Na základě obdržené zprávy ze systému OTE, je v systému PDS automaticky založena
původnímu dodavateli „Žádost o ukončení distribuce plynu z důvodu NC“,
•
Průběh vyřízení této žádosti můžete sledovat v sekci „Evidence žádostí“
ve webové aplikaci „On-line servis PDS“.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 53
Ukončování smluv o distribuci (změny k 1.1.2013)
Pravidla pro ukončování již přerušených OM
•
Nutné podat u PDS Žádost o ukončení distribuce z důvodu UO (ukončení s
demontáží) nebo NE (neplacení)
•
V žádném případě nepoužívat proces zkracování dodávky prostřednictvím
systému OTE
•
Žádosti o ukončení z důvodu UO, NE lze PDS podat s účinností od následujícího
kalendářního dne po datu podání
•
PDS provede k požadovanému datu ukončení Smlouvy o distribuci a současně
odregistraci OM v systému OTE
•
Za období od data přerušení do data ukončení distribuce vystaví PDS fakturu za
distribuci plynu, ve které bude uvedena pouze kapacitní složka ceny za distribuci
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 54
Program VI. workshopu dne 30.1.2013 (procesní část)
> Pravidla trhu s plynem (změny k 1.1.2013)
> CR ERÚ (změny v roce 2013)
> Připravované změny legislativy (kodex, vyhlášky)
> Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE) - (změny k 1.1.2013)
> Ukončení/přerušení distribuce plynu - (změny k 1.1.2013)
> Elektronická fakturace (stávající proces – PDS, nový proces – OTE)
> Ukončení SoD ve vazbě na pozbytí oprávnění k užívání distribuční sítě
> Pravidla pro uzavírání Smluv o připojení
> Proces výměny měřidel, které svým rozsahem neodpovídají skutečné spotřebě
> Nová vyhláška o stavu nouze v plynárenství
> Webový portál – nové funkcionality
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 55
Elektronická fakturace (stávající proces – PDS,
nový proces – OTE)
Doklady v elektronické podobě:
•
Faktura za distribuci plynu
•
Předpis záloh za distribuci plynu
•
Daňový doklad o přijetí úplaty a Opravný daňový doklad – dobropis k přijaté úplatě
•
Předpis záloh za distribuci plynu - zjednodušená forma (pro ty co službu elektronické
fakturace nevyužívají)
Výhody:
•
Rychlejší komunikace
•
Snadnější zpracování
•
Nižší náklady na administraci
•
Šetrné k životnímu prostředí
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 56
Elektronická fakturace (stávající proces – PDS,
nový proces – OTE)
Proces vystavení elektronického dokumentu
•
Dokument je vytvořen ve formátu PDF, opatřen elektronickým podpisem a
vystaven ve webové aplikaci „On-line servis PDS“
•
Zpráva o vystavení dokladu v elektronické podobě je PDS automaticky odeslána
na všechny e-mailové adresy uvedené v uzavřené Smlouvě o poskytování
elektronických služeb, u kterých je vyžadováno odesílání zpráv typu „Fakturace“
Tímto je dokument považován za doručený
•
Pokud se uživatel nepřihlásí do webové aplikace „On-line servis PDS“ ani do tří
dnů od odeslání oznámení o umístění dokumentu, je dokument považován za
doručený třetím dnem od okamžiku jeho umístění ve webové aplikaci „On-line
servis PDS“ a odeslání oznámení o umístění uživateli
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 57
Elektronická fakturace (stávající proces – PDS,
nový proces – OTE)
Zřízení elektronické fakturace
•
Vyplnit formulář „Dodatek ke smlouvě o distribuci plynu - el. faktura“ ,
formulář naleznete na: http://www.rwe-distribuce.cz/cs/smlouvy-obchodnik/
•
Odeslat elektronicky podepsaný dodatek PDS na e-mailovou adresu:
[email protected]
•
PDS provede kontrolu správnosti vyplnění, podpis a oboustranně podepsaný
dodatek zašle e-mailem zpět uživateli. Tímto je „Dodatek ke smlouvě o
distribuci plynu - el. faktura“ uzavřen
•
S účinností od následujícího dne budou všechny faktury za distribuci plynu, zálohy
za distribuci i daňové doklady o přijetí úplaty PDS vystavovány pouze v
elektronické podobě
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 58
Elektronická faktura za distribuční služby
a služby OTE (ELFA)
OTE, a.s.
Leden 2013
ELFA
Elektronická faktura (ELFA)
prostřednictvím CDS
n Komunikace elektronické faktury za služby distribuce prostřednictvím CDS
u Předávání agregované i individuální faktury za distribuci od PDS k obchodníkovi
u CDS provádí kontroly, faktura je předána beze změny s podpisem PDS
n Komunikace elektronické faktury za služby OTE jednotlivým účastníkům
trhu s plynem
n Jedná se o obraz stávající papírové faktury nebo faktury v PDF
n Principy ELFA pro plynárenství vychází po modifikacích z elektřiny a
byly zafixovány na společné schůzce mezi OTE a PDS a
obchodníky v červnu 2012
Autor: OTE
Datum: leden 2013
Strana: 60
ELFA
Celková struktura dokladu
Element
DocHeader
DocDetail
DocSummary
Popis
Hlavička dokladu obsahující identifikaci partnerů (zejména
dodavatele a odběratele), data (splatnosti, vystavení dokladu,
zdanitelného plnění, fakturační období), data pro identifikaci
platby (např. variabilní symbol), odkaz na jiné doklady (např. při
stornu na stornovaný doklad, na případnou smlouvu, objednávku
apod.)
Je zde možné umístit text – poznámku
Detail dokladu – obsahuje položky dokladu (bez vazby na
OPM) a/nebo bloky s daty zúčtování OPM.
Je zde možné umístit text – poznámku.
Shrnutí dokladu obsahující celkové částky dokladu, daňovou
rekapitulaci, celkové shrnutí částek k zaplacení (fakturace minus
zaplacené zálohy).
Je zde možné umístit text – poznámku.
Autor: OTE
Datum: leden 2013
Strana: 61
ELFA
Komunikační formát
n Formát CDSGASINVOICE – hlavní části
u Hlavička zprávy dle standardů OTE
u Dokumenty – 1 nebo více dokumentů (DocumentEnvelope)
u Hlavička dokumentu (DocHeader) – odesílatel, příjemce, data
u Seznam položek faktury/zálohy (ListOfItems/Item)
u Seznam bloků zúčtování OPM (ListOfPDTBlocks/PDTBlock)
n Podrobnosti viz Formáty zpráv XML
Msg code
Popis
Zdroj
PDS
CDS
GP7
Elektronická faktura
GP8
Potvrzení přijetí / chyba ve zprávě elektronické faktury
CDS
GP9
Dotaz na zprávu elektronické faktury
PDS
Obchodník
GPA
Chyba v dotazu na elektronickou fakturu
CDS
GPB
GPC
GPD
Autor: OTE
GPE
Elektronická (XML) faktura OTE
OTE
Dotaz na informaci o předání elektronické faktury
PDS
Chyba v dotazu na informaci o předání elektronické faktury
OTE
Datum:
leden
2013
Strana:
62
Informace o předání elektronické faktury
OTE
Cíl
CDS
Obchodník
PDS
Obchodník
CDS
PDS
Obchodník
Účastník trhu
OTE
PDS
PDS
ELFA
Elektronická faktura prostřednictvím
CDS
n Přínosy komunikace el. faktury prostřednictvím CDS
u Vysoký stupeň zabezpečení komunikace
u Shodný proces a formát komunikace pro všechny účastníky
1.
Technické údaje
pro fakturaci
1.
Technické údaje
pro fakturaci
OTE
CDS
PDS
2.
Elektronická
faktura
Dodavatel
Dodavatel
elektřiny
plynu
2.
Elektronická
faktura
Kontrola el.fa x tech.
údaje
Automatické přeposlání
Zaslání na vyžádání
Zabezpečení
Autor: OTE
Datum: leden 2013
Strana: 63
1.
Faktura
regulované
služby
1.
Faktura
dodávka
elektřiny
plynu
Konečný
zákazník
ELFA
Kontroly
n Kontroly elektronické faktury v CDS
u Kontrola jedinečnosti dokladu
u Kontrola kompletnosti zprávy
u Kontrola kompletnosti výčtu OPM v elektronické faktuře proti přijatým POF na
OPM
u Kontrola jednotlivých období v elektronické faktuře proti POF
u Kontrola zúčtované částky pro jednotlivá OPM vůči POF
u Kontrola na vyplnění elementu party v případě, kdy se jedná o daňový doklad
(Tax relevancy =“YTN“)
n Kontroly jsou informativní – faktura je vždy předána příjemci bez ohledu na
výsledek kontrol
n Výsledek kontrol bude uveden ve zprávě GASRESPONSE a bude odeslán
jak na odesílatele ELFA (PDS), tak obchodníkovi
Autor: OTE
Datum: leden 2013
Strana: 64
ELFA
Harmonogram implementace
n XSD definice zpráv – dostupné na veřejném webu OTE
n Nasazení do testovacího prostředí: odstávka systému OTE 03/2013
n Nasazení do produktivního prostředí: odstávka systému OTE 06/2013
n Předpokládané zasílání zpráv účastníky v produktivním prostředí 1.7.2013
Autor: OTE
Datum: leden 2013
Strana: 65
ELFA
Závěr
n Ze strany OTE bude k dispozici nástroj „Prohlížeč XML faktur“ pro zobrazení
elektronické faktury
n Přechod od stávajícího zpracování agregovaných faktur mezi PDS a obchodníkem k
ELFA je dobrovolný. Po změně na ELFA však již nebudou předávány faktury postaru
n ELFA má několik výhod oproti stávajícímu způsobu práce
s agregovanými fakturami:
u Umožňuje strojové zpracování a kontrolu agregovaných faktur od PDS na straně obchodníka
u Vysoký stupeň zabezpečení komunikace (do XML zprávy nelze zasáhnout)
u Jednotné úložiště elektronických agregovaných faktur v systému OTE
u Shodný proces a formát komunikace pro všechny účastníky (a bez ohledu na odesílatele)
n OTE implementuje tento nástroj spolu s PDS za účelem rozvoje trhu s plynem
Autor: OTE
Datum: leden 2013
Strana: 66
ELFA
Použité zkratky
CDS
ČR
D
ELFA
ERU
EZ
HPS
M
MPO
MTO
N4G
NT
OBA
OKT
OM
OPM
OTE
PDS
Centrum datových služeb OTE
Česká republika
Den (časová perioda)
Elektronická faktura
Energetický regulační úřad
Energetický zákon
Hraniční předávací stanice
Měsíc (časová perioda)
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Mimotoleranční odchylka
Společnost NET4GAS, s.r.o.
Nevyužitá tolerance
Operational Balancing Agreement
Organizovaný krátkodobý trh OTE
Odběrné místo
Odběrné/předací místo
Společnost OTE, a.s.
Provozovatel distribuční soustavy
Autor: OTE
Datum: leden 2013
POF
PPL
PPS
PS
PZP
RÚT
RZD
SBA
SEI
SZ
SZD
VB PPS
VPB
XML
ZD
ZD/ZO
ZP
Podklady pro fakturaci
Přeshraniční plynovod
Provozovatel přepravní soustavy
Plynárenská soustava
Provozovatel zásobníku plynu
Registrovaný účastník trhu
Rychlá změna dodavatele
Shipper Balancing Agreement
Státní energetická inspekce
Subjekt zúčtování
Standardní změna dodavatele
Virtuální bod PPS
Virtuální prodejní bod
Formát zprávy (eXtended MultiLanguage)
Změna dodavatele
Závazek dodat/odebrat
Zásobník plynu
Strana: 68
Program VI. workshopu dne 30.1.2013 (procesní část)
> Pravidla trhu s plynem (změny k 1.1.2013)
> CR ERÚ (změny v roce 2013)
> Připravované změny legislativy (kodex, vyhlášky)
> Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE) - (změny k 1.1.2013)
> Ukončení/přerušení distribuce plynu - (změny k 1.1.2013)
> Elektronická fakturace (stávající proces – PDS, nový proces – OTE)
> Ukončení SoD ve vazbě na pozbytí oprávnění k užívání distribuční sítě
> Pravidla pro uzavírání Smluv o připojení
> Proces výměny měřidel, které svým rozsahem neodpovídají skutečné spotřebě
> Nová vyhláška o stavu nouze v plynárenství
> Webový portál – nové funkcionality
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 69
Ukončení SoD ve vazbě na pozbytí oprávnění k
užívání distribuční sítě
•
Původně byly PDS uzavírány smlouvy o nájmu za účelem provozování distribuční
soustavy na období platnosti vydané licence na distribuci plynu (25 let)
•
Nově jsou PDS uzavírány smlouvy o nájmu za účelem provozování distribuční
soustavy na období 5 let (s roční výpovědní lhůtou)
•
PDS jsou odkupovány sítě za cenu, která odráží jejich provozní efektivitu v souladu s
přílohou č.11 Vyhlášky 140/2009 Sb.
bod 5.5. ŘPDS - zánik rezervace distribuční kapacity
•
Informování uživatelů o pozbytí oprávnění k provozování příslušné části distribuční
soustavy, a to bez zbytečného odkladu od zjištění této skutečnosti
•
Předání seznamu konkrétních OM pro možnost zajištění rezervace distribuční
kapacity u nového PDS minimálně 1 měsíc před uskutečněním změny
•
Informování konečných zákazníků
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 70
Program VI. workshopu dne 30.1.2013 (procesní část)
> Pravidla trhu s plynem (změny k 1.1.2013)
> CR ERÚ (změny v roce 2013)
> Připravované změny legislativy (kodex, vyhlášky)
> Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE) - (změny k 1.1.2013)
> Ukončení/přerušení distribuce plynu - (změny k 1.1.2013)
> Elektronická fakturace (stávající proces – PDS, nový proces – OTE)
> Ukončení SoD ve vazbě na pozbytí oprávnění k užívání distribuční sítě
> Pravidla pro uzavírání Smluv o připojení
> Proces výměny měřidel, které svým rozsahem neodpovídají skutečné spotřebě
> Nová vyhláška o stavu nouze v plynárenství
> Webový portál – nové funkcionality
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 71
Pravidla pro uzavírání Smluv o připojení
1. Typy připojování odběrných míst
2. Obsluha zákazníků při podávání žádostí o připojení
3. Hromadná komunikace
4. Rozdíly mezi kategoriemi MO/DOM a VO/SO
5. Novinky ve webové aplikaci Distribuce plynu online
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 72
Typy připojování odběrných míst
1. První připojení
PZ je vybudované
Z pohledu PDS se
jedná o „standard“
Návrh SoP
(přípojka)
PZ je třeba budovat
PDS musí stanovit
technické podmínky
(přípojka anebo i plynovod)
(místo připojení k DS,
tlaková hladina…)
Technické podmínky =>
projekt => Návrh SoP
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 73
Typy připojování odběrných míst
2. Technická změna na odběrném místě
Prověření dopadů
změny
U MO, VO, SO může být
komplexnější posouzení
Může mít dopad na
provozování DS, posílení DS
Technické podmínky
(ne vždy)
Návrh SoP
Výměna plynoměru
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 74
Typy připojování odběrných míst
3. Přepis
Jedná se čistě o změnu zákazníka na OM (může být spojeno se změnou obchodníka)
Prověření údajů
(jméno, adresa OM, EIC kód, charakter
odběru, spotřebiče…)
Údaje v žádosti a databázi
souhlasí
Návrh SoP
Údaje v žádosti a databázi
nesouhlasí – prověření,
časově náročnější
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 75
Typy připojování odběrných míst
4. Znovupřipojení
Připojení po
předchozím odpojení
(Vždy nutné podat žádost o připojení
k DS)
V případě SoP uzavřené do
31.3.2011 garance kapacity
trvá 6 měsíců po zániku SoD
V případě žádosti podané od
1.4.2011 garance kapacity trvá
36 měsíců po zániku SoD
Prověření
platnosti
SoP
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 76
VO/SO
MO/DOM
Obsluha zákazníků při podávání žádostí o
připojení
Zákaznická kancelář
−
−
Všechny typy žádostí
Individuální obsluha zákazníků
Technický partner
−
−
V případě budování PZ
Individuální obsluha zákazníků
Distribuce plynu
online (web)
−
−
Všechny typy žádostí
Individuální žádosti
Hromadná
komunikace
−
−
−
Přepisy
Hromadné řešení žádostí obchodníků
Celý proces probíhá elektronicky
PDS – úsek správy
DS
−
−
Všechny typy žádostí
Individuální obsluha zákazníků i obchodníků
Distribuce plynu
online (web)
−
−
Všechny typy žádostí
Individuální žádosti zákazníků i obchodníků
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 77
Hromadná komunikace (přepis)
Obchodník
PDS
e-mail
ŽoP
Kontrola
PDS
e-mail
Návrh SoP
>
Celý proces probíhá elektronicky (e-mail + standardizované přílohy)
>
Základní podmínky pro podání žádostí
•
•
>
Obchodník
e-mail
Podpis SoP
Oprávněné osoby + elektronický podpis
Plná moc k zastupování zákazníka
Důležité
•
Úplnost a správnost vyplnění dat v žádostech o připojení
•
•
•
Kontrola žádosti à neúplnost/nesprávnost à vrácení k dořešení
Kontrola souladu s daty v systému à rozpory je nutné řešit se zákazníkem
Dodržení základních podmínek pro podání žádostí
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 78
Rozdíly mezi kategoriemi MO/DOM a VO/SO
MO/DOM
VO/SO
• Standardní textace SoP
– šablona
– obchodní podmínky
• Možnost individuální textace SoP
– standardní vzor + individuální úpravy dle
konkrétních podmínek
• Termín dle vyhlášky č. 62/2011 Sb.
– návrh SoP do 30 dnů ode dne obdržení
úplné žádosti
• Termín dle vyhlášky č. 62/2011 Sb.
– návrh SoP do 60 dnů ode dne obdržení
úplné žádosti
• Technické změny
– zpravidla malé dopady na distribuční
soustavu
• Technické změny
– mohou být velké dopady na distribuční
soustavu
– možné dopady na dispečerské řízení
soustavy
– změny typu měření (výměna plynoměru)
Možno vyřizovat i hromadně
Nutný individuální přístup
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 79
Novinky v aplikaci Distribuce plynu online
>
MO/DOM
•
•
•
•
>
Optimalizace nápověd a automatických kontrol
Automatické kontroly s údaji v databázi
Implementace úložiště pro možnost stažení návrhu SoP v elektronické podobě
(PDF)
Informování žadatele o možnosti stažení návrhu SoP formou SMS či e-mailu
VO/SO
•
Možnost podání žádosti o připojení elektronicky prostřednictvím aplikace
Distribuce plynu online
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 80
Důležité body pro urychlení procesu vyřízení
žádosti o uzavření SoP
Splnění podmínek pro podání žádosti
>
Vyplnění žádosti
• Identifikační údaje
• Výše odběrů ve správných jednotkách
• Spotřebiče a jejich spotřeby
• Podpis, souhlas vlastníka nemovitosti
• Plné moci
>
Hromadná komunikace
• Elektronický podpis
• Plná moc
>
Zamezení podávání duplicitních žádostí
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 81
Program VI. workshopu dne 30.1.2013 (procesní část)
> Pravidla trhu s plynem (změny k 1.1.2013)
> CR ERÚ (změny v roce 2013)
> Připravované změny legislativy (kodex, vyhlášky)
> Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE) - (změny k 1.1.2013)
> Ukončení/přerušení distribuce plynu - (změny k 1.1.2013)
> Elektronická fakturace (stávající proces – PDS, nový proces – OTE)
> Ukončení SoD ve vazbě na pozbytí oprávnění k užívání distribuční sítě
> Pravidla pro uzavírání Smluv o připojení
> Proces výměny měřidel, které svým rozsahem neodpovídají skutečné spotřebě
> Nová vyhláška o stavu nouze v plynárenství
> Webový portál – nové funkcionality
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 82
sběr dat a analýza
vhodnosti měřidla
TU DSO
identifikace měřidel,
které neodpovídají
charakteru odběru
Správa DS/DSO
oslovení zákazníků s
žádostí o zpracování
nové smlouvy
Ano
Správa DS/DSO
Uzavření nové SOP
• V současné době probíhá čtvrtletní
vyhodnocování vhodnosti instalace
měřicího zařízení dle odebraného
množství plynu
Trať
OK
UMTS/DS
Součinnost
zákazníka
Ne
Správa DS/DSO
Požadavek na
součinnost zákazníka
Ne
Úprava měřící tratě
Ano
Zákazník
Výměna měřidla
UPK DSO
Aktivace v SAP ISU pro
účtování
• Na základě předběžných výsledků
se jedná o cca stovky případů
Proces Měření a
Účtování
Proces výměny měřidla na základě výsledku kontroly měřícího místa
Proces výměny
měřidel, které svým
rozsahem
neodpovídají
skutečné spotřebě
TU DSO
Kritické místo
procesu
14/2/13
STRANA 83
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 83
Program VI. workshopu dne 30.1.2013 (procesní část)
> Pravidla trhu s plynem (změny k 1.1.2013)
> CR ERÚ (změny v roce 2013)
> Připravované změny legislativy (kodex, vyhlášky)
> Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE) - (změny k 1.1.2013)
> Ukončení/přerušení distribuce plynu - (změny k 1.1.2013)
> Elektronická fakturace (stávající proces – PDS, nový proces – OTE)
> Ukončení SoD ve vazbě na pozbytí oprávnění k užívání distribuční sítě
> Pravidla pro uzavírání Smluv o připojení
> Proces výměny měřidel, které svým rozsahem neodpovídají skutečné spotřebě
> Nová vyhláška o stavu nouze v plynárenství
> Webový portál – nové funkcionality
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 84
Vyhláška č. 344/2012 o stavu nouze v plynárenství a
o způsobu zajištění bezpečnostního standardu
dodávky plynu (1)
Nejdůležitější změny proti předchozí vyhlášce:
•
Skupina C (otopáři) se rozděluje na skupinu C1 a C2
Ø
Do skupiny C1 patří OM zákazníků, kteří dodávají více jak 20% z
celkové vyrobené tepelné energie teplo domácnostem, zdravotnickým
zařízením a zařízením sociálních služeb
Ø
Skupinu C2 pak tvoří zbývající zákazníci ze stávající skupiny C – jde o
tzv. průmyslové otopáře
•
Chráněnými zákazníky jsou zákazníci ze skupiny F (MO,DOM), D a C1
•
Předcházení stavů nouze se včetně příslušných opatření rozděluje na dvě
fáze:
•
1. fází je včasné varování
•
2. fází je výstraha
•
Změny v odběrových stupních počínaje 4. stupněm
•
Obchodník zpracovává popis rizik při narušení dodávek plynu a návrh
preventivních opatření k jejich snížení a zasílá do 31.5. 2013 na MPO a dále
pak každé dva roky
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 85
Vyhláška č. 344/2012 o stavu nouze v plynárenství a
o způsobu zajištění bezpečnostního standardu
dodávky plynu (2)
Bezpečnostní standard dodávky plynu (BSD)
Ø
Dle EZ musí BSD zajišťovat obchodníci pro všechny chráněné zákazníky
Ø
V příloze vyhlášky se stanovuje rozsah BSD pro jednotlivé případy takto:
a)
7 nejchladnějších dnů za posledních 20 let – OTE zjistí nejchladnější
den a ten je určující pro výpočet BSD, podle nějž musí mít obchodník
zajištěnou denní kapacitu
b)
OTE zjistí 30 nejchladnějších po sobě následujících dnů za celou ČR za
posledních 20 let a stanoveným způsobem se vypočte BSD na celkový
objem plynu, který musí mít obchodník zajištěn
c)
OTE určí 30 nejchladnějších po sobě následujících dnů za celou ČR
podle třicetiletých normálových teplot a obdobným výpočtem jako dle
bodu b) se určí BSD, které musí mít obchodník zajištěn pro případ
narušení největší plynárenské infrastruktury, jejímž prostřednictvím si
obchodník zajišťuje dodávku plynu
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 86
Vyhláška č. 344/2012 o stavu nouze v plynárenství a
o způsobu zajištění bezpečnostního standardu
dodávky plynu (3)
BSD - výpočet
Ø
Přesný výpočet výše uvedených BSD je popsán vzorci, do nichž obchodníci
budou pouze dosazovat skutečné spotřeby (A a B) respektive počty
zákazníků v jednotlivých třídách TDD (C) dle svého portfolia
Ø
OTE stanoví vždy do 1.5. každého roku konstanty potřebné pro výpočet na
svých webových stránkách
Ø
U chráněných zákazníků s měřením typu A a B se při výpočtu BSD bude
vycházet ze skutečných spotřeb loňského roku
Ø
U chráněných zákazníků s měřením typu C se při výpočtu BSD bude
vycházet z plánovaných spotřeb dle jednotlivých tříd TDD
Ø
Vypočtené BSD se budou v jednotlivých měsících roku násobit následujícími
koeficienty:
měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
koeficient
1
0,9
0,7
0
0
0
0
0
0
0,4
0,7
0,9
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 87
Vyhláška č. 344/2012 o stavu nouze v plynárenství a
o způsobu zajištění bezpečnostního standardu
dodávky plynu (4)
BSD – způsob zajištění
•
V období od 1. 10. do 1.4.
zásobnících v rámci EU
•
V § 11 odstavci 4 vyhlášky jsou přesně definovány podmínky pro následující
způsoby zajištění:
•
musí být minimálně 20% BSD zajištěno v
Ø
plynem uloženým v zásobnících na území ČR
Ø
plynem uloženým v zásobnících mimo území ČR
Ø
Diverzifikováním zdrojů plynu (z více zdrojů)
Ø
zvýšením objemu výroby plynu
Ø
využitím alternativních paliv
Ø
zajištěním BSD jiným účastníkem trhu s plynem
BSD prokazují obchodníci do 15. dne následujícího měsíce OTE a ERÚ a to
prakticky až za říjen 2013
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 88
Program VI. workshopu dne 30.1.2013 (procesní část)
> Pravidla trhu s plynem (změny k 1.1.2013)
> CR ERÚ (změny v roce 2013)
> Připravované změny legislativy (kodex, vyhlášky)
> Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE) - (změny k 1.1.2013)
> Ukončení/přerušení distribuce plynu - (změny k 1.1.2013)
> Elektronická fakturace (stávající proces – PDS, nový proces – OTE)
> Ukončení SoD ve vazbě na pozbytí oprávnění k užívání distribuční sítě
> Pravidla pro uzavírání Smluv o připojení
> Proces výměny měřidel, které svým rozsahem neodpovídají skutečné spotřebě
> Nová vyhláška o stavu nouze v plynárenství
> Webový portál – nové funkcionality
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 89
Webový portál – nové funkcionality
Žádosti
•
Nový formulář „Žádosti o rezervaci distribuční kapacity“ ve vazbě na novelu
vyhlášky č. 365/2009 Sb., - § 52 odst. 3 písm. e)
•
Nový způsob potvrzování souhlasu s převzetím závazků po dobu trvání NOP vůči
PDS v rámci procesu zpracování nenavazujících Žádostí o ukončení distribuce
plynu a Žádostí o rezervaci distribuční kapacity
•
–
–
–
–
–
Nové akce v Evidenci žádostí na portále:
Export chyb
Souhlas se závazky
Souhlas se změnou kategorie
Zkrácení dodávky
Podat odečet
•
–
Nový důvod žádosti o RDK:
DA – změna typu měření z C na A/B
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 90
Webový portál – nové funkcionality
Reklamace a požadavky
•
Nový typ požadavku „Požadavek na provedení odečtu z důvodu insolvence“
•
Nový typ požadavku „Požadavek na provedení odečtu k mimořádné fakturaci“
•
Nový typ požadavku „Požadavek na plombování“
Odečty
•
Nový typ odečtu „Odečet typu N - Kontrolní odečet zadaný novým dodavatelem“
•
Podání náhradní hodnoty pro měření A
•
Přehled náhradních hodnot pro měření A
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 91
Webový portál – nové funkcionality
Finanční způsobilost
•
Nový způsob uzavírání smluv o podmínkách složení kauce
•
Nový způsob zadávání požadavků na navýšení složených kaucí
Elektronická fakturace
•
Vystavování záloh za distribuci a daňových dokladů o přijatí úplaty v elektronické
podobě.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 92
Program VI. workshopu dne 30.1.2013 (procesní část)
> Pravidla trhu s plynem (změny k 1.1.2013)
> CR ERÚ (změny v roce 2013)
> Připravované změny legislativy (kodex, vyhlášky)
> Žádosti o RDK (PDS) ve vazbě na žádosti o ZD (OTE) - (změny k 1.1.2013)
> Ukončení/přerušení distribuce plynu - (změny k 1.1.2013)
> Elektronická fakturace (stávající proces – PDS, nový proces – OTE)
> Ukončení SoD ve vazbě na pozbytí oprávnění k užívání distribuční sítě
> Pravidla pro uzavírání Smluv o připojení
> Proces výměny měřidel, které svým rozsahem neodpovídají skutečné spotřebě
> Nová vyhláška o stavu nouze v plynárenství
> Webový portál – nové funkcionality
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 93
Odpovědi na obdržené dotazy
zákazníků / obchodníků s plynem
Povyšování typu měření z C na A/B u OM zákazníků kategorie VO, SO
•
V souvislosti s ustanovením vyhlášky č. 108/2011 Sb., o Měření provádíme postupně u
OM kategorie VO, SO (u kterých bylo dosud měření typu C) montáž přepočítávače a
následně s tím související povýšení typu měření na A/B.
PDS společností NET skupiny RWE uplatňuje následující postup:
•
Uzavření nové Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (uzavírá s PDS zákazník příp.
obchodník s plynem na základě plné moci).
•
Rezervace distribuční kapacity pro nový typ měření A/B a sjednání zkušebního provozu
(žádosti podává obchodník s plynem prostřednictvím webové aplikace „On-line servis
PDS“).
•
V případě povýšení typu měření z C na A/B, které je iniciováno PDS, umožňujeme
využití zkušebního provozu i u OM, kde byla dosud kombinace průběhového a
neprůběhového typu měření (např. B+C, nově bude měření B+B). Současně
uplatňujeme délku zkušebního provozu vždy 3 měsíce (bez ohledu na to, zda se jedná o
zákazníka kategorie TECHNOLOG nebo OTOP).
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 94
Webový portál – funkčnost
•
Webová aplikace „On-line servis PDS“ je Vám standardně k dispozici 24 hodin
denně, 7 dnů v týdnu.
•
Plný provoz webové aplikace garantujeme v pracovní dny od 8 do 17 hodin.
•
V případě identifikace chyby webové aplikace ve výše uvedeném období, nás o
této skutečnosti prosím informujte. Naskenujte chybové hlášení, které se Vám
zobrazuje a toto nám se stručným komentářem zašlete e-mailem na adresu:
[email protected]
•
Po 17-té hodině, případně o víkendech a svátcích, mohou probíhat transporty
nových funkcionalit do zákaznického systému PDS, což může způsobit dočasnou
nedostupnost některých funkcionalit webové aplikace „On-line servis PDS“.
•
Pokud v tomto období zaznamenáte výpadek webové aplikace, odhlašte se
prosím z webové aplikace a svůj požadavek opětovně zadejte později.
•
Informace o plánovaných odstávkách webové aplikace „On-line servis PDS“
naleznete v sekci „Portál PDS, úvodní stránka“. Tato se Vám zobrazí hned při
vstupu do webové aplikace.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 95
VI. Workshop distribuce
dne 31.1.2013
(praktická část)
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 96
Program VI. workshopu dne 31.1.2013 (praktická část)
> Prokazování finanční způsobilosti
> Komunikace s PDS
> Nové funkcionality webové aplikace „On-line servis PDS“ – praktická ukázka
> Příjem a zpracování odečtů
> Řešení reklamací
> Fakturace distribuce – základní principy
> Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
> Přesnost předběžných dat spotřeby zasílaných PDS do systému OTE
> Přístup do webové aplikace „On-line servis PDS“ (správné nastavení a certifikáty)
> Požadavky na výstupní impulsy měřidel
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 97
Prokazování finanční způsobilosti
Řád PDS – Příloha č. 4 – Podmínky finanční způsobilosti
Ø Finanční způsobilost musí prokazovat všichni obchodníci s plynem, zákazníci na
přímo i provozovatelé distribučních soustav. Finanční způsobilost je prokazována
pro případnou platební neschopnost UTP/Uživatele.
Ø V případě platební neschopnosti UTP/Uživatele je možné dodatečnou
prokázanou FZ použít na úhradu závazků UTP/Uživatele po termínu
splatnosti.
Ø UTP/Uživatel se považuje za dostatečně finančně způsobilého k plnění svých
povinností dle SOD v případě, že kreditní expozice UTP vůči PDS je nižší nebo
rovna kreditnímu limitu. Základní kreditní limit je stanoven na částku 100 tis. Kč.
Do výše této částky závazků není UTP/Uživatel povinen prokazovat PDS
dodatečnou FZ. V případě závazků UTP/Uživatele nad částku kreditního limitu, je
UTP/Uživatel povinen prokázat PDS dodatečnou FZ.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 98
Prokazování finanční způsobilosti
Výpočet výše požadované dodatečné finanční způsobilosti
U zákaznické kategorie MO,DOM je požadovaná výše dodatečné finanční
způsobilosti určena dle vzorce uvedeného v bodě 5.2. Přílohy č. 4 Řádu PDS. Za
předpokladu řádného hrazení vystavovaných záloh za distribuci plynu je požadovaná
výše dodatečné finanční způsobilosti uřčena jako součet: předpokládané platby
za distribuci plynu za příslušný kalendářní měsíc + 25 % platby za distribuci
plynu za následující kalendářní měsíc Platba za distribuci pro příslušný kalendářní
měsíc je dána součtem komoditní složky ceny (vypočtena ze spotřeby pro daný měsíc
zjištěné procentním podílem z celkové roční spotřeby plynu) a platby za kapacitu
(u OM se spotřebou do 63 MWh/rok představuje platba za kapacitu stálý měsíční
plat).
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 99
Prokazování finanční způsobilosti
Výpočet výše požadované dodatečné finanční způsobilosti
U zákaznické kategorie VO,SO je požadovaná výše dodatečné finanční způsobilosti
určena dle vzorce uvedeného v bodě 5.1. Přílohy č. 4 Řádu PDS.
U OM kategorie VOSO, pro která obchodník s plynem využívá možnosti platit zálohy za
distribuci plynu, je požadovaná výše dodatečné finanční způsobilosti uřčena jako
součet: předpokládané platby za distribuci plynu za příslušný kalendářní měsíc + 10
% platby za distribuci plynu za následující kalendářní měsíc.
U OM kategorie VOSO, pro která obchodník s plynem nevyužívá možnosti platit zálohy za
distribuci plynu, je požadovaná výše dodatečné finanční způsobilosti uřčena jako
součet: předpokládané platby za distribuci plynu za předchozí kalendářní měsíc +
předpokládané platby za distribuci za příslušný kalendářní měsíc + 42 % platby za
distribuci plynu za následující kalendářní měsíc.
Platba za distribuci pro příslušný kalendářní měsíc je dána součtem komoditní složky ceny
(vypočtena z předpokládané výše měsíčního odběru plynu uvedeného v Žádosti o RDK) a
platby za kapacitu (dána součtem všech sjednaných distribučních kapacit pro daný
kalendářní měsíc, tzn. i sjednaných měsíčních a klouzavých kapacit).
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 100
Prokazování finanční způsobilosti
Výpočet výše požadované dodatečné finanční způsobilosti
Podmínky finanční způsobilosti jsou PDS považovány za splněné v případě, že
prostředky k zajištění finanční způsobilosti jsou připsány na účet PDS, nebo v případě
nepeněžních forem doručeny patřičné dokumenty, v termínu dle odstavce 5.2.3.3
Řádu PDS.
Automatický výpočet výše požadovaného prokázání finanční způsobilosti je
generován ve dvou režimech a jeho výsledek je obchodníkovi s plynem zasílán
automatickou e-mailovou zprávou:
Nepravidelný běh – generuje se automaticky vždy 1x denně, pokud v předchozím dni
podal obchodník s plynem PDS alespoň jednu novou Žádost o RDK, případně byla
ukončena Smlouvy o distribuci plynu pro některé z OM v příslušné distribuční zóně.
Pravidelný měsíční běh – generuje se vždy jedenkrát měsíčně nejpozději 5. pracovní
den před koncem kalendářního měsíce
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 101
Prokazování finanční způsobilosti
Možnosti prokázání dodatečné finanční způsobilosti
Ø Rating UTP/Uživatele
•
•
•
auditorem ověřené finanční výkazy ne starší jak 15 měsíců
hospodářská zprávu od ratingové agentury Creditreform ne starší jak 6 měsíců
splnění čtyř kritérií dle bodu 3 b), Přílohy č. 4, Řádu PDS
Ø Rating mateřské společnosti
•
UTP/Uživatel je řízenou osobou na základě ovládací smlouvy nebo smlouvy o
převodu zisku, kde řídící osoba má povinnost uhradit ztrátu z hospodaření
UTP/Uživatele coby osoby řízené.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 102
Prokazování finanční způsobilosti
Možnosti prokázání dodatečné finanční způsobilosti
Ø Neodvolatelné a bezpodmínečné ručení
•
vystavené způsobilým ručitelem ve prospěch PDS, přičemž za způsobilého
ručitele se pro tento účel pokládá společnost mající dlouhodobý rating od
společností Standard & Poor´s (Fitch) nebo Moody´s. Ručení je ke dni posouzení
finanční způsobilosti považováno za způsobilou formu zajištění, pouze pokud je
účinné od tohoto dne ještě po dobu alespoň tří následujících kalendářních měsíců.
Ø Neodvolatelná a bezpodmínečná bankovní záruka
•
musí být vystavená ve prospěch PDS bankou mající stejně jako u ručitelského
prohlášení dlouhodobý rating od společností Standard & Poor´s (Fitch) nebo
Moody´s. Takováto záruka je ke dni posouzení finanční způsobilosti taktéž
považována za způsobilou formu zajištění, pouze pokud je účinná od tohoto dne
ještě po dobu alespoň tří následujících kalendářních měsíců.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 103
Prokazování finanční způsobilosti
Možnosti prokázání dodatečné finanční způsobilosti
Ø Jistota ve formě složení finanční částky na účet PDS
•
•
•
Smlouva o podmínkách složení kauce
navýšení složené finanční částky prostřednictvím předpisu ve webové aplikaci
Online servis PDS
dle platných podmínek Smlouvy o podmínkách složení kauce je částka kauce po
celou dobu složení úročena sazbou 0,5% p.a.
Po skončení účinnosti Smlouvy o distribuci plynu a vypořádání se s veškerými
závazky plynoucí ze SOD je PDS povinen vrátit prokázanou dodatečnou finanční
způsobilost nejpozději do 14 dnů UTP/Uživateli nebo jeho právnímu zástupci.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 104
Program VI. workshopu dne 31.1.2013 (praktická část)
> Prokazování finanční způsobilosti
> Komunikace s PDS
> Nové funkcionality webové aplikace „On-line servis PDS“ – praktická ukázka
> Příjem a zpracování odečtů
> Řešení reklamací
> Fakturace distribuce – základní principy
> Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
> Přesnost předběžných dat spotřeby zasílaných PDS do systému OTE
> Přístup do webové aplikace „On-line servis PDS“ (správné nastavení a certifikáty)
> Požadavky na výstupní impulsy měřidel
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 105
Komunikace s PDS
Smlouva o poskytování elektronických služeb
Ø Nově je možné do Přílohy č.1 Smlouvy/Dodatku smlouvy o poskytování
elektronických služeb uvést i osoby, které nemají certifikát a aktivně nepracují
s webovou aplikací „On-line servis PDS“, ale přesto chtějí přijímat některé
z nabízených typů automatických e-mailových zpráv.
Ø Do přehledu lze rovněž uvést i skupinovou e-mailovou adresu (např.:
[email protected] – v tomto případě není nutné k této e-mailové adrese
doplňovat další identifikační údaje: příjmení, jméno, mobil). Pro konkrétní uživatele
jsou však tyto údaje povinné.
Ø Nově jsou i na všechny uvedené e-mailové adresy rovněž zasílány informační
e-maily pro zákazníky/obchodníky, které byly do 31.12.2012 zasílány pouze
oficiálním kontaktním osobám uvedeným v rámcové Smlouvě o distribuci plynu.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 106
Komunikace s PDS
Smlouva o poskytování elektronických služeb
Ø Umožnění a stanovení způsobu a podmínek el. služeb poskytovaných PDS
•
•
•
Nastavení oprávnění přistupovat do aplikace Online servis PDS
Nastavení oprávnění podepisovat smlouvy/dodatky smlouvy o distribuci
Nastavení oprávnění přijímat automatické e-maily v oblasti:
o
o
o
o
o
Žádosti - Informace o průběhu žádostí, o vystavení dodatku smlouvy o
distribuci, oznámení o použití náhradních hodnot při nevyčtení hodnot z AVE,
informování dotčených obchodníků o odstávkách distribuční soustavy
Fakturace - Zprávy o vystavení elektronických dokladů, upomínky
neuhrazených pohledávek
Finanční zajištění - Zprávy o výsledcích finančního zajištění, zprávy o
vygenerování předpisu kauce
Reklamace - Zprávy o vyřešení reklamace uživatele a požadavky na
součinnost uživatele při řešení reklamace, zprávy o vyřešení reklamace
Stavy nouze - Zprávy související s vyhlášením stavu nouze
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 107
Komunikace s PDS
Další komunikační kanály mezi PDS a UTP/Uživatelem
Ø adresa PDS pro zasílání všech písemných dokumentů včetně dokumentů
týkající se Finanční způsobilosti, které jsou zasílány bankou
•
JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Ø e-mailová adresa PDS pro požadavky související se změnami ve Smlouvě o
poskytování elektronických služeb, Smlouvě o distribuci plynu a pro
nestandardní a ostatní požadavky
•
[email protected]
Ø webová aplikace Online servis PDS
•
http://www.rwe-distribuce.cz/
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 108
Program VI. workshopu dne 31.1.2013 (praktická část)
> Prokazování finanční způsobilosti
> Komunikace s PDS
> Nové funkcionality webové aplikace „On-line servis PDS“ – praktická ukázka
> Příjem a zpracování odečtů
> Řešení reklamací
> Fakturace distribuce – základní principy
> Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
> Přesnost předběžných dat spotřeby zasílaných PDS do systému OTE
> Přístup do webové aplikace „On-line servis PDS“ (správné nastavení a certifikáty)
> Požadavky na výstupní impulsy měřidel
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 109
Program VI. workshopu dne 31.1.2013 (praktická část)
> Prokazování finanční způsobilosti
> Komunikace s PDS
> Nové funkcionality webové aplikace „On-line servis PDS“ – praktická ukázka
> Příjem a zpracování odečtů
> Řešení reklamací
> Fakturace distribuce – základní principy
> Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
> Přesnost předběžných dat spotřeby zasílaných PDS do systému OTE
> Přístup do webové aplikace „On-line servis PDS“ (správné nastavení a certifikáty)
> Požadavky na výstupní impulsy měřidel
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 110
Příjem a zpracování odečtů - nejčastější
chyby při jejich zadávání a kontrole
Červené chybové hlášení
odečet není možné přijmout do systému PDS:
•
•
•
•
•
•
Zadaný kód EIC OM nemá požadovanou délku (16 znaků).
Na zadané EIC OM nemáte uzavřenou smlouvu o distribuci, nebo je
podána či uzavřena k jinému datu než doručený odečet.
Neplatné číslo měřidla (1-18 znaků),
Neplatné datum odečtu (DD.MM.RRRR).
Neplatný stav měřidla (celé kladné číslo, maximálně 7 číslic).
Neplatný typ odečtu (F, K, Z, N),
N - nový typ kontrolního odečtu novým dodavatelem, tento odečet
umožňuje novému dodavateli již v průběhu žádosti o změnu dodavatele
podat kontrolní samoodečet. Lze jej zadat k jakémukoliv dni v měsíci.
Kliknutím na ikonu
proveďte opravu zadání, nebo zadání zrušte.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 111
Příjem a zpracování odečtů - nejčastější
chyby při jejich zadávání a kontrole
Žluté chybové hlášení
Odečet prošel kontrolou v systému PDS, která
vyhodnotila chybu v hodnotě odečtu:
•
•
•
odečet byl identifikován jako nevěrohodný, spotřeba je mimo toleranci.
odečet byl identifikován jako nevěrohodný, nulová spotřeba.
odečet byl identifikován jako nevěrohodný, kontaktujte PDS na
emailovou adresu [email protected]*
Proveďte kontrolu doposud evidovaných odečtů přímo ve webové aplikaci
„On-line servisu PDS“ cesta:
Odběrná místa - > Detail OM - > Spotřeby /odečty
Pro možnost opravy nebo potvrzení zadaného odečtu kontaktujte PDS
na emailové adrese [email protected], jejíž přílohou bude
přehled odečtů ve formátu xls.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 112
Příjem a zpracování odečtů - nejčastější
chyby při jejich zadávání a kontrole
Pokud není služba podání odečtů dostupná a mohlo by dojít k
nedodržení termínů stanovených pro podání odečtů, požádejte PDS
o náhradní způsob podání na emailové adrese:
[email protected] .
E-mail musí obsahovat tyto údaje: soubor s údaji odečtů ve struktuře
vzorového soboru a printscreen chybového hlášení.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 113
Program VI. workshopu dne 31.1.2013 (praktická část)
> Prokazování finanční způsobilosti
> Komunikace s PDS
> Nové funkcionality webové aplikace „On-line servis PDS“ – praktická ukázka
> Příjem a zpracování odečtů
> Řešení reklamací
> Fakturace distribuce – základní principy
> Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
> Přesnost předběžných dat spotřeby zasílaných PDS do systému OTE
> Přístup do webové aplikace „On-line servis PDS“ (správné nastavení a certifikáty)
> Požadavky na výstupní impulsy měřidel
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 114
Řešení reklamací a požadavků
Příjem a zpracování reklamací prostřednictvím
webové aplikace „On-line servis PDS“.
Pro nejefektivnější zajištění řešení reklamace je nutné zajistit:
•
Výběr správného typu reklamace
•
Zajištění doložení všech potřebných příloh pro možnost komplexního
posouzení – max. však 4 MB
•
Reakce na součinnost při řešení reklamace, zajištění zpětné vazby
•
Informační e-maily o stavu řešení reklamace – kontaktní osoby e-mailem
•
Informační e-maily o změně stavu reklamace jsou odesílány na osoby
uvedené v Příloze č.1 ke „Smlouvě o poskytování elektronických služeb“
„Osoby oprávněné k elektronické komunikaci s PDS - reklamace”
V případě nutnosti součinnosti řešených reklamací ERÚ, kontaktujte PDS
[email protected] a současně [email protected] .
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 115
Řešení reklamací a požadavků
Nové typy reklamací a požadavků
•
Požadavek na provedení odečtu z důvodu insolvence - na základě
skutečně zjištěného stavu odečtu k nejbližšímu možnému datu, zajistí PDS
vystavení mimořádné faktury
•
Požadavek na provedení odečtu k mimořádné fakturaci - je nutné podat
nejpozději 14 kalendářních dnů před požadovaným datem provedení odečtu
datum odečtu je povinné pole, nelze jej nevyplnit
•
Požadavky ostatní - Zákazník upozorňuje na chybějící/nesprávný POF na
OTE.
V případě nefunkčnosti webové aplikace „On-line servis PDS“ – reklamací
kontaktujte PDS prostřednictvím e-mailové adresy:
[email protected] nebo [email protected]
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 116
Program VI. workshopu dne 31.1.2013 (praktická část)
> Prokazování finanční způsobilosti
> Komunikace s PDS
> Nové funkcionality webové aplikace „On-line servis PDS“ – praktická ukázka
> Příjem a zpracování odečtů
> Řešení reklamací
> Fakturace distribuce – základní principy
> Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
> Přesnost předběžných dat spotřeby zasílaných PDS do systému OTE
> Přístup do webové aplikace „On-line servis PDS“ (správné nastavení a certifikáty)
> Požadavky na výstupní impulsy měřidel
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 117
Fakturace distribuce – základní principy
Termíny pro zajištění odečtů - Kategorie VO,SO
•
•
Nahrání odečtů do fakturačního systému PDS, verifikace odečtů - > 2.- 3.
pracovní den.
Nahrání hodnot spalného tepla - > 3. pracovní den.
•
Denní spalné teplo pro výpočet dodané energie odběratelů s měřením typu A, B.
•
Měsíční vážený průměr pro výpočet dodané energie odběratelů s měřením typu
C s měsíčním zúčtováním
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/spalne-teplo/
•
•
Fakturace jednotlivých OM - > 4. pracovní den.
Odeslání podkladů fakturace do systému OTE - > 5. pracovní den.
•
Agregace fakturace jednotlivých OM a současné zúčtování záloh distribuce
a odeslání dokladů do webové aplikace
„On-line servis PDS“ - > 5. pracovní den
Agregace a odeslání dokladů opravných faktur pravidelně po vystavení dílčích
dokladů.
•
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 118
Fakturace distribuce – základní principy
Termíny pro zajištění odečtů - Kategorie MO, DOM
•
Nahrání odečtů do fakturačního systému PDS, verifikace odečtů - > pravidelně
denně dle odečtových tras jednotlivých OM.
•
Použitá hodnota splaného tepla Roční vážený průměr pro výpočet dodané energie
odběratelů s měřením typu C s ročním zúčtováním.
•
Fakturace jednotlivých OM - > do 10. dnů po validaci odečtu.
•
Odeslání podkladů fakturace do systému OTE - > pravidelním nočním během.
•
Agregace fakturace jednotlivých OM a současné zúčtování záloh distribuce a
odeslání dokladů do webové aplikace „On-line servis PDS“ - > denně
•
Agregace a odeslání dokladů opravných faktur pravidelně po vystavení dílčích
dokladů.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 119
Fakturace distribuce – základní principy
Přehled dokladů ve webové aplikaci „On-line servis PDS“
•
Informační e-mail o vystaveném dokladu je odesílán na osoby uvedené v Příloze
č.1 ke „Smlouvě o poskytování elektronických služeb“
„Osoby oprávněné k elektronické komunikaci s PDS - fakturace”
Nové doklady na „On-line servis PDS“ nové funkcionality OM se smlouvou o
distribuci na přímo
• Daňový doklad o přijetí úplaty (doklady jsou
generovány nedělním nočním během za
všechny přijaté a přiřazené platby)
• Způsob generování a odesílání předpisu
záloh (VOSO i MODOM)
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 120
Fakturace distribuce – základní principy
Proces vystavení agregované faktury
•
•
•
•
•
Zajištění odečtu a jeho verifikace, uvolnění pro fakturaci
Vystavení dílčího dokladu
Agregace nad typem zákaznické kategorie (DOM, MO, VO, SO)
Vystavení tiskového dokladu, odeslání do webové aplikace „On-line servis
PDS“, odeslání dokladů dle uzavřené SoD.
odeslání „POF“ do systému OTE.
•
Informační e-mailem o vystaveném dokladu
Nové doklady na „On-line servis PDS“ nové funkcionality OM se
smlouvou o distribuci na přímo
•
•
Daňový doklad o přijetí úplaty
Způsob generování a odsílání předpisu záloh (VOSO i MODOM)
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 121
Fakturace distribuce – základní principy
Generování a zúčtování záloh distribuce – kategorie MO, DOM roční
fakturace
•
Vystavení agregovaného předpisu záloh distribuce - > 1 měsíčně, 5. pracovní den
aktuálního měsíce (na vygenerovanými plány záloh jednotlivých OM, které jsou aktualizovány po
přihlášení nové smlouvy distribuce nebo po vystavení periodické faktury). Splatnost předpisu záloh je
20. den příslušného měsíce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zúčtování záloh distribuce - > při agregaci vyfakturovaného OM, jsou zúčtovány všechny
uhrazené, nezúčtované zálohy OM (toto však neplatí v případě vystavení opravných faktur)
Přiklad:
OM přihlášené od 16.7.2012
Odečtová trasa leden
Zálohy vygenerovány od 08/2012
Přegenerování záloh od 01/2013
(nové CR ERÚ)
Faktura vystavena 5.2.2013
Zúčtované zálohy 08/2012 – 01/2013
Případné přegenerování záloh na
období po 04/2013
V případě ukončení OM, budou v ukončovací faktuře zúčtovány všechny zpracované, uhrazené
zálohy a zálohy uhrazené po vystavení faktury budou následně vráceny obchodníkovi s plynem.
Název společnosti 2/14/2013
STRANA 122
Fakturace distribuce – základní principy
Generování a zúčtování záloh distribuce – kategorie VOSO měsíční
fakturace
•
Vystavení agregovaného předpisu záloh distribuce - > 1 měsíčně, 20 dnů před její
splatností. Splatnost předpisu záloh je 15. den příslušného měsíce.
•
Dodatečné vystavení agregovaného předpisu záloh distribuce - > 1.pracovní den
nad schválenými krátkodobými smlouvami. Splatnost předpisu záloh je 20. den
příslušného měsíce.
•
Zúčtování záloh distribuce - > při agregaci vyfakturovaného OM, jsou zúčtovány
všechny uhrazené zálohy OM daného zúčtovaného období.
Zálohy jsou generovány pro OM této kategorie , u kterých obchodník v Žádosti o
RDK uvede způsob jištění „Záloha“
•
V případě ukončení OM, budou v ukončovací faktuře zúčtovány všechny zpracované, uhrazené
zálohy a zálohy uhrazené po vystavení faktury budou následně vráceny obchodníkovi s plynem.
Název společnosti 2/14/2013
STRANA 123
Program VI. workshopu dne 31.1.2013 (praktická část)
> Prokazování finanční způsobilosti
> Komunikace s PDS
> Nové funkcionality webové aplikace „On-line servis PDS“ – praktická ukázka
> Příjem a zpracování odečtů
> Řešení reklamací
> Fakturace distribuce – základní principy
> Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
> Přesnost předběžných dat spotřeby zasílaných PDS do systému OTE
> Přístup do webové aplikace „On-line servis PDS“ (správné nastavení a certifikáty)
> Požadavky na výstupní impulsy měřidel
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 124
Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
SZ/S1 = Změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu
Červené chybové hlášení (ERR):
Ø Nekonzistence dat v DB PDS (typ 027) = K uvedenému EIC je evidován
zákazník s rozdílným datem narození.
• v systému PDS je evidován zákazník s jiným datem narození, než je uvedeno
v žádosti o RDK
• pro opravu této chyby je nutné přiložit do žádosti o RDK nebo odeslat PDS sken
dokladu, který prokazuje správnost data narození (např. OP, smlouva o
sdružených službách, apod.)
Ø Pro kategorii DOM je pole datum narození povinné.
• v systému PDS je na OM evidován zákazník v kategorii Domácnost
Ø Pro kategorii MO je pole IČ povinné.
• v systému PDS je na OM evidován zákazník v kategorii Maloodběr
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 125
Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
SZ/S1 = Změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu
Žluté chybové hlášení (WRN):
Ø Nekonzistence dat v DB PDS (typ 37) = Na OM probíhá WF odpojení pod
číslem dokladu.
• na OM je vygenerována servisní zakázka na demontáž
• tato chyba slouží jako informace pro PDS
Ø Zadané jméno/název KZ (…) se liší od jména v DB PDS.
• na OM je evidován zákazník, v jehož jméně je nepatrný rozdíl (háček, čárka)
Ø Nekonzistence dat v DB PDS (typ 018) = Dom se spotřebou nad 630 MWh.
• ve většině případů se jedná pouze o chybu, kdy je zaměněna hodnota ročního
odběru v kWh za hodnotu v MWh.
Ø Pro toto OM není podaná žádost o připojení.
• v případě SZD se jedná pouze o informativní chybu.
• chyba neslouží jako důvod k zamítnutí žádosti o RDK
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 126
Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
SZ/S3 = Změna dodavatele se změnou zákazníka v OM
NE/D1 = Přepis bez ZD
Červené chybové hlášení (ERR):
Ø Nekonzistence dat v DB PDS (typ 019) = Uvedený zákazník není evidován v
systému PDS.
• pro dané OM a daného zákazníka není v systému PDS evidována žádost o
smlouvu o připojení k distribuční soustavě
• popř. v žádosti o SOP a žádosti o RDK je rozdíl ve jméně či v datu narození
Ø SOP není oboustranně podepsaná
• pro schválení žádosti o RDK (SZ/S3) je nutné, aby měl nový zákazník v době
podání žádosti o RDK již oboustranně podepsanou o smlouvu o připojení k
distribuční soustavě
• tento případ nastává pouze v okamžiku, kdy při změně zákazníka dochází i
technickým změnám na OM (např. navýšení či snížení spotřeby, změna
spotřebičů, apod.)
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 127
Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
SZ/S3 = Změna dodavatele se změnou zákazníka v OM
NE/D1 = Přepis bez ZD
Červené chybové hlášení (ERR):
Ø Pro toto OM není podaná žádost o připojení.
• pro schválení žádosti o RDK (SZ/S3) je nutné, aby měl nový zákazník v době
podání žádosti o RDK alespoň podanou žádost o smlouvu o připojení k distribuční
soustavě
Ø Nekonzistence dat v DB PDS (typ 48) = POZOR! Na OM není osazen
plynoměr.
• OM má aktivní smlouvu, ale na OM není namontováno měřidlo např. z důvodu:
OM bylo přerušeno pro neplacení nebo na OM doposud nedošlo k montáži
měřidla
• v tomto případě bude po schválení změny dodavatele PDS i OTE odeslán
obchodníkovi informační e-mail s termínem montáže
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 128
Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
SZ/S3 = Změna dodavatele se změnou zákazníka v OM
NE/D1 = Přepis bez ZD
Žluté chybové hlášení (WRN):
Ø Nekonzistence dat v DB PDS (typ 37) = Na OM probíhá WF odpojení pod
číslem dokladu.
• na OM je vygenerována servisní zakázka na demontáž měřidla
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 129
Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
SZ/ R1 = Zahájení dodávek do OM nově připojeného zákazníka
SZ/ R2 = Zahájení dodávek do OM po neoprávněném odběru
Červené chybové hlášení (ERR):
Ø Nekonzistence dat v DB PDS (typ 019) = Uvedený zákazník není evidován v
systému PDS.
• pro dané OM a daného zákazníka není v systému PDS evidována oboustranně
podepsaná SOP ani žádost o smlouvu o připojení k distribuční soustavě
• popř. v žádosti o SOP a žádosti o RDK je rozdíl ve jméně či v datu narození
Ø Nekonzistence dat v DB PDS (typ 045) = Žádost o SOP není v konečném
stavu procesu vyřízení.
• pro schválení žádosti o RDK (SZ/R1-R2) je nutné, aby měl nový zákazník v době
podání žádosti o RDK oboustranně podepsanou SOP
• v případě, kdy na OM dochází k technickým úpravám a v SOP je uvedeno, že
zákazník musí pro kompletní vyřízení SOP doložit např. projektovou dokumentaci
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 130
Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
SZ/ R1 = Zahájení dodávek do OM nově připojeného zákazníka
SZ/ R2 = Zahájení dodávek do OM po neoprávněném odběru
Červené chybové hlášení (ERR):
Ø SOP není oboustranně podepsaná
• pro schválení žádosti o RDK (SZ/R1-R2) je nutné, aby měl nový zákazník v době
podání žádosti o RDK oboustranně podepsanou SOP
Žluté chybové hlášení (WRN):
Ø Nekonzistence dat v DB PDS (typ 37) = Na OM probíhá WF odpojení pod
číslem dokladu.
•
•
na OM je vygenerována servisní zakázka na demontáž
toto chybové hlášení se zobrazuje pouze u žádostí o RDK (SZ/R1-2) v případech, kdy
je na OM identifikován neoprávněný odběr, který vznikl z důvodu podání žádosti o
ukončení z důvodu: změny dodavatele (ZD), ukončení z důvodu smlouvy na dobu
určitou (SU), ukončení z důvodu výpovědi smlouvy o dodávce ze strany zákazníka (VZ),
odstoupení od smlouvy o dodávce ze strany zákazníka dle § 11a) odst.3 a 4 EZ (NC) a
vzniku žádosti o ukončení z důvodu nezajištěné dodávky (ND).
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 131
Program VI. workshopu dne 31.1.2013 (praktická část)
> Prokazování finanční způsobilosti
> Komunikace s PDS
> Nové funkcionality webové aplikace „On-line servis PDS“ – praktická ukázka
> Příjem a zpracování odečtů
> Řešení reklamací
> Fakturace distribuce – základní principy
> Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
> Přesnost předběžných dat spotřeby zasílaných PDS do systému OTE
> Přístup do webové aplikace „On-line servis PDS“ (správné nastavení a certifikáty)
> Požadavky na výstupní impulsy měřidel
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 132
Přesnost předběžných dat spotřeby zasílaných PDS
do systému OTE
Informační e-mail
Předmět: Oznámení o použití náhradních hodnot
• Zpracování hodnot PH pro měření typu A před odesláním na OTE
Ø Vyčítání hodnot měření typu A do systému AVE
Ø Zpracování předběžných hodnot pro odeslání na OTE (časový sled)
Ø Kdy jsou předběžné hodnoty dostupné na OTE
• Jaké se použijí náhradní hodnoty při odeslání do systému OTE
Ø Jak se tvoří náhradní hodnoty
Ø Kdy nejpozději lze nahlásit náhradní hodnoty
• Informační e-mail o použití náhradních hodnot
Ø Na základě jakých hodnot a jak se vytváří informační e-mail
Ø Odeslání informačního e-mailu a zpětná informace od obchodníka
ØNa základě zpětné informace jsou data opravena a zaslána do systému OTE
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 133
Přesnost předběžných dat spotřeby zasílaných PDS
do systému OTE
Kontrola hodnot odběrných míst
• Důvody, při kterých dochází k použití náhradních hodnot
Ø Napájení modemu
Ø Přerušený kabel
Ø Povětrnostní podmínky, atd.
• Odběrná místa, u kterých je vyčtena nulová spotřeba
Ø Způsob kontroly odběrných míst u kterých se objeví nulová spotřeba
Ø Na základě čeho je odeslán informační e-mail
• Kontrola nově připojených odběrných míst s typem měření A
Ø Datum registrace na OTE a odesílání předběžných hodnot na OTE
Ø Pozastavování odesílání předběžných hodnot na OTE
Ø Kdy se začínají skutečně předběžné hodnoty na OTE
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 134
Program VI. workshopu dne 31.1.2013 (praktická část)
> Prokazování finanční způsobilosti
> Komunikace s PDS
> Nové funkcionality webové aplikace „On-line servis PDS“ – praktická ukázka
> Příjem a zpracování odečtů
> Řešení reklamací
> Fakturace distribuce – základní principy
> Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
> Přesnost předběžných dat spotřeby zasílaných PDS do systému OTE
> Přístup do webové aplikace „On-line servis PDS“ (správné nastavení a certifikáty)
> Požadavky na výstupní impulsy měřidel
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 135
Přístup do webové aplikace „On-line servis PDS“
(správné nastavení a certifikáty)
Administrativní podmínky pro přístup do webové aplikace „Online servis PDS“
•
Uzavřená Smlouva o distribuci
•
Uzavřená Smlouva o poskytování elektronických služeb
Přístup je založen pro uživatele uvedené v příloze č. 1 smlouvy o poskytování
elektronických služeb.
Technické podmínky pro přístup do webové aplikace „On-line
servis PDS“
•
Instalace podporované konfigurace na PC uživatele
Podporované instalace operačních systémů, internetových prohlížečů a aplikace JAVA
jsou uvedeny v Uživatelské příručce pro využívání elektronických služeb:
https://www.rwe-distribuce.cz/cs/uzivatelska-prirucka-pro%20vyuzivani-elektronickych-sluzeb-pds/
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 136
Přístup do webové aplikace „On-line servis PDS“
(správné nastavení a certifikáty)
Technické podmínky pro přístup do webové aplikace „On-line
servis PDS“
•
Instalace certifikátu od společnosti První certifikační autorita, a.s. (I.CA) na PC
uživatele
Pro přístup uživatele do aplikace „On-line servis PDS“ je možné použít kvalifikované
certifikáty určené pro zaměstnance, běžného uživatele (nepodnikajícího) a podnikatele
(OSVČ) nebo komerční certifikáty určené pro zaměstnance a fyzické osoby.
Certifikáty a jejich soukromé klíče musí být uložené v souboru přímo v počítači
používaném pro přihlášení.
•
Export veřejného klíče a jeho odeslání k registraci do webové aplikace „On-line
servis PDS“
Při exportu veřejného klíče je nutné zvolit jeho správný formát: Binární X.509, kódování
DER (*.cer). Vytvořený veřejný klíč uživatel zazipuje nebo změní jeho koncovku na *.ccr
a zašle mailem na adresu: [email protected] a [email protected]
Detailní postup pro získání a instalaci certifikátů pro přístup do webové aplikace „On-line
servis PDS“ je k dispozici: https://www.rwe-distribuce.cz/cs/2947/
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 137
Program VI. workshopu dne 31.1.2013 (praktická část)
> Prokazování finanční způsobilosti
> Komunikace s PDS
> Nové funkcionality webové aplikace „On-line servis PDS“ – praktická ukázka
> Příjem a zpracování odečtů
> Řešení reklamací
> Fakturace distribuce – základní principy
> Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
> Přesnost předběžných dat spotřeby zasílaných PDS do systému OTE
> Přístup do webové aplikace „On-line servis PDS“ (správné nastavení a certifikáty)
> Požadavky na výstupní impulsy měřidel
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 138
Zřízení přístupu k datům o spotřebě na
základě žádosti zákazníka nebo uživatele
mimo standardní systém AVE internet
Tato služba umožňuje zákazníkovi sledovat data o spotřebě v jeho vlastním
informačním systému. U OM s typem měření A nebo B je možnost sledování aktuální
spotřeby důležitá pro rezervaci distribuční kapacity ve správné výši.
Pro přehled uvádíme typy měření:
•
•
Typ měření A - průběhové měření s možností zaručeného dálkového přenosu
odečtených dat (plynoměr, přepočítávač, TENAS, modem) standardně u odběrů
nad 2 100 MWh/rok.
•
Typ měření B - průběhové měření bez dálkového přenosu dat (plynoměr a
přepočítávač se záznamem dat) u odběrů 630 až 4 200 MWh/rok.
•
Typ měření C - neprůběhové měření bez dálkového přenosu dat (plynoměr),
standardně u odběrů 0 až 2 100 MWh/rok.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 139
Poskytnutí výstupních impulsů
z přepočítávače množství plynu
V případě, že je odběrné místo osazeno přepočítávačem ( tj. typ měření A nebo B)
existují dvě možnosti poskytování výstupních impulsů:
1. Zřízení přístupu k archivům přepočítávače (komunikační modul DATCOM K včetně
montáže, možné u OM, kde již je TENAS) - pro získávání aktuálních a historických
hodnot spotřeby, hodnoty tlaku, teploty atd. z archivu přepočítávače. Ceník služeb bod
2.4 pol. 5.1 ve výši 13 310,- Kč včetně DPH
2. Poskytnutí výstupních impulsů z přepočítávače množství plynu (pouze u OM, která
jsou osazena TENAS) - přepočítávač vysílá impulsy s daty o spotřebě plynu přímo do
informačního systému zákazníka PDS, slouží pro získávání aktuálních hodnot spotřeby.
Ceník služeb bod 2.4 pol. 5.4 ve výši 2 662,- Kč včetně DPH
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 140
Poskytnutí výstupních impulzů ze snímače
plynoměru.
Rovněž je možné realizovat poskytnutí výstupních impulzů u zákazníků všech kategorií
s typem měření C, tj. neprůběhovým měřením.
Impulsy je možné sledovat On - line, tj.1m3 = 1 impuls
1. Poskytnutí impulsů ze snímače membránového plynoměru v případě, kdy nebude
osazován u zákazníka nebo uživatele přepočítávač množství plynu. Ceník služeb bod
2.4, pol. 5.2 ve výši 4235,- Kč
2. Poskytnutí impulsů ze snímače rotačního nebo turbínového plynoměru v případě,
kdy nebude osazován u zákazníka nebo uživatele přepočítávač množství plynu. Ceník
služeb bod 2.4, pol. 5.3 ve výši 4 477,- Kč včetně DPH.
Ze strany zákazníka je ve všech uvedených případech nutné zajistit programové
vybavení včetně datového připojení pro přenos výstupních impulsů do systému
zákazníka.
Ceník služeb je k dispozici na webových stránkách www.rwe-distribuce.cz
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 141
Postup pro podání žádosti o poskytnutí
výstupních impulsů:
•
Zákazník nebo společnost, která má plnou moc od zákazníka ( dále jen žadatel), zašle
e-mailem žádost o poskytnutí impulsů k prověření PDS na adresu
[email protected] , v kopii na adresu [email protected] a
[email protected]
•
PDS prověří možnost realizace požadavku o poskytnutí výstupních impulsů a sdělí
výsledek žadateli (tj. ceníkovou položku, popř. nutné úpravy na OM ze strany
zákazníka), viz vzor objednávky
Dokument aplikace
Microsoft Office Word
•
Žadatel zašle scan oficiální objednávky e-mailem PDS (objednávka musí obsahovat
identifikační údaje zákazníka, ceníkovou položku, fakturační adresu, adresu
společnosti, u které je odběrné místo evidováno, tj. JMP Net, s.r.o.; SMP Net, s.r.o.;
VČP Net, s.r.o.; RWE GasNet, s.r.o.) a současně originál objednávky zašle v papírově
podobě na adresu: JMP Net, s.r.o., Odbor prodeje kapacity, Plynárenská 499/1, 657
02 Brno.
•
PDS po obdržení originálu objednávky, informuje žadatele o termínu realizace
objednávky.
•
Po realizaci vystaví PDS fakturu, jejíž kopie je e-mailem odeslána žadateli a současně
její originál poštou plátci neplynové faktury.
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 142
Program VI. workshopu dne 31.1.2013 (praktická část)
> Prokazování finanční způsobilosti
> Komunikace s PDS
> Nové funkcionality webové aplikace „On-line servis PDS“ – praktická ukázka
> Příjem a zpracování odečtů
> Řešení reklamací
> Fakturace distribuce – základní principy
> Nejčastější chyby při podávání žádostí PDS
> Přesnost předběžných dat spotřeby zasílaných PDS do systému OTE
> Přístup do webové aplikace „On-line servis PDS“ (správné nastavení a certifikáty)
> Požadavky na výstupní impulsy měřidel
> Odpovědi na obdržené dotazy zákazníků / obchodníků s plynem
RWE GasNet, s.r.o.,leden 2013
STRANA 143
DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST!
RWE GasNet, s.r.o., leden 2013
STRANA 144
Download

1022,33 kB | PDFPDF