Tebliğ Adı (Title of the Study)
Türkiye’nin Karadeniz Ve Balkan Bölgesindeki Etkileşim Kapasitesinin Bölgesel Güvenlik Açısından Analizi
(Analyzing of Interaction Capacity of Turkey In Black Sea
Hazırlayan (Prepared By)
Kurum (Institution)
Yrd. Doç.Dr. Fikret Birdişli
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Karadeniz’in Kirliliği Ve Katılımcı Çözüm Önerileri (The Black Sea Pollution And Participative Solution Offers)
Öğr. Gör. Akif EMİROĞLU
Afet ve Risk Yönetimi Çerçevesinde Karadenize Komşu Ülkeler Arasinda İşbirligi ve Koordinasyon (Cooperation
And Coordination Among Black Sea Neighbouring Countries In The Framework of The Disaster And Risk
Management)
Yrd. Doç. Dr. Murat Özler
Örgütsel Bağlılık Ve Örgüt Kültürü İlişkisi: Karadeniz Bölgesi Otellerinde Çalışan İşgörenlere Yönelik Bir
Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ
Öğr. Gör. Nuray TÜRKOĞLU
Meryem SEZEN KILIÇ
Balkanları Türk Dış Politikası Açısından Önemli Kılan Temel Faktörler (Main Factors That Make The Balkans
Important For Turkish Foreign Policy)
Dr. Bülent ŞENER
Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
Bölümü
Mersin Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mersin Üniveristesi Turizm Fakültesi
Sinop Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Trabzon –Tebriz Ticari Transit Yolunun Karadeniz Ekonomisi Üzerinde Potansiyel Etkisi Ve Geleceğine Bir Bakış Yrd.Doç.Dr.Abdürrauf AYDIN
Mardin Artuklu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü
Ph.D Azer DILANCHIEV
The Role Of Entrepreneurship As A Determinant Of FDI The Case Of South Caucasus Countries
Osmanlı Arşivlerine Göre Osmanlı Devleti İle Kırım Hanlığı Arasındaki Siyasal İlişkiler (Political Relations Between
Öğr. Gör. Akif EMİROĞLU
Ottoman Empire And The Crimean Khanate In Ottoman Archives)
International Black Sea University, Tbilisi
Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
Bölümü
Nato’nun Değişen Görev Tanımı: Balkanlar Örneği (Nato’s Changing Mission: Balkans Case)
Dynamic Effect of Changes in Macroeconomic Indicators on the Stock Market Index Trends in Romania
Environmental Kuznets Curve: Evidence from Romania
Job Burnout In Romania: Causes, Consequences and Solutions
Enerji Talebinde Hes’ler ve Hanehalkının Hes’lere Yönelik Tutum ve Davranışları: Doğu Karadeniz Örneği
(Hydroelectric Power Plant (HEPP) In Energy Demand and Households’ Behaviour and Attitude Towards HEPP:
A Case of Eastern Black Sea Regıon in Turkey)
Yrd. Doç. Dr. Yiğit Anıl Güzelipek
Răzvan – Mihai DOBRESCU, Assistant
Corina – Ionela DUMITRESCU
Ruxandra – Ioana LIE, Assistant
Corina – Ionela DUMITRESCU
Ruxandra – Ioana LIE
Răzvan – Mihai DOBRESCU
Ruxandra – Ioana LIE
Corina – Ionela DUMITRESCU
Răzvan – Mihai DOBRESCU
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Economics Department, Faculty of Entrepreneurship, Business Engineering
and Management, “Politehnica” University of Bucharest
Economics Department, Faculty of Entrepreneurship, Business Engineering
and Management, “Politehnica” University of Bucharest
Economics Department, Faculty of Entrepreneurship, Business Engineering
and Management, “Politehnica” University of Bucharest
Yrd.Doç.Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Figen TAŞKIN
Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi
Bölümü
Prof. Dr. Gencer Özcan
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu
İsanbul Üniversitesi Tarih Bölümü
Ermenistan Tarih Ders Kitaplarında Türkler (The Image of Turks in the History Textbooks of Armenia)
Yrd. Doç. Dr. Yıldız Deveci-Bozkuş
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü
Yunanistan Tarih Ders Kitaplarınde Öteki Imajı (The Image of the Other in the History Textbooks of Greece)
Öğr. Gör. Betül Ayanoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Prof. Dr. Rafet EVYAPAN
Şırnak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Sırp ve Karadağ Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı Imajı (The Image of the Ottoman Empire in the History
Textbooks of Serbia and Montenegro)
Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı İmajı (The Image of the Ottomans in the Bulgarian History
Textbooks)
Makedonya Tarih Ders Kitaplarında "Biz" ve "Öteki" Imajı (The Image of "We" and the "Other" in the
Macedonian History Textbooks)
Adriyatik’ten Hazar’a Karadeniz Topluluğu (Black Sea Community: From Adriatic to Caspian)
Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) ve Karadeniz Güvenliğindeki Rolü
Yrd.Doç.Dr. Buket Önal
Balkanlarda Demokrasiye Geçiş Ve Sorunlar: Bosna-Hersek Örneği
Doç. Dr. Nuray Bozbora
Marmara Üniversitesi, SBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Assessment of Sustainable tourism policies of the Black Sea countries
Yrd. Doç. Dr. Nuray TÜRKER
Stefan Georgescu
Karabuk University Faculty of Economics and Administrative Sciences
Andrei Saguna University, Faculty of Communication and Political Science
Public spending, financed with European funds and its impact on the aggregate supply in Central and Eastern
Europe
Kamelia Assenova, Associate Professor, PhD
Monetary Economics, Economic growth at UNWE, NBU and Russe
university – Bulgaria.
Black-Caspian Seas region in the XVIII-XXI centuries (international project)
Murtuzaliev Sergei Ibragimovich, Full Doctor of History, professor
Institute of World History of the Russian Academy of Sciences
Yerel kalkınmada bir araç olarak organize sanayi bölgeleri: bartın merkez 1. Organize sanayi bölgesi üzerine bir
araştırma (Organızed Industrıal Zones As Means In Local Development: A Research On Bartın Merkez 1st
Organızed Industrıal Zone )
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARSLAN
Oğuzhan KASAPOĞLU
Bartın Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü
Depletıon Of Energy Consumed: Analysıs Of Socıo-Economıc Factors Affectıng Natural Gas Demand In Samsun
(Tüketirken Tükenen Enerji: Samsun İlinde Doğalgaz Talebini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi)
Yrd. Doç. Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU
Fatmanur GÜNDOĞDU
Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Kamu Hizmetlerinin Piyasalaşması: Kamu Özel Sektör İşbirliği Modelleri Ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Burcu GEDİZ ORAL
Örneği (Marketızatıon Of Publıc Servıces: Publıc-Prıvate Partnershıps Models And Example Of Members Of The
Arş. Gör. Tuğba ARPAZLI FAZLILAR
Black Sea Economıc Cooperatıon)
Răzvan – Mihai DOBRESCU
The Impact of Capital Structure Change on Firm’s Performance in Romania
Corina – Ionela DUMITRESCU
Ruxandra – Ioana LIE
Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Economics Department, Faculty of Entrepreneurship, Business Engineering
and Management, “Politehnica” University of Bucharest
Bir Fikir Olarak Balkan Ülkeleri Ekonomik Ve Sosyal Platformu
Öğr. Gör. Esra İşbilen
Öğr. Gör. Armağan Canan
Bankacılık ve Sigortacılık Programı / Gedik Meslek Yüksekokulu,Gedik
Üniversitesi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı / Gedik Meslek
Yüksekokulu Gedik Üniversitesi
The Gap Between Educatıon And Employment In South Caucasus Countrıes
Maia Meladze, PhD, Associate Professor
Tamar Koblianidze, PhD, Full Professor
Grigol Robakidze University School of Business & Management
Kastamonu’da Yeni Bir İş Kolu: Tavukçuluk (A New Lıne Of Busıness In Kastamonu Provınce: Poultry)
Eniz Gökçek
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Türkiye Rusya Ekseninde Azerbaycan Enerji Politiği
Yrd. Doç. Dr. Reha YILMAZ
Arş. Gör. Orhan Irk
Arş. Gör. Evşen Altun
Yrd. Doç. Dr. İrge Şener
Cenk GEDİK
Arş.Gör.İpek TEKİN
Arş.Gör.Faruk MİKE
Yrd.Doç.Dr.Başak Gül AKTAKAS
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler bölümü
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Çankaya Üniversitesi
TİKA
Sahici Küreselleşmeden Sanal Devlete: Demokratik Katılımda Reform Araçları Ve E-Devlet Uygulamaları
Türk Kalkınma Yardımlarının Bölgesel Dağılımı: 2003-2013 Yılları Arasındaki Dönemin Değerlendirilmesi
Enerji Kullanımında Yeni Arayışlar: Balkanlar Örneği (New Ways Of Energy Use: A Case Of The Balkans)
Çukurova Üniversitesi
Balkanlar’ın Kördüğümü: Dayton Barış Antlaşması’nın 20 Yıldır Çözemediği Bosna-Hersek
Yrd.Doç.Dr.Pınar YÜRÜR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Determining efficient frontier portfolios with more than two assets, the case of ZSE
Tonći SVILOKOS, Ph.D
University of Dubrovnik, The Department of Economics and Business
Yerel Yönetimler arası İşbirliğini Geliştirmede Yerel Ağların Önemi: Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimleri Arasında
İşbirliğini Geliştirme Potansiyeli
Doç. Dr. Özcan SEZER
Arş. Gör. Tuğçe BAYRAM
Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu
Yönetimi Bölümü
Intellectual Capıtal As A Factor Of Competıtıveness Of Modern Companies
Igor A. Arenkov, Professor., Dr
Yana U. Salihova, Associate professor, Ph.D.
Tatiana Lezina, Associate professor, Ph.D
Marketing Department, St. Petersburg State University of Economics
Department of Information Systems in Economics, St. Petersburg State
University
Balkan Ülkelerinin Küresel Rekabet Bağlamında İş Dünyasına Yönelik Sorunları (Problems of Balkan Countries
Related to Business in the Context of Global Competitiveness)
Yrd. Doç. Dr. Ali KONAK
Yrd. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU
Balkan Ülkelerinin AB Üyelik Süreçlerinin Mali, Ekonomik ve Siyasi Boyutu
State Enterprises Impact In Ukrainian Economy Development
Analysis of Bilateral Trade between Eu-15 and Selected Balkans and Black Sea Countries
Prof.Dr.Asuman Altay
Yrd.Doç.Dr.Nihal Kırkpınar
Inna Tynska
Prof. Dr. Feride Doğaner Gönel
Y. Doç Dr. Kasım Eren
Aslı Özgür Aktay
Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek MYO
Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü
Katip Çelebi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ternopil National Economic University
Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Download

Tebliğ Adı (Title of the Study) Hazırlayan (Prepared By) Kurum