Na akumulátoru je uveden údaj 25 Ah. Převeďte jej na jednotku kC:
a) 50 kC
b) 125 kC
c) 90 kC
d) 180 kC
Úplným vybitím akumulátoru by se přenesl celkový náboj 180 kC. Převeďte tuto
hodnotu na obvykle udávanou hodnotu v Ah:
a) 50 Ah
b) 100 Ah
c) 150 Ah
d) 200 Ah
Vyberte správný vztah mezi veličinami a jednotkami, plynoucí z Ohmova zákona pro
část elektrického obvodu:
a) U = R / I
b) V = Ω.A
c) V= Ω / A
d) U = RI
Automobilová žárovka blikače je určena pro napětí 12 V a proud 1,7 A. Jaký je odpor
jejího vlákna?
a) 282 Ω
b) 7,06 Ω
c) 1,75 Ω
d) 2 Ω
Jednotkou teplotního součinitele elektrického odporu je:
a) K-1
b) Ω-1
c) Ω.K-1
d) Ω.K
V nepříliš velkých intervalech teplot můžeme předpokládat, že elektrický odpor
daného vodiče:
a) roste přibližně lineárně s teplotou b) je nepřímo úměrný teplotě
c) je přímo úměrný čtverci teploty
d) je nepřímo úměrný čtverci teploty
Odpor soustavy tří stejných rezistorů zapojených tak, že ke dvojici zapojené sériově je
třetí připojen paralelně, činí 70 MΩ. Odpor jednoho rezistoru je
a) 46, 67 MΩ
b) 71, 4 MΩ
c) 105 MΩ
d)210 MΩ
Který z výrazů pro elektrickou práci je správný?
a) W = U I t
b) W = U I2 t
c) W = UQ
d) W = R2 I t
Vedlejší jednotkou elektrického náboje je
a) Wh
b) Ah
c) kWh
d) Ws
Který z uvedených vztahů pro výkon konstantního elektrické proudu je správný?
a) P = UQ / t
b) P = UI
c) P = U / R
d) P = R2I
Který z uvedených vztahů pro výkon konstantního elektrického proudu je nesprávný?
a) P = R2I
b) P = UQ
c) P = UI
d) P = U2 / R
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je správný?
a) 1 J = 1 W.s
b) 1 A = 1 C.s-1
c) 1 W = 1 V.A-1 d) 1 Wh = 1 J
Vyhledejte dvojici, ve které je jeden z uvedených vztahů pro práci W a výkon P
konstantního elektrického proudu chybný:
a) W = UQ ; P = W / t
b) W = UIt ; P = U2 / R
2
c) W = RI t ; P = UQ
d) W = Ut/R ; P = UQ / t
Během desetiminutového svícení žárovkou pro síťové napětí 220 V se přenesl zhruba
náboj 0,076 Ah. Jak velký byl zhruba příkon žárovky?
a) 40 W
b) 100 W
c) 15 W
d) 60 W
Pro uzavřený elektrický obvod platí vztah mezi elektromotorickým napětím Ue ,
napětím na vnější části obvodu U a napětím na vnitřní části obvodu vztah:
a) Ue = U + ∆U
b) Ue = U - ∆U
c) Ue = ∆U - U
d) Ue = ∆U
S použitím vnějšího odporu R a vnitřního odporu Ri, lze vyjádřit vztah mezi
svorkovým napětím U a elektromotorickým napětím zdroje zapojeného do
uzavřeného obvodu napsat:
a) Ue = RI – Ri I
b) Ue = RiI – RI
c) Ue = I(R - Ri) d) Ue = I(R + Ri)
Vyberte správné tvrzení:
a) rozdíl mezi elektromotorickým a svorkovým napětím je tím menší, čím menší je vnější
odpor
b) elektromotorické napětí je napětí na svorkách zdroje, kterým neprochází proud
c) svorkové napětí je na svorkách zdroje, který je zapojen do uzavřeného obvodu
d) úbytek napětí na zdroji je roven součinu vnitřního odporu a proudu
Odpor soustavy tří stejných rezistorů zapojených tak, že ke dvojici zapojené sériově je
třetí připojen paralelně, činí 90 MΩ. Odpor jednoho rezistoru je
a) 135 MΩ
b) 270 MΩ
c) 60 MΩ
d) 30 MΩ
Uvažujeme drát. který je protažen při nezměněné hmotnosti na čtyřnásobnou délku.
Výsledný odpor bude ve srovnání s původním
a) 16krát větší
b) 4krát větší
c) nezměněn
d) 4krát menší
Který z výrazů pro elektrickou práci je nesprávný?
a) W = U Q
b) W = U t / R2
c) W = U I
d) W = R I2 t
Ampérhodinu (Ah) můžeme považovat za
a) hlavní jednotku elektrické práce
b) vedlejší jednotku elektrického náboje
c) hlavní jednotku elektrického výkonu
d) vedlejší jednotku výkonu
Který z uvedených vztahů pro výkon konstantního elektrického proudu je nesprávný?
a) P = UIt
b) P = UQ
c) P = U2/R
d) P = RI2
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je správný?
a) 1 J = 3600 Wh b) 1 J = 1 V.C
c) 1 Ω = 1 V.A
d) 1 A = 1 C.s-1
Vyhledejte dvojici, ve které je jeden z uvedených vztahů pro práci W a výkon P
konstantního elektrického proudu chybný:
a) W = RI2t ; P = U2R
b) W = UIt ; P = UI
c) W = U / Q ; P = RI2
d) W = U2t / R ; P = UQ / t
Jaké množství tepla vznikne přeměnou z elektrické energie při desetihodinovém
provozu elektrického vařiče o příkonu 0,5 kW?
a) 1,8 kJ
b) 18 MJ
c) 1,8 kW.hod
d) 1800 kW.hod
Jak velký elektrický náboj se přenese při svícení trvajícím 1 h žárovkou o výkonu
20 W při‚ napětí 12 V?
a) 6 C
b) 6 Ah
c) 6 As
d) 6 kC
Na akumulátoru je uveden údaj 20 Ah. Převeďte jej na jednotku kC:
a) 48 kC
b) 400 kC
c) 72 kC
d) 86 kC
Úplným vybitím akumulátoru by se přenesl celkový náboj 144 kC. Převeďte tuto
hodnotu na obvykle udávanou hodnotu v Ah:
a) 40 Ah
b) 50 Ah c) 80 Ah
d) 100 Ah
Vyberte správný vztah mezi veličinami respektive jednotkami, plynoucí z Ohmova
zákona pro část elektrického obvodu:
a) V = Ω.A
b) V = A/Ω
c) V = Ω/A
d) I = U/R
Měrný elektrický odpor látky, ze které je zhotoven vodič o průřezu S, délce l a
elektrickém odporu R, je roven
a) ρ = Rl/S
b) ρ = lS/R
c) ρ = RS/l
d) ρ = RSl
Označte správné tvrzení:
a) elektromotorické napětí je větší než svorkové napětí b) svorkové napětí je větší než
elektromotorické napětí
c) elektromotorické napětí je napětí ve svorkách nezatíženého
zdroje d) svorkové napětí je napětí ve svorkách zdroje, který je součástí uzavřeného
obvodu
Elektromotorické napětí zdroje v uzavřeném obvodu Ue s vnějším odporem R a
vnitřním odporem Ri lze vyjádřit pomocí vztahu:
a) I = Ue / (R + Ri)
b) I = Ue / (R - Ri)
c) I = Ue / (Ri - R)
d) I = Ue /Ri – Ue/R
Jsou 3 paralelně zapojené rezistory. Hodnoty U, R a I značí celkové hodnoty napětí,
odporu a proudu 1, 2 a 3 se vztahují k jednotlivým rezistorům. Který z uvedených
vztahů je nesprávný?
a) I = I1 + I2 + I3
b) U = U1 + U2 + U3
c) U/R = U/R1 + U/R2 + U/R3
d) 1/R = 1/R1 +1/R2 + 1/R3
Vyhledejte správné tvrzení: Jsou-li rezistory zapojeny paralelně.
a) je na všech stejné napětí b) celkový proud je roven součtu proudů v jednotlivých
větvích c) celkový odpor je roven součtu v jednotlivých odporů
d) algebraický součet proudů pro uzel je roven nule
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je správný?
a) 1 C = 1 A.s
b) 1 W = 1 J.s
c) 1 W = 1 V.A
d) 1 Wh = 1 J
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný?
a) 1 A = 1 C.s-1
b) 1 Wh = 3600 J c) 1 J = 1 V.C
d) 1 Ω = 1 V.A
Vyhledejte dvojici, ve které je jeden z uvedených vztahů pro práci W a výkon P
konstantního elektrického proudu chybný:
a) W = U2t/R ; P = W/t
b) W = RI2t ; P = UI/t
2
c) W = UIt ; P = U /R
d) W = UQ ; P = RI2
Jaké množství tepla vznikne přeměnou z elektrické energie při desetihodinovém
provozu elektrického vařiče o příkonu 0,5 kW?
a) 1,8 kJ
b) 18 MJ
c) 1,8 kW.hod
d) 1800 kW.hod
Pro uzavřený elektrický obvod platí vztah mezi elektromotorickým napětím Ue ,
napětím na vnější části obvodu U a napětím na vnitřní části obvodu vztah:
a) Ue = U + ∆U
b) Ue = U - ∆U
c) Ue = ∆U - U
d) Ue = ∆U
S použitím vnějšího odporu R a vnitřního odporu Ri, lze vyjádřit vztah mezi
svorkovým napětím U a elektromotorickým napětím zdroje zapojeného do
uzavřeného obvodu napsat:
a) Ue = RI – Ri I
b) Ue = RiI – RI
c) Ue = I(R - Ri) d) Ue = I(R + Ri)
Vyberte správné tvrzení:
a) rozdíl mezi elektromotorickým a svorkovým napětím je tím menší, čím menší je vnější
odpor
b) elektromotorické napětí je napětí na svorkách zdroje, kterým neprochází proud
c) svorkové napětí je na svorkách zdroje, který je zapojen do uzavřeného obvodu
d) úbytek napětí na zdroji je roven součinu vnitřního odporu a proudu
Odpor soustavy tří stejných rezistorů zapojených tak, že ke dvojici zapojené sériově je
třetí připojen paralelně, činí 90 MΩ. Odpor jednoho rezistoru je
a) 135 MΩ
b) 270 MΩ
c) 60 MΩ
d) 30 MΩ
Existují 3 paralelně zapojené rezistory. Hodnoty U, R a I značí celkové hodnoty
napětí, odporu a proudu 1, 2 a 3 se vztahují k jednotlivým rezistorům. Který z
uvedených vztahů je nesprávný?
a) I = I1 + I2 + I3
b) U = U1 + U2 + U3
c) U/R = U/R1 + U/R2 + U/R3
d) 1/R = 1/R1 +1/R2 + 1/R3
Vyhledejte správné tvrzení: Jsou-li rezistory zapojeny paralelně.
a) je na všech stejné napětí b) celkový proud je roven součtu proudů v jednotlivých
větvích c) celkový odpor je roven součtu v jednotlivých odporů
d) algebraický součet proudů pro uzel je roven nule
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je správný?
a) 1 C = 1 A.s
b) 1 W = 1 J.s
c) 1 W = 1 V.A
d) 1 Wh = 1 J
Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný?
a) 1A = 1 C.s-1
b) 1Wh = 3600 J c) 1J = 1V.C
d) 1Ω = 1V.A
Vyhledejte dvojici, ve které je jeden z uvedených vztahů pro práci W a výkon P
konstantního elektrického proudu chybný:
a) W = U2 t / R ; P = W / t
b) W = RI2t ; P = UI / t
2
c) W = UIt ; P = U / R
d) W = UQ ; P = RI2
Jaké množství tepla vznikne přeměnou z elektrické energie při desetihodinovém
provozu elektrického vařiče o příkonu 0,5 kW?
a) 1,8 kJ
b) 18 MJ
c) 1,8 kW.hod
d) 1800 kW.hod
Během desetiminutového svícení žárovkou pro síťové napětí 220 V se přenesl zhruba
náboj 0,076 Ah. Jak velký byl zhruba příkon žárovky?
a) 40 W
b) 100 W
c) 15 W
d) 60 W
Download

Na akumulátoru je uveden údaj 25 Ah. Převeďte jej na jednotku kC