Sborník p ísp vk
z mezinárodní v decké konference
MMK 2011
MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO
DOKTORANDY A MLADÉ V DECKÉ PRACOVNÍKY
12. – 16. prosince 2011
Hradec Králové, eská republika
Odborné sekce konference | Conference Sessions:
Podnikové ízení | Business Management
Marketing a obchod | Marketing
Ekonomie a podniková ekonomika | Economy and Business Economics
Ve ejná správa | Public service
Finance a ú etnictví | Financing and Accounting
Psychologie, sociologie a pedagogika | Psychology, Sociology and Pedagogy
Pr myslové inženýrství | Industrial Engineering
Informatika a informa ní technologie | Informatics and Information Technology
Editor, úprava, realizace | Edit, Published by:
© MAGNANIMITAS, Hradec Králové, eská republika, 2011
Magnanimitas, Hradec Králové, 2011
ISBN 978-80-904877-7-2
ETTN 042-11-11010-12-5
Upozorn ní | Warning:
Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování a ší ení této publikace jakýmkoliv zp sobem bez výslovného
písemného svolení vydavatele je trestné. | All rights reserved. Unauthorized duplication is a violation of
applicable laws.
Proceedings of the
International Scientific Conference on
MMK 2011
INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE FOR PH.D.
STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS
December 12 – 16, 2011
Hradec Králové, The Czech Republic
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
Slovo úvodem
Vážení ú astníci konference,
Mezinárodní Masarykova konference 2011, kterou op tovn po ádalo akademické sdružení
MAGNANIMITAS, si kladla za cíl p edevším prezentovat výsledky doktorand a mladých
v deckých pracovník z vysokých škol Evropské unie. Byla také ideálním místem pro
diskuze s odborníky z firem. Nabízela velký prostor pro vým nu názor z oblasti v dy,
výzkumu a praxe. Konference byla nejen vhodným místem k odborné diskuzi, ale také
prostorem k vým n kontakt , což mohlo být pro ú astníky konferencí p ínosné nap íklad v
jejich dalším profesním rozvoji. Mezinárodní Masarykova konference 2011 se zam ovala na
adu tematických okruh : podnikové ízení, marketing a obchod, ekonomie a podniková
ekonomika, ve ejná správa, finance a ú etnictví, psychologie, sociologie a pedagogika,
pr myslové inženýrství a informatika a informa ní technologie. P ihlášených p ísp vk bylo
tém 350! Velké množství p ihlášených odborných p ísp vk v jednotlivých tematických
okruzích sv d í o velmi vysokém zájmu o tuto konferenci. Díky Mezinárodní Masarykov
konferenci 2011 mohli být její ú astníci v kontaktu s dalšími odborníky, konfrontovat s nimi
své názory a p ípadn s nimi mohli navazovat i další formy spolupráce, což mohlo být
p ínosné v jejich dalším profesním p sobení. Mezinárodní Masarykova konference 2011 si
kladla za cíl vým nu odborných názor na danou problematiku, ale stala se také skv lou
p íležitostí k navázání mezinárodní v decké i podnikové spolupráce.
Konference nov napl uje p ístup OpenAccess platformy.
Pevn v íme, že odborné poznatky, které jste na konferenci získali, p isp ly k obohacení
vašeho pov domí o uvedené problematice a k podpo e vašeho dalšího rozvoje.
Organiza ní tým konference MMK 2011
V Hradci Králové, prosinec 2011
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
Partne i a sponzo i konference | Podpora
Conference Partners | Support
Acta Oeconomica Pragensia | http://www.vse.cz/aop/
Univerzita Karlova v Praze - iForum | http://iforum.cuni.cz/
C.H. BECK | http://www.beck.cz/
Computer Press | http://www.cpress.cz/
Czech Airlines | http://www.czechairlines.com/
eská škola | http://www.ceskaskola.cz/
asopis Marketingové noviny | http://www.marketingovenoviny.cz/
asopis Moderní obec | http://www.moderniobec.cz/
asopis pro akademickou obec Vesmír | http://www.vesmir.cz/
eskoslovenský asopis pro fyziku | http://www.cscasfyz.fzu.cz/
CPRESS | http://www.cpress.cz/
IBM eská republika | http://www.ibm.cz/
ICT manažer | http://www.ictmanazer.cz/
IT systems | http://www.systemonline.cz/
EP HARBOUR | European Project Centre
Marketingové noviny | http://www.marketingovenoviny.cz/
INOVACE.CZ | http://www.inovace.cz/
MAPLEPARK KNOWLEDGE NETWORK
Moderní obec | http://www.moderniobec.cz/
Unicorn College | http://www.unicorncollege.cz/
MAPLEPARK | http://www.maplepark.cz/
Parlamentní listy | http://www.parlamentnilisty.cz/
Vesmír | http://www.vesmir.cz/
Institut pedagogicko-psychologického poradenství eské republiky | http://www.ippp.cz/
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
Obsah | Table of Contents
VLIV EKONOMICKÉ KRIZE NA VÝKONNOST FIREM
Ing. Vladislava K ížová
FUNDAMENTAL AND TECHNICAL ANALYSIS USING TO STOCK VALUATION
Ing. Mgr. Radim Gottwald
FINAN NÁ ANALÝZA EX ANTE V HOTELOVOM ZARIADENÍ
Ing. Beáta Šofranková
UNIVERSITIES’ STAKEHOLDERS: LITHUANIAN CASE
PhD Loreta Tauginiene
K MOŽNOSTEM ROZVOJE VNITROZEMSKÉ VODNÍ DOPRAVY V ROZŠÍ ENÉ EUROPSKÉ
UNII
Ing. Martin Jurkovi
IDENTIFIKÁCIA K Ú OVÝCH FAKTOROV ZAMESTNANOSTI VO VEREJNOM SEKTORE
POBALTSKÝCH ŠTÁTOV
Ing. Peter Bilka
PR ZKUM DOTAZNÍKOVÉHO ŠET ENÍ PO ÍTA OVÉ GRAMOTNOSTI U OSOB STARŠÍCH 30
LET V ROCE 2011
Mgr. Hana Vojá ková
PRODUCT STRATEGIES IN MARKETING PLANNING
Ing. Kamila Valkovcová
MARKETING COMMUNICATION IN SLOVAK INDUSTRIAL COMPANIES
Ing. Eva Vaškovi ová Zibrínová
VPLYV GLOBÁLNEJ HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA SLOVENSKÝ AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
Ing. Tomáš Dudáš Ph.D.
VZ AH VEREJNOPRÁVNYCH A KOMER NÝCH TELEVÍZIÍ – TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ A
SÚ ASNÁ SITUÁCIA NA SLOVENSKU
Mgr. Lucia Jel ová
TOP MANAGEMENT TEAMS CHANGES - PERORMANCE IMPLICATIONS
Strzelczyk Andrzej PhD, MBA
M NOVÁ POLITIKA JAKO NÁSTROJ K EŠENÍ FINAN NÍCH BUBLIN NA TRZÍCH AKTIV
Bc. Martin Samohýl
CENA A CENOVÁ POLITIKA V MALOOBCHODE V ASE SVETOVEJ FINAN NEJ KRÍZY A JEJ
DOPAD NA SPOTREBITE A
PhDr. Radovan Ba ík PhD.
METHODS OF DEFENCE AGAINST UNWANTED TAKEOVER – THE POLISH EXPERIENCE
Aneta Sokó Ph D
PROBLEMATIKA PREDPOROZUMENIA V PRÁVE
JUDr. Mária Dorková
MARKETINGOVÉ STRATEGIE PODNIK NA ETNOCENTRICKÝCH SPOT EBITELSKÝCH
TRZÍCH
Ing. Daniela Zajková
ZP SOBILOST VÝROBNÍCH ZA ÍZENÍ
Ing. Erik Cseh
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
6
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
THE IMPACT OF MEGA SPORTS EVENTS ON THE STOCK MARKETS
Krystian Zawadzki Ph.D.
THE USE OF INTERNAL MARKETING IN PERSONAL MANAGEMENT OF LOCAL
GOVERNMENTS IN SLOVAK REPUBLIC
Ing. Katarína Petríková
POZÍCIA DIDAKTIKY V SYSTÉME ŠKOLSTVA S OH ADOM NA JEJ VZ AH K ODBOROVÝM
DIDAKTIKÁM
Mgr. Mária Morav íková PhD.
THE INFUENCE OF BALANCED SCORECARD IMPLEMENTATION ON VALUE OF OIL
COMPANY – THE CASE OF MOBIL CORPORATION
mgr Wojciech Kariozen
HODNOTOVÁ ORIENTÁCIA VYBRANÝCH HUDOBNÝCH INTERPRETOV
Mgr. Michal Hal in
SPECIFIED LATER
Joanna Zukowska PhD
ESKÁ REPUBLIKA A EVROPSKÁ DIMENZE PR MYSLOVÝCH VZTAH
Mgr. Josef Hor á ek
TERAPEUTICKÉ A R STOVÉ MOŽNOSTI METODY RESTRICTED ENVIRONMENTAL
STIMULATION TECHNIQUE
Mgr. Martin Kupka Ph.D.
UPLATN NÍ METODY LIKVIDNÍHO GAPU V KONTEXTU M
LIKVIDITY
Ing. Tomáš Sobotka
ENÍ RIZIKA BANKOVNÍ
KNOWLEDGE, INFORMATION AND TEXT IN THE DISCOURSE OF LITERARY EDUCATION
Mgr. Hana Lavi ková
FIVE MODELS OF PROBLEM-BASED LEARNING IN STUDENTS‘ REFLECTIVE PRACTICE AT
THE UNIVERSITY STUDIES
Mgr. Dalia Staniulevi ien
THE ROLE OF FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN POLAND
Izabela Bednarska-Wnuk Ph.D.
EMPLOYEES IN THE CHANGING WORLD
Katarzyna Januszkiewicz Phd
THE SOURCES OF RISK IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING TECHNOLOGICAL
INNOVATIONS
Izabela Jonek-Kowalska PhD
SYSTEM OF COST MANAGEMENT – CONFRONTATION OF THEORY AND PRACTICE
Izabela Jonek-Kowalska PhD
TRADING COMPANY IN THE POLISH SCIENTIFIC LITERATURE IN 20’S AND 30’S OF THE
TWENTIETH CENTURY
Marcin Koma da Ph.D.
KONCEPCIA VZDELÁVANIA RÓMSKYCH DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU (ALEBO, AKO
ZNÍŽI PO ET RÓMSKYCH DETÍ V ŠPECIÁLNYCH ŠKOLÁCH)
Mgr. Ivana Šuhajdová
PR ZKUM ÚROVN SOFTWAROVÉ PODPORY PROCES
VÝROBK
Ing. David Michálek
ÍZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
7
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
PROJECT-BASED LEARNING AS A WAY OF ATTRACTING STUDENTS TO NATURAL
SCIENCES
Mgr. Denis Mainz
VYUŽITI KALKULACE NÁKLAD ŽIVOTNÍHO CYKLU Z POHLEDU PODNIKOVÉHO ÍZENÍ
Ing. Jan Vogl
METHODOLOGY OF IMPLEMENTATION SIX SIGMA SYSTEM IN GE AVIATION, PRAGUE
Ing. George Cristian Gruia
FINANCIAL ASPECTS OF THE EMPLOYERS LIABILITY INSURANCE IN CZECH REPUBLIC
Ing. Vojt ch Chlubna
PR ZKUM ÚROVN
ÍZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU PRODUKTU V PR MYSLOVÝCH
PODNICÍCH – NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU A JEJICH SLEDOVÁNÍ
Ing. Marek Nemec
VNÍMANÍ D TSKÝCH PREKONCEPCIÍ Z POHLEDU DIVERZITY ŽÁKOVSKÉ POPULACE
Mgr Denisa Gunišová
INTEGRATION OF VISUALLY DISADVANTAGED PEOPLE IN THE CONTEXT OF
EXPERIENTIAL LEARNING
Mgr. Lucie Sk íšovská
THE NEED FOR SOCIAL INNOVATIONS IN CURRENT TIMES
Weronika Orkisz Felcis
RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION TECHNIQUE/THERAPY (REST) – ZA
HRANICEMI KAŽDODENNÍ ZKUŠENOSTI
Mgr. Marek Mal š
DOPAD REKLAMY NA VYBRANÚ CIE OVÚ SKUPINU – PRÍPRAVA PRIESKUMU
Ing. Mário Jurik
REÁLNÉ OPCE JAKO NÁSTROJ M ENÍ INVESTI NÍHO RIZIKA
Ing. Veronika Frnková
TRENDY V STVÁR OVANÍ OBSAHU NOVÍN
PhDr. Ján Viš ovský PhD.
THE ROLE OF SOCIAL MARKETIING IN LITHUNIA
Migl Eleonora ernikovait
POSSIBILITIES OF ACCOMMODATION SERVICE‘S MARKETING FOR THE DEVELOPMENT
OF URBAN TOURISM
Ing. V ra Plho ová Ph.D.
GOVERNMENT SPENDING FINANCED BY TAXES OR BONDS? COMPARISON OF IMPACT ON
ECONOMY
PhD Piotr Krajewski
KVALITA ST ÍKANÉHO BETONU
ing. Lukáš Kopecký
UPLATNENIE SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA V SR Z POH ADU LEGISLATÍVY
Mgr. Miroslav Tvrdík
EMEE – WELL-FOUNDED FEEDBACK IN LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS
Mgr. Martin Komenda
ÚSP CH ESKÝCH MALÝCH A ST EDNÍCH PODNIK P SOBÍCÍCH V POTRAVINÁ SKÉM
PR MYSLU
Ing. Lenka Procházková
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
8
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
MAJETKOVÁ A FINAN NÍ SITUACE VYBRANÝCH ZEM D LSKÝCH PODNIK V SLOVENSKÉ
REPUBLICE
Ing. Zuzana Gallová
UTILIZATION OF WASTE MATERIALS IN THE PROPOSAL OF CEMENT DRY SHAKE FLOORS
Ing. Eva T mová
ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ LEH ENÉHO BETONU
Ing. Lenka Mészárosová
SLÁMA JAKO MOŽNÝ TEPELNÝ IZOLANT PRO ETICS
Ing. Petra Kejha
COLLABORATIVE MANAGEMENT IN SLOVAK INDUSTRIAL COMPANIES AND ITS IMPACT
FOR INCREASING OF COMPETITIVENESS
Ing. Zuzana Kelemenová
COMPARISON OF CONSUMER POLICY IN THE SLOVAK AND CZECH REPUBLICS
Ing. Katarina Lehutova
MOŽNOSTI VYUŽITIA UMELEJ INTELIGENCIE V MANAŽÉRSTVE BEZPE NOSTNÝCH RIZÍK
Ing. Monika Václavková
STANDARDS OF EXTERNAL EVALUATION IN PEDAGOGICAL SUPERVISION
Prof. Katarzyna Szczepa ska Ph.D.
MANUFACTURING LOGISTICS AND ITS OPTIMIZATION IN ENGINEERING COMPANIES
Ing. Martin Beluský
RAPID PROTOTYPING TECHNOLOGY AS A TOOL FOR INCREASING COMPETITIVENESS OF
INDUSTRIAL ENTERPRISES IN SLOVAKIA
Ing. Veronika Videnová
INNOVATIONS AS AN ESSENTIAL PART OF THE STRATEGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Ing. Katarína Kraj ovi ová
SYSTÉM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA V ODBORE INŽINIERSKA PEDAGOGIKA V
RÁMCI KONCEPCIE CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH
EURÓPSKEJ ÚNIE
Ing. Petra Štefková
MODIFIKACE PLAZMOU NANÁŠENÝCH NICRALY POVLAK
Ing. Veronika i ánková
QUALITATIVE RISK ANALYSIS AS A STAGE OF RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT
PROJECTS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SELECTED METHODS – THEORETICAL
APPROACH
Piotr Tworek Ph.D.
INFRA ERVENÁ ABSORP NÍ SPEKTROSKOPIE VYBRANÝCH ADHEZIV PRO LEPENÍ D EVA
Ing. Anna Benešová
SOME ASPECTS OF FORMING THE NATIONAL IMAGE OF THE CZECH REPUBLIC
Ing. Jitka Veselá
SLOVAK LANGUAGE TTS SYSTEM DESIGNED FOR EMBEDDED SYSTEMS
Ing. Milan Frátrik
ZPRACOVÁNÍ ULTRAZVUKOVÝCH OBRAZ POMOCÍ UM LÉ NEURONOVÉ SÍT K DETEKCI
PARKINSONOVY CHOROBY
Ing. Ji í Blahuta
FINAN NÍ HODNOCENÍ INOVACÍ
Ing. Ond ej Žižlavský Ph.D.
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
9
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
THE OPTIMISATION OF PRODUCTION LOGISTICS PROCESSES IN ENGINEERING
ENTERPRISES
Ing. Marián Hodulík
VÝVOJ ZADLUŽENÍ OBCÍ V D SLEDKU FINAN NÍ KRIZE
Ing. Miroslava Pucandlová
VO VYUŽITÍ VIDEA VE VÝTVARNÉ VÝCHOV
MgA. Marta Svobodová
ZLOŽITOS TEXTOV U EBNICE ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY I.
Ing. Marian Novota
VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ OZNA OVÁNÍ VÝROBK VE VZTAHU K OCHRAN
SPOT EBITELE
Ing. Pavla Vanduchová
UR ENÍ POLOHY DRŽÁKU ZP TNÉHO ZRCÁTKA NA SKLE S ERNÝM POTISKEM S
VYUŽITÍM PR MYSLOVÉ KAMERY
Ing. Ond ej Matúšek
BUILDING´S GLASS FACADE CLEANING MECHANISM
Ing. Jan Slavík
AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ FOREM ADOVÉHO SKLÁ SKÉHO STROJE
Ing. Jan Cihlá
MOBILNÍ PLATFORMA PRO VERTIKÁLNÍ POHYB NA SKLEN NÉM FASÁDNÍM SYSTÉMU
Ing. Martin Plavec
OPTIMUM CURRENCY AREA INDEX FOR EU COUNTRIES BEYOND EUROZONE
M.A. Katarzyna Pi at
OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSI BIORSTW BRAN Y PRZEMYS U LEKKIEGO W
POLSCE
Aleksandra Zygmunt PhD
THE INFLUENCE OF MICROECONOMIC FACTORS ON INVESTMENT’S EXTERNAL
FINANCING IN POLISH QUOTED METALS COMPANIES
Justyna Zygmunt PhD
THE PROPOSAL FOR MODIFIED SECTORAL COST CHAIN IN ACCORDANCE WITH THE
CONCEPT OF CSR
Ing. Lucia Božiková
ANALÝZA PROCESU HARMONIZACE Ú ETNICTVÍ POMOCÍ METODY PO ADÍ
Ing. Veronika K elinová
SIMULA NÉ METÓDY A ICH VYUŽITIE V PODNIKOVÝCH PROCESOCH
Ing. Peter Princ
WORK-RELATED FACTORS AS A SOURCES OF TEACHERS‘ STRESS. CONCLUSIONS FROM
THE RESEARCH CARRIED OUT AMONG POLISH TEACHERS
mgr Joanna K osowska
CSR A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z INTERESARIUSZAMI (KLIENTAMI ORAZ
PRACOWNIKAMI) OPARTE NA ZAUFANIU
mgr in . Magdalena Ciesielska
THE ROLE OF CHARITABLE GIVING IN MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVE: EXAMPLE OF
THE CZECH REPUBLIC
Ing. Marie Hladká
SOFTVÉROVÉ APLIKÁCIE NA PODPORU VÝU BY
Ing. Iveta Nedeljaková PhD.
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
10
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
VÝU BA OBJEKTOVO-ORIENTOVANÉHO PROGRAMOVANIA S PODPOROU
ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA
Ing. Josef Kopecký
PRICE SETTING IN LITHUANIAN FIRMS
Mr Ernestas Virbickas
MÝTNÉ SYSTÉMY V M STSKÝCH AGLOMERACÍCH
Ing. Monika Eisenhammerová
THE IMPORTANCE OF EMPLOYEE SATISFACTION IN A MARKETINGLY MANAGED
ENTERPRISE
Dawid Szostek PhD
THE LIFELONG LEARNING OF SLOVAK TEACHERS - THE VICIOUS CIRCLE
Ing. Jana Petnuchová
COMPARISON OF FINANCIAL LEASING IN THE SLOVAK AND CZECH ACCOUNTING
Ing. Eva Chalúpková
THE IMPLEMENTATION OF VERY PROGRESSIVE ADI INTO THE CZECH AUTOMOTIVE
PRODUCTION WITH HELP OF NON-DESTRUCTIVE STRUCTUROSCOPY
Ing Zuzana Andršová
PRE-FABRICATED PANEL HOUSES
Ing. David ech
PROCES ZMENY V PODMIENKACH PODNIKOVÉHO RIADENIA
PhDr. Monika Tom íková
PRICE STABILITY AND ITS REALIZATION – THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC AND
POLAND
M.A. Agata Szyma ska
TO PERFORMANCE MODELLING OF PARALLEL COMPUTE
Mgr. Dan Slová ek
IDENTIFIKACE PROBLÉM FINANCOVÁNÍ OBCÍ Z FOND EU
Ing. Lenka Kalusová
THE GLOBALIZATION INFLUENCE ON ENTREPRENEURSHIP
Ing. Milan Štúr
PRINCIPY UZAVÍRÁNÍ KOALIC V TRADI NÍ SPOLE NOSTI A FORMOVÁNÍ STÁT
Mgr. Jan Kalenda
SEKURITIZACE A M NOVÁ KRIZE
Ing. Vlastimil Cetkovský
BAYESIAN ESTIMATION OF REAL BUSINESS CYCLE MODEL: THE CASE OF POLAND
M.A. Zbigniew Kuchta
THE INFLUENCE OF ISDB ON TRADITIONAL POSTAL SERVICE
Ing. Barbora Chromcová
MODELOVÁNÍ VOLATILITY AKCIOVÉHO INDEXU FTSE 100
Ing. Adam Borovi ka
CUSTOMER CAPITAL OF MODERN BUSINESS AND ITS IMPACT ON EFFICIENCY
ing Ma gorzata Adamska Phd.
PO ÍTA OVÁ HRA AKO VÝSKUMNÝ NÁSTROJ V OBLASTI INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE
Mgr. Jana Balážová
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
11
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
PAYMENT TRANSACTIONS INVOLVING NON-MFI DIFFERENCES AND TRENDS IN
EUROPEAN UNION COUNTRIES
Ph.D. Anna Iwa czuk
RIADENIE UDSKÝCH ZDROJOV VO VYBRANOM PODNIKU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Ing. Zuzana Mi icová
MOBILNÉ OBCHODOVANIE A TRH MOBILNÝCH SLUŽIEB V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Ing. Angela Podperová
VYTVÁRANIE PODMIENOK PRE SPOLO ENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE A TRVALO
UDRŽATE NÝ ROZVOJ V SR
Ing. Vladimíra Žia ková
ANALÝZA VYBRANÝCH DEMOGRAFICKÝCH UKAZATEL V EU V KONTEXTU ZM N VE
SKLADB OBYVATEL EU
Bc. Ing. Karina Mužáková
PRORODINNE ORIENTOVANÉ PROGRAMY VO VYSIELANÍ SLOVENSKEJ TELEVÍZIE
Mgr. Eva Javorská
EWOLUCJA WYTYCZNYCH GLOBAL REPORTING INITIATIVE DOTYCZ CYCH
RAPORTOWANIA KWESTII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU
Mgr (MSc) Sylwia Pakowska
VÝZNAMNÉ CHARAKTERISTIKY MANAÉRSKEJ PRÁCE PRI ZVLÁDANÍ PSYCHICKEJ
ZÁ AŽE
Ing. Jana Španirová
ÚLOHY ŠTÚDIE OECD PISA V ODBORNEJ MATEMATICKEJ PRÍPRAVE U ITE OV
PRIMÁRNEJ ŠKOLY
doc. RNDr. Alena Prídavková PhD.
TALENT MANAGEMENT AKO KONKUREN NÁ VÝHODA
Mgr. Monika Rolková
A FEW REMARKS ABOUT GLOBAL GOVERNANCE
Mgr Magdalena Lipnicka
IDEA OF UNIFIED ARCHITECTURE OF REMOTE CONTROLLED STAND
Dominik Luczak
RIE NE INFORMA NÉ SLUŽBY A ICH VÝZNAM V INTERMODÁLNYCH LOGISTICKÝCH
RE AZCOCH
Ing. Martin Jurkovi
THE OVERVIEW OF EXISTING DIGITAL DATA AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
(GIS) USED IN THE ARMY OF THE CZECH REPUBLIC AND THEIR POSSIBLE USE IN
TACTICAL-GEOGRAPHIC ANALYSIS
Ing. Dana K iš álová
STAVEBNÍ TMELY
Ing. Martina Šimá ková
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO METODA ZASPOKAJANIA POTRZEB
MIESZKANIOWYCH W POLSCE
mgr Katarzyna Fecko-Br czek
REGENERACE LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠ
NA METALICKÉ BÁZI RELIZOVANÉ V
ESKOSLOVENSKU P ED ROKEM 1989
Ing. Pavel Liška
VÝZKUM POUŽITELNOSTI VYZTUŽNÝCH ST RKOVÝCH VRSTEV P I NESTANDARTNÍCH
TEPLOTÁCH – HODNOCENÍ VÝSLEDK
Ing. Michal Novotný
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
12
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
DATOVÉ SCHRÁNKY NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Mgr. Jaroslav Benák
WASTE RECYCLING IN CONSTRUCTION WITH RESPECT TO THEIR EXPENSE
Ing. Martin Št rba
TRH PRÁCE AKO ZÁKLADNÝ DETERMINANT ROZVOJA VZDELÁVANIA
Mgr. Monika Rózsová
ETIKA V RIEŠENÍ DEFICITOV VEREJNÝCH FINANCIÍ V EÚ A SR
Mgr. Ing. Jaroslav Dobiš PhD.
KVALITATÍVNY PRIESKUM VNÍMANIA NOVÝCH FORIEM MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE
NA INTERNETE
Mgr. Veronika Pizano
PO ÍTA OVÁ HRA NA HRDINU AKO EMOCIONÁLNA SKÚSENOS
Mgr. Jana Radošinská
KRIMINÁLNE SPRÁVANIE V KONTEXTE RODINY A VÝCHOVY DIE A A
Mgr. Eva Ruppová
NEHMOTNÁ AKTIVA JAKO NÁSTROJ KONKUREN NÍ VÝHODY PODNIKU
Ing. Klaudia Gubová
ROZVÍJANIE MATEMATICKEJ GRAMOTNOSTI ŽIAKOV 1. RO NÍKA PRIMÁRNEJ ŠKOLY
Mgr. Anna Vašutová PhD.
ROZPO TOVÉ HOSPODA ENÍ OBCÍ V SLOVENSKÉ REPUBLICE
Ing. Jana Rosi ová
POSTRZEGANIE POLSKIEGO RYNKU PRZEZ ZAGRANICZNYCH NABYWCÓW
mgr Liwia Jasiak
CONTROLLING LOGISTYKI JAKO KONCEPCJA WSPIERAJ CA DZIA ALNO
OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH
M.A. Justyna Dobroszek M.A.
EXPLORING THE POSSIBILITY OF PAID INTERNET SERVICES IN POLAND
PhD Leszek Gracz
HLEDISKA VZTAHU MEZI KVALITOU A CENOU
Ing. Miroslav Moša
PROCES UD LOVÁNÍ CERTIFIKÁTU SYSTÉMU MANAGERSTVÍ KVALITY V KONKRÉTNÍM
PODNIKU, JEHO P ÍNOSY A NEDOSTATKY
Ing. Pavol Oško
ODPORÚ ANÉ STRATÉGIÁ K ŠTÚDIU ŠTUDENTOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM NA
VYSOKEJ ŠKOLE
PaedDr. Vladimíra Beliková
ÚROVE METAKOGNITÍVNYCH SCHOPNOSTÍ ŽIAKOV II. STUP A ZŠ, V NITRIANSKOM
KRAJI, Z POH ADU U ITE OV
Mgr. Katarína Vyrosteková
INFORMAL RISK INVESTOR´S DECISION MAKING CRITERIA AND PROCESS
Ing. Alžb ta Kubí ková
STRET ZÁUJMOV MEDIÁLNEHO PRIESTORU A PRÁVNEJ OCHRANY OSOBNOSTI Z
POH ADU VOJENSKÉHO ARCHÍVU – CENTRÁLNEJ REGISTRATÚRY MO SR V TRNAVE
Ing. Daniela Nem eková
THE TASK-ORIENTED AND SUCCESS-ORIENTED NEED OF ACHIEVEMENT AND SELF-IMAGE
Dr Bibianna Ba aj PhD
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
13
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
ZISKOVOST ZÁKAZNÍK PODLE ACTIVITY-BASED COSTING: P ÍPADOVÁ STUDIE
Ing. Jana Majerová
MANAŽERSKÉ Ú ETNICTVÍ VE STAVEBNÍM PODNIKU
Ing. Lucie Hubaczová
ENVIROMENTAL IMPACTS OF INTEGRATED LOGISTICS
Ing. Peter Stankovský
ZDOKONA OVANIE SA V RODI OVSTVE AKO SÚ AS PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA
DOSPELÉHO LOVEKA
Mgr. Hana Zelená
EDUKA NÉ CIELE V KONTEXTE KRITÉRIÍ SPROSTREDKOVANÉHO U ENIA AKO
VÝCHODISKO REŠPEKTOVANIA DIVERZITY ŽIACKEJ POPULÁCIE
PaedDr. Zuzana Babulicová
CLASSIFICATION OF RFID APPLICATIONS
Ing. Erik Janák
THE NECESSITY OF PERSONNEL PLANNING IN SMALL INDUSTRIAL ENTERPRISES
Ing. Kristína Koltnerová
THE IMPORTANCE OF PROJECT COMMUNICATION FOR THE PROJECTS IN INDUSTRIAL
ENTERPRISES
Ing. Jana Samáková
ANALÝZA INDIKÁTOROV KONKURENCIESCHOPNOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Ing. Martin Darmo
RÓ NICE I PODOBIE STWA W ZARZ DZANIU KAPITA EM LUDZKIM W ORGANIZACJI
BIZNESOWEJ I PUBLICZNEJ CASE STUDY Z POLSKI
mgr Marlena Smuda
MANAŽÉRSTVO KVALITY TQM V PROSTREDÍ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY A VÝU BY
ODBORNÝCH PREDMETOV - 1. AS
Ing. Peter Paška PhD.
MANAŽÉRSTVO KVALITY TQM V PROSTREDÍ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY A VÝU BY
ODBORNÝCH PREDMETOV - 2. AS
Ing. Peter Paška PhD.
CHOSEN ASPECTS OF THE INFORMATION SYSTEM EVALUATION
Ing. Bernard Neuwirth Ph.D.
STRATEGICKÉ RIADENIE UPLAT OVANÉ V OBDOBÍ HOSPODÁRSKEJ KRÍZY
Ing. Tomáš Holúbek
THE PROTECTION (?) OF PERSONAL RIGHTS IN EMPLOYMENT RELATIONSHIPS
Mgr. Martina Koval íková
THE CONCEPT OF PROJECT RISK ASSESSMENT WITH THE USE OF INDUCTIVE
KNOWLEDGE ACQUISITION SYSTEM
MSc Eng. Ryszard Serafin
IMPACT OF SUBSIDIES ON COST OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Ing. Michaela Beranová Ph.D.
ECONOMIC ANALYSIS OF THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES BASED ON SELECTED
INDICATORS
Mgr Magdalena Jarczok-Guzy
RENTOWNO
JAKO MIARA EFEKTYWNO CI GOSPODAROWANIA
Mgr Katarzyna Stochnia ek-Mulas
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
14
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
THE VANISHING INTERIM REGIME HYPOTHESIS
Micha Jurek Ph.D.
NEUROTYCZNY NASTOLATEK XXI WIEKU – OSOBA TWÓRCZA CZY ODTWÓRCZA? WYNIKI
BADA
mgr Sandra Orli ska
EXAMPLES OF USING NEW TECHNOLOGIES IN TOURISM
mgr Agnieszka Janas
BADANIA NAD EUROPEJSKIMI MIKROPA STWAMI W NAUKACH SPO ECZNYCH.
WYBRANE PROBLEMY METODOLOGICZNE I DEFINICYJNE
mgr (M.A.) Marcin ukaszewski
VLIV STANDARDIZACE NA KONKURENCESCHOPNOST PODNIKU
Ing. Blanka Loudová
VLIV PROFESNÍHO VZD LÁVÁNÍ NA EFEKTIVNOST INTERNÍHO AUDITU
Mgr. Ing. Václav Kupec
TABLICE WYNIKÓW W SZCZUP YM PRZEDSI BIORSTWIE
M.A. ing. Dariusz Rojek
HYBRID NEURAL NETWORKS AS A NEW APPROACH IN TIME SERIES FORECASTING
Ing. Lukáš Falát
THE VANISHING INTERIM REGIME HYPOTHESIS
dr Pawe Marsza ek
VOLATILITY OF EURO CURRENCY AGAINST PUBLISHING OF AGENCY RATINGS
mgr Piotr Dabrowski
THE POTENTIAL FUTURE SHAPE OF THE EU BUDGET AND INTEGRATION PROCESS IN THE
EUROPEAN UNION
Mgr Justyna Sikora
THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE IN THE PROCESS OF CREATING INNOVATION
MSc Eng. Anna Landwójtowicz Mgr in .
EVALUATE THE USEFULNESS OF INTERNAL AND EXTERNAL QUALITY AUDITS
PhD. Eng. Agnieszka Misztal
MEZINÁRODNÍ DA OVÉ PLÁNOVÁNÍ
Ing. Veronika Fišerová
ECONOMETRIC MODELLING ON FOREX MARKET: APPLICATION OF ARIMA AND GARCH
MODELS TO SPECIFIC EXCHANGE RATES DATA
Ing. Lukáš Falát
DE BONO "SIX ACTION SHOES" APPLICATION TO AN IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE
SOLUTIONS GENERATING SYSTEM ON A PRACTICAL EXAMPLE
MSc Eng Dominika Jagoda-Sobalak Mgr in .
ERGONOMIC CRITERIA FOR DESIGNING SOLUTIONS ASSISTING DISABLED INDUSTRIAL
WORKERS
PhD. Eng. Marcin Butlewski
ÚLOHA EXTERNÍCH SUBJEKT V PERSPEKTIV U ENÍ SE A R STU ORGANIZACÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PhDr. Marek Schneider Ph.D.
VOLUNTARY CERTIFIED SYSTEM OF QUALITY MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF
CREATING COMPETITIVE ADVANTAGE ON B2B MARKET IN POLAND
Mgr Anna Wronka
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
15
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
NEW KEYNESIAN PHILLIPS CURVE IN LITHUANIA
Mr Ernestas Virbickas
SHAPING THE TECHNICAL ELEMENTS OF TAXING IN EU COUNTRIES IN AN ECONOMIC
CRISIS SITUATION
Anna Pyka PhD
FUNDAMENTAL CULTURAL DIFFERENCES BETWEEN GREAT BRITAIN AND THE CZECH
REPUBLIC USED IN ENGLISH TEACHING
Mgr. Jind iška Šulistová
LOW COST DIGITAL TO ANALOG CONVERTER
Ing. Milan Frátrik
TEACHING VOCABULARY AS AN IMPORTANT PART OF ENGLISH TEACHING
Mgr. Kamila Tröstlová
SYSTÉM ZABEZPE ENÍ KVALITY RAKOUSKÉHO SEKTORU FACHHOCHSCHULEN
Mgr. Zden k Caha Ph.D.
MOŽNOST VYUŽITÍ POWERPOINTOVÝCH PREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY CIZÍCH JAZYK
NA PROFESN ZAM ENÉ VYSOKÉ ŠKOLE
Mgr. Zden k Caha Ph.D.
POSSIBILITY OF USING MATHEMATICAL PROGRAM CABRI IN LOWER PRIMARY SCHOOL
Mgr. Kamila Tröstlová
OCHRONA KONSUMENTÓW PRZEZ INFORMACJ NA PRZYK ADZIE RYNKU KREDYTU
HIPOTECZNEGO W UE – KIERUNEK DZIA A I PUNKTY KRYTYCZNE
Ms. Agnieszka Nierodka M.A.
BUSINESS RISK IN TRAVEL AGENCY MANAGEMENT
doctor Ma gorzat Kurleto
EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF SELECTED CREATIVE METHODS
ON THE BASIS OF A PRACTICAL EXAMPLE
master Barbara Karli ska mgr
ODLIŠNOSTI V DEMOGRAFICKÝCH SKUPINÁCH Z H ADISKA DÔVERYHODNOSTI
ZDROJOV INFORMÁCIÍ PRI NÁKUPE. ANALÝZA POMOCOU KRUSKAL-WALLISOVHO TESTU
Mgr. Veronika Hrabackova
EXISTENCIA PODSTATNÝCH DOKUMENTOV PRE RIADENIE UDSKÝCH ZDROJOV V
ORGANIZÁCIÁCH PÔSOBIACICH NA SLOVENSKU
Ing. Katarína Stachová PhD.
INOVÁCIE A INOVATÍVNA KULTÚRA, ALEBO AKO PREŽI
Ing. Zdenko Stacho
VLIV DOPADU EKOLOGICKÝCH DANÍ NA DOMÁCNOSTI V ESKÉ REPUBLICE
Ing. Zden k Hruška
CULTURAL FACTORS: CAN THEY INFLUENCE THE BUSINESS?
Mrs Popovici Simona
ROLE PLAY ANALYSIS
Mgr. Karim Sidibe
ROLOVÉ HRY V PRAXI
Mgr. Karim Sidibe
RHEOLOGY OF COMPOSITES WITH NATURE VEGETAL ORIGIN FIBERS
Ing. Ji í Bobek
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
16
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
MAPP COUPLING AGENT INFLUENCE ON THERMOPLASTIC NATURE FIBRE COMPOSITTE
Ing. Ji í Bobek
ÍZENÍ PODNIKOVÝCH INVESTIC V OBLASTI ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE
Ing. Darina Myšáková
VLIV HOSPODÁ SKÉ KRIZE NA AKCIE Z ANTICYKLICKÉHO ODV TVÍ – TELEVIZNÍ
PR MYSL
Ing. Ji í Vataha
INTERDISCIPLINARY APPROACH WITH THE PROBLEM OF MOMENTS
Mgr. Martin T ma
STRUCTURED PRODUCTS MARKET IN POLAND IN THE FIRST HALF OF 2011
Tomasz Golinski MSc
AGRESIVITA A COPINGOVÉ STRATEGIE V PROST EDÍ D TSKÉHO DOMOVA
Mgr. Jind iška Šulistová
ETIKA, MORÁLKA, POLITIKA
Mgr. Veronika Vašková
EFFECTIVENESS OF PROMOTION USING AGRITOURISM WEB PORTALS
mgr Adam Jasi ski
REGULACE BANKOVNÍHO SEKTORU NOVÝMI PRAVIDLY BASEL III
Ing. Elena Drabiková
DECENTRALIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY NA CESTE K LOKÁLNEJ DEMOKRACII
Mgr Martina Eliášová
INŠTITUCIONÁLNE POZADIE STAROSTLIVOSTI O MIGRANTOV NA SLOVENSKU
Mgr. Martina Eliášová
KURIKULUM A TVORBA ŠKOLSKÉHO VZD LÁVACÍHO PROGRAMU
Mgr. Bc. Helena Všete ková
DOMINANT COLOUR FEATURE EXTRACTION BASED ON REGION GROWING
Ing. Ellen Molitorisová
LIDSKÝ KAPITÁL JAKO FAKTOR OVLIV UJÍCÍ ÚSP CH P I HLEDÁNÍ ZAM STNÁNÍ
Ing. Gabriela Cieslarová
CLUSTER INITIATIVES PROJECTION FOR OPOLE VOIVODSHIP
Miroslawa Szewczyk PhD
HIGH-, MEDIUM-HIGH -, MEDIUM-LOW - AND LOW-TECHNOLOGY MANUFACTURING
INDUSTRIES: OPOLE VOIVODSHIP 2008-2010
Miroslawa Szewczyk PhD
ANALÝZA STAVU ERPÁNÍ FINAN NÍCH PROST EDK ZE STRUKTURÁLNÍCH FOND V
OBLASTI ZAM STNANOSTI V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 V ESKÉ REPUBLICE
Ing. Ivana Jane ková
VPLYV GLOBALIZÁCIE NA CHARAKTER MIESTNEJ A REGIONALNEJ SAMOSPRÁVY
Mgr. Agáta Šoltýsová
MEASURING INFORMATION QUALITY BY MEANS OF TRUST METRICS
Ing. Marek Šajna
LABORATORNÍ ZKOUŠENÍ P EDPJATÉHO ZD NÉHO ROHU
Ing. Marie Stará
LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ ASFALTOVÝCH PÁS S VLIVEM TEPLOTY
Ing. Martina Janulíková
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
17
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
VPLYV EFEKTIVITY FINAN NÉHO RIADENIA NA KONKURENCIESCHOPNOS MSP
Mgr. Miroslava verhová
NÁVRH PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE TUL ÍK
Ing. Janka Šoltésová
VYUŽITÍ FUNKCE UŽITKU VE VÍCEKRITERIÁLNÍM ROZHODOVÁNÍ
Ing. Lucie Vrbová
THE QUALITY OF COURSE RENDER IN ORDER
Mis. Anna Mazur Phd. Eng.
BUSINESS MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF INDUSTRIAL DESIGN'S ROLE
PHD Beata Glinkowska
RELATION BETWEEN VALUES AND CAREER ACCOMPLISHMENT
mgr Andrzej Cudo
REGULACJA PUBLICZNA A DOBROBYT SPO ECZNY
dr Ma gorzata Zielenkiewicz
THE DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IN THE ENGINEERING
INDUSTRY
Ing. Erik Cseh
FPGA IMPLEMENTATION OF THE SOBEL EDGE DETECTOR FOR REAL TIME APPLICATIONS
Ing. Peter Tarábek PhD.
VYUŽITIE E-MARKETINGU V DESTINA NOM MARKETINGU
Mgr. Jana Luptáková Bizubová
INFORMA NÍ A KOMUNIKA NÍ TECHNOLOGIE VE VZD LÁVÁNÍ V PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÉM KONTEXTU
Mgr. Denis Mainz
ENVIRONMENTÁLNÍ DAN V KONTEXTU DA OVÉHO SYSTÉMU V R
Ing František Sejkora
THE INFLUENCE OF ECONOMIC CRISIS VIA FX MARKET ON THE LIQUIDITY OF POLISH
COMPANIES
TOMASZ SZEMRAJ
THE ANALASIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RESEACH AND DEVELOPMENT
FINANCIAL EXPENDITURES AND THE INNOVATION OUTPUT
Ing. Petr ížek M.A.
INTRODUCTION OF AN ERGONOMICS PROGRAM TO BUSINESS PRACTICES
Ing. Na a Straková
FRANCHISING – THE PROPOSITION OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF SMALL AND
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES DURING THE CRISIS
Mr Marek wierad M.A.
EKONOMICKÉ HODNOCENÍ INVESTI NÍCH VARIANT ZAJIŠT NÍ VÝROBY
Ing. Michael Kupec
COOLING INTENSITY INFLUENCE ON MECHANICAL PROPERTIES OF PART PREPARED BY
EXTRUSION BLOWING
Ing. Ji í Habr
INFLUENCE OF ADDING PAINTED RECYCLATED ON POLYPROPYLENE PROPERTIES
Ing. Ji í Habr
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
18
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
THE OPTIMALY MANNER OF COOLING COMMON TEMPERATURE REDUCITON SYSTEM OF
BLOW MOULD
Ing. Pavel Brdlík
POLYPROPYLENE MATRIX WITH CARBON NANOTUBES
Ing. Jan Vácha
THE INFLUENCE OF CARBON NANOTUBES AS FILLER ON MECHANICAL PROPERTIES OF
POLYAMIDE 6
Ing. Jan Vácha
ZNA KA KVALITY A JEJ VÝZNAM V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII
Mgr. Lucia Alchusová
DATA MINING IN PRODUCTION
Ing. Marián Hricko
MAPOVÁNÍ LABYRINTU ZALOŽENÉ NA JEDNODUCHÉ DETEKCI HRAN V OBRAZE
Ing Dalibor Hula
INNOVATION STRATEGIES OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN POLAND
dr Anna Strychalska-Rudzewicz PhD
DERYWATY W OBROCIE GIE DOWYM W LATACH 2000-2010
Mgr Jaros aw Paw owski
ANALÝZA OTEV ENÝCH PODÍLOVÝCH FOND SE ZAM ENÍM NA DYNAMICKÉ A
KONZERVATIVNÍ FONDY FOND VÝZNAMNÝCH INVESTI NÍCH SPOLE NOSTÍ
P SOBÍCÍCH V ESKÉ REPUBLICE
Ing. Kamil Smolík
MELT FLOW BEHAVIOUR OF COMPOSITE MATERIALS WITH NATURAL ANIMAL FILLERS
Ing. Martin Seidl
PROSUMER – A NEW TREND OF ACTIVE CONSUMPTION ON THE EXAMPLE OF BANKING
SERVICES
Agnieszka Lebiejko M.A.
POSTHUMANIZMUS JAKO EXPANZE ŽIVOTA
Mgr. Radoslava Cenká
PLATEBNÍ SYSTÉMY V ELEKTRONICKÉM PODNIKÁNÍ
Ing. Veronika Svatošová
SELECTED PROBLEMS OF EMPLOYMENT, RISK OF POVERTY AND EDUCATION SYSTEM IN
GERMANY
PhD Liliane Jodkowski
INTERNETOVÁ PROPAGÁCIA SUBJEKTU CESTOVNÉHO RUCHU S CIE OM PODPORY
ROZVOJA REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU
Ing. Barbara Hlav ová
PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU V REGIÓNE STREDNÝ SPIŠ
Ing. Barbara Hlav ová
BENCHMARKING IN A SMALL ENTERPRISE
Ms Aneta Surmiak
THE ROLE OF THE CHAMBERS OF COMMERCE IN THE CRISIS OF GLOBAL MARKET
ECONOMY
Marta Balcerek MA
THE CAUSAL RELATIONSHIPS BETWEEN THE PRICES OF CROPS IN POLAND AND CZECH
REPUBLIC
Mrs Agnieszka T uczak PhD
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
19
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
MINULOS A SÚ ASNOS KÓDOV
Mgr. Zuzana Alchusová
WIDELY DIVERSIFIED INVESTMENT PORTFOLIO – A TOOL TO PROTECT YOUR
INVESTMENT IN TERMS OF MARKETS VOLATILITY
Grigorij Žilinskij
ULTRASONIC WELDING SYSTEMS FOR A PLASTICS WELDING – A COMPARISON OF THE
SERVO AND PNEUMATICALL DRIVE OF THE ULTRASONIC TOOL
Ing. Ond ej Kotera
INFORMATIVNÍ VERSUS PERSVAZIVNÍ REKLAMA
Ing. Katarína Slivková
SIE SPRZEDA Y DO GABINETÓW KOSMETYCZNYCH
Wojciech Pyzik mgr
VLIV SVA OVACÍHO TLAKU NA PEVNOST SPOJE P I ULTRAZVUKOVÉM SVA OVÁNÍ
PLAST
Ing. Dalibor Kopá
MARKETING ON SOCIAL NETWORKS
Ing. Hana Poštulková
METAFORY A RÁMOVÁNÍ KOLEKTIVNÍHO JEDNÁNÍ
Mgr. Milan Hrubeš DiS.
PROJECT MANAGEMENT IN MICRO AND SMALL ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF
PROJECTS UNDERTAKEN BY THE UNIVERSITY OF SZCZECIN
Mr Rafa Szyma ski Ph D
NON-STANDARD METHODS OF ECONOMICAL PROCESS ANALYSIS
Ing. Josef Botlík
RÓMOVIA A ICH OBRAZ V MÉDIÁCH
Mgr. Viktória Lancošová
UNIVERSITIES AND THE DEVELOPMENT OF CLUSTERS
Ing. Kristína Štefan iková
PHONEME RECOGNITION BY APPLICATION OF GENETIC PROGRAMMING
Ing. Stanislav Foltán
DISCRIMINANT ANALYSIS AS AN EARLY WARNING SYSTEM AND RESTRUCTURING OF THE
RESTORATIVE OF ENTERPRISES
Mgr Magdalena Ciszewska
DETERMINATION OF GAME-TREE STRUCTURES COMPLEXITY LEVEL IN DISCRETE
OPTIMIZATION OF MACHINE SYSTEMS
M.Sc Eng Adam Deptu a
SUSTAINABLE GENDER EQUALITY DEVELOPMENT IN THE LABOUR MARKET IN
LITHUANIA
Aist Dromantait-Stancikien
CRITERIA FOR EVALUATING ENGLISH LANGUAGE EXAMS
M.A. IWONA WI CKA
METODIKA DÍLENSKÉHO PLÁNOVÁNÍ S PODPOROU INFORMA NÍHO SYSTÉMU HELIOS
ORANGE
Ing. Jan Bozd ch
COOPERATION OF UNIVERSITIES WITH ECONOMIC ENVIRONMENT IN THE ERA OF
KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
mgr Izabela Richter
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
20
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
GLOBAL CRISIS APPRECIATES ERM- BENEFITS FROM IMPLEMENTING THE PROCESS OF
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IN AN ORGANIZATION
Ph.D. Anna Korombel
ANALIZA POZIOMU ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI NA TLE INNYCH
PA STW UNII EUROPEJSKIEJ
Klóska Rafa Ph.D.
VYUŽITÍ NEKOMER NÍHO SOFTWARU V KVALITATIVNÍM PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU
Ing Dana Slánská
RATING AGENCIES IMPACT ON ENTERPRISE RISK MANAGEMENT. STANDARD&POOR’S
CASE
Ph.D. Iwona Gorze -Mitka
BANKING SECTOR IN POLAND IN THE BACKGROUND OF NEW REGULATORY STANDARD
OF RISK MANAGEMENT INCLUDED IN THE BASEL III ACCORD
mgr Marcelina Wi ckowska
MARKETINGOVÝ MIX – Ú INNÁ ZBRA MÚZEA
PhDr. Michal Luká
EVALUATION OF CREDITWORTHINESS AND THE THREAT OF BANKRUPTCY OF POLISH
ENTERPRISES BASED ON FINANCIAL REPORTING
dr Pawel Antonowicz Ph.D.
KONSEKVENCE APLIKACE REGISTRU SDÍLENÍ INFORMACÍ V SEKTORU POJIŠ OVNICTVÍ
NA FINAN NÍ ZDRAVÍ POJIŠ OVEN
Ing. Andrea Valihorová
VÝTVARNÁ HRA V EDUKA NÍM PROCESU P EDŠKOLNÍHO VZD LÁVÁNÍ
Mgr.Bc. Lenka Mina íková
REKOMENDACJE GIE DOWE JAKO RÓD O WIEDZY DLA INWESTORA
INDYWIDUALNEGO
Ph.D. Czy ycki Rafa
EXAMINATION OF THE MOST FOLLOWED RESEARCH PARADIGMS IN KNOWLEDGE
MANAGEMENT RESEARCH
Ing. Lukáš Richter
EXAMINATION OF THE DOMINANT METHODS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT RESEARCH
Ing. Lukáš Richter
THE EFFECT OF DIFFERENT AL-CONTENT ON THE H.T. MECHANICAL PROPERTIES OF FEXAL-5ZR ALLOYS WHERE X = 25, 30, 35 AT. %
Ing. Pavel Kejzlar
BIONICS AS AN INSPIRATION FOR INDUSTRY
Ing. Lukáš Voleský
MONITORING SPECIFICS OF TEACHER-PUPIL INTERACTION IN MULTICULTURAL
EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL
Mgr. Dominika Stolinská
EVALUATING THE QUALITY OF BANK SERVICES WITH THE USE OF BENCHMARKING
Justyna Zabawa PhD
TEORETICKÝ POH AD NA HOSPODÁRSKY CYKLUS
Ing. Andrea Frendáková
TOOL FOR PRODUCTION OF THE BACK COVER
Ing. Lukáš Zuzánek
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
21
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
VPLYV FAKTOROV PROSTREDIA NA POSKYTOVANIE BENEFITOV PRE ZAMESTNANCOV
PhDr. Katarína urková PhD.
VÝSKYT SYNDRÓMU VYHORENIA NA PRACOVISKU PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
Mgr. Ivana Hnatová Mgr.
SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY AKO NEŽIADUCI SPRIEVODNÝ FENOMÉN INKLUZÍVNEJ
EDUKÁCIE
Mgr. Stanislav Špánik
PRIAME ZAHRANI NÉ INVESTÍCIE V KRAJINÁCH V4
Ing. Barbora Dugasová
A COMPARISON OF VALUE PREFERENCES AMONG PSYCHOLOGY STUDENTS AND
STUDENTS OF OTHER DISCIPLINES IN THE CZECH REPUBLIC AND IN THE NETHERLANDS
Mgr Jitka Taušová
DEVELOPMENT OF STUDENTS’ COMPETENCES TO ACT IN THE COMMUNITY DURING THE
EDUCATIONAL PRACTICE
Justinas Sadauskas
IMPLEMENTACE A INTEGRACE RIZIK V SYSTÉMECH ÍZENÍ
Ing. Monika Šusterová
TELEMATIKA V BUDÚCNOSTI VZDELÁVANIA VO VODNEJ DOPRAVE
Ing. Martin Lednický
THE INTELLECTUAL CAPITAL VALUATION AND IMPACT OF EUROPEAN DEBT TURMOIL
INTO THE LOCAL STOCK EXCHANGES: CASE OF POLAND AND CZECH REPUBLIC
MPhil Jaroslaw Godyn
KONCEPTY MERANIA A RIADENIA VÝKONNOSTI PODNIKU
Ing. Michaela Durká ová
OPTYMALIZACJA POLITYKI ZATRUDNIENIA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH –
PREZENTACJA WYNIKÓW BADA
mgr Marek Szmigiel
DETERMINANTY MI DZYNARODOWYCH INWESTYCJI PORTFELOWYCH WYBRANYCH
PA STW UE PRZED KRYZYSEM
Urszula Mrzyg ód Phd
POWI ZANIA W GRUPIE KAPITA OWEJ, ICH ZWI ZEK Z WEWN TRZNYM RYNKIEM
KAPITA OWYM ORAZ WP YW NA JEJ KONKURENCYJNO
mgr inz. Grzegorz Borkowski
THE IMPACT OF ICT ON THE PRODUCTIVITY GROWTH IN CZECH REPUBLIC – PANEL DATA
ANALYSIS
Ing. Zuzana Somogyiová
P ÍNOSY VYSOKOŠKOLSKY VZD LANÉHO OBYVATELSTVA PRO EKONOMIKU
Pavla Krej ová
SYNERGIC EFFECT OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AND COHESION POLICY AS
AN OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES IN RURAL AREAS IN
POLAND
Mgr Danuta Legucka mgr
DSM - THE HIGHER LEVEL OF ABSTRACTION FOR MODELING SOFTWARE-IS
Ing. Michal Mokryš
COMPARISON OF UML ACTIVITY DIAGRAM AND BPMN FOR IS DEVELOPMENT
Ing. Michal Mokryš
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
22
M EZ I NÁ R O D NÍ M AS AR YK OV A K ON F ER EN C E PR O DO KT OR A ND Y A ML A DÉ V D EC KÉ PRA C O VN Í KY
MODELING OF SIMPLE WEB-IS USING DSM
Ing. Michal Mokryš
DISCRIMINATION OF NEUTRON AND PHOTON SIGNALS USING TIME AND FREQUENCY
DOMAIN DATA
Mgr. Moslem Amiri
AUTONOMNÍ KOMUNIKACE UAV AGENT V MAS
Mgr. Ji í Rozsypal
EVALUATION OF BANKRUPTCY PREDICTION MODELS IN CONTEMPORARY POLISH
ECONOMIC REALITIES USED IN AUDITING
mgr Micha Weso owski
DOSAHOVÁNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU P I ZACHOVÁNÍ JEHO VÝKONNOSTI
Ing. Andrea Zajacová
PROBLEM ISSUES OF THE TRAINING PROCESS IN PUBLIC ADMINISTRATION
Ing. Jitka P kná
FRANCHISING IN POLAND AND THE CZECH REPUBLIC – THE COMPARISON OF PACE AND
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
dr, (Ph.D.) Alicja Antonowicz
SUCCESS OR FAILURE OF INCORPORATING THE CSR MODEL ACROSS THE COMPANIES
Ing. Veronika KAISEROVÁ
THE LAW AND FINANCIAL ASPECTS OF COUNTERACTING THE DROUGHTS’ EFFECTS IN
THE AREA OF POLAND
PhD Zbigniew Piepiora PhD
TEORETICKÝ MODEL OPTIMÁLNÍHO CHOVÁNÍ NADNÁRODNÍCH RETAILOVÝCH
SPOLE NOSTÍ
Ing. Alena Šafrová Drášilová
UWARUNKOWANIA SPO ECZNE I BIZNESOWE ALGIERII I WIATA ARABSKIEGO WED UG
MODELU SIEDMIU WYMIARÓW KULTUR
Mr Tomasz Mikulski
THE CONCEPT OF HIERARCHICAL RATIONALITY
Ing. Vojt ch Opleštil CEMS MIM
CREDIT AS THE MAIN SOURCE OF FINANCING THE PURCHASE OF REAL ESTATE IN
POLAND
PhD Magdalena Bywalec
MONETARY POLICY IN RESPONSE TO THE FINANCIAL CRISIS ILUSTRATED WITH AN
EXAMPLE OF UNITED STATES
PhD Pawe Kawa
ZM NY VEDOUCÍ K P EHODNOCENÍ PARADIGMATU UZAV ENÉ INOVACE
Ing. Milan Muška
CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A TOOL OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Ing. Anna Vallušová
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | INTERNATIONAL CONFERENCE
23
KVALITATÍVNY PRIESKUM VNÍMANIA NOVÝCH FORIEM
MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE NA INTERNETE
QUALITATIVE RESEARCH OF PERCEPTION OF NEW FORMS OF
MARKETING COMMUNICATION ON THE INTERNET
Veronika Pizano, Alena Kusá
Abstrakt
Príspevok predstavuje kvalitatívny prieskum, ktorý je súčasťou dizertačnej práce autorky. Hovorí o jeho metodike, konkrétne metóde, výbere respondentov a obsahu prieskumu. Jeho
snahou je tiež predstaviť metódu online focus group.
Klíčová slova: blog, skupina, prieskum, užívateľ
Abstract
The article presents a qualitative survey that is a part of the dissertation work of the author. It
talks about about its methodology, methods, the selection of respondents and survey content.
Its aim is also to introduce the method of online focus group.
Key words: blog, group, survey, user
1
ÚVOD
Súčasťou našej dizertačnej práce s názvom Typológia slovenských internetových užívateľov podľa vnímania nových foriem marketingovej komunikácie je kvalitatívny prieskum, ktorého cieľom je na vzorke vybraných užívateľov zistiť postoje a vnímanie rôznych foriem
marketingovej komunikácie na internete. Tento prieskum slúži na vyšpecifikovanie otázok pre dotazníkový kvantitatívny prieskum, ktorý bude realizovaný v roku 2012.
2
METODIKA
2.1 Metóda
Pre kvalitatívny prieskum sme zvolili zatiaľ málo využívanú formu focusovej skupiny – blog
group, teda blogovacia skupina. Blogovacia skupina nepotrebuje fyzickú prítomnosť účastníka na konkrétnom mieste. Takisto je ohraničená dlhším časovým rozpätím, napr. týždeň, čiže nevyžaduje prítomnosť respondenta v konkrétnom krátkom čase, ako je to
například pri online diskusiách. Snahou je dať respondentovi možnosť vrátiť sa k vlastním odpovediam, otázkam moderátora skupiny a tiež odpovediam ostatných respondentov.
Blogovacia skupina sa nachádzala na adrese http://blogresearch.mediaresearch.sk/. Celý systém je založený na Wordpresse. Moderátor diskusie má admin prístup, vďaka ktorému dokáže sledovať, ku ktorým príspevkom kedy a kto odpovedal. Zároveň môže na odpovede sám reagovať. Každý účastník prieskumu dostal vlastné prihlasovacie meno a heslo, ktorým sa musí do systému prihlásiť (obr. 1).
1093
Obr. 1: Úvodná stránka v systéme blog groups
Zdroj: http://blogresearch.mediaresearch.sk/
Po prihlásení sa vidí respondent jednotlivé témy – stránky (obr. 2) a v nich priradené články (obr. 3).
Obr. 2: Zoznam stránok v systéme blog groups
Zdroj: http://blogresearch.mediaresearch.sk/
1094
Obr. 3: Články v rámci jednej stránky v systéme blog groups
Zdroj: http://blogresearch.mediaresearch.sk/
2.2 Výber respondentov
Vzhľadom na to, že ide o prieskum o internetových užívateľoch, účastníci prieskumu boli získaní výhradne online nástrojmi. Účastníci prieskumu patria do panelu, ktorým disponuje výskumná agentúra Mediaresearch. V prvej fáze bola z panelu vyselektovaná skupina užívateľov, ktorí:




používajú internet každodenne,
používajú internet v mobile aspoň raz týždenne),
nakúpili za posledný rok aspoň raz online,
za posledných 6 mesiacov klikli na nejakú internetovú reklamu.
Z panelu tak bolo vyselektovaných 247 užívateľov. Z nich bolo vybraných 15 potenciálnych účastníkov a 35 náhradníkov. Títo boli vybratí tak, aby každá socio-demografická charakteristika mali rovnomerné zastúpenie, teda:





pohlavie,
vek,
vzdelanie,
bydlisko (kraj),
bydlisko (veľkosť),
Pri výbere sa tiež prihliadalo na intenzitu ich klikania na internetovú reklamu a na používanie internetu v mobile.
V ďalšom kroku boli vybraní uchádzači oslovení, či súhlasia s účasťou v blogovacej skupine.
Z deklarovaných 12 sa zúčastnilo 8, ďalší dvaja boli vybraní a oslovení z náhradníkov.
1095
Boli vybraní takí užívatelia, ktorí sú na internete často stretávajú sa s rôznymi formami marketingovej komunikácie a bol teda predoklad, že budú vedieť reagovať na témy v rámci blogovacej skupiny.
2.3 Obsah prieskumu
Obsah prieskumu bol rozdelený do 12 tém:
1. Všeobecne o prezentácii na internete
2. Banerová reklama
3. Reklama vo videu
4. Reklama vo vyhľadávaní a kontextová reklama
5. Mobilná reklama
6. Emaily
7. Facebook
8. Iné sociálne siete
9. Blogy a diskusie
10. Nakupovanie na internete
11. Webové stránky
12. Iné
Každá z tém obsahovala konkrétne otázky, niektoré témy boli rozdelené ešte na ďalšie podotázky. Užívateľom boli zobrazené aj rôzne formy marketingovej komunikácie prostredníctvom obrázkov a jedného videa (obr. 4).
Obr. 4: Obrázky v rámci jedného článku v systéme blog groups
Zdroj: http://blogresearch.mediaresearch.sk/
2.4 Vyhodnotenie prieskumu
Úlohou prieskumu nebolo dôjsť ku konkrétnym záverom, ale získať ďalšie a iné pohľady na marketingovú komunikáciu na internete pre účely vypracovania kvantitatívneho dotazníka zameraného na túto tému, na základe ktorého bude vypracovaná typológia slovenských 1096
internetových užívateľov z hľadiska vnímania nových foriem marketingovej komunikáie na internete. Samotné odpovede respondentov nebudú zverejnené.
Použitá literatura
1.
Blogovací systém agentúry Mediaresearchu. [online] [4.12.2011] Dostupné na <http://blogresearch.mediaresearch.sk/>.
Kontaktní údaje
Mgr. Veronika Pizano
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta masmediálnej komunikácie
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovensko
email: [email protected]
doc. Ing. Alena Kusá, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta masmediálnej komunikácie
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovensko
email: [email protected]
1097
Download

Stiahnuť PDF - Veronika Pizano