SIMA FC2
SIMA FC2
P¤EVODNÍK
âIDLO
Technická data
vodivost
mûfiené kapaliny
krytí
v˘stelka
PN
elektrody
napájení
pfiíkon
krytí
provozní teplota
pfiíruby
délka kabelu
5 S.cm-1
IP 65, 67, 68
technická pryÏ, teflon
0,6 2,5 MPa
standardnû: nerezová ocel, chemicky
odolné: titan, platina, hastelloy
ploché podle âSN, DIN, ANSI
5 m – standardnû
30 m – max.
rozmûry
DN
(mm)
rozmûry
10
20
32
40
50
65
80
100
150
200
300
400
500
600
800
1000
Qmax
(l.s -1)
0,08 0,8
0,31 3,1
0,8 8
1,3 13
2,0 20
3,3 33
5,0 50
8 80
18 180
31 315
71 710
126 1 260
196 1 965
283 2 830
503 5 030
785 7 855
Qmax
(l.min -1)
Qmax
(m 3.h -1)
4,7 47
19 188
48 485
75 755
118 1 180
199 1 990
302 3 020
471 4 715
1 060 10 605
1 885 18 850
4 241 42 415
7 540 75 400
11 781 117 810
16 965 169 650
30 159 301 595
47 124 471 240
0,3 2,8
1,1 11,3
2,9 29
4,5 45
7 71
12 120
18 185
28 285
64 640
113 1 135
254 2 545
452 4 525
707 7 070
1 018 10 180
1 810 18 100
2 827 28 275
A
A*
(mm) (mm)
B
(mm)
150 150 170
150 150 195
150 150 200
150 270 215
200 270 225
200 300 250
200 300 260
250 300 290
300 400 350
350 450 420
500 520 550
600 520 675
600 520 760
600 600 850
800 800 1035
1000 1000 1240
Poznámka
pfiírubové provedení
pfiírubové provedení
pfiírubové provedení
pfiírubové provedení
pfiírubové provedení
pfiírubové provedení
pfiírubové provedení
pfiírubové provedení
pfiírubové provedení
pfiírubové provedení
pfiírubové provedení
pfiírubové provedení
pfiírubové provedení
pfiírubové provedení
pfiírubové provedení
pfiírubové provedení
Uvedená Qmax jsou doporučená a odpovídají rychlostem v rozsahu cca 1 m.s-1 10 m.s-1.
Montážní rozměry ve sloupci označeném (A*) odpovídají starší typové řadě čidel.
(Jsou určeny pro přímou náhradu bez mechanických úprav potrubí.)
Montážní rozměry (B) jsou pouze orientační vzhledem k jejich variabilitě.
Na přání zákazníka také DN 15, 25, 125, 250, 350, 700, 900
pfiírubové provedení
DN 600
v˘stelka: technická pryÏ
(krytí IP 67)
pfiírubové provedení
DN 50
v˘stelka: technická pryÏ
(krytí IP 67)
pfiírubové provedení
DN 100
v˘stelka: teflon
(krytí IP 65)
pfiírubové provedení
DN 150
v˘stelka: technická pryÏ
(krytí IP 68)
Vyrábí a servis zaji‰Èuje:
servis spol. s r.o.
VídeÀská 119
619 00 Brno, CZ
tel./fax: +420-54721 2637
tel.:
+420-54721 3891
e-mail: [email protected]
http://www.simaservis.cz
svorkovnice elektroniky
Prodej a styk se zákazníky:
l.s-1
technická pfiesnost prÛtokomûru
C M Y K
Technická data
V m.s-1
230 V (+10 %,-15 %), 50 Hz
12 VA max.
IP 66
-5 °C aÏ +45 °C (chránit pfied
pfiím˘m sluneãním svitem)
skladovací teplota -20 °C aÏ +80 °C
(relativní vlhkost max. 85 %)
rozsah mûfiení
0,1 aÏ 10 m/s
< 0,5 % z mûfiené hodnoty
chyba mûfiení
–
v rozsahu 5100 % Qmax.
indikace
dvoufiádkov˘ alfanumerick˘
displej 2 x 16 znakÛ
ruãní ovládání
pûtice tlaãítek
vstup
(galv. oddûlen˘) - start dávky:
10 mA max., dioda
v˘stupy
(galv. oddûlené) - zdroj 24 Vss, nestabilizovan˘
(Ri = 470 ; C = 470 F)
- analogov˘ proudov˘, aktivní
(020 mA nebo 420 mA,
do zátûÏe 800 )
libovolné pfiifiazení maximálního
proudu okamÏitému prÛtoku
- frekvenãní (voliteln˘ rozsah)
(2 Hz20 kHz, 30 V/5 mA max.;
max. 50 kHz, 30 V/1 mA;
otevfien˘ kolektor)
- 2 x multifunkãní
impulzy proteklého mnoÏství,
jedno – nebo dvouúrovÀová
komparace, start a stop dávky
(otevfien˘ kolektor 30 V/20 mA max.;
spínací nebo rozpínací kontakt
120 V/800 mA max.)
sériové porty
(galv. oddûlené) - proudové smyãky
TxD v˘stup, 30 V/20 mA max.
RxD vstup, 10 mA max., dioda
- kompletní sériové rozhraní RS 232
na konektoru Canon 9
- sbûrnice RS 485
(na poÏádání)
materiál skfiínû
ABS
hmotnost
2 kg
diagram závislosti objemového prÛtoku na okamÏité prÛtoãné rychlosti v potrubí rÛzn˘ch svûtlostí
Download

SPECIFIKACE v PDF - SIMA servis s.r.o.