Příspěvky v impaktovaných časopisech I [subjekty z Prahy; 2008-2012]
Význam ukazatele



Impaktované časopisy (časopisy zahrnuté v databázi Web of Science)
Velikost impakt faktoru vyjadřuje průměrnou míru citovanosti - s rostoucím impakt faktorem se zvyšuje
náročnost recenzního řízení a publikování v takovém časopise se stává obtížnější
Články v těchto časopisech zastupují informační jádro příslušného oboru
Zdroj dat

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI)
Metodické poznámky






Počet příspěvků = Prostý počet příspěvků subjektů se sídlem na území hl. m. Prahy v impaktovaných
časopisech
Pha z ČR [%] = Podíl příspěvků subjektů z Prahy na celkovém počtu příspěvků za ČR
Pha/ČR index = Index vyjadřující poměrné zastoupení jednotlivých oborů v Praze ku jejich zastoupení v ČR.
Kladná hodnota znamená, že daný obor je v Praze relativně více zastoupen (oproti jiným oborům) než v
hodnotách za celou ČR.
Zobrazeny jsou pouze obory nebo subjekty s významným zastoupení - buď vysokým počtem příspěvků, nebo
silnou pozicí v Praze vůči zbytku ČR.
Oborové členění vychází z aktuálně platné metodiky hodnocení výzkumných organizací - skupiny
společenských věd byly sloučeny do jedné skupiny.
Příspěvek v impaktovaném časopise je pouze jedním z možných výsledků VaV činnosti s různou mírou
četnosti napříč obory - v některých oborech jsou relativně četnější jiné typy výsledků.
Interpretace





Mezi pražskými institucemi jsou relativně silněji zastoupené příspěvky ve skupině věd o Zemi, ve fyzikálních,
chemických, matematických a lékařských vědách.
Při vyšší podrobnosti členění vystupují i některé obory z jinak méně zastoupených skupin - Písemnictví, masmedia, audiovize; Počítačový hardware a software; Využití počítačů, robotika; Morfologické obory a
cytologie; Biotechnologie a bionika.
Velmi výraznou pozici vykazují v Praze z fyzikálních věd Fyzika pevných látek a magnetismus; Elementární
částice a fyzika vysokých energií; z věd o Zemi například Seismologie, vulkanologie a struktura Země; z
lékařských věd Psychiatrie, sexuologie nebo Pediatrie.
Na úrovni institucí nejčastěji v impaktovaných časopisech publikují největší vysoké školy v čele s Univerzitou
Karlovou a ČVUT, fyzikální a chemické ústavy AV ČR, ale také fakultní nemocnice.
Soukromé firmy se soustředí na výstupy jiného charakteru, proto se v žebříčku 50 nejvýznamnější institucí
žádná nenachází.
Vlastní poznámky





Příspěvky v impaktovaných časopisech II [souhrnně TOP50 subjektů z Prahy; 2008-2012]
Obor
Společenské, humanitní a umělecké vědy
Počet příspěvků
Pha z ČR [%]
Pha/ČR index
2 116
54
-0,07
Písemnictví, mas–media, audiovize
214
71
0,21
Sociologie, demografie
188
70
0,20
...
Technické a informatické vědy
3 488
48
-0,19
Počítačový hardware a software
289
63
0,08
Využití počítačů, robotika a její aplikace
227
62
0,06
Vojenství
154
94
0,60
...
Zemědělské vědy
1 274
41
-0,30
Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
261
70
0,19
Chov hospodářských zvířat
105
72
0,23
Matematické vědy
2 012
63
0,08
Obecná matematika
1 782
63
0,08
230
63
0,08
Fyzikální vědy
7 058
66
0,13
Fyzika pevných látek a magnetismus
2 821
84
0,44
Elementární částice a fyzika vysokých energií
1 315
97
0,66
601
72
0,23
...
Aplikovaná statistika, operační výzkum
Fyzika plasmatu a výboje v plynech
...
Vědy o Zemi
2 104
68
0,16
Geologie a mineralogie
698
80
0,36
Zemský magnetismus, geodesie, geografie
294
65
0,11
Geochemie
224
82
0,39
Seismologie, vulkanologie a struktura Země
199
89
0,52
Vědy o atmosféře, meteorologie
185
76
0,30
Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů
107
68
0,16
Chemické vědy
5 971
65
0,11
Fyzikální chemie a teoretická chemie
1 587
76
0,30
Organická chemie
968
72
0,23
Biochemie
837
64
0,10
Makromolekulární chemie
653
74
0,26
Elektrochemie
404
72
0,23
Průmyslová chemie a chemické inženýrství
371
78
0,34
...
...
Biologické vědy
4 869
52
-0,11
Mikrobiologie, virologie
807
66
0,13
Imunologie
280
66
0,13
Biotechnologie a bionika
215
74
0,26
Morfologické obory a cytologie
194
77
0,32
...
Lékařské vědy
5 964
62
0,05
Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
964
64
0,09
Ostatní lékařské obory
661
68
0,16
Farmakologie a lékárnická chemie
519
67
0,14
Ostatní obory vnitřního lékařství
416
64
0,09
Psychiatrie, sexuologie
280
83
0,41
Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
259
65
0,12
Gynekologie a porodnictví
243
79
0,35
Traumatologie a ortopedie
226
72
0,22
Pediatrie
168
82
0,39
34 856
59
0,00
...
Celkem
Příspěvky v impaktovaných časopisech III [počet příspěvků dle vědních skupin; TOP50 subjektů Prahy; 2008-2012]
Spol., hum. a
umělecké
Univerzita Karlova v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Fyzikální ústav AV ČR
Technické a
informatické
Zemědělské
Matematické
Fyzikální
Vědy o Zemi
Chemické
Biologické
Lékařské
Celkem
941
350
56
812
953
2986
1509
2248
4821
14676
37
1986
3
113
273
1695
76
39
73
4295
0
13
0
2
1
2854
61
13
0
2944
16
310
274
118
18
57
1199
150
23
2165
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
8
3
0
0
0
3
127
202
1292
1635
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
0
0
2
3
0
23
1323
68
9
1428
112
68
435
183
14
5
67
353
10
1247
12
6
1
0
0
1
47
187
950
1204
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
0
58
4
0
0
118
703
45
29
957
Ústav fyzikální chemie jaroslava heyrovského AV ČR
0
0
0
0
0
19
862
7
0
888
mikrobiologický ústav AV ČR
0
7
2
4
0
15
182
626
11
847
22
239
4
7
6
14
71
56
310
729
Fyziologický ústav AV ČR
2
18
1
0
4
42
79
277
269
692
Matematický ústav AV ČR
1
12
0
0
506
5
0
2
1
527
Ústav chemických procesů AV ČR
0
6
1
4
0
11
476
10
0
508
Ústav experimentální botaniky AV ČR
2
1
31
15
0
6
87
351
9
502
Výzkumný ústav rostlinné výroby
0
0
306
13
0
1
14
120
4
458
Ústav experimentální medicíny AV ČR
1
2
1
0
1
23
15
171
207
421
Česká geologická služba
2
0
3
378
0
9
12
9
1
414
237
92
0
0
51
0
0
0
6
386
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakultní nemocnice v Motole
Ministerstvo obrany
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ústav molekulární genetiky AV ČR
Národní muzeum
Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace
Výzkumný ústav živočišné výroby
0
0
0
0
0
1
25
330
3
359
26
0
0
123
0
8
0
187
0
344
7
0
11
3
0
1
6
117
142
287
0
0
191
0
1
0
1
91
0
284
25
99
0
0
140
9
1
0
2
276
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
0
7
0
135
1
119
0
1
0
263
Ústav fyziky plazmatu AV ČR
0
29
0
0
0
231
1
1
0
262
ústav termomechaniky AV ČR
0
53
1
8
23
169
4
1
1
260
Geologický ústav AV ČR
4
0
0
223
0
12
1
16
0
256
Ústav informatiky AV ČR
0
36
0
3
147
4
4
10
37
241
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
0
164
0
2
0
38
16
2
0
222
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
2
41
1
132
0
10
16
3
1
206
802
3
17
231
0
4
38
114
156
1363
2091
3304
1175
2005
1974
6628
5425
4413
5514
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
...
Celkem
Účast v 7. rámcovém programu I [subjekty z Prahy; 2007-2013]
Význam ukazatele




7. rámcový program (7. RP) je hlavním nástrojem pro realizaci výzkumné politiky EU a její financování
Tematické priority sledují výzkumné cíle společnosti v dané oblasti
České instituce do června 2013 zaznamenaly 1 119 účastí s úspěšností 19,6 % a souhrnnou podporou ve
výši 217 mil. Eur (z vlastních zdrojů vložily do projektů dalších 78 mil. Eur).
Počet účastí vyjadřuje kvalitu oboru nebo instituce, schopnost konkurovat v soutěži o prostředky ostatním
výzkumným týmům z EU, případně navázat spolupráci v mezinárodních konsorciích.
Zdroj dat:

Databáze E-CORDA
Metodické poznámky




Počet účastí = Prostý počet účastí subjektů se sídlem na území hl. m. Prahy na projektech 7. RP (jako hlavní
nebo další řešitel)
Pha z ČR [%] = Podíl účastí subjektů z Prahy na celkovém počtu účastí za ČR
Pha/ČR index = Index vyjadřující poměrné zastoupení jednotlivých tematických priorit a aktivit v Praze ku
jejich zastoupení v ČR. Kladná hodnota znamená, že daná priorita nebo aktivita je v Praze relativně více
zastoupena (oproti jiným prioritám/aktivitám) než v hodnotách za celou ČR.
Zobrazeny jsou pouze priority, aktivity nebo subjekty s významným zastoupení - buď vysokým počtem
účastí, nebo silnou pozicí v Praze vůči zbytku ČR.
Interpretace





Nejvíce zastoupenou prioritou 7.RP jsou Informační a komunikační technologie (ICT) a Lidé. Zatímco ICT má
v Praze výraznější postavení než v ČR jako celku (index 0,25), priorita Lidé sleduje průměrné hodnoty. ICT
obsahuje aktivity, které jsou realizovány téměř či zcela výlučně subjekty z Prahy - Components, systems,
engineering; Cognitive systems, interaction, robotics; ICT for Enterprise and Manufacturing; Cognitive
Systems and Robotics.
Další obsáhlá oblast aktivit - Nanovědy, materiály a nové technologie - jsou v Praze zastoupeny
podprůměrně, na rozdíl od priority Zdraví s výraznou účastí ve všech kategoriích aktivit.
Z jinak podprůměrné priority Doprava vyčnívá aktivita související navigačním systémem Galileo, podobně je
tomu u jedné aktivity z priority Kosmický výzkum.
Extrémně silnou pozici má v Praze priorita Energie i většina jejích aktivit.
Na úrovni institucí vystupují v Praze nejvýznamnější vysoké školy - Univerzita Karlova, ČVUT nebo VŠCHT,
dále exaktně zaměřené ústavy Akademie věd ČR, ze soukromého sektoru firmy Honeywell, GISAT (dálkový
průzkum Země) a Neovision (praktické aplikace strojového vidění).
Vlastní poznámky





Účast v 7. rámcovém programu II [souhrnně subjekty z Prahy; 2007-2013]
Tematické priority a aktivity
Informační a komunikační technologie
Components, systems, engineering
Cognitive systems, interaction, robotics
ICT for Independent Living, Inclusion and Governance
Towards sustainable and personalised healthcare
Digital libraries and content
ICT for a low carbon economy
ICT for mobility, environmental sustainability and energy efficiency
ICT for the Enterprise and Manufacturing
Cognitive Systems and Robotics
...
Lidé
Initial training of researchers
World fellowships
Industry-academia partnerships and pathways
...
Nanovědy, materiály a nové technologie
Materials
...
Zdraví
Translating research for human health
Biotechnology, generic tools and medical technologies for human health
Optimising the delivery of healthcare to European citizens
Other Actions across the Health Theme
Výzkumné infrastruktury
Support to existing research infrastructures
Support to new research infrastructures
Support to policy development and Programme implementation
...
Zemědělství, potraviny, biotechnologie
Sustainable production and management of biological resources
Fork to farm: Food (including seafood), health and well being
...
Doprava (včetně letectví)
Support to the European global satellite navigation system (Galileo)
...
Výzkum pro MSP
...
Životní prostředí
Earth observation and assessment tools for sustainable development
Mobilising environmental knowledge for policy, industry and society
...
EUROATOM
...
Energie
Renewables for heating and cooling
Smart energy networks
Renewable electricity generation
CO2 capture and storage technologies for zero emission power
Hydrogen and fuel cells
...
Kosmický výzkum
Space-based applications at the service of the European Society
...
Bezpečnost
Restoring security and safety in case of crisis
Security Research coordination and structuring
...
Věda ve společnosti
A more dynamic governance of the science and society relationship
Strategic Activities
...
Socioekonomické a humanitní vědy
Growth, employment and competitiveness in a knowledge society
Europe in the world
Foresight activities
...
Myšlenky (ERC)
Rozvoj výzkumných politik - ERANET
Koordinace výzkumných programů - Coordination of research policies
...
Celkem
Počet účastí
86
11
10
9
8
7
5
5
3
2
Pha z ČR [%]
68
85
83
75
67
64
71
63
100
100
Pha/ČR index
0,25
0,55
0,53
0,37
0,22
0,17
0,31
0,15
0,83
0,83
85
30
20
8
53
67
63
67
-0,02
0,22
0,15
0,22
60
19
49
66
-0,10
0,20
52
25
11
8
8
50
24
16
9
75
69
69
89
100
66
60
70
82
0,38
0,27
0,26
0,63
0,83
0,21
0,10
0,27
0,50
46
22
15
63
65
79
0,15
0,19
0,45
46
7
46
88
-0,16
0,60
32
35
-0,36
38
9
3
60
90
75
0,11
0,65
0,37
20
30
-0,51
18
4
4
3
2
2
82
100
80
100
100
100
0,50
0,83
0,47
0,83
0,83
0,83
18
9
64
100
0,18
0,83
17
4
4
57
67
80
0,04
0,22
0,47
14
7
3
58
88
100
0,07
0,60
0,83
12
3
2
2
44
75
100
100
-0,19
0,37
0,83
0,83
9
2
2
82
100
100
0,50
0,83
0,83
609
55
0,00
2
1
1
1
6
7
1
4
1
1
1
1
1
2
2
8
1
24
1
3
2
1
1
9
1
10
2
11
6
3
6
4
1
3
4
4
5
11
1
2
4
3
6
1
1
4
5
1
3
6
1
7
2
1
1
1
5
2
1
1
1
3
2
4
5
2
3
3
6
52
4
14
1
6
1
2
2
4
1
3
9
1
1
1
1
5
3
20
1
1
1
2
3
3
15
38
2
1
3
1
10
18
1
1
9
3
3
10
1
2
4
3
1
1
1
1
2
1
31
86
2
1
14
50
18
46
23
60
21
85
3
10
17
5
14
20
32
4
18
3
12
17
46
Celkem
2
1
1
Doprava (včetně letectví)
Socioekonomické a humanitní
vědy
Bezpečnost
2
Kosmický výzkum
4
11
23
6
9
1
Výzkum pro MSP
5
1
2
Lidé
5
Nanovědy, materiály a nové
technologie
11
Věda ve společnosti
26
7
Zemědělství, potraviny,
biotechnologie
4
1
2
Výzkumné infrastruktury
2
1
1
Informační a komunikační
technologie
EUROATOM
10
2
Zdraví
Myšlenky (ERC)
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
1. lékařská fakulta
Centrum pro otázky životního prostředí
...
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Fakulta strojní
...
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technologické centrum AV ČR
Fyzikální ústav AV ČR
Honeywell
Výzkumný a zkušební letecký ústav
CESNET
Mikrobiologický ústav AV ČR
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
Ústav molekulární genetiky AV ČR
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Institut klinické a experimentální mediciny
Fyziologický ústav AV ČR
Česká geologická služba
GISAT
Národohospodářský ústav AV ČR
Státní zdravotní ústav
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
Neovision
Správa úložišť radioaktivních odpadů
...
Celkem
Životní prostředí
Energie
Účast v 7. rámcovém programu III [počet účastí; jednotlivé subjekty z Prahy; 2007-2013]
100
20
20
12
9
34
72
17
9
46
24
25
22
19
16
11
11
11
10
10
9
9
8
7
6
6
6
6
6
5
5
205
609
Podpora VaVaI ze strukturálních fondů I [Praha/Středočeský kraj; 2007-2013]
Význam ukazatele






Prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (SF) poskytují významnou příležitost ke zkvalitnění
infrastrukturního zázemí pro VaVaI i k podpoře inovačních aktivit v podnikovém sektoru.
Vybrané oblasti podpory pěti operačních programů (OP) s přímou vazbou na VaVaI podpořily do června 2013
v ČR souhrnnou částkou 103,9 mld. Kč celkem 2 874 projektů.
Území hl. m. Prahy není způsobilým regionem pro čerpání podpory v rámci cíle Konvergence (tematické OP),
aktivity v metropoli jsou proto financovány skrze dva čistě pražské OP.
Mezi nejvýznamnější projekty v období 2007-2013 patří VaV centra budovaná v OP Výzkum a vývoj pro
inovace (OP VaVpI) - uvedena VaV centra vznikající v zázemí Prahy ve Středočeském kraji.
Přímo na území hl. m. Prahy vznikají drobnější infrastrukturní projekty (modernizace zařízení laboratoří a
případné stavební úpravy) financované z OP Praha-Konkurenceschopnost (OPPK).
VaV infrastruktury tvoří jeden ze základních předpokladů pro realizaci kvalitních VaVaI aktivit.
Zdroj dat

Příslušné řídící orgány (MŠMT, hl. m. Praha), technické popisy projektů
Metodické poznámky



Zobrazeny jsou infrastrukturní projekty podpořené OPPK dle mateřských institucí a celkové výše podpory
(alokace projektu v mil. Kč).
Totéž platí i pro VaV centra podpořená OP VaVpI ve Středočeském kraji (budovaná pražskými institucemi).
Zde jsou navíc uvedeny realizované výzkumné programy a s využitím kategorizace IS VaVaI i procentuální
zastoupení jednotlivých skupin oborů a oborů. Tento ukazatel vychází z dosavadních výsledků vedoucích
výzkumných pracovníků, má proto orientační charakter.
Dále jsou uvedeny hlavní příjemci podpory VaVaI ze SF se sídlem v hl. m. Praze. Vypuštěny byly subjekty,
které realizují své projekty jednoznačně mimo Prahu a její zázemí.
Interpretace




Vzhledem k velikosti infrastrukturních projektů (primárně těch podpořených z OP VaVpI) jsou jejich
příjemci ve většině případů totožní se subjekty, které v Praze čerpají nejvíce prostředků na VaVaI ze SF.
U příjemců obou programů se jedná prakticky výhradně o vysoké školy a ústavy AV ČR.
Soukromé podniky čerpají podporu z OP Podnikání a inovace - velké projekty realizují hlavně technologické
firmy nebo podniky z oblasti biotechnologií.
Při úspěšné realizaci budou klíčové póly růstu představovat velká centra OP VaVpI s mezinárodním
významem - zejména laserová centra ELI a HiLASE, biomedicínská centra BIOCEV a ExAM nebo na
jadernou energetiku zaměřený SUSEN.
Vlastní poznámky





Podpora VaVaI ze strukturálních fondů II [projekty OPPK 3.1; Praha; 2007-2013]
Insituce/Projekty OPPK 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství
České vysoké učení technické v Praze
Podpora
[mil. Kč]
136,5
Centrum pro výzkum vícefázového proudění a termodynamických jevů v oblasti obnovitelných zdrojů a energetiky
38,7
Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů na ČVUT v Praze
56,5
Vybavení umožňující profesionální návrh, výrobu a diagnostiku funkčních vzorků v oblasti elektroniky a elektrotechniky
Ústav molekulární genetiky AV ČR
CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii
41,4
114,5
109,5
Technologická platforma label-free
Fakultní nemocnice v Motole - Zdokonalení čdiagnostiky, prevence a léčby těžkých poruch reprodukce, prenat. a postnat. vývoje
95,4
Mikrobiologický ústav AV ČR - Pražská infrastruktura pro strukturální biologii a metabolomiku
88,3
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
82,3
Centrum bio-medicinálních polymerů
17,7
Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle
64,7
Institut klinické a experimentální medicíny
Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad
Rozvoj infrastruktury PEM IKEM
Univerzita Karlova v Praze
Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí
5,0
77,7
74,0
3,7
77,3
5,6
Rozvoj Centra experimentální biologie rostlin UK
12,4
Výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky
25,6
Zobrazovací centrum pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Základna pro výzkum diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění
33,7
Fyzikální ústav AV ČR - SAFMAT - Středisko analýzy funkčních materiálů
74,9
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Analytické centrum pro ochranu zdraví, bezpečnost potravin a ochranu ŽP
73,3
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
62,9
Centrum aplikované bioimplantologie
15,0
76,6
Podpora baze základního výzkumu Centra pro integrované studium pánve
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR - Centrum molekulárních interakcí v biomedicíně
47,9
Ústav pro péči o matku a dítě - Vybudování Centra fetální medicíny
56,0
Technologické centrum AV ČR - Výzkum pro konkurenceschopnost
54,3
Ústav experimentální medicíny AV ČR - Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad
54,0
Fyziologický ústav AV ČR
51,6
Biomodels - centrum pro produkci a funkční analýzu biomodelů civilizačních chorob
Mikroskopický systém
60,5
43,4
3,8
NeuroImage - Centrum pro studium morfologie nervové tkáně.
Ústav experimentální botaniky - Modernizace vybavení pro výzkum rostlin jako zdroje zdravotnicky využitelných látek
35,2
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR - Centrum medicinální chemie
35,0
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR - Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií
31,2
Ústav hematologie a krevní transfuze
30,2
Modernizace vybavení pro proteomiku, metabolomiku a imunomonitoring výzkumných laboratoří ÚHKT
4,4
24,9
Přístroje pro výzkum v onkohematologii
Fakultní nemocnice Na Bulovce - Modernizace výzkumně-diagnostické laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie
13,4
Ústav experimentální botaniky AV ČR - Modernizace a robotizace přístrojového vybavení ÚEB AV ČR pro molekulární biologii rostlin
12,1
LASAK - Výzkumné a vývojové centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace v Praze
11,4
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský
11,4
Výzkumná a vývojová varna
5,3
5,3
Výzkumné senzorické centrum v Praze
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM - Centrum pro screening polutantů
6,0
UJP Praha - Technologická vybavení pro vývoj nových typů wolframových pseudoslitin na bázi W-Ni-Cu
5,1
ERILENS, s.r.o. - Inovace francouzské berle
4,9
Endokrinologický ústav - Přístroje pro genomiku a metabolomiku
4,7
Genomac International - Centrum aplikované genomiky solidních nádorů
Celkem
7,2
4,0
1 441,9
Podpora VaVaI ze strukturálních fondů II [VaV centra OP VaVpI; Stč. kraj; 2007-2013]
Projekty VaV center OP VaVpI ve Středočeském kraji/ Výzkumné programy
Alokace [mil. Kč]
ELI - Extreme Light Infrastructure (Fyzikální ústav AV ČR)
5 780
Lasery pro generaci repetičních ultrakrátkých pulsů a mnohonásobně petawattových výkonů
Rentgenové zdroje čerpané ultrakrátkými laserovými pulsy
Urychlování částic pomocí laserů
Aplikace v molekulárních, biomedicínských a materiálových vědách
Fyzika plazmatu a vysokých hustot energie
Exotická fyzika a teorie
BIOCEV - Biotechnologické a biomedicínské centrum (Ústav molekulární genetiky AV ČR)
1 959
Funkční genomika
Buněčná biologie a virologie
Strukturní biologie a proteinové inženýrství
Biomateriály a tkáňové inženýrství
Vývoj léčebných a diagnostických postupů
HiLASE - Nové lasery pro průmysl a výzkum (Fyzikální ústav AV ČR)
680
Vývoj multi-J laserového systému kW třídy čerpaného diodami pro průmyslové a vědecké aplikace
Vývoj laserového systému v oblasti 100 J / 10 Hz rozšiřitelného na úroveň kJ
Vývoj klíčových technologií vysokorepetičních zesilovačů ve spolupráci s průmyslem
NÚDZ - Národní ústav duševního zdraví (Psychiatrické centrum Praha)
825
Výzkum neurobiologie stárnutí, závislostí a závažných duševních poruch
Strategické plánování v oblasti duševního zdraví a epidemiologie duševních poruch
Národní elektronický systém duševního zdraví a monitorování stavu mozku
Centrum epidemiologického a klinického výzkumu závislostí
Poruchy spánku a cirkadiánní rytmy u neuropsychiatrických onemocnění
Aplikovaná elektrofyziologie mozku
Klinické centrum NUDZ
UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (ČVUT Praha)
571
Architektura a interakce budov s životním prostředím
Energetické systémy budov
Kvalita vnitřního prostředí
Materiály a konstrukce
Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení efektivních budov
SUSEN - Udržitelná energetika (Centrum výzkumu Řež)
2 083
Technologické experimentální okruhy
Strukturální a systémová diagnostika
Jaderný palivový cyklus
Materiálový výzkum
ExAM - Experimental Animal Models (Ústav živ. fyziologie a genetiky AV ČR) - Prasečí modely závažných lidských onemocnění
148
PTpCVUM - Pořízení technologie pro Centrum vozidel udrž. mobility (ČVUT Praha)
166
Výběr koncepce a zhodnocení budoucího spalovacího motoru
Výběr koncepce a zhodnocení pohonových ústrojí s akumulací energie
Elektrické pohonové agregáty s akumulací elektrické energie
Využití mechatroniky a vozidlové mikroelektroniky pro budoucí vozidla
Obor/VaV centrum
Matematika a fyzika
Optika, masery a lasery
Mechanika tekutin
Fyzika plasmatu a výboje v plynech
Chemie
Makromolekulární chemie
Biochemie
Biologie
Genetika a molekulární biologie
Fyziologie
Mikrobiologie, virologie
Lékařství
Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Psychiatrie, sexuologie
Technika a inženýrství
Elektronika a optoelektr., elektrotechnika
Senzory, čidla, měření a regulace
Nejaderná energetika, užití energie
Jaderná energetika
Hutnictví, kovové materiály
Stavebnictví
Pozemní dopravní systémy a zařízení
Pohon, motory a paliva
ELI
97
59
0
25
3
0
0
0
BIOCEV
3
0
50
17
23
34
12
2
16
10
1
0
3
1
1
HiLASE
100
100
NÚDZ
0
UCEEB
0
SUSEN
37
1
34
ExAM
0
4
1
0
0
0
0
0
6
0
5
0
0
0
84
14
60
0
0
0
4
96
47
47
2
0
99
6
23
6
1
54
0
0
3
1
18
22
PTpCVUM
3
0
0
0
97
25
4
19
55
1
13
17
Subjekt / NACE
21
22
25
27
28
32
33
C
E
F
G
I
J
L
M
O
P
Q
Celkem
Ostatní činnosti
Zdravotní a sociální péče
Vzdělávání
Veřejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpečení
Profesní, vědecké a technické
činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí
Informační a komunikační
činnosti
Ubytování, stravování a
pohostinství
Velkoobchod a maloobchod,
údržba mot. vozidel
Stavebnictví
Zásobování vodou; činnosti
související s odpady
Zpracovatelský průmysl
Opravy a instalace strojů a
zařízení
Ostatní zpracovatelský průmysl
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba elektrických zařízení
Výroba kovových konstrukcí a
kovodělných výrobků
Výroba pryžových a plastových
výrobků
Výroba základních
farmaceutických výrobků
Podpora VaVaI ze strukturálních fondů IV [zejména OP VaVpI a OPPI; TOP27 subjektů z Prahy; 2007-2013; mil. Kč]
S
Fyzikální ústav AV ČR
7 961
7 961
Ústav molekulární genetiky AV ČR
2 555
2 555
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
2 498
2 498
Univerzita Karlova v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Psychiatrické centrum Praha
1 679
1 679
1 594
1 594
971
CESNET
971
599
599
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
383
Mikrobiologický ústav AV ČR
383
365
Siemens
275
365
275
275
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
254
254
Ústav fyziky plazmatu AV ČR
176
176
Park vědy Roztoky
159
159
Výzkumný Ústav Železniční
157
157
ÚJV Řež
154
154
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
148
Ministerstvo obrany
148
147
Honeywell
120
120
142
VTP ROZTOKY
EXBIO Praha (monoklonální protilátky, imunologie)
141
134
141
134
JERUS (nakládání s nebezpečnými odpady)
134
131
Alcan Strojmetal (výkovky ze slitin hliníku)
130
131
130
130
AERO Vodochody AEROSPACE
SEVAPHARMA (imunologické preparáty)
147
23
128
124
128
124
FERMAT CZ (vodorovné vrtačky)
119
124
119
119
Fakultní nemocnice v Motole
116
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
116
98
98
Zbylé subjekty
54
196
185
193
355
112
18
1 522
14
195
668
114
121
184
1 011
7
214
388
322
4 955
Celkový součet
313
196
315
447
473
112
412
2 678
145
195
1 096
114
720
476 17 076
154
4 010
601
322 27 783
Charakter ekonomické základny I [Praha v porovnání s ČR a jinými kraji/městy; 2010]
Význam ukazatele


Rejstřík ekonomických subjektů při detailním členění a s průběžnou aktualizací říká, kdo a v čem podniká.
Takto aproximovaný popis ekonomické základny vykazuje řadu metodologických problémů - zejména
chybějící výkonové a velikostní ukazatele.
Zdroj dat

Rejstřík ekonomických subjektů (RES)
Metodické poznámky




Údaje nejsou kompletní u všech položek (zejména kategorie počtu zaměstnanců). Ne všechny formálně
existující podniky jsou aktivní.
Absolutní čísla je nutné vzájemně porovnat - „index specializace“ zjednodušeně říká, že subjekty v některých
oborech jsou v Praze (nebo dalších regionech) zastoupeny relativně více nebo méně, než je tomu v Česku
jako celku. Kladné hodnoty značí relativně větší zastoupení odvětví.
RES využívá klasifikaci ekonomických činností NACE v různých úrovních - jednomístné sekce, dvoumístné
oddíly atd. - kompletní klasifikace viz přílohový list.
Pro zvýšení vypovídací hodnoty je základní soubor očištěn o fyzické osoby a další (nepodnikatelské) subjekty.
Interpretace




Na úrovni NACE 1 má Praha v poměru k Česku relativně silné postavení hlavně v sekci L (Činnosti v oblasti
nemovitostí), J (ICT), K (Peněžnictví a pojišťovnictví) a M (Profesní, vědecké a technické činnosti).
Na úrovni NACE 2 totéž platí pro oddíly 65 (Pojištění a zajištění), 51 (Letecká doprava), 59 (Filmy a hudební
vydavatelství), 68 (Nemovitosti), 58 (Vydavatelské činnosti).
Index vyjadřuje relativní zastoupení. Vhodné je také zohlednit, kolik celkem subjektů v jednotlivých
kategoriích je (sloupcový graf - tis. podniků, z toho v Praze). Praha vyniká nad Brnem a Ostravou (četností i
relativním zastoupením zároveň) v oddílech 68 (Nemovitosti), 58 (Vydavatelské činnosti), 46 (Velkoobchod),
73 (Reklamy a průzkumu trhu).
Pořád ale pracujeme pouze s počtem podniků. Údaje o počtu zaměstnanců jsou v RES děleny do kategorií a
zdaleka nejsou kompletní. Při zkombinování obou ukazatelů se v Praze oproti Brnu a Ostravě jako významná
objevuje Tvorba programů a vysílání (60), Poštovní a kurýrní služby (53) nebo Finanční zprostředkování
(64). Vytrácí se například Tvůrčí a umělecké činnosti (90).
Vlastní poznámky





Charakter ekonomické základny II [index - počet subjektů; úroveň NACE 1 a 2; 2010]
Charakter ekonomické základny III [počet subjektů a zaměstnanců; úroveň NACE 2; 2010]
Charakter VaV základny I [subjekty z Prahy; 2007-2011]
Význam ukazatele


Každoroční šetření o výzkumu a vývoji prováděné ČSÚ poskytuje základní informace o vstupních faktorech
pro VaV v Česku - financování, lidských zdrojích - okrajově se věnuje také výsledkům VaV.
Rozsah a kvalita VaV základny je jedním z určujících faktorů konkurenceschopnosti ve znalostně založené
ekonomice - zvláště to platí pro odvětví využívající výsledky VaV jako hlavní vstup inovačního procesu.
Zdroj dat

Roční výkaz o výzkumu a vývoji (VTR 5-01) - Český statistický úřad
Metodické poznámky





Individuální data z šetření VTR na rozdíl od RES ukazují objem finančních toků.
Data jsou zjišťována každý rok, disponují dlouhou časovou řadou, mají dostatečně oborové a regionální
členění - publikování individuálních dat však naráží na ochranu osobních údajů.
Sleduje všechny právnické a fyzické osoby provádějící VaV na území Česka, bez ohledu na sektor nebo
odvětví - pro rok 2011 celkem 2720 pracovišť.
Šetření v dřívějších letech využívalo oborové třídění OKEČ - to je zde převzato z důvodu zachování
časových řad - kompletní klasifikace viz přílohový list.
Zobrazeny jsou pouze vybrané oddíly OKEČ s významnými hodnotami.
Interpretace




První graf srovnává podíl investičních výdajů v předešlých pěti letech a změnu celkových výdajů v
jednotlivých odvětvích na území Prahy. Velikost bubliny odpovídá absolutní velikosti celkových výdajů.
Snahou je ukázat určitou progresi některých oborů v Praze - například Výroba zdravotnických a optických
přístrojů (celkové výdaje soustavně rostou a velký podíl z nich jde na investice). V jiné situaci je
Vzdělávání. Zde sice celkové výdaje rostou, ale podíl investic je podprůměrný.
Vypovídací hodnotu grafu snižuje fakt, že značná část subjektů patří do kategorie Výzkum a vývoj výzkumné organizace. Na rozdíl od podniků, které jako předmět své převažující činnosti uvádí konkrétní
obory.
Druhý graf srovnává příjmy a náklady na VaV externích subjektů - subjekty v kategorii Vzdělávání více od
externích subjektů za VaV dostávají, v oddílu Výzkum a vývoj náklady v průměru 6krát převyšují příjmy.
Vlastní poznámky





Charakter VaV základny II [vývoj investičních a celkových nákladů; Praha; 2007-2011]
Charakter VaV základny III [příjmy za prodej a náklady za nákup VaV; Praha; 2010-2011]
Licence I [subjekty z Prahy; 2004-2009]
Význam ukazatele




Poskytování licencí je prostředkem k získání příjmů z výsledků VaV činnosti.
Ke komercializaci duševního vlastnictví slouží licenční smlouva (alternativa vlastního prodeje inovačního
produktu).
Licencí se tedy poskytuje nabyvateli licence právo k výkonu průmyslových práv, tj. například vynález
chráněný patentem vyrábět a obchodovat s výrobky.
Prodej resp. nákup vlastnických práv je součástí statistiky technologické platební bilance.
Zdroj dat

Roční šetření o licencích (LIC 5-01) - Český statistický úřad
Metodické poznámky




Sledováno od roku 2004 - cílem je zjištění počtu licenčních smluv na poskytnutí práva pro některou z ochran
průmyslového vlastnictví.
Uváděn je celkový počet nabytých a poskytnutých licencí v období let 2004-2009, včetně poplatků z nich
plynoucích. Zvlášť jsou uvedeny nově nabyté/poskytnuté licence (vždy součet za dané roky).
Využíváno je oborové třídění OKEČ z důvodu zachování časových řad - kompletní klasifikace viz přílohový list.
Zobrazeny jsou pouze vybrané oddíly OKEČ s významnými hodnotami.
Interpretace





Z pohledu počtu nabytých licencí patří mezi nejvýznamnější odvětví Výroba chemických látek, přípravků,
léčiv a chemických vláken - poplatky jsou ale vzhledem k počtu nabytých licencí velmi nízké.
Vyrovnanější vztah počtu a výše poplatků za nabyté licence má odvětví Velkoobchod a zprostředkování
velkoobchodu.
Zdaleka nejvyšší poplatky odvádí subjekty v odvětví Ostatní podnikatelské činnosti, kam se řadí např. právní,
účetní, architektonické, inženýrské, reklamní nebo zprostředkovatelské činnosti.
I v počtu poskytnutých licencí se jako významné opakuje odvětví Velkoobchod a zprostředkování
velkoobchodu, tentokrát ale s minimální hodnotou poplatků.
V počtu poskytnutých licencí i jejich finančním vyjádření jednoznačně vystupuje odvětví Výzkum a vývoj, v
nově poskytnutých licencích také odvětví Ostatní podnikatelské činnosti.
Vlastní poznámky





Licence II [nabyté a poskytnuté subjekty se sídlem v Praze; 2004-2009]
OKEČ / Licence nabyté
Výroba potravinářských výrobků a nápojů
Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.
Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.
Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j. n.
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie
Stavebnictví
Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu
Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy
Ubytování a stravování
Pozemní a potrubní doprava
Letecká a kosmická doprava
Spoje
Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování
Pojišťovnictví a penzijní financování kromě sociálního zabezpečení
Činnosti v oblasti nemovitostí
Činnosti v oblasti výpočetní techniky
Výzkum a vývoj
Ostatní podnikatelské činnosti
Odstraňování odpadních vod a odpadů, sanační a podobné činnosti
Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j. n.
...
Celkem
OKEČ / Licence poskytnuté
Výroba potravinářských výrobků a nápojů
Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j. n.
Stavebnictví
Obchod, opravy a údržba motorových vozidel
Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu
Ubytování a stravování
Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních kanceláří
Činnosti v oblasti nemovitostí
Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků
Činnosti v oblasti výpočetní techniky
Výzkum a vývoj
Ostatní podnikatelské činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Vzdělávání
Celkem
54
46
188
8
19
58
60
5
24
7
12
2
22
156
7
30
15
3
6
5
10
4
44
4
110
3
12
5
4
9
0
4
49
4
5
0
1
1
0
7
55
4
0
5
2
0
0
1
0
3
1
44
0
4
53
93
36
16
86
6
81
2
9
2
25
48
356
317
212
43
39
0
1
3
126
1
19
1
768
26
1
Poplatky - nové
[mil. Kč]
6
11
17
0
18
6
0
2
0
0
0
0
12
122
60
0
3
0
0
0
11
0
0
0
388
0
1
930
212
2 370
657
Počet
Počet - nové
Počet
Počet - nové
14
4
105
63
27
4
2
33
6
138
3
3
22
3
17
530
156
12
43
1 192
0
0
10
27
2
0
0
6
6
90
2
2
1
0
6
38
29
5
5
234
Poplatky
[mil. Kč]
Poplatky
[mil. Kč]
508
0
54
1
0
3
13
71
7
56
3
2
260
11
24
4 447
364
0
1
5 826
Poplatky - nové
[mil. Kč]
0
0
17
0
0
0
0
3
1
24
0
2
0
0
4
12
349
0
0
413
CZ-NACE - úroveň 1
41
Výstavba budov
A
Zemědělství, lesnictví, rybářství
42
Inženýrské stavitelství
B
Těžba a dobývání
43
Specializované stavební činnosti
C
Zpracovatelský průmysl
45
Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
D
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
46
Velkoobchod, kromě motorových vozidel
E
Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a
sanacemi
47
Maloobchod, kromě motorových vozidel
F
Stavebnictví
49
Pozemní a potrubní doprava
G
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
50
Vodní doprava
H
Doprava a skladování
51
Letecká doprava
I
Ubytování, stravování a pohostinství
52
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
J
Informační a komunikační činnosti
53
Poštovní a kurýrní činnosti
K
Peněžnictví a pojišťovnictví
55
Ubytování
L
Činnosti v oblasti nemovitostí
56
Stravování a pohostinství
M
Profesní, vědecké a technické činnosti
58
Vydavatelské činnosti
N
Administrativní a podpůrné činnosti
59
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů,
pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
O
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
60
Tvorba programů a vysílání
P
Vzdělávání
61
Telekomunikační činnosti
Q
Zdravotní a sociální péče
62
Činnosti v oblasti informačních technologií
R
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
63
Informační činnosti
S
Ostatní činnosti
64
Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
65
Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního
zabezpečení
66
Ostatní finanční činnosti
68
Činnosti v oblasti nemovitostí
69
Právní a účetnické činnosti
70
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
71
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
72
Výzkum a vývoj
73
Reklama a průzkum trhu
74
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
75
Veterinární činnosti
77
Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
78
Činnosti související se zaměstnáním
CZ-NACE - úroveň 2
01
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
02
Lesnictví a těžba dřeva
03
Rybolov a akvakultura
05
Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
06
Těžba ropy a zemního plynu
07
08
Těžba a úprava rud
Ostatní těžba a dobývání
09
Podpůrné činnosti při těžbě
10
Výroba potravinářských výrobků
11
Výroba nápojů
12
Výroba tabákových výrobků
13
Výroba textilií
79
Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související
činnosti
14
Výroba oděvů
80
Bezpečnostní a pátrací činnosti
15
Výroba usní a souvisejících výrobků
81
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
16
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a
slaměných výrobků, kromě nábytku
82
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
84
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
85
Vzdělávání
86
Zdravotní péče
87
Pobytové služby sociální péče
88
Ambulantní nebo terénní sociální služby
90
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
91
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
92
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
93
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
94
Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných
zájmů
17
18
19
Výroba papíru a výrobků z papíru
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
20
Výroba chemických látek a chemických přípravků
21
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
22
23
24
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
25
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů
a zařízení
26
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27
Výroba elektrických zařízení
95
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně
pro domácnost
28
Výroba strojů a zařízení j. n.
96
Poskytování ostatních osobních služeb
29
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
30
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
31
Výroba nábytku
32
Ostatní zpracovatelský průmysl
33
Opravy a instalace strojů a zařízení
35
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
36
Shromažďování, úprava a rozvod vody
37
Činnosti související s odpadními vodami
38
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu
využití
39
Sanace a jiné činnosti související s odpady
OKEČ - úroveň 2
01 - Zemědělství, myslivost a související činnosti
02 - Lesnictví a související činnosti
05 - Rybolov, chov ryb a související činnosti
10 - Těžba uhlí, lignitu a rašeliny
11 - Těžba ropy, zemního plynu a související činnosti kromě průzkumných vrtů
12 - Těžba a úprava uranových a thoriových rud
14 - Těžba a úprava ostatních nerostných surovin
15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů
17 - Výroba textilií a textilních výrobků
18 - Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin
19 - Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi
20 - Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných
výrobků kromě nábytku
21 - Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru
22 - Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů
23 - Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy
24 - Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken
25 - Výroba pryžových a plastových výrobků
26 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
27 - Výroba základních kovů a hutních výrobků
28 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a
zařízení)
29 - Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.
30 - Výroba kancelářských strojů a počítačů
31 - Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.
32 - Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů
33 - Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů
34 - Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů
35 - Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
36 - Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j. n.
37 - Recyklace druhotných surovin
40 - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie
41 - Shromažďování, úprava a rozvod vody
45 - Stavebnictví
50 - Obchod, opravy a údržba motorových vozidel; maloobchodní prodej
pohonných hmot
51 - Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel)
52 - Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu
a převážně pro domácnost
55 - Ubytování a stravování
60 - Pozemní a potrubní doprava
63 - Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních kanceláří a
agentur
64 - Spoje
65 - Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování
66 - Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního
zabezpečení
67 - Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
70 - Činnosti v oblasti nemovitostí
71 - Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní
potřebu a převážně pro domácnost
72 - Činnosti v oblasti výpočetní techniky
73 - Výzkum a vývoj
74 - Ostatní podnikatelské činnosti
75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
80 - Vzdělávání
85 - Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti
90 - Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné
činnosti
91 - Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j. n.
92 - Rekreační, kulturní a sportovní činnosti
93 - Ostatní činnosti
Download

Podklad pro workshop - Regionální inovační strategie hl. m. Prahy