Při užití metody pomocí nožových mlýnů vzniká na lince ELDAN lesklý a hladký granulát s označením:
S1
0 – 1 mm
S3
1 – 3 mm
S3s (staré pneumatiky)
Katalog pryžových granulátů
S4
1 – 4 mm
S4s (staré pneumatiky)
S6
2 – 6 mm
VEDLEJŠÍ PRODUKTY VZNIKAJÍCÍ PŘI RECYKLACI
Při recyklaci pneumatik je hlavním produktem pryžový granulát, vedlejšími produkty jsou textilní vlákno a ocelový kord.
Textilní vlákno
Jedná se o materiál vhodný především k izolaci. Tento výrobek má protihlukové a antivibrační vlastnosti, je vhodný
k oddělení zdroje hluku a vibrací od statických částí.
Výrobek neovlivňuje kvalitu životního prostředí, nemá žádné nebezpečné vlastnosti a neohrožuje zdraví lidí a zvířat.
Hipotextil
Jde o směs textilního materiálu a gumového granulátu. Využívá se především pro výběhy koní z důvodu svých výborných vlastností, jako jsou pružnost a objemová stálost.
Ocelový kord
Jde o ocel oddělenou magnetickými separátory o čistotě 97%. Materiál je využíván v hutích pro výrobu nových typů ocelí.
www.rpgrecycling.cz
www.rpgrecycling.cz
Typy
vykupovaných
pneumatik
Výrobní kapacita společnosti se soustřeďuje na výrobu pryžové drtě z nových i starých pneumatik (realizace
produktů z recyklované pryže), plnící dnes celosvětové úsilí na posílení zpracování a využívání druhotných
surovin.
Metody zpracovávání
Opotřebované a nepotřebné pneumatiky jsou zpracovávány mechanicky za běžných teplot dvěma způsoby:
G 2
• pomocí kalandrů
• pomocí nožových mlýnů
0,7 – 1,6 mm
G 3
1,6 – 2,8 mm
Výstupním produktem je pryžový granulát dvou různých povrchů o různé velikosti zrna, disponující vlastnostmi
jako jsou stálost a dlouhá životnost. Dodáváme jej v široké škále frakcí.
Způsoby užití granulátu
K výkupu přijímáme tyto druhy pneumatik:
•osobní
•nákladní
•traktorové
Pneumatiky jsou ekologicky zpracovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění.
Vzhledem k množství frakcí má granulát široké možnosti uplatnění v různých odvětvích:
•
•
•
•
•
•
•
•
strojírenství (různé antivibrační desky a podložky)
stavebnictví (dlažby, obrubníky, kanálové vpusti, protihlukové desky, silnice)
gumárenský průmysl (výroba dopravních pásů)
plastikářský a obuvnický průmysl (různá plniva)
komunální sféra (elastické povrchy, dětská hřiště)
při výstavbě sportovišť (povrchy tenisových kurtů, fotbalových hřišť, atletických oválů)
ve spalovnách a cementárnách
při likvidaci ekologických havárií (sorbent)
Pryžový granulát G0 z modifikované pryžové drtě se používá jako sorpční materiál sloužící k sanaci
při likvidaci havárií.
Ke všem granulátům vlastníme certifikáty.
Doporučené užití:
KATALOG PRYŽOVÝCH GRANULÁTŮ
Metodou mletí za pomocí kalandrů vzniká granulát s členitou strukturou povrchu s označením:
G 0
0,0 – 0,4 mm
G 1
0,0 – 0,7 mm
• Dokonalá sorpce všech kapalin z pevných povrchů
• Dokonalé očištění povrchu bez zbytkového kluzného efektu
• Dočišťování úniků z obtížně přístupných míst a nerovných povrchů
Parametry:
• Absorpce benzínu – 6 l/kg sorbentu
• Absorpce nafty – 4 l/kg sorbentu
• Absorpce motorového oleje – 4 l/kg sorbentu
Stálost:
Min. 2 roky pro nepoužitý výrobek skladovaný v suchém prostředí.
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle 1999/45/ES.
Download

vedlejší produkty vznikající při recyklaci