Základní registr agend orgánů veřejné
moci a některých práv a povinností:
údaje informačního systému a jejich
využití
PhDr. Jan Tretera
Odbor veřejné správy a eGovernmentu
Ministerstvo vnitra
Jihlava 27. 9. 2013
Obsah prezentace
= údaje IS ZR RPP
1. Údaje o agendách a působnostech
(orgánů veřejné moci).
2. Údaje o právech a povinnostech
(subjektů údajů v ROB a ROS).
3. Údaje o procesních modelech agend.
2
Údaje o agendách a působnostech
= orgánů veřejné moci
•
•
definice dat
¾
§ 51 ZZR
¾
referenční : agenda, předpis agendy a OVM, činnosti,
OVM, ohlašovatel, přístup do ZR /AIS, role, rozsah
oprávnění; nereferenční: počet úředních osob.
zdroje dat (editoři)
¾
¾
¾
•
Editor : odstavec 2 § 51 ZZR = MV (správce),
zdroje : § 53 = ohlašovatelé
zdroje : odstavce 1 § 55 = OVM
stav dat – vybraná statistika
¾
330 agend, 7 582 OVM, 101 typů souhrnných označení,
29 ohlašovatelů, 532 991 působností v RPP, 101 359
ukončených působností.
3
Údaje o agendách a působnostech
- nástroje sběru
4
Údaje o agendách a působnostech
- využití
5
Údaje o agendách a působnostech
- využití pro budoucí rozvoj
6
Údaje o agendách a působnostech
- celkové přínosy
•
•
přínosy a využití pro veřejnou správu
¾
Matice k řízení přístupu k údajům ZR a AIS,
¾
podklad pro revizi a doplnění kompetencí do organizačních
řádů u správních úřadů a vyjasnění gescí za legislativu,
¾
podklad pro doplnění či vypracování organizačního řádu a
ujasnění rozsahu působnosti OVM,
¾
provázání působnosti OVM k výstupům legislativy,
¾
ujasnění právních pojmů ve VS.
přínosy a využití pro veřejnost
¾
postupné snižování vymáhaných údajů po občanech,
¾
snížení rizik z nesprávného úředního postupu.
7
Údaje o právech a povinnostech
= subjektů údajů v ROB a ROS
•
•
definice dat
¾
odstavec 1 a 2 § 52 ZZR
¾
referenční : název a ID vydávajícího OVM, identifikace
ustanovení, referenční vazba na ROB a ROS (AIFo),
název a kód agendy, vymezení (právo/povinnost), datum
nabytí právní moci, označení rolí pro přístup
zdroje dat (editoři)
¾
¾
•
zdroje : OVM zapisující do AIS editující ROB (např.ISEO)
zdroje : OVM zapisující do AIS editující ROS (do 64
centrálních rejstříků a evidencí, 170 tzv. agendových míst,
tj. 546 OVM)
stav dat – vybraná statistika (k 16.9.2013)
¾
ukládá 446 OVM, dle 29 zákonů, dosud 542 201
rozhodnutí
8
Údaje o právech a povinnostech
- přínosy
• přínosy a využití pro veřejnou správu
¾
Identifikace ke změnám v ROB a ROS,
¾
centrální úložiště údajů o rozhodnutích OVM.
• přínosy a využití pro veřejnost
¾
Možnost identifikace, jak, kdy a kdo o mně rozhodoval,
¾
možnost reklamace, jak, kdy a v čem o mně rozhodoval.
9
Údaje o procesních modelech agend.
- rozvoj informačního systému ZR
•
•
•
definice dat
¾
Procesní model agendy:
™
stávající výkon (AS-IS) a cílový výkon (TO-BE).
™
Procesní popis, četnost, časová pracnost, náklady,
kvalita, optimalizační hypotézy
¾
Standard a jeho parametry:
™
= minimální podmínky výkonu agendy
zdroje dat (editoři)
¾
Editor = MV (správce),
¾
Hlavní zdroj : § 53 ZZR = ohlašovatelé
¾
Další zdroje : připomínkující, metodické centrum , OVM
stav dat – statistika
¾
30 vzorových procesních modelů agend
10
Údaje o procesních modelech agend
- vztah k údajům v RPP
11
Údaje o procesních modelech agend
- postup sběru dat
12
Údaje o procesních modelech agend
- obsah údajů standardu agendy
13
Údaje o procesních modelech agend
- přínosy
• přínosy a využití pro veřejnou správu
¾
Optimalizace výkonu agendy beze změny předpisů,
¾
zpětná i dopředná vazba při změně předpisů,
¾
sjednocení výkonu, úspory nákladů, času i komunikace.
• přínosy a využití pro veřejnost
¾
Sjednocení výkonu, úspory společenského času
¾
i komunikace.
14
Děkuji za pozornost !
PhDr. Jan Tretera
odbor veřejné správy a eGovernmentu
15
Download

Jan Tretera_data v RPP