IČO : 27580687 DIČ : CZ27580687
Meteorologická 792/29, 142 00 Praha 4 – Libuš
společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 10950
tel: 774 835 348; email: [email protected]; web: http://www.jerkman.as
Adresát:
Družstvo STANDARD
p. Foldyna
email: [email protected]
Kafkova 594/37
160 00 Praha 6 - Dejvice
Věc: Cenová nabídka pasportizace (zaměření a zakreslení) jednotek a zpracování prohlášení vlastníka budovy
A. Zadávací údaje
Na základě Vaší poptávky ze dne 24. 01. 2013 a Vám tímto předkládám naši cenovou nabídku pasportizace
(zaměření a zakreslení) jednotek a zpracování prohlášení vlastníka budovy.
Tato nabídka vychází ze sdělených specifikací a informací zjištěných z veřejně přístupných informačních registrů.
Na základě těchto skutečností a platných právních norem jsme tedy vycházeli z následujících údajů:
1) Předmětem pasportizace budou jednotky ve smyslu §2. písm. h) zák. č. 72/1994 Sb. nacházející se v
budově číslo popisné 594, katastrální území Dejvice, Praha, ve které se nachází 14 bytů.
2) Pozemek parc. č. 497/2, na kterém je budova postavena, je taktéž ve vlastnictví družstva.
3) Budova ani pozemek nejsou zatíženy žádnými věcnými právy třetích osob.
4) Předmětem prohlášení vlastníka bude vymezení jednotek v budově uvedené v bodu 1).
Předmětem této nabídky má být dle požadavků zadavatele, ocenění pasportizace (zaměření a zakreslení) jednotek
a zpracování prohlášení vlastníka budovy.
B.1. Cenová nabídka – Privatizace bytů (sazba DPH je kalkulována ve výši 21%)
Zaměření jednotek
Úkon
Zaměření a zakreslení 1 jednotky (pasportizace)
Zaměření 1 sklepní kóje
Celkem zaměřovaných jednotek = 14
Celkem zaměřovaných sklepních kójí = 14
Celkem za zaměření
Cena bez DPH
720,-Kč
50,-Kč
10 080,-Kč
700,-Kč
10 780,-Kč
Cena s DPH
871,20 Kč
60,50 Kč
12 196,80 Kč
847,00 Kč
13 043,80 Kč
Prohlášení vlastníka budovy
Úkon
Prohlášení vlastníka v domě s 15 a méně jednotkami (á jedn.)
Počet jednotek vymezených prohlášením vlastníka = 14
Celkem za vypracování prohlášení vlastníka
Cena bez DPH
12 000,-Kč
12 000,-Kč
12 000,-Kč
Cena s DPH
14 520,00 Kč
14 520,00 Kč
14 520,00 Kč
Za uvedené úkony celkem
Náklady rozpočítané na 1 z vymezovaných jednotek
22 780,-Kč
27 563,80 Kč
1 627,-Kč
1 969,00Kč
Správní poplatek (kolek) za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
1 000,-Kč
1 000,00 Kč
Počet správních poplatků = 1
1 000,-Kč
1 000,00 Kč
Náklady (včetně kolku) rozpočítané na 1 z vymezovaných jednotek cca.
1 699,-Kč
2 040,00 Kč
K uvedeným cenám je též nutné připočítat náklady spojené s úředním ověřením podpisů statutárních zástupců
družstva, přičemž postačující je pouze jeden stejnopis prohlášení vlastníka budovy s úředně ověřenými podpisy.
Podpisy na ostatních stejnopisech ani na návrhu na vklad prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí
úředně ověřeny být nemusí. Prohlášení vlastníka musí být vypracováno nejméně ve 3 stejnopisech. Je též možné
požádat katastrální úřad o uložení podpisových vzorů členů statutárního orgánu družstva do centrálního registru,
což následně snižuje náklady a uspoří čas potřebný na ověřování jejich podpisů (zejména při následujících
převodech bytů).
B.2. Doplňující informace - pasportizace
Co se týká obvyklého dotazu na nutnost zaměření jednotek, uvádím, že primárně se vychází ze stavební
dokumentace a kolaudačního rozhodnutí. Zaměření je tak nutné provést vždy u jednotek, jejichž aktuální a
skutečný stav neodráží stav uvedený v projektové dokumentaci. Zde je však také nutné uvést, že způsoby
stanovení velikostí podlahové plochy jednotek se různí v závislosti na účelu, pro který je zaměření zpracováváno
(např. pro stanovení výše nájemného, rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu, oceňování nemovitosti nebo
pro potřeby zákona o vlastnictví bytů). Je tedy velmi pravděpodobné, že i v případě, že je k dispozici stavební
dokumentace budovy, výměry podlahových ploch v ní uvedené, nemusí nutně korespondovat se stavem
použitelným pro stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech budovy ve smyslu
ustanovení §2 písm. i) a §8 odst. 2. zák. č. 72/1994 Sb. Zaměření proto vždy provádíme, a to i proto, že jeho
součástí je i zaznamenání stávajícího vybavení jednotek, jehož seznam je povinnou náležitostí popisu každé
jednotky vymezené prohlášením vlastníka. Přesná výměra jednotky je však důležitá především z důvodu síly
hlasovacích práv a podílení se na nákladech spojených s opravami, provozem a údržbou domu, neboť každý
vlastník jednotky je povinen se na těchto nákladech podílet (není-li shromážděním SVJ stanoveno jinak) a
oprávněn hlasovat podle poměru podlahové plochy své jednotky k součtu podlahových ploch všech jednotek
v domě. Je tak zřejmé, že i drobné chyby ve výměrách mohou způsobit problémy v soužití obyvatel domu, které
mohou vyvrcholit až soudními spory. Z uvedeného tak vyplývá, že rozhodně není možné nechat určení velikosti
podlahové plochy jednotek na uvážení jednotlivých družstevníků – uživatelů bytů, a to kromě jiného i z toho
důvodu, že významné chyby v kalkulaci výměr mohou v krajních případech vést až k rozhodnutí soudu o
neplatnosti prohlášení vlastníka budovy a tím i všech navazujících právních úkonů.
Z těchto důvodů proto neposkytujeme službu zpracování prohlášení vlastníka budovy samostatně, ale pouze ve
spojení se službou zaměření jednotek.
Zaměřování je prováděno laserovými měřicími přístroji značky Stanley a Bosch, přičemž jejich výrobcem povolená
tolerance měření je +/- 2mm/60m, resp. +/- 1mm/30m. Zaměřování samotné je pak prováděno s tolerancí
přesnosti při nerovnosti stěn +/- 0,0025m2/1m2. Kalkulace výměr podlahových ploch je prováděna se
zaokrouhlením na 0,01m2.
Základním předpokladem pro úspěšné zaměření je zpřístupnění všech jednotek v domě. To však obvykle nepůsobí
problémy, neboť jednotku vždy zpřístupní osoba, která ji ve skutečnosti užívá, případně uživatel bytu k tomu
pověří jinou osobu (např. člena představenstva, souseda apod.).
Zaměřování provádíme i ve večerních hodinách či o víkendech. Pro zaměření vždy s vlastníkem domu dohodneme
termíny řádné a jeden termín náhradní. Tyto termíny vyvěsíme v předstihu a v přehledné tabulce (s uvedením
data a časových intervalů) na domovní vývěsku a každý uživatel bytu se zapíše k termínu, který mu nejlépe
vyhovuje (v panelových domech se doba zaměření jednoho bytu včetně kóje pohybuje kolem cca. 20 minut).
Nejsou-li některé jednotky v těchto termínech pro zaměření zpřístupněny, pak stanovíme ještě termín výjimečný,
avšak za tento výjimečný termín zaměření účtujeme částku 1 000,-Kč + DPH.
Před zahájením zaměřování je též třeba učinit dohodu o způsobu stanovení podlahové plochy pro případ, že
některá jednotka nebude zpřístupněna v žádném termínu. Obvykle se v takovém případě stanovuje podlahová
plocha průměrem již naměřených hodnot u dispozičně identických jednotek nebo v krajním případě z projektové
dokumentace.
Dle ustanovení §2 písm. b) a c) zákona je předpokladem vymezení jednotek v budově, existence kolaudačního
rozhodnutí (u dokončených budov), případně stavebního povolení (u budov rozestavěných). Před zahájením
zaměřování je proto nezbytné takové rozhodnutí stavebního úřadu předložit. Nemá-li vlastník budovy toto
rozhodnutí k dispozici, je možné v archivu místně příslušného stavebního úřadu nahlédnout do stavební
dokumentace budovy a opis rozhodnutí pořídit. V případě potřeby toto můžeme učinit jménem vlastníka, avšak je
třeba nás k tomu písemnou plnou mocí zmocnit (některé úřady vyžadují, aby podpisy na plné moci byly úředně
ověřeny). Spolu s kolaudačním rozhodnutím též pořizujeme i opis půdorysu nejméně jednoho podlaží, který slouží
jako základní identifikace stavební konstrukce budovy.
C.1. Termíny zpracování objednaných úkonů – Smluvní vztah
Při provádění služeb klademe důraz na co nejmenší časové zatížení členů představenstva družstva (objednatele), a
proto, je-li to možné, vždy vše řešíme osobně v místě provádění díla.
Pro zajištění požadovaného účelu a v případě, že bude naše společnost vybrána pro jeho realizaci, Vám bude
obratem zaslán návrh znění smlouvy o dílo, která stanoví přesné termíny plnění, termíny splatnosti cen, jakož i
ostatní ujednání vztahující se k dané činnosti. Smlouva o dílo vždy obsahuje i ustanovení o zajištění kvality a
bezchybnosti prováděných úkonů, a to pod smluvní pokutou a ve formě povinnosti zhotovitele (naší společnosti)
provést bezplatně na vlastní náklad veškeré opravy případných vad listin, které by bránily jejich vkladu do
katastru. Veškeré tyto údaje pak samozřejmě závisí na dohodě obou smluvních stran. Pro obecnou orientaci však
uvádíme, že prohlášení vlastníka budovy předkládáme družstvu do 4 týdnů ode dne zaměření poslední jednotky v
domě, přičemž splatnost cen za provedené úkony je 7 dnů od jejich předání objednateli.
C.2. Termíny zpracování objednaných úkonů – Orientační harmonogram
Úkon
Uzavření smlouvy o dílo
Termín
31. 01. 2013
Fyzické zaměření bytů
do 31. 01. 2013
Předložení konceptu prohlášení vlastníka družstvu k odsouhlasení, včetně
půdorysných schémat jednotlivých podlaží
do 28. 02. 2013
Schválení konceptu prohlášení vlastníka představenstvem družstva
do 07. 03. 2013
Zpracování finálního znění prohlášení vlastníka budovy a jeho předání družstvu
k podpisu
do 14. 03. 2013
Podpis prohlášení vlastníka členy představenstva družstva
do 21. 03. 2013
Podání návrhu na vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí
do 28. 03. 2013
Zápis vlastnických práv k jednotkám v katastru nemovitostí (správní řízení KÚ)
do 30. 04. 2013
D. Reference
Společnost Jerkman a.s. se specializuje na oblast bytového družstevnictví, družstevní bytové výstavby a
problematiku skupinového vlastnictví bytů jako celek. Naše práce spočívá v poradenské a investorské činnosti ve
vztahu ke skupině vlastníků či uživatelů bytů. Obvykle se jedná o domy ve spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků
jednotek tvořících společenství nebo o domy malých bytových družstev, jejichž členskou základnu tvoří především
uživatelé - nájemci bytů. Pro více informací prosím navštivte naši webovou prezentaci na adrese
http://www.jerkman.as. Možnost zúčastnit se předmětného výběrového řízení jsme tedy uvítali. Na základě
požadavku zadavatele níže, jako referenční akce obdobné povahy a rozsahu prováděné v současnosti či blízké
minulosti uvádíme:
-
Zpracování prohlášení vlastníka budovy čp. 750, v ulici Táborská 20, Praha 4 - Nusle, včetně zaměření 27
bytových 1 nebytové jednotky ve vlastnictví Bytové družstvo Táborská 20.
(kontaktní osoba Jiří Kosina – předseda představenstva; tel: 608 132 420)
-
Zpracování prohlášení vlastníka budovy, včetně zaměření 15 bytových jednotek, sklepních prostor a krytu
civilní obrany v domě čp. 1587, ulice Herálecká I., Praha 4 – Krč pro společnost HERÁLECKÁ 1587 s.r.o.,
včetně založení SVJ a likvidace společnosti.
(kontaktní osoba Miloš J. Zenkl – jednatel; tel: 723 963 941)
-
Zpracování prohlášení vlastníka budovy v domě čp. 1424, smlouvy o výstavbě dle §17 a násl.
zák.č.72/1994 Sb. a smluv o převodu do vlastnictví členů BD Ortenovo nám.23,Praha 7, včetně zaměření
jednotek. Předmětem zpracovaných úkonů bylo 31 bytových jednotek, 4 nově vzniklé bytové jednotky
v půdní vestavbě a 3 nebytové jednotky v 1.NP domu.
(kontaktní osoba Mgr. Jan Volt – předseda představenstva; tel: 608 120 220).
-
Zaměření 46 bytových jednotek a zpracování prohlášení vlastníka budovy v domě čp. 1188 a 1189 v ulici
Přímětická č. or. 12 a 14, Praha 4 – Michle pro Bytové družstvo Přímětická I, 1188-9, včetně vypracování
smluv pro převod všech 42 jednotek do vlastnictví členů družstva, založení SVJ a likvidace družstva.
(kontaktní osoba Jan Vrbík – předseda představenstva; tel: 608 634 714)
-
Zaměření 35 bytových jednotek a zpracování prohlášení vlastníka budovy v domě čp. 1616 v ulici Jelínkova
č.or. 1, Praha 8 – Kobylisy pro Bytové družstvo Jelínkova 1616/1.
(kontaktní osoba Zdeněk Vyvadil – místopředseda představenstva; tel: 602 142 036)
-
Zaměření 89 jednotek a zpracování prohlášení vlastníka budovy v novostavbě bytového domu čp. 986 na
pozemku parc. č. 429/48, kat. úz. Libuš, Praha 4, pro společnost AAA BYTY.CZ akciová společnost (investor
MARIE GROUP s.r.o.)
-
Zaměření 150 jednotek a zpracování prohlášení vlastníka budovy v novostavbě bytového domu na
pozemku parc. č. St.4383, kat. úz. Pražské předměstí, Hradec Králové, pro společnost AAA BYTY.CZ
akciová společnost (investor Obytný komplex KOLLÁROVA, spol. s r.o.)
Realizované akce, u kterých nebyl zástupci vlastníka udělen výslovný souhlas s poskytnutím referenčních údajů
třetím osobám, neuvádíme. Telefonické spojení na zástupce vlastníka uvádíme pouze v případě jeho výslovného
souhlasu.
Věřím, že tato nabídka obsahuje vše potřebné pro Vaše rozhodnutí o výběrovém řízení a jsem s pozdravem
V Praze dne 25. ledna 2013
_____________________________
Jan Kemr
prokurista společnosti Jerkman a.s.
Download

Zde - O nás