Regulační skupina ADEX
Seznam materiálu
Topenářské komponenty
Regulační komponenty
Regulátor
Servopohon
Držák
ADEX Comfort 11 ….…………… 1 ks ( krabice i s příslušenstvím )
ESBE ARA 663
………………. 1 ks ( krabice i s příslušenstvím )
ADEX VRG
………………. 1 ks ( sáček i s příslušenstvím )
Postup montáže
1.
Díly 1, 2, 3 zasuňte na doraz
do trojcestného ventilu 4 a velmi
lehce, aby nedošlo k deformaci
trubek, zpevněte sestavu svěrnými
maticemi na ventilu.
2.
Zkompletujte celou sestavu:
Závitové spoje utěsněte vhodným
těsněním. V případě nutnosti,
nechejte těsnění zatuhnout.
Převlečné matice utáhněte jen
zlehka, pro kontrolu jejich
bezchybné funkce.
3.
Skupinu vsaďte do topného
systému:
Na trojcestném ventilu povolte
svěrné matice, aby se trubky
mohly ve ventilu posunovat.
Potom pečlivě utáhněte všechna
šroubení a nakonec utáhněte
svěrné matice na trojcestném
ventilu.
Napusťte topnou soustavu
a proveďte zkoušku těsnosti.
Pozor, toto je zjednodušené schéma. Systém musí být zabezpečen podle
platných technických norem a předpisů.
4.
Připravte si příslušenství k servopohonu
a příslušenství k držáku VRG.
Unašeč (3) nasaďte na směšovací ventil tak,
že mezi unašeč (3) a hřídel ventilu (1) vložíte
podložku (2).
Aby podložka nepadala, potřete ji vazelínou.
5.
Unašeč i servopohon natočte do výchozí
polohy pro montáž.
Legenda: 1 - hřídel směšovacího ventilu
2 - podložka (příslušenství držáku)
3 - unašeč (příslušenství servopohonu)
6.
Pomocí šroubů M4 x 6 sestavte držák
a přiložte jej na směšovací ventil
v požadované poloze.
7.
Nasaďte servopohon na směšovací
ventil a přišroubujte jej středovým
šroubem.
Na servopohon nasaďte otočný
knoflík.
8.
Z regulátoru sejměte víko a pomocí
šroubu M3 x 12 připevněte regulátor
na držák.
9.
Připojte čerpadlo bojleru a připáskujte čidla:
Čerpadlo bojleru zapojte do kotle. Většina kotlů je k tomu vybavena příslušnými svorkami.
Nelze-li čerpadlo bojleru zapojit do kotle, zapojte je přes příložný termostat.
Příložný termostat upevněte k čidlu K co nejblíže ke kotli a nastavte jej na cca 60°C.
Čidla i příslušenství pro jejich upevnění jsou součástí výbavy regulátoru ADEX:
Čidla regulátoru rozmístěte dle obrázku.
K trubce je uchytíte stahovací sponou přes
kontaktní měděnou pásku.
Přívod je možno podle potřeby zkrátit nebo
prodloužit. Odpor přívodu musí být menší
než 20W.
Teplotní čidlo s kontaktní
páskou
Izolace čidla termoizolační
páskou
modré čidlo (V)
rudé čidlo (K)
černé čidlo (T)
Čidlo venkovní teploty ADEX (B)
Čidlo venkovní teploty se umísťuje na severní stranu
budovy tak, aby nebylo vystaveno přímému slunečnímu
svitu nebo jinému nežádoucímu tepelnému sálání.
Venkovní čidlo není součástí standardní výbavy regulátoru.
10.
Zapojte regulátor ADEX:
1. Do regulátoru zapojte čerpadlo topného okruhu a servopohon.
2. Dle zvoleného způsobu regulace připojte případně i pokojový termostat a venkovní čidlo.
3. Bude-li kotel v létě ohřívat TUV, zapojte i kotel a termostat zásobníku TUV.
11.
Nastavte kotel:
Termostat kotle nastavte na 75 až 85°C.
12.
Nastavte regulátor ADEX:
Obě páčky konfiguračního přepínače přepněte nahoru.
ON
1
2
Otočný přepínač nastavte dle zvoleného řídícího programu.
Viz návod regulátoru ADEX Comfort 11, str. 15 – 18.
TMIN
TMAX
D
T
- nastavit dle návodu pro zvolený řídící program
- nastavit dle návodu pro zvolený řídící program
- nastavit na cca 90 až 95°C
- nastavit cca o 5°C méně jako termostat kotle
(Příklad: Termostat kotle nastaven na 80°C, T nastavte na 75°C.)
Popis funkce
Regulátor kontroluje teplotu výstupní kotlové vody.
Je-li teplota kotle stejná nebo vyšší jak hodnota nastavená prvkemaT, otevírá regulátor
směšovací ventil podle aktuální potřeby topného okruhu.
Je-li teplota kotle nižší jak hodnota nastavená prvkemaT, rozsvítí se kontrolkaaT a regulátor
přivře směšovací ventil, aby zabránil dalšímu poklesu kotlové teploty.
Nestačí-li výkon kotle a teplota kotlové vody stále klesá, přivírá regulátor postupně dál
směšovací ventil. Trvá-li tento stav déle jak 30 minut nebo teplota kotle klesne o 15°C pod
hodnotu nastavenou prvkemaT, zavře regulátor směšovací ventil a vypne čerpadlo topného
okruhu.
Hrozí-li, že teplota kotle překročí hodnotu nastavenou prvkemaD, rozsvítí se kontrolkaaD
aaregulátor natáčí směšovací ventil tak, aby odvedl přebytečné teplo do topného okruhu a to
bez ohledu na potřeby topného okruhu.
Pokud kotel topí, je průběžně ohříván i bojler. Bojler tak může být ohřátý až na kotlovou
teplotu. Z tohoto důvodu je vhodné osadit na výstup teplé užitkové vody termostatický
směšovací ventil.
Download

Dokumentace Skupiny Adex