Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Šablona/číslo materiálu:
III/2 VY_32_INOVACE_BI605
Jméno autora:
Mgr. Lucie Křepelová
Třída/ročník
3. ročník
Datum vytvoření:
2.3.2014
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Ekologie – Ekosystém
Předmět:
Biologie
Způsob využití:
Prezentace je určena k porozumění pojmu
ekosystém a k rozlišení přírodních a umělých
ekosystémů , a k uvědomění si, jak člověk
narušuje přírodní ekosystémy.
Klíčová slova:
Přirozený ekosystém, umělý ekosystém,
autoregulace, sukcese, stabilita, rovnováha,
klimax.
Druh učebního materiálu:
Prezentace
EKOSYSTÉM
• Základní stavební a funkční jednotka přírody.
• Spojení živé a neživé přírody.
• Společenstvo organismů spolu s abiotickým
prostředím.
• Ekosystémy mají svůj vývoj, neustále se mění.
• Přírodní ekosystémy – lidskou činností téměř
nedotčené.
• Umělé – člověkem vytvořené a udržované.
SUKCESE EKOSYSTÉMU
PRIMÁRNÍ VÝVOJ – vznik ekosystému na
neosídlených biotopech (ostrovy, haldy,
náspy).
SEKUNDÁRNÍ VÝVOJ – vývoj na již
osídlených, ale narušených biotopech,
např. po požáru, povodni, kácení stromů,
výbuchu sopky apod. Probíhá rychleji.
Obr. 1 – 10: Přírodní ekosystémy
PŘÍRODNÍ EKOSYSTÉMY
• Dnes vzácné – např. prales, poušť, oceán, jezera,
korálové útesy, bažiny, rašeliniště, kapička vody.
• U nás se k nim blíží chráněná území.
• Velká druhová bohatost.
• Schopnost sebeobnovování (autoreprodukce),
vlastního řízení (autoregulace) a vývoje
(sukcese).
• Jsou schopny reagovat na měnící se podmínky a
udržovat rovnováhu mezi jednotlivými složkami a
vytvářet dlouhodobou stabilitu.
PŘÍRODNÍ EKOSYSTÉMY
• Přírodní katastrofy (požár, povodeň) nebo člověk
svými činnostmi mohou zcela narušit vztahy v
ekosystému.
• Závisí na odolnosti druhů, na míře poškození.
Narušuje člověk často přírodní rovnováhu?
Uveďte příklady.
Obr. 11 – 13: Umělé ekosystémy
UMĚLÉ EKOSYSTÉMY
• Většina toho, co nás obklopuje, např. louky, lesy,
pole, města, přehradní nádrže, sady, skleník,
zahrada, akvárium, třída apod.
• Nízký počet druhů.
• Nestabilita, takové systémy nemají schopnost
autoregulace ani samostatné obnovy.
• V umělé stabilitě je udržuje člověk, např.
používáním hnojiv, pesticidů, ošetřováním,
obděláváním polí, čištěním akvária, sekáním
trávy apod.
UMĚLÉ EKOSYSTÉMY
• Vhodné podmínky pro přemnožení škůdců,
ekosystém není schopen účinné obrany, chybějí
predátoři. Nutný zásah člověkem!
• Ekosystémy jsou náchylné i k dalším poškozením.
Obr. 14-15: Mandelinka bramborová
KLIMAX
• Konečné stádium vývoje ekosystému.
• Výsledkem vývoje ekosystému je relativně
ustálený stav; dosažení stability za daných
podmínek.
V praxi – žádné stádium klimaxu nelze
považovat ze neměnné v čase, všechny složky
přírody se neustále přirozeně vyvíjejí a v čase
proměňují.
POUŽITÉ ZDROJE
•
Obr.1-13 [cit. 2014-03-02] Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Mvey0290.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Pterois_volitans_red.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Octopus_vulgaris_2.jpg
http://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/10/17/20/45/starfish-197188_640.jpg
http://marinefishmaster.com/marinegallery/thumbs/lrg-612-blue_comet_star_fish.jpg
http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200202%20houboci/Obr.%20020204.houba.Aplysina%20sp.L
J_zmensenina.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Pseudoceros_dimidiatus.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Pseudocerotidae__Pseudoceros_ferrugineus.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Padle_kmeny_prales_polom.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Ribnisko_jezero.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Bombay22.jpg
http://pixabay.com/static/uploads/photo/2010/12/13/09/56/corn-1935_640.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Amaterske_akvarium.jpg
POUŽITÉ ZDROJE
•
Obr. 14-15[cit. 2014-03-02] Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW:
http://fifthseasongardening.com/wpcontent/uploads/2011/06/col_colorado_potato_beetle_larva01.jpg
http://esperxatsalhort.files.wordpress.com/2009/10/p1200682.jpg
•
ŠLÉGR, Jiří; KISLINGER, František; LANÍKOVÁ, Jana. Ekologie a ochrana životního prostředí: pro
gymnázia. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Fortuna, 2002, 160 s. ISBN 80-7168-828-2.
•
KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Scientia, 1994, 88 s. ISBN
80-85827-84-0.
Download

Přírodní ekosystémy