KATALOG
E l e k t r i c k é s e r v o m o t or y
p ř í m o č a ré ( t á h l o v é)
Ty p o v á č í s l a 5 2 4 4 2 , 5 2 4 43
5/12
www.zpa-pecky.cz
1. POUŽITÍ
Servomotory MODACT MTNED, MTPED se používají pro dálkové dvoupolohové nebo třípolohové ovládání armatur vratným přímočarým pohybem.
Servomotory se mohou použít i pro jiná zařízení, pro něž jsou svými vlastnostmi a parametry vhodné. Použití ve
zvláštních případech je nutno projednat s výrobcem.
2. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ POLOHA
Pracovní prostředí
Servomotory MODACT MTNED, MTPED jsou odolné proti působení provozních podmínek a vnějších vlivů tříd AC1,
AD5, AD7, AE5, AE6, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM-2-2, AN2, AP3, BA4 a BC3 podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.
Při umístění na volném prostranství doporučujeme opatřit servomotor lehkým zastřešením proti přímému působení
atmosférických vlivů. Stříška by měla přesahovat přes obrys servomotoru alespoň o 10 cm ve výšce 20 – 30 cm.
Při umístění servomotorů v pracovním prostředí s teplotou pod -10 °C, v prostředí s relativní vlhkostí nad 80 % nebo
na volném prostranství je nutné vždy použít topného článku, který je namontován u všech servomotorů.
Použití servomotorů v prostorech s prachem nehořlavým a nevodivým je možné, pokud nebude nepříznivě ovlivňována
jejich funkce. Přitom je třeba důsledně dodržovat ČSN 34 3205. Prach se doporučuje setřít při dosažení vrstvy cca 1 mm.
Poznámky:
Za prostory pod přístřeškem se považují ty, kde je zabráněno dopadu atmosférických srážek pod úhly do 60° od svislice.
Umístění elektromotoru musí být takové, aby chladicí vzduch měl k němu volný přístup a aby vyfukovaný oteplený
vzduch se do něj znovu nenasával. Minimální vzdálenost od stěny pro vstup vzduchu je 40 mm. Prostor, ve kterém je
motor umístěn, musí být proto dostatečně velký, čistý a větraný.
Napájecí napětí
Napájecí napětí servomotorů:
MODACT MTNED, MTPED:
3 x 230 / 400 V, +10 %, -15 %, 50 Hz, ±2 %
3 x 220 / 380 V, +10 %, -15 %, 50 Hz +3 % -5 %
Po dohodě s dodavatelem je možno dodat servomotory i pro jiné napájecí napětí a kmitočet. Podrobnější údaje
jsou v Technických podmínkách.
Krytí
MODACT MTNED – IP 55
Krytí servomotorů:
MODACT MTPED – IP 67
V níže uvedené tabulce je uvedená použitelnost servomotorů MODACT MTNED, MTPED pro různé teploty okolí
včetně úrovní krytí a použitelnosti variant elektroniky v závilosti na teplotě.
Teploty okolí
Typ servomotoru
Teploty
[°C]
MTNED
MTPED
DMS2 ED
DMS2
DMS2 ED
DMS2
9
9
9
9
8
8
-40 +60
-25 +60
–
–
9
9
9
9
Krytí
IP 55
IP 55
IP 67
IP 67
-25 +70
Poznámka:
9 – dodávané provedení, 8 – nedodává se, Relativní vlhkost od 10 % do 100 % s kondenzací
Třídy vnějších vlivů
Základní charakteristiky – výňatek z ČSN 33 2000-5-51 ed.3
1) AC1
– nadmořská výška ≤ 2000 m
2) AD5
– tryskající voda; voda může tryskat ve všech směrech
AD7
– mělké ponoření, možnost občasného částečného, nebo úplného zakrytí (pouze u typu MTPED)
3
3) AE5
– mírná prašnost; střední vrstvy prachu; spad prachu větší než 35 a nejvýše 350 mg / m2 za den
AE6
– silná prašnost, silné vrstvy prachu, spad prachu větší než 350 a nejvýše 1000 mg / m2 za den (pouze MTPED)
4) AF2
– výskyt korozivních nebo znečišťujících látek je atmosférický; přítomnost korozivních znečišťujících látek
je významná
5) AG2
– mechanické namáhání střední; v běžných průmyslových provozech
6) AH2
– vibrace střední; v běžných průmyslových provozech
7) AK2
– vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní
8) AL2
– vážné nebezpečí výskytu živočichů (hmyzu, ptáků, malých zvířat)
9)AM-2-2 – normální úroveň signálního napětí. Žádné dodatečné požadavky.
10) AN2
– sluneční záření střední. Intenzita > 500 a ≤ 700 W / m2
11) AP3
– seizmické účinky střední; zrychlení > 300 Gal ≤ 600 Gal
12) BA4
– schopnost osob; poučené osoby
13) BC3
– dotyk osob s potenciálem země častý; osoby se často dotýkají cizích vodivých částí nebo stojí na vodivém podkladu
Pracovní poloha
Servomotory mohou pracovat v libovolné pracovní poloze (nedoporučuje se umístit motorem kolmo dolů, pokud je
plněn olejem).
3. PRACOVNÍ REŽIM, ŽIVOTNOST SERVOMOTORŮ
Pracovní režim
Servomotory mohou pracovat s druhem zatížení S2 podle ČSN EN 60 034-1 přičemž průběh zatížení je podle
obrázku. Doba práce při teplotě +50 °C je 10 minut a střední hodnota zatěžovací síly je nejvýše 60 % hodnoty
maximální vypínací síly Fv.
Servomotory mohou pracovat také v režimu S4 (přerušovaný chod s rozběhem) podle ČSN EN 60 034-1.
Zatěžovatel N/N+R je max. 25 %; nejdelší pracovní cyklus N+R je 10 minut. Nejvyšší počet sepnutí při automatické
regulaci je 1200 sepnutí za hodinu. Střední hodnota zatěžovací síly při zatěžovateli 25 % a teplotě okolí +50 °C je nejvýše 40 % hodnoty maximální vypínací síly Fv.
Nejvyšší střední hodnota zatěžovací síly se rovná jmenovité síle servomotoru.
záběrná síla ≥ 1,3 . Fv
střední hodnota zatěžovací síly
maximální hodnota vypínací síly
Fstř
Fv
Fz
Fz
Fstř
Fv
Doba práce N
Doba klidu R
Doba cyklu
Průběh pracovního cyklu
Životnost servomotorů
Životnost servomotorů je minimálně 6 let.
Servomotor, určený pro uzavírací armatury, musí být schopen vykonat nejméně 10 000 pracovních cyklů (Z - O - Z).
Servomotor, určený pro regulační účely, musí vykonat nejméně 1 milion cyklů s dobou práce (při které je
4
výstupní hřídel v pohybu) nejméně 250 hodin. Životnost v operačních hodinách (h) závisí na zatížení a na
počtu sepnutí. Velká četnost spínání ne vždy pozitivně ovlivní přesnost regulace. K dosažení co nejdelšího
bezporuchového období a životnosti se doporučuje četnost spínání nastavit na co nejnižší počet sepnutí
potřebný pro daný proces. Orientační údaje životnosti, odvozené od nastavených regulačních parametrů, jsou
uvedeny v následující tabulce.
Životnost servomotorů pro 1 milion startů
životnost [h]
počet startů [1/h]
830
1 000
2 000
4000
max počet startů 1200
1 000
500
250
4. TECHNICKÉ ÚDAJE
Hluk
Hladina akustického tlaku
max. 85 dB (A)
Hladina akustického výkonu
max. 95 dB (A)
Vypínací síla
Vypínací síla se u výrobce nastavuje podle požadavku zákazníka v rozsahu, uvedeném v Tabulce 1. Pokud
není nastavení vypínací síly požadováno, nastavuje se na maximální vypínací sílu požadovaného typového
čísla servomotoru.
Záběrná síla
Záběrná síla je výpočtová hodnota, daná záběrným momentem elektromotoru, celkovým převodem servomotoru a jeho účinností. Servomotor může vyvinout záběrnou sílu po reverzaci chodu po dobu 1 – 2 otáček
výstupního hřídele, kdy je blokováno momentové vypínání. Může to být v koncové poloze nebo i libovolné mezipoloze.
Samosvornost
Servomotor je samosvorný za předpokladu, že zátěž působí proti pohybu výstupního hřídele servomotoru.
Samosvornost zabezpečuje válečková zdrž, která znehybní rotor elektromotoru i v případě ručního ovládání.
Z důvodů dodržení bezpečnostních předpisů není přípustné použití servomotorů pro pohon dopravních zdvíhacích
zařízení s možnou dopravou osob nebo pro zařízení, kde pod zdvíhaným břemenem je možná přítomnost osob. Jedná
se o zajištění mechanické stability při výpadku elektrického proudu (mechanická brzda).
Pracovní zdvih
Pracovní zdvih je uveden v Tabulce 1.
Ruční ovládání
Servomotory jsou ovládány ručním kolem přímo (bez spojky) a ovladaní je možné i za chodu elektromotoru. Otačením ručního kola ve směru hodinových ručiček se vystupní táhlo servomotoru vysouvá (zavíra). Při otáčení ručním
kolem je nutné si počínat s citem, protože z bezpečnostních hledisek není vybaven ochranou proti přetížení armatury.
Momentové a polohové vypínače jsou v tento moment mimo provoz.
Momenty v servomotorech jsou nastaveny a fungují, pokud je servomotor pod napětím.
V případě, že bude použito ruční ovladaní, tzn. servomotor bude ovládán mechanicky, nefunguje nastavení
momentu a může dojít k poškození armatury.
5. VÝBAVA SERVOMOTORU
Ukazatel polohy
Servomotor je vybaven místním ukazatelem polohy.
Topný článek
Servomotory jsou vybaveny topným článkem pro zamezení kondenzace vodních par. Topný článek je
napájen z desky elektroniky a může být ovládán teplotním čidlem.
5
Místní ovládání
Místní ovladaní slouží k ovládání servomotoru z místa jeho instalace. Pro elektroniku DMS2 ED je sestava ze dvou přepínačů: jeden má polohové stavy „dálkové ovládání - vypnuto - místní ovládání“, druhý „otvíra - stop - zavíra“. První přepínač
může být vestavěn dvoupolový nebo čtyřpolový. Přepínače jsou umístěny ve svorkovnicové skříni.
Pokud je servomotor vybaven elektronikou DMS se místní ovládání sestává ze 3 tlačítek se stavy „otevírej“, „zavírej“,
„stop“ a otočného přepínače „místní, dálkové, stop“.
Dynamická brzda
Brzda je volitelným příslušenstvím servomotorů vybavených elektronikou DMS2 a DMS2 ED Control. Jako spínacích prvků se používájí stykače (mechanické kontakty) nebo SSR (jedná se o moderní bezkontaktní spínací prvky).
Po rozpojení spínacího prvku (stykače nebo SSR), dochází v motoru několika desetin sekundy k dynamickému brzdnému momentu. V době klidu servomotoru se žádný brzdný moment nevyvíjí. Brzda významně zkracuje dobu doběhu
servomotoru, čímž zpřesňuje regulaci. Používané brzdy BR2 jsou řízené, impulz k zapůsobení dodává řídící jednotka.
Dle výkonu elektromotoru a dle typu spínacích prvků se volí odpovídající varianta brzdy.
Podle výkonu elektromotoru se volí odpovídající varianta dle použitých spínacích prvků:
stykače BR2 550
do výkonu 550 W
BR 2,2
do výkonu 2,2 kW
SSR
BR2 BK 550 do výkonu 550 W
BR BK 2,2
do výkonu 2,2 kW
Spínání elektromotoru
Servomotory ve variantách Control mají vestavěné reverzační stykačové kombinace anebo v SSR spínače.
První varianta je sestavena ze dvou stykačů a druhá varianta s bezkontaktním spínačem. Součástí kombinace
je také mechanické blokování, které zabraňuje současnému sepnutí obou stykačů.
K tomu by mohlo dojít např. při chybném zapojení propojek na svorkovnici.
Blokace není dimenzována pro dlouhodobé působení.
Podle provedení servomotoru jsou stykače ovládány regulátorem, přepínačem místního ovládání nebo
externím vstupem. Ovládací napětí je standardně 230 V/50 Hz a přivádí se přes kontakty polohových a/nebo
momentových mikrospínačů. Tyto mikrospínače tedy není nutno vyvádět ze servomotoru.
Mikrospínače se používají pouze pro verze s regulátory ZP2 RE5 a ZP2 RE6.
Použité stykače nebo SSR mají velkou mechanickou životnost a velkou rezervu ve spínací schopnosti,
takže i elektrická životnost postačuje pro dané použití.
Uspořádání a výbava servomotorů umožňují jednoduché připojení k napájecím a řídícím obvodům.
Napájecí obvody mohou být společné pro celou skupinu servomotorů, což uspoří kabeláž.
6. ELEKTRICKÉ PARAMETRY
Vnější elektrické připojení
a) Svorkovnice
Servomotor je vybaven svorkovnicí pro připojení k vnějším obvodům. Svorkovnice je opatřena šroubovacími
svorkami pro připojení vodičů s max. průřezem 4 mm2. Svorkovnice je přístupná po sejmutí krytu svorkovnicové skříně.
Na svorkovnici jsou vyvedeny všechny elektrické ovládací obvody servomotoru. Svorkovnicová skříň je vybavena
kabelovými vývodkami pro elektrické připojení servomotoru. Elektromotor je vybaven samostatnou skříňkou se
svorkovnicí a vývodkou. Alternativně je možne dodat servomotory s konektorem – viz Tabulka provedeni 1.
b) Konektor
Podle požadavku zákazníka je možné servomotory MODACT MTNED, MTPED vybavit konektorem, který zajišťuje
připojení ovládacích obvodů. Konektor je opatřen krympovacími svorkami pro připojení vodičů s max. průřezem 4 mm2.
ZPA Pečky, a.s. dodávají i protikus na kabel. K připojení kabelu do tohoto protikusu jsou třeba speciální krimpovací kleště.
Vnitřní elektrické zapojení servomotorů
Schémata vnitřního elektrického zapojení servomotorů MODACT MTNED, MTPED s označením svorek jsou uvedena v tomto katalogu.
Na servomotoru je schéma vnitřního zapojení umístěno na vnitřní straně krytu svorkovnicové skříně. Svorky jsou
označeny čísly na samolepícím štítku, který je připevněn na nosném pásku pod svorkovnicí.
6
Izolační odpor
Izolační odpor elektrických obvodů proti kostře nebo mezi sebou při normálních podmínkách musí být nejméně
20 MΩ, po zkoušce ve vlhku nejméně 2 MΩ. Izolační odpor elektromotoru musí být nejméně 1,9 MΩ. Podrobnější
údaje jsou v technických podmínkách.
Elektrická pevnost
Obvod topného odporu
1 500 V, 50 Hz
Elektromotor
1 800 V, 50 Hz
Un = 3 x 230/400 V
Odchylky základních parametrů
Vypínací síla
±12 % z max. hodnoty rozsahu
Rychlost přestavení
-10 % z max. hodnoty rozsahu
+15 % z jmenovité hodnoty (při chodu naprázdno)
Vůle na výstupní části
max. 1 mm
Ochrana
Servomotory jsou opatřeny jednou vnitřní a jednou vnější ochrannou svorkou pro zabezpečení ochrany před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Jednou ochrannou svorkou je opatřen také elektromotor. Ochranné
svorky jsou označeny značkou podle ČSN EN 60 417-1 a 2 (013760).
Pokud není servomotor při zakoupení vybaven nadproudovou ochranou, je nutné aby tato ochrana byla
zajištěna externě.
7. POPIS
Servomotory MODACT MTNED, MTPED konstrukčně vycházejí ze stavebnicové řady servomotorů MODACT
MONED. Navíc mají přímočaré ústrojí, převádějící otáčivý pohyb na přímočarý.
Třífázový asynchronní elektromotor pohání přes předlohové soukolí centrální kolo diferenciálního převodu, umístěné
v nosné skříni servomotoru (silový převod). Korunové kolo planetového diferenciálu je při motorickém ovládání drženo
v neměnné poloze samosvorným šnekovým převodem. Ruční kolo, spojené se šnekem, umožňuje alternativní ruční
ovládání i za běhu elektromotoru - bez nebezpečí pro obsluhu.
Výstupní hřídel je pevně spojen s unášečem planetového převodu a prochází do ovládací skříně, kde jsou
soustředěny všechny ovládací prvky servomotoru.
Ovládací prvky jsou přístupné po sejmutí víka ovládací skříně.
8. ELEKTRONICKÉ VYBAVENÍ
Elektromechanická ovládací deska je nahrazena elektronickým systémem DMS2 nebo DMS2 ED. Oba systémy
snímají polohu výstupního hřídele a kroutícího momentu servomotoru bezkontaktně magnetickými snímači. Snímač
polohy výstupního hřídele je absolutní a ke své činnosti nevyžaduje záložní napájení, pokud během provozu servomotoru dojde k odpojení napájecího napětí. Oba systémy lze nastavovat a kontrolovat pomocí počítače s ovládacím
programem nebo ručně bez počítače.
Jednodušší systém DMS2 ED nahrazuje elektromechanické součásti, popřípadě umožňuje ovládání servomotoru
vstupním analogovým signálem jako u provedení Control.
Systém DMS2 umožňuje použít servomotor pro dvoupolohovou a třípolohovou regulaci nebo jej připojit k průmyslové sběrnici Profibus.
DMS2 ED
Základní výbava:
Řídící jednotka
Momentová jednotka
Zdrojová jednotka
obsahuje také snímač polohy výstupního hřídele,
4 tlačítka a 3 signálky LED pro nastavení a kontrolu servomotoru.
na svorkovnici jsou vyvedeny kontakty sedmi relé (MO, MZ, PO, PZ, SO, SZ,
Ready), stav každého relé signalizuje signálka LED. Jednotka umožňuje připojení topného odporu a jeho řízení termostatem.
7
Volitelná výbava:
Zpětnovazební signál 4 – 20 mA
Analogový regulátor – pro řízení signálem 4 – 20 mA
Ukazatel polohy – LED displej
Místní ovládání
Stykače nebo blok bezkontaktního ovládání (pro provedení Control)
Elektronická brzda
Hlavní přednosti:
Absolutní snímání polohy nezávislé na záložním napájení
Jednoduché nastavení pomoci 4 tlačítek, počítače PC
Možnost zálohování nastavených parametrů na PC
Určeno pro přímou náhradu elektromechanických prvků servomotoru
Parametry:
Snímání polohy
Snímání momentu
Pracovní zdvih
Blokace momentu
Vstupní signál
Výstupní signál
Napájení elektroniky
bezkontaktní magnetické
bezkontaktní magnetické
podle Tabulky 1
0 – 20 s při reverzaci v krajních polohách
0 (4) – 20 mA při zapnuté funkci regulátoru
Místní/Dálkové ovládání, Místní otvírat/zavírat
7 x relé 250 VAC 3 A (MO, MZ, PO, PZ, SO, SZ, READY)
polohový signál 4 – 20 mA max. 500 Ω,
aktivní/pasivní, galvanicky oddělený
LED displej (volitelné)
elektronická brzda (volitelné)
230 VAC, 50 Hz, 4 W, kategorie přepětí II
DMS2
Základní výbava:
Řídící jednotka
Momentová jednotka
Zdrojová jednotka
Jednotka displeje
Jednotka tlačítek
obsahuje také snímač polohy výstupního hřídele, 2 signálky LED
obsahuje:
2 relé pro ovládání elektromotoru
relé Ready s přepínacím kontaktem vyvedeným na svorkovnici
signalizační relé 1 – 4 s vyvedeným jedním pólem spínacího kontaktu
na svorkovnici.
Druhé póly spínacích kontaktů relé 1 – 4 jsou propojené a vyvedené
na svorku COM.
K jednotce se připojuje topný odpor spínaný termostatem.
Jednotka ovládá silové spínače elektromotoru (stykače nebo bezkontaktní spínání).
K jednotce lze připojit elektronickou brzdu.
dvouřádkový displej, 2 x 12 alfanumerických znaků
tlačítko „otevírej“, „zavírej“, „stop“,
otočný přepínač „místní, dálkové, stop“
Doporučená výbava:
Elektronická brzda – po vypnutí elektromotoru snižuje doběh a zpřesňuje regulaci
Volitelná výbava (v servomotoru musí být jedna z těchto jednotek):
Jednotka dvoupolohového a třípolohového řízení – ovládání servomotoru najetím do poloh „otevřeno“ a „zavřeno“ nebo analogovým signálem 0 (4) – 20 mA
Jednotka připojení Profibus – ovládání servomotoru průmyslovou sběrnici Profibus
Elektronické řízení DMS2 při své činnosti kontroluje sled a výpadek fází napájecího napětí.
8
Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Náhrada elektromechanické desky
(servomotory MODACT MTNED, MTPED)
E0001
Místní ovládání
„D“
OR
RU
+5V
„M“ „O“
Snímač
polohy
P
O
11
Pasívní výstup
-L
Motor
zavírej
12
MZ
C
Motor
otevírej
10
MO
+L
MENU
„Z“
13
mA
3
COMM
Aktivní výstup
16
PO
17
Snímač
momentu
Analogový modul
15
Dálkové
4
„otevírej“
19
PZ
20
COM
Dálkové povoleno
2
2 MI/DAL
8
T.P.
SO
Dálkové
22
„zavírej“
21
T.P.
24
SZ
N
23
1
1
5
READY
6
V provedení bez místního
ovládání se propojka
ze svorky U zapojí na svorku 2
PE
PE
N
Síť přívod
18
2x
F160mA
7
Zdrojová deska
N
TOP
U
Poznámka: Kontakty relé MO, MZ, SO, SZ jsou zde kresleny při vypnutém napájení, kontakty PO, PZ se při vypnutém
napájení přestaví do polohy, která je vyznačena čárkovaně.
9
10
RU
O
42
T.P.
Dálkové povoleno
C
Snímač
polohy
Snímač
momentu
P
+5V
Síť přívod
4
6
N
U
V provedení bez místního
ovládání se propojka
ze svorky U zapojí na svorku 2
COM
MENU
OR
U
N
Zdrojová deska
2x
F160mA
READY
SZ
7
T.P.
N
1
N
8
SO
PZ
PO
MZ
MO
PE
1
2
MI/DAL
32
33
34
„Z“
PE
2
CO
-L
+L
Analogový modul
PE
-IN
+IN
Aktivní výstup
Pasívní výstup
„D“
Místní ovládání
„M“ „O“
6
5
23
24
21
22
18
20
19
4
15
17
16
3
13
12
11
10
TOP
5
1
2
3
NC
NO
C
C
NO
C
NO
NC
NO
C
C
NC
C
NC
E0028
21
20
22
24
23
27
26
29
30
18
17
19
12
13
15
16
U1
V1
W1
3~
M
„zavírej“
Dálkové
„otevírej“
Dálkové
Motor
zavírej
Motor
otevírej
U2
V2
W2
41
35
29
42
36
30
ready
NG
4
1
24
(SO)
18
43
37
31
25
19
13
(MO)
12
(PO)
U
23
17
11
N
5
2
V
44
38
+IN
32
+L
26
21
15
45
39
-IN
33
-L
27
(SZ)
(PZ)
20
14
PE
46
40
GND
34
COMM
UG
6
3
W
28
22
16
(MZ)
E0028
Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Náhrada elektromechanické desky s konektorovým připojením
(servomotory MODACT MTNED, MTPED)
RU
O
Dálkové povoleno
C
Snímač
polohy
Snímač
momentu
P
+5V
3x400 V
V provedení bez místního
ovládání se propojka
ze svorky U zapojí na svorku 2
COM
MENU
OR
W
V
U
N
PE
PE
1
N
8
T.P.
2
2 MI/DAL
1
COMM
-L
+L
Aktivní výstup
mA
Zdrojová deska
2x
F160mA
„Z“
Pasívní výstup
„M“ „O“
Analogový modul
„D“
Místní ovládání
READY
SZ
SO
PZ
PO
MZ
MO
4
2
6
A2
2
4
6
22
6
TOP
A2
22
5
W
V
U
N
N
7
Dálkové
„zavírej“
Dálkové
„otevírej“
23
24
21
22
18
20
19
4
15
17
16
3
13
12
11
10
1
3
5
21
A1
1
3
5
21
A1
U1
V1
W1
Příklad zapojení Náhrada elektromechanické desky se stykači a třífázovým elektromotorem
(servomotory MODACT MTNED, MTPED)
KO
KZ
11
M3~
E0002
RU
O
C
Snímač
polohy
Snímač
momentu
P
+5V
W
V
U
N
PE
1
N
8
2
T.P.
MI/DAL
PE
1
2
4÷20mA
COMM
-L
+L
Zdrojová deska
2x
F160mA
Aktivní výstup
mA
Pasívní výstup
„Z“
Analogový modul
PE
-IN
+IN
„M“ „O“
Místní ovládání
READY
SZ
SO
PZ
PO
MZ
MO
2
4
6
22
2
6
TOP
4
W
V
U
N
N
7
6
22
(3)
5
(4)
A2
A2
1
3
5
21
A1
1
3
5
21
A1
(2)
(1)
Elektronická brzda
23
24
21
22
18
20
19
4
15
17
16
3
13
12
11
10
E0003
U1
V1
W1
M3~
TH
U2
V2
W2
E0003
Poznámka: Kontakty relé MO, MZ, SO, SZ jsou zde kresleny při vypnutém napájení, kontakty PO, PZ se při vypnutém napájení přestaví do polohy, která je vyznačena čárkovaně.
3x400 V
U provedení bez místního
ovládání se propojka
ze svorky U zapojí na svorku 2
COM
MENU
OR
„D“
Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Control (servomotory MODACT MTNED, MTPED)
KO
KZ
12
O
38
39
40
C
3x400 V
5
1
2
3
V provedení bez místního
ovládání se propojka
ze svorky U zapojí na svorku 2
COM
P
MENU
Snímač
polohy
4÷20mA
RU +5V
OR
Snímač
momentu
COMM
-L
+L
„M“ „O“
W
V
U
N
PE
1
N
8
2
T.P.
MI/DAL
PE
1
2
READY
SZ
Zdrojová deska
2x
F160mA
PZ
PO
MZ
MO
„Z“
SO
Místní ovládání
Analogový modul
PE
-IN
+IN
„D“
7
W
V
U
N
N
6
5
23
24
21
22
18
20
19
4
15
17
16
3
13
12
11
10
TOP
24
23
27
26
29
30
32
33
34
A2
2
4
6
22
2
4
6
22
A2
2
4
1
3
5
21
A1
1
3
5
21
A1
1
Elektronická brzda
Aktivní výstup
mA
Pasívní výstup
E0027
3
U1
V1
W1
M3~
TH
U2
V2
W2
Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Control s konektorovým připojením
(servomotory MODACT MTNED, MTPED)
KO
KZ
13
E0027
14
RU
Snímač
momentu
O
C
Snímač
polohy
3x400 V
P
+5V
7
19
18
18
17
16
15
W
V
U
N
PE
PE
N
8
T.P.
GND
Zdrojová deska DMS2ED.ZB
2x
F160mA
READY
SZ
SO
W
V
U
N
N
4
6
5
24
23
22
21
PZ
PO
20
MZ
MO
Aktivní výstup
mA
Pasívní výstup
2
PE
-IN
+IN
COMM
-L
+L
Analogový modul
4
MI/DAL
4÷20mA
1
+12V
1
„Z“
F2
F1
TOP
5L3
3L2
1L1
- +R +F
E0004
6T3
4T2
2T1
U1
V1
W1
2
4
M3~
1
Elektronická brzda
U2
V2
W2
TH
3
E0004
Poznámka: Kontakty relé MO, MZ, SO, SZ jsou zde kresleny při vypnutém napájení, kontakty PO, PZ se při vypnutém napájení přestaví do polohy, která je vyznačena čárkovaně.
COM
MENU
OR
2
4
2
1
„M“ „O“
„D“
Místní ovládání
Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Control s bezkontaktním spínáním elektromotoru
15
COM
4÷20mA
C
Snímač
polohy
O
3x400 V
P
RU +5V
MENU
OR
Snímač
momentu
5
1
2
3
38
39
40
W
V
U
N
PE
PE
N
8
T.P.
MI/DAL
2
1
+12V
1
4
„Z“
GND
MZ
MO
Zdrojová deska DMS2ED.ZB
2x
F160mA
PE
-IN
+IN
COMM
-L
+L
Analogový modul
2
4
2
1
„M“ „O“
Místní ovládání
„D“
READY
SZ
SO
PZ
PO
7
W
V
U
N
N
4
6
5
24
23
22
21
20
19
18
18
17
16
15
F2
F1
TOP
5L3
3L2
1L1
6T3
4T2
2T1
U1
V1
W1
2
4
M3~
1
Elektronická brzda
Aktivní výstup
mA
Pasívní výstup
- +R +F
24
23
27
26
29
30
32
33
34
E0026
U2
V2
W2
TH
3
E0026
Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Control s bezkontaktním spínáním elektromotoru, s konektorovým připojením
VYP
DAL
MI
U
U
U
60-230V
<60V
60-230V
3x400 V
U
<60V
(test)
zavírej
otevírej
0/4÷20mA
OPEN
(23)
(14)
(13)
(22)
N230V
W
V
U
N
PE
PE
N
8
(21)
N24÷48V
U,V,W
RE2 (4)
(20)
SAFE
TOP
W
V
U
N
N
7
RZ
RO
COM (1)
RE4 (2)
RE3 (3)
RE1 (5)
(26)
READY NC (6)
NO (7)
COM (8)
COMM (15)
-L
+L
(25)
R
N230V
Z
LED
DMS2 S
N24÷48V
TP
(12) PE
(11) -IN
ERR
DMS2 ZAN
DMS2 TORK
(10) +IN
CLOSE (24)
DMS2 D
LCD displej 2x12 znaků
ZAV
STOP
OTV
Aktivní
výstup
mA
Pasívní výstup
COM
2
4
6
22
A2
2
4
6
22
A2
2
4
1
3
5
21
A1
1
3
5
21
A1
1
Elektronická
brzda
3
U1
V1
W1
TH
M3~
E0006
U2
V2
W2
E0006
Příklad zapojení elektroniky DMS2 Analog v provedení Control (servomotory MODACT MTNED, MTPED)
KO
KZ
16
3x400 V
VYP
DAL
MI
60-230V
<60V
60-230V
<60V
0/4÷20mA
5
1
2
3
19
zavírej 22
U
41
U
42
(test) 44
U
45
U
46
otevírej
38
39
40
(25)
(26)
(20)
(21)
(22)
N230V
SAFE
N24÷48V
N230V
W
V
U
N
PE
PE
N
8
(24)
CLOSE
N24÷48V
TP
ERR
U,V,W
(12) PE
(11) -IN
(23)
PE
DMS2 ZAN
DMS2 TORK
(10) +IN
OPEN
DMS2 D
LCD displej 2x12 znaků
ZAV
STOP
OTV
Z
R
LED
DMS2 S
(14)
(13)
TOP
COM
W
V
U
N
N
7
RZ
RO
(1)
RE4 (2)
RE3 (3)
RE2 (4)
RE1 (5)
READY NC (6)
NO (7)
COM (8)
COMM (15)
-L
+L
COM
31
30
29
15
14
13
12
11
Pasívní
32 výstup
33 mA
Aktivní
34 výstup
2
4
6
22
A2
2
4
6
22
A2
2
4
1
3
5
21
A1
1
3
5
21
A1
1
Elektronická brzda
E0032
3
U1
V1
W1
TH
M3~
Příklad zapojení elektroniky DMS2 Analog v provedení Control s konektorovým připojením
(servomotory MODACT MTNED, MTPED)
KO
KZ
17
U2
V2
W2
E0032
18
DMS2 D
VYP
DAL
MI
U
U
U
60-230V
<60V
60-230V
3x400 V
U
<60V
(test)
zavírej
otevírej
0/4÷20mA
W
V
U
N
PE
PE
3
4
(22)
N230V
(20)
(21)
(26)
SAFE
N24÷48V
(25)
(24)
CLOSE
N230V
(23)
OPEN
TP
ERR
U,V,W
(12) PE
(11) -IN
Z
R
LED
DMS2 S
DMS2.ZAN_DC
DMS2 TORK
(10) +IN
N24÷48V
LCD displej 2x12 znaků
ZAV
STOP
OTV
12V=
(14)
(13)
TOP
COM
W
V
U
N
2
1
0V
5
6
RZ
RO
(1)
RE4 (2)
RE3 (3)
RE2 (4)
RE1 (5)
(6)
NO (7)
COM (8)
READY NC
COMM (15)
-L
+L
5L3
3L2
1L1
Aktivní výstup
mA
Pasívní výstup
COM
6T3
4T2
2T1
U1
V1
W1
2
4
M3~
1
Elektronická
brzda
E0031
TH
U2
V2
W2
3
Příklad zapojení elektroniky DMS2 Analog s bezkontaktním spínáním elektromotoru
(servomotory MODACT MTNED, MTPED)
+R
+F
E0031
DAL
3x400 V
2x12 znaků
LCD displej
DMS2 ED
ZAV
STOP
OTV
VYP
MI
IN
W
V
U
N
PE
PE
3
4
B
A
TP
ERR
PROFIBUS
U,V,W
DMS2 ZPR
DMS2 TORK
TERM.
G
LED
R
DMS2 S
OFF
ON
TOP
W
V
U
N
2
1
6
5
B
A
OUT
COM
(4)
A2
2
4
6
22
2
4
6
22
A2
(3)
1
3
5
21
A1
1
3
5
21
A1
(2)
Elektronická brzda
(1)
U1
V1
W1
TH
M3~
E0008
U2
V2
W2
E0008
Příklad zapojení elektroniky DMS2 Profibus v provedení Control (servomotory MODACT MTNED, MTPED)
KO
KZ
19
20
VYP
DMS2 D
DAL
MI
3x400V
LCD displej 2x12 znaků
ZAV
STOP
OTV
IN
W
V
U
N
PE
PE
3
4
B
A
TP
U,V,W
ERR
PROFIBUS
DMS2 ZPR
DMS2 TORK
TERM.
Z
R
LED
DMS2 S
12V=
OFF
ON
TOP
RZ
RO
W
V
U
N
2
1
0V
5
6
B
A
Výstup
OUT
COM
5L3
3L2
1L1
6T3
4T2
2T1
U1
V1
W1
2
4
M3~
1
Elektronická
brzda
E0033
Příklad zapojení elektroniky DMS2 Profibus s bezkontaktním spínáním elektromotoru
(servomotory MODACT MTNED, MTPED)
+R
+F
TH
U2
V2
W2
3
E0033
Svorkovnice servomotoru s elektronikou DMS2ED.
Pokud je servomotor v provedení Náhrada elektromechanické desky bez stykačů, přívod sítě se zapojí pouze
do svorek PE, N, U. Svorky V, W zůstanou nezapojené.
Svorkovnice DMS2 Analog
Svorkovnice DMS2 Profibus
21
Tabulka č. 1 – Elektrické servomotory MODACT MTNED, MTPED
– základní technické parametry, provedení
Základní technické parametry:
Typ
Rozsah Záběrná Rychlost
nastavení síla přestavení
vyp. síly
[kN]
[kN] [mm/min]
MTNED 15
11,5 – 15
MTPED 15
MTNED 25
MTPED 25
15 – 25
17
32,5
MTNED 40
25 – 40
MTPED 40 1)
MTNED 63
40 – 63
MTPED 63
52
82
50
80
125
36
27
50
80
125
36
27
80
125
80
125
Zdvih
[mm]
10 – 100
20 – 120
Hmotnost
Elektromotor
Typ
Výkon
[W]
1xx7070-6AA
1xx7070-6AA
1xx 7070-4AB
1xx7073-8AB
1xx7073-8AB
1xx7070-6AA
1xx7070-6AA
1xx7070-4AB
1xx7073-8AB
1xx7073-8AB
1xx7083-6AA
1xx7080-4AA
1xx7090-6AA
1xx7090-4AA
180
180
250
120
120
180
180
250
120
120
550
550
750
1100
Otáčky In (400 V)
[1/min]
[A]
850
850
1350
645
645
850
850
1350
645
645
910
1395
915
1415
0,62
0,62
0,76
0,51
0,51
0,62
0,62
0,76
0,51
0,51
1,6
1,45
2,1
2,55
Iz
In
[kg]
2,3
2,3
3,0
2,2
2,2
2,3
2,3
3,0
2,2
2,2
3,4
3,9
3,7
4,6
33
60
Typové číslo
základní
doplňkové
12 345
6 7 8 9 10 11
x x 0 x xED x
x x 1 x xED x
x x 3 x xED x
x x 2 x xED x
x x A x xED x
x x 4 x xED x
x x 5 x xED x
x x 6 x xED x
x x 7 x xED x
x x 8 x xED x
x x 1 x xED x
x x 2 x xED x
x x 4 x xED x
x x 5 x xED x
52442
52443
63
Poznámky: 1) Provedení s vnitřním závitem ve spojce a přírubou (nestandardní) je dodáváno jen u t. č. 52 443.x21xxED a 52 443.x22xxED
(Typ MTNED, MTPED 40).
Elektrické servomotory MODACT MTNED, MTPED
– určení významu 6. až 11. místa typového čísla
Tabulka č. 2 – Určení jednotlivých pozic v typovém čísle
6. místo
elektrické připojení (svorkovnice nebo konektor), typ elektroniky
Tabulka č. 3
pro typ 52 442
7. místo
8. místo
9. místo
připojovací rozměry
pro typ 52 443
Tabulka č. 4
dle obr. 3, 4
1
dle obr. 5
2
vypínací síla, rychlost přestavení
typ elektroniky
Tabulka č. 1
DMS2
R – Analog, P – Profibus
DMS2 ED
10. místo
stupeň krytí
11. místo
teploty okolí
Tabulka č. 5
IP 55
MTNED
IP 67
MTPED
Tabulka č. 6
6. místo typového čísla
Tabulka č. 3 – Typ elektroniky, elektrické připojení, brzda
Elektronika
svorkovnice
konektor
svorkovnice,
brzda
konektor,
brzda
DMS2 ED (vybavení viz Tabulka č. 5)
E
F
H
K
DMS2 ED, bezkontaktní spínače
A
B
C
D
DMS2, Profibus, stykače
P
T
U
Y
DMS2, Profibus, bezkontaktní spínače
I
J
L
M
DMS2 dvoupolohové nebo třípolohové řízení *), stykače
R
V
W
1
DMS2 dvoupolohové nebo třípolohové řízení *), bezkontaktní spínače
N
S
2
Z
*) Servomotor se pro dvoupolohovou nebo třípolohovou regulaci nastaví ve výrobním závodě. Pokud v objednávce není určeno jinak,
servomotor se nastaví pro třípolohovou regulaci (ovládání signálem 4 – 20 mA).
22
7. místo typového čísla
Tabulka č. 4 – Připojovací rozměry t. č. 52 442
Rozteč sloupků A
(160 mm)
Znak na 7. místě
Rozteč sloupků B
(150 mm)
Znak na 7. místě
Aa1I
0
Ba1I
C
Aa1II
1
Ba1II
D
Aa1III
2
Ba1III
E
Aa2I
3
Ba2I
F
Aa2II
4
Ba2II
G
Aa2III
5
Ba2III
H
Ab1I
6
Bb1I
I
Ab1II
7
Bb1II
J
Ab1III
8
Bb1III
K
Ab2I
9
Bb2I
L
Ab2II
A
Bb2II
M
B
Bb2III
P
Bg2I
R
Ab2III
rozteč
závit ve spojce
sloupků
zakončení sloupků
poloha „zavřeno“
A
B
a
Poloha „zavřeno“
b
g
160 mm
150 mm
30 mm
74 mm
130 mm
O
délka sloupků c
délka sloupků d
délka sloupků h
dle tabulek
„Provedení“
- obr. 1 a 2
a,b,g
Rozteč sloupků
Dodávky provedení III
se spojkou M 10 x 1 jen
po dohodě s výrobcem.
C
Poloha
zavřeno
I,II,III
I
Závit ve spojce
M20 x 1,5
M16 x 1,5
III M10 x 1
II
A,B
Zakončení 1
Zakončení 2
9. místo typového čísla
Tabulka č. 5 – Elektronika DMS2 ED
Znak na 9. místě
Vybavení DMS2 ED
0
Místní ovládání
1
2
x
Displej
4
5
x
x
Stykače nebo bezkontaktní spínač
Analogový
modul
3
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
8
x
vysílač
9
A
B
x
x
x
x
x
x
x
C
x
D
E
F
x
x
x
H
x
x
x
x
x
x
x
x
x
J
K
L
x
x
x
regulátor
M
x
N
V
W
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Poznámka: Pokud je servomotor vybaven elektronikou DMS2 ED v konfiguraci Náhrada elektromechanické desky, nedodává se
s elektronickou brzdou.
11. místo typového čísla
Tabulka č. 6 – Teploty okolí
Typ servomotoru
Teploty
[°C]
-25 +70
MTNED
MTPED
Označení
DMS2 ED
DMS2
DMS2 ED
DMS2
9
9
8
8
–
-40 +60
9
9
9
9
F1
-25 +60
–
–
9
9
–
Poznámka: 9 – dodávané provedení
8 – nedodává se
Relativní vlhkost od 10 % do 100 % s kondenzací.
Pro vnitřní a vnější prostory bez regulace teploty a vlhkosti, které mohou mít otvory do venkovního prostředí a vystavení
slunečnímu záření.
23
A
B
Provedení 1
Obr. 1
M20x1,5 I
M16x1,5 II
M10x1 III
Detail spojky
M20 ø 26
A
B
261
Provedení 2
Místní ovládání
Vnější ochranná svorka
M20x1,5
ø kabelů 10 - 14 mm
M25x1,5
ø kabelů 13 - 18 mm
Provedení 2
A
160
B
150
a
30
b
74
g
130
c (a)
308
d (b)
352
h (g)
408
e (a)
663
f (b)
707
ch (g)
763
Provedení 1
A
160
B
150
a
30
b
74
g
130
c (a)
323
d (b)
367
h (g)
423
e (a)
678
f (b)
722
ch (g)
778
M20
A
B
Provedení 1
Obr. 2
M20x1,5 I
M16x1,5 II
M10x1 III
M20 ø 26
A
B
Detail spojky
1x kabelová vývodka M25x1,5
max. 595
ø kabelů 9 - 16 mm
max. 334
Provedení 2
261
Místní ovládání
Vnější ochranná svorka
Závity
nebo vývodky
Poznámka: U servomotorů MODACT MTNED jsou na svorkovnicové skříni závity pro vývodky: 3 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5. U servomotorů MODACT MTPED jsou na svorkovnicové skříni
vývodky: 1 x M25 x 1,5 rozsah ø 13 – 18 mm; 2 x M20 x 1,5 rozsah ø 10 – 14 mm; 1 x M20 x 1,5 rozsah ø 6 – 12 mm.
K elektromotoru (mimo provedení servomotroru s propojením motoru a svorkovnicové skříně) se vždy přibaluje kabelová vývodka. Konektor je vždy osazen kabelovými vývodkami.
M20
c (a), d (b), h (g)
Provedení 2
A
160
B
150
a
30
b
74
g
130
c (a)
308
d (b)
352
h (g)
408
e (a)
605
f (b)
649
ch (g)
705
e (a), f (b), ch (g)
215
99
90
1x kabelová vývodka M25x1,5
max. 595
ø kabelů 9 - 16 mm
max. 334
253
Provedení 1
A
160
B
150
a
30
b
74
g
130
c (a)
323
d (b)
367
h (g)
423
e (a)
620
f (b)
664
ch (g)
720
25
355
c (a), d (b), h (g)
e (a), f (b), ch (g)
– se svorkovnicí
c (a), d (b), h (g)
– s konektorem
e (a), f (b), ch (g)
99
90
215
Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů
MODACT MTNED, MTPED 15, MTNED, MTPED 25,
t. č. 52 442.xxxxNED, 52 442.xxxxPED
25
Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů
MODACT MTNED, MTPED 15, MTNED, MTPED 25,
t. č. 52 442.xxxxNED, 52 442.xxxxPED
a,b,g
40
(153)
100
a,b,g
max. 38
a,b,g
40
253
(153)
100
a,b,g
max. 38
355
c (a), d (b), h (g)
e (a), f (b), ch (g)
24
436
M30
376
max. 261
ø 200
M30x2
max. 697
Obr. 4
M30
max. 436
Obr. 3
Místní ovládání
1x kabelová vývodka M25x1,5
ø kabelů 9 - 16 mm
376
160
M30x2
261
Vnější ochranná svorka
M20x1,5
ø kabelů 10 - 14 mm
– se svorkovnicí
120
160
697
36
M25x1,5
ø kabelů 13 - 18 mm
835
120
1x kabelová vývodka M25x1,5
ø kabelů 9 - 16 mm
ø 200
36
– s konektorem
350
485
Místní ovládání
Vnější ochranná svorka
Závity
nebo vývodky
Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů
MODACT MTNED, MTPED 40, MTNED, MTPED 63,
t. č. 52 443.x1xxNED, 52 443.x1xxPED
867
Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů
MODACT MTNED, MTPED 40, MTNED, MTPED 63,
t. č. 52 443.x1xxNED, 52 443.x1xxPED
(257)
120
60 48
(257)
120
60 48
382
485
25
Rozměrový náčrtek elektrického servomotoru MODACT MTNED 40, MTPED 40
t. č. 52 443.x2xxNED, 52 443.x2xxPED
provedení s přírubou – nestandardní
– se svorkovnicí
max. 697
261
Místní ovládání
M20x15
112
A
50
A
120
28
485
(257)
820
382
max. 436
215
A–A
45°
45
°
150
4xø 13
ø80H8
ø105 ±0,2
160
Obr. 5
26
Vývoj, výroba, prodej a ser vis elektrických ser vomotorů a rozváděčů,
špičkové zpracování plechu (vybavení TRUMPF), prášková lakovna
PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH SERVOMOTORŮ
KP MINI, KP MIDI
elektrické servomotory otočné jednootáčkové (do 30 Nm)
MODACT MOK, MOKED, MOKP Ex, MOKPED Ex
elektrické servomotory jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky
MODACT MOKA
elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro JE mimo aktivní zónu
MODACT MON, MOP, MONJ, MONED, MOPED, MONEDJ
elektrické servomotory otočné víceotáčkové
MODACT MO EEx, MOED EEx
elektrické servomotory otočné víceotáčkové nevýbušné
MODACT MOA
elektrické servomotory otočné víceotáčkové pro JE mimo aktivní zónu
MODACT MOA OC
elektrické servomotory otočné víceotáčkové pro JE do aktivní zóny
MODACT MPR Variant
elektrické servomotory otočné jednootáčkové pákové s proměnnou rychlostí přestavení
MODACT MPS, MPSP, MPSED, MPSPED
elektrické servomotory jednootáčkové pákové s konstantní rychlostí přestavení
MODACT MTN, MTP, MTNED, MTPED
elektrické servomotory táhlové přímočaré s konstantní rychlostí přestavení
Dodávky kompletů: servomotor + armatura (případně převodovka MASTERGEAR)
TRADICE
•
KVALITA
•
SPOLEHLIVOST
ZPA Pečky, a.s.
tř. 5. května 166
289 11 PEČKY
www.zpa-pecky.cz
tel.:
fax:
321 785 141-9
321 785 165
321 785 167
e-mail: [email protected]
Download

KATALOGKATALOG