2N Helios IP
Elektronický vrátnik na bázi čistě IP prostředí
IP Video Door Phone (IP domovní videotelefon)
představuje snadný a cenově dostupný způsob
komunikace pro účely řízení vstupu od vchodu na
jakoukoli vzdálenost. Je ideální pro jakékoli
prostředí dveřní komunikace, virtuální kancelář
a veškerou IP video komunikaci pro firemní nebo domácí uživatele.
IP Helios je moderní IP domovní videotelefon vycházející
ze standardu SIP, za výhodnou cenu a snadno ovladatelný. IP Helios je kombinací odborného designu
a technologie s vynikající kvalitou obrazu, snadnou
instalací a velkou mírou kompatibility s produkty SIP
jiných výrobců. IP Helios je první domovní videotelefon
H.264 IP, který podporuje video vysoké kvality
v reálném čase (PAL, VGA, SVGA, 1 Mpixel). Řešení 2N je
unikátní na trhu a obsahuje unikátní funkce a snadné
použití a nastavení.
Kompletní řešení pro kontrolu
vstupu
Systém přenosu hlasu, videa,
klávesnice a ovládání vstupu
v jediné krabičce
Moderní design
Audio a video vysoké kvality
Dálkový přístup
Máte-li zájem o naše výrobky, volejte prosím tel. 382 222 213 nebo pošlete e-mail na adresu [email protected] Další informace najdete na www.2n.cz.
*1LPNVOJLBDF
¢UFÂLBLBSFU
,PNVOJLBDJQSPTUÒFEOJDUWÇN*1[BKJtwVKF
QSPUPLPM4*17JEFPBIMBTKTPVQÒFO»tFOZQÒFT
TÇw-"/OFCPJOUFSOFU
/BJOTUBMPWBO»ÂUFÂLBLBSFUOBCÇ[ÇEBMtÇ
QSPTUÒFEFLQSPWTUVQEPWBtÇCVEPWZ,EJTQP[J
DJKFBxÂUFDÇDILBSFUOFCPLMÇÂFOFL1PLVE
QÒJQPKÇUF NPEVM ÂUFÂLZ L WBtFNV QPÂÇUBÂJNÓ
xFUFLPOUSPMPWBUQÒÇDIPEZBPEDIPEZKFEOPUMJW×DI
ESxJUFMÓLBSFU1PLVEKTPVEWFÒFPUFWÇSBOÃO»TJ
MÇNPCESxÇUFBMBSNPWÃIM»tFOÇ
,ÍEPW×[»NFL
1ÒÇNPPEEWFÒOÇIPWDIPEV+FNPxOÃ
EFGJOPWBUBxEFTFUHMPC»MOÇDIIFTFMQSP
LBxE×[FEWPVTQÇOBÂÓPUFWÇSBKÇDÇDIEWFÒF,SPNÆ
UPIPKFNPxOÃEFGJOPWBUKFEOPTPVLSPNÃIFTMP
QSPLBxE×CZU%PCVPUFWÒFOÇM[FSPWOÆxOBLPOGJ
HVSPWBUBTUFKOÆUBLJ[QPxEÆOÇQSPPUFWÒFOÇEWP
KJU×DIEWFÒÇ
1ÒÇEBWO×TQÇOBÂ
+FVSÂFO×LQPVxJUÇTEBMtÇNJ[BÒÇ[FOÇNJ
UKEWFÒOÇNJ[»NLZ[»WPSBNJPTWÆUMFOÇN
QSÓNZTMPWPVUFMFWJ[ÇBQPE%PQMÌLPW×WZQÇOBÂKF
WPMJUFMO×NPEVMLUFS×M[FOBJOTUBMPWBUEPEBUFÂOÆ
7JEFP
1ÒJQPKFO»WJEFPLBNFSBVNPxÌVKFWJ[V»MOÇ
LPOUSPMV PTPC WTUVQVKÇDÇDI EP CVEPWZ 0CSB[
NÓxFC×UQÒFO»tFOOBW»tQPÂÇUBÂOFCPWJEFP
UFMFGPO
¢BTPWÃOBTUBWFOÇ
8FCPWÃQSPHSBNPW»OÇ
6NPxÌVKFBCZTUFCZMJLEZLPMJL[BTUJxFOÇ
7BtFLPNVOJLBDFTWDIPEFNCVEFQÒFO»tFOB
QPEMFQÒFEFNOBTUBWFO×DIQSJPSJU.PxOPTUWTUV
QVCZCZMBVEÆMPW»OBOB[»LMBEÆBVUPNBUJDLÃIP
ÂBTPWÃIPOBTUBWFOÇ
1SPTOBEOÆKtÇOBTUBWFOÇQBSBNFUSÓN»
)FMJPT*1XFCPWÃQSPHSBNPWBDÇSP[ISBOÇ%PLPO
GJHVSBÂOÇIP O»TUSPKF TF UBL NÓxFUF EPTUBU PE
LVELPMJBNÓxFUF[BÒÇ[FOÇPWM»EBUOBE»MLV
+BLGVOHVKF/)FMJPT*1
#F[ES»UPW»NPCJMOÇLPNVOJLBDF
7JEFPUFMFGPOZ
OBC»[J7P*1
*/5&3/&5
,BODFM»Ò
-"/
7FMLÃPCZUOÃ
LPNQMFYZ
7[E»MFO»MPLBMJUB
'JSNZ
#ZUZ
%ÓN
1SPLPIPKFVSÂFO×EPNPWOÇUFMFGPO/)FMJPT*1
3PEJOOÃEPNZ
7FÒFKO×TFLUPS
¢JOxPWOÇEPNZ
/FNPDOJDF
.BMÃBWFMLÃGJSNZ
6OJWFS[JUZ
7FMLÃPCZUOÃLPNQMFYZ
+JOÃ
#ZUPW×
×E
EÓN
²FtFOÇOBC»[JTUSVLUVSZ-"/
7JEFP B IMBT KTPV QÒFO»tFOZ
QSPTUÒFEOJDUWÇNEBUPWÃTÇUÆ
1PIPEMO× B CF[QFÂO× [QÓTPC
KBLWJEÆUO»WtUÆWOÇLZBQPWPMJU
KJNWTUVQ
)PWPS KF QÒFO»tFO EP LPOLSÃUOÇIP CZUV
QPNPDÇ-"/4QPMFIMJWÃÒFtFOÇQSPCZUPW×
EÓNTEBUPWPVTUSVLUVSPV
)PWPS[F[BÒÇ[FOÇ)FMJPTM[FQÒJKÇNBU
OB*1WJEFPUFMFGPOVOFCPOB1$
%»MLPW×QÒÇTUVQ
#VÉUFWxEZL[BTUJxFOÇ
0UFWÇS»OÇEWFÒÇPELVELPMJQPNPDÇ
QPÂÇUBÂF OFCP UFMFGPOV 4NBSU
1IPOF
.PxOPTUNMVWJU
TO»WtUÆWOÇLFNBWJEÆUKFK
²FtFOÇQSPGJSNZTSFDFQDÇCF[SFDFQDF
QPQSBDPWOÇEPCÆBQPE3FDFQÂOÇWS»UO×
OFOÇ OB TWÃN QSBDPWJtUJ B ÔTUÒFEOB OB
C»[J 4*1 QÒFO»tÇ IPWPS OB 4NBSU 1IPOF
OFCP W[E»MFO× QPÂÇUBÂ +F NPxOÃ IPWPS
QÒJKNPVUBPUFWÒÇUEWFÒFOBE»MLV
,BODFM»Ò
,BO
,PNVOJLBDFQSPCÇI»QPNPDÇ
TÇUÆ-"/
/VMPWÃO»LMBEZOBIPWPSZ
1ÒFOPTIMBTVBWJEFBQÒÇNP
OB*1WJEFPUFMFGPOOFCPPTPCOÇ
QPÂÇUBÂ
,PNVOJLBDFQSPWTUVQEPEWFÒÇQPNPDÇ*1
QSPUPLPMV QSPCÇI» UÇN OFNPEFSOÆKtÇN
[QÓTPCFN 1SPTUÒFEOJDUWÇN *1 QSPUPLPMV
KF NPxOÃ OFKFO LPNVOJLPWBU T PTPCPV
TUPKÇDÇQÒFEWDIPEFNBMFKFNPxOÃUVUP
PTPCVWJEÆUBQVTUJUKJEPWOJUÒ+FEJOÃDP
L UPNV QPUÒFCVKFUF KF 4*1 7P*1 UFMFGPO
OFCPPTPCOÇQPÂÇUBÂ
Základní
n modu
moduly
uly
S kamerou
9137110C
9137130C
9137160C
1 tlačítko a kamera
3 tlačítka a kamera
9137110KC
9137130KC
9137160KC
9
6 tlačítek a kamera
1 tlačítko, klávesnice
a kamera
3 tlačítka, klávesnice
a kamera
6 tlačítek,
tla
ačítek, klávesnice
a kamera
9137110
9137130
9137160
1 tlačítko
3 tlačítka
9137110K
9137130K
9137160K
6 tlačítek
1 tlačítko a klávesnice
3 tlačítka a klávesnice
6 tlačítek a klávesnice
Bez kamery
100 x 210 x 29 mm
Provedení odo
o
odolné
olné proti van
vvandalům
ndalům
Přídavné mo
moduly
oduly
9135181
9135182
9135310
Přídavný modul
s 8 tlačítky
Přídavný modul
s 16 tlačítky
Infopanel
bez klávesnice
100 x 210 x 29 mm
9135511
9135511K
9135515
Provedení odolné proti
vandalům se 3 tlačítky,
uchycení do zdiva
Provvedení odolné proti
Provedení
vandalům se 3 tlačítky
vand
a klávesnicí,
uchycení do zdiva
Přídavný
Přída
avný modul odolný
proti vandalům
s 8 tlačítky,
uchycení do zdiva
Maska: 138,5 x 241 mm, Otvor: 110 x 220 x 50 mm
Stříšky a kra
k
krabičky
abičky
9135331
9135332
9135351
9135352
Stříška pro 1 modul
Stříška
St
tříška pro 2 moduly
Kra
Krabice
abice na zapuštění
do zdi pro 1 modul
d
Krabice na zapuštění
Krabice
do zdi pro 2 moduly
d
Střříška a krabice pro
Stříška
uchyycení do zdiva - 1 modul
uchycení
S
Stříška
a krabice pro
uchycení do zdiva - 2 moduly
103 x 218 x 60 mm
203 x 218 x 60 mm
Maska: 125 x 235 x 46 mm
Otvor: 110 x 220 x 50 mm
Maska: 225 x 235 x 46 mm
Otvor: 210 x 220 x 50 mm
Maska: 129 x 240 x 41 mm
Otvor: 110 x 220 x 50 mm
Maska: 229 x 240 x 41 mm
Otvor: 210 x 220 x 50 mm
Příslušenství
9135
5311
9135311
Tabulka se
e jmény
opanel
pro Infopanel
9135361
9135361
Doplňkov
Doplňkové
vé
v
ép
produkt
produkty
ukty
9135302
913
35
5302
9135301
913
35
5301
9137310
91
137310
0
Tabulka sse
e jmény
se dvěma
ě
tlačítky
91378900
91378350
9
91378350
Tabulka
a se jmény
Doplňkový
Doplňko
ový vypínač
ač
SW telefon
VoI
P Videotele
efon
VoIP
Videotelefon
91378100
PoE Injector
(napáje
ní přes ethernet)
(napájení
Modulární systém 2N Helios IP
1. Základní modul
9.
1 tlačítko
3 tlačítka
6 tlačítek
1 tlačítko a klávesnice
3 tlačítka a klávesnice
6 tlačítek a klávesnice
2. Extendr
8 tlačítek
tlačítek
16 tl
infopanel bez tlačítek
infopan
1.
2.
8.
3. Přídavný
P
spínač
4. Čtečka karet
5., 6. Maska Antivandal,
Zápustná krabice Antivandal
pro základní modul
pro základní modul a klávesnici
pro přídavný modul
7. Stříška
3.
pro 1 modul
pro 2 moduly
8. Zápustná krabice
7.
5.
pro 1 modul
pro 2 moduly
9. Zápustná stříška
a krabice
pro 1 modul
pro 2 moduly
4.
6.
Technické parametry:
2N Helios IP
Počet tlačítek
Připojení
Napájení
Podporované protokoly
Audio kodeky
Video kodeky
1 až 54 (do 500)
Přímé hovory SIP nebo SIP proxy
PoE (IEEE 802.3 af) nebo externí zdroj napájení 12 V
SIP 2.0 (RFC 3261) / TCP / IP / UDP, RTP / HTTP / ARP, ICMP, DHCP, DNS, TFTP, NTP
G.711 (A / u-law)
H.264 baseline real-time video codec (při rozlišení QCIF, QVGA, CIF nebo VGA) až
30 snímků za sekundu (FPS)
MALAFA SERVIS - telekomunikace
Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek
Tel: 382 222 213, Mobil: 603 277 777
E-mail: [email protected]
www.malafa.cz
2N® je registrované ochranná známka firmy 2N TELEKOMUNIKACE a.s.. Jména výrobků a jakákoli jiná jména zde zmíněná jsou registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky a/nebo značky chráněné příslušným zákonem.
Ve snaze neustále zlepšovat kvalitu svých výrobků si 2N TELEKOMUNIKACE a.s. vyhrazuje právo měnit vzhled, funkčnost a vybavení výrobků 2N zde uvedených. Podrobný popis výrobků 2N najdete na adrese www.2n.cz
Download

Elektronický vrátnik na bázi IP prostředí HELIOS