Identifikační číslo návodu: S4-060/2014-7
Dřevěné garážové stání
z masivního smrkového řeziva
4x5m
Dřevozpracující družstvo, Lukavec čp. 9, 394 26 Lukavec
TEL.: +420 565 411 111, FAX: +420 565 445 251, E-mail: [email protected]
www.ddl.cz
1
Identifikační číslo návodu: S4-060/2014-7
Návod k použití a montážní návod
Dřevěné garážové stání 4x5m
Vyrobená z masivního smrkového řeziva dle ČSN 73 2824-1 .
Výrobce:
Dřevozpracující družstvo
Lukavec čp. 9
CZ-39426
Použití: Dřevěná konstrukce garážového stání slouží jako otevřený přístřešek pro ochranu
osobního automobilu nebo jiného movitého majetku. Je dimenzovaný pro použití lehké
střešní krytiny typu (plechová krytina, kanadský šindel) na území Česka vyjma horských
oblastí.
Garážové stání je dodáváno v rozloženém stavu jako stavebnice.
Součástí stavebnice je:



Dřevěná konstrukce
Záklopové desky
Spojovací materiál a kování
Součástí stavebnice není:




Ochranný nátěr
Střešní krytina
Střešní oplechování a okapy
Kotvy pro upevnění dřevěné konstrukce
Před Vaším rozhodnutím, zakoupit garážové stání výrobce doporučuje provést:
 Návrh základů garážového stání autorizovanou osobou se znalostí místních podmínek
a návrh způsob připevnění nosných sloupů k základu.
 Informovat se u místně příslušného stavebního úřadu o procesu schvalování stavby
typu garážové stání.
2
Identifikační číslo návodu: S4-060/2014-7
Doporučení: Ochranný nátěr významně prodlužuje životnost dřevěné konstrukce. Dřevěné
prvky povrchově upravte ochranným nátěrem na dřevo pro exteriér, před samotnou
montáží. Dřevěná konstrukce musí být upevněna k podkladu pomocí kotevních prvků ve
všech nosných sloupech. Zabraňte přímému kontaktu nosných sloupů se zemí. Rozteč
kotevních prvků musí být dodržena dle plánu na straně 4. Kotevní prvky musí být v jedné
rovině (vodorovně). Montáž provádějte dle montážního návodu na straně 8-14, minimálně 2
osoby. Kompletní seznam dílů a kování potřebný k sestavení dřevěné konstrukce je na straně
5-7.
Upozornění:
 Veškeré zásahy do dřevěné konstrukce nebo uzavření přístřešku stěnami je zakázáno.
 Při montáži je nutno chránit záklopové desky (díly 030014, 030015 a 030016) před
deštěm (vodou), hrozí nabobtnání desek.
 Při montáži dodržujte pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
 Použijte ochranné pracovní prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, pracovní
obuv, pracovní rukavice).
 Při montáži dřevěné konstrukce použijte pracovní plošinu nebo dvojitý žebřík
,,štafle“.
Při montáži vylučte přítomnost dětí.
Přepravní údaje:
Balík 1 - šířka x výška x délka 710x302x4900mm, hmotnost cca 330kg
Balík 2 - šířka x výška x délka 1720x108x2150mm, hmotnost cca 250kg
Balík 3 - šířka x výška x délka 200x100x250mm, hmotnost cca 6,5kg
Skladování: Dřevěnou konstrukci skladujte v suchém a chráněném prostředí.
Likvidace obalů: Za obalové materiály použité pro obalení výrobků byl uhrazen poplatek za
zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s.. Po
rozbalení dřevěné konstrukce obaly likvidujte ve sběrných nádobách k tomu určených.
Po skončení životnosti dřevené konstrukce ji odevzdejte ve sběrném dvoře.
3
Identifikační číslo návodu: S4-060/2014-7
Základní informace
4
Identifikační číslo návodu: S4-060/2014-7
Přehled dílů
110 x 110 x 2170mm
030001
2x
030002
2x
030011
2x
030010
2x
030012
3x
030013
4x
030008
28x
110 x 110 x 2170mm
110 x 110 x 2170mm
110 x 110 x 4900mm
40 x 170 x 3900mm
40 x 170 x 3900mm
24 x 146 x 2035mm
5
Identifikační číslo návodu: S4-060/2014-7
80 x 110 x 900mm
030005
8x
030006
6x
030009
7x
030015
2x
030014
2x
030016
2x
40 x 150 x 900mm
40 x 170 x 485mm
18 x 1488 x 2150mm
18 x 1720 x 2150mm
18 x 1720 x 2150mm
6
Identifikační číslo návodu: S4-060/2014-7
Přehled kování
ø 8 x 200mm
020001
14x
020002
28x
020003
12x
010001
36x
010002
32x
020008
7x
020004
28x
020005
28x
020006
28x
020007
56x
020009
90x
ø 8 x 140mm
ø 6 x 80mm
ø 16 x 60mm
ø 20 x 60mm
160 x140 x 2
M10 x 100
M10
10,5 x 30 x 2,5
ø 4 x 30mm
ø 4 x 50mm
7
Identifikační číslo návodu: S4-060/2014-7
1
2
8
Identifikační číslo návodu: S4-060/2014-7
3
4
9
Identifikační číslo návodu: S4-060/2014-7
5
6
10
Identifikační číslo návodu: S4-060/2014-7
7
8
11
Identifikační číslo návodu: S4-060/2014-7
9
10
12
Identifikační číslo návodu: S4-060/2014-7
11
12
13
Identifikační číslo návodu: S4-060/2014-7
13
14
14
Download

Dřevěné garážové stání 4x5m DDL návod