Spárovací hmoty
04/2010
Knauf GB 700
Flexibilní spárovací hmota na spárování cihelné dlažby, keramické dlažby a dlažby
z přírodního kamene při šíři spár 5 – 50 mm.
Specifikace
Šířka spáry
Teplota zpracování/
teplota podkladu
Doba zrání (při rozmíchávání)
Doba zpracovatelnosti
Po povrchu lze chodit
Spára je stabilní
5 – 50 mm
+5 ˚C až +25 ˚C
3 min.
cca 20 minut
po cca 6 hodinách
po cca 12 hodinách
První intenzivní čištění po dvou týdnech
(do té doby čistit pouze vodou)
Přímé zatížení vodou po nejdříve po 1 týdnu
Spotřeba 175 g prášku/bm spáry (hloubka/šířka spáry 10 mm) cca 1,3 kg/m² (formát spáry 30 × 30 cm)
Vlastnosti
Použití
■
■
■
■
■
■
■
Samorozlévací spárovací malta na cementové
bázi vhodná pro zpracování klasickým spárováním či pro vlévání do spár. Pro šířku spáry od 5 do
50 a hloubku spáry od 8 do 100 mm. Pro spárování savých a slabě savých keramických dlaždic,
dlažby typu Cotto, lámaných desek z přírodního
kamene, porfyru atd. pro vnitřní i vnější použití.
optimální při nerovnoměrných šířkách
a geometrii spár
vyplňuje spáry bez tvorby dutin a tedy
mrazuvzdorně
je samorozlévací, ideálně vyplní nerovnou
spáru
zušlechtěná plastickými hmotami: pro použití
na plochách vystavených teplotním výkyvům
(balkóny, terasy, podlahy s podlahovým
topením).
lze nalít přímo do spáry, což snižuje nároky
na čištění
ideální pro obkladové materiály, které se
obtížně čistí (dlažby typu Cotto, nebroušené
desky z přírodního kamene atd.)
Knauf GB 700
Flexibilní spárovací hmota na spárování cihelné dlažby, keramické dlažby a dlažby z přírodního kamene při šíři spár 5 – 50 mm
Zpracování
Příprava
Spáry musí být čisté, očištěné od prachu a zbytků
malty resp. lepidla. Savé obklady je bezpodmínečně nutné předem navlhčit, avšak tak, aby ve spáře
nebyla voda.
Zpracování
Jsou možné dva způsoby zpracování:
1. klasická metoda vyplňování spár
2. nová, jednoduší metoda vlévání
(doporučeno od šířky spár 10 mm).
Rozmíchání
5 kg spárovací hmoty Spezialfuge Bodenfliesen
rozmíchejte v cca 0,8 až 0,9 l čisté vody míchadlem
tak, aby vznikla lehce pastózní hmota bez hrudek.
Nechejte ji zrát a pak znovu promíchejte. Rozmíchanou spárovací hmotu lze rozlévat cca 20 minut
od rozmíchání. Směšovací poměr musí být vždy
stejný, jinak mohou vzniknout barevné rozdíly. Na
jednu plochu používejte materiál se stejným číslem
šarže.
1. Klasické roztírání do spár:
rozmíchanou spárovací maltou vyplňte spáry pomocí gumového hladítka nebo spárovačky a povrch setřete šikmo k síti spár, dopoporučeno rozmíchat s max. s 0,8 l vody. Jakmile malta ve
spárách ztuhne (vyzkoušejte dotykem), vyhlaďte
ji vlhkou houbou tak, aby povrch spárovací malty
byl v jedné rovině s povrchem dlažby, a dlažbu
očistěte.
Skladování a manipulace
Balení a expedice
■ doba použitelnosti:
Pytlovaný materiál zpracujte do 12 měsíců od
data výroby uvedeného na obalu.
■ pytlovaný na paletách:
Balení: Pytel 5 kg
Barva: Zementgrau
EAN:
4006379058044
NR:
00056611
■ podmínky skladování:
■ Skladujte v suchém prostředí na dřevěném
roštu, chraňte před vzdušnou vlhkostí, max.
možná relativní vlhkost vzduchu je 75 %.
V opačném případě může dojít ke změnám
zpracovatelských nebo užitných vlastností
produktu.
2. Metoda rozlévání:
rozmíchanou spárovací maltu nalijte po mocí konve nebo odměrné nádoby přímo do spáry, dopoporučeno rozmíchat s max. s 0,9 l vody. Spáru
vyplňte celou tak, aby materiál lehce přesahoval
přes okraj spáry. Asi po 30 až 45 minutách (jakmile malta ve spárách ztuhne) stáhněte pomocí zednické lžíce přesahující spárovací hmotu tak, aby
byla v rovině s dlažbou. Následně začistěte vlhkou houbou a očistěte znečistěnou plochu dlažby.
Balení:
Barva:
EAN:
NR:
Pytel 20 kg
Zementgrau
4006379058037
00056609
Upozornění
Částečně ztuhlá spárovací hmota Spezialfuge Bodenfliesen nesmí být dodatečně rozmíchávána s
vodou ani s dalším práškem. Připravte si vždy pouze tolik spárovací malty, kolik můžete během 20
minut zpracovat. Před spárováním mramorových
obkladů předem vyzkoušejte odolnost materiálů. U
porézních, hrubých, matných nebo jemně poréz-
Balení: Pytel 5 kg
Pytel 20 kg
Balení:
30 844 600 600
kg
HOT LINE: +420
Tel.:
+420 272 110 111
Fax:
+420 272 110 301
ních glazovaných obkladů spárování nejdříve vyzkoušejte. Vysoká teplota okolí zkracuje dobu zpracování. Provedené plochy chraňte po dobu tuhnutí
před nepřízní počasí (mráz, vítr, slunce, déšť). Dilatační, rohové nebo napojovací spáry uzavřete trvale elastickým silikonem Knauf. Pracovní nástroje
očistěte vodou ihned po použití.
NR: 00056611
NR: 00056609
Knauf Praha,
Praha 9 EAN:
– Kbely,8590408001898
Mladoboleslavská 949,
PSČ 197 00
NR: 00083921
Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální
vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě,
množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická
reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.
www.knauf.cz
Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,
že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.
[email protected]
UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.
Vypracoval:
Korekturoval:
Schválil:
Datum vydání: CZ/04/10
EAN: 4006379058044
EAN: 4006379058037
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Download

Knauf GB 700