7558
TECHNICKÝ LIST
Název výrobku:
SIGMAZINC
Výrobce: PPG SIGMA COATINGS Holandsko
Datum revize: 05/2011, datum vydání: 04/2012
POPIS
158
První distributor: TANTO s.r.o. Brno
Strana: 1 z 5
- dvousložkový vlhkostí vytvrzující zink (ethyl) silikátový základní nátěr
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI - antikorozní nátěr (primer) ocelových konstrukcí
- vhodný jako základní nátěr v různých nátěrových systémech založených na
nezmýdelnitelných pojivech
- vhodný pro katodickou ochranu (zabraňuje podkorodování nátěru)
- neztrácí své vlastnosti při teplotách podkladu od - 90°C až do
+ 400°C, za normálních atmosférických podmínek
- při vhodném vrchním nátěru poskytuje vynikající antikorozní ochranu ocelových
povrchů až do +520°C
- dobře vytvrzuje při nízkých teplotách
- dobrá odolnost vůči abrazi a úderům
- nesmí být vystaven zásaditým (více než pH 9) nebo kyselým (méně než pH 5,5)
roztokům
- certifikováno pro ASTM A-490 třída ´B´ pro koeficient skluzu
- schváleno SSPC-Paint 20
BAREVNÉ ODSTÍNY
- zelený, šedozelený
LESK
- matný
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
( po smíchání obou složek při teplotě 20oC )
(1g/cm3 = 8,35 lb/US gal, 1 m²/l = 40,7 ft²/US gal)
přibližně 2,3 g / cm3
přibližně 65 % ± 2%
max. 219 g/kg (Směrnice 1999/13/EC,SED)
max. 507 g/l (= cca 4,2 lb/gal) (UK PG 6/23(92)
příloha 3)
Doporuč. tloušťka vrstvy (dft) - průměrná dft 75 µm s minimálně 60 µm dft na
hladký povrch bez důlků
- průměrná dft 100 µm s minimálně 75 µm na
nerovné a důlkované oceli, očistit otryskáním
Teoretická vydatnost
8,7 m2/ l pro 75 µm *
Suché na dotyk
30 min. při 20°C
Doba přetíratelnosti
min. 12 hod *
max. neomezeno-soli zinku odstranit!
Zcela vytvrzeno
12 hod. *
(data pro komponenty)
Skladovatelnost
(na chladném a suchém místě) pojivo - nejméně 9 měsíců
pigment – nejméně 24 měsíců (skladování pigmentu
na místech bez vlhkosti)
Hustota
Obsah sušiny
VOC (dodáno)
*viz další údaje
TANTO s.r.o., Mateří 772/1b, 614 00 Brno, CZ
Tel.: 00 420 545 235 110, fax: 00 420 545 235 103
7558
TECHNICKÝ LIST
Název výrobku:
SIGMAZINC
Výrobce: PPG SIGMA COATINGS Holandsko
Datum revize: 05/2011, datum vydání: 04/2012
158
První distributor: TANTO s.r.o. Brno
Strana: 2 z 5
DOPORUČENÁ TEPLOTA
A PODMÍNKY PODKLADU - pro vystavení ponoru
• ocel otryskaná na stupeň ISO-Sa 2,5, kotvící profil (Rz) 40-70 µm
• ocel opatřená zinksilikátovým shopprimerem, abrazívně očištěná na stupeň
SPSS-Ss, sváry, rez a poškozené části otryskat na stupeň ISO-Sa 2,5
- pro vystavení atmosférickým podmínkám
• ocel otryskaná na stupeň ISO-Sa 2,5, kotvící profil (Rz) 40-70 µm
• ocel opatřená zinksilikátovým shopprimerem přetryskána na
stupeň SPSS-Pt3
•
zvětralá pozinkovaná ocel; přetryskáním odstranit rez, nerovný povrch zdrsnit
a odstranit veškeré zinkové soli
- teplota podkladu během aplikace musí být od -5°C do +50°C a současně nejméně
3°C nad rosným bodem
- relativní vlhkost během vytvrzování by měla být nad 50%
NÁVOD K POUŽITÍ
- objemový poměr tužení = 81 dílů pojiva : 19 dílům zinku
Mnoho Sigma zinksilikátů jsou dvousložkové materiály, které jsou dodávány ve
dvou samostatných nádobách, s nichž jedna obsahuje pojivo a druhá sáček se
zinkovým prachem.
Aby bylo zajištěno řádné smíchání obou složek, musí být dodržovány následující
pokyny.
Z důvodu tvorby hrudek nepřidávejte pojivo do zinkového prášku.
Vytáhněte pytel se zinkovým prachem ven s plechovky.
1. Pojivo v kanystru několikrát protřepejte.
2. Nalijte 2/3 pojiva do prázdné plechovky
3. Pojivo v kanystru důkladně promíchejte, aby směs získala správnou homogenitu
bez usazenin na dně a přilijte do plechovky.
4. Za neustálého míchání přidávejte zinkový prach do plechovky s pojivem (při
nízkých otáčkách jen jedním směrem - předejdete tak tvorbě bublin)
5. Promíchejte důkladně zinkový prach s pojivem (vysoké otáčky) a provádějte stálé
míchání do doby, než směs získá správnou homogenitu.
6. Přelijte přes síto 0,25-0,5 mm
7. Během aplikace promíchávejte (nízké otáčky). Je doporučeno použít čerpadlo se
stálým mícháním pro zink silikáty.
Poznámka: Při aplikační teplotě nad 30°C je nezbytný přídavek max. 10 %
ředidla Sigma Thinner 90 – 53.
INDUKČNÍ ČAS
- žádný - po smíchání lze aplikovat ihned
DOBA
ZPRACOVATELNOSTI
- 12 hod. při teplotě 20°C
*viz. další údaje
TANTO s.r.o., Mateří 772/1b, 614 00 Brno, CZ
Tel.: 00 420 545 235 110, fax: 00 420 545 235 103
7558
TECHNICKÝ LIST
Název výrobku:
SIGMAZINC
Výrobce: PPG SIGMA COATINGS Holandsko
Datum revize: 05/2011, datum vydání: 04/2012
158
První distributor: TANTO s.r.o. Brno
Strana: 3 z 5
VYSOKOTLAKÉ STŘÍKÁNÍ
Doporučené ředidlo
Objem ředidla
Sigma thinner 90-53
0 – 10% v závislosti na požadovaném dft a aplikačních
podmínkách
Ústí trysky
přibližně 0,48 - 0,64 mm (= 0,019-0,025
palce)
Tlak v trysce
9 - 12 MPa (= přibližně 90 - 120 barů, 1740 p.s.i.)
Pro zinksilikátové nátěrové hmoty je doporučeno použít speciální čerpadlo
s konstantním mácháním.
PNEUMATICKÉ STŘÍKÁNÍ
Doporučené ředidlo
Objem ředidla
90-53
0 – 10% v závislosti na požadovaném dft a aplikačních
podmínkách
Ústí trysky
2,0 mm
Tlak v trysce
0,3MPa ( = cca 3 bary, 44 p.s.i.)
Pro zinksilikátové nátěrové hmoty je doporučeno použít speciální čerpadlo
s konstantním mácháním.
ŠTĚTEC/VÁLEČEK
ČISTÍCÍ ROZPOUŠTĚDLO
Pouze pro místní opravy a retuše.
Doporučené ředidlo
Sigma Thinner 90-53
Objem ředidla
5 - 15%
aplikovat viditelný mokrý nátěr s max. dft 25 µm
další nátěr za účelem získání požadovaného dft
Sigma thinner 90-53
ZVYŠOVÁNÍ DFT
- jen pro aplikaci stříkáním
- pokud je dft nižší než je doporučeno je zapotřebí další vrstva nátěru, do SigmaZinku
158 by mělo být přidáno 25 - 50 % (objem.) ředidla Sigma thinner 90-53, aby bylo
dosaženo mokrého vzhledu nástřiku, který vydrží po určitou dobu
DALŠÍ INFORMACE
- vysoce pigmentované zinksilikátové barvy vytvářejí porézní povrch
Tloušťka nátěru a vydatnost
teoretická vydatnost v m²/l
8,7
6,5
dft v µm
75
100
- max. dft pro štětec
35µm
- tloušťka vrstvy vyšší jak dft 150 µm může způsobit popraskání (mud-cracking)
Doby přetíratelnosti (relativní vlhkost má být 50 % a víc během vytvrzování)
teplota podkladu
-5°C
0°C
10°C
20°C
30°C
40°C
min. interval
24 hod. 24 hod. 18 hod. 12 hod. 6 hod. 4 hod.
max. interval
neomezen, pokud je podklad zbavený nečistot a solí zinku
- při nižší relativní vlhkosti než 50% je doba přetíratelnosti několikanásobně delší
TANTO s.r.o., Mateří 772/1b, 614 00 Brno, CZ
Tel.: 00 420 545 235 110, fax: 00 420 545 235 103
7558
TECHNICKÝ LIST
Název výrobku:
SIGMAZINC
Výrobce: PPG SIGMA COATINGS Holandsko
Datum revize: 05/2011, datum vydání: 04/2012
158
První distributor: TANTO s.r.o. Brno
Strana: 4 z 5
- aby se snížila pravděpodobnost tvorby bublin (praskání) v následné vrstvě organické
nátěrové hmoty, měl by být SigmaZinc 158 aplikován s vhodným vrchním nátěrem
- SigmaZinc 158 je vlhkostí vytvrzující zinksilikát, což
znamená, že správně vytvrzuje jen při dostatečně vysoké relativní vlhkosti
vzduchu během a po aplikaci (minimálně 50%), doporučuje se měření relativní
vlhkosti a teploty během vytvrzování
- před použitím nebo přetřením nátěru by měl být nátěr SigmaZinc
158 suchý a dostatečně vytvrzený
- v případě nepříznivých podmínek pro vytvrzování nebo požadavku na kratší dobu
vytvrzování, lze vytvrzování urychlit (nejdříve ale 4 hodiny po aplikaci) takto:
• navlhčením nebo namočením vodou a udržením vlhkého povrchu po dobu 2
hodin, s následným vysušením
• navlhčení nebo namočení 0,5 % čpavku, s následným vysušením
- před přetřením vrchním nátěrem by měl být nátěr SigmaZinc 158
vždy suchý a dostatečně vytvrzený
- pro měření vytvrzování se používá MEK test (dle ASTM 4752)
ZASYCHÁNÍ
Tabulka zasychání
Teplota podkladu
suchý pro manipulaci
zcela vytvrzen
- 5°C
2 hod.
24 hod.
0°C
2 hod.
24 hod.
10°C
1 hod.
18 hod.
20°C
30 min.
12 hod.
30°C
30 min.
6 hod.
40°C
30 min.
4 hod.
- SigmaZinc 158 je vlhkostí vytvrzující zinksilikát, což
znamená, že správně vytvrzuje jen při dostatečně vysoké relativní vlhkosti
vzduchu během a po aplikaci (minimálně 50%)
- doporučuje se měření relativní vlhkosti a teploty během vytvrzování
- během aplikace a vytvrzování musí být zajištěna dostatečná ventilace
Doba zpracovatelnosti (při aplikační viskozitě)
0°C
24 hod.
10°C
16 hod.
20°C
12 hod.
30°C
6 hod.
OCHRANNÉ POMŮCKY
- jsou doporučovány rukavice a respirátor.
- jedná se o rozpouštědlovou barvu a ochrana by měla být
zabezpečena jak před unikajícími látkami ze spreje nebo výpary tak i
před kontaktem mokré barvy s pokožkou nebo očima.
Celosvětová dostupnost
PPG Sigma Coatings se vždy zaměřuje zásobovat distributory po celém světě a
nepatrně modifikovat produkty je někdy nutné pro přizpůsobení místním
pravidlům a okolnostem.
TANTO s.r.o., Mateří 772/1b, 614 00 Brno, CZ
Tel.: 00 420 545 235 110, fax: 00 420 545 235 103
TECHNICKÝ LIST
Název výrobku:
SIGMAZINC
Výrobce: PPG SIGMA COATINGS Holandsko
Datum revize: 05/2011, datum vydání: 04/2012
7558
158
První distributor: TANTO s.r.o. Brno
Strana: 5 z 5
ZÁRUKA
PPG garantuje své vlastnické právo na výrobek, že kvalita výrobku splňuje specifika PPG pro daný produkt platné
v době výroby, a že výrobek musí být dodán bez právoplatné reklamace jakékoliv třetí osoby za porušení U.S. patentu,
který kryje celý výrobek.
TOTO JSOU JEDINÉ ZÁRUKY, KTERÉ PPG POSKYTUJE A JAKÉKOLIV JINÉ VYJÁDŘENÍ NEBO
VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY, NA ZÁKLADĚ ZÁKONA NEBO PLYNOUCÍ Z JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
Z PRŮBĚHU OBCHODU NEBO VYUŽÍVÁNÍ TRHU, ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ JAKOUKOLIV JINOU
ZÁRUKU VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO POUŽITÍ, BUDOU ZAMÍTNUTY PPG.
Jakékoliv reklamace vztahující se k této záruce musí být kupujícím provedeny prodejci písemně do pěti dnů ode dne
zjištění reklamované závady kupujícím, ale ne později než je doba skladovatelnosti produktu, nebo jeden rok od data
doručení produktu kupujícímu – podle toho co nastane dříve. Pokud kupující závady neoznámí prodávajícímu, jak je
uvedeno výše, bude využití záruky zrušeno.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Údaje uvedené v tomto technickém listu vycházejí z přesných laboratorních testů a slouží pouze jako vodítko.
Všechna doporučení nebo návrhy týkající se použití produktů, která předložila PPG Sigma Coatings, ať už v technické
dokumentaci nebo jako odpověď na konkrétní dotaz nebo jinak, vycházejí z údajů, které jsou podle našich nejlepších
znalostí spolehlivé. Produkty a informace jsou určeny pro uživatele, kteří mají odpovídající znalosti a průmyslové
dovednosti, a je odpovědností koncových uživatelů určit vhodnost produktu pro zamýšlené použití.
PPG Sigma Coatings nemá možnost kontrolovat kvalitu, podmínky podkladu ani mnoho jiných faktorů, které
ovlivňují použití a aplikaci produktů. Proto PPG Sigma Coatings nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty, škody nebo
poškození vyplývající z tohoto technického listu (pokud neexistuje písemná dohoda, která stanoví jinak).
Údaje zde obsažené podléhají obměně v důsledku zkušeností z praxe a neustálého vývoje produktů. Tento technický
list nahrazuje a ruší všechna předchozí vydání, a proto je odpovědností uživatele zajistit před použitím produktu, že
tento technický list je platný.
Anglická verze tohoto dokumentu převáží nad jakýmkoli jeho překladem.
179568
PDS
zelenošedý
7558
0000002185
TANTO s.r.o., Mateří 772/1b, 614 00 Brno, CZ
Tel.: 00 420 545 235 110, fax: 00 420 545 235 103
Download

7558 SIGMAZINC 158