ZIPPER Masch inen GmbH
G ew e r b e p a rk 8
A- 4 70 7 S c h l ü s s l be r g
Te l .: + 4 3 7 2 48 6 11 1 6 - 7 00
F a x: + 43 72 4 8 6 11 1 6 - 7 20
E - M a i l: i n fo @ zi p pe r m as c h i n e n. a t
W e b: w w w . zi p p er - m as c h i n e n. a t
CZ
CZ
Návod k použití
Membránové čerpadlo
EN
Před použitím si přečtěte a dodržujte návod k použití!
EN
Operation Manual
Membrane Pump
ZI-MP600
EAN: 9120039230047
Read the operation manual carefully before first use!
23/08/2012 – Revision 01 – DE/EN
2
CZ
Předmluva
EN
Vážený zákazníku!
Děkujeme Vám za zakoupení čerpadla
ZIPPER! Tento návod k použití obsahuje důležité informace a pokyny k uvedení do provozu a používání čerpadla typu ZI-MP600.
Tento návod k použití je nedílnou součástí
stroje a nesmí být od něj odstraněn. Pozorně
si tento návod přečtěte a uložte ho pro pozdější použití. Pokud stroj předáváte někomu
třetímu, návod vždy přiložte.
Introduction
Dear Customer!
Congratulations on the purchase of your new
ZIPPER pump! This manual contains important information and advice for the correct and safe use and maintenance of the
pump model ZI-MP600. The manual is part of
the machine and may not be stored separately. Read it carefully before first use of the
machine and keep it for later reference.
When the machine is handed to other persons always put the manual to the machine.
Dodržujte bezpečnostní pokyny!
Vzhledem k dalšímu vývoji našeho produktu
se mohou vyobrazení a obsah mírně lišit od
dodaného stroje.
Technické změny vyhrazeny.
Please follow the security instructions!
Due to continuous development of our products, illustrations and content might differ
slightly.
Technical changes accepted.
Autorské právo
© 2012
Tento dokument je chráněn autorským právem.
Všechna práva vyhrazena.
Soudním místem je A-4600 Wels.
Copyright
© 2012
This manual is protected by copyright law.
All rights reserved.
Court of jurisdiction is 4600 Wels, AUSTRIA.
ZIPPER Maschinen GmbH
Gewerbepark 8
4707 Schlüsslberg
AUSTRIA
Tel.: +43 7248 61116-700
Fax: +43 7248 61116-720
E-Mail: [email protected]
Web: www.zipper-maschinen.at
3
BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY
 PŘED POUŽITÍM ZABEZPEČTE!
K čerpadlu je nutné připojit elektrickou zástrčku, odpovídající platným normám, určenou pro napájení 230V~50Hz, jištění min. 6 A. Připojení smí provést pouze elektromechanik s příslušným
oprávněním.

-
POZOR!
Čerpadlo se nesmí používat, pokud se ve vodě zdržují osoby.
Čerpadlo musí být připojeno přes proudový chránič s citlivostí 30mA.
Elektrický přívodní kabel se nesmí měnit. Pokud dojde k poškození kabelu, je nutné čerpadlo zlikvidovat.
Děti nesmí čerpadlo obsluhovat nebo si s ním hrát.
Čerpadlo nesmí být obsluhováno osobami se sníženou duševní a tělesnou způsobilostí
(včetně dětí) nebo osobami, které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti pro obsluhu takovýchto strojů.
Je možné znečištění čerpané kapaliny únikem mazadel ze stroje.

POZOR! (Důležité pro vaši bezpečnost)
Před provozem čerpadla nechte revizním technikem s příslušným oprávněním zkontrolovat:
-
zemnění, nulový vodič
-
funkci proudového chrániče
-
elektrické spoje musí být chráněny před vlhkostí
-
je nutné omezit čerpání agresivních kapalin nebo abrazivních materiálů
-
čerpadlo je nutné chránit před mrazem
-
čerpadlo je nutné chránit před vysušením
-
zamezte přístupu dětí k čerpadlu
4

OBSAH DODÁVKY
1. čerpadlo
2. zástrčka
3. kabel
 POUŽITÍ
Čerpadlo je určeno k čerpání vody do max. teploty 35°C. Čerpadlo se nesmí použít pro čerpání
jiných kapalin (motorových olejů, čistících roztoků a ostatních chemikálií).
 INSTALACE
Čerpadlo smí být instalováno:
-
ve stacionární poloze s upevněným vedením, nebo
-
ve stacionární poloze s flexibilní hadicí
 NAPÁJENÍ
Čerpadlo je vybaveno zástrčkou, odolnou proti úderům. Napájecí napětí přes jištěnou zásuvku
230V~50Hz.
Zkontrolujte, že zásuvka má dostatečné jištění (min. 6 A) a je v bezvadném stavu. Zasunutím
zástrčky do zásuvky je čerpadlo připraveno k použití.
Pokud dojde k poškození kabelu nebo zástrčky, je použití čerpadla zakázáno!
Důležité! Opravy smí provádět pouze elektromechanik s příslušným oprávněním.
5

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Čerpadlo je určeno k podzemnímu čerpání vody, kdy průměr vrtu musí být nejméně 110mm. Při
čerpání vody z povrchu (nádrže, sudy, atd.) musí být zabezpečena vzdálenost od konce čerpadla
nejméně 1 m na výšku.

UVEDENÍ DO PROVOZU
Poté, co si prostudujete tento návod, můžete čerpadlo uvést do provozu. Vyplňte prosím následující body:
- Zkontrolujte, zda je čerpadlo pevně usazeno na podkladu.
- Zkontrolujte, že je tlaková hadice správně připevněna k čerpadlu.
- Zkontrolujte, že je napájecí napětí 230V~50 Hz.
- Zkontrolujte stav zásuvky.
- Zajistěte, aby voda a vlhkost nemohly vniknout do napájení čerpadla.
- Zamezte vyschnutí čerpadla.

POKYNY PRO ÚDRŽBU
Toto čerpadlo bylo kvalitně vyrobeno a zkontrolováno. Přesto doporučujeme pravidelnou kontrolu
a údržbu, která zajistí dlouhou životnost čerpadla.
Důležité:
- Před údržbou vždy odpojte napájecí kabel od sítě.
- V případě, že čerpadlo budete přemísťovat, propláchněte ho čistou vodou.
- Usazeniny v čerpadle odstraňte proudem vody.
- Spodní strana čerpadla by měla být každé 3 měsíce vyčištěna od kalu a usazenin.
6
OD
DS
ST
TR
RA
AN
NĚ
ĚN
NÍÍ Z
ZÁ
ÁV
VA
AD
D
ZÁVADA
MOŽNÁ PŘÍČINA
Čerpadlo se nerozběhne
- Napájecí napětí
Čerpadlo nečerpá vodu
Nedostatečný průtok
- Ucpané vstupní sítko
- Zalomená hadice
- Zkontrolujte napájecí na-
pětí
- Vyčistěte vstupní sítko
proudem vody
- Narovnejte hadici
- Ucpané vstupní sítko
- Vyčistěte vstupní sítko
- Snížený výkon čerpadla
- Vyčistěte čerpadlo od
znečištěnou vodou
- Tepelná pojistka odpojí
Čerpadlo při přetížení vypíná
ODSTARANĚNÍ
čerpadlo při znečištěné
vodě
- Voda je příliš horká a tepelná pojistka čerpadlo
vypíná
usazenin a znečištění
- Odpojte čerpadlo od na-
pájení a vyčistěte
- Zkontrolujte, že teplota
vody nepřesahuje 35°C
 VÝLUKA ZÁRUKY
Záruka nekryje:
- Poškození rotujících uzávěrů vysušením nebo cizím tělesem ve vodě
- Zablokování rotujících kol cizím tělesem
- Transportní poškození
- Poškození nepovolanými osobami
7
TEECCH
HN
NIIC
CK
KÁ
Á DA
AT
TA
A
Model
ZI-MP600
Napětí/Kmitočet
230V~50Hz
Výkon
300W
Průtok
Max. 1100 l/h
Výška čerpání
Hloubka čerpání
Teplota vody
Krytí
Max. 50m
Max. 8m
Max. 35°C
IPX8
8
SA
AF
FE
ET
TY
Y WA
AR
RN
NIIN
NG
GS
S & IN
NS
ST
TR
RU
UC
CT
TIIO
ON
NS
S
 BEFORE START-UP, NOTE THE FOLLOWING!
The pump can be connected to any shock-proof plug which has been installed according to regulations. The plug must have a supply voltage of 230V~50Hz. Fuse min.6 Amp.

-
-
CAUTION!
The pump must not be used when people are in the water.
The pump must be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA
The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be
scrapped.
Children should be under close supervision to prevent them from playing with the pump.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Pollution of the liquid could occur due to leakage of lubricants.

ATTENTION! (Important for your own Security)
Before starting to run your new submersible pump, please have the following items checked by
an expert:
-
Ground connection, Zero conductor
-
Fault current breaker switch must correspond the safety regulation of the power plants
and the must work faultlessly.
-
The electrical connections must be protected from moisture.
-
Circulation of aggressive fluids, as well as the circulation of abrasive materials must be
avoided at all costs.
-
The submersible motor-driven pump must be protected from frost.
-
The pump must be protected from running dry.
-
Access on the part of children should also be prevented with appropriate measures.
9

LAYOUT
1. Main pump
2. Plug
3. Cable
 CONSISTENCY
Your submersible pump is designated for the circulation of water with maximum temperature of
35°C. This pump may not be used for other fluids, especially motor fuels, cleaning fluids, and
other chemical products!
 INSTALLATION
The submersible motor pump is installed as follows:
-
In a stationary position with fixed pipeline or
-
in a stationary position with a flexible hose pipe.
Please note!
You should never install the pump by suspending it unsupported from its delivery pipe or power
cable. The submersible motor pump must be suspended from the specially provided handle or be
placed on the bottom of the shaft. To guarantee that the pump works properly, the bottom of the
shaft must be kept free of sludge and dirt of all kinds.
If the level of water sinks too far, any sludge in the shaft will dry out quickly and stop the pump
from starting up. It is necessary, therefore, to check the submersible motor pump regularly (by
carrying out start-up tests).
 MAINS SUPPLY
Your new submersible pump is equipped with a shockproof plug according to regulations. The
pump is designed to be connected to a 230v~50Hz safety socket.
Make sure that the socket is sufficiently secured (min.6Amp.) and is in excellent condition. Introduce the plug into the socket and the pump is ready to go.
If the mains cable or plug suffers any damage from external action, repairs to the cable are prohibited.
Important! This work may only be performed by a qualified electrician.
10

AREAS OF USE
The pump can be used for pumping out subsurface waters if the inner diameter of the well is at
least 110 mm. When pumping out surface waters (lake, cisterns, barrels), it must be taken into
account that at least 1m water height from the bottom of the pump must always be provided.

SETTING TO WORK
After having read these instructions carefully, you can set your pump to work, reconsidering the
following item:
- Check if the pump rests on the ground of the shaft.
- Check if pressure cord has been attached properly.
- Check if electrical connection is 230V~50 Hz.
- Check if socket is in good condition.
- Make sure that water and humidity can never come to the mains supply.
- Avoid pump running dry.

MAINTENANCE GUIDELINES
This submersible pump is an approved maintenance-free high quality product which is subject to
severe final controls. We recommend regular inspection and maintenance to ensure long equipment life and uninterrupted operation.
Important:
- Remove the mains plug before all maintenance work.
- In the event that the pump is often transported in the course of operation, it should be
cleaned out with clear water after every use.
- In case of stationary installation, the function of the floating switch should be checked every 3 months.
- All fibrous particles which may have built-up inside the pump housing should be removed
with a water jet.
- Every 3 months the shaft ground should be cleaned from mud.
- Remove deposits on the floater with clear water.
11
TR
RO
OU
UB
BL
LE
E SH
HO
OO
OT
TIIN
NG
G
PROBLEM
Pump does not start
No flow
PROBABLE CAUSE
- Power supply not con-
nected
- Inlet sieve is clogged
- Pressure hose in bent
- Inlet sieve is clogged
Insufficient flow
- Reduced pumping capaci-
ty by dirty and abrasive
water
- Thermal cutout stops
Pump switches of after
shout operation period
pumps due to dirty water
- Water too hot, thermalcutout stops pump
REMEDY SUGGESTED
- Check power supply
- Clean inlet sieve water jet
- Reset hose
- Clean inlet sieve
- Clean pump and replace
worn-out parts
- Remove mains plug,
clean pump and shaft
- Make sure that a water
temperature of max.
35°C is not exceed
 GUARANTEE NOTE
Not covered by guarantee:
- Destruction to rotating mechanical seal by dry running or addition of foreign bodies in water
- Blockage of running wheel through foreign bodies
- Transport damage
- Damage caused by unauthorized persons
12
SPPEECCIIFFIICCA
AT
TIIO
ON
NS
S
Model
ZI-MP600
Mains supply
230V~50Hz
Power rating
300W
Delivery rate
Max. 1100 l/h
Suction height
Immersion depth
Max. 50m
Max. 8m
Water temperature
Max. 35°C
Moisture protection
IPX8
13
CZ
Prohlášení o shodě
EN
Declaration of Conformity
Popis stroje
Machine Description
Membránové čerpadlo
Membran Pump
Typ stroje
Machine Models
ZI-MP600
Použité harmonizované normy
Applied Harmonized Standards
EN 55014-1: 2006
EN 55014-2: 1997+A1+A2
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3: 2008
Tímto prohlašujeme, že shora jmenovaný stroj
odpovídá uvedeným bezpečnostním a zdravotním požadavkům v uvedených normách EU.
Toto prohlášení ztrácí svou platnost, pokud by
na stroji byly provedeny jakékoliv změny, které
námi nebyly odsouhlaseny.
Hereby we declare, that the above mentioned
machines comply with all relevant safety and
health requirements of the stated directives.
Any manipulation of the machine, not explicitly
approved by us, renders this document null
and void.
Grieskirchen, 26. Januar 2012
__________________________
Erich Humer (Jednatel / CEO)
14
Download

ZI-MP600 - Tocopotrebujes.sk