Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013
PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA
zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské
univerzity v Opavě a v souladu s Podmínkami realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek
Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v akademickém roce
2012/2013
A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Základní pojmy a souvislosti ekonomie
Trh a jeho charakteristika
Racionální chování spotřebitele a formování poptávky
Výroba a volba technologie
Všeobecná rovnováha
Ekonomický zisk, příjmy a náklady firmy
Model dokonale konkurenčního trhu
Model nedokonale konkurenčního trhu
Trh výrobních faktorů – trh půdy a trh práce
Trh výrobních faktorů – trh kapitálu
Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu
Teorie veřejné volby
Makroekonomie a základní makroekonomické agregáty
Model jednoduché ekonomiky
Model AS-AD
Peníze a jejich role v ekonomii
Inflace
Trh práce a nezaměstnanost
Ekonomický růst a ekonomický cyklus
Fiskální politika a fiskální teorie
Monetární politika a monetární teorie
Zahraniční obchod, vnější obchodní politika a teorie mezinárodního obchodu
Světový pohyb výrobních faktorů
Mezinárodní měnové vztahy, mezinárodní peněžní trh a vnější měnová politika
Hospodářská politika a měření její úspěšnosti
Vymezení světové ekonomiky
Vývoj utváření světové ekonomiky s důrazem na 20. století
Růst, rozvoj a struktura světové ekonomiky
Integrace a globalizace světové ekonomiky
Centra světové ekonomiky
Evropská unie a její postavení ve světové ekonomice
Rozvojové země
Centrálně plánované ekonomiky
Postavení Česka ve světové ekonomice
1
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Literatura:
[1] LEBIEDZIK, M., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Světová ekonomika. Učebnice pro ekonomické a
obchodně podnikatelské fakulty. 1. vyd. Karviná, 2011. ISBN 978-80-260-0924-5.
[2] TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy makroekonomie. Učebnice pro ekonomické a
obchodně podnikatelské fakulty. 2. aktual. vyd. Praha, 2012 ISBN 978-80-265-0007-0.
[3] TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy mikroekonomie. Učebnice pro ekonomické a
obchodně podnikatelské fakulty. 2. aktual. vyd. Praha, 2011. ISBN 978-80-251-3577-8.
Další studijní literatura viz sylaby předmětů Mikroekonomie A, Makroekonomie A a Světová
ekonomika.
2
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
B. JEDNOTLIVÉ STUDIJNÍ OBORY
Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: BANKOVNICTVÍ
1.
Bankovnictví A
2.
Peněžní a kapitálové trhy A
3.
Platební a zúčtovací styk
4.
Pojišťovnictví A
5.
Řízení finančních rizik A
Literatura:
[1] DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
67-X.
MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J., DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E. Pojišťovnictví – Teorie a praxe.
1.vyd. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-19-1.
MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-70-5.
POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky a finanční trhy. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400152-9.
POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7.
SKAUNIC, I., VODOVÁ, P. Platební a zúčtovací styk – distanční studijní opora. Karviná: SU OPF,
2005. ISBN 80-7248-308-0
VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 807248-349-8.
3
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
studijní obor: EVROPSKÁ INTEGRACE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Teoretická východiska analýzy integračních procesů
Regionální integrační procesy a globalizace světové ekonomiky
Specifika integrace na evropském kontinentu
Vznik, povaha a vývoj ES a EU
Vnitřní trh Evropské unie a jeho fungování
Institucionální rámec Evropské unie
Právní základy a rozhodovací proces EU
Vynucování komunitárního práva
Společné politiky Evropské unie
Společná obchodní politika EU
Mezinárodně obchodní politika a EU
Koordinované politiky Evropské unie
Finanční zabezpečení fungování Evropské unie
Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU a spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí
Proces vytváření hospodářské a měnové unie (HMU)
Společná měnová politika
Vztahy Evropské unie k rozvojovým zemím
Rozšiřování Evropské unie
Česká republika v evropské integraci
Hospodářská, územní a sociální soudržnost EU
Aplikace strukturální politiky v ČR
Literatura:
[1] CIHELKOVÁ, E. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha, 2003. ISBN 70-7179-804-5.
[2] FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno, 2003. ISBN 80-7325-015-2.
[3] FOJTÍKOVÁ, L., LEBIEDZIK, M. Společné politiky Evropské unie. Praha, 2008. ISBN 978-80-7179939-9.
[4] JANÍČEK, L., DRDLA, M., RAIS, K. Evropská unie - instituce, ekonomická, bezpečnostní a sociální
politika. Praha, 2002. ISBN 80-7226-819-8.
[5] LEBIEDZIK, M. Hospodářská politika Evropské unie. Karviná, 2000. ISBN 80-7248-087-1.
[6] LEBIEDZIK, M., ZLÝ, B. Evropská unie. Distanční studijní opora. Karviná, 2004. ISBN 80-7248-2637.
[7] MAJEROVÁ, I. Mezinárodní integrační procesy. Karviná, 2007. ISBN 80-7248-420-1.
[8] PAWERA, R. Manažment európskej bezpečnosti. Bratislava, 2004. ISBN 80-88984-71-8.
[9] TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. přepr. a aktuál. vydání. Praha, 2010. ISBN
978-80-87212-60-8.
[10] ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie. Praha, 2000. ISBN 80-7079-946-3.
[11] ZLÝ, B. Evropská unie v přelomovém období. 2. upr. vyd. Karviná, 2004. ISBN 80-7248-149-5.
[12] ZLÝ, B. Teorie a praxe ekonomické integrace. Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-633-7.
4
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Studijní obor: SOCIÁLNÍ MANAGEMENT
1. Sociální politika
1.
2.
3.
4.
5.
Typy sociální politiky a jejich charakteristika v kontextu s typem sociálního státu.
Funkce a principy sociální politiky u jednotlivých typů sociálního státu.
Oblasti sociální politiky, jejich rozdělení a definování. Subjekty a objekty sociální politiky a jejich
vzájemné vazby.
Sociální zabezpečení v ČR – tři pilíře sociálního zabezpečení a jejich charakteristika.
Sociální služby, definice sociálních služeb a jejich rozdělení. Zákon o sociálních službách. Kontrola
kvality poskytování sociálních služeb.
Literatura:
[1] KREBS, V. Sociální politika. Wolters Kluwer ČR a.s.: 2010, ISBN 978-80-7357-585-4.
[2] KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha: SLON, 2005.
[3] VEČEŘA, M. Sociální stát – teorie a východiska. Praha:SLON, 1996.
Legislativa:
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
2. Metody sociální práce a sociální péče
6.
7.
8.
9.
Sociální práce s rizikovými skupinami – metody sociální práce s příslušníky subkultur.
Sociální práce s lidmi ohrožené sociální exkluzí – skupiny lidí ohrožených sociální exkluzí, sociální
práce v terénu, kompetence sociálního pracovníka, kodex sociálního pracovníka.
Formy sociální péče v ČR – instituce sociální péče, terénní a pobytová zařízení sociální a
zdravotní péče, organizační struktura a personální zajištění organizací, poskytující zdravotní a
sociální péči.
Sociální gerontologie - poslání sociální gerontologie v sociální péči a vybraných sociálních
službách pro seniory. Formy a alternativy aktivního stáří. Charakter ošetřovatelské a sociální
péče u seniorů. Paliativní péče, hospicová péče.
Literatura:
[1] MATOUŠEK, O. Metody a řízení sociální práce. Praha, Portál, 2008, s. 384, ISBN 978-80-7367502-8.
[2] JAROŠOVÁ, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing a.s., 2007, 100 s.
ISBN 978-80-247-2150-7.
[3] HAŠKOVCOVÁ, H. Manuálek sociální gerontologie. České ošetřovatelství 10. Brno: IDVPZ, 2002.
ISBN 80 - 7013- 363- 5.
Legislativa:
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
3. Management
10. Management jako pojem, základní definice a pojetí. Manažerské role, základní manažerské
funkce.
11. Uplatňování etiky v řízení a podnikání. Společenská zodpovědnost podnikání. Etické kodexy.
Etické řízení firmy Podniková kultura. Typy podnikové kultury.
12. Klasifikace vývojových etap managementu.
13. Proces řízení podniku. Definice podniku, pojetí podniku jako systému. Postavení a poslání
podniku, vymezení jeho funkcí. Organizace a organizační výstavba podniku.
14. Moderní koncepce řízení. Porovnání přístupu k managementu v USA, Japonsku a Evropě.
Literatura:
[1] KOL. Management – Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2012. ISBN
978-80-7261-029-7
[2] VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press,
2006. ISBN 80-7261.
4. Správní řízení
15.
16.
17.
18.
19.
Zásady činnosti správních orgánů a zásady správního řízení
Subjekty správního práva.
Správní řízení
Rozhodování ve správním řízení.
Opravné prostředky.
Literatura:
[1] SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Správní právo. Karviná: OPF SU, 2006. ISBN 80-7248-371-4.
[2] SCISKALOVÁ, M. Správní řízení. Karviná: OPF SU, 2006. Studijní opora.
http://elearning.opf.slu.cz/
5. Právo sociálního zabezpečení
20.
21.
22.
23.
Právní úprava sociálního zabezpečení v ČR.
Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Zdravotní pojištění.
Literatura:
[1] TRÖSTER a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-856-8.
24.
25.
26.
27.
28.
6. Občanské a rodinné právo
Věcná práva
Věcná práva k věci cizí
Dědické právo
Vznik a zánik manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi
Společné jmění manželů
6
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Literatura:
[1] SCISKALOVÁ, M. Právo vybrané kapitoly. Karviná: OPF SU, 2010. ISBN 978-80-7248-609-0.
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/ 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
29.
30.
31.
32.
33.
7. Personalistika
Personální práce a personální činnosti v podniku.
Vytváření pracovních míst a postup při přijímání a ukončování pracovního poměru.
Změny pracovního poměru a pracoviště. Práce managementu s pracovními skupinami.
Pracovní doba a dovolená na zotavenou.
Hodnocení pracovníků a úkoly managementu v řízení, hodnocení a odměňování pracovníků.
Literatura:
[1] KOCIÁNOVÁ, R. Personální řízení. (Východiska a vývoj). Praha: Grada Publishing 2012. ISBN 97880-247-3269-5.
[2] Zákoník práce. Olomouc: Anag 2012, 8. aktualizované vydání. ISBN 978-80-7263-709-6.
34.
35.
36.
37.
38.
8. Andragogika
Konstituování základů teorie vzdělávání dospělých.
Pojetí a dějiny andragogiky.
Formální, neformální a informální vzdělávání dospělých.
Celoživotní vzdělávání.
Rekvalifikace v procesu celoživotního vzdělávání.
Literatura:
[1] BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2580-2.
[2] FIALA, B. Vybrané kapitoly z andragogiky, pedagogiky a didaktiky. Karviná: OPF SU, 1999. ISBN
80-7248-052-9.
[3] PLAMÍNEK, J. Vzdělávání dospělých. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-32350.
7
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Studijní obor: VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Veřejná ekonomie A + Ekonomika neziskových organizací + Ekonomika odvětví veřejného
sektoru
Teoretická východiska veřejné ekonomie a veřejný sektor jako klíčový prvek veřejné ekonomie
Nástroje veřejné ekonomiky
Teoretická východiska neziskového sektoru
Neziskové organizace občanského sektoru
Odvětví společenských potřeb
Odvětví rozvoje člověka
7.
8.
9.
2. Management veřejné správy
Operativní aktivita orgánů veřejné správy
Strategická aktivita veřejné správy
Spolupráce veřejné a soukromé správy
10.
11.
12.
13.
3. Veřejné finance A
Veřejné příjmy a veřejné výdaje
Fiskální federalismus
Rozpočtový deficit a veřejný dluh
Soustava veřejných rozpočtů České republiky
14.
15.
16.
17.
18.
19.
4. Veřejná správa
Činnost a organizace veřejné správy
Subjekty správního práva
Rozhodování ve správním řízení, opravné prostředky
Obecní zřízení a krajské zřízení
Hospodaření ve veřejné správě
Úředníci ve veřejné správě, jejich postavení a odpovědnost
5. Psychologie
20. Vlastnosti osobností a typologie osobností
21. Sociální normy, tradice, hodnoty, postoje a jejich změna
6. Sociální politika
22. Sociální stát a typy sociální politiky
23. Oblasti sociální politiky, funkce a principy sociální politiky
24. Sociální zabezpečení v České republice jako nástroj prevence chudoby a sociálního vyloučení
7. Sociologie organizace
25. Organizace ve světle vybraných sociologických paradigmat
26. Byrokracie jako základ organizace
27. Teorie organizačního chování
8. Personalistika veřejné správy
28. Personální plánování v podmínkách veřejné správy
29. Motivace pracovníků ve veřejné správě
30. Hodnocení a odměňování pracovníků ve veřejné správě
8
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Literatura:
[1] BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Dotisk 3. vyd. Praha, 2011. ISBN 807261-064-3.
[2] BERGEROVÁ, M. Public Relations v občanském sektoru. Praha, 2001.
[3] HALÁSEK, D. Veřejná ekonomika. 3. vyd. Opava, 2012. ISBN 978-80-85819-80-9.
[4] HALÁSEK, D. Veřejná ekonomika. 2. vyd. Opava, 2007. ISBN 80-85819-60-0.
[5] HAMERNÍKOVÁ, B., MAAYTOVÁ, A. a kol. Veřejné finance. 2. vyd. Praha, 2010. ISBN 978-7357497-0.
[6] KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha, 2005.
[7] KERN, H., MEHL, Ch., NOLZ, H. a kol. Přehled psychologie. Praha, 2006. ISBN 80-7367-121-2.
[8] KREBS, V. Sociální politika. Praha, 2010. ISBN 978-80-7357-585-4.
[9] KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3.
[10] KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha, 2001. ISBN 80-7178-551-2.
[11] LEŠTINSKÁ, V. a kol. Personalistika ve veřejné správě. Brno, 2006. ISBN 978-80-2103-984-1.
[12] MAREK, J. a kol. Veřejná správa v České republice. Praha, 2004. ISBN 978-80-2393-642-1.
[13] MIZIA, C. A. Psychologie prodeje a trhu. Karviná, 2011.
[14] NĚMEC, P. Public relations, praxe komunikace s veřejností. Praha, 1996. ISBN 978-80-8594-3207.
[15] NOVOTNÁ, E. Sociologie organizace. 1. vyd. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2428-7.
[16] OCHRANA, F., PAVEL, J., VÍTEK, L. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. Financování
nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3228-2.
[17] PROVAZNÍK, V. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha, 2002. ISBN 80-247-0470-6.
[18] REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd.
Praha, 2010. ISBN 978-80-86929-54-5.
[19] REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. vyd. Praha, 2007. ISBN 97880-886929-29-3.
[20] SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Veřejná správa. Karviná, 2006. ISBN 80-7248-372-2.
[21] SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Správní právo. Distanční studijní opora. Karviná, 2006. ISBN 807248-371-4.
[22] SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Základy správního práva a veřejné správy. Studijní opora. Karviná,
2006. http://elearning.opf.slu.cz/
[23] ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se řekne nezisková organizace. Brno, 2002. ISBN 80-210-3031-3.
[24] ŠKARABELOVÁ, S. Komunikace a public relations. Brno, 2005. ISBN 978-80-2103-745-8.
[25] TETŘEVOVÁ, H. Veřejná ekonomie. Praha, 2008. ISBN 978-80-86946-79-5.
[26] TOMANCOVÁ, J., SCHELLE, K. a kol. Právní nauka pro pracovníky veřejné správy. Praha, 2005.
ISBN 978-80-8686-132-6.
[27] VEČEŘA, M. Sociální stát – teorie a východiska. Praha, 1996.
[28] Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
[29] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
[30] Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších
předpisů
9
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: EKONOMIKA CESTOVNÍHO RUCHU
1. Marketing, Management, Obchodní právo
1.
Základy managementu
Pojetí a význam managementu, jeho interdisciplinární charakter. Manažerské role, základní
manažerské funkce sekvenční (plánování, organizování, vedení lidí, kontrola) a paralelní
(rozhodování, komunikace, motivace, analýza, implementace). Moderní manažerské metody
řízení.
2.
Klasifikace vývojových etap managementu
Klasifikace vývojových etap managementu, klasické řízení, moderní neoklasické řízení, současný
management, vědecké řízení, správní řízení. Byrokratický model. Škola lidských vztahů.
Pragmatický přístup (metoda MBO, metoda "7S"). Postavení a nové úkoly manažera v organizaci.
1.
Podstata, pojetí a funkce marketingu.
Podstata, pojetí a funkce marketingu. Marketing a jeho základní kategorie a komponenty.
Vývojové etapy marketingu. Tvorba marketingové koncepce a marketingové strategie podniku.
Potřeby trhu, poptávka, nabídka, spotřeba, hierarchie potřeb podle Maslowa. Tržní segmenty a
kritéria pro segmentaci trhu.
2.
Marketingový mix podniku, jeho prvky a specifika produktu, marketingový výzkum
Výrobek z hlediska marketingu. Prvky marketingového mixu. Cena a cenová politika, tvorba cen,
význam cenové diferenciace. Distribuce. Marketingová komunikace. Zvláštnosti marketingu
v oblasti služeb. Předmět a cíl marketingového výzkumu. Základní druhy, metody a organizace
marketingového výzkumu.
3.
Obchodní právo
Subjekty obchodního práva, obchodní společnosti, jejich založení a vznik, zrušení a zánik. Orgány
obchodních společností. Úpadek a způsoby jeho řešení.
2. Nauka o podniku, Účetnictví, Daně a daňová politika A, Řízení jakosti
4.
Proces řízení podniku
Postavení a poslání podniku. Organizace a organizační architektura podniku. Základní podnikové
činnosti – zásobování, výroba, odbyt. Průběžné a zabezpečovací funkce. Specifika podniků
v oboru cestovního ruchu.
5.
Podstata, pojetí a význam podnikání, formy podnikání
Ekonomické odvození podstaty podnikání. Právní formy podnikání a faktory ovlivňující jejich
volbu. Typologické členění podniků: specifika výrobních podniků, obchodních podniků a podniků
služeb, podniky infrastruktury a ostatní typy organizací. Malé a střední podniky, jejich význam
pro rozvoj ekonomiky. Význam a formy podpor malého a středního podnikání.
6.
Daně a jejich postavení v rámci veřejných financí
Daňový systém České republiky a úloha daní v rámci fiskální politiky státu. Význam daní
důchodových a postavení sociálního pojistného. Zdanění fyzických a právnických osob
10
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
v podmínkách ČR. Koncepce reformy veřejných financí v oblasti zdanění, mezinárodní
harmonizace daňových systémů.
7.
Řízení jakosti
Pojem a význam řízení jakosti. Jakost v tržním hospodářství, kvalita života. Jakost zboží, jakost
služeb a procesů, vývoj jakosti, normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000. Systémy managementu
jakosti. Státní politika jakosti v České republice. Kvalita v cestovním ruchu.
3. Odvětví cestovního ruchu, Animace v cestovním ruchu, Provoz cestovní kanceláře,
Informatika v cestovním ruchu
8.
Objekt a subjekt cestovního ruchu
Systém cestovního ruchu. Objekt a subjekt cestovního ruchu, podniky cestovního ruchu, služby
cestovního ruchu, statistické vykazování a satelitní účet cestovního ruchu.
9.
Typologie cestovního ruchu
Charakteristika a klasifikace forem a druhů cestovního ruchu. Typologie cestovního ruchu.
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, ekologické hledisko rozvoje cestovního ruchu, Agenda 21,
Natura 2000. Etické kodexy v cestovním ruchu.
10. Turistický region a řízení destinace cestovního ruchu
Historický vývoj a klasifikace turistických území, destinace cestovního ruchu, řízení destinace,
destinační společnosti a jejich význam pro rozvoj turismu v regionu.
11. Perspektivy rozvoje cestovního ruchu
Vývojové trendy cestovního ruchu. Státní koncepce rozvoje cestovního ruchu České republiky,
strategie rozvoje cestovního ruchu v regionech. Globální podmínky rozvoje cestovního ruchu
podle UNWTO do roku 2020.
12. Cestovní kancelář a cestovní agentura
Charakteristika a činnost cestovní kanceláře a cestovní agentury. Organizace a řízení cestovní
kanceláře. Touroperátorská činnost cestovní kanceláře a činnost prodejní agentury. Využití
informačních technologií v cestovním ruchu.
13. Provoz cestovní kanceláře
Příprava produktu cestovní kanceláře. Cenová strategie cestovní kanceláře. Kalkulace služeb
cestovního ruchu. Prodej a plán rozvoje cestovní kanceláře. Průvodcovská činnost. Animační
činnost v cestovním ruchu. Účastníci cestovního ruchu – psychologické aspekty.
4. Management služeb cestovního ruchu, Marketing v cestovním ruchu, Provoz
cestovní kanceláře, Animace v cestovním ruchu
14. Postavení zprostředkovatelů služeb v cestovním ruchu
Definice cestovního ruchu jako ekonomického odvětví, charakteristika služeb cestovního ruchu,
vlastnosti a jejich klasifikace. Zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání
v cestovním ruchu. Zájezd, cestovní smlouva, pojištění proti insolvenci cestovní kanceláře,
pojištění pro cesty a pobyt.
17. Služby ubytovacích, stravovacích a lázeňských zařízení
11
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Kategorizace ubytovacích a stravovacích zařízení, nabídka a poptávka, charakteristika služeb,
řízení pracovních procesů, cenová politika, význam lázeňství v cestovním ruchu.
18. Dopravní služby v cestovním ruchu
Využití služeb železniční, letecké, vodní, silniční a ostatní dopravy v cestovním ruchu.
Materiálně-technická základna, dopravní řád a dopravní ceniny, cenová politika dopravních
služeb, letecké aliance, nízkonákladoví přepravci letecké dopravy, vývojové trendy v dopravních
službách pro cestovní ruch.
19. Marketing v cestovním ruchu
Podstata a charakteristické znaky marketingu cestovního ruchu, marketing služeb cestovního
ruchu, marketingový proces, marketingová koncepce a strategie podniku cestovního ruchu,
marketingové plánování.
20. Marketingový mix cestovního ruchu
8 „P“ marketingového mixu cestovního ruchu, význam marketingové komunikace v cestovním
ruchu, využití marketingového výzkumu v cestovním ruchu.
5. Geografie cestovního ruchu, Geografie cestovního ruchu České republiky
21. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v České republice
Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu, potenciál cestovního
ruchu a charakteristika významných turistických oblastí České republiky.
22. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Evropě
Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu v Evropě, potenciál
cestovního ruchu a charakteristika významných turistických destinací Evropy.
23. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Asii, Oceánii a Austrálii
Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu Asie, Austrálie a Oceánie,
potenciál cestovního ruchu a charakteristika významných turistických destinací.
24. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Americe
Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu Severní a Jižní Ameriky,
potenciál cestovního ruchu a charakteristika významných turistických destinací Ameriky.
25. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Africe
Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu Afriky, potenciál
cestovního ruchu a charakteristika významných turistických destinací Afriky.
Literatura:
[1] ČERTÍK, M. a kolektiv. Cestovní ruch. Vývoj, organizace a řízení. Praha: OFF, 2000. ISBN 80-2386275-8.
[2] GABRYŠOVÁ, M. Řízení jakosti A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2009.
[3] HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-239-4.
[4] HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha:
Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0202-9.
[5] HRALA, V. Geografie cestovního ruchu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2005. ISBN 80245-0858-3.
12
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
[6] CHOBOTOVÁ, M., KONEČNÝ, M. Management. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-240-8.
[7] JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-2473247-3.
[8] JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika A. Vysokoškolská učebnice. Karviná: SU OPF, 2011.
[9] KOSTKOVÁ, M. Managament služeb cestovního ruchu. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF,
2011.
[10] KOSTKOVÁ, M. Cestovní ruch. Studijní opora. Karviná: OPF SU, 2012.
[11] KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 97880-247-1545-2
[12] LEDNICKÝ, V. Základy managementu. Ostrava: AJAK, 2000. ISBN 80-7048-017-3.
[13] MORRISON, A. M. Marketing v pohostinství a cestovním ruchu. Praha: Victoria Publishing, 1995.
ISBN 80-605-90-2.
[14] NĚMČANSKÝ, M. Geografie cestovního ruchu České republiky. SU OPF Karviná, 2009.
[15] ORIEŠKA, J. Technológia služieb cestovného ruchu I. B. Bystrica: Ekonomická fakulta, 1999. ISBN
80-88825-85-7.
[16] POLÁČEK, J. Ekonomika a provoz zařízení cestovního ruchu. Studijní opora. Karviná: OPF SU,
2012.
[17] SCISKALOVÁ, M. A KOL. Obchodní právo. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN
80-7248-298-X.
[18] Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
[19] WAGNEROVÁ, E., MATUSIKOVÁ, L. Nauka o podniku. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-2432.
13
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Studijní obor: EKONOMIKA PODNIKÁNÍ V OBCHODĚ A SLUŽBÁCH
1.
Marketing a služby
1. Podstata a funkce marketingu na trhu. Základní kategorie marketingu. Potřeby, poptávka,
nabídka, spotřeba, požadavek. Hierarchie potřeb dle Maslowa. Marketingová filosofie
v podnikání výrobního a obchodního podniku. Podnikatelské koncepce a vývojová stádia
marketingu. Marketing služeb, marketing neziskových organizací.
2. Podnikové plánování a prognózování v marketingovém pojetí. Význam plánování, etapy a
metody tvorby plánů. Prognostické a plánovací činnosti v podniku. Fáze strategického plánování.
Druhy plánů a vztahy mezi nimi. Tvorba a formulace marketingové strategie, její cíle.
Marketingová situační analýza. SWOT analýza a analýza podnikatelského portfolia.
3. Chování zákazníků při kupním rozhodování. Individuální nákupní chování zákazníků na
spotřebitelském trhu. Model chování spotřebitele. Kupní rozhodování organizací na dílčích trzích.
Účastníci kupního procesu. Základní formy vládních a institucionálních nákupů.
4. Pojem a různé pojetí produktu. Klasifikace. Rozhodování o výrobcích a výrobkový mix podniku.
Podnikatelské hodnocení a vývoj nových výrobků, inovace. Životní cyklus produktu. Marketingové
strategie v jednotlivých fázích životního cyklu. Služba jako produkt.
5. Pojem a podstata ceny. Rozhodování o cenách - faktory, které ho ovlivňují. Procedura tvorby
ceny. Přizpůsobení ceny a cenové změny. Cenová strategie a jejích uplatnění. Křivka obratu, zisku
a ztráty. Vlivy působící na tvorbu cen služeb.
6. Marketingové distribuční cesty, úrovně, a funkce. Maloobchod a jeho význam a postavení v NH.
Životní cyklus maloobchodu a druhy maloobchodních jednotek. Velkoobchod. Logistika a fyzická
distribuce zboží. Faktory ovlivňující distribuci služeb a rozhodování o umístění služeb.
7. Význam a podstata marketingové komunikace, komunikační proces. Základní formy komunikace
a tvorba efektivní marketingové komunikace. Reklama. Podpora prodeje.Public relations podstata, vývoj, činnosti a nástroje. Osobní prodej. Přímý marketing. Nástroje a strategie
uplatňování komunikačního mixu ve službách.
8. Marketingový informační systém jako součást podnikového informačního systému.
Charakteristika základních pojmů. Význam informací pro marketingové rozhodování. Obsah,
metody a organizace marketingového výzkumu. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Primární a
sekundární výzkum. Výzkum trhu a veřejné služby.
9. Služby a jejich charakteristika. Definice služeb, jejich vlastnosti a klasifikace. Analýza trhu a
výzkum trhu pro odvětví služeb. Identifikace přání a potřeb zákazníků. Význam managementu
kvality služeb. Specifika procesů ve službách. Význam a postavení zaměstnanců ve službách.
Literatura:
[1] HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-239-4.
[2] KOTLER, P. A KOL. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN
978-80-247-1545-2.
[3] KOLEKTIV AUTORŮ. Základy marketingu. Praha: VŠE, 2005. ISBN 80-245-0587-8.
[4] VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 97880-247-2721-9.
[5] VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248386-2.
14
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
2. Podniková ekonomika a řízení nevýrobní sféry
10. Podnik a základní podnikohospodářské procesy. Pojetí podniku, funkce a cíle podniku. Činnosti
při zakládání podniku a výběru právní formy. Význam zakladatelského rozpočtu a jeho
zpřesňování. Základní podnikové činnosti – zásobování, výroba, odbyt.
11. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Optimalizace majetkové a kapitálové struktury.
Oceňování majetku podniku ve vazbě na předmět činnosti podniku, měření účinnosti využití.
Řízení oběžného majetku. Minimalizace nákladů na kapitál (WACC).
12. Význam ukazatele EVA, investiční činnost v podniku, metody hodnocení investic. Podstata a
význam ekonomických rozborů likvidity, rentability, aktivity podniku. Hodnocení výkonnosti
podniku formou procesního řízení nákladovosti a ziskovosti procesů.
13. Rozbor nákladů, výnosů, jejich modelování a analýza efektivnosti. Klasifikace a pojetí nákladů.
Význam příspěvku na úhradu, analýza bodu zvratu, možnosti ovlivňování výše fixních, režijních
nákladů. Význam kalkulace nákladů, norem, rozpočetnictví, podnikové statistiky, evidence a
rozborů pro řízení podniku.
14. Řízení a ekonomika nevýrobní sféry. Pojetí nevýrobní sféry, charakteristika odvětví kultury,
sportu, školství a zdravotnictví, jejich ekonomického a společenského významu, způsobů
financování a řízení v rámci jednotlivých organizačních složek.
15. Finance podniku. Zdroje financování podniku. Zdroje vlastní a cizí, dlouhodobé a krátkodobé,
jejich základní charakteristické rysy, výhody a nevýhody. Platební nástroje v platebním styku,
zajišťovací nástroje, rizika plateb.
16. Význam malých a středních podniků, definice, funkce. Srovnání stavu, vývoje a současného
postavení malého a středního podnikání v ČR a v EU. Využití sítí v podnikání malých a středních
podniků. Podpora malého a středního podnikání v ČR. Podnikatelský plán, zásady jeho tvorby.
Literatura:
[1] SYNEK, M. A KOL. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80247-3494-1.
[2] SYNEK M. A KOL. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishin, 2011. ISBN 978-80-247-349-1.
[3] WAGNEROVÁ, E., MATUSIKOVÁ, L. Nauka o podniku. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-2432.
[4] CHOBOTOVÁ, M. Podniková ekonomika v definicích a příkladech. Karviná, 2010. ISBN 978-807248-610-6.
[5] KORÁB, V., PETERKA, J. REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Brno: Akademické nakladatelství
CERM, 2008. ISBN 978-80-214-3792-0.
[6] FOTR, J. SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1.vyd. Praha: Grada
Publishing, 2005. ISBN 80-247-0939-2.
3. Základy managementu a jeho další specifické formy
17. Management jako pojem, základní definice a pojetí. Manažerské role, základní manažerské
funkce – plánování, organizování, operativní řízení a kontrola. Uplatňování etiky v řízení a
podnikání. Společenská zodpovědnost podnikání. Etické kodexy. Etické řízení firmy Podniková
kultura. Typy podnikové kultury.
18. Klasifikace vývojových etap managementu – klasická teorie řízení, vědecké řízení, správní řízení.
Byrokratický model. Neoklasická teorie řízení. Moderní teorie řízení.
15
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
19. Definice podniku, pojetí podniku jako systému. Postavení a poslání podniku, vymezení jeho
funkcí. Organizace a organizační výstavba podniku. Charakteristika procesního řízení. Průběžné a
zabezpečovací funkce. Porovnání přístupu k managementu USA, Japonska a Evropy.
20. Inovační zdroje a podněty. Inovační podnikání malých a středních firem. Zavedení inovací
v podniku, úskalí inovačního podnikání, faktory zvyšující inovační činnost, formy financování
zavádění inovací v podniku, druhy a formy transferu inovací do podniku.
21. Environmentální management a jeho dopad na podnik. Definice ochrany životního prostředí,
uplatňování EMS (environmentální management systém) v podniku – obsah standardů, ISO
14000, mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí. Přínosy pro podniky ze zavedení
EMS. Význam ochrany životního prostředí pro podnikatele, jejich nejvýznamnější ekologické
povinnosti.
Literatura:
[1] LEDNICKÝ, V. Základy managementu. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, 2005. ISBN 80-7048017-3.
[2] DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J.M. Management. Praha: Grada Publishing, 1997.
ISBN 80-71694-22-3.
[3] VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press,
2006. ISBN 80-7261.
[4] MALÝ, M. DĚDINA, J. Moderní organizační architektura. Praha: Alfa Publishing, 2005. ISBN 807048-017-3.
[5] CHOBOTOVÁ, M. Inovační podnikání. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 807248-367-6.
[6] KONEČNÝ, M. Ekologický management. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-239-9.
4. Ekonomika obchodu, logistika a jakost zboží
22. Význam a postavení obchodu v NH. Vznik obchodu, jeho podstata. Formování obchodu a zbožní
výroba. Základní fáze vývoje trhu a obchod. Éra přežití. Produktivní éra. Spotřebitelská éra.
Základní činitelé obchodní činnosti a trhu. Řešení základní ekonomické otázky na úrovni
obchodu. Funkce obchodu a jeho druhy.
23. Stručný vývoj čs. obchodu. Srovnání obchodu v období první republiky, CPE a v období
transformace v rámci odlišného ekonomického modelu řízení NH. Organizace prodeje ve firmě
Baťa a jeho nadčasovost. Postavení současného obchodu v ekonomice státu a předpoklady pro
další rozvoj. Podíl obchodu na základních makroekonomických ukazatelích.
24. Systémové pojetí a jeho základní prvky. Zboží jako obchodní sortiment, jako technologické
skupiny. Zboží jako zásoba. Základní pojmy z řízení zásob. Grafy vývoje zásob. Šířka a hloubka
obchodního sortimentu, její technologická a ekonomická stránka. Specializace maloobchodních
jednotek.
25. Obchodní operace ve velkoobchodě a v maloobchodě. Obecné požadavky na výběr
mechanizačních a manipulačních prostředků, kapacita, flexibilita, ekonomická efektivnost.
Dispoziční řešení maloobchodní jednotky. Definice, analýza problémových oblastí, produktivní
plochy a pomocné. Pohyb zboží v maloobchodní jednotce, jeho zásady, racionální manipulace se
zbožím a největší ohniska napětí.
26. Formy prodeje a jejich výběr. Kritéria volby Základní kroky prodejního procesu. Prodej
s převážnou obsluhou prodavače. Pultový prodej, volný výběr a prodej podle vzorků a požadavky
na jejich zajištění. Prodej, při kterém se zákazník obsluhuje převážně sám. Samoobslužný prodej.
Technické a provozní požadavky na zřízení samoobsluhy. Ekonomický efekt samoobsluhy.
Automaty. Prodej na objednávku.
16
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
27. Maloobchod, velkoobchod a retailing, vysvětlení pojmů. Funkce maloobchodu a velkoobchodu.
Systemizace maloobchodních jednotek. Strukturální a instrumentální znaky maloobchodních
jednotek. Druhy a životní cyklus maloobchodních jednotek. Druhy velkoobchodu.
Transakcionální teorie a efektivnost obchodního zprostředkování.
28. Maloobchodní síť a její vývojové tendence dle Tietze. Osídlení jako základní územní organizace
obchodního podnikání a maloobchodní sítě. Vývojové tendence maloobchodních sítí. Diskontní
orientace prodejen. Obchod v obchodě. Zastarávání obchodní sítě.
29. Principy řešení maloobchodní sítě. Akční rádius a dostupnost. Nákupní spád, jeho pojem a
vymezení, míra realizace výdajů obyvatelstva a její využití při plánování objemu prodeje.
Rovnoměrnost rozmístění maloobchodní sítě a její vztah k potenciálu koupěschopné poptávky.
Prostorová a provozní koncentrace. Hierarchie v uspořádání sítě.
30. Zřízení maloobchodní jednotky a základní východiska maloobchodního prodeje. Základní
souvislosti zřízení prodejny. Specifické náležitosti podnikatelského záměru. Projekt prodejny.
Vnější a vnitřní stimuly nákupní atmosféry.
31. Plánování prodeje. Základní 3 ekonomické kategorie úspěšnosti prodeje. Výše obratu a jeho
struktura, nákupní cena a obchodní přirážka a její struktura. Rabaty a druhy slev. Řízení a
plánování zásob. Příklad plánovacích metod. Sledování optimální obrátky zásob v maloobchodě.
32. Základní výběr sortimentu. Zdroje informací o zákaznících. Metoda ABC. Realizace prodejních
cen. Faktory ovlivňující tvorbu cen. Nákladové faktory. Poměry na trhu a ostatní faktory.
Technika a psychologie prodeje a její vliv na ekonomickou stránku prodejní činnosti.
33. Logistika. Vymezení obsahu Logistiky, Logistika jako filozofie podnikání, Logistika
v podnikatelském prostředí, ekonomický a mezinárodní význam logistiky, distribuční logistika,
podmínky ekonomického chování v globálním prostředí, logistické přístupy ve výrobě,
informační zajištění logistických systémů
34. Spotřebitelská práva v ČR a ve světě. Bezpečnost výrobku. Jakost v tržním hospodářství a její
zabezpečení. Faktory snižující jakost. Cizorodé látky v potravinách, aditiva, kontaminanty,
rezidua, genetická modifikace potravin, radiační ošetření potravin, falšování zboží. Dozorové
orgány, jejich práva a povinnosti. Občanská sdružení a organizace na ochranu spotřebitele.
Literatura:
[1] STARZYCZNÁ, H. Ekonomika obchodu. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-296-3.
[2] CIMLER, P. A KOL. Retail Management (vybrané kapitoly). Praha: Management Press, 2007 (další
reedice). ISBN 978-80-7261-167-6.
[3] NĚMEC, F. Logistické procesy. Karviná: OPF SU, 2001. ISBN 80-7248-128-2.
[4] MATUSIKOVÁ, L. Ochrana zájmů spotřebitele - distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2006.
ISBN 80-7248-357-9.
[5] GABRYŠOVÁ, M. Teorie jakosti. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-249-1.
17
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Studijní obor: FIREMNÍ FINANCE
1.
Finance podniku A
2.
Finanční analýza
3.
Platební a zúčtovací styk
4.
Projektové financování
5.
Oceňování majetku
Literatura:
[1] BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM,
s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7204-630-0.
[2] HÁLEK, V. Oceňování majetku v praxi. Bratislava: DonauMedia, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-8936407-7.
[3] CHVALOVSKÝ, V. Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. Praha: ASPI, 2005. ISBN
80-7357-085-8.
[4] JANOUŠKOVÁ, J. Finanční a ekonomická analýza projektu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006.
(CD)
[5] POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7. (kap. 4.)
[6] POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky a finanční trhy. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400152-9.
[7] RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele a využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada
Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3916-8.
[8] RŮČKOVÁ, P., ROUBÍČKOVÁ, M. Finanční management. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. ISBN
978-80-247-4047-8.
[9] SKAUNIC, I., VODOVÁ, P. Platební a zúčtovací styk – distanční studijní opora. Karviná: SU OPF,
2005. ISBN 80-7248-308-0.
18
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Studijní obor: MARKETING A MANAGEMENT
1. Marketing
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Podstata a funkce marketingu na trhu. Základní kategorie marketingu. Potřeby, poptávka,
nabídka, spotřeba, požadavek. Hierarchie potřeb dle Maslowa. Marketingová filosofie
v podnikání výrobního a obchodního podniku. Podnikatelské koncepce a vývojová stádia
marketingu. Marketingový mix podniku. Subjekty, komponenty a nejdůležitější prvky
marketingového instrumentária.
Podnikové plánování a prognózování v marketingovém pojetí. Význam plánování, etapy a
metody tvorby plánů. Prognostické a plánovací činnosti v podniku. Fáze strategického plánování.
Druhy plánů a vztahy mezi nimi. Tvorba a formulace marketingové strategie, její cíle.
Marketingová situační analýza. SWOT analýza a analýza podnikatelského portfolia.
Význam informací pro marketingové rozhodování. Marketingový informační systém - pojem,
základní funkce. Marketingový výzkum - pojem, základní typy. Způsoby, formy a metody
realizace. Některé typické marketingové studie a příklady marketingových výzkumu.
Chování zákazníků při kupním rozhodování. Individuální nákupní chování zákazníků na
spotřebitelském trhu. Model chování spotřebitele. Kupní rozhodování organizací na dílčích
trzích. Účastníci kupního procesu. Základní formy vládních a institucionálních nákupů.
Pojem a různé pojetí produktu. Klasifikace. Rozhodování o výrobcích a výrobkový mix podniku.
Podnikatelské hodnocení a vývoj nových výrobků, inovace. Životní cyklus produktu.
Marketingové strategie v jednotlivých fázích životního cyklu.
Pojem a podstata ceny. Rozhodování o cenách - faktory, které ho ovlivňují. Procedura tvorby
ceny. Přizpůsobení ceny a cenové změny. Cenová strategie a jejích uplatnění. Křivka obratu,
zisku a ztráty.
Marketingové distribuční cesty, úrovně, a funkce. Maloobchod a jeho význam a postavení v NH.
Životní cyklus maloobchodu a druhy maloobchodních jednotek. Velkoobchod. Logistika a fyzická
distribuce zboží.
Význam a podstata marketingové komunikace, komunikační proces. Základní formy komunikace
a tvorba efektivní marketingové komunikace. Reklama - pojem, druhy, cíle, rozhodování o
médiích a rozpočtu. Podpora prodeje - pojem, vlastnosti, formy. Public relations - podstata,
vývoj, činnosti a nástroje. Osobní prodej. Přímý marketing.
Literatura:
[1] HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-239-4.
[2] KOTLER, P. a KOL. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN
978-80-247-1545-2.
[3] SOLOMON, M., MARSHALL, G., STUART, E. Marketing očima světových marketingových
manažerů. Brno: Computer Press, a.s., 2006. ISBN 80-251-1273-X.
[4] KOLEKTIV AUTORŮ. Základy marketingu. Praha: VŠE, 2005. ISBN 80-245-0587-8.
2. Profilující marketingové a související disciplíny
9.
Základní charakteristiky malých a středních firem. Marketing malých a středních firem. Postavení
malých a středních firem v rámci národního hospodářství. Podpora malého a středního
podnikání. Podnikatelská a inovační centra, inkubátory a jejich význam.
10. Specifika marketingu obcí oproti marketingu podniku. Marketingový mix obcí, charakteristika
jeho prvků. Tvorba strategického plánu obcí, strategie positioningu obce.
19
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
11. Marketingová komunikace jako prvek marketingového mixu. Legislativa a etika v marketingové
komunikaci. Marketingový komunikační mix.
Integrovaná marketingová komunikace.
Komunikační strategie, nové trendy v marketingové komunikaci.
12. Nákupní marketing se zřetelem na objasnění nákupní marketingové úlohy: (postup při tvorbě
strategického plánu nákupu, nákupní marketingový mix, nákupní strategie a výběr dodavatele).
13. Logistika v dnešním pojetí. Ekonomický a mezinárodní význam logistiky. Vymezení marketingové
logistiky, distribuční logistika. Podmínky ekonomického chování v globálním prostředí,
optimalizace logistického řetězce. Informační zajištění logistických systémů. Logistika
v podnikatelském prostředí.
Literatura:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
HECZKOVÁ, M. Marketing malých a středních firem. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-356-0.
VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing obcí. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2011.
MATUŠÍNSKÁ, K. Marketingová komunikace. Karviná: SU OPF, 2007. ISBN 978-80-7248-445-4.
VAŠTÍKOVÁ, M. Nákupní marketing. Karviná: SU OPF, 2007. ISBN 978-80-7248-440-9.
NĚMEC, F. Logistické procesy. Karviná: OPF SU, 2001. ISBN 80-7248-128-2.
3. Nauka o podniku a Ekonomika podniku
14. Podnik a základní podnikohospodářské procesy. Pojetí podniku, funkce a cíle podniku. Činnosti
při zakládání podniku a výběru právní formy. Význam zakladatelského rozpočtu a jeho
zpřesňování. Základní podnikové činnosti – zásobování, výroba, odbyt.
15. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Optimalizace majetkové a kapitálové struktury.
Oceňování majetku podniku ve vazbě na předmět činnosti podniku, měření účinnosti využití.
Řízení oběžného majetku. Minimalizace nákladů na kapitál (WACC).
16. Význam ukazatele EVA, investiční činnost v podniku, metody hodnocení investic. Podstata a
význam ekonomických rozborů likvidity, rentability, aktivity podniku. Hodnocení výkonnosti
podniku formou procesního řízení nákladovosti a ziskovosti procesů.
17. Rozbor nákladů, výnosů, jejich modelování a analýza efektivnosti. Klasifikace a pojetí nákladů.
Význam příspěvku na úhradu, analýza bodu zvratu, možnosti ovlivňování výše fixních, režijních
nákladů. Význam kalkulace nákladů, norem, rozpočetnictví, podnikové statistiky, evidence a
rozborů pro řízení podniku.
18. Charakteristika podnikových financí. Zdroje financování podniku (vlastní a cizí, dlouhodobé a
krátkodobé, jejich základní charakteristické rysy, výhody a nevýhody). Investice metody jejich
hodnocení. Finanční analýza a její význam pro hodnocení podniku.
Literatura:
[1] WAGNEROVÁ, E., MATUSIKOVÁ, L. Nauka o podniku. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-2432.
[2] WAGNEROVÁ, E. A KOL. Ekonomika a řízení podniku. Karviná: SU OPF, 2002. ISBN 80-7248-155X.
[3] SYNEK, M. Podniková ekonomika. Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3.
[4] CHOBOTOVÁ, M. Podniková ekonomika v definicích a příkladech. Karviná, 2010. ISBN 978-807248-610-6.
20
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
4. Management a související disciplíny
19. Management jako pojem, základní definice a pojetí. Manažerské role, základní manažerské
20.
21.
22.
23.
24.
25.
funkce – plánování, organizování, operativní řízení a kontrola. Uplatňování etiky v řízení a
podnikání. Společenská zodpovědnost podnikání. Etické kodexy. Etické řízení firmy Podniková
kultura. Typy podnikové kultury.
Klasifikace vývojových etap managementu – klasická teorie řízení, vědecké řízení, správní řízení.
Byrokratický model. Neoklasická teorie řízení. Moderní teorie řízení.
Proces řízení podniku. Definice podniku, pojetí podniku jako systému. Postavení a poslání
podniku, vymezení jeho funkcí. Organizace a organizační výstavba podniku. Charakteristika
procesního řízení. Průběžné a zabezpečovací funkce.
Inovace v rozvoji managementu. Inovační zdroje a podněty. Informační management a jeho
význam. Uplatnění teorie chaosu v managementu. Specifické formy managementu –
management jakosti, environmentální management a jeho dopad na podnik. Porovnání přístupu
k managementu USA, Japonska a Evropy.
Úloha projektového managementu v organizaci. Projektové řízení x řízení projektů; definice
projektu; fáze projektu; odhadování času. Řízení lidí pracujících na projektu. Riziko a jeho řízení.
Využití software v řízení projektu.
Zakládání podniku a investování. Podnikatelský plán, projekt, záměr. Faktory ovlivňující volbu
právní formy podnikání. Podnikatelská rizika. Administrativa v podnikání. Řízení investic
z hlediska strategie firmy. Podnikání a ochrana životního prostředí. Fúze a akvizice.
Řízení jakosti. Trvalé zlepšování kvality, nástroje zlepšování jakosti. Programy podpory jakosti,
náklady na jakost. Požadavky EU v oblasti kvality, prokazování shody, podstata a význam auditu.
Literatura:
[1] LEDNICKÝ, V. Základy managementu. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, 2005. ISBN 80-7048017-3.
[2] DONNELLY, J.H., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M. Management. Praha: Grada Publishing, 1997.
ISBN 80-71694-22-3.
[3] KORÁB, V., PETERKA, J. REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Brno: 2008
[4] FOTR, J. SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1.vyd. Praha: Grada
Publishing. 2005. ISBN 80-247-0939-2.
[5] GABRYŠOVÁ, M. Řízení jakosti A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2009.
21
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Studijní obor: ŘÍZENÍ LOGISTIKY
1. Logistika, Mezinárodní logistika, Dopravní logistika
1.
Logistika – definice, význam, a vývoj hospodářské logistiky. Základní principy a cíle logistiky.
Systémové členění logistiky, členění z hlediska úrovně problému. Logistické činnosti a logistické
náklady.
2. Logistické technologie. Tažné a tlačné systémy v logistice. Logistické technologie ve výrobě
(Kanban, JITM, systémy víceúrovňové výroby). Logistické technologie na podporu obchodních
procesů (JIT, QR, ECR, centralizace skladů, Cross-Docking, Hub and Spoke).
3. Vymezení pojmu dodavatelský řetězce, Keiretsu, cíle a předpoklady pro efektivní řízení
dodavatelských řetězců (SCM), procesy řízení dodavatelského řetězce. Faktory ovlivňující
projektování struktury dodavatelských řetězců.
Základní literatura:
[1] LUKOSZOVÁ, X. a kol. Logistické technologie v dodavatelském řetězci. Praha: Ekopress, 2012,
ISBN 978-80-86929-89-7.
[2] NĚMEC, F. Logistické procesy. Karviná: OPF SU, 2001. ISBN 80-7248-128-2.
[3] MÁLEK, Z., ČUJAN, Z. Základy logistiky, skripta - 1. vydání. Zlín: UTB - FT, 2008. ISBN 978-807318-729-3.
Doporučená literatura:
[4] LAMBERT D., M., STOCK J., R., ELLRAM L., M. Fundamentals of Logistics Management. London:
McGraw-Hill, 1998. ISBN 0-256-14117-7.
[5] BAZALA, J. a kol., Logistika v praxi. Praha : Verlag Dashofer, s.r.o., 2006. ISBN 80-86229-71-8.
[6] BOBÁK, R. Základy logistiky, skripta - 2. vydání. Zlín : UTB - FAME, 2002.
[7] PERNICA, P. Logistika pro 21. století. Praha: Radix, 2004. ISBN 80-86031-59-4.
4.
5.
6.
7.
Pojem, význam a příčiny vzniku mezinárodní logistiky. Vývoj a důvody internacionalizace.
Eurologistika a její cíle. Porovnání vnitrostátní a mezinárodní logistiky.
Charakter logistiky na hlavních mezinárodních trzích. Integrace trhů. Trendy a logistické strategie
v Evropě. Charakter logistiky v severní Americe. Charakter logistiky společenství nezávislých
států a států východní Evropy. Charakter logistiky východního tichomoří (Čína, Japonsko).
Řízení mezinárodních logistických řetězců. Faktory ovlivňující mezinárodní logistické řetězce –
kontrolovatelné, nekontrolovatelné prvky. Propojení mezinárodních logistických strategií se
strategií podniku. Principy plánování v mezinárodní logistice. Trendy v mezinárodní logistice.
Právní aspekty z mezinárodního hlediska. Exportní rizika. Dokumenty v mezinárodním obchodě.
Platební a dodací podmínky v mezinárodním obchodě (INCOTERMS 2010). Ekonomické a
bezpečnostní předpisy na mezinárodních trzích.
Základní literatura:
[1] NĚMEC, F. Logistické procesy. Karviná: OPF SU, 2001. ISBN 80-7248-128-2.
[2] PERNICA, P. Logistika pro 21. Století - 1. díl. Praha: Radix, 2005. ISBN 80-86031-59-4.
[3] MACHKOVÁ H., ČERNOHLÁVKOVÁ E., SATO A. a kol. Mezinárodní obchodní operace. Praha:
Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1590-2.
22
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
[4] SVATOŠ M. a kol. Zahraniční obchod teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80247-2708-0.
[5] PICHANIČ, M. Mezinárodní management a globalizace. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN
80-7179-886-X.
[6] NOVÁK R. Mezinárodní kamionová doprava PLUS. Praha: ASPI, a.s., 2003. ISBN 80-86395-53-7.
Doporučená literatura:
[7] DONALD, C., WATERS,.J. Global Logistics and Distribution Planning. Strategies for Management.
4th edition. London: Kogan Page Limited, 2003. ISBN 0-7494-3930-0.
[8] BERNDT R., ALTOBELLI C., F., DANDER M. Mezinárodní marketingový management. Brno:
Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1641-8.
[9] PERNICA, P. Logistika pro 21. Století - 2. díl. Praha: Radix, 2005. ISBN 80-86031-59-4.
[10] PERNICA, P. Logistika pro 21. Století - 3. díl. Praha: Radix, 2005. ISBN 80-86031-59-4.
8.
Doprava a dopravní trh. Dopravní politika státu. Problémové okruhy dopravní politiky.
Klasifikace dopravy. Druhy a obory dopravy. Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po dopravě.
Silniční doprava. Železniční (kolejová) doprava. Vodní doprava. Letecká doprava. Potrubní
doprava. Kombinovaná doprava.
9. Zprostředkovatelé přepravních služeb. Faktory ovlivňující zajištění přepravy. Postavení zasílatele
na trhu. Obstarání přepravy, provedení přepravy. Hlavní zasílatelské činnosti. Spediční činnost.
Členění zasílatelských firem. Zasílatelské svazy.
10. Mezinárodní přeprava. Mezinárodní instituce v oblasti přepravy. Mezinárodní smlouvy v oblasti
přepravy – bilaterální a multilaterální. Multilaterální smlouvy v oblasti silniční přepravy – CMR,
TIR, ATA, ATP, ADR, AETR. Mezinárodní úmluvy v oblasti železniční, vodní a letecké přepravy.
Základní literatura:
[1] LUKOSZOVÁ, X. a kol. Logistické technologie v dodavatelském řetězci. Praha: Ekopress, 2012,
ISBN 978-80-86929-89-7.
[2] NOVÁK, R., PERNICA, P., SVOBODA, V., ZELENÝ, L. Nákladní doprava a zasílatelství - 2.vydání.
Praha: ASPI, a.s., 2005. ISBN 80-7357-086-6.
[3] EISLER, J. Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě. Praha: OECONOMICA nakladatelství VŠE, 2008. ISBN 978-80-245-1416-1.
[4] NĚMEC, F. Logistické procesy. Karviná: OPF SU, 2001. ISBN 80-7248-128-2.
[5] ŠULGAN, M., GNAP, J., MAJERČÁK, .J. Postavenie dopravy v logistike. Žilina: EDIS - vydavaťelstvo
ŽU, 2008. ISBN 978-80-8070-784-2.
[6] SVOBODA V. Doprava jako součást logistických procesů. Praha: Radix, 2006. ISBN 80-8603168-3.
[7] ŠULGAN, M., GNAP, J., MAJERČÁK, J. Postavenie dopravy v logistike. Žilina: EDIS – vydavatelstvo
ŽU, 2008. ISBN 978-80-8070-784-2.
[8] PASTOR, O., TUZAR, A. Teorie dopravních systémů. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-80-7357285-3.
Doporučená literatura:
[9] GARBER N.,J. HOEL, L.,A. Traffic and Highway Engineering, Thomson learning, December 2001,
ISBN 0534387438.
[10] HIBBS J. Transport Economics and Policy, A Practical Analysisi of Performance Efficiency and
Marketing Objectives, New York: John Wiley & Sons, August 2003, ISBN: 9780749437725.
23
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
2. Řízení nákupu, Distribuční politika
11. Podnikový nákup – jeho podstata, význam, funkce, cíle a úkoly. Nákupní proces organizace a
jeho fáze. Objekty a formy nákupu. Trendy v řízení nákupu.
12. Zásoby a zásobování – definice, druhy a význam zásob v podsystému nákupu. Teorie řízení
zásob, schéma pohybu zásob, ukazatele úrovně řízení zásob. Výpočet optimální velikosti
dodávky.
13. Tvorba operativního plánu nákupu, plánování materiálového sortimentu, plánování materiálové
spotřeby, bilanční rovnice. Kusovníky a Gozinto grafy.
14. Výběr a hodnocení dodavatelů, přístupy a metody výběru dodavatele. Požadavky na proces
řízení dodavatele z pohledu norem ISO řady 9000. Transakční rizika a jejich druhy.
Základní literatura
[1] LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0174-6.
[2] LUKOSZOVÁ, X. a kol. Logistické technologie v dodavatelském řetězci. Praha: Ekopress, 2012,
ISBN 978-80-86929-89-7.
[3] LUKOSZOVÁ, X., GRASSEOVÁ, M., MENŠÍK, O. Řízení nákupu. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2000. ISBN 807078-674-4.
[4] GROS, I., GROSOVÁ, S. Tajemství moderního nákupu. Praha: VŠCHT Praha, 2006. ISBN 80-7080598-6.
Doporučená literatura
[5] KAPLAN, M., ZRNÍK, J. a kol. Jak levněji a lépe nakupovat. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-11451.
[6] LYSONS, K., FARRINGTON, B. Purchasing and Supply Chain Management. London: Pearson, 2006.
ISBN 978-8131733486.
15. Vymezení obsahu distribuční politiky. Marketingové úkoly rozhodování o distribuci, logistické
úkoly rozhodování o distribuci a jejich vzájemná interakce. Distribuční strategie, její typy a proces
tvorby.
16. Distribuce a distribuční kanály. Základní typologie distribučních kanálů, distribuční kanály pro
spotřební trhy, distribuční kanály pro trhy průmyslového zboží. Zpětné distribuční kanály a
reverzní logistika.
17. Distribuční analýza – přehled a charakteristika indikátorů distribuční analýzy. Tržní podíl,
možnosti jeho výpočtu. Ovlivňování hodnoty tržního podílu prostřednictvím indikátorů
distribuční analýzy.
18. Poskytovatelé logistických distribučních služeb, logistické podniky a logistická centra, jejich
charakteristika a přehled poskytovaných služeb. Faktory lokalizace logistických podniků
Základní literatura:
[1] LUKOSZOVÁ, X. Distribuční politika. Karviná: OPF v Karviné, 2011. ISBN 978-80-7248-639-7.
[2] LUKOSZOVÁ, X. a kol. Logistické technologie v dodavatelském řetězci. Praha: Ekopress, 2012,
ISBN 978-80-86929-89-7.
[3] LOŠŤÁKOVÁ, H. Diferencované řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-803155-1.
[4] PERNICA, P. Logistika pro 21. století. Praha: Nakladatelství Linde Praha, 2004. ISBN 80-86031-594.
24
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Doporučená literatura
[5] BARCIK, R., Logistyka dystrybucji. ATH Bielsko-Biala, 2005. ISBN 83-89086-67-0
[6] JAKUBÍKOVÁ D. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2690-8.
[7] ŠTŮSEK, J. Řízení provozu v logistických řetězcích. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-807-179-5346.
3. Logistický informační systém, Základy automatizace, Základy spolehlivosti
19. Informace a podnikání, požadavky na informační systém z pohledu logistiky, životní cyklus
objednávky, progresivní systémy vyřizování objednávek, vyrovnanost objednávky, elektronická
výměna dat (EDI).
20. Vývoj informační podpory v logistice. Informační systémy na podporu podnikové logistiky první,
druhé a třetí generace (MRP, DRP MRP II, ERP). Čárové kódy a kódy RFID, informační podpora
řízení dodavatelských řetězců.
21. Metody optimalizace logistických systémů, možnosti využití lineárního programování, řešení
dopravního problému, metod síťové analýzy, teorie hromadné obsluhy.
Základní literatura:
[1] BALOG, M., STRAKA, M. Logistické informačné systémy. Bratislava: EPOS, 2005, ISBN 80-8057660-2.
[2] LUKOSZOVÁ, X. a kol. Logistické technologie v dodavatelském řetězci. Praha: Ekopress, 2012,
ISBN 978-80-86929-89-7.
[3] BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. 2., výrazně
přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, ISBN 978-80-247-2279-5.
[4] JABLONSKÝ,J. Operační výzkum, kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. Praha:
Profesional Publishing, 2002, 2. Vydání, 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3.
[5] SODOMKA, P., Informační systémy v podnikové praxi, Brno: Computer Press, 2006, ISBN 80-2511200-4.
[6] PERNICA, P. Logistika pro 21. století. Praha : Radix, 2004. ISBN 80-86031-59-4.
Doporučená literatura:
[7] LAUDON, K. C., LAUDON, J. P. Management Informatik Systems – Managing the Digital Firm.
Pearson Custom Publishing, 2006. ISBN-13: 978-0536202796.
[8] BRANDIMARTE, P., ZOTTERI, G., Introduction to Distribution Logistics, Statistics in Praktice,
WILEY, 2007. ISBN 978-0.471-75044-4.
22. Řízení technologických procesů, pojem technologický proces a jeho členění, obecné cíle a úlohy
automatizovaného systému řízení technologického procesu, pojem řídící systém, vymezení
řízeného systému.
23. Samočinná regulace, regulační obvod a jeho funkce, uspořádání a ovládání regulačních obvodů,
teorie záporné zpětné vazby, vlastnosti a provedení regulátorů, přenosové vlastnosti regulátorů.
24. Automatizované systémy řízení, struktury, klasifikace, úlohy a funkce systémů řízení, algoritmy
řízení technologických procesů, využití řídících počítačů, číslicové algoritmy regulace.
25. Optimální řízení, deterministická a nedeterministická optimalizace, úloha počítačových modelů,
extremální regulace, metoda dynamického programování, průmyslové roboty a manipulátory.
25
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Základní literatura:
[1] BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha: Nakladatelství BEN, 2004. ISBN 978-80-7300-148-3.
[2] ŠVARC, I. Automatizace. Automatické řízení. 2. doplněné vydání. Brno: VUT v Brně, 2005. ISBN
80-214-2943-7.
[3] TŮMA J., WAGNEROVÁ R., FARANA R., LANDRYOVÁ L. Základy automatizace. Ostrava: VŠB-TU
Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1523-7.
[4] VROŽINA M., Základy automatizace technologických procesů, učební texty. Ostrava: VŠB-TU
Ostrava, 2002.
Doporučená literatura:
[5] FORMÁNEK, I. Základy automatizace. logické řízení. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006, 86 s. ISBN
80-248-1012-3.
[6] MACIEJOWSKI, J. Predictive Control With Constraints. London: Prentice Hall, 2001. ISBN: 0-20139823-0.
[7] ŠULC, B., VÍTEČKOVÁ, M. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. 1. vyd. Praha : Vydavatelství
ČVUT, Praha, 2004. 333 s. ISBN 80-01-03007-5.
[8] ZÍTEK, P., HOFREITER, M., HLAVA, J. Automatické řízení. Praha : ČVUT, 2000. 148 s. ISBN 80-0102044-4.
[9] OPLATEK, F. Automatizace a automatizační technika. 4, Automatické systémy. 1. vyd., Praha:
Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-249-1.
[10] VORÁČEK, R. Automatizace a automatizační technika. 2, Automatické řízení. 1. vyd., Brno: CP
Books, 2005. ISBN 80-251-0796-5.
26. Spolehlivost technických objektů, vymezení pojmů jakost a spolehlivost, ukazatelé spolehlivosti
objektů, systémový přístup ke zvyšování spolehlivosti.
27. Zákony rozdělení pravděpodobnosti ve spolehlivosti, statistické a pravděpodobnostní vyjádření
ukazatelů spolehlivosti, obnovované a neobnovované objekty, vanová křivka.
28. Organizace a zabezpečení údržby, údržba po poruše, plánovaná údržba, preventivní údržba,
prediktivní údržba, proaktivní údržba. Komplexní produktivní údržba (TPM).
Základní literatura:
[1] MYKISKA, A., Bezpečnost a spolehlivost technických systémů, Praha: ČVUT, 2004, ISBN 80-0102868-2.
[2] NOVÁK, M., ŠEBESTA, V., VOTRUBA, Z., Bezpečnost a spolehlivost systémů, Praha: ČVUT, 2001,
ISBN 80-01-02331-1.
[3] VROŽINA M.: Spolehlivost a diagnostika technických objektů, učební texty, VŠB-TU Ostrava,
2001.
[4] ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu jakosti – základy.
[5] ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – požadavky.
[6] ČSN IEC 60300-1 Management spolehlivosti - Část 1: Systémy managementu spolehlivosti.
[7] ČSN IEC 60300-2 Management spolehlivosti - Část 2: Prvky a úkoly programu spolehlivosti.
[8] ČSN IEC 60300-3-1 Management spolehlivosti - Část 3-1: Techniky analýzy spolehlivosti.
[9] ČSN IEC 60300-3-2 Management spolehlivosti - Část 3-2: Sběr dat o spolehlivosti z provozu.
26
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Doporučená literatura:
[10] O’CONNOR P. D. T., Practical Reliability Engineering, Eley, 2002, ISBN-13: 978-0470844632.
[11] PATTON, J. D., Preventive Maintenance, Instrument Society of America, 2004, ISBN-13: 9781556178757.
4. Ekonomika obchodu a účetnictví
29. Maloobchod a velkoobchod, retailing. Funkce maloobchodu a velkoobchodu. Systemizace
maloobchodních jednotek. Druhy a životní cyklus maloobchodních jednotek. Druhy
velkoobchodu.
30. Zřízení maloobchodní jednotky a základní východiska maloobchodního prodeje. Základní
souvislosti zřízení prodejny. Specifické náležitosti podnikatelského záměru. Projekt prodejny.
31. Systémové pojetí obchodního provozu, zboží jako obchodní sortiment, zboží jako technologická
skupina, zásoby zboží, obchodní operace, mechanizační prostředky a obchodní zařízení, plochy a
dispoziční řešení maloobchodní jednotky, pohyb zboží v maloobchodní jednotce, formy prodeje.
32. Účetní výkaznictví. Harmonogram účetní uzávěrky a závěrky. Uživatelé účetních výkazů.
Majetková analýza rozvahy. Analýza výkazu zisku a ztráty. Postavení přílohy v celku účetních
výkazů. Zveřejňování účetních výkazů. Okruh údajů pro rozborovou činnost.
Základní literatura:
[1] STARZYCZNÁ, H. Ekonomika obchodu. Karviná: OPF SU, 2003. ISBN 80-7248-192-4.
[2] STARZYCZNÁ, H. Ekonomika obchodu. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 807248-296-3.
[3] BÖHM, I. Dobře zařízený obchod, předpoklad úspěchu. Ostrava: SAGIT, 1991. ISBN 80-900336-44 (a další reedice).
[4] CIMLER, P. Retail management. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-596-4.
[5] BURSTINER, I. Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publishing, 1992. ISBN 8085605-55-4.
27
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Studijní obor: ÚČETNICTVÍ A DANĚ
1.
Význam, funkce, legislativní úprava a metodické prvky účetnictví
Funkce účetnictví, účetní soustavy, principy (zásady) vedení účetnictví, legislativní úprava
účetnictví, účetní období, účet - podstata, druhy účtů, účtová osnova, účtový rozvrh, účetní
doklady, oběh účetních dokladů, účetní knihy, oceňování majetku a závazků, rozvaha, výkaz
zisku a ztráty.
2.
Dlouhodobý majetek
Klasifikace dlouhodobého majetku hmotného, nehmotného, finančního a jeho zobrazení
v účetnictví, oceňování, pořizování, odpisování – účetní a daňové odpisy, odpisový plán,
inventarizace majetku, vyřazování majetku, finanční a operativní leasing.
3.
Oběžný majetek
Charakteristika, oceňování a účtování zásob, definování krátkodobého finančního majetku,
ceniny, krátkodobé finanční výpomoci, krátkodobé cenné papíry a podíly, pořízení a prodej
krátkodobých cenných papírů, inventarizace oběžného majetku.
4.
Zúčtovací vztahy
Pohledávky a závazky z obchodních vztahů, směnky, provozní zálohy, význam a charakteristika
přechodných účtů, účtování na účtech časového rozlišení, dohadné položky, význam a
charakteristika odložené daně, pohledávky a závazky k ostatním institucím, zejména z hlediska
daní a odvodů.
5.
Klasifikace majetku a zdrojů krytí majetku účetní jednotky
Aktiva, pasiva, základní členění a pojetí majetku, struktura vlastního kapitálu, účtování
základního kapitálu a kapitálových fondů, změny základního kapitálu, cizí zdroje financování
majetku a jejich zobrazení v účetnictví.
6.
Účetní uzávěrka a závěrka
Charakteristika účetní závěrky, přípravné práce, inventarizace, zjištění výsledku hospodaření,
výpočet daně, uzavření knih, účetní závěrka, druhy účetní závěrky, konsolidovaná účetní
závěrka, základní obsah účetní závěrky, zveřejnění účetní závěrky.
7.
Audit, výroční zpráva.
Základní charakteristika auditu, význam auditorské činnosti, etické normy auditora, etapy
auditu, zpráva auditora, výroky auditora, podstata, význam a charakteristika výroční zprávy,
postup zhotovení výroční zprávy, podmínky zveřejnění.
8.
Mezinárodní harmonizace účetnictví
Důvody procesu harmonizace účetnictví, harmonizace, standardizace, harmonizace účetnictví
v rámci EU, nástroje harmonizace EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS),
Americké účetní standardy – všeobecně uznávané účetní zásady (US GAAP), nová strategie
harmonizace účetnictví, schvalovací mechanizmus IAS/IFRS.
9.
Účetní postupy při založení a vzniku podniku
Založení a vznik podniku. Jednotný registrační formulář pro registraci u příslušných organizací.
Vznik povinnosti účetnictví, typy účetních jednotek, vedení účetnictví ve zjednodušeném nebo
plném rozsahu. Zahajovací rozvaha jako primární dokumentace stavu majetku ke dni vzniku
účetní jednotky. Zřizovací výdaje. Účtová osnova a účtový rozvrh.
28
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
10. Mzdový systém
Systém odměňování za práci vycházející z legislativních předpisů. Povinný minimální rozsah
mzdové evidence. Dokumentace k provedení měsíčního výpočtu odměny za práci. Metodika
výpočtu mzdy. Nárokové a nenárokové složky. Důležitost a obsah interní směrnice pro oblast
odměňování za práci. Pracovní smlouvy a dohody z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele.
11. Systém interních účetních směrnic
Třístupňový systém účetního práva v České republice. Pozice interních směrnic v systému
legislativních předpisů z obecného hlediska. Forma a obsah interní směrnice. Oblasti účetnictví
vyžadující povinně úpravu formou interní směrnice. Základní rozsah směrnic pro účetní jednotky.
Kontrolní pravomoc daná interní směrnicí.
12. Nevýdělečné organizace
Podstata činnosti nevýdělečných organizací, předmět činnosti. Definice poslání, vymezení hlavní
a vedlejší činnosti. Základní členění na dvě hlavní skupiny nevýdělečných organizací. Povinná
registrace a základní charakteristické rysy jednotlivých nevýdělečných organizací. Organizace
veřejně prospěšné a vzájemně prospěšné, ostatní organizace. Organizace rozpočtového a
příspěvkového typu.
13. Vedení účetnictví nevýdělečných organizací
Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací. Účetnictví v plném rozsahu, ve
zjednodušeném rozsahu. Okruh účetních jednotek vedoucích jednoduché účetnictví. Podstata
neziskovosti a rozdělení zisku. Specifika účetnictví nestátních nevýdělečných organizací.
Specifika státních nevýdělečných organizací (některé vybrané účetní jednotky). Cíle pokračující
reformy účetnictví některých vybraných účetních jednotek.
14. Specifika zdaňování nevýdělečných organizací
Daňový subjekt nevýdělečných organizací z hlediska daně z příjmů právnických osob. Účinky
rozdělení činnosti na nevýdělečnou a výdělečnou. Problematika terminologických pojmů. Příjmy,
které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené. Klíčování nákladů v činnosti
nevýdělečných organizací. Stanovení základu daně z příjmů a položky snižující základ daně.
Specifika podání daňového přiznání.
15. Charakteristika a členění nákladů v nákladovém účetnictví
Rozdíly mezi finančním, hodnotovým a ekonomickým pojetím nákladů, druhové a účelové
členění nákladů, členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik, kalkulační členění a členění
nákladů z hlediska potřeb rozhodování, náklady variabilní, fixní, semivariabilní, variabilní
proporcionální,
progresivní
a
degresivní.
16. Kalkulace, kalkulační systém a jeho využití v řízení
Úloha kalkulace v řízení nákladů, struktura kalkulačních vzorců, předběžná a výsledná kalkulace,
metody přiřazování nákladů předmětu kalkulace, metody kalkulace; kalkulace dělením (prostá
kalkulace dělením, kalkulace dělením s poměrovými čísly); princip kalkulace přirážkové
(rozvrhová základna, kalkulační sazba); důvody vzniku kalkulace neúplných nákladů, specifika
kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám (metoda ABC).
29
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
17. Informace pro řízení po linii zodpovědnosti
Organizační a ekonomická struktura podniku, hlavní typy vnitropodnikových odpovědnostních
středisek a jejich základní charakteristiky, způsob řízení odpovědnostních středisek, funkce a
typy vnitropodnikových cen.
18. Rozpočet a jeho úloha v řízení nákladů
Cíle plánů a rozpočtů, tvorba plánu a rozpočtu firmy jako celku, dílčí rozpočty výdělečné činnosti,
klasifikace a technika sestavení rozpočtů, kontrola plnění rozpočtu, řízení a kontrola režijních
nákladů.
19. Daňový systém
Pojetí daně a její význam. Klasifikace daní, funkce daní. Základní konstrukční prvky daně, daňové
výnosy, daňový systém ČR, vývoj daní, daňová kvóta, složená daňová kvóta.
20. Důchodové daně a jejich postavení v rámci daňových systémů.
Osobní důchodová daň a zdanění korporací v ČR a zemích EU. Postavení důchodových daní
v podmínkách ČR a jejich vývoj. Koncepce reformy veřejných financí - vývojové trendy v oblasti
zdanění důchodů. Správa daně, zdaňovací období v podmínkách ČR.
21. Osobní důchodová daň v podmínkách ČR
Vymezení poplatníků daně z příjmů fyzických osob, předmětu daně a příjmů od daně
osvobozených. Konstrukce základu daně, charakteristika a podstata daňových odpočtů
(standardní a nestandardní odpočty). Slevy na dani, nezdanitelné části. Podstata manželského
splittingu a daňové asignace a jejich uplatnění v rámci daňové legislativy ČR.
22. Základ daně z příjmu fyzických osob
Dílčí základy daně z příjmů a jejich konstrukce, způsoby uplatnění výdajů. Vývoj zdanění
fyzických osob. Sazby daně (principy progresivního zdanění, jednotná lineární, rovná daň,
negativní důchodová daň, srážková daň). Daň stanovená paušální částkou. Výdaje stanovené
procentem příjmů.
23. Zdanění příjmů z pronájmů a ostatních příjmů
Specifika zdanění, peněžní a nepeněžní příjmy, uplatnění výdajů, základ daně, podmínky pro
uplatnění osvobození od daně.
24. Vybrané daňově uznatelné náklady
Charakteristika nákladů, náklady daňově uznatelné, dlouhodobý majetek (odpisování, finanční
pronájem), automobil v podnikání, rezervy pro daňové účely.
25. Právo sociálního zabezpečení
Specifické postavení a význam sociálního pojistného pro daňové výnosy v zemích EU. Maximální
vyměřovací základ. Sociální zabezpečení a státní politika a zdravotní pojištění u OSVČ a
zaměstnanců, daňové zatížení práce (superhrubá mzda). Obecná charakteristika práva sociálního
zabezpečení. Úloha orgánů státní správy v oblasti sociálního zabezpečení, funkce organizací v
sociálním zabezpečení. Práva a povinnosti občanů při provádění sociálního zabezpečení.
Nemocenské pojištění, nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných a nárokové
dávky. Důchodové pojištění a podmínky účasti na tomto pojištění, jednotlivé druhy důchodů.
Jednotlivé druhy důchodů. Zdravotní pojištění. Státní sociální podpora a okruh oprávněných
osob.
30
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
26. Rodinné podnikání
Charakteristika rodinného podnikání. Institut spolupracující osoby v ČR. Zaměstnávání manželů,
společné jmění manželů.
27. Zdanění korporací
Daň z příjmů právnických osob v ČR, typy společností, vymezení poplatníků, předmět daně,
příjmy od daně osvobozené, postup při úpravě účetního výsledku na daňový základ, částky
snižující a zvyšující základ daně, sazby daně, základ daně, slevy na dani a investiční pobídky.
Správa daně, zdaňovací období.
28. Daně ze spotřeby
Druhy daní ze spotřeby, jejich charakteristika a vývoj, mechanismus výběru daní, principy
zdanění, principy výběru daní, harmonizace daní ze spotřeby, výnosy daní ze spotřeby. Význam
těchto daní a světový trend ve vývoji daní ze spotřeby, harmonizační proces v této oblasti
v návaznosti na systém v ČR.
29. Registrace k DPH a její zrušení, správa DPH
Registrace plátce daně z přidané hodnoty, daňové subjekty, obrat, zrušení registrace, nárok na
odpočet daně při změně režimu, správa daně z přidané hodnoty, daňová tvrzení, zdaňovací
období.
30. Uplatňování daně z přidané hodnoty
Předmět daně, zdanitelná plnění, osvobozená plnění, daň na vstupu a výstupu, sazby daně,
výpočet daně, nárok na odpočet daně.
31. Spotřební daně
Druhy spotřebních daní, sazby daně, základ daně, správa spotřebních daní, zdaňovací období,
předmět daně, plátce daně, daňové sklady, tabákové nálepky, kolkové známky.
32. Ekologické daně
Druhy ekologických daní, sazby daně, základ daně, správa spotřebních daní, zdaňovací období,
předmět daně, plátce daně.
33. Zahájení podnikatelské činnosti a daňová evidence
Obsah a forma daňové evidence, legislativní úprava daňové evidence. Povinný přechod fyzické
osoby (podnikatele) z daňové evidence na účetnictví. Vymezení obchodního majetku, oceňování
majetku a závazků v daňové evidenci. Daňové doklady a jejich náležitosti, vliv registrace plátce
DPH na vedení daňové evidence. Uzavření daňové evidence na konci zdaňovacího období,
sestavení daňového přiznání, další povinnosti podnikatele ke konci zdaňovacího období.
Archivování daňové evidence. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím.
34. Živnostenské právo
Živnostenské právo – obecná charakteristika. Druhy živností, subjekty oprávněné provozovat
živnost, vznik změna a zánik živnostenského oprávnění, živnostenský rejstřík, živnostenská
kontrola. Živnostenská správa.
31
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
35. Obchodní společnosti
Obchodní společnosti – obecná charakteristika. Vznik a založení obchodní společnosti, zrušení a
zánik obchodní společnosti, zrušení bez likvidace, obchodní rejstřík, základní kapitál, vklad, podíl.
Kapitálové společnosti, základní charakteristika, s.r.o., a.s., orgány kapitálových společností a
jejich působnost.
36. Finanční analýza podniku
Charakteristika základních zdrojů informací pro provádění finanční analýzy a jejich úskalí pro
analytika. Vymezení a charakteristika provázanosti základních účetních výkazů z analytického
hlediska. Charakteristika základních ukazatelů ze skupin: likvidita, rentabilita, aktivita, efektivita.
Cílová skupina a zásadní důvody pro zpracovávání finanční analýzy.
37. Zdroje financování podniku,
Zdroje financování podniku, jejich podstata, členění a možnosti využití v podmínkách České
republiky. Dosažitelnost jednotlivých zdrojů pro malé a střední podniky v porovnání s
korporacemi.
Literatura:
[1] DRÁBOVÁ M., HOLUBOVÁ O., TOMÍČEK M.. Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář 4.,
aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. ISBN 978-80-7357-657-8.
[2] DUŠEK, J. Převod daňové evidence na vedení účetnictví. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 97880-247-2387-7.
[3] DUŠEK J. a J. SEDLÁČEK Daňová evidence podnikatelů 2013. 10. vyd. Praha: Grada Publishing,
2013. ISBN 978-80-247-4624-1.
[4] DVOŘÁČEK, J. VÉLAZQUEZ, E. H., STŘEDA, I., TYLL, J., VEBER, J. Interní audit. Praha: VŠE Praha,
1996. ISBN 80-7079-427-5
[5] FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, a.s.,
2007. ISBN 978-80-7357-299-0.
[6] JANČAROVÁ, V., POLOK, V. Účetnictví nevýdělečných organizací pro kombinovanou formu studia.
Karviná: SU OPF, 2011. 119 s. ISBN 978-80-7248-684-7.
[7] JANČAROVÁ, V., POLOK, V. Účetnictví nevýdělečných organizací pro prezenční formu studia.
Karviná: SU OPF, 2012. 98 s. ISBN 978-80-7248-685-4.
[8] JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika. Karviná: SU OPF, 2011. 135 s. ISBN 978-80-7248-653-3.
[9] JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika. Osobní důchodová daň. Karviná: SU OPF Karviná, 2011.
107 s. ISBN 978-80-7248-698-4.
[10] KOLIBOVÁ, H. Sociální systém. Karviná: SU OPF, 2011. 84 s. ISBN 978-80-7248-706-6.
[11] KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Finanční účetnictví pro kombinovanou formu. Karviná: SU OPF Karviná, 2011.
135 s. ISBN 978-80-7248-657-1.
[12] KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Finanční účetnictví pro prezenční formu. Karviná: SU OPF Karviná, 2011. 100 s.
ISBN 978-80-7248-659-5.
[13] KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Účetnictví pro kombinovanou formu. Karviná: SU OPF Karviná, 2011. s. 187.
ISBN 978-80-7248-681-6.
[14] KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Účetnictví pro prezenční formu. Karviná: SU OPF Karviná, 2011. 88 s. ISBN 97880-7248-682-3.
[15] KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele. Olomouc: ANAG, 2010. ISBN 978-80-7263604-4.
32
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
[16] KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management
Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8.
[17] KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Komentář 5., aktualizované vydání Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2011. ISBN 978-80-7357-574-8.
[18] MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263675-4.
[19] NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí EU. 3., přepracované a rozšířené vydání
Praha: ASPI, 2011. ISBN 978-80-7357-695-0.
[20] NOVÁKOVÁ, Š. Účetnictví příspěvkových organizací. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-2450851-6.
[21] PETRLÍKOVÁ, B. Účetní souvztažnosti nevýdělečných organizací. Praha: Linde, 2005. ISBN 807201-568-0.
[22] PILÁTOVÁ, J. Daňová evidence komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ .
Olomouc: Nakladatelství ANAG. 2012. ISBN 978-80-7263-723-2
[23] SCISKALOVÁ, M. a kol. Obchodní právo. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-298-X.
[24] SEDLÁČEK, J. Daňová evidence podnikatelů 2011. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80247-3802-4.
[25] SOBOTOVIČOVÁ, Š. Zdanění spotřeby pro kombinovanou formu studia. Karviná: SU OPF, 2011.
186 s. ISBN 978-80-7248-660-1.
[26] SOBOTOVIČOVÁ, Š. Zdanění spotřeby pro prezenční formu studia. Karviná: SU OPF, 2012. 107 s.
ISBN 978-80-7248-735-6.
[27] SVÁTKOVÁ S. Spotřební a ekologické daně v České republice. Praha: ASPI, 2005. ISBN 978-807357-443-7.
[28] ŠIMÍKOVÁ, I. Účetní a daňové praktikum pro kombinovanou formu studia. Karviná: SU OPF. 2011.
178 s. ISBN 978-80-7248-687-8.
[29] ŠIMÍKOVÁ, I. Účetní a daňové praktikum pro prezenční formu studia. Karviná: SU OPF. 2011.
146 s. 978-80-7248-686-1.
[30] ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. Praha: Linde, a.s., 2012. ISBN 978-80-7201-881-9.
[31] ŠVARC, Z. Základy obchodního práva. 3. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2011, 426 s. Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3803-223.
[32] TICHÝ, D. Audit pro kombinovanou formu studia. Karviná: SU OPF Karviná, 2012. 143 s. ISBN 97880-7248-729-5.
[33] TICHÝ, D. Audit pro prezenční formu studia. Karviná: SU OPF Karviná, 2012. 140 s. ISBN 978-807248-746-2.
[34] TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-856-8.
[35] VALICOVÁ, A. Nákladové účetnictví pro kombinovanou formu studia. Karviná: SU OPF, 2011.
158 s. ISBN 978-80-7248-689-2.
[36] VALICOVÁ, A. Nákladové účetnictví pro prezenční formu studia. Karviná: SU OPF, 2011. 128 s.
ISBN 978-80-7248-688-5.
[37] VALICOVÁ, A., JANOUŠKOVÁ, J. Daňová evidence podnikatele pro kombinovanou formu studia.
Karviná: SU OPF, 2011. 138 s. ISBN 978-80-7248-652-6.
[38] VALICOVÁ, A., JANOUŠKOVÁ, J. Daňová evidence podnikatele pro prezenční formu studia.
Karviná: SU OPF, 2011. 107 s. ISBN 978-80-7248-669-4.
[39] VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2012 aneb učebnice daňového práva. Praha:
VOX, 2012. ISBN 978-80-87480-05-2.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
33
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 261/2007 Sb., část 45., 46. a 47., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
Zákon č. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 516/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisům, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání.
Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě.
České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví dle vyhlášky č.
410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Auditorské směrnice Komory auditorů ČR
Mezinárodní auditorské standardy IFAC
Vybrané články z odborných časopisů.
www.mfcr.cz.
Materiály z přednášek a seminářů
34
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: MANAŽERSKÁ INFORMATIKA
1.
2.
3.
4.
5.
1. Databáze
Úlohy hromadného zpracování dat; databázové technologie, systémy řízení báze dat,
databázové systémy a databáze.
Konceptuální, databázová a fyzická úroveň dat. Zobrazení reality a vztahů mezi entitami; síťové a
hierarchické systémy, relační model dat.
Návrh struktury relační databáze, základní příkazy v databázích.
První druhá a třetí normální forma relací v DBS.
Pojem transakce z pohledu databází, ochrana dat v databázích.
9.
10.
2. Komunikace a sítě
Služby Internetu a jejich charakteristiky.
Novell NetWare. Práce uživatele v síti - připojení k síti, zabezpečení v síti, mapování, typy
objektů.
Přístupová práva v síti k objektům a jejich vlastnostem, práva uživatele, práva skupin uživatelů,
přístup k adresářům a souborům.
Charakteristika počítačových sítí, jejich výhody a nevýhody, typy sítí, komponenty sítí.
Topologie počítačových sítí, tiskové služby, zabezpečení práce v sítích.
11.
12.
13.
14.
15.
3. Algoritmy a programování
Typy dat a jejich reprezentace. Strukturované typy dat.
Dynamické datové struktury.
Abstraktní datové typy, návrh a implementace operací.
Binární stromy, vyvážené binární stromy, Hromada, B-Strom.
Řazení, vyhledávání, prohledávání textů.
6.
7.
8.
4. Informační systémy, Podnikové ERP a Počítače v podnikatelské praxi
16. Informační strategie, její tvorba, požadavky na IS. Vývoj modelů informačních systémů,
centralizované, decentralizované, distribuované, kooperativní.
17. Hromadné zpracování dat, organizace a správa značného velkého množství dat, zajištění
interpretace dat. Softwarové metriky, důvody zavádění metrik. Zavádění informačních systémů,
metody, metodiky, fáze a etapy zavádění.
18. Definice ERP, klasifikace jednotlivých ERP, princip integrace informací v ERP.
19. Informace, definice, data a informace, kritéria kvality informací.
20. Kritéria pro výběr hardware, základní komponenty PC a parametry těchto komponent, čipové
sady, vliv výběru čipové sady na hardware a software, počítačové rozhraní a periferie.
5. Systémová analýza
21. Systémové myšlení, systémové vědy, základní systémové pojmy, rozlišovací úroveň, prvky,
vazby, okolí, podstatné okolí, vstupy, výstupy, univerzum, rejstřík, kalendář, trajektorie, černá
skříňka.
22. Základní definice systémů, objasnění pojmů: stav, množina přípustných stavů, stavový prostor,
přechodová funkce, atributy, kompozice a dekompozice systémů, podsystémy.
23. Základní klasifikace systémů, základní charakteristiky ekonomických systémů, objasnění pojmů:
měkké systémy, tvrdé systémy, statické systémy, dynamické systémy.
35
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
24. Objektově orientovaná analýza, strukturální analýza, časová analýza, využití teorie grafů ve
strukturální analýze, přepis systémů do incidenčních matic, základní operace s incidenčními
maticemi.
25. Časová analýza, metoda CPM, řády uzlů a hran, sestavení grafu pro CPM, stanovení časové
rezervy, kritická cesta.
6. Management a marketing informačních služeb
26. Charakteristika informačních služeb jako produktu. Prvky rozšířeného marketingového mixu produkt, cena, místo, podpora prodeje, lidé, materiální předpoklady, procesy - a jejich specifika
v oblasti informačních služeb.
27. Definice a funkce metadat, standardizace metadat, metadatové formáty (příklady Dublin Core,
MARC, BiBTeX).
28. Charakteristika obsahu (anotace, referát, systematické selekční jazyky, předmětové selekční
jazyky, klíčová slova, tezaury), intelektuální a automatická indexace.
29. Identifikace relevantních dokumentů nebo informací v informačních zdrojích, dotazovací
a selekční jazyky, třídění a ukládání informací, vyhledávání a charakterizace obsahu dokumentu
pomocí váhy, pojmové vyhledávání, invertované soubory, předmětové katalogy, fonetické
algoritmy, vyhledávání informací na internetu.
30. Nelineární text, hypertext, hypermédia, vzory základních struktur hypertextu a hypermédií, uzly
a způsoby jejich propojení, fulltext.
31.
32.
33.
34.
35.
7. Operační systémy
Definice pojmu operační systém, vrstevná struktura operačního systému: (hardware), správa
paměti, správa procesů, komunikace procesů, systém reálného času, správa periferií, uživatelské
programy.
Definice pojmu multitasking, kooperativní multitasking, preemptivní multitasking, stavy procesů:
suspend, ready, current, waiting, receiving, sleeping, dead.
Hlavní úlohy správce paměti: přidělování paměti, udržování informací, zařazování a odebírání
paměti; přidělování paměti po blocích, přidělování paměti po blocích s dynamickým
přemísťováním, virtuální paměť se stránkováním na žádost.
Služby
nabízené
operačním
systémem
a
možnosti
komunikace
programů.
Graficky orientovaná komunikace, textové služby, podpora práce v cizím jazyce, práce
s databází; komunikace mezi programy na vyšší úrovni: mechanismus schránky, inteligentní
schránka, spojení dat, mechanismus datových služeb.
Vstupní a výstupní zařízení. Vyhrazená zařízení, sdílená zařízení, společná zařízení; klasické
ovladače a skupiny služeb; obrana proti deadlocku.
8. Statistické metody pro ekonomy
36. Populace a její popis (charakteristiky polohy, variability, šikmosti, špičatosti). První a druhý
obecný moment a jeho vztah k průměru a rozptylu. Využití charakteristik při testování hypotéz:
obecný postup testování, jednovýběrový t-test, dvouvýběrový t-test, chi-kvadrát test nezávislosti
znaků.
37. Regrese. Model přímky a jeho odhad. Pojmy teoretická hodnota a reziduum. Koeficient
determinace a jeho užití. Odhad koeficientů v modelu se dvěma nezávislými proměnnými.
Korelace a její vztah k regresi. Párová korelace a její testování. Korelační závislost y na dvou
proměnných x1, x2.
38. Analýza rozptylu s jedním faktorem. Popis testu. Meziskupinová a vnitroskupinová variabilita.
Interpretace výsledků. Plánování experimentů a jeho srovnání s analýzou rozptylu. Úplné plány.
Efekt faktoru a grafické hodnocení jeho významnosti.
36
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
39. Taguchiho metody. Ztrátové funkce – jejich význam a základní klasifikace. Celkové náklady na
zajištění kvality a s nimi spojená ekonomická optimalizace kontrolního intervalu.
40. Regulační diagramy. Jejich princip a význam. Některé základní typy regulačních diagramů a jejich
konstrukce.
Literatura:
[1] FARANA, R. Databáze: speciální postupy. Český svaz vědecko technických společností, 2006.
ISBN 80-02-01876-1.
[2] POKORNÝ, J., HALAŠKA I. Databázové systémy. ČVUT Praha, 1999. ISBN 80-01-01724-9.
[3] PŘICHYSTAL, O. Novell NetWare 6: Podrobná příručka.. Computer Press, 2002. ISBN 80-7226625-X.
[4] WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov. ALFA, Bratislava,, 1990. ISBN 80-05-00153-3.
[5] VANĚK, J. Informační systém firmy. OPF Karviná, 2003.
[6] VANĚK, J. Informační systém firmy. distanční podpora.. OPF SU, Karviná, 2004. ISBN 80-7248252-1.
[7] KRÁL, J. Informační systémy. Science s. r. o., Veletiny, 1998. ISBN 80-86083-00-4.
[8] VANĚK, J. Informační systémy v podnikání: distanční opora. Karviná: OPF SU, 2009.
[9] VANĚK, J. Informační systém firmy. OPF SU, Karviná, 2004. ISBN 80-7248-252-1.
[10] GÁLA,L.,POUR,J.,TOMAN,P. Podniková informatika. Praha,GRADA Publishing, 2006. ISBN 80-2471278-4.
[11] BASL, J. Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti. Praha: Grada, 2002.
ISBN 80-247-0214-2.
[12] HORÁK, J. Bezpečnost malých počítačových sítí. Praha, Grada, 2003. ISBN 80-247-0663-6.
[13] MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha, Grada, 2003. ISBN 80-7169-410-X.
[14] HORÁK, J. Malá počítačová síť doma a ve firmě. Praha, Grada, 2003. ISBN 80-247-0582-6.
[15] MUELLER, S. Osobní počítač. Praha Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-470-2.
[16] STUCHLÝ, V. Počítače @komunikace. Praha Computer Press, 1998. ISBN 80-85896-40-0.
[17] BOTLÍK,J. Systémová analýza. skripta OPF, 2007.
[18] HABR, J., VEPŘEK, J. Systémová analýza a syntéza. Praha, SNTL, 1986.
[19] TOMIS, L., NĚMEC, F., BALCOVÁ, J. Základy teorie systémů.. Ostrava: VŠB Ostrava, 1989.
[20] VANĚK, J. Management a marketing informačních služeb. Karviná : SU OPF, 2006.
[21] JANEČKOVÁ, L. Marketing služeb. Karviná :OPF SU, 1996. ISBN 80-85879-34-4.
[22] BEDNAŘÍK, J., HLAVENKA, J., BROŽA, P. Microsoft Windows XP : uživatelská příručka. CP Books
Brno, 2005. ISBN 80-251-0618-7.
[23] TANENBAUM A. S., WOODHULL A. S. Operating systems : design and implementation. Upper
Saddle River, 2006. ISBN 0-13-142938-8.
[24] SILBERSCHATZ, A., GALVIN, P., GAGNE, G. Operating Systems Concepts. 8th Edition. J. Wiley &
Sons, 2009. ISBN 978-0-470-23399-.
[25] KLIMEŠ, C. Principy výstavby počítačů a operačních systémů. KOVOSIL Ostrava, 2007. ISBN 97880-903694-1-2.
[26] RAMÍK, J., STOKLASOVÁ, R., TOŠENOVSKÝ, J. Statistické metody pro ekonomy. Karviná: OPF SU,
2003. ISBN 80-85943-63-8.
37
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Hotelnictví
1. Marketing, Management, Obchodní právo
1.
Základy managementu
Pojetí a význam managementu, jeho interdisciplinární charakter. Manažerské role, základní
manažerské funkce – plánování, organizování, operativní řízení a kontrola. Moderní manažerské
metody řízení.
2.
Klasifikace vývojových etap managementu
Klasifikace vývojových etap managementu, klasická teorie řízení, vědecké řízení, správní řízení.
Byrokratický model. Neoklasická teorie řízení. Moderní teorie řízení. Postavení a nové úkoly
manažera v organizaci.
3.
Podstata, pojetí a funkce marketingu.
Podstata, pojetí a funkce marketingu. Marketing a jeho základní kategorie a komponenty.
Vývojové etapy marketingu. Tvorba marketingové koncepce a marketingové strategie podniku.
Potřeby trhu, poptávka, nabídka, spotřeba, hierarchie potřeb podle Maslowa. Tržní segmenty a
kritéria pro segmentaci trhu.
4.
Marketingový mix podniku, jeho prvky a specifika produktu, marketingový výzkum
Výrobek z hlediska marketingu. Prvky marketingového mixu. Cena a cenová politika, tvorba cen,
význam cenové diferenciace. Distribuce. Marketingová komunikace. Zvláštnosti marketingu
v oblasti služeb. Předmět a cíl marketingového výzkumu. Základní druhy, metody a organizace
marketingového výzkumu.
5.
Obchodní právo
Subjekty obchodního práva, obchodní společnosti, jejich založení a vznik, zrušení a zánik. Orgány
obchodních společností. Úpadek a způsoby jeho řešení.
2. Daně a daňová politika Účetnictví A, Řízení jakosti
6.
Daně a jejich postavení v rámci veřejných financí
Daňový systém České republiky a úloha daní v rámci fiskální politiky státu. Význam daní
důchodových a postavení sociálního pojistného. Zdanění fyzických a právnických osob
v podmínkách ČR. Koncepce reformy veřejných financí v oblasti zdanění, mezinárodní
harmonizace daňových systémů.
7.
Řízení jakosti
Pojem a význam řízení jakosti. Jakost v tržním hospodářství, kvalita života. Jakost zboží, jakost
služeb a procesů, vývoj jakosti, normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000. Systémy managementu
jakosti. Státní politika jakosti v České republice. Kvalita v hotelnictví.
38
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
3. Management hotelového provozu, Management stravovacích služeb
8. Význam hotelnictví
Postavení a význam hotelnictví v cestovním ruchu. Kategorizace a klasifikace ubytovacích
zařízení. Ekonomická efektivnost ubytovacích zařízení, základní ekonomické ukazatele.
9. Současné trendy hotelového průmyslu
Franchising v hotelnictví a gastronomii. Způsoby provozování
Charakteristika hotelových skupin, outsourcing v hotelnictví.
ubytovacích
zařízení.
10. Služby hotelu
Členění ubytovacího zařízení na jednotlivé pracovní úseky, jejich charakteristika a poskytované
služby, organizační struktura hotelu, pracoviště Front Office, služby úseku Housekeeping.
11. Doplňkové služby hotelu
Charakteristika a význam doplňkových služeb hotelu. Zvláštní péče hotelu o specifické kategorie
hostů (služby pro VIP hosty, handicapované klienty, služby pro manažery, děti, dámské a
nekuřácké pokoje). Organizace kongresů a konferencí.
12. Stravovací služby
Význam a specifikace jednotlivých druhů stravovacích zařízení. Organizační struktura
a management stravovacího úseku hotelu. Skladové hospodářství. Řízení výrobního procesu
stravovacích služeb, charakteristika jednotlivých činností. Plánování produkce výrobního
střediska.
13. Řízení odbytové činnosti stravovacích služeb
Management odbytových středisek hotelu. Metody řízení odbytové činnosti stravovacích
zařízení. Formy nabídky a prodeje, systémy a způsoby obsluhy. Základní principy vytváření
gastronomické nabídky. Řízení banketní činnosti a organizace společenských akcí. Zážitková
gastronomie. Catering.
4. Nápojová kultura, Marketing hotelových služeb, Mezinárodní gastronomie,
Gastronomie 1 – technologie výroby
14. Technologické zpracování potravin
Technologické zpracování potravin, rozdělení, specifikace a vlastnosti produktů, jakost potravin,
sledování změn fyzikálních, chemických a organoleptických vlastností produktů při skladování,
technologickém zpracování a expedici pokrmů, technologické postupy a úpravy pokrmů,
racionální výživa, gastronomická pravidla. Nové trendy v přípravě pokrmů.
15. Nápojová kultura
Charakteristika a význam nápojové kultury v gastronomii. Nápojový lístek, členění nápojů.
Nealkoholické nápoje. Pivo a víno v moderní gastronomii. Dělení, specifikace, management a
nabídka baru. Význam destilátů a míchaných nápojů v moderní gastronomii. Baristika.
Sommeliérství. Trendy v nápojové kultuře.
39
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
16. Mezinárodní gastronomie
Význam mezinárodní gastronomie. Etnické kuchyně jako moderní trend. Základní
charakteristické znaky evropské středomořské, balkánské, německé a britské gastronomie.
Charakteristické znaky pokrmů asijské kuchyně.
17. Česká gastronomie
Česká kuchyně a její význam. Historický vývoj, základní charakteristické znaky, suroviny
a technologické postupy. Regionální gastronomie. Tradiční a moderní česká gastronomie.
18. Marketing hotelových služeb
Marketing hotelových služeb – specifikace, marketingový mix ubytovacích zařízení.
Marketingový proces a význam marketingového výzkumu v hotelnictví. Tvorba marketingového
plánu hotelu.
19. Marketingová komunikace v hotelnictví
Komunikační mix oboru hotelnictví, formy propagace hotelu. Balíčky služeb ubytovacích zařízení.
Event marketing v hotelnictví.
5.
Technický úsek hotelu, Hygiena a výživa, Kvalita a bezpečnost potravin
20. Význam a úloha technického úseku hotelu
Technický úsek hotelu, spolupráce technického úseku s ostatními útvary hotelu. Organizační
struktura a management technického úseku hotelu. Bezpečnost hostů a požární ochrana hotelu.
21. Činnost technického úseku
Činnost technického úseku při výstavbě a zařizování hotelu a jeho jednotlivých provozů.
Technické a technologické zařízení výrobních provozů a přípraven. Skladová báze hotelu.
Dispoziční a projektové řešení hotelu a jeho jednotlivých provozů.
22. Význam výživy
Základní živiny – význam sacharidů, tuků, bílkovin, ochranných látek – vitamínů a minerálních
látek, význam cholesterolu, potřeba a význam vody. Biologická, energetická a výživová hodnota
potravin, zásady správné výživy, výživová pyramida.
23. Hygiena a výživa
Hygiena oběhu poživatin. Rozdělení alimentárních otrav a nákaz, hygienický dozor, systém
kritických bodů HACCP, aditiva v potravinách, legislativa v oblasti provozování stravovacích
služeb v České republice a v Evropské unii.
24. Kvalita a bezpečnost potravin
Bezpečnost potravin v EU. Struktura bezpečnosti potravin v ČR. Systém RASFF, ISO 22 000.
Kvalita potravin. Vliv obalů na kvalitu potravin. Cizorodé látky v poživatinách a nové úpravy
potravin. Hygienická rizika, prevence onemocnění z potravin.
40
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Literatura:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
BERÁNEK, J., KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Vyd. IV. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-7169400-2.
CÓN, F. Zařízení provozoven v kostce. Praha: Ratio, 1999.
GABRYŠOVÁ, M. Řízení jakosti A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2009.
GULLOVÁ, S., MÜLLEROVÁ, F., ŠRONĚK, I. Společenský styk a diplomatický protokol. Praha:VŠE,
2000. ISBN 80-245-0115-5.
HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-239-4.
HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha:
Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0202-9.
CHOBOTOVÁ, M., KONEČNÝ, M. Management. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-240-8.
JANOUŠKOVÁ, J. Daňová politika A. Studijní opora. Karviná: SU OPF, 2011.
KARÁSKOVÁ, T. Gastronomie 1 – technologie výroby. Studijní opora. Karviná: SU OPF, 2012.
KIRÁĽOVÁ, A. Marketing hotelových služeb. II. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-05-1.
KOSTKOVÁ, M. Management hotelového provozu. Karviná: SU OPF, Distanční studijní opora,
2011.
KOSTKOVÁ, M. Managament služeb cestovního ruchu. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF,
2011.
KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 97880-247-1545-2
KRÓLOVÁ, K. Hygiena a výživa I. Karviná: SU OPF, Distanční studijní opora, 2010.
KRÓLOVÁ, K. Hygiena a výživa II. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-635-9.
KRÓLOVÁ, K. Bezpečnost a kvalita potravin - úvod do problematiky. Karviná: SU OPF, Distanční
studijní opora, 2011.
LEDNICKÝ, V. Základy managementu. Ostrava: AJAK, 2000. ISBN 80-7048-017-3.
MORRISON, A. M. Marketing v pohostinství a cestovním ruchu. Praha: Victoria Publishing, 1995.
ISBN 80-605-90-2.
POLÁČEK, J. Nápojová kultura. Studijní opora. Karviná: SU OPF, 2011.
SEDLÁČKOVÁ, H., NODL, L.. Technologie přípravy pokrmů. Fortuna Praha, 2003. ISBN 80-7168863-0.
SCISKALOVÁ, M. A KOL. Obchodní právo. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN
80-7248-298-X.
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
WAGNEROVÁ, E., MATUSIKOVÁ, L. Nauka o podniku. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-2432.
ZIMÁKOVÁ, B. Food & Beverage management. Praha: VŠH, 2006. ISBN 978-80-86578-55-2.
41
Download

tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce v akademickém roce