ERASMUS+:
Frequently Asked Questions
I. PŘIHLÁŠENÍ ......................................................................................................................... 1
Kdo se může do programu Erasmus+ přihlásit?................................................................... 1
Podmínky studijního pobytu .................................................................................................. 2
Kdy bude další výběrové řízení? ............................................................................................ 2
V jakém ročníku mohu vyjet? ................................................................................................ 2
V jakém semestru mohu vyjet? .............................................................................................. 2
S jakými školami má KAA smlouvu? .................................................................................... 2
Náležitosti anglicky psané přihlášky: ..................................................................................... 4
Odevzdávání přihlášky ........................................................................................................... 5
II. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ .................................................................................................. 5
III. PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ........................................................................................ 5
Kontaktní osoby ..................................................................................................................... 5
Co následuje po úspěšném výběrovém řízení? ...................................................................... 5
Jaké předměty si zvolit? ......................................................................................................... 6
Kolik kreditů? ......................................................................................................................... 6
Změny v Learning Agreement ............................................................................................... 6
Jak se mi předměty započítají po návratu? ............................................................................. 6
Jaký je Erasmus kód UP? ....................................................................................................... 7
Jaký je kód studovaného oboru? ............................................................................................ 7
Pokud vyjíždím za jiný obor, můžu si nechat uznat i něco na KAA a naopak? .................... 7
IV. PO NÁVRATU .................................................................................................................... 8
Proces uznávání kreditů ......................................................................................................... 8
Pokud vyjedu v Bc. studiu, mohou se mi kredity započítat až do navazujícího studia? ........ 8
Uznávání Jazykových cvičení ................................................................................................ 8
V. UŽITEČNÉ ODKAZY: ........................................................................................................ 8
I. PŘIHLÁŠENÍ
Kdo se může do programu Erasmus+ přihlásit?
Erasmus+ je výměnný program pro období 2014-2021 (dříve se jmenoval LLP Erasmus)
 Student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc.
studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit se můžete i
v posledním ročníku Bc. studia, pokud se hlásíte do navazujícího studia – základní
podmínkou je status studenta v době výjezdu. V navazujícím studiu se můžete hlásit
již od prvního ročníku.
 Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v ČR v akreditovaném
studijním programu
 Minimální délka pobytu v každém typu studia jsou 3 měsíce, maximum je 12 měsíců
(tzn. každý student může vyjet několikrát v rámci jednoho typu studia –
Bc./Mgr./PhD. –, dokud nevyčerpá 12 měsíců; započítává se i pobyt v rámci
původního programu LLP Erasmus a pracovní stáž) ZMĚNA OPROTI
PŮVODNÍMU PROGRAMU LLP Erasmus

Studenti z jiných kateder se mohou do výběrového řízení přihlásit, ale přednost mají
studenti KAA. Protože se podepsané smlouvy týkají pouze studia angličtiny, musí si
zájemci z jiných kateder individuálně vyjednat u hostitelských institucí, zda je tam
možné studovat i jiný obor. Náležitosti přihlášky: platí stejné podmínky jako pro
studenty KAA kromě doporučení vyučujícího, v tomto případě stačí kontakty na dva
vyučující z katedry, na které uchazeč studuje
Podmínky studijního pobytu
 existuje smlouva mezi katedrou KAA a zahraniční institucí
 délka studijního pobytu je min. 3 měsíce a max. 12 měsíců (na KAA jsou všechny
pobyty jednosemestrální; po vyčerpání je možné zažádat si o prodloužení pobytu
formou tzv. zero grantu – bez finanční podpory – k němuž je třeba souhlas vysílající i
hostitelské instituce a kanceláře zahraničního oddělení UP / KAA)
 student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na domácí vysokoškolské
instituci přerušit nebo ukončit (tj. musí mít v době zahraničního výjezdu status
studenta)
 student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku, zkoušky, přístup do
knihoven nebo laboratoří
 student obdrží stipendium od vysílající instituce
 stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí (liší se
podle jednotlivých zemí; více viz stránky Národní agentura pro evropské vzdělávací
programy NAEP). Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium
v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek
Kdy bude další výběrové řízení? Výběrové řízení na Erasmus+ se vypisuje v první
polovině ledna. Obsazují se místa na další akademický rok, tj. student může vyjet nejdříve
v zimním semestru následujícího ak. roku. Kvůli krácení rozpočtu se už několik let nevypisuje
náhradní výběrové řízení.
V jakém ročníku mohu vyjet? Podle podmínek Erasmus+ je možné vyjet od 2. ročníku
Bc. studia. Studentům 1. ročníku Bc. studia ale radíme, aby s podáním přihlášek spíše počkali,
až budou mít jasnou představu, co chtějí v zahraničí studovat (může vám to pomoci i se
sběrem materiálu na diplomovou práci, kterou zadáváte až ve 2. ročníku).
V jakém semestru mohu vyjet? U většiny škol je možné si vybrat, takže zvažte, který
semestr je pro vás vhodnější (v době, kdy máte nahlášený výjezd, není možné skládat zkoušky
na FF UP).
Pozor: v Hullu musí jeden student vyjet v letním semestru, druhý v zimním semestru;
v Durhamu se jede na první dva trimestry (cca do druhé půlky února – je nutné si
s vyučujícími na KAA vyjednat, zda vás vezmou do kurzu, pokud nastoupíte později);
v Norwichi doporučují kvůli problémům s ubytováním a kratšímu zimnímu semestru vyjet až
v letním semestru.
S jakými školami má KAA smlouvu?
KAA má/měla podepsané smlouvy s těmito katedrami (pokud vás zajímají určité předměty
v nabídce dané katedry, podívejte se, jestli spadají do oboru, na který je podepsaná smlouva viz níže, v sekci pro vyjíždějící studenty. Podívejte se i soubor List of courses, ke stažení na
webu, který obsahuje seznam kurzů, jež naši studenti v zahraničí absolvovali). Některé
smlouvy se právě snažíme uzavřít/obnovit, sledujte web katedry kvůli aktuálnímu stavu
smluv.
ESTONSKO
 Tallinn University (Institute of Germanic and Romance Languages and Cultures): 1-2
místa
 http://www.tlu.ee/en/institute-of-germanic-and-romance-languages-andcultures
FRANCIE:

University Paris Ouest Nanterre (Department of English and American studies): 2
místa
 http://anglais.u-paris10.fr/spip.php?rubrique2
NĚMECKO:
 University of Cologne (English Department): 2 místa
 http://www.uni-koeln.de/phil-fak/englisch/
 Johann Wolfgang Goethe-Universitaet (Frankfurt am Main): (Institut für
England- und Amerikastudien (IEAS): 2 místa
 http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/index.html
 http://www.uni-frankfurt.de/english/international/students/index.html
NORSKO:
 Norwegian University of Science and Technology (NTNU; Trondheim): 1 místo
(Department of Language and Communication Studies) (pozn.: pro studenty
navazujícího studia se zájmem o lingvistiku, zvláště fonetiku)
 http://www.ntnu.edu/isk/english
RAKOUSKO:
 University of Graz (English and American studies): 2 místa
 http://www.uni-graz.at/en/angwww/angwww_studium.htm;
 http://www.uni-graz.at/amst/
 University of Vienna (Centre for Translation Studies): 4 místa (pozn.: znalost němčiny
na úrovni B1-2 nezbytná):
 http://transvienna.univie.ac.at/
POLSKO
 University of Łódź (Institute of English Studies): 2 místa
 University of Wroclaw (Institute of English Studies): 2 místa
 https://international.uni.wroc.pl/en/study-english/programs-english
RUMUNSKO:
 Babeș-Bolyai University (Cluj-Napoca): 2 místa (Department of English Language
and Literature)
 http://www.lett.ubbcluj.ro/~english/
SLOVENSKO:
 Univerzita Pavla Jozefa Šafarika (Košice) (Katedra anglistiky a amerikanistiky): 2 místa

http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-anglistiky-aamerikanistiky/home
 Comenius University in Bratislava (Department of English and American Studies): 2
místa V JEDNÁNÍ
 http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=397
 http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=7616
ŠPANĚLSKO:
 Universidad Autónoma de Madrid (English Philology) (pozn.: znalost španělštiny na
úrovni B2 nezbytná): 1-2 místa
 http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/filoinglesa/en/index.html
 Universidad de León (English Philology) (pozn znalost španělštiny na úrovni B2
nezbytná)
 http://departamentos.unileon.es/filologia-moderna/
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (English Philology) (pozn znalost
španělštiny na úrovni B2 nezbytná)
 http://www.english.ulpgc.es/
TURECKO:
 Fatih University (Istanbul) (American culture and lit.; English language and lit.): 3 místa
 http://american.fatih.edu.tr/?&language=EN
http://english.fatih.edu.tr/?&language=EN
VELKÁ BRITÁNIE:
 University of East Anglia (Norwich) (School of literature and creative writing): 2 místa
 http://www.uea.ac.uk/lit
 Durham University (School of Education): 2 místa
 http://www.dur.ac.uk/education/
 University of Hull (buď Hull, nebo Scarborough campus – nelze kombinovat předměty z
obou; Department of English (Hull zatím umožňoval vybírat i z nabídky Modern Languages
a Humanities): V JEDNÁNÍ
 http://www2.hull.ac.uk/fass/english.aspx
 http://www.hull.ac.uk/scarborough/index.html
 University of Salford (The School of English, Sociology, Politics & Contemp. History):
V JEDNÁNÍ

http://www.espach.salford.ac.uk/
Náležitosti anglicky psané přihlášky:


Strukturovaný životopis v angličtině. Nezapomeňte přidat fotografii (stačí dobrá
černobílá kopie).
Motivační dopis v angličtině: Statement of purpose (1000 slov max.): jedná se o
studijní pobyt, takže náplní studia v zahraničí nemůže být jen sbírání materiálu na
diplomovou práci. Musíte napsat konkrétně, která škola vás zajímá a co byste tam
chtěli studovat. Této části přihlášky věnuje velkou pozornost. Primárně si můžete
vybírat předměty jen z nabídky té katedry, se kterou má KAA smlouvu (viz seznam




škol). Po příjezdu se sice dá Learning Agreement aktualizovat, ale nemůžete spoléhat
na to, že vám partnerská škola dovolí studovat cokoli.
Na konci motivačního dopisu uveďte kontakty na dva vyučující, kteří mohou
podpořit žádost: vyučující nemusí psát doporučující dopisy, ale musíte je oslovit před
podáním přihlášky, jestli souhlasí, aby byli uvedeni ve vaší žádosti. Alespoň jeden
musí být z KAA, druhá osoba nemusí být vyučující na UP (i když je to výhodou), ale
musí to být někdo, kdo by o vás mohl podat relevantní informace v souvislosti s vaší
přihláškou na Erasmus+.
Přehled akademických výsledků za CELOU DOBU vašeho univerzitního studia:
pokud jste v navazujícím studiu, přiložte k přihlášce kopii (nemusí být ověřená)
diploma supplementu za Bc. studium a zápisový list A ze STAGu s výsledky (tj.
známkami) za celé vaše dosavadní navazující studium (tj. včetně aktuálního semestru).
Pokud jste v Bc. studiu, přiložte k přihlášce zápisový list A ze STAGu s výsledky za
celé vaše dosavadní Bc. studium (tj. včetně aktuálního semestru). Stačí kopie
výsledků, nemusí být úředně ověřené.
Vzorek akademické práce: může to být esej nebo reprezentativní část vaší
diplomové práce, nikoli celá svázaná práce
Registrace pomocí online formuláře se shrnujícími údaji z přihlášky: Odkaz na
formulář je
https://docs.google.com/forms/d/1jYZot49wJ5rZlA4aYiPLQzx96nYhPpzsb6Z8iwxAJ
7w/viewform
V tomto formuláři musíte uvést u každé školy vaši prioritu (0 – nechci tam jet, 5 –
nejvyšší priorita). Vyplňujte hned po odevzdání přihlášky.
Odevzdávání přihlášky: odevzdávejte písemně dr. Janebové nebo ing. Večeřové a
v každém případě se musíte po odevzdání přihlášky ZAREGISTROVAT pomocí online
formuláře (kvůli kontrole počtu přihlášek) na
https://docs.google.com/forms/d/1jYZot49wJ5rZlA4aYiPLQzx96nYhPpzsb6Z8iwxAJ7w/vie
wform
II. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Oficiální výsledky budou vyvěšeny na web a nástěnky 28. února.
III. PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY
Kontaktní osoby: Mgr. Vladimíra Žlutířová (Oddělení mezinárodních vztahů UP) má na
starosti vyřizování formalit pro studenty (A-J), Mgr. Simona Černá má na starosti studenty
(K-Ž)
Mgr. Markéta Janebová, Ph.D., má na starosti pouze záležitosti studijního charakteru
(podpis Learning Agreement).
Před výjezdem je nutné kontaktovat emailem referentku pro zahraniční styky na FF UP (Dana
Sztwiertnia Hellová), která vám studijní pobyt zavede do Stagu. Bez tohoto vám nemohou být
uznané kredity.
Co následuje po úspěšném výběrovém řízení? Po výběrovém řízení by vás měla
kontaktovat paní Žlutířová/Černá z Oddělení mezinárodních vztahů UP a informovat vás o
dalším postupu. Vaší zodpovědností je zjistit si termíny odevzdání přihlášek na danou
zahraniční školu školu a další náležitosti přihlášky. Na některých školách mají elektronické
přihlášky, většinou ale musíte zajistit podpisy katederních/institucionálních koordinátorů obou
institucí. Nenechávejte vyplňování na poslední chvíli, už se nám stalo, že partnerská škola
přihlášku vrátila k dopracování.
Jaké předměty si zvolit? Primárně si musíte vybrat z nabídky předmětů, které nabízí
partnerská katedra. Partnerská škola ale většinou nabízí i jazykové kurzy a jiné doplňkové
předměty. Na rozdíl od KAA většinou není možné kombinovat předměty z Bc. a Mgr. studia.
Po příjezdu na partnerskou školu je možné po souhlasu obou institucí provést změnu Learning
Agreement (pokud studenti zjistí, že v nabídce jsou kurzy, které by je zajímaly víc; zásadní je
zde ale souhlas partnerské školy). Podívejte se i soubor List of courses, ke stažení na webu
KAA, který obsahuje seznam kurzů, jež naši studenti v zahraničí absolvovali.
Kurzy si vybírejte podle svého zájmu – není nutné vybírat jen ty, které mají svůj ekvivalent na
KAA (viz níže). Naopak, můžete si vybrat ty, které na KAA neučíme. V Learning Agreement
je nyní i kolonka „Group of educational components in the student's degree that would
normally be completed at the sending institution and which will be replaced by the study
abroad“ – všimněte si ale, že tam je napsané „no one to one match with Table A is required”. Zde
uvádějte buď předměty, které byste studovali během semestru na KAA, pokud byste neodjeli, nebo
předměty na KAA, které náplní (pravděpodobně) odpovídají vámi vybraného předmětu.
POZOR! Uznání předmětu jako nahrazujícího není v kompetenci koordinátora, ale pouze
příslušného garanta předmětu na KAA. Obvykle se postupuje tak, že student buď kontaktuje
příslušného vyučujícího na KAA v době, kdy již má k dispozici sylabus kurzu, a domluví si předběžný
souhlas s uznáním kurzu, nebo okamžitě poté, kdy obdrží Transcript of Records.
Kolik kreditů? Za každý semestr byste měli získat 25-30 ECTS kreditů (ECTS =
European Credit Transfer and Accumulation System; každá škola má vlastní systém, někde
používají jen ECTS, někde se počet kreditů dělí dvěma). Podle Erasmus smlouvy musíte sice
získat pouze 15 kreditů, abyste měli nárok na stipendium, ale vedení FF UP oznámilo
koordinátorům, že mají požadovat minimálně 20 kreditů, požadovaná výše je tedy zcela
v kompetenci KAA. Pokud si zvolíte předměty jen za 20 kreditů, vystavujete se nebezpečí,
že v případě nesplnění minima budete penalizováni.
Změny v Learning Agreement Je naprosto běžné žádat o změny v zapsaných
předmětech – buď se kurz vůbec neotevřel, nebo byl plný, případně jste našli něco
zajímavějšího. Vyplňte příslušné kolonky v LA (pozor, abyste ale i po změnách měli
dostatečný počet kreditů), nechte podepsat koordinátory a pošlete finální verzi na Oddělení
zahraničních vztahů UP. Po finalizování LA si zapište kurzy do Stagu podle pokynů
Zahraničního oddělení FF UP.
Jak se mi předměty započítají po návratu?
Všechny předměty vyučované v angličtině vám po návratu můžeme započítat jako předměty
B-ostatní (kromě předmětů typu Anglická konverzace pro začátečníky nebo Aerobic), ostatní
předměty jako předměty typu C – kredity uznáváme v plném ECTS rozsahu.
Pokud najdete v nabídce něco, co odpovídá našemu povinnému kurzu A nebo kurzu,
který máte ve svém studijním programu jako součást povinně volitelného modulu, musíte si
uznání tohoto předmětu domluvit s příslušným vyučujícím (garantem předmětu) na KAA
ještě před zápisem kreditů do Stagu (tj. budete potřebovat sylabus předmětu, požadavky na
ukončení ap.).
V případě, že garant předmětu s uznáním souhlasil, předložte kromě oficiálního
Transcript of Records i formulář pro uznání předmětů (ke stažení na tomto webu). V kolonce
příslušného předmětu vyplňte i kód předmětu na KAA, který nahrazuje (dostanete kredity
pouze za zahraniční předmět, nahrazovaný předmět na KAA se vám sice uzná jako splněný,
ale za 0 kreditů). Tento formulář si buď nechte podepsat příslušným garantem, nebo poproste
garanta, ať mi svůj souhlas potvrdí emailem.
Jaký je Erasmus kód UP? CZ OLOMOUC01
Jaký je kód studovaného oboru? Záleží na uzavřené smlouvě. Konkrétní informace
o jednotlivých smlouvách najdete v excelové tabulce na hlavním webu Studia v zahraničí
ERASMUS kód
instituce
Země
platnost
do roku
AT
AT
21
21
2222
2224
Languages and Philological Sciences
Translation, Interpretation
DE
21
222
Languages and Philological Sciences
DE
EE
ES
ES
21
21
21
21
222
222
222
2222
Languages and Philological Sciences
Modern Languages and Linguistics
Foreign Languages
Languages and Philological Sciences
ES
F
GB
GB
GB
GB
21
21
17
14/15
17
14/15
2222
2222
2222/1
Languages and Philological Sciences
Sciences / LCE Etudes anglo-américaines
Languages and Philological Sciences/Education
222
General and Comparative Literature
NO
PL
PL
21
21
21
222
222
222
RO
20
222/232
Languages and Philological Sciences
Languages and Philological Sciences
Foreign languages
Languages and Philological Sciences/Literature
and Linguistics
SK KOSICE02
Karl-Franzens Universität Graz
Universitaet Wien (University of Vienna)
Johann Wolfgang Goethe Universitat
Frankfurt am Main
Universitat zu Koln (University of
Cologne)
Tallinna Uttikool
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de León
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
PARIS OUEST NANTERRE UNIVERSITY
University of Durham
University of Hull
University of East Anglia
University of Salford
Norwegian University of Science and
Technology (Trondheim)
Uniwersytet Lodzki
University of Wroclaw
Universitatea Babes - Bolyai, Cluj Napoca
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach
SK
21
SK BRATISL02
TR ISTANBU13
Comenius University in Bratislava
Fatih universitesi
SK
TR
21
21
222
222 /
223
023
Languages and Philological Sciences
Languages and Philological Sciences/Literature
and Linguistics
Languages
A GRAZ01
A WIEN01
D FRANKFU01
D KOLN01
EE TALLINN05
E MADRID04
E LEON01
E LAS-PAL01
F PARIS010
UK DURHAM01
UK HULL01
UK NORWICH01
UK SALFORD01
N TRONDHE01
PL LODZ04
PL WROCLAW01
RO CLUJNAP 01
Název instituce
Obor
Název oboru
Pokud vyjíždím za jiný obor, můžu si nechat uznat i něco na KAA a naopak?
Na KAA si můžete nechat uznat jakýkoli předmět typu C; předměty typu B uznáváme, pokud
byly vyučovány v angličtině. Pokud v Learning Agreement vypíšete předměty, které se týkají
obou vašich oborů, měli by vám to podepsat příslušní koordinátoři z obou kateder. Pokud
vyjíždíte za KAA a chcete studovat i nějaký předmět z druhého oboru, musíte se domluvit
s příslušným koordinátorem na druhé katedře.
IV. PO NÁVRATU
Proces uznávání kreditů:
Už během výjezdu musíte mít zahraniční výjezd zavedený ve Stagu (zajišťuje fakultní
koordinátorka Dana Sztwiertnia Hellová), bez toho není možné kredity uznat. Po finalizování
předmětů, které budete na zahraniční škole studovat, si předměty zapíšete do Stagu.
Nezapomeňte u předmětů uvádět „KAA“, po lomítku následuje kód předmětu.
Pro zapsání získaných kreditů do Stagu na KAA musíte dr. Janebové předložit
oficiální Transcript of Records a v případě, že žádáte o uznání předmětu v rámci modulu
KAA, také vyplněný formulář o uznávání zahraničních kreditů z webu KAA
(http://www.anglistika.upol.cz/studium/studium_v_zahranici.html) + doklad o tom, že vám
příslušný garant uznání schválil (email nebo podpis na formuláři). Správnost údajů vám
potvrdí dr. Janebová, poté jsou podklady předány na studijní oddělení, kde vám kredity
převedou do karty. Kredity ECTS uznáváme v plné výši.
Stag nerozezná status kreditů, proto musíte status A/B/C vyplnit do kolonky
Poznámka. Stejně tak Stag není schopný vám kredity získané na výjezdu přiřadit do
studijního plánu, ale tím se nenechte znervóznit, při kontrole to vaše studijní referentka
zohlední.
Neodkládejte uznání kreditů na KAA – zapisování do Stagu i Diploma
Supplementu je časově docela náročné, pokud musíte v září uzavírat studium. V případě, že se
zahraniční škola se zasláním transkriptu opozdí a nepošle ho do konce srpna, nahlašte to dr.
Janebové, dáme vědět studijnímu oddělení.
Pokud vyjedu v Bc. studiu, mohou se mi kredity započítat až do navazujícího
studia? Ne, kredity se stanou součástí Diploma Supplementu v tom studiu, ve kterém jste
pobyt realizovali. Jen zcela výjimečně je možné některé předměty uznat až v navazujícím
studiu, ale pak se uznají jen jako předměty typu C, nikoli jako součást zahraničního pobytu (a
je nutné žádat o výjimku proděkana pro studijní záležitosti).
Uznávání Jazykových cvičení: Za každý semestr strávený na škole v anglicky mluvící
zemi vám můžeme uznat jeden kurz Jazykových cvičení. O toto je nutné požádat v okamžiku,
kdy předkládáte Transcript. Příslušný kurz uveďte na formuláři pro uznávání zahraničních
kreditů (http://www.anglistika.upol.cz/studium/studium_v_zahranici.html).
V. UŽITEČNÉ ODKAZY:
 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)
http://www.naep.cz/
Na těchto stránkách najdete např. výši stipendia pro danou zemi a zkušenosti studentů
z pobytu na zahraniční škole.
 Oddělení mezinárodních vztahů UP
http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/oddeleni-mezinarodnichvztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/llp-erasmus/
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Žlutířová, [email protected];
[email protected]
 Děkanát FF UP
Kontaktní osoba: Dana Sztwiertnia Hellová, referentka pro zahraniční styky na FF
UP
 Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP
http://www.anglistika.upol.cz/studium/studium_v_zahranici.html
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Janebová, Ph.D., [email protected],
[email protected]
Download

E R A S M U S + : Frequently Asked Questions