MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD
odbor výstavby
333 01 Stod, nám. ČSA 294 tel.379 209 402 , fax 379 209 490
SPIS. ZN.:
Č.J.:
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA – POŘIZOVATEL:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:
OV/13/2102/Ru
2840/13/OV
ing.Hana Roudnická
Ing. arch. Jitka Růžičková
379 209 402
[email protected]
23.12.2013
Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání návrhu zadání
územního plánu Čečovice
Městský úřad Stod, odbor výstavby jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního
plánování podle §6 odst. (1) písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (dále též jen stavební zákon), oznamuje, že byl zpracován
návrh zadání územního plánu Čečovice.
V souladu s § 47 odst. (2) je návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů
ode dne 23.12. 2013 na obecním úřadu v Čečovicích, na městském úřadu ve Stodě a na el.
úředních deskách výše uvedených úřadů (http://www.mestostod.cz, http://www.vstis.cz )
Do 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání ÚP Vstiš může každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky.
Vzhledem k rozsahu návrhu zadání není účelné na úřední desce vyvěsit celý jeho obsah. Do
návrhu zadání lze nahlédnout na Městském úřadu ve Stodu nebo na obecním úřadu v Čečovicích.
Návštěvu doporučujeme po telefonické dohodě (tel. 377 901 402).
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán vyzýváme k uplatnění vyjádření
s možnými požadavky (vyplývajícími z právních předpisů a územně plánovacích podkladů)
k obsahu návrhu zadání územního plánu Čečovice, krajský úřad vyzýváme k uplatnění
stanoviska a sousední obce vyzýváme k uplatnění podnětů, vše v souladu s § 47 odst. (2)
stavebního zákona, ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání. Nejpozději 7 dní před
uplynutím této lhůty doručí orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému orgánu stanovisko
podle § 45 i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Otisk razítka
Ing.arch. Jitka Růžičková
Odbor výstavby
Úsek územního plánování
Vyvěšeno dne: 23.12. 2013
Sejmuto dne : 23.1.2014
Toto oznámení musí být vyvěšeno od doručení vyhlášky nejméně po dobu 30 dnů na všech
úředních deskách MěÚ Stod a OÚ Čečovice.
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
…………………………..
Č.j. 2840/13/OV
str. 2
MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD
odbor výstavby
333 01 Stod, nám. ČSA 294 tel.379 209 402 , fax 379 209 490
SPIS. ZN.:
Č.J.:
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA – POŘIZOVATEL:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
OV/13/2102/Ru
2840/13/OV
Ing. Hana Roudnická
Ing. arch. Jitka Růžičková
379 209 402
[email protected]
DATUM:
23.12.2013
Oznámení o projednávání návrhu zadání
územního plánu Čečovice
Městský úřad Stod, odbor výstavby jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního
plánování podle §6 odst. (1) písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (dále též jen stavební zákon), oznamuje, že byl zpracován
návrh zadání územního plánu Čečovice.
V souladu s § 47 odst. (2) je návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů
ode dne 23.12. 2013 na obecním úřadu v Čečovicích, na městském úřadu ve Stodě a na el.
úředních deskách výše uvedených úřadů (http://www.mestostod.cz, http://www.vstis.cz )
Do 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání ÚP Vstiš může každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky.
Vzhledem k rozsahu návrhu zadání není účelné na úřední desce vyvěsit celý jeho obsah. Do
návrhu zadání lze nahlédnout na Městském úřadu ve Stodu nebo na obecním úřadu ve Vstiši.
Návštěvu doporučujeme po telefonické dohodě (tel. 377 901 402).
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán vyzýváme k uplatnění vyjádření
s možnými požadavky (vyplývajícími z právních předpisů a územně plánovacích podkladů)
k obsahu návrhu zadání územního plánu Čečovice, krajský úřad vyzýváme k uplatnění
stanoviska a sousední obce vyzýváme k uplatnění podnětů, vše v souladu s § 47 odst. (2)
stavebního zákona, ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání. Nejpozději 7 dní před
uplynutím této lhůty doručí orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému orgánu stanovisko
podle § 45 i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Otisk razítka
…………………………..
ing. arch. Jitka Růžičková
odbor výstavby
úsek územního plánování
Č.j. 2840/13/OV
str. 3
Rozdělovník dotčených orgánů, sousedních obcí
Příloha (obce, krajský úřad, dotčené orgány):
Návrh zadání ÚP Ćečovice
Doručí se:
S dodejnou či datovou schránkou: Obce, dotčené orgány a krajský úřad;
- Obec Čečovice,
- Obec Štichov
- Obec Všekary
- Obec Honezovice
- Obec Bukovec
- Obec Puclice
- Městský úřad Stod, Nám. Č.S.A č.p. 294, 333 01 Stod
- odbor životního prostředí,
- odbor správní a dopravní,
- odbor výstavby úsek památkové péče,
- Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
- odbor pozemních komunikací
- odbor civilního letectví
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ 47609109, sekce nerostných surovin, energetiky a
hutnictví, IDDS: bxtaaw4
- Ministerstvo životního prostředí, IČ 00164801, Odbor výkonu státní správy III, IDDS:
9gsaax4
- Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp
- Ministerstvo zemědělství, IČ 00020478, Pozemkový úřad Plzeň - Jih, IDDS: yphaax8
- Krajský úřad Plzeňského kraje, IČ 70890366, IDDS: zzjbr3p
- odbor region. rozvoje,
- odbor životního prostředí,
- odbor dopravní a silniční hospodářství,
- odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
- Obvodní báňský úřad v Plzni, IDDS: m4eadvu
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IČ 60162694, Úsek správy nemovité
infrastruktury Plzeň, Radobyčická č.p. 25, 304 50 Plzeň 1
- Ministerstvo obrany, na základě jeho pověření VUSS, Hradební 12, PObox č.3, 110 15
Praha
- Státní energetická inspekce, IČ 61387584, pobočka Plzeň, IDDS: hq2aev4
- Krajská veterinární správa, IČ 65392213, pobočka Plzeň - Jižní předměstí, IDDS:
ghwaipy
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IČ 48136069, IDDS: me7aazb
Veřejnou vyhláškou občané, vlastníci pozemků a staveb, právnické osoby, občanská sdružení a
ostatní.
Vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce:
MěÚ Stod a OÚ Čečovice - k vyvěšení veřejné vyhlášky a podání zprávy úřadu územního
plánování o datu vyvěšení a sejmutí oznámení v písemné a elektronické podobě.
Na vědomí
-
ing.arch. Petr Sladký – Projekční kancelář, Nad Šárkou 60, Praha 6
Download

ÚP Čečovice - vyhláška, oznámení