Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 1893, 1894, 1895 ul. K Polabinám
Vedené u Krajského soudu v HK, oddíl S, vložka 2362
Sídlo: K Polabinám 1894, 530 02 Pardubice
IČ: 711 85 844
Zápis ze shromáždění
Společenství vlastníků jednotek
konaného dne 13. května 2013 od 17:30 hod
v jídelně Základní školy Závodu Míru
v Pardubicích
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 1 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Obsah – Program shromáždění
1. Prezence a zahájení shromáždění – řídící shromáždění, jednací a volební řád volba
zapisovatele, ověřovatelé zápisu, skrutátorů hlasování a schválení programu shromáždění ..... 3
2. Změna stanov – zplnomocňování zastupování na shromáždění, změna kvora pro volbu
členů volených orgánů ............................................................................................................. 12
3.
Výsledky kontroly hospodaření a přijatá opatření k nápravě ........................................... 14
4. Odvolání bývalého výboru SVJ, odvolání stávajícího výboru SVJ a volba nového výboru
SVJ 16
5. Ustanovení kontrolní komise, změna stanov týkající se kontrolní komise a odvolání a
volba členů kontrolní komise ................................................................................................... 21
6. Zpráva o hospodaření za rok 2012, hlasování o hospodaření a schvalování finančního
plánu na rok 2013 ..................................................................................................................... 25
7. Odvolání původního správce CESORG Centrum bytové správy spol. s r.o. a volba
nového správce domu ............................................................................................................... 28
8.
Žaloba na SVJ podaná panem Špačkem ........................................................................... 29
9. Právní zastupování SVJ ve věci žaloby SVJ a ve věci vymáhání náhrady způsobených
škod na finančních prostředcích SVJ za období 2003 – 2012.................................................. 29
10. Změna výše měsíčního příspěvku do fondu oprav za nebytové jednotky z 80,- na 20,- Kč
za podíl a zrušení vícenákladů 6,- Kč za podíl pro pronajímané byty (sjednocení výše
příspěvku v domě na 20,- Kč za podíl) .................................................................................... 29
11. Zajištění televizní technologie – koncepce pro náš dům .................................................. 31
12. Diskuze ............................................................................................................................. 31
13. Závěr shromáždění ............................................................................................................ 32
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 2 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
1. Prezence a zahájení shromáždění – řídící shromáždění, jednací a
volební řád volba zapisovatele, ověřovatelé zápisu, skrutátorů
hlasování a schválení programu shromáždění
Pověřený zástupce svolavatelů – pan Ing. Josef Schinzel zahájil jednání shromáždění po
ukončení prezentace v 18:10 hod., přivítal zúčastněné, poděkoval za účast a objasnil důvody
(žaloba na SVJ podaná bývalým členem výboru SVJ panem Špačkem) pro svolání
shromáždění touto formou. Vyjádřil přesvědčení, že minulé shromáždění bylo připraveno a
proběhlo dle možností v maximálně možné kvalitě a dlouhodobě nastavených praktik.
Odlišovalo se však výrazně vyšší kulturou přípravy, přednesu a zaznamenání výsledků.
Politováníhodným na celé věci je, že žalobu vznesl právě člověk, který byl do té doby
odpovědný za napadené praktiky, a který tak o dlouhodobém nesouladu stanov SVJ a zákona
o vlastnictví bytů věděl a pro nápravu nic neučinil. Z těchto důvodů bylo nutně již připravené
shromáždění, které mělo řešit právě ta pochybení ve stanovách a rozpory na které jsme sami
přišli, odvolat a přesunout je až na dnešní den.
Podle přiložené prezenční listiny, viz příloha č. 3, bylo při zahájení shromáždění přítomno
66,67 % vlastníků jednotek v domě ze všech spoluvlastnických podílů, kteří byli přímo
přítomni. Celkem, se započítáním i zastoupených vlastníků na základě plných mocí, bylo
přítomno při zahájení shromáždění 87,12 % ze všech vlastníků v domě, což je 8712 podílů
z celkových 10 000 podílů. Bylo konstatováno, že na mimořádném shromáždění je přítomna
nutná nadpoloviční většina spoluvlastnických podílů (i bez započítaných zplnomocněných
zástupců), a proto shromáždění bylo schopné jednat i usnášet se od samého počátku.
Předsedající všem poděkoval za účast, která svědčí o zájmu SVJ o napravení vzniklé závažné
situace v domě.
Zástupce svolavatelů oznámil, že dostal mandát od svolavatelů k zahájení schůze a poté dal
hlasovat, zda shromáždění souhlasí, aby tomuto shromáždění předsedal a aby jej řídil pan
Ing. Josef Schinzel.
„Souhlasím, aby dnešní shromáždění řídil pan Ing. Josef Schinzel“.
Hlasovali jen přítomní vlastníci na shromáždění (nikoliv zastoupení plnou mocí – odlišeno
barvou hlasovacích lístků). Výsledek hlasování:
Hlasování 1: Volba předsedajícího shromáždění – pan Ing. Josef Schinzel
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 6667 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech přítomných = 3334 podílů
Hlasovalo pro
4589,5 podílů = 68,84 %
Hlasovalo proti
341 podílů = 5,12 %
Zdrželo se hlasování
1736 podílů = 26,04 %
Jako předsedající shromáždění byl schválen pan Ing. Josef Schinzel – pro 4589,5 podílů
(68,84 % přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 3 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Předsedající seznámil shromáždění s tím že:
- svolání shromáždění bylo provedeno na základě mandátu, vyjádřeného na svolávací
listině, která byla přiložena k pozvánce. Vůli svolat shromáždění vyjádřili
spoluvlastníci s úhrnným počtem 2 607 podílů (26,07%) svými podpisy. Stanovený
limit pro svolání shromáždění 25 % všech podílů (2 500) podílů byl splněn. Svolávací
listina je přiložena (příloha č. 1),
- pozvánka na shromáždění SVJ byla distribuována dne 24.4.-26.4. 2013, tedy ve
stanovené lhůtě (minimálně 15 dnů) dle platných stanov našeho SVJ, byla vhozena do
schránek vlastníků jednotek a rovněž byla i zaslána poštou na adresy vlastníků
jednotek, kteří mají trvalé bydliště na jiné adrese než K Polabinám 1893-95. Pozvánka
na shromáždění přítomných vlastníků jednotek v domě (členů SVJ), je přiložena k
zápisu z tohoto shromáždění jako příloha č. 2. Oznámení shromáždění bylo
zveřejněno na domovních vývěskách a na stránkách našeho SVJ.
- průběh shromáždění byl od počátku zvukově zaznamenáván, pro zachycení všech
důležitých momentů jednání a pro následnou možnost vytvoření nezkresleného
zápisu ze shromáždění. V souvislosti s tím předsedající požádal jednotlivé vystupující
a diskutující o jasné zřetelné a srozumitelné vyjadřování a také vzájemnou toleranci
při jednání shromáždění.
Předsedající seznámil shromáždění s navrženým jednacím a volebním řádem:
1. Bude-li odsouhlasena navrhovaná změna stanov týkající se zplnomocnění pro
zastupování při jednání, pak člen společenství se může nechat při výkonu svých práv
zastupovat. To platí i pro zastupování jednoho z manželů, pokud byt není ve
společném jmění manželů. Podpisy zmocnitele ani zmocněnce nemusejí být úředně
ověřeny.
2. Pokud je byt ve společném jmění manželů a shromáždění se účastní jen jeden
z manželů, nemusí mít zmocnění druhého manžela.
3. Každý člen obdrží pro účely hlasování kartu s počtem svých hlasů. Počet hlasů
každého člena odpovídá velikosti jeho spoluvlastnického podílu na společných
částech domu. Pokud je byt ve spoluvlastnictví, hlasuje za celý byt pouze jeden ze
spoluvlastníků podle jejich dohody.
4. Členové, kteří odejdou ze shromáždění a nechtějí dále hlasovat, provedou své
odregistrování, odevzdáním hlasovací karty. Následovat bude ověření
usnášeníschopnosti shromáždění.
5. Před každým hlasováním bude umožněno o návrhu diskutovat. Předpokládá se, že
členové budou struční a konkrétní. Pokud některý z účastníků bude prosazovat své
připomínky a názory na úkor rychlejšího průběhu shromáždění, má předsedající
právo ukončit jeho příspěvek a nechat hlasovat přítomné aklamací (viz dále) o tom,
zda konkrétní účastník má ve svém příspěvku pokračovat. Rozhodnutí shromáždění o
tom, že tento účastník ve svém příspěvku pokračovat nebude, je závazné.
6. Shromáždění přijímá svá usnesení hlasováním, čímž projevuje svoji vůli. Při hlasování
je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných
částech domu.
7. Na shromáždění se použijí dva způsoby hlasování: hlasovacími kartami nebo
aklamací. Aklamace se použije na procedurální otázky, hlasuje se zvednutím ruky,
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 4 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
rozhodující je zřejmá většina hlasů – pokud je řídícímu shromáždění z většiny
zvednutých rukou jasné, jakou vůli počítanou na jednotlivé hlasy členů společenství
shromáždění projevilo, je takto projevené rozhodnutí shromáždění platným
rozhodnutím většiny. Při hlasování aklamací je možné vyhodnotit vůli shromáždění
i negativně – spočtením hlasů, které se vyjádřily proti návrhu nebo se zdržely
hlasování. Pokud z hlasování aklamací není zřejmé, jaká je většinová vůle přítomných,
přejde se ke způsobu hlasování kartou s následným sčítáním hlasů.
8. Po zjištění vůle shromáždění určené hlasováním oznámí řídící výsledek hlasování.
Výsledky hlasování musejí být uvedeny v zápise ze shromáždění.
9. Pokud někdo z přítomných nesouhlasí se způsobem vyhodnocení hlasování, je
třeba, aby svůj nesouhlas sdělil bezodkladně po oznámení výsledků hlasování.
Nebude-li vznesen žádný nesouhlas se způsobem vyhodnocení hlasování
bezodkladně, má se za to, že výsledek hlasování odpovídá vůli shromáždění
projevené hlasováním.
10. Nová volba členů výboru bude provedena jako jedeno z opatření pro nápravu
zjištěných pochybení a to z toho důvodu, aby byl výbor zvolen nejen v souladu
s našimi dosud platnými stanovami, ale i v souladu s platným zněním zákona o
vlastnictví bytů. V zákoně je totiž uvedeno, že usnesení je schváleno, hlasuje-li pro něj
více než polovina spoluvlastnických podílů ze všech vlastníků. Členové výboru však
byli na shromáždění SVJ, konaném dne 10.1. 2013 zvoleni, v souladu se stanovami
našeho SVJ tedy nadpoloviční většinou všech přítomných hlasů. Bude se tedy jednat
v převážné míře o potvrzující odvolání a volbu. Objasnění postupu:
Nejdříve bude hlasováno o odvolání bývalého výboru SVJ, hlasovat se bude o všech
členech najednou. Bude-li potvrzeno odvolání bývalého výboru, pak bude odvolán i
současný výbor SVJ, i v tomto případě se rovněž bude hlasovat o odvolání celého
výboru najednou. Poté bude následovat hlasování o stávajícím nebo o nově
navrženém členu výboru jednotlivě. Počet voleb bude totožný s počtem předem
navržených kandidátů. Za členy výboru budou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrží nejvíce
hlasů. Ostatní, kteří splní stanovené kvorum (více než 5001 podílů) budou
registrováni jako náhradníci pro případné odstoupení některého člena výboru
v průběhu jeho volebního období, aby nemuselo být, jen z tohoto důvodu, svoláváno
mimořádné shromáždění. Pokud potřebný počet členů výboru nebudou zvolen
nadpoloviční většinou všech hlasů (minimálně 5001 podílů), bude z pléna navržen
nový kandidát (kandidáti), o kterém (kterých) bude následně hlasováno. Každý
navržený kandidát bude muset veřejně prohlásit, že je starší 18 let, je způsobilý
k právním úkonům, je vlastníkem či spoluvlastníkem jednotky v domě a že
s kandidaturou za člena výboru SVJ souhlasí. V případě, že nebude na shromáždění
nalezen vhodný kandidát (kandidáti) nebo nebude tento zvolen nadpoloviční
většinou, pak shromáždění bude rozhodovat o podmínečném mandátu pro výkon
funkce člena (členů) výboru jeho stávajícími členy do příštího shromáždění (konaném
do 60 dnů), na kterém bude provedena nová volba nově navržených kandidátů.
Pokud ani na příštím shromáždění nebudou zvoleni členové výboru, ve stanovami
určeném počtu, bude povinnostmi výboru SVJ až do následujícího shromáždění
pověřen, s jeho souhlasem, vlastník největšího podílu v domě. Na každém dalším
shromáždění pak bude činěn další pokus o zvolení potřebného počtu členů výboru
společenství vlastníků jednotek. Obdobně bude postupováno i v případě odvolání
kontrolní komise a nové volbě členů kontrolní komise (či revizora).
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 5 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
11. Bude-li, při dalších podnětech či diskuzi vznesen návrh na hlasování o věcech, které
nejsou předmětem jednání tohoto shromáždění, podle programu uvedeného na
pozvánce, hlasuje shromáždění nejprve aklamací o tom, zda vůbec připustí o tomto
nepřipraveném návrhu přijmout rozhodnutí. Pokud je z hlasování aklamací zřetelná
vůle většiny o takové věci rozhodovat, přistoupí předsedající k hlasování v souladu se
zákonem o vlastnictví bytů.
Předsedajícím byl vznesen dotaz, zda má někdo připomínku k přednesenému jednacímu
řádu a způsobu hlasování.
Vystoupil pan Josef Neumann poradce vlastníků nebytových jednotek, upozornil na rozpor
navrhovaného jednacího řádu se zákonem o vlastnictví bytů, konkrétně části týkající se
situace, kdy by nedošlo ke zvolení členů výboru, odkázal na § 9 zákona č. 72/1994 Sb. (zákon
o vlastnictví bytů) článek 9, kde se praví „Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů
společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní tuto funkci orgánů společenství vlastník,
jehož podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek,
kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku“.
Předsedající odpověděl, že jelikož není reálné naplnit literu citovaného paragrafu ZOVB,
(neexistuje vlastník s větším podílem než 50% a rovněž řada vlastníků, kteří se stali členy
společenství, již nežije nebo se odstěhovala a jen velmi těžko by byli k dohledání). Proto je
učiněn návrh takový, jaký je.
Pan Neumann požádal zapsat svoji vznesenou námitku.
Přihlásil se pan Bruna, vystoupil a zpochybnil legitimitu pana Neumanna zasahovat do
jednání schůze společenství.
Poté dal předsedající hlasovat aklamací o návrhu pana Neumanna – většina byla pro to dále
se nezabývat jeho námitkou a měnit navržený jednací a volební řád.
Následovalo schvalování jednacího a volebního řádu:
Předsedající dal hlasovat o návrhu jednacího řádu. Vyslovil usnesení.
„Souhlasím s předneseným jednacím a volebním řádem“.
Hlasovali jen přítomní vlastníci na shromáždění. Proběhlo hlasování kdo je pro a kdo je proti,
poté nastala diskuse a hlasování bylo přerušeno.
Diskuse mezi panem Neumannem a předsedajícím, co si myslí, že nastane, pokud jednací řád
bude schválen a výbor nebude zvolen. Pan Neuman řekl, že on si své zplnomocnění
zastupování na shromáždění obhájí. Předsedající odpověděl, že tento postup je volen právě
z důvodu podání žaloby na SVJ, v níž se mj. uvádí, že SVJ nerespektuje výrok nejvyššího
soudu, o čemž bude jednáno v dalším bodu programu.
Pan Neumann řekl, že tedy máme počkat, až se o žalobě rozhodne.
Předsedající, řekl, že to může trvat dlouhou dobu a že je nutné mezi tím řídit chod domu a
přijímat důležitá rozhodnutí a vyjádřil naději a přesvědčení, že výbor bude na shromáždění
zvolen. Pokud se tak nestane, tak se stejně bude muset hledat nejvhodnější řešení situace,
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 6 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
případně přijmout adekvátní usnesení a třeba se k této části jednacího řádu vrátíme,
prodiskutujeme ji a případně ji upravíme, aby vyhověla.
Poté vystoupil pan Joza a ubezpečil shromáždění, že přijetím jednacího a volebního řádu a
konkrétním zněním stanov se shromáždění rozhodně nedopouští nezákonného jednání.
Nastal potlesk.
Poté ještě byl vznesen další dotaz (pan Ing. Janků), proč se tedy nepočká, až soud rozhodne o
žalobě a proč tady navrhujeme činit třeba vůbec nepotřebné opětovné odvolání a volby,
které jsou jejím obsahem napadeny.
K tomu předsedající objasnil, že je tak činěno právě na základě toho, aby mohl nově zvolený
výbor fungovat, aby nedocházelo k dalšímu napadání činěných důležitých usnesení z důvodu
legitimity. Bylo řečeno, že rozpor mezi stanovami a zákonem o bytech je zřejmý, že sami
jsme na to přišli v době po 10. lednu 2013 a že náprava byla již připravována a měla být
uskutečněna na tomto shromáždění a je i jeho obsahem. Rozhodně nechceme vystavit členy
výboru SVJ dojmu, že konají bez řádné legitimity a že by v důsledku jejich jednání mohl
v budoucnu někdo požadovat náhradu případné vzniklé škody. Bylo řečeno, že obsah žaloby
a stanovisko k ní bude předmětem bodu č. 7 dnešního programu.
Opět vystoupil pan Joza a vyjádřil názor, že je nutné respektovat vůli shromáždění, že
výsledek tedy žaloba, že není relevantní na výsledek jednání této schůze, ale důležité je, že
tito lidé kteří zde nyní řídí chod domu a spravují společný majetek a jednoznačně prokazují,
že konají nápravu, dostali k tomu řádný prostor, aby rozhodli, jak si představují budoucnost
svého domu. To je podstatné a nic jiného důležitějšího tady dnes není.
Poté byla ukončena diskuze a bylo dokončeno hlasování: Kdo se zdržel hlasování? Poté byl
vyhlášen výsledek hlasování:
Hlasování 2: Usnesení o platnosti jednacího a volebního řádu
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 6667 podílů = 100%
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech přítomných = 3334 podílů
Hlasovalo pro
4182,5 podílů = 62,74 %
Hlasovalo proti
2170 podílů = 32,55 %
Zdrželo se hlasování
314 podílů = 4,71 %
Navržený jednací a volební řád byl schválen – pro hlasovalo 4182,5 podílů (62,74 %
přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Nebyl vznesen již žádný další dotaz ani připomínka k jednacímu a volebnímu řádu.
Následovala volba skrutátorů. Navrženi byli paní Soňa Vojtíšková, slečna Bc. Petra
Dvořáčková, paní Helena Hamplová, paní Iva Košíková, pan Stanislav Felcman a pan Ing. Jiří
Janků.
Ještě byl upřesněn způsob sčítání. Byl vznesen dotaz, zda má někdo nějaký jiný návrh?
Upřesněno že zatím stále hlasují jen oranžové hlasovací lístky přímo přítomných vlastníků na
shromáždění nikoliv zelené, které mají zplnomocnění zástupci.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 7 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Předsedající přistoupil k volbě skrutátorů. Přečetl návrh usnesení.
„Souhlasím, aby skrutátory na dnešním shromáždění byly paní Soňa Vojtíšková, slečna Bc.
Petra Dvořáčková, paní Helena Hamplová, paní Iva Košíková, pan Stanislav Felcman a pan
Ing. Jiří Janků“.
Hlasovali jen přítomní vlastníci na shromáždění. Hlasování bylo souhrnné.
V 18:38 hodin bylo na shromáždění přítomno 6589 podílů (65,89%). Shromáždění bylo
usnášeníschopné.
Výsledek hlasování:
Hlasování 3: Volba skrutátorů – dle návrhu
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 6589 podílů = 100%
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech přítomných = 3295 podílů
Hlasovalo pro
6589 podílů = 100 %
Hlasovalo proti
0 podílů = 0 %
Zdrželo se hlasování
0 podílů = 0 %
Skrutátory byli schváleni – p. Soňa Vojtíšková, sl. Bc. Petra Dvořáčková, p. Helena
Hamplová, p. Iva Košíková, p. Stanislav Felcman a p. Ing. Jiří Janků – pro hlasovalo 6667
podílů (100 % přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Předsedající přednesl důvody (očekávané opětovné napadení platnosti shromáždění či jeho
usnesení) pro vytvoření nezvratně důkazného materiálu o průběhu a usneseních dnešního
shromáždění a proto navrhnul provést hlasování o pořízení videozáznamu ze shromáždění,
přičemž oznámil, že v případě přání, že někdo nechce být zabírán, že to může v případě
schválení záznamu poté oznámit a toto bude respektováno. Poté přednesl návrh usnesení.
„Souhlasím s pořizováním videozáznamu z dnešního shromáždění.“
Hlasovali jen přítomní vlastníci na shromáždění. Výsledek hlasování:
Hlasování 4: Videozáznam jednání shromáždění
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 6589 podílů = 100%
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech přítomných = 3295 podílů
Hlasovalo pro
6410,5 podílů = 97,30 %
Hlasovalo proti
0 podílů =
0 %
Zdrželo se hlasování
178 podílů = 2,70 %
Pořizování videozáznamu shromáždění bylo schváleno – pro hlasovalo 6667 podílů (97,3 %
přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 8 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Přihlásila se paní Renata Rýdlová, že si nepřeje být zabírána kamerou. Bylo řečeno, že její
vůle bude respektována, a proto byla kamera nasměrována na prostor, z kterého bylo
shromáždění řízeno. Videozáznam byl zahájen v 18:52 hodin.
Následovala volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze shromáždění – jako zapisovatel byl
navržen pan Ing. David Hubert a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní MUDr. Lucie
Bareková a pan Mgr. Pavel Kubant. Předsedající se zeptal, zda má někdo jiný návrh? Nestalo
se tak a poté přednesl návrh usnesení.
„Souhlasím, aby zapisovatelem dnešního shromáždění byl Ing. David Hubert, a dále
souhlasím, aby ověřovateli zápisu byli paní MUDr. Lucie Bareková a pan Mgr. Pavel
Kubant“.
V 18:42 hodin bylo na shromáždění přítomno 6648 podílů (66,48%). Shromáždění bylo
usnášeníschopné.
Hlasovali jen přítomní vlastníci na shromáždění. Výsledek hlasování:
Hlasování 5: Volba zapisovatele Ing. Davida Huberta a ověřovatelů zápisu ze shromáždění
MUDr. Lucie Barekové a Mgr. Pavla Kubanta
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 6648 podílů = 100%
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech přítomných = 3325 podílů
Hlasovalo pro
6648 podílů = 100 %
Hlasovalo proti
0 podílů = 0 %
Zdrželo se hlasování
0 podílů = 0 %
Zapisovatel Ing. David Hubert a ověřovatelé zápisu MUDr. Lucie Bareková a pan Mgr.
Pavel Kubant byli shromážděním schváleni – pro hlasovalo 6648 podílů (100 %
přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Předsedající přednesl návrh programu shromáždění, který je shodný s programem uvedeným
na pozvánce:
1. Prezence a zahájení shromáždění – řídící shromáždění, jednací řád,
program shromáždění, zapisovatel, skrutátoři, ověřovatel zápisu
2. Změna stanov – zplnomocňování k zastupování na shromáždění, změna kvora pro
volbu členů volených orgánů společenství (soulad se ZOVB)
3. Odvolání bývalého výboru SVJ, odvolání stávajícího výboru SVJ a volba nového výboru
SVJ (soulad se ZOVB)
4. Ustanovení kontrolní komise, změna stanov týkající se kontrolní komise a odměn
volených orgánů, odvolání a volba členů kontrolní komise
5. Výsledky kontroly hospodaření a přijatá opatření k nápravě
6. Zpráva o hospodaření za rok 2012, hlasování o hospodaření a schvalování finančního
plánu na rok 2013
7. Odvolání původního správce CESORG Centrum bytové správy spol. s r.o.
(shromáždění o odvolání dosud nerozhodlo) a volba nového správce domu
8. Žaloba na SVJ podaná panem Špačkem – seznámení s obsahem, postup SVJ
9. Právní zastupování SVJ ve věci žaloby SVJ a ve věci vymáhání náhrady
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 9 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
způsobených škod na finančních prostředcích SVJ za období 2003 – 2012
10. Změna výše měsíčního příspěvku do fondu oprav za nebytové jednotky z 80,- na 20,Kč za podíl a zrušení vícenákladů 6,- Kč za podíl pro pronajímané byty (sjednocení
výše příspěvku v domě na 20,- Kč za podíl – soulad se ZOVB)
11. Zajištění televizní technologie – koncepce pro náš dům
12. Diskuse
13. Závěr
Předsedající vyzval, zda má někdo připomínku k programu shromáždění.
Byl vznesen dotaz panem Petrem Švecem, že na shromáždění má být odvoláván bývalý výbor
SVJ, tak, že by rád věděl co je důvodem toho odvolání.
Předsedající odpověděl, že důvody jasně zazněly na minulém shromáždění a že byly uvedeny
v zápise z minulého shromáždění, se kterým měl každý dostatek možností se seznámit. Dále
předsedající, aby vyhověl požadavku pana Švece, navrhnul, že důvody samozřejmě zazní i ve
zprávě o kontrole hospodaření a že tedy by bylo možné změnit pořadí bodů programu tak, že
původní bod programu č. 5 Zpráva o kontrole hospodaření bude předsunut před původní
bod číslo 3. Odvolání bývalého výboru SVJ, odvolání stávajícího výboru SVJ a volba nového
výboru SVJ a bude provedeno přečíslování programu. Nikdo nevznesl protinávrh, proto
předsedající přednesl návrh usnesení o změně programu:
„Souhlasím se změnou programu shromáždění tak, že bod 5. Výsledky kontroly
hospodaření a přijatá opatření k nápravě bude předsunut před bod 3. Odvolání bývalého
výboru SVJ, odvolání stávajícího výboru SVJ a volba nového výboru SVJ (soulad se ZOVB)“
Hlasovali jen přítomní vlastníci na shromáždění. Výsledek hlasování:
Hlasování 6: Změna programu – předsunutí bodu 5. před bod 3. Původního programu
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 6648 podílů = 100%
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech přítomných = ……….. podílů
Hlasovalo pro
6268,5 podílů = 94,30 %
Hlasovalo proti
100 podílů = 1,50 %
Zdrželo se hlasování
279 podílů = 4,20 %
Změna programu – předsunutí bodu 5. před bod 3. původního programu dle pozvánky
byla shromážděním schválena – pro hlasovalo 6268,5 podílů (94,3 % přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Nová navrhovaná podoba programu byla následující:
1. Prezence a zahájení shromáždění – řídící shromáždění, jednací řád,
program shromáždění, zapisovatel, skrutátoři, ověřovatel zápisu
2. Změna stanov – zplnomocňování k zastupování na shromáždění, změna kvora pro
volbu členů volených orgánů společenství (soulad se ZOVB)
3. Výsledky kontroly hospodaření a přijatá opatření k nápravě
4. Odvolání bývalého výboru SVJ, odvolání stávajícího výboru SVJ a volba nového výboru
SVJ (soulad se ZOVB)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 10 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
5. Ustanovení kontrolní komise, změna stanov týkající se kontrolní komise a odměn
volených orgánů, odvolání a volba členů kontrolní komise
6. Zpráva o hospodaření za rok 2012, hlasování o hospodaření a schvalování finančního
plánu na rok 2013
7. Odvolání původního správce CESORG Centrum bytové správy spol. s r.o.
(shromáždění o odvolání dosud nerozhodlo) a volba nového správce domu
8. Žaloba na SVJ podaná panem Špačkem – seznámení s obsahem, postup SVJ
9. Právní zastupování SVJ ve věci žaloby SVJ a ve věci vymáhání náhrady
způsobených škod na finančních prostředcích SVJ za období 2003 – 2012
10. Změna výše měsíčního příspěvku do fondu oprav za nebytové jednotky z 80,- na 20,Kč za podíl a zrušení vícenákladů 6,- Kč za podíl pro pronajímané byty (sjednocení
výše příspěvku v domě na 20,- Kč za podíl – soulad se ZOVB)
11. Zajištění televizní technologie – koncepce pro náš dům
12. Diskuse
13. Závěr
V 18:58 hodin bylo na shromáždění přítomno 6648 podílů (66,48 %). Shromáždění bylo
usnášeníschopné.
Předsedající dal hlasovat o schválení předneseného změněného programu shromáždění.
„Souhlasím, aby se dnešní shromáždění řídilo v souladu s předneseným programem
shromáždění, který byl předchozím hlasováním upraven.“
Hlasovali jen přítomní vlastníci na shromáždění. Výsledek hlasování:
Hlasování 7: Schvalování upraveného programu shromáždění
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 6648 podílů = 100%
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech přítomných = 3325 podílů
Hlasovalo pro
6648 podílů = 100 %
Hlasovalo proti
0 podílů = 0 %
Zdrželo se hlasování
0 podílů = 0 %
Program shromáždění, dle upraveného návrhu byl schválen – pro hlasovalo 6648 podílů
(100 % přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 11 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
2. Změna stanov – zplnomocňování zastupování na shromáždění,
změna kvora pro volbu členů volených orgánů
Byla objasněna nutnost změny stanov pro uznávání zplnomocnění zastoupení na
shromážděních – Judikát Nejvyššího soudu (rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Ddo
3399/2010, ze dne 23.5. 2012). Bylo objasněno, že byl shledán nesoulad stanov našeho SVJ
se zákonem o vlastnictví bytů v záležitosti kvora pro platnost usnesení o volbě člena
voleného orgánu. Následovalo přednesení navrhované změny stanov SVJ.
Navrhujeme shromáždění k odsouhlasení změn textu Stanov společenstvím vlastníků
jednotek v domě čp. 1893, 1894, 1895 ul. K Polabinám, Pardubice:
1. v Čl. VI Práva a povinnosti člena společenství
v odstavci 1. Člen společenství má právo zejména:
vložit písmeno
g) nechat se zastoupit při jednání shromáždění na základě
písemně vystavené plné moci, pokud zplnomocněná osoba
není vlastníkem jednotek v domě, musí být podpisy na plné
moci úředně ověřeny. Vlastník se může nechat zastupovat i
na základě tzv. „generální“ plné moci tj. plné moci pro
všechny schůze shromáždění od data udělení plné moci až do
odvolání plné moci. Generální plná moc je uložena
v dokumentaci SVJ.
2. z odstavce 4., Čl. IV Výbor se vypouští slovo
přítomných
Nové znění odstavce je následující:
4. K platnosti zvolení členů výboru je zapotřebí, aby na schůzi
shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají
většinu hlasů. Člen výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj
nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Při hlasování je
rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků
jednotek na společných částech domu
Předsedajícím byl vznesen dotaz, zda má někdo připomínku k navrženým změnám stanov.
Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.
V 19:04 hodin bylo na shromáždění přítomno 6648 podílů (66,48 %). Shromáždění bylo
usnášeníschopné.
Předsedající dal hlasovat o návrhu změny stanov.
„Souhlasím s přednesenou změnou stanov týkající se zplnomocňování zastupování na
schůzi shromáždění a změny kvora pro volbu člena výboru SVJ, dále souhlasím s tím, aby
změna stanov vešla v platnost v okamžiku jejího schválení.“
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 12 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Hlasovali jen přítomní vlastníci na shromáždění.
Výsledek hlasování:
Hlasování 8: Usnesení o změně stanov – zplnomocňování zastupování na schůzi
shromáždění a změna kvora pro volbu člena výboru SVJ
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 6648 podílů = 100%
Počet potřebný pro schválení návrhu
75 % všech přítomných = 4987 podílů
Hlasovalo pro
6648 podílů = 100 %
Hlasovalo proti
0 podílů =
0%
Zdrželo se hlasování
0 podílů =
0%
Navržená změna stanov (zplnomocňování zastupování a změna kvora volby člena výboru
SVJ, viz bod 2 programu) byla schválena s okamžitou platností – pro hlasovalo 6648 podílů
(100 % přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Pře dsedajíc í o z
ám il, ž e :
Od této chvíle se mohou spolupodílet na usnášeních shromáždění i zplnomocnění
zástupci nepřítomných vlastníků jednotek v domě.
Do hlasován ío
t to c h íle b y l za p čítává n y ja k o ra ž ov ,tak ize l n é l sov ací ís tky.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 13 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
3. Výsledky kontroly hospodaření a přijatá opatření k nápravě
Předsedající přednesl zprávu o kontrole hospodaření za období od 11.9. 2003 do 31.12.
2012, viz příloha č. 5.
Předsedající objasnil důvody proč je v souvislosti s přednesenou zprávou o hospodaření
nutné provést určitá prohlášení, že je tak činěno právě v souvislosti s provedenou kontrolou
hospodaření ale i na základě podnětu jednoho ze spoluvlastníků – paní Hanusové Vladimíry
k prošetření způsobu dosavadního schvalování zpráv o hospodaření a účetních závěrek.
Předsedající navrhl shromáždění vlastníků jednotek, aby vydalo následující prohlášení:
„Na základě přednesené zprávy o kontrole hospodaření a vzhledem k zjištěným
nedostatkům, prohlašuji, že shromáždění nebyly v minulosti předkládány relevantní údaje
o způsobu hospodaření a to, co bylo dosud předkládáno jako zprávy o hospodaření,
ekonomický blok, výsledky hospodaření a další označení vyskytující se v zápisech ze
shromáždění, neobsahovala náležitosti dokumentu zpráva o hospodaření. Zprávy o
hospodaření za roky 2004 - 2012 nebyly vůbec předkládány ke schválení a tedy ani
schvalovány. Z těchto důvodů vyjadřuji svůj nesouhlas s hospodařením výboru SVJ v letech
2004 až 2012.“
Přihlásila se paní Renata Rýdlová, s tím, že byly uvedeny nesmysly, nepřesnosti a mylné
informace a že je nutno uvedené skutečnosti upřesnit a uvést na pravou míru. Že se jí to
nelíbí a že se nikdo nepřišel na to zeptat. Do toho vykřikoval pan Martin Rýdl, že to jsou
pomluvy a je třeba počkat na výrok PČR.
Předsedající odvětil, že se nejedná o žádné pomluvy, ale že byly předneseny pouze zjištěné
skutečnosti při kontrole hospodaření, že vzniklo podezření ze spáchání trestné činnosti, a
proto zjištění byla předána k posouzení, zda se jedná či nejedná o trestné činy Policii ČR a že
ta jistě umožní paní Rýdlové vyjádřit k tomu své stanovisko. Bylo řečeno, že o vůli a postupu
firmy CESORG je naprosto irelevantní na shromáždění jednat. Jelikož byly zjištěny skutečnosti
týkající se všech spoluvlastníků a že tito mají právo být se zjištěnými nedostatky seznámeni
neboť se jich a jejich finančních prostředků bezprostředně týkají, proto zde tato zjištění
zazněla již nyní a nikoliv až po ukončení trestního řízení.
Předsedající poté vyzval shromáždění, aby aklamací vyjádřilo svoji vůli, zda se má
shromáždění zabývat dále připomínkou paní Rýdlové. Shromáždění to drtivou většinou
zamítlo.
Tím byla diskuse k tomuto bodu ukončena.
Předsedající přistoupil k hlasování o navrženém usnesení.
V 19:35 hodin bylo na shromáždění přítomno 8777 (fakticky 8776,5) podílů (87,77%).
Shromáždění bylo usnášeníschopné.
Předsedající přistoupil k hlasování o navrženém usnesení.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 14 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Výsledky hlasování:
Hlasování 9: Prohlášení o nesouhlasu s hospodařením SVJ v letech 2004 - 2012
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 8776,5 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % přítomných podílů = 4389 podílů
Hlasovalo pro
5706,5 podílů = 65,02%
Hlasovalo proti
607 podílů =
6,92 %
Zdrželo se hlasování
2463 podílů = 28,06%
Prohlášení o nesouhlasu se způsobem hospodařením SVJ v letech 2004 – 2012, viz bod 3.
zápisu bylo schváleno – pro hlasovalo 5706,5 podílů (65,02 % přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Dále předsedající v souvislosti s přednesenou zprávou o kontrole hospodaření a o učiněných
opatření navrhl shromáždění učinit následující prohlášení:
„Souhlasím a schvaluji úkony a opatření výboru SVJ učiněné v době od 10.1. 2013 do 13.5.
2013 za účelem dosažení lepšího stavu v hospodaření a řízení chodu domu, zejména se
jedná o vypovězení mandátní smlouvy na správu domu a vedení účetnictví firmě Life Profit
s.r.o., vypovězení mandátní smlouvy k zprostředkování vymáhání pohledávek s firmou
Josef Středa, vypovězení nájemní smlouvy na kancelář firmě Life Profit s.r.o., vypovězení
nájemní smlouvy na sklepní prostory panu Josefu Středovi, realizované výběrové řízení na
nového správce, realizované výběrové řízení na právního zástupce.“
Nebyla vznesena žádná námitka, předsedající přistoupil k hlasování o přijatém návrhu.
Výsledky hlasování:
Hlasování 10: Prohlášení o provedených úkonech a opatřeních výboru SVJ v době od 10.1.
2013 do 13.5. 2013
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 8776,5 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % přítomných podílů = 4389 podílů
Hlasovalo pro
6383,5 podílů = 72,73%
Hlasovalo proti
614 podílů =
7,00 %
Zdrželo se hlasování
1779 podílů = 20,27%
Prohlášení o souhlasu s provedenými úkony a opatřeními výboru SVJ v době od 10.1. 2013
do 13.5. 2013, viz bod 3. zápisu bylo schváleno – pro hlasovalo 6383 podílů (72,73 %
přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 15 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
4. Odvolání bývalého výboru SVJ, odvolání stávajícího výboru SVJ a
volba nového výboru SVJ
4.1
Odvolání bývalého výboru SVJ
Předsedající seznámil shromáždění, že opětovné odvolávání bývalých členů výboru SVJ paní
Rýdlové Renaty, pana Špačka Miroslava, pana Středy Josefa, pana Nováka Vladimíra a pana
Ježka Jaroslava, kteří již jednou a to na shromáždění 10. 1. 2013 byli odvoláni, je činěno
z toho důvodu, že pan Mgr. Miroslav Špaček podal na SVJ žalobu a zpochybňuje v ní platnost
usnesení přijatých na tomto shromáždění, z důvodu zpochybnění platnosti zplnomocněných
zástupců vlastníků jednotek. Jelikož nějakou dobu bude trvat, než soud vydá v této věci své
rozhodnutí je proto nutné pro další zdárný chod domu o tomto odvolání znovu rozhodnout.
V případě zamítnutí žaloby pana Špačka, jak předpokládáme, bude původní odvolání platné a
toto odvolání se poté stane neplatným. V případě, že však bude žaloba uznána, pak toto
odvolání bude mít řádný účinek a bude vyjadřovat vůli shromáždění, podpořenou tentokrát
již nezpochybnitelným usnesením. Důvodem pro odvolání bývalého výboru bylo a je závažné
opakované porušení povinností vyplývajících z činnosti voleného orgánu společenství.
Konkrétněji důvody pro odvolání zazněly na minulém jednání dne 10.1. 2013 a jsou uvedeny
v zápise ze zmíněného jednání. Oprávněnost důvodů pro odvolání bývalého výboru se
potvrdila tím, že PČR je uznala jako závažné důvody zakládající podklad pro šetření v rámci
trestního řízení, které také bylo na základě podaného trestního oznámení zahájeno a již
probíhá.
Poté předsedající přistoupil k odvolání bývalého výboru SVJ.
Byl přednesen návrh pro odvolání všech členů bývalého výboru SVJ, najednou.
„Souhlasím s odvoláním paní Rýdlové Renaty, pana Mgr. Špačka Miroslava, pana Středy
Josefa, pana Nováka Vladimíra a pana Ježka Jaroslava, jako členů výboru SVJ a to
s platností od 10. 1. 2013?“
V 19:45 hodin bylo na shromáždění přítomno 8777 (de facto 8776,5) podílů (87,77.%).
Shromáždění bylo usnášeníschopné.
Vznesla dotaz paní Simona Křížová, proč se odvolává výbor najednou a nikoliv po
jednotlivcích.
Předsedající odpověděl, že žádná právní norma neupravuje způsob odvolání, a že takto si to
shromáždění odsouhlasilo v rámci jednacího a volebního řádu, viz bod 1 programu.
Již nikdo jiný nevznesl připomínku, návrh či dotaz.
Výsledek hlasování:
Hlasování 11: Odvolání bývalého výboru SVJ
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 10 000 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech podílů = 5 001 podílů
Hlasovalo pro
8135,5 podílů = 81,36 %
Hlasovalo proti
0 podílů =
0%
Zdrželo se hlasování
641 podílů = 6,41 %
Bývalý výbor SVJ ve složení paní Rýdlová Renata, pánové Mgr. Špaček Miroslav, Středa
Josef, Novák Vladimír a Ježek Jaroslav byl shromážděním SVJ odvolán s platností od
10. 1. 2013 – pro hlasovalo 8135,5 podílů (81,36 % všech podílů v domě)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 16 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
4.2
201 3
Odvolání současného výboru SVJ
Byl přednesen návrh pro odvolání všech členů současného výboru SVJ najednou, tzn. pana
Mgr. Pavla Kubanta, paní Ing. Evy Zavoralové, pana Mgr. Jaroslava Jakubce, paní Heleny
Hamplové a paní Soni Vojtíškové a to s okamžitou platností.
V 19:55 hodin bylo na shromáždění přítomno 8777 (de facto 8776,5). Shromáždění bylo
usnášeníschopné.
„Souhlasím s odvoláním současného výboru SVJ, tzn. pana Mgr. Pavla Kubanta, paní Ing.
Evy Zavoralové, pana Mgr. Jaroslava Jakubce, paní Heleny Hamplové a paní Soni
Vojtíškové a to s okamžitou platností“
Výsledek hlasování:
Hlasování 12: Odvolání stávajícího výboru SVJ
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 10 000 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech podílů = 5 001 podílů
Hlasovalo pro
8554,5 podílů = 85,55 %
Hlasovalo proti
0 podílů =
0%
Zdrželo se hlasování
222 podílů = 2,22 %
Současný výbor SVJ ve složení pan Mgr. Pavel Kubant, paní Ing. Eva Zavoralová, pan Mgr.
Jaroslav Jakubec, paní Helena Hamplová a paní Soňa Vojtíšková byl shromážděním SVJ
odvolán s a to s okamžitou platností – pro hlasovalo 8554,5 podílů (85,55 % všech podílů v
domě)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Předsedající poděkoval odvolaným členům výboru SVJ za velmi kvalitně odvedenou práci
v uplynulém období od 10.1. 2013 do dnešního dne a popřál jim hodně úspěchu do nové
volby a do jejich další práce.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 17 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
4.3
Volba nových členů výboru SVJ
Předsedající uvedl, že v řádné době před tímto shromážděním se po výzvě přihlásilo celkem
9 kandidátů na členství ve výboru SVJ, za což jim jménem svolavatelů shromáždění
poděkoval.
Poté předsedající přednesl seznam kandidátů na členství ve výboru SVJ v pořadí, tak jak se
přihlásili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pan Mgr. Pavel Kubant
Pan Mgr. Jaroslav Jakubec
Paní Helena Hamplová
Paní Soňa Vojtíšková
Pan Ing. Josef Schinzel
Pan Ing. Martin Táborský
Paní Renata Rýdlová
Paní Simona Křížová
Pan Josef Středa
– žádost kandidovat vyjádřil osobně 6.5. 2013
– žádost kandidovat vyjádřil osobně 6.5. 2013
– žádost kandidovat vyjádřila osobně 6.5. 2013
– žádost kandidovat vyjádřila osobně 6.5. 2013
– žádost kandidovat vyjádřil osobně dne 10.5. 2013
– žádost kandidovat vyjádřil e-mailem dne 12.5. 2013
– návrh ve schránce SVJ dne 12.5. 2013
– návrh ve schránce SVJ dne 12.5. 2013
– návrh ve schránce SVJ dne 12.5. 2013
Předsedající konstatoval, že všichni přihlášení kandidáti splňují podmínky členství ve výboru
SVJ, dle platných stanov SVJ (Čl. II, odst. 2) tzn. že, jsou vlastníky jednotek v našem domě a
jsou starší 18-ti let.
Předsedající se zeptal, zda ještě někdo další z přítomných vlastníků jednotek na shromáždění,
má zájem kandidovat na členství ve výboru SVJ. Nikdo se již nepřihlásil. Přihlásili se:
Předsedající požádal přihlášené kandidáty do výboru SVJ, aby před volbou jednotlivě se
krátce představili před shromážděním a vyjádřili svůj souhlas s kandidaturou.
Kandidáti o sobě řekli, jak dlouho žijí v našem domě, kde a jak jsou zaměstnáni a jak si
přestavují svoji práci ve výboru SVJ.
Předsedající poděkoval za představení kandidátů a přistoupil k volbě členů výboru.
Postupně podle pořadí, tak jak kandidáti vyjádřili svou žádost kandidovat a jak byly doručeny
návrhy a svůj souhlas s volbou, bylo provedeno hlasování o všech kandidátech.
Kandidaturu na členství ve výboru SVJ odmítla paní Renata Rýdlová a paní Simona Křížová.
Pan Josef Středa nebyl přítomen, jeho zástupce nevyjádřil vůli kandidiovat.
Do vlastní volby pokračovalo 6 kandidátů.
Jelikož paní Ing. Eva Zavoralová po odvolání z výboru již opětovně nekandidovala,
předsedající jí poděkoval za prospěšnou práci, kterou pro SVJ odvedla za dobu od 10.1. 2013
až do současné doby. Následoval krátký potlesk.
Poté předsedající přistoupil k hlasování o jednotlivých kandidátech na členství ve výboru SVJ.
V 19:57 hodin bylo na shromáždění přítomno 8695 podílů (86,95%). Shromáždění bylo
usnášeníschopné.
Byl vznesen dotaz, zda má někdo nějakou nejasnost či připomínku k postupu volby. Nikdo.
Poté předsedající přistoupil k jednotlivým volbám. Usnesení znělo:
„Souhlasím, aby pan/paní (slečna) „jméno a příjmení kandidáta“ byl zvolen za člena (ku)
výboru SVJ a to s okamžitou platností“.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 18 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Výsledky hlasování:
Hlasování 13: Volba pana Mgr. Pavla Kubanta do výboru SVJ
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 10 000 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech podílů = 5 001 podílů
Hlasovalo pro
8652,5 podílů = 86,53 %
Hlasovalo proti
0 podílů =
0%
Zdrželo se hlasování
43 podílů = 0,43 %
Pan Mgr. Pavel Kubant byl zvolen do výboru SVJ – pro hlasovalo 8652,5 podílů (86,52 %
všech podílů v domě)
Potlesk. K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Hlasování 14: Volba pana Mgr. Jaroslava Jakubce do výboru SVJ
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 10 000 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech podílů = 5 001 podílů
Hlasovalo pro
7356 podílů = 73,56 %
Hlasovalo proti
98 podílů = 0,98 %
Zdrželo se hlasování
1241 podílů = 12,41 %
Pan Mgr. Jaroslav Jakubec byl zvolen do výboru SVJ – pro hlasovalo 7356 podílů (73,56 %
všech podílů v domě)
Potlesk. K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Hlasování 15: Volba paní Heleny Hamplové do výboru SVJ
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 10 000 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech podílů = 5 001 podílů
Hlasovalo pro
7956 podílů = 79,56 %
Hlasovalo proti
0 podílů =
0%
Zdrželo se hlasování
739 podílů = 7,39 %
Paní Helena Hamplová byla zvolena do výboru SVJ – pro hlasovalo 7956 podílů (79,56 %
všech podílů v domě)
Potlesk. K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Hlasování 16: Volba paní Soňi Vojtíškové do výboru SVJ do výboru SVJ
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 10 000 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech podílů = 5 001 podílů
Hlasovalo pro
8535 podílů = 85,35 %
Hlasovalo proti
0 podílů =
0%
Zdrželo se hlasování
160 podílů =
1,6 %
Paní Soňa Vojtíšková byla zvolena do výboru SVJ – pro hlasovalo 8535 podílů (85,35 %
všech podílů v domě)
Potlesk. K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 19 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Hlasování 17: Volba pana Ing. Josefa Schinzela do výboru SVJ
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 10 000 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech podílů = 5 001 podílů
Hlasovalo pro
5879 podílů = 58,79 %
Hlasovalo proti
614 podílů = 6,14 %
Zdrželo se hlasování
2202 podílů = 22,02 %
Pan Ing. Josef Schinzel splnil stanovené kvorum, nebyl však zvolen do výboru SVJ, bude
registrován jako náhradník – pro hlasovalo 5879 podílů (58,79 % všech podílů v domě)
Potlesk. K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Hlasování 18: Volba pana Ing. Martina Táborského do výboru SVJ
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 10 000 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech podílů = 5 001 podílů
Hlasovalo pro
6346 podílů = 63,46 %
Hlasovalo proti
1051 podílů = 10,51 %
Zdrželo se hlasování
1280 podílů = 12,80 %
Pan Ing. Martin Táborský byl zvolen do výboru SVJ – pro hlasovalo 6346 podílů (63,46 %
všech podílů v domě)
Potlesk. K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Předsedající nově zvoleným členům výboru SVJ poblahopřál, potlesk a konstatoval, že
shromážděním vyli zvoleni za členy výboru:
1.
2.
3.
4.
5.
Pan Mgr. Pavel Kubant
Pan Mgr. Jaroslav Jakubec
Paní Helena Hamplová
Paní Soňa Vojtíšková
Pan Ing. Martin Táborský
– pro hlasovalo 86,52 % všech podílů
– pro hlasovalo 73,56 % všech podílů
– pro hlasovalo 79,56 % všech podílů
– pro hlasovalo 85,35 % všech podílů
– pro hlasovalo 63,46 % všech podílů
Jako náhradník za případně odstoupivšího člena výboru je registrován:
Pan Ing. Josef Schinzel – pro hlasovalo 58,79 % všech podílů
Paní Rýdlová vznesena pochybnost o reálnosti náhradníka na členství ve výboru. Žádala o
uvedení do zápisu.
Předsedající uvedl, že tak to bylo odhlasováno v jednacím a volebním řádu pro toto
shromáždění.
Tím byl tento bod programu ukončen.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 20 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
5. Ustanovení kontrolní komise, změna stanov týkající se kontrolní
komise a odvolání a volba členů kontrolní komise
5.1
Ustanovení kontrolní komise (revizora)
Předsedající objasnil důvody, které již několikrát zazněly.
Předsedající nejprve navrhl shromáždění, a to v souladu s článkem II, odstavec 12. stanov
SVJ, rozhodnout o zřízení kontrolní komise (revizora).
Nastal odchod některých členů, někteří se odregistrovali, někteří předali pro další jednání
plné moci.
V 20:13. hodin bylo na shromáždění přítomno 8409,5 podílů (84,1 %). Shromáždění bylo
usnášeníschopné.
„Souhlasím se zřízením kontrolní komise (revizora) jako jednoho z orgánů společenství
SVJ“.
Výsledky hlasování:
Hlasování 19: Zřízení kontrolní komise (revizora) SVJ
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 8409,5 podílů =100%
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % přítomných podílů = 4205 podílů
Hlasovalo pro
6059 podílů = 72,06 %
Hlasovalo proti
0 podílů =
0%
Zdrželo se hlasování
2350 podílů = 27,94 %
Zřízení kontrolní komise (revizora) SVJ bylo schváleno – pro hlasovalo 6059 podílů
(72,06 % přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
5.2
Změna stanov SVJ týkající se kompetencí kontrolní komise (revizora)
Předsedající seznámil shromáždění s návrhem, viz příloha č. 4, nutné změny stanov
související se zřízením kontrolní komise (revizora).
Předsedající vznesl dotaz, zda má někdo nějaký jiný návrh či doplňovací návrh.
Byl vznesen návrh paní Ing. Zavoralové proč volební období má být 5 let a né 3 roky.
Předsedající odpověděl, že nezná důvod, je tak uvedeno ve stanovách SVJ a vyplývá to
zřejmě i ze zákona a takto hovoří i vzorové stanovy. Nejprve by tedy měla být učiněna změna
stanov, která však není v tuto chvíli.
Pan Kubík navrhl, aby funkční období tohoto výboru bylo stanoveno třeba na dva roky a
počet členů byl snížen na tři, že pak se uvidí jak dál.
Předsedající řekl, že nechť tento návrh je řádně vznesen a poté připraven třeba na příštím
shromáždění neboť je k tomu nutné připravit změnu stanov. Nyní jsou stanovy měněny
z důvodu souvislostí s kontrolní komisí.
Hlasování aklamací – nevyjádřena vůle měnit funkční období volených orgánů na 3 roky.
Většina byla pro, tzn. ponechá se současný stav, změna musí být řádně připravena.
V 20:20 hodin bylo na shromáždění přítomno 8547 podílů (85,47 %). Shromáždění bylo
usnášeníschopné.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 21 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
„Souhlasím s přednesenou změnou stanov SVJ, týkající se kompetencí kontrolní komise a
odměňování volených orgánů SVJ“.
V průběhu probíhající volby došlo ke změně přítomných (zastoupených) na shromáždění,
takže ve 20:24 hodin bylo na shromáždění přítomno 8469,5 podílů (84,7.%). Shromáždění
bylo usnášeníschopné.
Výsledek hlasování:
Hlasování 20: Změna stanov SVJ, týkající se kompetencí KK a odměn volených orgánů
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 8469,5 podílů =100%
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃75 % přítomných podílů = 4205 podílů
Hlasovalo pro
7855,5 podílů = 92,75 %
Hlasovalo proti
0 podílů =
0%
Zdrželo se hlasování
614 podílů = 7,25 %
Návrh změny stanov SVJ, týkající se kompetencí KK a odměn volených orgánů byl
schválen, viz bod 4. zápisu – pro hlasovalo 7855,5 podílů (92,75 % všech podílů v domě)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
5.3
Odvolání členů kontrolní komise
Předsedající přistoupil k odvolání členů kontrolní komise. Přednesl návrh usnesení:
„Souhlasím s odvoláním členů kontrolní komise, tzn. slečny Petry Dvořáčkové, paní Ivy
Košíkové a pana Ing. Josefa Schinzela a to s okamžitou platností“.
Výsledek hlasování:
Hlasování 21: Odvolání členů kontrolní komise, tzn. slečny Petry Dvořáčkové, paní Ivy
Košíkové a pana Ing. Josefa Schinzela, a to s okamžitou platností
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 10 000 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech podílů = 5 001 podílů
Hlasovalo pro
8333,5 podílů = 83,34 %
Hlasovalo proti
0 podílů =
0%
Zdrželo se hlasování
136 podílů = 1,36 %
Členové kontrolní komise ve složení slečna Petra Dvořáčková, paní Iva Košíková a pan Ing.
Josef Schinzel byli shromážděním SVJ odvoláni s a to s okamžitou platností – pro hlasovalo
8333,5 podílů (83,34 % přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Předsedající poděkoval odvolaným členům kontrolní komise za velmi kvalitně odvedenou
práci v uplynulém období a popřál jim hodně úspěchu do nové volby a do jejich další práce a
života ať již budou či nebudou voleni či zvoleni.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 22 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
4.4
201 3
Volba členů kontrolní komise (revizora)
Předsedající přistoupil k volbě členů kontrolní komise či revizora.
Předsedající navrhnul, aby se volil pro nastávající období pouze 1 člen kontrolní komise tedy
revizor. Vznesl dotaz zda má někdo jiný návrh nebo proti návrh.
Nejprve se nepřihlásil nikdo, po chvíli však vznesla návrh paní MVDr. Mazurová a pan Ing.
Žáček, aby byli voleni 3 členové kontrolní komise.
Předsedající nechal hlasovat aklamací: Kdo je pro, aby byli voleni 3 členové kontrolní komise.
Shromáždění vyjádřilo souhlas. Bude volena 3 člennou kontrolní komise.
Předsedající uvedl, že v řádné době před tímto shromážděním se po výzvě přihlásili celkem
čtyři kandidáti na členství v kontrolní komisi SVJ, za což jim jménem svolavatelů shromáždění
poděkoval. Poté předsedající přednesl seznam kandidátů na členství v kontrolní komisi SVJ
v pořadí, tak jak vyjádřili svůj souhlas a požádal je, aby vyjádřili souhlas s kandidaturou:
1. Slečna Bc. Petra Dvořáčková – souhlas vyjádřila podmíněně, pokud by nikdo
jiný nechtěl kandidovat
2. Paní Iva Košíková
– kandidaturu odmítla
3. Pan Ing. Josef Schinzel
– vyjádřil souhlas
4. Pan Martin Táborský
– nemůže kandidovat, je již členem výboru SVJ
Zůstali tedy pouze dva kandidáti. Předsedající vyzval přítomné nechť se přihlásí někdo další
s návrhem či s vůlí kandidovat na členství v kontrolní komisi.
Pan Janků navrhl paní Ing. Evu Zavoralovou, která po chvíli zvažování situace nakonec
s kandidaturou souhlasila. Následoval krátký potlesk, dále navrhl pana Martina Jozu, který
odmítl kandidovat do kontrolní komise.
Nikdo další se již do kandidatury nezapojil.
V 20:24 hodin bylo na shromáždění přítomno 8469,5 podílů (84,7 %). Shromáždění bylo
usnášeníschopné.
„Souhlasím s volbou slečny, paní, pana „jméno a příjmení“ za člena kontrolní komise“
Výsledky hlasování:
Hlasování 22: Volba slečny Bc. Petry Dvořáčkové do kontrolní komise SVJ
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 10 000 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech podílů = 5 001 podílů
Hlasovalo pro
8349,5 podílů = 83,5 %
Hlasovalo proti
………. podílů =
0%
Zdrželo se hlasování
120 podílů =
1,2 %
Slečna Bc. Petra Dvořáčková byla zvolena za členku kontrolní komise SVJ – pro hlasovalo
8349,5 podílů (83,50 % všech podílů v domě)
Potlesk. K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 23 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Hlasování 23: Volba paní Ing. Evy Zavoralové do kontrolní komise SVJ
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 10 000 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech podílů = 5 001 podílů
Hlasovalo pro
8290,5 podílů = 82,91 %
Hlasovalo proti
0 podílů =
0%
Zdrželo se hlasování
179 podílů = 179 %
Paní Ing. Eva Zavoralová byla zvolena za členku kontrolní komise SVJ – pro hlasovalo
8290,5 podílů (82,91 % všech podílů v domě)
Potlesk. K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Hlasování 24: Volba pana Ing. Josefa Schinzela do kontrolní komise SVJ
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 10 000 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % všech podílů = 5 001 podílů
Hlasovalo pro
5890,5 podílů = 58,91 %
Hlasovalo proti
614 podílů = 6,14 %
Zdrželo se hlasování
1965 podílů = 19,65 %
Pan Ing. Josef Schinzel byl zvolen za člena kontrolní komise SVJ – pro hlasovalo 5890,5
podílů (58,91 % všech podílů v domě)
Potlesk. K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Zvoleni za členy kontrolní komise byli:
1. Slečna Bc. Petra Dvořáčková
2. Paní Ing. Eva Zavoralová
3. Pan Ing. Josef Schinzel
– pro hlasovalo 83,5 % všech podílů
– pro hlasovalo 82,9 % všech podílů
– pro hlasovalo 58,9 % všech podílů
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 24 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
6. Zpráva o hospodaření za rok 2012, hlasování o hospodaření a
schvalování finančního plánu na rok 2013
Předsedající vyzval paní Ing. Evu Zavoralovou, aby přednesla návrh účetní závěrky za rok
2012, zprávu o hospodaření za rok 2012 a finanční plán na rok 2013.
Paní Ing. Eva Zavoralová přednesla postupně výše uvedené dokumenty, které jsou k zápisu
přiloženy, viz příloha č. 6.
Vždy po přednesení určité části následovalo hlasování o návrhu plynoucího z příslušné části:
Účetní závěrka za rok 2012
Jelikož bylo řečeno, že účetní závěrka obsahuje položky, které nesvědčí o řádném
hospodaření SVJ v roce 2012 a bylo doporučeno neschválení těchto pochybných položek.
Konkrétně se jedná o následující položky:
- fakturace třetí osobě za služby, které mají za povinnost orgány společenství a
pověření domovní důvěrníci,
Josef Středa - vymáhání dluhu
449,00 Kč
Petr Středa - vyklizení komory
1 000,00 Kč
Jiří Špaček - webová prezentace – stránky
4 000,00 Kč
- neoprávněný nákup zboží nesouvisejícího s chodem domu:
přání 50tiny, karta SD 50tiny, fotorámeček 50tiny panu Špačkovi
1 203,00 Kč
pouzdro na mobil
199,00 Kč
káva, cukr, poděbradka schůze
335,00 Kč
- na vrub SVJ jsou připsány penále za pochybení, které způsobila některá konkrétní
osoba či firma zajišťující správu a účetnictví,
Všeobecná zdravotní pojišťovna - penále VZP za pozdní úhradu
572,00 Kč
- fakturace za odborný časopis, který se v dokumentaci SVJ nenachází, předán nebyl
ani po výzvě.
Verlag Dashofer - odborná literatura pro společenství vlastníků
2 843,00 Kč
Celkem
10.601 Kč
Na základě doporučení řešit výše uvedené položky jako pohledávku a uložit správci opravu
účetní závěrky, nebyla tedy účetní závěrka za rok 2012 schvalována, ale bylo navrženo učinit
následující usnesení:
„Souhlasím, aby výbor SVJ uložil současnému správci, aby provedl v letošním roce opravu
výše uvedených položek z účetní závěrky, které byly čerpány z našeho fondu oprav a aby
tyto byly vedeny jako pohledávka a výbor SVJ aby škodu na prostředcích SVJ vymáhal po
odpovědných osobách“.
Zeptal se, zda všichni porozuměli přednesenému a zda má k tomu někdo dotaz či jiný návrh.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 25 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
V 20:40 hodin bylo na shromáždění přítomno 8469,5 podílů (84,7 %). Shromáždění bylo
usnášeníschopné.
Výsledky hlasování:
Hlasování 25: Uložení správci provést opravu účetní závěrky za rok 2012 a uložení výboru
SVJ provádět vymáhání pohledávky
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 8469,5 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % přítomných podílů =4235podílů
Hlasovalo pro
5893,5 podílů = 69,58 %
Hlasovalo proti
0 podílů =
0%
Zdrželo se hlasování
2576 podílů = 30,42 %
Návrh usnesení uložit správci provést opravu účetní závěrky za rok 2012 a uložit výboru
SVJ provádět vymáhání pohledávky byl schválen – pro hlasovalo 5893,5 podílů (69,58 %
přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Předsedajícím bylo řečeno, že opravená účetní závěrka bude schvalována na příštím
shromáždění konaném na podzim roku 2013.
Zpráva o hospodaření za rok 2012
Následovalo přednesení Zprávy o hospodaření za rok 2012.
Po přednesení návrhu převést příjmy z reklam a pronájmů ve výši 113.666,00 Kč do fondu
oprav, předsedající sdělil, že ze zákona mají vlastníci právo si příjem z pronájmu a reklam
rozdělit dle spoluvlastnických podílů. Předsedající navrhl, aby se uvedená částka
113.666,00 Kč, stejně jako v minulosti odsouhlasila převést do fondu oprav.
Byl vznesen dotaz, zda má někdo návrh, aby se příjmy z pronájmů a z reklam rozdělily mezi
vlastníky nebo jiný návrh? Nikdo se nepřihlásil. Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu
usnesení:
Výsledky hlasování:
Hlasování 26: Schvalování o převodu příjmu z pronájmu a reklam
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 8469,5 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % přítomných podílů =4235podílů
Hlasovalo pro
8469,5 podílů = 100 %
Hlasovalo proti
0 podílů =
0%
Zdrželo se hlasování
0 podílů =
0%
Návrh usnesení převést příjmy z pronájmu a reklam ve výši 113.666,00 Kč do fondu oprav
byl schválen – pro hlasovalo 8469,5 podílů (100 % přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
O hospodářském výsledku, vzhledem k nutné opravě účetní závěrky, bude rozhodováno na
příštím shromáždění na podzim 2013.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 26 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Po dokončení přednesení zprávy o hospodaření bylo přistoupeno k vyjádření souhlasu
s dokumentem Zpráva o hospodaření za rok 2012, přičemž bylo zdůrazněno, že se nejedná o
schvalování způsobu hospodaření za rok 2012, ale o schvalování formální a obsahové úrovně
dokumentu Zpráva o hospodaření za rok 2012. Předsedající doporučil schválit zprávu o
hospodaření za rok 2012 jako kvalitně připravený dokument, který odhaluje nedostatky
v hospodaření. Poté přednesl návrh usnesení na schválení zprávy o hospodaření za rok 2012.
„Schvaluji přednesenou zprávou o hospodaření SVJ za rok 2012“
Předsedající vznesl dotaz, zda všichni pochopili přednesenou zprávu či zda má k ní někdo
připomínku? Nikdo se nepřihlásil, poté přistoupil k hlasování o schválení Zprávy o
hospodaření za rok 2012.
Výsledky hlasování:
Hlasování 27: Schvalování zprávy o hospodaření za rok 2012
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 8469,5 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % přítomných podílů = 4235 podílů
Hlasovalo pro
7197,7 podílů = 84,98 %
Hlasovalo proti
0 podílů =
0%
Zdrželo se hlasování
1271,8 podílů = 15,02 %
Zpráva o hospodaření za rok 2012 byla schválena – pro hlasovalo 7197,5 podílů (84,98 %
přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Poté byl přednesen návrh finančního plánu na rok 2013.
Do jednání shromáždění vstoupil ve 20:55 hod zástupce pronajímatele jednací místnosti a
upozornil na skutečnost, že čas pronájmu místnosti vypršel a že není možné jej prodloužit,
byl ochoten tolerovat ještě dalších maximálně 10 až 15 minut s tím, že již budou postupně
uváděny prostory do původního stavu.
Předsedající na situaci reagoval návrhem odsunout méně důležité neprojednané body do
příštího jednání shromáždění a ve zkráceném režimu hlasovat pouze o dvou důležitých
usneseních. Námitky nebyly vzneseny. Návrh byl přijat.
O schvalování finančního plánu na rok 2013, v rámci bodu číslo 6. programu již z časových
důvodů nebylo hlasováno – tato část byla přesunuta na podzim 2013.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 27 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
7. Odvolání původního správce CESORG Centrum bytové správy
spol. s r.o. a volba nového správce domu
Bod programu řešen v zkráceném režimu. Krátce byly řečeny důvody pro navrhované
odvolání původně zvoleného správce firmu CESORG a pro volbu správce firmu T-Mont s.r.o.
jako vítěze uskutečněného výběrového řízení. Výstupy z výběrového řízení byly již od
zahájení shromáždění k dispozici na stolech v jednací místnosti.
Předsedající vznesl dotaz, zda Má někdo dotaz či jiný návrh či doplňující návrh?
Nestalo se tak.
Poté dal hlasovat o návrhu:
V 21:05 hodin bylo na shromáždění přítomno 8469,5 podílů (84,7 %). Shromáždění bylo
usnášeníschopné.
Technická poznámka: V této době se ukončil zvukový záznam z technických důvodů (patrně
zdroj el. energie), zjištěno až po ukončení shromáždění, při tvorbě zápisu.
Navrhujeme vlastníkům jednotek přijmout následující usnesení:
„Souhlasím s odvoláním firmy CESORG a s ustanovením firmy T-Mont s.r.o. jako správce
SVJ za cenu za poskytované služby ve výši 74,- Kč bez DPH za jednu bytovou jednotku
s účinností od 1. 9. 2013 a současně souhlasím s pověřením výboru SVJ, aby uzavřel
s firmou T-Mont s.r.o. mandátní smlouvu na výkon správy domu a vedení účetnictví SVJ.“
Paní Renata Rýdlová se přihlásila s dotazem: Zda se jedná o cenu 74,- Kč včetně DPH či bez
DPH?
Předsedajícím bylo odpovězeno, že v návrhu usnesení je uvedeno bez DPH a že to tak i
zaznělo. Poté přečetl ještě jednou část návrhu usnesení týkající se volby nového správce a
zeptal se, zda má ještě někdo nějakou nejasnost? Nikdo se již nepřihlásil, tak přistoupil
k hlasování.
Výsledky hlasování:
Hlasování 28: Odvolání firmy CESORG a volba firmy T-Mont s r.o. jako správce domu
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 8469,5 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃75 % přítomných podílů = 6353 podílů
Hlasovalo pro
6446,5 podílů = 76,11… %
Hlasovalo proti
0
podílů = ……0… . %
Zdrželo se hlasování
2023. podílů = 23,89 %
Firma CESORG byla odvolána a firma T-Mont s.r.o. byla zvolena jako správce domu – pro
hlasovalo 6446,5 podílů (76,11 % přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 28 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
8. Žaloba na SVJ podaná panem Špačkem
Bod programu se z časových důvodů neuskutečnil a byl přesunut do programu příštího
jednání shromáždění vlastníků, které se bude konat na podzim 2013.
Vlastníci jednotek budou s obsahem příspěvku vyrozuměni jeho zveřejněním na nástěnky
v domě a na internetové stránky SVJ. Kopie usnesení soudu a vznesené žaloby je přiložena
k zápisu z jednání, viz příloha č. 7.
9. Právní zastupování SVJ ve věci žaloby SVJ a ve věci vymáhání
náhrady způsobených škod na finančních prostředcích SVJ za
období 2003 – 2012
Bod programu se z časových důvodů neuskutečnil a byl přesunut do programu příštího
jednání shromáždění vlastníků, které se bude konat na podzim 2013.
Vlastníci jednotek budou s obsahem příspěvku vyrozuměni jeho zveřejněním na nástěnky
v domě a na internetové stránky SVJ.
10.
Změna výše měsíčního příspěvku do fondu oprav za
nebytové jednotky z 80,- na 20,- Kč za podíl a zrušení
vícenákladů 6,- Kč za podíl pro pronajímané byty (sjednocení
výše příspěvku v domě na 20,- Kč za podíl)
Předsedající provedl na krátké objasnění důvodu pro schvalování navrhovaného usnesení,
kterým je zajištění kontinuity a souladu skutečnosti a řádně přijatých usnesení. Podklady
k vývoji výše příspěvků do fondu oprav, dle přijatých usnesení na předchozích
shromážděních, byly k dispozici na stolech v jednací místnosti. Podrobnější objasnění návrhu
je k dispozici po vyžádání v místnosti SVJ.
Předsedající navrhnul vlastníkům jednotek přijmout následující usnesení:
V 21:10 hodin bylo na shromáždění přítomno 8469,5 podílů (84,7.%). Shromáždění bylo
usnášeníschopné.
„Souhlasím v souladu se zákonem o vlastnictví bytů se snížením příspěvku do
fondu oprav za jeden podíl nebytových jednotek z 80,- Kč na 20,- Kč s účinností
od 1. března 2013, současně souhlasím se zrušením vícenákladů ve výši 6,- Kč
za podíl, které jsou předepisovány vlastníkům bytových jednotek, kteří své
byty pronajímají, a to s účinností od 1. června 2013. Výše příspěvku za podíl
pro bytové jednotky se nemění a zůstává na hodnotě 20,- Kč za podíl. Částky
jsou vztaženy k časovému údaji 1 měsíc.“
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 29 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Předsedající vznesl dotaz: Má někdo jiný návrh či pozměňovací návrh?
Přihlásil se pan Josef Neumann zastupující vlastníka nebytových prostor s návrhem, aby
účinnost navrhované změny byla datována k 1.11. 2010, tedy k datu kdy současní vlastníci se
stali majiteli nebytových prostor s tím, že součástí kupní smlouvy byla Dohoda o narovnání
ze dne 15. září 2010, kterou došlo k ukončení soudního sporu mezi MRFP a SVJ,
zastoupeném tehdejšími statutárními zástupci, ve které je jasně stanoven příspěvek do
fondu oprav ve výši 20,-Kč, stejně, jako je tomu u bytů a k žádnému navýšení částky dohodou
všech vlastníků od té doby nedošlo. Tato částka jim byla po odkoupení nebytových prostor i
takto předepisována.
Předsedající odpověděl tazateli, že předpis nižší částky než té, která je řádně odsouhlasena
shromážděním vlastníků a zaznamenána v zápisu z příslušného shromáždění (29.9. 2004) byl
shledán jako pochybení odpovědných osob a že probíhá šetření tohoto pochybení a pokud
se prokáže, že tímto vznikla škoda na prostředcích SVJ, pak tím, že by se schválila platnost
usnesení dle navrhovaného termínu, tak by tímto výrokem si shromáždění znemožnilo
následné vymáhání vzniklé škody a krylo by závažné porušení dříve vydaného usnesení.
Předsedající vyjádřil přesvědčení, že noví vlastníci nebytových prostor ve věci platby
příspěvku do fondu oprav nikterak nepochybili a že ze strany SVJ není důvod v této věci po
nich požadovat nějaké doplacení vzniklého rozdílu.
Předsedající nechal hlasovat aklamací, zda shromáždění souhlasí s návrhem pana Neumanna
na změnu platnosti navrženého usnesení týkajícího se příspěvku do fondu oprav za nebytové
jednotky. Shromáždění nesouhlasilo s pozměňovacím návrhem.
Předsedající vznesl dotaz, zda má ještě někdo nějaký jiný návrh či připomínku? Nikdo se již
nepřihlásil.
Poté předsedající opět přednesl původní návrh usnesení a o návrhu dal hlasovat:
Výsledky hlasování:
Hlasování 29: Snížení výše příspěvku do FO pro nebytové prostory z 80,- Kč na 20,- Kč
s účinností od 1. března 2013 a zrušení vícenákladů ve výši 6,- Kč za podíl, které jsou
předepisovány vlastníkům bytových jednotek, kteří své byty pronajímají, a to s účinností
od 1. června 2013…..
Počet přítomných / výchozí údaj pro výpočet 8469,5 podílů = 100 %
Počet potřebný pro schválení návrhu
˃50 % přítomných podílů = 4235 podílů
Hlasovalo pro
8048,5 podílů = 95,03 %
Hlasovalo proti
0 podílů =
0 %
Zdrželo se hlasování
421 podílů =
4,97 %
Snížení výše příspěvku do FO pro nebytové prostory z 80,- Kč na 20,- Kč s účinností od 1.
března 2013 a zrušení vícenákladů ve výši 6,- Kč za podíl, které jsou předepisovány
vlastníkům bytových jednotek, kteří své byty pronajímají, a to s účinností od 1. června
2013 bylo schváleno – pro hlasovalo 8048,5 podílů (95,03 % přítomných)
K výsledku hlasování nikdo nevznesl připomínku či rozpor.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 30 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
11.
201 3
Zajištění televizní technologie – koncepce pro náš dům
Bod programu se z časových důvodů neuskutečnil a byl přesunut do programu příštího
jednání shromáždění vlastníků, které se bude konat na podzim 2013.
Vlastníci jednotek budou s obsahem příspěvku vyrozuměni jeho zveřejněním na nástěnky
v domě a na internetové stránky SVJ.
12.
Diskuze
Bod programu se z časových důvodů neuskutečnil a byl přesunut do programu příštího
jednání shromáždění vlastníků, které se bude konat na podzim 2013.
Vlastníci jednotek budou s obsahem doručených písemných dotazů vyrozuměni jich
zveřejněním včetně odpovědi na nástěnky v domě a na internetové stránky SVJ.
Do diskuse byly přihlášeny (doručeny) následující příspěvky:
Diskuzní příspěvek č. 1
Diskutující:
Odpověď:
Klimatizační jednotky na vnějším plášti domu
Mgr. Nela Dosedělová – písemný dotaz
Souhlas se změnou vnějšího vzhledu by mělo vyjádřit 100 %
hlasů všech vlastníků v domě, přípustné je 75 % hlasů všech
vlastníků, v případě že prokazatelně nelze zajistit vyjádření
všech vlastníků (což v našem domě lze uznat) – vyjádřeno
hlasováním na shromáždění. Připouští se i písemné vyjádření
souhlasu, schvalovací listina musí v případě schvalovatele
obsahovat minimálně následující položky – jméno a příjmení
vlastníka jednotek v domě, počet podílů, trvalé bydliště, typ
(OP, PAS) a číslo průkazu totožnosti. Technické požadavky:
nesmí být narušen zateplovací systém domu, tzn., že
to musí poté provádět odborně způsobilá osoba
(osoby),
musí být zajištěno, že kapající voda nebude kapat na
fasádu, že hlukové parametry nebudou převyšovat ve
dne 45 decibel, v noci 40 decibel (tak je to podle
zákona), 1x za rok má být zajištěno vyčištění (právě
kvůli té hlučnosti).
Diskuzní příspěvek č. 2
Diskutující:
Odpověď:
Jak je to se sbíranými souhlasy k prodejně pečiva v rámci
nebytových prostor.
Pan Bruna – předán diskusní lístek na shromáždění
Objasnění bude zveřejněno na nástěnkách v domě.
Diskuzní příspěvek č. 3
Diskutující:
Odpověď:
Návrh odměny za kontrolu hospodaření
Paní Košíková – předán diskusní lístek na shromáždění
Bude řešeno na příštím shromáždění
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 31 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
13.
201 3
Závěr shromáždění
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 32 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Svolávací listiny mandátů pro svolání shromáždění
Příloha č. 1
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 33 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 34 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 35 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Pozvánka na mimořádné shromáždění
201 3
Příloha č. 2
Vloženo dne 26.4.2013 do schránek vlastníků jednotek, poštou rozesláno dne 25.4 2013:
POZVÁNKA
Vlastníci jednotek s mandátem větším než 25% podílů v domě,
v souladu s článkem III, odstavec 3, Stanov společenství vlastníků jednotek,
svolávají na den
13. května 2013 v 17:30 hodin
v jídelně ZŠ Závodu Míru
SHROMÁŽDĚNÍ
Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 1893, 1894, 1895
ul. K Polabinám, Pardubice
Program shromáždění:
1. Prezence a zahájení shromáždění – řídící shromáždění, jednací řád,
program shromáždění, zapisovatel, skrutátoři, ověřovatel zápisu
2. Změna stanov – zplnomocňování k zastupování na shromáždění, změna
kvora pro volbu členů volených orgánů společenství (soulad se ZOVB)
3. Odvolání bývalého výboru SVJ, odvolání stávajícího výboru SVJ a volba
nového výboru SVJ (soulad se ZOVB)
4. Ustanovení kontrolní komise, změna stanov týkající se kontrolní komise a
odměn volených orgánů, odvolání a volba členů kontrolní komise
5. Výsledky kontroly hospodaření a přijatá opatření k nápravě
6. Zpráva o hospodaření za rok 2012, hlasování o hospodaření a schvalování
finančního plánu na rok 2013
7. Odvolání původního správce CESORG Centrum bytové správy spol. s r.o.
(shromáždění o odvolání dosud nerozhodlo) a volba nového správce domu
8. Žaloba na SVJ podaná panem Špačkem – seznámení s obsahem, postup SVJ
9. Právní zastupování SVJ ve věci žaloby SVJ a ve věci vymáhání náhrady
způsobených škod na finančních prostředcích SVJ za období 2003 – 2012
10. Změna výše měsíčního příspěvku do fondu oprav za nebytové jednotky z 80,na 20,- Kč za podíl a zrušení vícenákladů 6,- Kč za podíl pro pronajímané byty
(sjednocení výše příspěvku v domě na 20,- Kč za podíl – soulad se ZOVB)
11. Zajištění televizní technologie – koncepce pro náš dům
12. Diskuse
13. Závěr
Poznámka: ZOVB = zákon o vlastnictví bytů
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 36 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Svolávací listina, jednací řád, zpráva o kontrole hospodaření, zpráva o hospodaření,
záznam o výběrovém řízení na nového správce, návrhy změn stanov a další důležité
podklady pro připravovaná usnesení jsou k dispozici na nástěnkách ve vchodech
domu, internetových stránkách SVJ a v tištěné verzi k pročtení po dohodě v místnosti
výboru SVJ.
Shromáždění musí přijmout důležitá rozhodnutí, související s konsolidací
situace v domě. Schvalování usnesení bude vyžadovat velkou účast vlastníků!
Přijďte v hojném počtu vyjádřit svoji vůli!
V případě, že se sami nebudete moci jednání zúčastnit, zplnomocněte za sebe
někoho jiného, komu důvěřujete. Využijte k tomu přiložený vyplněný formulář plné
moci. Podpisy nemusí být úředně ověřeny. Zplnomocňování zastupování na
shromážděních se bude muset v počátku tohoto shromáždění legalizovat změnou
stanov. Pro jejich změnu musí vyjádřit svůj souhlas více než 75 % zúčastněných
podílů na shromáždění. Nebude-li o této změně stanov rozhodnuto kladně, pak do
budoucna zastupování jinými osobami na společných shromážděních nebude již
možné!
Za změnu termínu shromáždění se Vám omlouváme. Hlavním důvodem byla
žaloba na naše SVJ, kterou podal dlouholetý člen bývalého výboru SVJ pan Miroslav
Špaček. Tato událost si vyžádala časovou i obsahovou změnu původně
navrhovaného programu, jakož i opětovné vyhotovení pozvánek a jejich distribuci
vlastníkům ve stanovené lhůtě.
Z důvodu nesouladu stanov našeho SVJ s ustanovením zákona o vlastnictví bytů
bude na shromáždění uskutečněna nová volba orgánů společenství. Máte možnost
využít této příležitosti k přihlášení se za kandidáty do volených orgánů. Též můžete
navrhnout vlastníky, o nichž jste přesvědčeni, že budou ochotni účelně a s péčí
řádných hospodářů opatrovat a spravovat náš společný majetek.
Zároveň Vás upozorňujeme na skutečnost, že se naše shromáždění zřejmě
časově protáhne, ale, prosíme, věřte, že rozsah a význam připraveného
programu to vyžadují.
Těšíme se na setkání s Vámi a doufáme, že nás podpoříte v započatém úsilí o
nastolení vstřícnějšího, hospodárnějšího a průhlednějšího řešení problematiky
bydlení a života v našem domě.
V Pardubicích dne 25. dubna 2013
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Za svolavatele shromáždění
Stránka 37 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
PLNÁ MOC
Já, podepsaný(á)…………………………………………….… narozený(á) ……..….….
bytem ………………………………..…………………………………..…….....................
vlastník jednotky (č.bytu)…………. v domě čp. ……………. K Polabinám, Pardubice
uděluji tímto plnou moc
panu (paní) …………………………………………………….. narozený(á) ……………..
bytem ……………………………………..………………………….………………………..
k zastupování při jednání na Shromáždění vlastníků jednotek čp. 1893, 1894,
1895, K Polabinám, Pardubice, konaném dne 13. května 2013, včetně oprávnění
k přijímání rozhodnutí a hlasování v projednávané věci.
V Pardubicích dne ………………………..
…………………………………….….
vlastnoruční podpis vlastníka
Plnou moc ve výše uvedeném rozsahu přijímám:
V Pardubicích dne ……..…………………
……………………………………..….
vlastnoruční podpis zástupce
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 38 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Sdělení vyvěšené dne 27.4.2013 ve společných prostorách v domě:
V souladu s článkem III, odstavec 3. stanov SVJ, svolavatelé s mandátem větším než 25% podílů v domě
SVOLÁVAJÍ
dne 13. května 2013 (pondělí) od 17:30 hodin
v jídelně ZŠ Závodu Míru
SHROMÁŽDĚNÍ
Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 1893, 1894, 1895 ul. K Polabinám, Pardubice
Program shromáždění:
viz pozvánky ve schránkách a na nástěnkách
Shromáždění bude činit důležitá rozhodování, vyžadující vysokou účast vlastníků, přijďte vyjádřit svoji vůli.
26. dubna 2013
i
Těšíme se na setkání s Vámi
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
svolavatelé shromáždění
Stránka 39 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Prezenční listiny shromáždění
201 3
Příloha č. 3
Souhrn listin po jednotlivých vchodech (3x4 listy) – celkem 12 listů A4
K výtisku č. 1, originál, který je uložen v dokumentaci SVJ, je přiloženo 36 lístků plných mocí.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 40 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 41 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 42 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 43 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 44 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 45 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 46 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 47 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 48 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 49 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 50 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 51 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 52 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Změna stanov SVJ
201 3
Příloha č. 4
zřízení a kompetence kontrolní komise (revizora), odměňování volených
orgánů společenství
Navrhujeme shromáždění k odsouhlasení změn textu Stanov společenstvím vlastníků
jednotek v domě čp. 1893, 1894, 1895 ul. K Polabinám, Pardubice:
takto:
Čl. II Orgány společenství
1) v odstavci 1. vložit písmeno
a) shromáždění vlastníků jednotek v domě (dále jen
„shromáždění“).
b) výbor společenství (dále jen „výbor“).
c) kontrolní komise (revizor)
2) doplnit text odstavce
2. Výbor a kontrolní komisi (revizora) volí a odvolává
shromáždění. Členem výboru a kontrolní komise
(revizorem) může být pouze vlastník jednotky v domě,
starší 18 let.
3) změnit text odstavce
4. Funkční období členů výboru a členů kontrolní
komise (revizora) činí 5 let a počíná dnem jejich
zvolení. Na svém prvním zasedání výbor volí předsedu a
místopředsedu, kontrolní komise volí předsedu. První
zasedání výboru a kontrolní komise svolávají jejich
nejstarší členové, kteří také řídí zasedání orgánů do
zvolení jejich předsedů.
4) vložit odstavec
6. Členům kontrolní komise (revizorovi) může být
poskytnuta jednorázová odměna za mimořádné úsilí
na návrh kontrolní komise (revizora). Udělení
odměny a její výši schvaluje shromáždění.
5) změnit text odstavce
7. Členům výboru je poskytována měsíční odměna za
výkon funkce ve výši:
člen výboru 1 500,- Kč, místopředseda 2 000,- Kč,
předseda výboru 2 499,-Kč. Dále členům výboru může
být poskytnuta jednorázová odměna odsouhlasená
shromážděním za mimořádné úsilí na návrh výboru.
6) doplnit text odstavce
8. Člen výboru i člen kontrolní komise (revizor) může
být volen opětovně.
7) doplnit text odstavce
9. Člen výboru i člen kontrolní komise (revizor) může
být během funkčního období shromážděním odvolán,
jestliže závažným způsobem nebo opakovaně poruší
povinnosti vyplívající z činnosti voleného orgánu
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 53 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
společenství, případně, je-li neomluveně nečinný po
dobu nejméně šesti měsíců.
8) doplnit text odstavce
10. Člen výboru i člen kontrolní komise může během
funkčního období odstoupit. Odstoupení oznamuje člen
výboru i člen kontrolní komise písemně orgánu
společenství, jehož je členem. Odstoupení je účinné ode
dne, kdy jej vzal výbor na vědomí. Pokud výbor
nevezme odstoupení na vědomí do třiceti dnů ode dne
doručení oznámení člena o odstoupení, zaniká
odstupujícímu členovi jeho funkce třicátým dnem po
doručení oznámení o odstoupení z funkce.
9) doplnit text odstavce
11. Za člena výboru i člena kontrolní komise
(revizora), který odstoupil nebo byl odvolán, provede
shromáždění novou volbu, a to do 60 dnů po zániku
jejich funkce.
10) doplnit text odstavce
12. Kontrolní komise (revizor) není povinný orgán
společenství. Shromáždění může rozhodnout o zřízení
kontrolní komise (revizora) nebo o zrušení kontrolní
komise (revizora).
11) vložit nový článek
Čl. IV(a)
Kontrolní komise (revizor)
1. Kontrolní komise (revizor) je kontrolním orgánem společenství, který je
oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na
činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní komise (revizor) nebo její
pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství a
vyžadovat od výboru potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Kontrolní
komise (revizor) odpovídá pouze shromáždění a je nezávislá(ý) na ostatních
orgánech společenství.
2. Kontrolní komise (revizor) je až tříčlenná a volí ji (jej) shromáždění stejným
způsobem, jakým se volí výbor. Ze svých členů volí kontrolní komise svého
předsedu, který svolává a řídí jednání kontrolní komise. Z jednání kontrolní
komise se pořizuje zápis. Revizor pořizuje záznam své činnosti.
3. Kontrolní komise (revizor) v rámci své působnosti zejména
a) kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se
zákonem o vlastnictví bytů a se stanovami společenství,
b) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru určené k
projednání na schůzi shromáždění,
c) podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
d) může podat výboru nebo pověřenému vlastníkovi zprávu o nedostatcích
zjištěných při své kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na
jejich odstranění,
e) může se účastnit jednání výboru.
Poznámka: Tučně = nově doplněný nebo změněný text.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 54 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Příloha č. 5
Zpráva o kontrole hospodaření SVJ za období od 11.9. 2003 do
31.12. 2012
Na základě usnesení shromáždění vlastníků jednotek v domě čp. 1893, 1894, 1895 ul.
K Polabinám, Pardubice (SVJ) konaného dne 10. 1. 2013, které uložilo provést důslednou
kontrolu a zjištění stavu hospodaření a připravit podklady a návrhy shromáždění SVJ k
navedení lepšího stavu., byla provedena kontrola hospodaření a vedení účetnictví za celé
období od vzniku SVJ 11.9. 2013 až do konce roku 2012.
Při kontrole hospodaření byly zjištěny závažné nedostatky a pochybení a u případů, kde to
bylo reálné, bylo provedeno i zdokumentování pochybení a vyčíslení odhadovaných škod.
Nejzávažnější zjištěná pochybení, u kterých vzniklo podezření, že by se mohlo jednat o
porušení některého zákona a kde by se mohlo jednat i o prokazatelnou trestnou činnost, byly
předány orgánům činným v trestním řízení. V podstatě se jednalo o to, že jsme se připojili
k trestnímu oznámení proti neznámému pachateli, které bylo již podáno a poskytli k tomu
potřebné podklady a důkazné materiály. Šetření provádí PČR.
K prošetření zda byla či nebyla spáchána trestná činnost, byly předány následující zjištěné
pochybnosti:
1) Nepodložené výběry hotovosti přes bankomat
Kontrolou výpisů z bankovního účtu a účetních knih (účetní sestavy) bylo zjištěno
podezření, že byl v minulosti opakovaně (celkem 7x) proveden podezřelý výběr
finanční hotovosti platební kartou z bankomatu. Tyto finanční prostředky nebyly
vloženy do pokladny a nebylo tedy možno dohledat, k čemu byly použity. Tyto
finanční prostředky však byly zaúčtovány do nákladů (tzv. čerpání) fondu oprav.
2) Neoprávněné a podezřelé nákupy a fakturace nesouvisející se správou a chodem
domu
Kontrolou zápisů z jednání výboru a účetních dokladů (účtenek a faktur) bylo zjištěno
podezření, že bylo nakupováno zboží a propláceny faktury za zboží a služby, které
nesouvisejí s chodem a provozem domu nebo jsou neúměrné či neoprávněné.
Bylo zjištěno, že v několika případech bylo zboží nakoupeno a zřejmě i užíváno jinými
odběrateli než SVJ (např. Špaček Pavel, Life Profit s.r.o.) a přitom byly zaúčtovány do
účetnictví SVJ. V některých případech byly fakturovány firmou Life Profit s.r.o.,
služby, které jsou přitom zahrnuty do smluvně upraveného rozsahu služeb v rámci
mandátní smlouvy pro správu a účetnictví a také nákup zboží (cartridge do tiskáren
které nikdy SVJ nevlastnilo apod.) sloužící evidentně pro někoho jiného než SVJ, tyto
položky však byly účtovány SVJ. Dalšími zjištěnými pochybeními v rámci této kauzy
jsou proplacené faktury za podklady a poradenství k nebytovým prostorům (2x
faktura firmě Rýdl, 1x firmě Life Profit s.r.o. a 1x Ing. Briatka), SVJ nikdy nebylo
vlastníkem nebytových prostor, proto měly být fakturace směřovány vlastníkovi a
nikoliv SVJ, prodej nebytových prostorů není v souvislost s činností SVJ. Pokud SVJ
poskytovalo nějaké důležité podklady, kalkulace či informace související s přípravou
prodeje nebytových prostor, pak naopak, měly být tyto činnosti provedeny za úplatu
a o zisku pak v souladu se ZOVB měly rozhodovat spoluvlastníci na shromáždění.
V řadě proplacených pokladních dokladů se pak jedná o proplacení např.
hygienických potřeb a čisticích prostředků pro domácnost (např. elektrický fén apod.)
a nákupy výpočetní a komunikační techniky proplacené z pokladny SVJ pro zjevně jiné
účely a uživatele než pro zajištění chodu domu pověřenými orgány. Jako krajně
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 55 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
neetické a nehospodárné se pak jeví pochybení související s proplácením
nesouvisejících nákladů z prostředků SVJ kdy bylo zjištěno proplácení účtenek a
paragonů za alkoholické nápoje, soukromé dary, pochutiny a další blíže
nespecifikované občerstvení v tisícových částkách na občerstvení bývalého výboru a
v některých případech i jejich rodinných příslušníků – jednalo se o oslavy po
proběhlých výročních shromážděních, oslavy vánoc, oslavy nového roku apod.
Někteří vlastníci jednotek v domě se tak chovali v tomto směru velmi poživačně a to
na úkor ostatních spoluvlastníků SVJ.
3) Odklonění peněz SVJ jejich vyplacením z pokladny v hotovosti na úhradu
podezřelých faktur
Kontrolou proplacených faktur, účetních dokladů a zápisů z jednání výboru SVJ bylo
zjištěno, že bylo proplaceno několik velmi podezřelých faktur a to vždy v hotovosti
z pokladny SVJ ve statisícových a desetitisícových částkách. Zjištěny byly chybějící
údaje na výdajových pokladních dokladech, kdy vůbec není zřejmé, kdo částku
v hotovosti z pokladny přijal, chybí ověření totožnosti příjemce, podpis osoby, která
částku převzala, kdo ji vlastně z pokladny vyplatil a další důležité údaje, které má
výdajový pokladní doklad splňovat. O náležitostech a údajích na fakturách nemluvě.
Prostředky byly vyplaceny v hotovosti přes pokladnu. Vyplacené částky byly zahrnuty
do účetnictví SVJ.
4) Neoprávněné vyplácení odměny za vedení pokladny členu výboru a neoprávněné
navyšování odměn nad rámec stanovený stanovami SVJ
Kontrolou bylo zjištěno, že tehdejší výbor SVJ, na základě návrhu tehdejšího předsedy
(Mgr. Miroslava Špačka), odsouhlasil na jednání výboru dne 3.3 2004 (hlasovalo
100% pro), že bude trvale vyplácena odměna pověřenému členu výboru vedením
pokladny a to měsíčně ve výši 700,- Kč čistého. Toto rozhodnutí nikdy nebylo
předloženo shromáždění vlastníků jednotek k odsouhlasení. Ve stanovách SVJ není
zakotvena speciální funkce pokladníka, ani není stanovena separátně žádná výše
odměny některému členu výboru za vedení pokladny. Důvodně se tak domníváme, že
bylo porušeno ustanovení stanov SVJ článek III, odstavec 2., písmeno f) kde se praví:
„Do výlučné pravomoci shromáždění náleží rozhodování o stanovení výše odměny
členům výboru.“
Dále bylo kontrolou zjištěno, že tehdejší výbor SVJ si odměny schválené
shromážděním SVJ, jejichž výše je přesně specifikována ve stanovách SVJ, vyplácel,
jako čistou částku tzn., že je svévolně navyšoval o zákonné odvody (např. daň ze
závislé činnosti) a takto navýšené je účtoval SVJ. Bylo porušeno ustanovení stanov
SVJ, Čl. II, odstavec 7. kde bylo uvedeno: „Členům výboru je poskytována měsíční
odměna za výkon funkce ve výši: člen výboru 1 000,- Kč, místopředseda 1 500,- Kč,
předseda 2 000,- Kč. Další navýšení schvaluje shromáždění za mimořádné úsilí na
návrh výboru.“
5) Neoprávněné vyplácení odměn členům výboru nad rámec schválený
shromážděním SVJ
Kontrolou faktur a pokladních dokladů bylo zjištěno, že docházelo k neoprávněným
proplácením faktur členům výboru za úkony a služby, které vyplývají z jejich funkce,
a za které byli řádně a také mimořádně a to mnohdy velmi štědře odměňováni.
Docházelo tak k opakovanému porušování povinnosti oprávněných osob disponovat
s peněžními prostředky s péčí řádného správce cizího majetku. Odměny za
vykazovanou hodinovou pracovní činnost shromáždění SVJ nikdy neschválilo. Na
vykazovanou práci nebyly s jedinou výjimkou vypracovány žádné dohody o provedení
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 56 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
práce ani smlouvy, či objednávky. Jednalo se o údajný dozor při realizaci oprav, dozor
při instalační či stavební činnosti, koordinaci prací a doprovod při realizaci
prováděných revizí odborníky.
Členové výboru si tak neoprávněně vypláceli, nad rámec řádných měsíčních odměn
stanovených stanovami SVJ a nad rámec mimořádných odměn odsouhlasených na
výročních shromážděních, ještě další neschválené odměny a to na základě výborem
odsouhlasené hodinové taxy 100,-Kč za hodinu (schváleno na jednání výboru dne 3.3.
2004). Docházelo tak k opakovanému porušování stanov SVJ, konkrétně Čl. IV,
odstavec 7. písmeno f) kde se praví. „Výbor zejména: sjednává dohody o provedení
prací, o dodávce služeb, kontroluje jejich kvalitu a provádí úhradu za provedené
dodávky služeb ve výši schváleného plánu oprav.“ Tím docházelo k způsobování škod
na peněžních prostředcích SVJ
6) Neoprávněný nákup služby na zprostředkování činnosti směřující k úhradě dluhů
vlastníků jednotek do fondu oprav u člena výboru, což bylo opět povinností výboru
SVJ
Tehdejší výbor SVJ na svém jednání dne 13. 4. 2005 navrhnul a odsouhlasil zadávání
vymáhání pohledávek neplatičů do FO zprostředkovatelské firmě Josef Středa čili
tehdejšímu členu výboru a to za úplatu, kterou činila provize ve výši 19% z vymožené
částky. Přitom tato povinnost, jak vyplývá ze stanov SVJ, přináleží výboru SVJ. Stalo se
tedy běžným, že jakmile se někdo opozdil s platbou a to z jakéhokoliv důvodu, tak
pan Středa jej navštívil či jinak jej vyrozuměl a provedl jeho upozornění, že má dluh
vůči SVJ, přičemž neplatič se domníval, že jej navštívil a jednal s ním jako tehdejší člen
výboru SVJ. Vzápětí, po provedení příslušné platby či sjednání splátkového kalendáře
neplatičem, si pan Josef Středa fakturací nárokoval onu částku odpovídající 19 %
z dlužené částky. Docházelo tak k opakovanému porušování stanov SVJ, Čl. IV,
odstavec 7., písmeno g) kde se praví: "Výbor zejména činí opatření k zajištění úhrady
dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích za výdaje spojené se správou, údržbou a
opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku a záloh na služby."
Tímto způsobem byla způsobována škoda na finančních prostředcích SVJ.
7) Nevýhodně uzavřena smlouva o pronájmu společného prostoru jako kancelář firmě
Life Profit s.r.o.
Tehdejší výbor SVJ uzavřel krajně nevýhodnou smlouvu na pronájem společného
prostoru domu pro účel kanceláře firmě Life Profit s.r.o., o čemž svědčí skutečnost, že
na místo ceny obvyklé v lokalitě střed města Pardubice, která se v roce 2006
pohybovala u obdobných prostorů v rozmezí 110 až 150,- Kč za jeden m2 za měsíc,
sjednal nájemné ve výši pouhých 23,80 Kč za jeden m2 za měsíc.
Přestože se jedná o společný prostor domu tak o jeho pronájmu rozhodl tehdejší
výbor SVJ pouze na základě svojí vůle a nikoliv na základě usnesení shromáždění SVJ
tak jak měl, čímž tedy porušil ustanovení Stanov SVJ nerespektoval Čl. III, odstavec 2.,
písmeno d), kde je uvedeno, že „Do výlučné pravomoci shromáždění náleží
rozhodování … o podstatných změnách týkajících se společných částí domu…“,
pronájem společného prostoru jednoznačně lze považovat za podstatnou změnu
neboť tím, že se pronajme nájemci je podstatně, ne-li zcela, omezeno jeho užívání
ostatními vlastníky jednotek v domě k původnímu účelu.
8) Chybně stanovený rozměr pronajaté plochy společného prostoru jako kanceláře
firmě Life Profit s.r.o.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 57 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Ve smlouvě o pronájmu, zmíněné v předchozím bodu, byl ještě navíc uveden chybně
rozměr pronajaté místnosti, a sice jen 30 m2, přičemž ve stavební dokumentaci
domu, která je k dispozici v místnosti SVJ je uvedeno, že předmětná místnost, kterou
Life Profit s.r.o. užívá jako kancelář, má plochu o rozměru 42 m2. Smlouva tak byla
uzavřena zcela evidentně účelově ve prospěch nájemce a došlo tím k poškození SVJ
na zisku z pronájmu ve výši 25 %.
Tehdejší výbor SVJ návrh podhodnoceného nájmu jednomyslně schválil na jednání
výboru dne 26.4. 2006, čímž nejednal jako oprávněná osoba s péčí řádného správce
cizího majetku jak mu ukládají Stanovy SVJ, viz čl. I, odstavec 4., písmeno h). Tím byla
způsobena škoda na finančních prostředcích SVJ.
9) Neoprávněné snížení výše příspěvku do fondu oprav u nebytových jednotek z 80,Kč na 20,-Kč
Kontrolou zápisů ze všech uskutečněných shromáždění SVJ za dobu od vzniku SVJ
(11.9. 2003) až do současné doby (k 8.2. 2013) bylo zjištěno, že není respektována
vůle nejvyššího orgánu společenství vlastníků jednotek a to neoprávněným
předepisováním nižší částky výše příspěvku do fondu oprav v případě vlastníků
nebytových jednotek. Je tak činěno od 1.11. 2010, kdy je předepisováno 20,- Kč na
místo shromážděním vlastníkům schválených 80,- Kč.
Dále pak bylo zjištěno, že na základě rozhodnutí dřívějšího výboru SVJ a nikoliv na
základě rozhodnutí shromáždění SVJ, bylo rozhodnuto s platností od 1.10. 2008 o
odpuštění dluhu MRF, který představoval právě rozdíl v příspěvku do fondu oprav, o
který byl veden soudní spor. Shromáždění nikdy nevyjádřilo řádně svým hlasováním
udělení mandátu někomu, aby uzavíral nějakou dohodu o narovnání či konal jiné
právní kroky. Za SVJ v těchto věcech jednala a uzavírala dohody tehdejší předsedkyně
výboru SVJ a v případě dohody o narovnání i místopředseda, kteří však k tomu neměli
patřičný mandát od shromáždění SVJ. Na shromáždění SVJ dne 24.9. 2008 sice
předsedkyně výboru SVJ požádala shromáždění o udělení mandátu pro výbor
společenství k mimosoudnímu jednání s Městským rozvojovým fondem Pardubice,
a.s. a k případnému uzavření sporu dohodou o narovnání a zapisovatel do usnesení
ze shromáždění dokonce uvedl zmocnění výboru k řešení sporu s MRF Pardubice a.s.,
ale jak vyplývá ze zápisu z tohoto shromáždění (z 24.9. 2008), tak o tomto
zplnomocnění nebylo ani v jednom případě hlasováno a nebyl tedy řádně vyjádřen
souhlas shromáždění SVJ s tímto mandátem.
Tímto jednáním došlo k porušení ustanovení stanov SVJ, Čl. III, odstavec 2. písmeno
e) kde je uvedeno: "Do výlučné pravomoci shromáždění náleží rozhodování o výši
příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí
domu, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány."
Bývalý výbor SVJ nehospodařil s péčí oprávněných osob disponovat s peněžními
prostředky s péčí řádného správce cizího majetku podle pokynů schválených
vlastníky, tak jak mu to ukládají stanovy SVJ, Čl I, odstavec 2., písmeno k) a odstavec
4., písmeno j). Nezajištěním plné výše odsouhlaseného příspěvku do fondu oprav tak
byla způsobena značná škoda na finančních prostředcích SVJ.
10) Neoprávněná změna původního správce společnosti CESORG na Life Profit s.r.o.
Bývalý výbor SVJ na základě pouze svého rozhodnutí, nikoliv na základě usnesení
shromáždění SVJ jak je stanoveno ve stanovách SVJ, viz čl. IX, odstavec 2., kde se
praví: "Společenství může se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů
společenství zajišťováním činnosti podle bodu 1 pověřit jinou osobu (správce).", ale
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 58 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
také oproti ustanovení zákona č. 72/1994 Sb. (o vlastnictví bytů), §11, odstavec (6)
kde se praví: "K přijetí usnesení o odvolání a ustanovení správce a o určení jeho práv
a povinností a způsobu jeho odměňování je zapotřebí nadpoloviční většiny všech
hlasů" odvolal původního správce a uzavřel mandátní smlouvu s jinou firmou. Tuto
neoprávněnou změnu správce učinil tehdejší výbor v rozporu s výše uvedenými
předpisy a to na návrh paní Renaty Rýdlové toho času místopředsedkyně výboru SVJ
a současně jednatelky firmy Life Profit s.r.o. ucházející se o správu domu. O změně
výbor rozhodl na svém jednání dne 26.4. 2006 a poté tedy rovněž neoprávněně
vypověděl mandátní smlouvu původnímu správci společnosti CESORG. Společnost
CESORG vykonávala správu domu do té doby na základě řádného, shromážděním SVJ
odsouhlaseného mandátu vyjádřeném na shromáždění SVJ konaném dne 11. 9. 2003
o čemž je pořízen zápis. Bývalý výbor uzavřel novou mandátní smlouvu s novým
správcem tedy firmou Life Profit s.r.o. bez výběrového řízení a bez souhlasu
shromáždění vlastníků jednotek v domě. K tomuto evidentně úmyslnému pochybení
došlo zejména v důsledku zneužití postavení tehdejší místopředsedkyně výboru SVJ a
pochopitelně v souvislosti s evidentním střetem zájmů.
Dále byly kontrolou zjištěny následující podezřelé skutečnosti, kterými je nutno se
podrobněji dále zabývat a objasnit je:
- Vyplacení celkové částky 452 030,40 Kč v letech 2004 a 2005 Ing. Vlastimilu
Mouchovi za stavebně technický průzkum a projekt regenerace. Není zřejmé, zda
tato položka byla odsouhlasena shromážděním v rámci celkové částky
regenerace, zřejmě však o jejím vyplacení rozhodl pouze výbor SVJ a nikoliv
shromáždění vlastníků tak jak mu to náleží.
- Zcela neprůhledná je situace je také v oblasti fakturací za služby operátora Tmobile, kterou je nutno podrobně analyzovat ve spolupráci s operátorem, což již
bylo započato. Není totiž úplně zřejmé kolik čísel a v jakých podmínkách bylo
užíváno. Celkem bylo operátorovi za 9 let a 3 měsíce vyplaceno 450 428,- Kč.
V zápisech ze shromáždění však není záznam o odsouhlasení shromážděním
k způsobu a rozsahu využívání služeb telefonního operátora. Opět se jedná pouze
o rozhodnutí dřívějšího výboru SVJ v této věci. Částky za služby operátora,
pohybující se v průměru okolo 50 tisíc za rok (i 57 tisíc) byly evidentně značně
vyšší, než to co by odpovídalo reálnému zajištění chodu domu z pozice členů
výboru SVJ, při tom kdy máme pro správu a účetnictví pověřeného správce.
- Značně neprůhledné jsou také postupy ve vyplácení prostředků za právnické
služby a soudní poplatky celkem cca 117 861,- Kč.
- Nejasná je také platba za stojany na kola ve výši 18 000,- Kč firmě Zlata Jedličková
faktura č. 23/2010. Firma Zlata Jedličková je úklidová forma.
- Není zcela zřejmé, zda odborný časopis vydavatele Verlag Dashofer pro řízení SVJ,
kde jsou uváděny trvale platné návody a postupy pro správu domu, byl vůbec
využíván pro naše SVJ, neboť ani jediný výtisk nebyl dohledán v místnosti SVJ a
nebyl dodán bývalou předsedkyní SVJ ani po učiněné výzvě. Suma finančních
prostředků vydaná z účtu SVJ za časopis činila celkem 25 716,- Kč
-
Bývalý výbor SVJ za celou dobu svého působení nevedl žádnou evidenci
hmotného drobného majetku, nebylo tedy možné provést jeho řádné převzetí a
inventarizaci. V tomto směru by byly jistě shledány další nesrovnalosti.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 59 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Zpráva o hospodaření, účetní závěrka, finanční plán
201 3
Příloha č. 6
Shromáždění SVJ dne 13. 5. 2013
K bodu č. 6. Zpráva o hospodaření za rok 2012, hlasování o hospodaření a
schvalování finančního plánu na rok 2013
1) Zpráva o hospodaření / účetní závěrka
Dobrý večer, vážení vlastníci,
účetní závěrka byla zpracována správcovskou společností Life Profit s.r.o. dne 16. ledna 2013
a byla tímto správcem předložena výboru k podpisu z důvodu bankovních výkazů. Účetní
závěrka byla k nahlédnutí v místnosti výboru SVJ v úředních hodinách. V účetní závěrce jsou
zahrnuty výdaje za činnosti, které nesouvisejí se zajištěním chodu domu a to:
- fakturace třetí osobě za služby, které mají za povinnost orgány společenství anebo
pověření domovní důvěrníci:
Josef Středa - vymáhání dluhu
449,00 Kč
Petr Středa - vyklizení komory
1 000,00 Kč
Jiří Špaček - webová prezentace – stránky
4 000,00 Kč
- neoprávněný nákup zboží nesouvisejícího s chodem domu:
přání 50tiny, karta SD 50tiny, fotorámeček 50tiny panu Špačkovi
1 203,00 Kč
pouzdro na mobil
199,00 Kč
káva, cukr, poděbradka schůze
335,00 Kč
- do výdajů SVJ byly připsány penále za pochybení, které způsobila některá konkrétní
osoba či firma zajišťující správu a účetnictví,
Všeobecná zdravotní pojišťovna - penále VZP za pozdní úhradu
572,00 Kč
- fakturace za odborný časopis, který se v dokumentaci SVJ nenacházel a nebyl předán
ani po výzvě.
Verlag Dashofer - odborná literatura pro společenství vlastníků
2 843,00 Kč
CELKEM
10.601 Kč
Tudíž navrhujeme shromáždění vlastníků, aby uložilo současnému správci, aby provedl
v letošním roce opravu výše uvedených položek z účetní závěrky, které byly čerpány z našeho
fondu oprav.
Schvalování návrhu
Dále bych Vás chtěla seznámit s výsledky hospodaření roku 2012.
A) PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OD 1. 1. 2012 DO 31. 12. 2012
Počáteční zůstatek fondu oprav ke dni 1. 1. 2012 byl ve výši +1.719.263,93 Kč. Součet
příjmů
na
opravy
a
správu
za
rok
2012
byla
ve
výši
+3.603.791,80 Kč. Součet výdajů na opravy a správu SVJ byly ve výši
-5.020.536,85 Kč. Zůstatek fondu oprav činil k datu 31. 12. 2012 +302.518,78 Kč.
Příjmovou část jako každý rok tvoří odvod do Fondu oprav. Ten činil za rok 2012 částku
3.177.272,60 Kč. Druhou příjmovou položkou je dotace z projektu „PANEL“, kterou jsme
dostali od státu ve výši 425.432 Kč. Další příjmovou položkou byl převod HV z roku 2011 ve
výši 1.087,20 Kč. Příjmem jsou i úroky z běžného účtu ve výši 1.004,12 Kč. A v poslední
řadě jsou příjmy z pronájmů ve výši 113.666,00 Kč, o kterém bychom měli na shromáždění
rozhodovat, buď převést do fondu oprav, nebo rozdělit mezi vlastníky bytových jednotek.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 60 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Příjmy na opravy a správu (tvorba fondu oprav)
Zůstatek z r. 2011
1 719 263,93 Kč
Předpis fond oprav 01-12/2012
2 369 964,00 Kč
Příjem za domácí telefon Žáček
500,00 Kč
Předpis výtah 01-12/2012
134 400,00 Kč
Předpis televize 01-12/2012
163 800,00 Kč
Předpis úklid 01-12/2012
120 546,00 Kč
Předpis správa 01-12/2012
111 393,00 Kč
Vyúčtování úroky z úvěru
215 205,60 Kč
Dotace PANEL 2012
425 432,00 Kč
Převod HV r. 2011
1 087,20 Kč
Zvýšení FO pronajaté byty 01-12/12
61 464,00 Kč
Celkem
5 323 055,73 Kč
Předpis výtahy FO - účelem tohoto předpisu je spoření na rekonstrukci výtahu. Navrhujeme
tento předpis pro příští rok nepřevádět do běžného fondu, abychom viděli, kolik máme již
naspořeno a ke znemožnění použití těchto prostředků pro jiné účely.
Výdaje na opravy a správu (čerpání fondu oprav) ve výši 5 020 536,85 Kč byly
v roce 2012 čerpány následovně:
A) Běžné opravy, údržba a zajištění provozu technologií, revize a havárie
služby,oprava,údržba,servis
128 560,00 Kč
Interní doklad opr.výtah 1895 - u dokladu není popis, co to je
- 1 588,40 Kč
Vydaná faktura 23 přefakturace RTN měřidel, Ing.Cimburek z 23.400 Kč
Byttherm - RTN měřidla
Dohnanský František - 2x nástěnky včetně montáže
Petr Středa - vyklizení komory
Metherm - havarijní zásah
Roman Hradský - oprava odpadu, oprava topení
Kaplan a syn, s.r.o. - výměna vodoměrů, oprava topení
HASIP - požární revize
Jaroslav Savič - revize plynového zařízení
Mlkvý a spol.-odstranění závad při revizi plynu
Byttherm - výměna měřídla
Petr Středa - malířské práce po odstranění topení v kanceláři SVJ
-13 750,00 Kč
23 400,00 Kč
5 470,00 Kč
1 000,00 Kč
1 144,00 Kč
3 657,00 Kč
2 981,00 Kč
4 339,00 Kč
20 329,00 Kč
6 441,00 Kč
350,00 Kč
800,00 Kč
Vak - čištění kanalizace
1 747,00 Kč
Zámečnictví Václav Pařík - oprava dveří 1893
2 000,00 Kč
Etra - havarijní oprava topení
1 049,00 Kč
Life Profit - laminace
Novák Milan - opravy z revizí elektroinstalace, oprava osvětlení, montáž a zapojení domác. telef.
ETRA Pardubice v.o.s. - oprava kanalizace
Life Profit-uzamčení skříní, sklep zámky1893+95, zdění, klíče HUP+sušárny,montáž FAB sklep 95
144,00 Kč
17 028,00 Kč
23 341,00 Kč
5 540,00 Kč
Life Profit - technik (domovník 1895)
7 800,00 Kč
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 61 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
B) Na stavební a technické úpravy domu dle Plánu oprav
386 100,00 Kč
výlohy nebytové prostory Bauset CZ a.s.
C) Správa domu
Činnost výboru, odměny, dohody, PC, tiskárna, penále VZP
151 708,90
Kč
Martin Rýdl - PC výbor, tiskárna Samsung, monitor k pc
Všeobecná zdravotní pojišťovna - penále VZP za pozdní úhradu
13 224,00 Kč
572,00 Kč
Odměny výboru - 5 členů + 2 domovníci, DPP nouzové osvětlení + doplatek VZP 3.595 Kč
124 851,00 Kč
VAK srážková voda 1. 7. 2011 - 30. 6. 2012
2 080,00 Kč
drobné nákupy celkem
2 000 000,00
Kč
851 342,12
Kč
13 075,23
Kč
Verlag Dashofer - odborná literatura pro společenství vlastníků
káva, cukr, poděbradka schůze
přání 50tiny, karta SD 50tiny, fotorámeček 50tiny panu Špačkovi
pouzdro na mobil
klíče, FAB vložky, kování, zámek, řetěz, žárovky, korkové tabule, kancelář.papír, obálky, A4
2 843,00 Kč
335,00 Kč
1 203,00 Kč
199,00 Kč
8 495,23 Kč
Služby, pošta, T-Mobil,právní služby celkem
Vydaná faktura 004 Life Profit za služby III.+IV.
77 689,60
Kč
- 1 200,00 Kč
Krmenčík advokáti-převzetí zastoupení, přepis vyjádření soudu MUDr.Prix+soudní popl.
Life Profit - vícepráce- přehledy na zdrav. pojištění, vyúčtování daní, zpracování úvěrů, závěrka
kolky + poštovné obyčejně + doporučeně + Česká pošta - odměny SIPO
T-mobile - mobilní telefony
Jiří Špaček - webová prezentace - stránky
Josef Středa - vymáhání dluhu
Základní škola Závodu míru - pronájem jídelny
Life Profit - ozvučení schůze + 2x CD
lamino, kopírování
7 624,00 Kč
9 420,00 Kč
8 328,60 Kč
45 438,00 Kč
4 000,00 Kč
449,00 Kč
600,00 Kč
1 440,00 Kč
390,00 Kč
Převod MRF - interní doklad – oprava předpisu za MRF dohoda o narovnání
Převod splátka úvěru
bankovní poplatky RFBanka běžný účet
úroky z úvěru RFBanka
úroky z úvěru RFStavební
bankovní poplatky ČS běžný účet
bankovní poplatky, úroky ČS úvěr I.
bankovní poplatky úvěr ČS II.
úvěr ČS II.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
8 070,00
Kč
172 975,54
Kč
5 198,93 Kč
1 590,00
Kč
583 465,93
Kč
19 020,93
Kč
120 087,07
Kč
Stránka 62 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Life Profit - poplatek správa
Starmont - televize
Allianz - pojištění domu
Brandová, Jehličková - úklid domu
Přijaté faktury z roku 2011, ve fondu oprav v roce 2012
č. 1 T-Mobile DUZP 19. 12. 2011
č. 2 T-Mobile DUZP 19. 12. 2011
č. 3 Krmenčík právní služby DUZP 20. 12. 2011
č. 4 Metherm havarijní zásah DUZP 15. 12. 2011
č. 5 VAK srážková voda 07 - 12/2011 DUZP 31. 12. 2011
č. 6 Brandová úklid 12/2011
č. 10 Life Profit za účto 11/2011 DUZP 16. 01. 2012
č. 20 Life Profit za účto 12/2011 DUZP 27. 02. 2012
201 3
129 584,00
Kč
208 656,00
Kč
35 951,00
Kč
144 000,00
Kč
232 Kč
4.590 Kč
4.416 Kč
1.144 Kč
1.005 Kč
12.000 Kč
11.548 Kč
13.075 Kč
Náš názor je, že pokud v r. 2012 přišly faktury se zdanitelným plněním r. 2011, měly by být
zaúčtovány v roce 2011, kam časově patří. Dle informací společnosti Life Profitu s.r.o. by
měly existovat interní směrnice, do sepsání zprávy o hospodaření nebyly předloženy, kde by
časové rozlišení bylo vymezeno.
Přijaté faktury z roku 2012, ve fondu oprav v roce 2013
č. 3 Jedličková úklid 12/2012
12.000 Kč
č. 2 Life Profit za účetnictví a správu 12/2012
12.229 Kč
Náš názor je postupovat stejným způsobem jaký jsme navrhli k roku 2011.
Čerpání FO za rok 2012 celkem
Rozdíl mezi příjmy a čerpáním činí
Tvorba FO
Čerpání FO
Zůstatek fondu oprav k 31. 12. 2012
5.020.536,85 Kč
-
5.323.055,73 Kč
5.020.536,95 Kč
+ 302.518.78 Kč
B) PŘEVOD ZISKU DO FONDU OPRAV
Další příjmy, které budou převedeny do FO, pokud shromáždění tento převod odsouhlasí
Pronájem posilovna p. Středa 01 – 12 /2012
3 600,00 Kč
Pronájem sušárna pí. Kolenová 11-12/2011 – 01–12/2012 -01-06/2013
4 000,00 Kč
Pronájem pozemku Trafika 01 – 12 / 2012
19 000,00 Kč
Pronájem společ. prostoru LIFE Profit 07-12/2011+ 01-12/2012
18 000,00 Kč
Pronájem prádelna pí Koubková 01-12/2012
2 400,00 Kč
Příjmy z reklamy Marhold 04-12/2011 - 01-09/2012
66 666,00 Kč
Celkem
113 666,00 Kč
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 63 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Příjem prádelna, mandl – stav k datu 31. 12. 2012 byl 1.062 Kwh
2 453,00 Kč
Pozn.: Příjmy za energie a vodu prádelny včetně mandlu – není vodoměr, ani elektroměr –
nedělá se samostatné vyúčtování, ale náklady se rozpočítávají mezi všechny vlastníky.
Přijaté bankovní úroky z účtů
Pozn.: Úroky jsou SVJ – není třeba dávat hlasovat o jejich převodu do fondu oprav
1 004,12 Kč
Převod zisku do fondu oprav
Příjmy z pronájmů
Úroky z účtu
Příjem prádelna
Zůstatek ve fondu oprav k 31. 12. 2012
113 666,00 Kč
1 004,12 Kč
2 453,00 Kč
419 641,90 Kč
O převodu zisku se bude hlasovat na shromáždění o převodu do fondu oprav.
Schvalování převodů příjmů z reklam a pronájmů.
C) STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2012
Dále Vás chci v krátkosti informovat o pohybu prostředků v pokladně a na bankovních
účtech. SVJ používalo v roce 2012 tři bankovní účty. Z běžného účtu v Raiffeisenbank se
prováděly běžné úhrady. Dále je využíván běžný účet v České spořitelně odkud se inkasuje
pouze splátka úvěru, a kde je vinkulace ve výši 416.124 Kč. A třetí účet je v Českomoravské
záruční a rozvojové bance, kam chodí 2x do roka dotace.
Zůstatek pokladní hotovosti SVJ
46 027,00 Kč
Zůstatek pokladní hotovosti Life Profit
19 095,00 Kč
Zůstatek běžného účtu v Raiffeisenbance
236 491,37 Kč
Zůstatek běžného účtu v České spořitelně
509 952,92 Kč
Zůstatek běžného účtu v ČMZRB
50,81 Kč
Informace o zůstatcích na úvěrových účtech k 31. 12. 2012
Nesplacený úvěr Česká spořitelna
12 600 089,93 Kč
Nesplacený úvěr Raiffeisen stavební spořitelna
3 428 480,88 Kč
D) POHLEDÁVKY SVJ VŮČI ODBĚRATELŮM A DLUHY
VLASTNÍKŮ K 31. 12. 2012
Na konci roku 2011 převzala zastoupení jednoho dlužníka společnost Krmenčík & partneři
k vymáhání dlužné částky. Dále dle mandátní smlouvy pana Josefa Středy byly vymáhány
ostatní dlužné částky.
Celkem jsou evidovány nedoplatky vlastníků bytových jednotek ve výši 47. 818 Kč.
Za ostatními odběrateli jsme evidovali pohledávku ve výši 22.222 Kč, jedná se o fakturu za
reklamu na štítu domu společnosti Marhold. Faktura byla uhrazena dne 8. 1. 2013.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 64 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
E) ZÁVAZKY SVJ VŮČI DODAVATELŮM
Za rok 2012 evidovalo SVJ neuhrazené faktury v celkové výši 388.743,90 Kč, z této částky
bylo 386.100 Kč za společností Bauset CZ, a.s. Zbývající částka jsou tři přijaté faktury, které
byly uhrazeny lednu 2013.
Schvalování zprávy o hospodaření.
2) PŘEPODKLAD FINANČNÍHO PLÁNU ROKU 2013
Posledním bodem je finanční plán, který byl součástí zprávy o hospodaření.
Předpoklad příjmů na rok 2013 vychází z předpisů roku 2012.
Předpokládané příjmy 2013
Zůstatek ve fondu oprav k 31. 12. 2012
419 641,90 Kč
Fond oprav
2 369 964,00 Kč
Správa bytu
111 600,00 Kč
Úklid
120 348,00 Kč
Televize
163 800,00 Kč
Dotace ČMZB – PANEL
425 432,00 Kč
Převod příjmů z pronájmů do FO r.2013
109 000,00 Kč
Úroky – odhad
1 000,00 Kč
Celkem
3 720 785,90 Kč
Navrhujeme shromáždění vlastníků, aby uložilo současnému správci, aby provedl v letošním
roce kontrolu předpisů, především u položek Správa bytu a Úklid a to u všech vlastníků,
popřípadě aby zajistil opravu chybně předepisovaných částek.
Někdo platí za správu bytu 80 Kč, 89 Kč a 100 Kč.
K dotaci Panel - Vzhledem k tomu, že úvěr v ČS byl přefinancován, tím došlo, že úvěr byl
splacen, a tím byla porušena podmínka smlouvy - pozastavuje se výplata dotace. Dne 18. 12.
2012 vláda pozastavila výplaty dotací k přefinancovaným úvěrům a zrovna v tu dobu se to
dělalo (dříve to povolovali, ale vláda to stopila).
Finanční plán – předpokládané výdaje 2013
Předpokládané výdaje 2013
Spotřební materiál - klíče, žárovky, zámky, posypová sůl apod.
Česká pošta - SIPO odměna
Česká spořitelna - splátka jistiny
Raiffeisen stavební spořitelna - splátka jistiny
Úroky z úvěrů ČS, Raiffeisen stavební spořitelna
Úklid
Správa domu
Life Profit - vícenáklady zdravotní pojištění do výpovědní doby
T-Mobile - mobilní telefony
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
12 000,00 Kč
6 000,00 Kč
1 260 874,00 Kč
319 154,00 Kč
537 709,00 Kč
144 000,00 Kč
119 616,00 Kč
4 200,00 Kč
30 000,00 Kč
Stránka 65 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Odměny výbor SVJ včetně odvodu zdravotního pojištění
Dohoda o provedení práce domovníka
Poštovné - doporučeně, obyčejně
Kancelářské potř. včetně cartridge, odborná liter., kopírování, kolky
Občerstvení - obchodní jednání
VAK - čištění kanalizace
STARmont - televize
Allianz pojišťovna - pojištění domu
Poplatky bankám
Základní škola Závodu míru
Drobné opravy
Výměna vodoměrů, měřidel
Hasip - požární revize
Rezerva - havárie
Nové schránky - vchod 1893, 1894, 1895
Nová kolárna - vchod 1895
Advokátní kancelář zastoupení
Odpad z bývalé prádelny - páchnoucí kanál ve sklepě 1895
Vymáhání dluhů - právnické služby
Celkem
Rozdíl – předpokládaný zůstatek ve fondu oprav k datu 31. 12. 2013
201 3
117 708,00 Kč
24 000,00 Kč
2 500,00 Kč
5 000,00 Kč
500,00 Kč
5 000,00 Kč
210 396,00 Kč
35 951,00 Kč
11 000,00 Kč
800,00 Kč
50 000,00 Kč
2 000,00 Kč
8 000,00 Kč
50 000,00 Kč
180 000,00 Kč
50 000,00 Kč
100 000,00 Kč
1 000,00 Kč
10 000,00 Kč
3 297 408,00 Kč
423 377,90 Kč
Schvalování předneseného finančního plánu na rok 2013.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 66 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
201 3
Usnesení soudu – výzva k vyjádření se k žalobě
Příloha č. 7
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 67 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 68 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 69 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 70 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 71 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 72 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 73 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
201 3
Stránka 74 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Usnesení shromáždění SVJ
201 3
Příloha č. 8
Shromáždění SVJ v domě čp. 1893, 1894, 1895 ul. K Polabinám, Pardubice, při jednání schůze
dne 13. 5. 2013 přijalo následující usnesení:
1
Jako předsedající shromáždění byl schválen pan Ing. Josef Schinzel – pro 4589,5
podílů (68,84 % přítomných)
2
Navržený jednací a volební řád byl schválen – pro hlasovalo 4182,5 podílů (62,74 %
přítomných)
3
Skrutátory byli schváleni – p. Soňa Vojtíšková, sl. Bc. Petra Dvořáčková, p. Helena
Hamplová, p. Iva Košíková, p. Stanislav Felcman a p. Ing. Jiří Janků – pro hlasovalo
6667 podílů (100 % přítomných)
4
Pořizování videozáznamu shromáždění bylo schváleno – pro hlasovalo 6667 podílů
(97,3 % přítomných)
5
Zapisovatel Ing. David Hubert a ověřovatelé zápisu MUDr. Lucie Bareková a pan
Mgr. Pavel Kubant byli shromážděním schváleni – pro hlasovalo 6648 podílů (100 %
přítomných)
6
Změna programu – předsunutí bodu 5. před bod 3. původního programu dle
pozvánky byla shromážděním schválena – pro hlasovalo 6268,5 podílů (94,3 %
přítomných)
7
Program shromáždění, dle upraveného návrhu byl schválen – pro hlasovalo 6648
podílů (100 % přítomných)
8
Navržená změna stanov (zplnomocňování zastupování a změna kvora volby člena
výboru SVJ, viz bod 2 zápisu) byla schválena s okamžitou platností – pro hlasovalo
6648 podílů (100 % přítomných)
9
Prohlášení o nesouhlasu se způsobem hospodařením SVJ v letech 2004 – 2012, viz
bod 3. zápisu bylo schváleno – pro hlasovalo 5706,5 podílů (65,02 % přítomných)
10
Prohlášení o souhlasu s provedenými úkony a opatřeními výboru SVJ v době od
10.1. 2013 do 13.5. 2013, viz bod 3. zápisu bylo schváleno – pro hlasovalo 6383
podílů (72,73 % přítomných)
11
Bývalý výbor SVJ ve složení paní Rýdlová Renata, pánové Mgr. Špaček Miroslav,
Středa Josef, Novák Vladimír a Ježek Jaroslav byl shromážděním SVJ odvolán
s platností od 10. 1. 2013 – pro hlasovalo 8135,5 podílů (81,36 % všech podílů)
12
Současný výbor SVJ ve složení pan Mgr. Pavel Kubant, paní Ing. Eva Zavoralová, pan
Mgr. Jaroslav Jakubec, paní Helena Hamplová a paní Soňa Vojtíšková byl
shromážděním SVJ odvolán s a to s okamžitou platností – pro hlasovalo 8554,5
podílů (85,55 % všech podílů v domě)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 75 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
13-18 Zvolilo za členy výboru SVJ:
1. Mgr. Pavla Kubanta
2. Mgr. Jaroslava Jakubce
3. Helenu Hamplovou
4. Soňu Vojtíškovou
5. Martina Táborského
201 3
(pro 8652,5 podílů z 10 000)
(pro 7356 podílů z 10 000)
(pro 7956 podílů z 10 000)
(pro 8535 podílů z 10 000)
(pro 6346 podílů z 10 000)
Jako náhradník splňující stanovené kvorum byl zvolen a je registrován:
Ing. Josef Schinzel
(pro 5879 podílů z 10 000)
19
Zřízení kontrolní komise (revizora) SVJ bylo schváleno – pro hlasovalo 6059 podílů
(72,06 % přítomných)
20
Návrh změny stanov SVJ, týkající se kompetencí KK a odměn volených orgánů byl
schválen, viz bod 4. zápisu – pro hlasovalo 7855,5 podílů (92,75 % všech podílů v
domě)
21
Členové kontrolní komise ve složení slečna Petra Dvořáčková, paní Iva Košíková a
pan Ing. Josef Schinzel byli shromážděním SVJ odvoláni s a to s okamžitou platností
– pro hlasovalo 8333,5 podílů (83,34 % přítomných)
22-24 Zvolilo za členy kontrolní komise (revizora)
1. Bc. Petru Dvořáčkovou
(pro 8349,5 podílů z 10 000)
2. Ing. Evu Zavoralovou
(pro 8290,5 podílů z 10 000)
3. Ing. Josefa Schinzela
(pro 5890,5 podílů z 10 000)
25
Uložit správci provést opravu účetní závěrky za rok 2012 a uložit výboru SVJ
provádět vymáhání pohledávky bylo schváleno – pro hlasovalo 5893,5 podílů (69,58
% přítomných)
26
Převést příjmy z pronájmu a reklam ve výši 113.666,00 Kč do fondu oprav bylo
schváleno – pro hlasovalo 8469,5 podílů (100 % přítomných)
27
Zpráva o hospodaření za rok 2012 byla schválena – pro hlasovalo 7197,5 podílů
(84,98 % přítomných)
28
Firma CESORG byla odvolána a firma T-Mont s.r.o. byla zvolena jako správce domu,
za cenu za bytovou jednotku 74 Kč bez DPH (tj. 89 Kč včetně DPH) – pro hlasovalo
6446,5 podílů (76,11 % přítomných)
29
Snížení výše příspěvku do FO pro nebytové prostory z 80,- Kč na 20,- Kč s účinností
od 1. března 2013 a zrušení vícenákladů ve výši 6,- Kč za podíl, které jsou
předepisovány vlastníkům bytových jednotek, kteří své byty pronajímají, a to
s účinností od 1. června 2013 bylo schváleno – pro hlasovalo 8048,5 podílů (95,03 %
přítomných)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 76 z 77
Záp is e h ro m ážd ěn íS VJ ona ého dne 1 .k ětn
Videozáznam a zvukový záznam ze shromáždění SVJ
201 3
Příloha č. 9
Příloha obsahuje 1 ks DVD_ROM s videozáznamem a se zvukovým
záznamem pořízeným na shromáždění vlastníků jednotek, konaném
dne 13. 5. 2013 v jídelně ZŠ Závodu Míru
Přiloženo jen k výtisku č. 1 – uložen v dokumentaci SVJ
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 104 602 2875/5500
Stránka 77 z 77
Download

Zápis_13_5_2013.pdf