HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40
V Ostravě dne 16.12.2011
K 97-3 /2011
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
Název zadavatele: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
IČ zadavatele: 70884561
Sídlo zadavatele: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: plk. Ing. Zdeněk Nytra, krajský ředitel
Název veřejné zakázky:
Nafta
Předpokládaná cena bez DPH: 1 982 500 Kč
Lhůta pro podání nabídky:
16.12.2011, 10:00 hod.
I.
Seznam oslovených dodavatelů k předložení nabídek
Obchodní firma/název/jméno a
Sídlo/místo podnikání dodavatele
příjmení dodavatele
Slovnaft Česká republika, spol.s r.o. Olbrachtova 9, 140 00 Praha 4
ČEPRO, a.s.
IČ dodavatele
49450301
60193531
Popilka spol. s r.o.
Dělnická č.p.213, č.or. 12, 170 04 Praha 7
Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4Nusle
252 05 Bratřínov 51, okres Praha – západ
AUTOTRANS PETROL s.r.o.
Jaroměřská 47, 552 11 Velichovky
25252771
OMV Česká republika, s.r.o.
48038687
44684703
II. Uveřejnění výzvy
Výzva k podání nabídek byla uveřejněna dne 2.12.2011 na webové adrese www.hzsmsk.cz.
III.
Číslo
nabídky
1.
Seznam obdržených nabídek
Zadavatel obdržel tyto nabídky
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení uchazeče
Popilka spol. s r.o.
IČ uchazeče
Datum a čas doručení
nabídky
44684703
15.12. v 10,30 h.
IV. Složení hodnotící komise a její usnášeníschopnost
Hodnotící komise (dále též jen „komise“) se sešla dne 16.12.2011 v 10,15 hodin v zasedací
místnosti v sídle zadavatele, na základě svolání zadavatele na svém prvním jednání
Tel.: +420 950730011
IČO: 70884561
Fax : +420 596750937
vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce, za účelem otevření obálek s nabídkami a
posouzení úplnosti nabídek a jejich hodnocení.
Složení komise – členové:
Jméno a příjmení
Pracovní zařazení
Ing. Jan Bojko
ředitel odboru služeb
Ing. Jiří Kuczaj
technik strojní služby
Vlastimil Žiška DiS.
technik strojní služby
Ing. Petr Adamus
vedoucí oddělení chemické a technické služby
Marie Šumná
referent správy majetku
Komise se sešla v počtu 5 členů a je usnášeníschopná.
Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků.
V. Nepodjatost členů komise
Všichni členové komise podepsali na svém prvním zasedání čestné prohlášení o nepodjatosti
a byli poučeni o tom, že vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů nebo náhradníků
členů hodnotící komise, je tento člen nebo náhradník povinen to bezodkladně oznámit
zadavateli. Žádnému z členů hodnotící komise nevznikl důvod podjatosti a toto písemné
prohlášení učinili.
VI. Posouzení nabídek
Komise provedla posouzení a kontrolu úplnosti nabídek jednotlivých částí veřejné zakázky
z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách.
Posouzení úplnosti doručených nabídek spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které
byly povinnou součástí nabídky.
Těmito údaji a doklady jsou:
požadované plnění
nabídková cena
doklady prokazující kvalifikační předpoklady
návrh smlouvy
VII. Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení uvedeném v bodě IV.
Hodnocena byla pouze jedna nabídka jednoho osloveného dodavatele, jehož nabídková cena
je cenou obvyklou v místě plnění, proto byla tato nabídka vyhodnocena jako nejvhodnější.
VIII. Výsledek hodnocení
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č.1
Číslo nabídky Nabídková cena vč. DPH za 1 litr Nabídková cena vč. DPH za 61 000 litrů
1.
34,21 Kč
2 086 932,00 Kč
Tel.: +420 950730011
IČO: 70884561
Fax : +420 596750937
Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat celý objem.
V Ostravě dne 16.12.2011
Jméno a příjmení členů hodnotící komise
Jména a příjmení členů hodnotící komise
Ing. Jan Bojko
Ing. Jiří Kuczaj
Vlastimil Žiška DiS.
Ing. Petr Adamus
Marie Šumná
Zpracovatel: ..................................................
Příkazce operace: ...........................................
Správce rozpočtu: ............................................
Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno, případně jména a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem zadavatele
plk. Ing. Zdeněk Nytra
Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele
Tel.: +420 950730011
IČO: 70884561
Fax : +420 596750937
Download

zpráva - Hasičský záchranný sbor ČR