PROGRAM STUDENTSKÉ KONFERENCE VÝKVĚTY 2014
23. KVĚTNA 2014 NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH STUDIÍ V BRNĚ
O DOBROVOLNÉ SKROMNOSTI A ALTERNATIVÁCH RŮSTU S KRITICKÝM ODSTUPEM
O SVÉ ÚČASTI NÁM PROSÍM DEJTE VĚDĚT PROSTŘEDNICTVÍM PŘIHLÁŠKY NA HTTP://HUMENV.FSS.MUNI.CZ/VYKVETY
POKUD VÁS ZAJÍMAJÍ PODROBNOSTI, NAPIŠTE NÁM NA EMAIL [email protected]
Cílem studentské konference je získání další motivace pro čtení, psaní a publikování. Chceme
toho dosáhnout vytvořením příležitosti, během níž se budeme moci podívat na své texty
s odstupem, ale zároveň i vstřícností a zájmem podnítit jejich další rozvoj. Neméně důležitým
cílem konference je i propojení studentů a studentek z Prahy, Brna i univerzit v dalších městech,
kteří se o společenskou rovinu otázek životního prostředí zajímají. Program konference je
postavený tak, aby těmto cílům co největší měrou napomohl.
ČTVRTEK 22. KVĚTNA
VEČEŘE 19:00-21:15
ZÁHRADA CAFÉ THERAPY, ÚDOLNÍ 37
19:00 – Máme zarezervovaná místa v Záhrada Café Therapy, Údolní 37, mapa zde, web zde
http://www.cafe-zahrada.cz/. Náplň setkání bude stravovací a seznamovací. Těšíme se na viděnou!
UBYTOVÁNÍ A DISKUSE VE STYLU OPEN-SPACE 21:00-24:00
SIŘIŠTĚ, KOUNICOVA 42
21:00 – Pro přespolní i domácí nabízíme zdarma přespání ve vlastních spacácích v Centru Siřiště na
Kounicově ulici 42. Lajkněte je na https://www.facebook.com/centrumsyriste, chcete-li.
22:00 – 24:00 Částečně strukturovaná debata o tom, co nás na ekologii či environmentalistice zajímá.
24:00 – Zamykáme.
PÁTEK 23. KVĚTNA
REGISTRACE S RANNÍ FAIRTRADE KÁVOU 8:30-9:00
PŘIVÍTÁNÍ A PRVNÍ BLOK – ŢIVOTNÍ ZPŮSOB 9:00-10:40
AULA FSS, JOŠTOVA 10
AULA FSS
9:00 – Úvodní slovo (Profily přednášejících jsou v dokumentu číslo 5:„Profily, kontakty a sborník“.)
9:10 – Přednáška prof. Hany Librové Psaní o environmentálních otázkách – náš společný problém a
radost. Následuje diskuse.
9:40 – Peter Gmitro: Aké spoločenské riziká môţe ekologická kríza priniesť? Príklad autoritárskych
sklonov v zelenom myslení
9:55 – David Vála: Rozpor ekologie a práce. Práce v kapitalismus a její rozporný vztah k ochraně
ţivotního prostředí
10:10 – Ondřej Hudeček: „Naši předkové“ a povodně. Na jaké otázky můţe studium raně novověkých
povodní odpovědět?
10:25 – Adriana Gálová: Alternatívne ţivotné štýly v jaskynných obydliach v španielskom meste
Granada
PŘESTÁVKA SE SVAČINOU 10:40-11:00
AULA FSS
DRUHÝ BLOK – SPOLEČNOST A PROSTŘEDÍ 11:00-12:30
AULA FSS
11:00 – Přednáška Arnošta Nováka Labutí písně environmentálních hnutí s diskusí
11:30 – Luboš Slovák: Není rovnost jako rovnost. O různých pojetích rovnosti organismů
11:45 – Tomáš Chabada: Environmentálna (ne)spravodlivosť vo vzťahu k Rómom na východnom
Slovensku
12:00 – Mikuláš Černík: Politická ekologie v České republice aneb kdy uţ akademici budou na
barikádách?
12:15 – Lea Jirovská: Jakým způsobem přistupuje Českomoravská konfederace odborových svazů k
problémům ţivotního prostředí?
OBĚD 12:30-14:00
OTEVŘENÁ ZAHRADA, ÚDOLNÍ 33
12:30 – Oběd bude formou pikniku v Otevřené zahradě (Údolní 33, web), kterou si také prohlédneme.
TŘETÍ BLOK – TEORIE A PŘESAHY 14:00-15:45
AULA FSS
14:00 – Přednáška Jana Urbana Je moţné pozorovat proenvironmentální jednání a jak? s diskusí
14:30 – Jiří Marek: Nerůst jako alternativa k udrţitelnému rozvoji?
14:45 – Anastasie Zhukova: Fenomén Ţenství, jeho archetypální podstata a moţnosti vyuţití v
environmentálních studiích
15:00 – Kristina Pundová: Zkoumání propojenosti vztahu člověka k přírodě a estetického vnímání na
případu šumavských kůrovcových kalamit
15:15 – Dominik Grohmann: Environmentální otázky a Jan Patočka
15:30 – Tomáš Daněk: Napsal by i dnes Aldo Leopold Etiku země?
PŘESTÁVKA SE SVAČINOU 15:45-16:00
AULA FSS
PANELOVÁ DEBATA 16:00-17:00
AULA FSS
16:00 – Moderovaná debata Hany Librové, Arnošta Nováka a Jana Urbana s publikem na téma:
Posouvá se česká společnost k ochraně ţivotního prostředí nebo od ní? A proč?
PAUZA PRO ODDYCH A PŘESUN DO TROJKY 17:00-17:30
AULA FSS - TROJKA, DOMINIKÁNSKÁ 9
BLA[TOUCH] – INSPIRACE OD ABSOLVENTŮ 17:30-19:00
TROJKA, DOMINIKÁNSKÁ 9
17:30 – Představujeme vám BLA[TOUCH], naši zelenou variaci na prezentace TEDx. V podvečer nám
totiţ úspěšní absolventi a absolventky našich oborů představí, kam aţ mohou vést dveře z našich
školních škamen:
17:40 – Martinu Ondřeji Machovi vedly do Ekolistu,
17:50 – Tereze Náhlíkové do Tří ocásků,
18:00 – Heleně Továrkové do public relations,
18:10 – Barboře Urbanové do Klimatické koalice a 8jinak!,
18:20 – Štěpánu Jaklovi na MŢP,
18:30 – Michalu Šimoníkovi do Autonapůl
18:40 – …a Zuzaně Vlasaté do Hnutí DUHA.
18:50 – Eva Fraňková zůstala na katedře a nešla nikam. Do Trojky ale dorazit přislíbila.
Více o absolventech je v dokumentu číslo 5 „Profily, kontakty a sborník abstraktů“.
KONCERT KVĚTŮ 19:00-22:00
TROJKA, DOMINIKÁNSKÁ 9
19:00 – Jinou kapelu jsme zvolit přirozeně nemohli. Nebude-li pršet, nezmoknem a budeme tancovat
(pouze postávat je povoleno) na nádvoří. Čili nechoďte v pohorách. Více na http://www.kapelakvety.cz/
UBYTOVÁNÍ 21:00-24:00
SIŘIŠTĚ, KOUNICOVA 42
21:00 – Od devíti do půlnoci budeme čekat váš příchod do Siřiště na Kounicově 42. Tak jako včera.
SOBOTA 24. KVĚTNA
SNÍDANĚ A ODJEZD 7:00-9:00
SIŘIŠTĚ, KOUNICOVA 42
7:00 – Na sedmou budeme vstávat, abychom v devět mohli jiţ budovu všichni opustit.
PRO ZÁJEMCE A PŘESPOLNÍ – EXKURZE 8:00-18:00
NP PODYJÍ (START: SIŘIŠTĚ, KOUNICOVA 42)
7:30 – Celodenní výprava do NP Podyjí, během které uvidíme několik hadů a RNDr. Mojmíra Vlašína.
Pronajatý mikrobus je pro všechny přednášející zdarma, pro ostatní za stovku. Návrat bude kolem 17. či
18. hodiny na brněnské vlakové nádraţí a k FSS. Všechny věci si vezměte s sebou, uloţení v mikrobuse
bude moţné.
Download

program studentské konference výkvěty 2014 23. května 2014 na