İLAN
MALATYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR VE TAŞINMAZLAR
BULUNDUĞU YER
PLAKA
NO
MARKASI
CİNSİ
MODELİ
FİİLİ
DURUMU
1
Milli Emlak Müdürlüğü
06 BH 0905
Tata
Kamyonet
2007
Ek.Ömr.
Doldurmuş
2
Milli Emlak Müdürlüğü
34 YK 4956
Hyundaı
Kapalı Kasa
Kamyonet
2004
3
Milli Emlak Müdürlüğü
34 VE 7634
Volkswagen
Minibüs
2000
SIRA
NO
Ek.Ömr.
Doldurmuş
Ek.Ömr.
Doldurmuş
Ek.Ömr.
Doldurmuş
Ek.Ömr.
Doldurmuş
Ek.Ömr.
Doldurmuş
TAHMİNİ
BEDEL
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
6.000,00
1.800,00
26.11.2014
09:00
9.000,00
2.700,00
26.11.2014
09:15
15.000,00
4.500,00
26.11.2014
09:30
11.000,00
3.300,00
26.11.2014
09:45
2.000,00
600,00
26.11.2014
10:00
2.000,00
600,00
26.11.2014
10:15
4
Milli Emlak Müdürlüğü
44 AS 854
Ford Transit
Minibüs
1998
5
Kayısı Araştırma İstasyonu
44 AV 253
Renault
Otomobil
1979
6
Kayısı Araştırma İstasyonu
44 DF 693
Renault
Otomobil
1984
7
Kayısı Araştırma İstasyonu
44 AH 048
Tofaş-Fıat
Otomobil
1988
Ek.Ömr.
Doldurmuş
2.000,00
600,00
26.11.2014
10:30
8
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü
44 DF 541
Fıat
Otobüs
1984
Ek.Ömr.
Doldurmuş
2.000,00
600,00
26.11.2014
10:45
9
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü
44 EC 733
Honda
Motosiklet
1991
Ek.Ömr.
Doldurmuş
1.000,00
300,00
26.11.2014
11:00
10
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü
44 EC 734
Honda
Motosiklet
1991
1.000,00
300,00
26.11.2014
11:15
11
Vatan Yediemin Otoparkı
44 DT 470
Toyota
Kapalı kasa
Kamyonet
1998
2.000,00
600,00
26.11.2014
11:30
12
Vatan Yediemin Otoparkı
06 JNR 15
Mıtsubıshı
Kamyon
2008
20.000,00
6.000,00
26.11.2014
11:45
Ek.Ömr.
Doldurmuş
Ek.Ömr.
Doldurmuş
Ek.Ömr.
Doldurmuş
MAHALLE
CİNSİ
ADA NO
PARSEL NO
İMAR
DURUMU
YÜZÖLÇÜM
(M2)
HAZİNE
HİSSESİ
TAHMİNİ
BEDEL
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
Uluköy mahallesi
Ham
Toprak
101
40
İmarsız
14.010,00
Tam
8.406,00
2.521,80
26.11.2014
13:30
Uluköy mahallesi
Ham
Toprak
101
41
İmarsız
16.550,00
Tam
9.930,00
2.979,00
26.11.2014
13:45
Uluköy mahallesi
Tarla
101
312
İmarsız
12.695,00
Tam
7.617,00
2.285,10
26.11.2014
14:00
Uluköy mahallesi
Ham
Toprak
101
546
İmarsız
14.201,67
Tam
8.550,00
2.565,00
26.11.2014
14:15
Uluköy mahallesi
Ham
Toprak
102
52
İmarsız
15.106,86
Tam
9.065,00
2.719,50
26.11.2014
14:30
6
Hanımınçiftliği
mahallesi
Arsa
5494
6
Konut Alanı
813,94
Tam
67.557,00
20.267,00
26.11.2014
14:45
7
Hanımınçiftliği
mahallesi
Arsa
5492
2
Konut Alanı
438,54
Tam
47.714,00
14.315,00
26.11.2014
15:00
Tecde Mahallesi
Arsa
5565
3
Serbest Alan
1.800,00
7979/18000
287.244,00
86.173,20
26.11.2014
15:30
SIRA
NO
1
2
3
4
5
8
1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen 8 adet taşınmaz ile 12 adet aracın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif
Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Defterdarlığımız hizmet binasının 5. katında bulunan Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a-Geçici teminatı yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç
borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri ve Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat
olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını
bildirmeleri, özel hukuk tüzelkişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan,
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe
tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak
veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
3-Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Taşınmaz satış bedeli üzerinden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır.
8-Araçların satış bedeli üzerinden KDV alınacaktır. Oranları şartnamede belirtilecektir.
9-Satışı yapılacak araçların satış sonrası Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir.
10- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.malatyadef.gov.tr adresinde görülebilir.
İLAN OLUNUR
Download

Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü taşınmaz ve taşınır satış