Městský úřad Trhové Sviny
odbor životního prostředí – oddělení státní správy lesů a myslivosti
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vyřizuje : Ing. Rudolf Baldík
fax: : 386 301 430
Trhové Sviny
Tel.: 386 301 452
E-mail: [email protected]
datum : 13.06.2013
_________________________________________________________________________________________________________________
K č.j.: 9006/13/Bal
SZn.: OŽP/946/13/Bal
VEŘEJNÁ
VYHLÁŠKA
Městský úřad Trhové Sviny – obce s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s pověřeným městským úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností),
odbor životního prostředí, oddělení státní správy lesů a myslivosti, jako věcně příslušný podle
ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, jako orgán státní správy na úseku řízení myslivosti v administrativně
správním obvodu Trhové Sviny, příslušný podle ust. § 60 zákona č.449/2001 Sb. o myslivosti
(dále též zákon o myslivosti), v platném znění, zahájil správní řízení ve věci „Žádost o
uznání společenstevní honitby Svébohy a přičlenění honebních pozemků do této
honitby“.
Vzhledem k tomu, že podle sdělení pošty se někteří účastníci řízení na uvedených adresách
nezdržují a vzhledem k tomu, že zdejšímu správnímu orgánu není v tomto případě znám jiný
pobyt těchto účastníků řízení, doručuje se opakované oznámení o zahájení správního řízení,
které vydal zdejší správní orgán, způsobem uvedeným v ustanovení § 25 odst. 1 správního
řádu, tj. veřejnou vyhláškou.
Tuto veřejnou vyhlášku, spolu s výše uvedeným oznámením, vyvěsí Městský úřad Trhové
Sviny a Obecní úřad Horní Stropnice, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu,
po dobu patnácti dnů na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Ing. Rudolf Baldík
odbor životního prostředí
oddělení státní správy lesů a myslivosti
Příloha : Oznámení MěÚ Trhové Sviny k č.j.: 9006/13/Bal - II ze dne 12.06.2013
Datum vyvěšení veřejné vyhlášky :
………………………
Datum sejmutí veřejné vyhlášky :
………………………
Městský úřad Trhové Sviny
odbor životního prostředí – oddělení státní správy lesů a myslivosti
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vyřizuje : Ing. Rudolf Baldík
fax: : 386 301 430
Trhové Sviny
Tel.: 386 301 452
E-mail: [email protected]
datum : 13.06.2013
_________________________________________________________________________________________________________________
K č.j.: 9006/13/Bal
SZn.: OŽP/946/13/Bal
Honební společenstvo Horní Stropnice – Svébohy
Karel Socher - honební starosta,
Svébohy 8
374 01 Trhové Sviny
Věc:
Zahájení řízení ve věci - „Žádost o uznání společenstevní honitby
Svébohy a přičlenění honebních pozemků do této honitby“ - podle ustanovení
§ 29 a § 30, zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti (dále též zákon o myslivosti), v
platném znění – stanovení termínu k vyjádření nebo projednání věci.
Dne 18.04.2013 byla zdejšímu orgánu státní správy myslivosti doručena žádost výše
uvedeného žadatele o uznání společenstevní honitby s názvem „Svébohy“. Součástí správního
řízení o uznání honitby je i přičlenění honebních pozemků do předmětné honitby – seznam
vlastníků je uveden v rozdělovníku.
Den podání žádosti je podle ustanovení § 44 odst. 1, správního řádu dnem zahájení správního
řízení v dané věci.
Žadatel předložil všechny zákonem a zdejším správním orgánem stanovené podklady,
potřebné pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci.
Zdejší správní orgán stanovil okruh účastníků správního řízení tak, jak je uvedeno
v rozdělovníku této písemnosti.
V této souvislosti stanovuje v souladu s ustanovením § 36, správního řádu, zdejší
správní orgán lhůtu k písemnému doplnění nebo ústnímu projednání celé záležitosti před zdejším správním orgánem (po telefonické dohodě - telefon 386 301 452 – Ing.
Baldík).
k výše uvedené záležitosti máte možnost se vyjádřit v termínu do
10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení
Poučení:
Po marném uplynutí tohoto termínu nebude k dalším připomínkám přihlédnuto.
Podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a podle ustanovení
§ 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vám zdejší správní orgán dává před
vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.
V případě využití práva zastoupení v řízení, žádáme o doložení písemné plné moci
k zastupování v dané záležitosti nebo její ústní udělení do protokolu, ve smyslu ust. § 33
odst.1 správního řádu.
otisk úředního razítka
Ing. Rudolf Baldík
oprávněná úřední osoba
oddělení státní správy lesů a myslivosti
Obdrželi na dodejku nebo do datové schránky :
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a), správního řádu – žadatel a vlastníci
přičleňovaných pozemků:
Honební společenstvo Horní Stropnice – Svébohy, Karel Socher - honební starosta,
Svébohy 8, 374 01 Trhové Sviny
Beznoska Jindřich PhDr., Kafkova 586/13, 160 01 Praha
Bícová Zuzana, Pod Vodárnou 375, 373 33 Nové Hrady
Bartoška Stanislav, Pod Zámeckým 442, 373 33 Nové Hrady
Čutka Josef, V. Volfa 1361, 370 05 České Budějovice
E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice
Franěk Zdeněk, Bartošková 102, 747 69 Pustá Polom
Halešová Klára, Pihelská 1063, 184 00 Praha
Hampl Karel, Nad Nádražím 165, 252 06 Měchenice
Hamplová Jana, Nad Nádražím 165, 252 06 Měchenice
Haňur Jindřich, Horní Stropnice 38, 374 01 Trhové Sviny
John Václav, Horní Stropnice 79, 374 01 Trhové Sviny
Jurišta Jan, Vidov 36, 370 07 Vidov
Kalianková Anna, Horní Stropnice 205, 374 01 Trhové Sviny
Kalvasová Zdenka, Dlouhá Stropnice 58, 374 01 Trhové Sviny
Kříha Jiří, Slunečná 992, 374 01 Trhové Sviny
Kubalák Pavel Ing., Horní Stropnice 220, 374 01 Trhové Sviny
Kubátová Helena, Vilová Čtvrť 293, 373 33 Nové Hrady
Kubeš Karel Ing., U Papírny 358, 397 01 Písek
Kučerová Jana, Vilová čtvrť 291, 373 33 Nové Hrady
Lenzová Jana, Horní Stropnice 55, 374 01 Trhové Sviny
Lepschi Bedřich, Humenice 87, 374 01 Trhové Sviny
Lepschi Dagmar, Humenice 87, 374 01 Trhové Sviny
Machart Jan, Bedřichov 14, 374 01 Trhové Sviny
Malivánek Roman Ing., Ke Hrádku 1645, 148 00 Praha
Martykánová Anežka, Pančava 152, 789 73 Úsov
Novák Petr, Hlincova Hora 55, 373 71 Rudolfov
Nováková Helena, Hlincova Hora 55, 373 71 Rudolfov
Pechoušová Marie, Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Rolínek František, Horní Stropnice 210, 374 01 Trhové Sviny
Rozvoral Václav, Smetanova 602, 373 44 Zliv
Rozvoralová Jitka, Smetanova 602, 373 44 Zliv
Řídelová Magdalena, Náměstí J. Gurreho 54, 373 24 Římov
Salva Benedikt, Dobrá Voda 37, 374 01 Trhové Sviny
Schreiber Oto Ing., Jar. Haška 1516, 370 04 České Budějovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 37010 České Budějovice
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 25261 Jeneč
Šikýřová Jana, Branka 537, 374 01 Trhové Sviny
Tomaschková Jaroslava, Svébohy 85, 374 01 Trhové Sviny
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, 128 00 Praha
Votruba Antonín, Střeziměřice 13, 374 01 Trhové Sviny
Votrubová Jana, Střeziměřice 13, 374 01 Trhové Sviny
Wagner Viktor, Boršovská 300, 370 07 Roudné
Wagnerová Milada, Husova tř. 1651, 370 05 České Budějovice
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. b), správního řádu, – držitelé sousedních
honiteb:
Honební společenstvo Nové Hrady, Ing. Ladislava Bártová - honební starosta, 5. května 81,
373 33 Nové Hrady
Honební společenstvo Kamenná - Žár, Ing. Jan Tošner - honební místostarosta,
Žár 44, 374 01 Trhové Sviny
Honební společenstvo Rychnov u N. Hradů, Josef Šlapák - honební starosta,
Petříkov 77, 374 01 Trhové Sviny
Na vědomí :
Honební společenstvo Horní Stropnice – Filipíny, Václav Kučera - honební starosta,
Horní Stropnice 270, 374 01 Trhové Sviny
Obdrží veřejnou vyhláškou :
Dvořáková Iveta, neznámý pobyt
Unterluggauer Manfred, neznámý pobyt
Unterluggauerová Marie, neznámý pobyt
Download

S 13_946 Zahájení řízení o uznání honitby + termín k vyjádření II