HEMAT
TRADE OSTRAVA
AKCIOVÁ SPOLEÈNOST
T O M K O VA 1 0 7 2
7 0 2 0 0 O S T R AVA
web: www.hemat.cz, e-mail: [email protected]
tel.: + 420 596 693 270-4
fax: + 420 596 693 272
Tenké a tlusté plechy
NORMY
TDP
- tenké:
ýSN 425301,
DIN 1541
- tlusté:
ýSN 425308,
DIN 1016
- tenké:
ýSN 420118
- tlusté:
ýSN 420208,
ROZMċROVÝ SORTIMENT
TENKÉ PLECHY
TloušĢka (mm)
BČžné formáty tabulí (mm)
0,5 ; 0,55 ; 0,6 ;
0,7 ; 0,8 ; 0,9 ;
2,5 ; 2,8
TloušĢka (mm)
3 - 5 (po 0,5 mm)
1000x2000
1,0 ; 1,3 ; 1,5 ;
1,8 ; 2,0 ; 2,2 ;
TLUSTÉ PLECHY
1000x2000
1500x3000
5 - 26 (po 1 mm)
1500x3000
BČžné formáty tabulí (mm)
1500x3000
26 - 60 (po 2 mm)
2000x6000
60 - 120 (po 5 mm)
2000x12000
JAKOSTNÍ SORTIMENT
- plechy pro ocelové konstrukce, mostní konstrukce, lodní plechy, plechy na tlakové nádoby užívané pro normální i
zvýšené pracovní teploty, kotlové plechy, plechy pro rĤzné druhy dopravních vozidel, plechy na svaĜovaní rour, plechy
odolné proti otČru, plechy se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi, speciální plechy korozivzdorné a
kyselinovzdorné, plechy pro tlakové nádoby
TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKÙ
Katalogový list è.: 30
Download

Te n k é a t l u s t é p l e c h y