SV Vlnařská 688-693
Vlnařská 688/20
460 06 Liberec VI - Rochlice
________________________________________________________________________________
Společenství vlastníků Vlnařská 688-693, Liberec poptává
„Zhotovení projektové dokumentace“ a „Kompletní inženýrskou činnost pro změnu
dodávky tepla panelového domu Vlnařská 688-693, Liberec 46006.“
Předměty plnění:
A. Zpracování projektové dokumentace na výstavbu samostatné kotelny na
bázi elektrických tepelných čerpadel vzduch-voda pro bytový dům Vlnařská 688689, Liberec 46006, a to:
1. Dokumentaci a projekt topení a ohřevu TUV pro realizaci stavby elektrických
tepelných čerpadel vzduch- voda vč. regulace a výběr zhotovitele, včetně
autorského dozoru projektanta.
2. Dokumentaci pro získání stavebního povolení.
3. Tato poptávka je pouze pro dvoj vchod Vlnařská 688-689 a slouží pro užší výběr
zhotovitelů stavby. Skutečná realizace bude rozšířena pro celé SV s možností o
rozšíření na celkový počet 10ti vchodů.
B. Výkon inženýrské činnosti pro tutéž výstavbu spojený se získáním a obstaráním
1. Smlouvy o připojení k el.distribuční soustavě.
2. Získání právoplatného stavebního povolení.
C. Technický dozor investora pro stavbu, kolaudaci, a předání stavby do provozu.
D. Poskytované podklady
1. Aktualizace spotřeby tepla.
2. Energetický audit Ing. Karel Snopek r.2006.
E. Technická koncepce řešení - popis panelového domu.
1. Samostatná el.tepelná čerpadla vč. dodatkových el.přímotopných kotlů a pro vytápění a
ohřev TUV.
2. Panelový dům je 8-mi patrový objekt s technickým podlažím, dva vchody (688-689) o 32
b.j., připojen na teplovodní přípojku Teplárny Liberec s patním měřičem,budova je
stavební soustavy Banks, r. výstavby 1978.
3. Objekt je zateplený v r. 2007 s energetickým auditem Ing.Karel Snopek r.2006.
Realizovaná navržená varianta zateplení konstrukcí obvodového pláště fasádním
polystyrénem nebo systémem na bázi minerální plsti o tl. 100 mm a výměnnou oken,
balkonových dveří a rekonstrukce balkonové stěny (syst. Veka).
4. Strojovny vč. zásobníku v 1.PP (suterén).
5. V projektu je nutné počítat s umístěním strojoven ve společných suterénních prostorách
a s napojením na stávající rozvody a stoupačky opatřené deskovými radiátory v b.j. a v
suterénních prostorách.
IČ: 02397421
Bank. spojení: ČSOB Liberec 263120477/0300
e-mail: [email protected]
web: www.vlnarska.cz
SV Vlnařská 688-693
Vlnařská 688/20
460 06 Liberec VI - Rochlice
________________________________________________________________________________
F. Výběrové řízení a jejich vyhlášení
Na základě zaslané nabídky bude provedeno výběrového řízení, kterého se lze zúčastnit
v plném rozsahu předmětu plnění i samostatně v části A,B,C. Výběrové řízení bude otevřené,
vícekolové, a vyzyvatel si vyhradí právo výběrové řízení přerušit nebo zrušit nebo opakovat
bez udání důvodů. Vyhlášení bude formou uveřejnění na webových stránkách SV Vlnařská
688-693 Liberec - www.vlnarska.cz a zaslaným e-mail dopisem.
G. Termín odevzdání nabídky:
Do 3 týdnů od zaslání poptávky odpovědět na webu Společenství vlastníků Vlnařská 688693, 460 06 Liberec 6 - www.vlnarska.cz .
H. Termín realizace: 2014-2015
I. Požadavky na zhotovitele projektové dokumentace:
sídlo firmy, IČO + DIČ, bank.spojení, kontakt. osoba, telefon, výpis z obchodního rejstříku,
přehled významných zakázek uskutečněných uchazečem v posledních 10ti letech s uvedením
místa, doby plnění a kontaktů na investory, profesní způsobilost a reference případných
subdodavatelů projektových částí. Zhotovitel není v insolvenčním řízení.
J. Požadavky na výkonavatele inženýrské činnosti a technický dozor investora
sídlo firmy, IČO + DIČ, bank.spojení, kontakt. osoba, telefon, výpis z obchodního rejstříku,
přehled významných zakázek uskutečněných uchazečem v posledních 10ti letech s uvedením
místa, doby plnění a kontaktů na investory, profesní způsobilost, zhotovitel není
v insolvenčním řízení.
K. Způsob hodnocení nabídek:
Bude vícekolový se zohledněním zkušeností v daném oboru, realizované zakázky, odborná
způsobilost, reference, doba plnění, nabídková cena, doba záruky-servis, pozáruční servis.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující údaje, právo na opakování či zrušení
výběrového řízení bez udání důvodu
L. Kontaktní osoby:
Kontaktní osobou pro zpřístupnění, prohlídku objektu a poskytnutí podkladů v bodě D) je
člen výboru SV Vlnařská pan
Pavel Mizera, tel. 72846467, [email protected] nebo
Ing. Petr Deyl, tel. 603200810, [email protected] nebo [email protected]
Za SV Vlnařská 688-693
Ing. Petr Deyl
člen výboru SV
IČ: 02397421
Bank. spojení: ČSOB Liberec 263120477/0300
e-mail: [email protected]
web: www.vlnarska.cz
Download

Poptávka pro změnu dodávky tepla panelového domu Vlnařská 688