Studijní obor 6703R Sociologie a
sociální politika - bakalářské studium
Studijní obor 6703R Sociologie a sociální politika - bakalářské
studium
Akademický rok 2014/2015
Studium bakalářského oboru „Sociologie a sociální politika“ obecně usiluje o posílení schopností logického a
analytického myšlení v kontextu vědeckého výzkumu konkrétních problémů života společnosti. Poskytuje přehled
základních směrů klasické a současné sociologie a veřejné a sociální politiky. Vede ke zvládnutí metodologie
sociologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumných technik i metod zpracování a analýzy dat, na pozadí
specifických znalostí statistiky a logiky. Vybavuje studenty poznáním sociální praxe zkoumání společenských problémů,
schopností kritické četby odborné literatury, diskuse poznatků a jejich písemné prezentace tak, aby se dokázali orientovat
v síti sociálních vztahů, kterou sebou výzkumná situace přináší, a uměli se v ní chovat jako experti či analytici
svého druhu a zároveň i plnohodnotní občané. Systematicky podporuje schopnosti studentů kriticky posoudit význam
společenských jevů, procesů a událostí v širších souvislostech, odkrývat a analyzovat síť vztahů a chování celých
skupin obyvatelstva, organizací a společenských institucí. Seznamuje studenty s konkrétními sociálními problémy
(nezaměstnanost, deviace, korupce, …), oborovými sociologiemi (organizace, kultury, genderu, města, venkova, …) a
politikou organizací veřejné správy v jednotlivých oblastech péče o blaho občanů (rodina, zdraví, vzdělání, …). Studium
oboru zajišťuje studentům vstup do vědeckých obcí dvou oborů, které jsou špičkově pěstovány a rozvíjeny na UK.
Vytváří vhodné předpoklady pro navazující magisterské studium na katedrách Sociologie a Veřejné a sociální politiky,
ale i na katedrách příbuzného zaměření mimo Fakultu sociálních věd i mimo UK.
Absolvent studia je schopen samostatně provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a
současným vývojovým trendům moderních společností a zároveň i k etice sociologického výzkumu. Má přehled o
nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a veřejné a sociální politiky a rozumí jejich významu pro interpretaci
procesů sociální praxe. Pro své analýzy dokáže vybrat a aplikovat vhodnou teorii, navrhnout a realizovat odpovídající
výzkumný projekt (design), sociologicky interpretovat získaná data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů.
Rozumí komplexu sociální politiky u nás, jeho logice a mechanismům působení. Je schopen vykonávat analytické a
koncepční práce při přípravě opatření v různých oblastech sociální politiky - politiky zaměstnanosti, rozvoje lidských
zdrojů, politiky sociálních služeb, sociální práce, personálního řízení na různých úrovních - a může se podílet na
zavádění těchto opatření v praxi
Garant: Doc. PhDr. Pavol Frič, CSc.
Celkové studijní povinnosti:
180 kreditů
Povinné předměty:
127 kreditů
Povinně volitelné předměty 1:
minimálně 33 kreditů
Povinně volitelné předměty 2 (jazyky):
minimálně 2 kredity
Volitelné předměty
(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )
naximálně 18 kreditů
Bakalářská státní zkouška
1.
2.
3.
4.
5.
Sociologie (1 otázka)
Sociální politika (1 otázka)
Metody a techniky výzkumu (1otázka)
Klauzura z analýzy dat
Obhajoba bakalářské práce
Compiled 2.3.2015 17:34:07 by Document Globe ®
1
Povinné předměty: J#003514
Kód
Název předmětu
Vyučující
Semestr
Rozsah Ukončení
Kredity
JEB998
Úvod do ekonomie
Kameníček
ZS
2/0
Zk
5
JLB002
Angličtina pro sociology II
Štěpánková
LS
0/3
Zk
4
JPB198
Úvod do politologie
Brunclík
LS
2/0
Zk
5
JSB001
Základy sociologického myšlení
Šanderová
ZS
2/0
Zk
6
JSB003
Oborová sociologie
Kabele
ZS
2/0
Zk
5
JSB007
Dějiny sociologie I
Šanderová
ZS
2/1
Z
5
JSB008
Dějiny sociologie II
Šanderová
Balon
LS
2/1
Zk
5
JSB010
Současná sociologie
Balon
LS
2/0
Zk
5
Jeřábek
Buchtík
ZS
2/1
Zk
6
Hájek Grygar
Spalová
ZS
2/0
Zk
5
JSB012
Úvod do empirického výzkumu ve
společenských vědách
JSB014
Kvalitativní metodologie
JSB015
Kvantitativní metodologie
Remr
LS
2/2
Zk
5
JSB017
Statistika I
Hendl
ZS
2/2
Zk
5
JSB018
Statistika II
Soukup
LS
2/2
Zk
5
JSB023
Praktika z kvantitativního výzkumu I
Tuček
Špaček
ZS
0/2
Z
3
JSB024
Praktika z kvantitativního výzkumu II
Tuček
Špaček
LS
0/1
Z
4
JSB025
Sociální problémy
Frič
ZS
2/0
Zk
6
JSB026
Úvod do sociální politiky
Kotrusová
LS
2/1
Zk
5
JSB027
Sociální politika jako společen. praxe
Kotrusová
ZS
2/1
Zk
6
JSB029
Základy analýzy kvantitativních dat a SPSS
Soukup
Remr
ZS
2/2
Zk
6
JSB031
Bakalářský seminář I - diskuse projektů
Hájek
Mouralová
Spalová
ZS
0/2
Z
3
JSB035
Základy logiky a matematiky
Hendl
LS
2/2
Zk
4
JSB039
Úvod do vzdělávací politiky
Kalous
LS
1/1
KZ
3
Hájek
Mouralová
Grygar
LS
0/2
Z
3
Novotný
LS
2/1
Zk
5
JSB060
Bakalářský seminář II - prezentace částí
prací
JSB061
Úvod do veřejné politiky
JSB062
Současná česká společnost
Tuček
LS
2/0
Zk
5
JSB072
Zdravotní politika
Háva
ZS
1/1
Zk
5
JSM609
Rodinná politika
Dobiášová
LS
1/1
KZ
3
Celkem kreditů za povinné předměty: 127
Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti
Kód
Název předmětu
PrerekvizityKorekvizityZáměnnosti
Neslučitelnosti
JEB998
Úvod do ekonomie
JLB002
Angličtina pro sociology II
JLB001
JSB003
Oborová sociologie
JSB001
Compiled 2.3.2015 17:34:07 by Document Globe ®
JEB003
JEB004
JEB101
JEB102
2
JSB008
Dějiny sociologie II
JSB007
JSB010
Současná sociologie
JSB008
JSB014
Kvalitativní metodologie
JSB012
JSB015
Kvantitativní metodologie
JSB012
JSB018
Statistika II
JSB017
JSB023
Praktika z kvantitativního výzkumu I
JSB001
JSB012
JSB024
Praktika z kvantitativního výzkumu II
JSB023
JSB026
Úvod do sociální politiky
JSB025
JSB027
Sociální politika jako společen. praxe
JSB026
JSB029
Základy analýzy kvantitativních dat a SPSS
JSB012
JSB039
Úvod do vzdělávací politiky
JSB025
JSB026
JSB060
Bakalářský seminář II - prezentace částí prací
JSB031
JSB061
Úvod do veřejné politiky
JSB001
JSB025
JSB072
Zdravotní politika
JSB025
JSB026
Předměty povinně volitelné - Skupina 1: J#003614
Kód
Název předmětu
Vyučující
Semestr
Rozsah Ukončení
Kredity
JSB004
Sociální nerovnosti
Šanderová
LS
2/0
Zk
8
JSB021
Základy demografie
Šídlo
ZS
2/0
Zk
4
JSB028
Informatika
Tomandlová
ZS
1/1
Z
3
JSB030
Zpracování dat pomocí ATLAS
ZS/LS
0/2
Z
2
JSB032
Dějiny sociální antropologie
Kandert
LS
2/1
Zk
4
JSB033
Praktika z kvalitativního výzkumu
Hájek Grygar
Spalová
LS
0/2
Z
3
JSB051
Úvod do sociální antropologie
Kandert
ZS
1/1
Zk
4
JSB052
Kulturní systémy
Kandert
LS
2/0
Zk
4
JSB055
Současná sociální antropologie
Grygar
ZS
0/2
Zk
4
JSB063
Úvod do hospodářské politiky
Háva
Mašková
LS
2/0
Zk
4
JSB064
Drogy a společnost
Nekola
ZS
2/0
Zk
4
JSB066
Historický seminař
Křen
ZS
0/2
Z
4
JSB067
Filmový seminář
Kandert
Kotík
ZS
0/2
KZ
3
JSB068
Filmový seminář 2
Kandert
Kotík
LS
0/2
KZ
3
JSB069
Úvod do práva
Soukup
LS
2/0
Zk
6
Čížek
Dlouhá
JSB070
Theory and Practice of the Welfare State in
the Age of Retrenchment.
Novotný
ZS
1/1
KZ
4
JSB071
Úvod do zkoumání policy work a
organizace politických stran v kontextu
welfare state
Novotný
LS
1/1
KZ
4
JSB073
Veřejné politiky v trojdimenzionálním pojetí
politiky
Novotný
ZS
1/1
Zk
5
Compiled 2.3.2015 17:34:07 by Document Globe ®
3
JSB104
Klasické sociologické výzkumy
JSB131
JSB133
JSB139
Jeřábek
LS
2/0
Zk
4
Velké empirické výzkumy ČR
Tuček
ZS
2/0
Zk
4
Transf. a možnosti rozvoje čs. venkova
Lošťák
ZS
2/0
Zk
4
Tuček
ZS
0/2
Z
4
Balon
LS
2/0
Zk
4
Obecné postupy při psaní analytických
studií
JSB144
Pojmy v sociálních vědách
JSB148
Úvod do sociální psychologie pro sociol.
Fajmonová
Osuský
ZS
2/1
Zk
4
JSB157
Workshop Prague-Constance Study Days:
Society, politics, and policy-making in the
Czech Republic and Germany
Novotný
LS
0/2
Zk
7
Spalová
LS
2/0
Zk
4
JSB311
Antropologie náboženství
JSB401
Proměny intimity a lásky v moderní
společnosti a sociologie
Svobodová
Kotík
ZS
2/0
Zk
4
JSB402
Sociologické aspekty kulturního vývoje
euroatlantické civilizace
Paulíček
Kotík
LS
2/0
Zk
4
JSB407
Globální problémy životního prostředí a
udržitelný rozvoj
Drhová
ZS
1/1
Zk
5
JSB452
Social media: Marketing, Communications
Strategy
Růžička
Remr
ZS
1/1
Zk
7
JSB454
Social Web: (Big) Data Mining
Růžička
Soukup
LS
1/1
Zk
7
JSB455
Economic Sociology
Blokker
ZS
2/0
Zk
7
JSB456
Sociology of European Integration
Blokker
LS
2/0
Zk
7
JSB490
Úvod do politické sociologie
Císař
ZS
2/0
Zk
6
Cirklová
LS
2/0
Zk
5
Frerichs
LS
2/0
Zk
6
Vann
ZS
2/0
Zk
6
JSB505
Texty, teorie
antropologie
a
osobnosti
kulturní
JSB508
Sociology of Law and Economics
JSB510
Introduction to Gender Studies
JSB511
Antropologie globalizace
Cirklová
ZS
2/0
Zk
5
JSB512
Eklektické čtení textů
Cirklová
ZS
0/2
Zk
5
Minimální počet kreditů ze skupiny 1: 33
předměty JSB104,JSB118,JSB119,JSB131,JSB133,JSB148,JSB403 se otvírájí jednou za dva roky – viz rozvrh
Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti
Kód
Název předmětu
PrerekvizityKorekvizityZáměnnosti
Neslučitelnosti
JSB004
Sociální nerovnosti
J#SOSPR14
JSB021
Základy demografie
JSB001
JSB032
Dějiny sociální antropologie
JSB051
JSB033
Praktika z kvalitativního výzkumu
JSB014
JSB055
Současná sociální antropologie
JSB032
JSB066
Historický seminař
J#SOSPR14
JSB067
Filmový seminář
J#SOSPR14
JSB068
Filmový seminář 2
J#SOSPR14
JSB069
Úvod do práva
J#SOSPR14
JSB104
Klasické sociologické výzkumy
J#SOSPR14
JSB131
Velké empirické výzkumy ČR
J#SOSPR14
JSB133
Transf. a možnosti rozvoje čs. venkova
J#SOSPR14
Compiled 2.3.2015 17:34:07 by Document Globe ®
4
JSB139
Obecné postupy při psaní analytických studií
JSB024
JSB148
Úvod do sociální psychologie pro sociol.
JSB401
Proměny intimity a lásky v moderní společnosti a J#SOSPR14
sociologie
JSB402
Sociologické aspekty kulturního vývoje euroatlantické J#SOSPR14
civilizace
JSB490
Úvod do politické sociologie
JSB505
Texty, teorie a osobnosti kulturní antropologie
J#SOSPR14
J#SOSPR14
JSB032
JSB051
Skupina prerekvizit J#SOSPR14
Kód
Název předmětu
Vyučující
Semestr
Rozsah Ukončení
Kredity
JSB001
Základy sociologického myšlení
Šanderová
ZS
2/0
Zk
6
JSB008
Dějiny sociologie II
Šanderová
Balon
LS
2/1
Zk
5
Jeřábek
Buchtík
ZS
2/1
Zk
6
Remr
LS
2/2
Zk
5
Soukup
LS
2/2
Zk
5
JSB012
Úvod do empirického výzkumu ve
společenských vědách
JSB015
Kvantitativní metodologie
JSB018
Statistika II
Předměty povinně volitelné - Skupina 2 (jazyky): J#0011014
Kód
Název předmětu
Vyučující
Semestr
Rozsah Ukončení
Kredity
JLB013
Němčina odborná I
Křenková
ZS
0/3
Z
2
JLB014
Němčina odborná II
Křenková
LS
0/3
Zk
4
JLB019
Francouzština odborná I
Bosáková
ZS
0/3
Z
2
JLB020
Francouzština odborná II
Bosáková
LS
0/3
Zk
4
JLB023
Italština odborná I
Bahníková
ZS
0/3
Z
2
JLB024
Italština odborná II
Bahníková
LS
0/3
Zk
4
JLB029
Španělština odborná I
Mlýnková
ZS
0/3
Z
2
JLB030
Španělština odborná II
Mlýnková
LS
0/3
Zk
4
JLB033
Němčina I
Faltýnová
Křenková
ZS
0/3
Z
2
JLB034
Němčina II
Faltýnová
Křenková
LS
0/3
KZ
4
JLB035
Francouzština I
Bosáková
Kidlesová
ZS
0/3
Z
2
JLB036
Francouzština II
Bosáková
Kidlesová
LS
0/3
KZ
4
JLB037
Italština I
Bahníková
ZS
0/3
Z
2
JLB038
Italština II
Bahníková
LS
0/3
KZ
4
JLB039
Ruština odborná I - nižší
Mistrová
ZS
0/3
Z
2
JLB040
Ruština odborná II - nižší
Mistrová
LS
0/3
KZ
4
JLB041
Španělština I
Mlýnková
ZS
0/3
Z
2
JLB042
Španělština II
Mlýnková
LS
0/3
KZ
4
Minimální počet kreditů ze skupiny 2: 2
Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti
Compiled 2.3.2015 17:34:07 by Document Globe ®
5
Kód
Název předmětu
PrerekvizityKorekvizityZáměnnosti
Neslučitelnosti
JLB014
Němčina odborná II
JLB013
JLB034
JLB020
Francouzština odborná II
JLB019
JLB036
JLB024
Italština odborná II
JLB023
JLB030
Španělština odborná II
JLB029
JLB034
Němčina II
JLB033
JLB036
Francouzština II
JLB035
JLB038
Italština II
JLB037
JLB040
Ruština odborná II - nižší
JLB039
JLB042
Španělština II
JLB041
Poznámka Správy SIS:
J14SOSP645
Compiled 2.3.2015 17:34:07 by Document Globe ®
6
Download

ve formátu PDF