Otázky ke zkoušce z předmětů A2M32MDS, AD2M32MDS
šk.r. 2011/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Co rozumíme pod pojmem obsluhový systém? Nakreslete základní uspřádání.
Typy OS. Uveďte alespoň tři ukazatele kvality obsluhy pro každý typ OS.
Co je to tzv. fázová obsluha? Uveďte příklad.
Čím je charakterizován zdroj požadavků? Uveďte příklad.
Charakteristiky vstupního toku požadavků. Uveďte pro poissonovský tok.
Co je homogenní Poissonův proces? Co je Markovovsky modulovaný Poissonův proces?
Činitel variance a jeho vypovídající schopnost.Uveďte pro exp. rozložení.
Intenzita požadavků nabízených volným zdrojem. Vysvětlete pojem, uveďte příklad.
Kendallův popis OS, uveďte tři příklady, vysvětlete a napište distribuční funkce.
Vysvětlete význam zkratky GoS. Uveďte příklady pro M/H2/6/0 a E2/M/5/10/LIFO.
Uveďte některé prst. charakteristiky OS se ztrátou a vysvětlete jejich význam.
Důvody vzniku ztráty požadavku.Uveďte příklady.
Vysvětlete pojmy: markovovský a nemarkovovský OS. Příklad v Kendallově označení.
Rozložení M, H2, E3, D. Distribuční funkce, grafická reprezentace.
Toky regenerativní, rekurentní a ordinární - vlastnosti, příklady.
V čem spočívá významná vlastnost exponenciálního zákona? Uveďte číselný příklad.
Časově homogenní, nehomogenní Poissonův proces - vysvětlete.
Tok PCT2 - vlastnosti. Intenzita vstupního toku λj za stavu j OS.
Variační koeficient (cv) vstupního toku a jeho vliv na počet OL.
Vliv charakteru vstupního toku na jakost obsluhy.
Charakterizujte procesy Xp(t), Xs(t), Xo(t) a Xz(t).zeFyzikální význam jejich stř. h.
a
Pr
Vztahy mezi procesy Xp(t), Xs(t), Xo(t) a Xz(t).
v
képomocí intenzit λj, µj a prst. stavů pj.
Statistická rovnováha OS M/M/N/, vyjádřete
nic ká
h
Vysvětlete fyzikální význam procesů tobsluhy
ec hnic Xs(t) a Xy(t). Nakreslete příklad realizace.
c
ní Vyjádřete
e
Prst. ztráty a nebezpečné doby OS.
pomocí prst. stavů a int. příchodů.
č trote
u
k
é
ue
Vysvětlete pojmy: výkon OS,oknebezpečná
doba, doba nepřetržitého
chodu obsluhy.
le
ag
s ta e
r
y
P
v
l
Co se rozumí pod pojmy:
provozní
zatížení,
nabídka
A,
výkon
Y,
odmítnutá
nabídka M.
g
é aku
in
skHPH,
ty erin zatížení. Koncentrace, jednotky.
F normální a zvýšenárshodnota
i
e
Hlavní provozní hodina
Č
e gine
Výkon i-té OL OS.©Vliv hledání volné OL na U
výkon
Možnosti zvýšení výkonu OS.
niv EnOL.
al ztrátou.
alOSicse
1
Stanovení nabídky A na základě výkonu iY
c
1
r
hn lect . 20 pravděpodobnosti stavů OS.
Vysvětlete, co vyjadřují nestacionární
eca stacionární
2
E
T
f
.1
chcharakter.
y o 21
Režimy fronty a jejich vliv na prst.
t
e
l
Cz cu
Jaký je vztah mezi dobou blokování
© Fa OL tE a dobou nepřetržitého chodu obsluhy tB?
Stac. prst. stavů OS a jejich rekur. vyjádření pro procesy "rození a úmrtí".
Stručně charakterizuje OS M/M/N/0 - tzv. Erlangův model.
Wilkinsonovy rovnice a jejich význam, graf V/M = f(N), A = konst. odmítnutého zat.
Vliv úplné a neúplné dostupnosti k OL na hodnotu prst. blokování (ztráty).
Maximální teoretický specifický výkon y =Y/N OS M/M/N/0 s neúplnou dostupností.
Charakterizujte OS se ztrátou M(s)/M/N/0 - model Engseta.
Charakterizujte OS s čekáním M/M/1/∞/RANDOM. Podmínka "stability" - význam.
Charakterizujte OS M/M/N/∞/FIFO. Podmínka "stability" - význam.
Funkce E2,N(A) = f(A)N, význam, průběh.
Littleův vzorec, Pollaczekův-Chinčinův vzorec - význam.
Stručně charakterizujte OS smíšený M/M/N/R/LIFO. Existuje podmínka "stability"?
Vliv konečného počtu míst pro čekající požadavky na parametry GoS.
Možnosti zvýšení výkonu OS smíšeného a jejich vliv na parametry OS.
Výkon OL při náhodném a postupném hledání z pevné výchozí polohy - na čem závisí?
Dimenzování OS se ztrátou - princip, uveďte potřebné vstupní veličiny.
Dimenzování OS smíšeného - princip, uveďte vstupní veličiny.
Přeliv provozního zatížení, princip, přínos, nedostatky.
Určete ztrátu v síti OS trojúhelníkové topologie s možností přelivu z přímé cesty
Pohotovost sítě OS trojúhelníkové topologie s možností přelivu z přímé cesty.
ID
4
3
7
9
14
Otázky ke zkoušce z předmětů A2M32MDS, AD2M32MDS
šk.r. 2011/2012
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Průběh distribuční funkce doby čekání požadavků OS M/M/1/∞.
Pohotovost a bezporuchovost prvku a jejich určení.
Zálohování prvků, druhy, význam zálohování. Porovnejte.
Vypočtěte celkovou pohotovost 3 prvků zapojených v sérii.
Vypočtěte pohotovost soustavy dvou prvků v režimu stálé zálohy..
Určete prst. bezporuchového provozu prvku v době t = 1000 h, λ = 1E-3 h-1. Model M/M/1
Co se rozumí pod zkratkou QoS? Jak definuje ITU-T v Doporučení E.800 službu?
Co je ukazatel kvality služby a jaké by měl mít vlastnosti?
Primův a Kruskalův algoritmus, předpoklady. Význam. Uveďte jednoduchý příklad optimalizace.
Závisí parametry Erlangova modelu OS se ztrátou na konkrétním rozložení doby obsluhy?
Jakým parametrem je charakterizováno rozložení G v modelu M/G/N/0?
Podmínka pro řešení teoretických modelů OS M/G/N/0, M/M/N/nek.,M/M/N/R.
V čem tkví podstata zobecněného Erlangova modelu OS M/M/N/0? Fyzikální význam p(i,j,…,k)
Jaké prst. char. ovlivňuje režim fronty, jsou-li procesy obsluhy a čekání nezávislé?
Vysvětlete pojmy slabé, absolutní (silné) a dynamické přednosti v OS.
Zvýší se zmenšením počtu čekacích míst v OS pravděpodobnost P(W > t)?
U OS s konečným počtem míst pro čekající mohou být prst. char. podmíněné - čím?
Význam regresní funkce. Co jsou parametry a koeficienty regresní funkce.
Jak ovlivní rozložení LNR, Pareto, Weibull int. mezi příchody počet OL OS GI/M/N/?
Jaký je vztah mezi ztrátami OS GI/M/N/0, kde GI je LNR, Paretovo nebo Weibullovo rozložení?
Jaký je rozdíl mezi toky PCT1 a PCT2? Vliv na počet
e OL
az
Pr GI jsou toky typu D, M, H2?
Jaký je vztah mezi ztrátami OS GI/M/N/0 OS,vkde
ké,D[W]RANDOM,D[W]LIFO pro OS M/M/N/R?
Jaké nerovnosti platí mezi rozptyly D[W]FIFO
nic ká
h
c MTTF,
Vysvětlete zkratky: MUT, MDT, MTTFF,
MTBF, MRT.
ic
í te hn
Co se rozumí pod pojmy úplná a čneúplná
en otec dostupnost? Vysvětlete.
r
é u lesktúplnou dostupností? ue
Mezní hodnoty výkonu svazku
g
ok OL
e
s
ra y OS?
y lmá
a vztah k výkonu Y resp.
t
P
Co je to zisková funkce a vjaký
gN+1
n
ké aku
y i erin
t
F
i
Princip simulace OSČessproměnným
(náhodným) krokem.
rs ine
g
ive a ndiskrétní.
Určení hodnot n.v.©Příklady pro rozložení spojité
n
U lE
l
a
a
Jaké rozložení n.č. musí generovat generátor
OS?
c simulaci
11
ic ripro
20 princip.
hn lecta jejich
c
.
Metody odhadu přesnosti výsledků simulace
Te f E . 12
1
Vztah mezi podmíněnou a nepodmíněnou
čekání požadavků (Wo, W, Ww).
ch lty o 2dobou
e
z cu
C
Čím je dána doba zdržení zprávy
© Fapři přenosu sítí a čím může být ovlivněna?
Kdy není doba zdržení zprávy v OS závislá na režimu fronty?
Změní se výkon Y svazku přidáme-li jedno vedení? Uveďte příklad.
Specifický výkon. Vysvětlete jak se změní (při konst.nabídce) přidáme-li 3 OL?
Průběh distribuční funkce doby čekání čekajících požadavků v OS M/M/1/∞. P( > 0) = ?
Graf V/M = f(N), A = konst. toku ztracených požadavků OS M/M/N/0. Vysvětlete průběh.
Extrapolace časových řad - princip. Uveďte postup při vytváření prognózy.
Pro jaké fáze spojení ITU-T definuje ukazatele kvality služby?
Vlastnosti Poissonova procesu (aditivní vlastnost, …).
OS M/M/N/0 obsluhuje n nezávislých toků PCT1 s int. λ1, ..., λn. Jaké budou ztráty B1,...,BN?
Funkce používané pro předpověď provozního zatížení v telekomunikáciích (ITU-T E.507(11/88).
Srovnejte jednotlivé modely QoS v IP sítích (Best effort, DiffServ, IntServ) z hlediska aplikace
v rozlehlých IP sítích (např. Internet).
Klasifikujte zpoždění v IP sítích, jednotlivé komponenty (na síťovém prvku a přenosovém
médiu).
Stručně charakterizujte princip metody řazení paketů Priority Queuing. Výhody X Nevýhody (vliv
na průměrnou dobu zpoždění a její rozptyl).
Metoda Round-Robin a její použití v systému řazení Custom Queuing. Výhody X Nevýhody
(porovnejte CQ s metodou MDRR - Modified Deficit Round Robin).
Možnosti minimalizace zpoždění a jeho rozptylu v IP síti?
ID
4
3
7
9
14
Otázky ke zkoušce z předmětů A2M32MDS, AD2M32MDS
šk.r. 2011/2012
Zkouška:
- má dvě části – písemnou a ústí,
- písemná část se skládá z deseti náhodně vybraných otázek uvedených výše pro
každého studenta zvlášť,
- ústní zkouška je zaměřena na diskusi k odpovědím na otázky uvedené v písemné části
pokud budou nesprávné nebo nepřesné nebo neúplné,
- pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné úspěšně odpovědět alespoň na šest otázek
(klasifikace E).
Doc. Ing. František Křížovský, CSc.
Ing. Petr Hampl
Praha, 1.11.2010
e
z
ra
vP
©
7
9
14
Č
ké
nic ká
h
c
tec ni
ní tech
e
č ro
é u lekt
k
e
so
vy ulta
é
k
k
es Fa
ue
ag
r
nP g
y i erin
t
i
rs ne
ive ngi
n
l U al E
ica tric 011
n
c
2
h
ec f Ele 12.
T
.
o
h
21
ec lty
Cz acu
© F
ID
4
3
© 2011 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Právní doložka (licence) k tomuto Dílu (elektronický materiál)
České vysoké učení technické v Praze (dále jen ČVUT) je ve smyslu autorského zákona vykonavatelem majetkových
práv k Dílu či držitelem licence k užití Díla. Užívat Dílo smí pouze student nebo zaměstnanec ČVUT (dále jen Uživatel),
a to za podmínek dále uvedených.
ČVUT poskytuje podle autorského zákona, v platném znění, oprávnění k užití tohoto Díla pouze Uživateli a pouze ke
studijním nebo pedagogickým účelům na ČVUT. Toto Dílo ani jeho část nesmí být dále šířena (elektronicky, tiskově,
vizuálně, audiem a jiným způsobem), rozmnožována (elektronicky, tiskově, vizuálně, audiem a jiným způsobem),
využívána na školení, a to ani jako doplňkový materiál. Dílo nebo jeho část nesmí být bez souhlasu ČVUT využívána ke
komerčním účelům. Uživateli je povoleno ponechat si Dílo i po skončení studia či pedagogické činnosti na ČVUT,
výhradně pro vlastní osobní potřebu. Tím není dotčeno právo zákazu výše zmíněného užití Díla bez souhlasu ČVUT.
Současně není dovoleno jakýmkoliv způsobem manipulovat s obsahem materiálu, zejména měnit jeho obsah včetně
elektronických popisných dat, odstraňovat nebo měnit zabezpečení včetně vodoznaku a odstraňovat nebo měnit tyto
licenční podmínky.
V případě, že Uživatel nebo jiná osoba, která drží toto Dílo (Držitel díla), nesouhlasí s touto licencí, nebo je touto licencí
vyloučena z užití Díla, je jeho povinností zdržet se užívání Díla a je povinen toto Dílo trvale odstranit včetně veškerých
kopií (elektronické, tiskové, vizuální, audio a zhotovených jiným způsobem) z elektronického zařízení a všech
záznamových zařízení, na které jej Držitel díla umístil.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

ID341497