Návod a stavební postup na
osazení plastové jímky, nádrže, šachty – samonosné
Popis:
Plastová jímka, nádrž, šachta je vyrobena jako samonosná s možností obsypání
nesoudržným hlinitým materiálem bez ostrohranných příměsí, jímka je vodotěsná. Ve
stropu nádrže je vstupní otvor pro osazení plastového poklopu. Jímku je možno
dodat pro osazení pod úroveň terénu nebo jako volně stojící na podlaze.( dle dohody
s výrobcem).
Pracovní postup k osazení:
Při osazování jímky na betonovou základovou desku ( základna by měla být na
každé straně širší o 15 cm než jímka) je třeba dbát maximální obezřetnosti vůči
plastové nádobě. Následně je třeba boční stěny jímky obsypat nesoudržným hlinitým
materiálem bez ostrohranných příměsí (bez kamení), rovnoměrně po obvodě šachty,
hutnit ručně po vrstvách max. tl. 30cm. Současně s obsypáváním je třeba plnit jímku
vodou. (Nutné dodržet hladinu vody o 300 – 500mm výše než obsypový materiál.)
Nelze-li tuto podmínku plnění vodou dodržet, (vystrojení jímky, apod.), je nutné
zabezpečit vnitřní rozepření jímky.
Pozor:
Zásyp stropní desky – max.20cm!!
Celkové obetonování se provádí v případě osazení v místech vjezdu do garáže,
komunikace.
Jímku nelze obsypat: pískem, štěrkem, kačírkem.
V blízkosti nádrže se nesmí pohybovat těžká mechanizace. V případě instalace do
zvodněného terénu,(spodní voda) je nádrž k tomuto účelu upravena zesíleným
vnějším vyztužením s otvory pro armovací drát.( dle objednávky)
Tento postup je pro uživatele závazný a při jeho nedodržení hrozí nebezpečí
porušení nádrže.
Plastový poklop slouží pouze jako transportní. V případě instalace nádrže v místě,
kde není vyloučen předvídatelný přístup osob na strop nádrže ( pochůzné plochy)
musí být strop nádrže opatřen poklopy odpovídajícími ČSN EN 124 třídy
odpovídajícího zatížení.
Download

Návod a stavební postup na osazení plastové jímky samonosné