Název kurzu: Politika volebních reforem ve střední Evropě
Způsob zakončení: Zápočet
Další požadavky na studenta
Seminární práce, popř. referát
Vyučující: Mgr. Jakub Charvát
Email: [email protected]
Konzultační hodiny: na ÚPOL: v pondělí 9,30 – 10,00
na MUP, Dubečská 900/10, Praha 10 – Strašnice: kdykoli po předchozí domluvě (kanc. č. 122)
Stručná anotace předmětu
Specializovaný kurz rozšiřuje znalosti z oblastí teorie volebních systémů a ústavně-politických
systémů střední Evropy o téma politiky volebních reforem, a to se zaměřením na prostor
demokratizující se střední Evropy. Cílem kurzu je představit příčiny vedoucí tamní politické elity ke
změnám volebních pravidel, diskuze o volebních reformách a proměny volebních legislativ v
Československu, České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku po roce 1989 až do současnosti.
V závěru kurzu budou analyzovány účinky volebních systémů užitých v zemích střední Evropy ve
sledovaném období, a to jak napříč jednotlivými zeměmi, tak napříč jednotlivými časovými obdobími
a volebními systémy v rámci jednotlivých sledovaných zemí – zejména ve vztahu k proporcionalitě
volebních výstupů a ke stabilitě politické reprezentace.
Obsah kurzu:
1. Úvodní hodina. Seznámení s předmětem studia (teorie volebních reforem, vlny volebních reforem
podle Reillyho a Reynoldse).
2. Komunistická volební praxe v Československu, Polsku a Maďarsku v komparativní analýze
I. Re/konstrukce volebních systémů v procesu postkomunistické demokratické tranzice ve střední
Evropě
3. Re/konstrukce volebních systémů v procesu demokratické tranzice v teoretické perspektivě
(koncept re/konstrukce volebních systémů, základní východiska diskuze o středoevropských
volebních reformách 1989– 1990, základní proměnné ovlivňující podobu procesů středoevropských
volebních reforem).
4. Polská jednání o volebních zákonech v roce 1989 a konečná podoba volební legislativy
5. Maďarská jednání o volební legislativě v procesu demokratické tranzice a konečná podoba
maďarské volební legislativy
6. Jaký volební systém pro novou demokracii? – československá diskuze o reformě volebních pravidel
na počátku roku 1990
7. Srovnání diskuzí o volebních legislativách během demokratické tranzice v Československu, Polsku a
Maďarsku a volební systém jednoho přenosného hlasu jako alternativní řešení těchto diskuzí
II. Politika volebních reforem v zemích střední Evropy, 1991–současnost
8. Volební inženýrství v Polsku I.: volební reformy v letech 1991–1997
9. Volební inženýrství v Polsku II.: volební reformy od roku 2001
10. Politika volebních reforem na Slovensku
11. Politika volebních reforem v České republice v devadesátých letech (revize volebního zákona pro
zakladatelské volby a volební zákon z roku 1992, volby 1996 a počátky diskuze o volební reformě, tzv.
opozičně-smluvní volební reforma a nález Ústavního soudu, volební zákon pro volby do PS PČR 2002)
12. Politika sněmovních volebních reforem v České republice po roce 2002 (tzv. řecká varianta
volební reformy a její kritika, možnosti sněmovní volební reformy v České republice)
III. Účinky volebních systémů ve střední Evropě v komparativní perspektivě
13. Míra proporcionality volebních výsledků a stabilita a stabilizace zastoupení v Československu,
České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku
Povinná literatura
Birch, Sarah (2003): Electoral Systems and Political Transformation in Post-Communist Europe.
Basingstoke : Palgrave Macmillan.
Birch, Sarah; Millard, Frances; Popescu, Marina a Williams, Kieran (2002): Embodying Democracy.
Electoral System Design in Post-Communist Europe. Basingstoke : Palgrave Macmillan.
Colomer, Josep (2004): Handbook of Electoral System Choice. Basingstoke : Palgrave Macmillan.
Novák, Miroslav a Lebeda, Tomáš a kol. (2004): Volební a stranické systémy: ČR v mezinárodním
srovnání. Dobrá Voda : Aleš Čeněk.
Šedo, Jakub (2007): Volební systémy postkomunistických zemí. Brno : CDK.
Doporučená literatura
Benoit, Kenneth (2001): Evaluating Hungary´s Mixed-Member Electoral System. In Shugart, M. S. a
Wattenberg, M. P. (eds.). Mixed-Member Electoral Systems. The Best of Both Worlds? New York :
Oxford University Press, s. 477– 493.
Benoit, Kenneth a Hayden, Jacqueline (2004): Institutional Change and Persistence: The Evolution of
Poland’s Electoral System, 1989–2001. The Journal of Politics, vol. 66, no. 2, pp. 396–427.
Charvát, Jakub (2009): O původu maďarského volebního systému. Člověk, č. 16
(http://clovek.ff.cuni.cz/pdf/charvat_studie_16.pdf).
Charvát, Jakub (2010): Jaký volební systém pro novou demokracii? Československý volební systém v
re/konstrukci na počátku roku 1990. In Krákora, P. (ed.). Svobodné volby v Československu 1990 –
Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Praha : Nakladatelství Epocha, s. 135–153.
Charvát, Jakub (2011): Mechanismus volebního bonusu a řecká varianta volební reformy optikou
výsledkůčeských sněmovních voleb 2010. Politologický časopis, roč. 18, č. 1, s. 19–30.
Charvát, Jakub (2011): Re/konstrukce volebních systémů v procesu postkomunistické demokratické
tranzice: obecný rámec pro analýzu III. vlny volebních reforem v Polsku, Maďarsku a Československu,
1989–1990. Člověk, č. 23 (http://clovek.ff.cuni.cz/pdf/charvat_studie_23.pdf).
Katz, Richard S. (2005): Why are There so Many (or so Few) Electoral Reforms? In Gallagher, M. a
Mitchell, P. (eds.). The Politics of Electoral Systems. New York : Oxford University Press, s. 57–77.
Lijphart, Arend (1992): Democratization and Constitutional Choices in Czecho-slovakia, Hungary and
Poland, 1989 – 1991. Journal of Theoretical Politics, vol. 4, no. 2, pp. 207–223.
Klíma, Michal (2001): Kvalita demokracie v České republice a volební inženýrství. Praha : Radix.
Kubát, Michal (2000): Politika v Polsku po roce 1989. Volby, volební systémy a jejich politické
konsekvence. Praha: Karolinum.
Reilly, Ben a Reynolds, Andrew (1999): Electoral Systems and Conflict in Divided Societies. Papers on
International Conflict Resolution No. 2. Washington, D. C. : National Academy Press.
Schiemann, John W. (2001): Hedging Against Uncertainty: Regime Change and the Origins of
Hungary´s Mixed-Member System. In Shugart, M. S. a Wattenberg, M. P. (eds.). Mixed-Member
Electoral Systems. The Best of Both Worlds? New York : Oxford University Press, s. 231–254.
Spáč, Peter (2010): Priama a zastupitelská demokracia na Slovensku. Volebné reformy a referendá po
roku 1989. Brno : CDK.
Další rozšiřující literatura bude doplněna v průběhu jednotlivých přednášek podle potřeb výkladu.
Download

Politika volebních reforem ve střední Evropě Způsob zakončení