Dům přírody Litovelského Pomoraví nabídne návštěvníkům
prožitky, které jim přiblíží unikátní krajinu lužních lesů
kolem řeky Moravy mezi Mohelnicí a Olomoucí.
Dům přírody Litovelského
Pomoraví (DP LP) sestává
z rekonstrukce hájovny a zahrady
Šargoun u Litovle a realizace vnější
expozice u Centra ekologických aktivit
Sluňákov v Horce nad Moravou.
ervenka
e
Sobá ov
CHKO
LITOVELSKÉ
POMORAVÍ
LITOVEL
Víska
Chudobín
P ovice
T i Dvory
1
Šargoun
,
St e
Ha ovice
Myslechovice
,
B ezové
R
Liboš
Lhota nad
Moravou
Št pánov
Hynkov
Investorem DP LP je Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, budoucím provozovatelem Centrum
ekologických aktivit města Olomouce - Sluňákov o.p.s.
Objem předpokládaných finančních prostředků ve výši
63,3 mil. Kč je z 85% hrazen z Operačního fondu Životní
prostředí, 10% hradí investor a 5% SFŽP ČR.
Cholina
Benátky
B ezce
Dub any
va
ora
M
Odrlice
Seni ka
Senice na Hané
vé Dvory
Horka nad
Moravou
Chomoutov
Nám š na Hané
Lou any
Termín realizace: listopad 2012 - září 2014.
St ížov
St ížov
Vojnice
Rataje
OLOMOUC
T šetice
Šargoun Na místě bývalé hájovny bude upravena
zahrada a stodola a postavena nová
nízkoenergetická stavba s expozicí
o včelařství (autor Robert Smolík).
Bude sloužit jako informační bod,
kde návštěvník získá formou hry i 3D
technologií základní informace o CHKO
a regionu Pomoraví
sluňákov Na pozemcích v okolí budovy Centra ekologické
výchovy vznikne vnější expozice na téma Sedm bran za tajemstvím
přírody Litovelského Pomoraví. Nová cestní síť pro pěší i cyklisty
propojí jednotlivá místa setkávání s prvky drobné architektury, jejichž
autory jsou významní čeští výtvarníci (František Skála, Miloslav Fekar,
Miloš Šejn, Jiří Kačer, Petr Rudolf Manoušek a Marcel Hubáček).
Vizualizace některých navrhovaných objektů:
Lesní učebna
Stromovník.
(d. 16 m, výška 7 m).
Autor Miloslav Fekar. Autor Miloslav Fekar.
Zastřešení zkamenělého
stromu a půdní profil.
Autor Miloslav Fekar.
Autor Miloslav Fekar.
Piknikové sezení
ic
hran
e ře
ho
še n é
ú ze m
Sluneční hora
(průměr 32 m, výška 10+2 m).
Autor Miloš Šejn.
Zahrada živočichů a rostlin - Rajská zahrada (d. 32 m, š. 12 m, v. 2,6 - 5,5 m).
Autor František Skála.
í
hydrologické
píšťaly
tůně
mrtvé dřevo dává život
mostek
zadržování vody
stromový telefon
stezka dotyků
stromový xylofon
lesní učebna
stopy zvěře
stáří stromu
určování stromů
Rajská zahrada
hydrologické
píšťaly
cyklo a pěš í s
stromový xylofon
zk
lu
V S ňák
o
y
hydrologické
píšťaly
ohniště
v
úschovna kol
CE
e
t
Sluneční hora
stopy zvěře
půdní profil,
zastřešený strom
ptačí let
Více informací na:
http://litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz
http://www.slunakov.cz
Download

Šargoun sluňákov - Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc