Validační protokol
Validační protokol
LT CRP – HS II
(ADVIA 1800)
Datum vydání:
Zpracoval:
Pracoviště:
9.5.2011
Ing. Luděk Šprongl
Centrální laboratoř, Šumperská
nemocnice a.s.
Validační protokol
Validační protokol LT CRP – HS II
1. CÍL, PŘEDMĚT A PROVEDENÍ VALIDACE
Cíl:
Ověření analytických znaků soupravy LT CRP-HS II, které jsou uvedeny v pracovním
návodu, při použití soupravy na biochemickém analyzátoru ADVIA 1800
Předmět validace: Použití reagencie LT CTP-HS II (Wako Pure Chemical Industries, Osaka, Japonsko)
na analyzátoru ADVIA 1800 (Siemens Medical Solutions, Tarrytown, USA).
Místo validace:
Centrální laboratoř, Šumperská nemocnice a.s.
Odpovědná osoba:
Doba provedení:
Ing. Luděk Šprongl, [email protected]
duben 2011
2. POUŢITÝ MATERIÁL
Přístroj: ADVIA 1800 (Siemens Medical Solutions, Tarrytown, USA).
Validovaná reagencie: LT CRP-HS II (Wako Pure Chemical Industries, Osaka, Japonsko)
Princip metody: Souprava na stanovení C-reaktivního proteinu imunoturbidimetrickou metodou je
založena na reakci tohoto proteinu se specifickou protilátkou proti lidskému C-reaktivnímu proteinu za
přítomnosti latexových částic. Vznikající imunokomplexy způsobují růst zákalu, který je přímo úměrný
koncentraci C-reaktivního proteinu ve vzorku a lze jej měřit při 340 nm.
Kalibrační materiál: LT CRP-HS Calibrator Set (Wako Pure Chemical Industries, Osaka, Japonsko)
Kontrolní materiály: Liquicheck Immunology controls (BioRad, Irvine, USA)
Reagencie pro srovnání: CRP II ADVIA (Siemens Medical Solutions, Tarrytown, USA).
Reagencie pro hodnocení inerferencí: Hemoglobin (Sigma, USA), Bilirubin,mixed isomers (Sigma,
USA), Intralipid (Infusia, ČR)
Vzorky: Vybraná anonymní séra a jejich pooly z provozu CL Šumperské nemocnice a.s.
3. VÝSLEDKY
Jednotlivé údaje jsou uvedeny v přílohách.
Shrnutí výsledků:
3.1. MEZ DETEKCE
­
­
Změří se 20 krát v sérii blank, vypočte se směrodatná odchylka výsledků měření. Trojnásobek
směrodatné odchylky přepočítaný pomocí kalibračního faktoru na koncentraci daného analytu je
považován za mez detekce.
LD = 3 sbl,
Sbl = 0,00026 tj. 0,04 mg/l
Validační protokol
Výsledná mez detekce je 0,12 mg/l
3.2. MEZ STANOVITELNOSTI
-
mez stanovitelnosti vyjádřena jako LQ = 9,12 sbl , (hodnota nejistoty = 10%)
Sbl = 0,00026 tj. 0,04 mg/l
Výsledná mez stanovitelnosti je 0,39 mg/l
3.3. LINEARITA
Jako vzorky se použily pacientské vzorky.
Základem byl vzorek o nulové koncentraci měřeného analytu, označený
jako L (low) a vzorek o extrémně vysoké koncentraci, která je v oblasti předpokládané horní
meze pracovního rozsahu měření, označený jako H (high).
Připravila se řada 5 vzorků:
vzorek 1
vzorek 2
vzorek 3
vzorek 4
vzorek 5
jen H
75 % H + 25 % L
50 % H + 50 % L
25 % L + 75 % L
jen L
Každý vzorek se změřil 3 krát.
Vypočítány byly průměrné hodnoty každého ze 3 měření a byl sestrojen se graf (příloha)
Zjištěná linearita byla minimálně do 420 mg/l
3.4. VÝTĚŢNOST
K pacientskému vzorku o nízké koncentraci se přidalo známé jednak 10% objemu vzorku o známé
vysoké koncentraci a jednak 10% nulového kalibrátoru
Takto se připravil 5 dvojic vzorků, měřilo se v dubletu. Spočítána byla se výtěžnost R v procentech.
Zjištěná výtěžnost je 99,5 %
3.5. OPAKOVATELNOST
Použity pacientské vzorky
- 20 měření každého vzorku během jednoho dne, v singletu
- vypočten se průměr, směrodatná odchylka SD a variační koeficient CV
Výsledky
Validační protokol
INTRAASSAY
n = 20
Vzorek 1
Vzorek 2
Průměr
(mg/l)
SD
(mg/l)
CV
(%)
6,585
51,01
0,106
0,333
1,61
0,65
3.6. MEZILEHLÁ PRECIZNOST
Měřeno na kontrolních materiálech s deklarovanou cílovou hodnotou na 2 různých koncentracích. Měření
bylo provedeno v průběhu 10 všedních dnů po sobě ve dvou sériích s časovým rozdílem minimálně 2
hodiny.
Následně vypočten průměr, SD a CV
INTERASSAY
Průměr
(mg/l)
SD
(mg/l)
CV
(%)
n = 20
Vzorek 1
Vzorek 2
6,48
49,30
0,089
0,36
1,38
0,74
3.7. PRAVDIVOST (bias)
Využity výsledky z měření výtěžnosti
Výsledky: -0,5 %
3.8. SROVNÁNÍ
- měření na 40 vzorcích pacientů
- Každý vzorek se oběma metodami analyzoval 2 krát, a to jako 2 různé vzorky ve 2 různých bězích
(tj. ne hned za sebou). Doba měření byla 5 dní,
- vyhodnocení: lineární regresní analýza podle Passing-Babloka
Výsledky:
N = 40 r = 0,999
y = 1,008x + 0,88 mg/l
3.9. INTERFERENCE
Bilirubin – do 1,0 g/l
Hemoglobin – do 10 g/l
TG – do 5 mmol/l
3.10.STABILITA V PŘÍSTROJI
Bylo prováděno měření kontrol na dvou hladinách s nedoplňovanou a neměněnou reagencií a hodnoceno,
zda odchylka od cílové hodnoty nepřekračuje 10%.
Stabilita reagencie v přístroji je minimálně 6 týdnů. Po celou dobu není nutné metodu rekalibrovat.
Validační protokol
4. ZÁVĚR
Bylo ověřeno, ţe souprava LT CRP-HS II při pouţití na analyzátoru ADVIA 1800 splňuje všechny
analytické znaky garantované výrobcem v pracovním návodu. Metoda současně odpovídá
veškerým poţadavkům, kladeným na soupravu při jejím pouţití v laboratořích klinické biochemie.
Zpracoval:
Ing. Luděk Šprongl
V Šumperku 05.05.2011
Download

Validační protokol