Strana 1 ze 4
01/2007/01
TECHNICKÉ INFORMACE 3.27
WIEREGEN-M87
2K-Polyuretanový vrchní nátěr
na ocel a pozinkovanou ocel
TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87
♦
OBLAST POUŽITÍ
♦ VLASTNOSTI
PRODUKTU
Vysoce jakostní vrchní nátěr pro antikorozní ochranu ocelových konstrukcí.
WIEREGEN-M87 obsahuje jako pojivo polyakrylát se speciálním
polyisokyanátem jako tužícím komponentem.
K pigmentace produktu WIEREGEN-M87 jsou použity vysoce jakostní
pigmenty železitých slíd, které zaručují vysokou antikorozní odolnost.
Zpracování produktu WIEREGEN-M87 se provádí pomocí bezvzduchého
stříkání. V jednom pracovním kroku může být nanesena tloušťka suché
vrstvy od 80 - 100 µm. Natírání a válečkování je rovněž možné, s dosažením
tloušťky suché vrstvy cca. 60 µm.
Odolnost
Vrchní nátěry s produktem WIEREGEN-M87 vynikají především výbornou
povětrnostní odolností a odstínovou stabilitou. Pokud jsou kladeny zvýšené
požadavky na brilantní odstínovou stálost, doporučujeme produkty
WIEREGEN-M28, resp. WIEREGEN-M29. Výběr těchto alternativ
konzultujte s našimi zástupci.
Společně s odpovídajícím epoxidovými základními nátěry s ním lze vytvořit
nátěrový systém s vynikající odolností proti chemikáliím, agresivní
atmosféře, nebo také se světelnou i povětrnostní stálostí.
Tepelná odolnost: do 120 °C (suché horko)
Nátěry s WIEREGEN-M87 lze aplikovat na předešlé nátěry i s měsíčními či
ročními odstupy, bez omezení následné přilnavosti.
Osvědčení
- Produkt je schválen Německým státním úřadem pro dopravu dle Blatt 87
TL/TP-KOR-Stahlbauten a podléhá pravidelným zkouškám. Jiné odstíny
(jiné než Stoff-Nr.) odpovídají schválení TL/TP-KOR-Stahlbauten.
♦ TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU
Číslo produktu
M87-E…(dle odstínu)
M87-S…(dle odstínu)
Barevný odstín
odstíny Eisenglimmer
dle G+W vzorníku
odstíny RAL
(ostatní odstíny dle požadavku)
Stupeň lesku
Poměr míchání
Standardní balení
Forma dodání
Skladovatelnost
Vhodné ředění
pololesklý
12 : 1 s tužidlem DX-4
8 : 1 s tužidlem DX-4
26 kg netto
27 kg netto
Po smíchání s tužidlem připravený ke zpracování.
v originálních obalech při normální teplotě minimálně 12 měsíců.
V-89
Výhradní zástupce pro ČR a SR: O.S.A. s.r.o., Příční 747, Bystřice nad Pernštejnem,
T:+420 566 550 700, F:+420 566 550 700, [email protected]
1
TECHNICKÉ INFORMACE 3.27
Strana 2 ze 4
01/2007/01
WIEREGEN-M87
Údaje spotřeby
WIEREGEN-M87, M87-E7602
Hustota
Sušina
Obsah VOC
Objem sušiny
(g/ml)
(celková-%)
(hm. %)
(%)
(ml/kg)
1,45
70,5
29,5
51,4
354
DFT
Počítaná tloušťka
2
spotřeba (kg/m )
vydatnost (m2/kg)
(µm)
mokré vrstvy (µm)
80
156
0,226
4,4
WIEREGEN-M87, M87-S9010
Hustota
Sušina
Obsah VOC
Objem sušiny
(g/ml)
(celková-%)
(hm. %)
(%)
(ml/kg)
1,39
72,1
27,9
56
403
DFT
Počítaná tloušťka
spotřeba (kg/m2)
vydatnost (m2/kg)
(µm)
mokré vrstvy (µm)
80
143
0,199
5,0
Poznámka:
Údaje dle 2004/42/EG
ChemVOCFarbV.
„Směrnice Decopaint“
- Veškeré údaje platí u dvoukomponentních hmot pro směsi.
- DFT: tloušťka suché vrstvy
- Uvedené parametry jsou přibližné hodnoty a platí pro uváděnou kvalitu (barevný odstín). Hodnoty
se od těchto údajů mohou u různých barevných odstínů nepatrně odchylovat.
Spodní kategorie
dle dodatku IIA
J (2K-reaktivní
lak) typ Lb
Nátěrové systémy
max. obsah VOC v závěrečně
zpracovaném stavu
(Stupeň II od
(včetně max. množství ředidla
roku 2010) uvedeným pod „Metody zpracování“)
Hraniční hodnota VOC
(Stupeň I od
roku 2007)
550 g/l
500 g/l
< 500 g/l
Podklad
Ocel
Předúprava povrchu
Tryskání na stupeň povrchové předúpravy Sa 21/2
dle DIN EN ISO 12944-4
Základní nátěr
Mezivrstva
Vrchní nátěr
Podklad
Předúprava povrchu
Základní nátěr
Vrchní nátěr
Produkt
GEHOPON-E87-Zink
GEHOPON-E87-ZB nebo
WIEREGEN-M87-ZB
v 1 nebo 2 pracovních krocích
WIEREGEN-M87
NDFT
70 µm
80 - 160 µm
80 µm
Pozinkovaná ocel dle DIN EN ISO 1461
Očištění dle DIN EN ISO 12944-4
Produkt
NDFT
GEHOPON-E5-Protect
80 µm
WIEREGEN-M87
80 µm
WIEREGEN-M87 může být po úspěšném jemném tryskání použit i na
pozinkované povrchy.
Výše uvedené postupy jsou pouze v praxi ověřenými zavedenými
postupy.Výběr základních a vrchních nátěrů jakož i množství a tloušťka
vrstvy se může řídit individuálně dle očekávaného zatížení, popř. platnými
předpisy a pracovními postupy.
Výhradní zástupce pro ČR a SR: O.S.A. s.r.o., Příční 747, Bystřice nad Pernštejnem,
T:+420 566 550 700, F:+420 566 550 700, [email protected]
2
TECHNICKÉ INFORMACE 3.27
Strana 3 ze 4
01/2007/01
WIEREGEN-M87
♦ POKYNY K PŘEDÚPRAVĚ
Povrchová úprava
Podkladové plochy musí být neporušené, suché a čisté.
Pozinkované podklady
Podmínkou pro bezvadnou přilnavost následného nátěru jsou suché, čisté a
odmaštěné plochy, prosté prachu, tuku i zinečnatých solí.
Žárově zinkované povrchy, které byly vystaveny vnějším povětrnostním
vlivům, musí podléhat: Jemnému otryskání (Sweepstrahlen) dle DIN EN
ISO 12944-4. Takto ošetřené plochy musí vykazovat matnost povrchu.
Upozornění: Zinkové soli se tvoří velmi rychle a jsou relativně špatně
rozpoznatelné.
Teplota vzduchu
a podkladu
Relativ. vlhkost vzduchu
Optimální při 15 až 25°C, ne pod 7 °C
max. 80 % relativní vlhkost vzduchu.
Teplota povrchu natřených částí se musí během aplikace nacházet nejméně
3°C nad rosným bodem vzduchu (viz. Antikorozní ochrana - Základní norma
DIN EN ISO 12944-7).
Pokyny ke zpracování
Míchání
Metody zpracování
Po přídavku odpovídajícího množství tužidla, je nejlépe směs rozmíchat
pomocí strojní míchačky. Po cca. 15 minutovém odstátí znovu promíchat a
směs je připravena k použití.
Postupy / parametry
Bezvzduché stříkání
Tryska: 0,33 až 0,58 mm
Tlak:
150 až 250 barů
Vzduchosmíšené stříkání
Tryska:
1,5 až 2 mm
Tlak:
3 až 4 bary
Natírání / válečkování
Doporučená
tloušťka vrstvy
na 1 pracovní krok
Přídavek ředidla
80 až 100 µm
do 3 %
80 – 100 µm
4-6%
40 až 60 µm
do 1 %
U válečkování / natírání může být pro dosažení jednotné tloušťky vrstvy
a jednotného vzhledu nutno více pracovních kroků. Závisí to na barevném
odstínu, metodě zpracování a na použitém zařízení, na okolních podmínkách
a geometrii natírané části.
Poznámka:
Čištění nářadí
- Tyto údaje se vztahují na teploty od 20°C.
- Uvedené parametry rozumějte pouze jako doporučené resp. záchytné body. V praxi se mohou
odchylovat.
ředidlem V-562
Výhradní zástupce pro ČR a SR: O.S.A. s.r.o., Příční 747, Bystřice nad Pernštejnem,
T:+420 566 550 700, F:+420 566 550 700, [email protected]
3
TECHNICKÉ INFORMACE 3.27
Strana 4 ze 4
01/2007/01
WIEREGEN-M87
Doba zpracovatelnosti
Teplota okolí
Maximální zpracovatelnost
Prodleva mezi jednotlivými
pracovními kroky
Teplota okolí
Prodleva
Doba schnutí
Stupeň schnutí dle
DIN 53150 při 100 µm DFT
Teplota prostředí
Stupeň schnutí 1 (suchý na prach)
Stupeň schnutí 6 (uchopitelný)
OCHRANA ZDRAVÍ
A VĚCNÁ OCHRANA
min.
max.
+ 10 °C
10 hodin
+ 20 °C
6 hodin
+ 30 °C
4 hodin
+ 10 °C
15 hodin
neomezeno
+ 20 °C
10 hodina
neomezeno
+ 30 °C
6 hodina
neomezeno
+ 7 °C
≤ 2 minut
≤ 72 minut
+ 23 °C
≤ 2 minut
≤ 16 hodin
Všechny z hlediska bezpečnosti významné údaje, např. označení podle
nařízení o nebezpečných látkách a nebezpečném zboží a VbF, můžete
vyjmout vždy z aktuálních bezpečnostních listů k tomuto produktu. Pokyny
k přepravě a bezpečnostní rady jsou na obalu. Kromě toho dbejte příslušných
předpisů, např. bezpečnostních předpisů kompetentního profesního sdružení.
Předchozí údaje odpovídají poslednímu stavu našich zkušeností. Nemůžeme převzít záruku za aplikaci stejně jako ručit za poradenství
prostřednictvím našich spolupracovníků. Naši spolupracovníci vykonávají pouze nezávaznou poradenskou činnost. Stavební dozor, dodržování
směrnic pro zpracování a respektování uznaných technických pravidel záleží výhradně na zpracovateli, a to i tehdy, když jsou naši spolupracovníci
přítomni při zpracování.
Na základě technického vypracování může dojít ke změnám. Platné je vždy nejnovější vydání těchto informací.
Výhradní zástupce pro ČR a SR: O.S.A. s.r.o., Příční 747, Bystřice nad Pernštejnem,
T:+420 566 550 700, F:+420 566 550 700, [email protected]
4
Download

TECHNICKÉ INFORMACE 3.27 WIEREGEN-M87 2K