2014
XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech
Plzeň, 18.–20. červen 2014
Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň
www.sil2014.cz
Program
generální partneři
hlavní partneři
vystavovatelé
XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech | 3
Organizátoři
Pořadatelé kongresu:
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Slovenská spoločnosť infektológov SLS
Česká asociace sester
Fakultní nemocnice v Plzni
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
Infekční klinika LF UK a FN Plzeň
Záštita nad kongresem:
Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka FN Plzeň
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan LF UK v Plzni
Předseda kongresu, koordinátor odborného
programu:
Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. – přednosta Infekční kliniky LF UK a FN Plzeň
Členové vědeckého výboru – lékařská sekce
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Doc. MUDr. Katarína Holečková, Ph.D.
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Jarčuška, Ph.D.
Prim. MUDr. Petr Kümpel
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
Doc. MUDr. Luděk Rožnovský, Ph.D.
Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.
Členové vědeckého výboru – sesterská sekce
Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA
Mgr. Nina Müllerová
Bc. Marcela Nechutná
Bc. Šárka Kumorová (Ostrava)
Květuše Novotná (Bulovka)
Lada Merunková (Ústí n.L.)
Drahoslava Švábenská (Brno)
4 | XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech
Organizační výbor:
MUDr. Andrej Bebjak
MUDr. Jana Braunová
Martina Ludvíková
Bc. Marcela Nechutná
Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Jarmila Šindelářová
MUDr. Věra Štruncová
MUDr. Svatava Virtová
Pořádající agentura:
Euroverlag s.r.o.
XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech | 5
SOUHRNNÝ PROGRAM
Středa, 18. 6. 2014
09.00 – 16.00
08.00 – 12.00
12.00 – 13.00
registrace účastníků
příprava expozic a stánků
přestávka – oběd
recepční hala
recepční hala, malé foyer
Galerie Big Hall
Conferenza – lékařská sekce
13.00 – 13.30
SPOLEČNÉ SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ kongresu, projevy hostů
Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka FN Plzeň
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan LF UK v Plzni
Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
FN Plzeň
Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. – přednosta Infekční kliniky LF UK
a FN Plzeň
hosté
13.30 – 15.25
odborná jednání – NEMOCI PŘENOSNÉ KLÍŠŤATY
15.25 – 15.45
přestávka
15.45 – 16.55
odborná jednání – VIROVÉ HEPATITIDY I. – NOVÉ POSTUPY
17.00 – 18.00
satelitní sympozium JANSSEN
Bellevue – sesterská sekce
13.30 – 15.00odborná jednání – OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE S VYUŽITÍM BARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU
15.00 – 15.30
přestávka
15.30 – 17.30
odborná jednání – INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, HIV
19.30
uvítací večeře, doprovodný program
Big Hall, Parkhotel
Čtvrtek, 19. 6. 2014
08.00 – 16.00
08.15 – 08.30
10.45 – 11.00
registrace účastníků
posterová sekce – diskuse k posterům č. 1–8
posterová sekce – diskuse k posterům č. 9–16
Conferenza – lékařská sekce
08.30 – 10.45
odborná jednání – OPORTUNNÍ INFEKCE 10.45 – 11.00
přestávka
11.00 – 12.00
satelitní sympozium ASTELLAS PHARMA
12.00 – 13.00
satelitní sympozium GILEAD SCIENCES
13.00 – 14.00
přestávka – oběd
6 | XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech
recepční hala
Basso C
Basso C
Galerie Big Hall
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
přednáška podpořená společností GLAXOSMITHKLINE
odborná jednání – VIROVÉ HEPATITIDY II.
Bellevue – sesterská sekce
09.00 – 10.30
odborná jednání – VARIA I.
10.30 – 11.00
přestávka
11.00 – 12.15
odborná jednání – VARIA II.
12.30 – 13.30
přestávka – oběd
Galerie Big Hall
13.30 – 15.00odborná jednání – WORKSHOP - PROBLEMATIKA
OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
15.00 – 18.00
doprovodný společenský program
varianta A
15.00
odjezd autobusů na prohlídku
plzeňského pivovaru parkoviště, Parkhotel
15.15, 15.30, 15.45 prohlídka pivovaru
po skončení prohlídky návrat autobusy zpět do Parkhotelu
varianta B
15.30
odjezd autobusů na prohlídku města Plzně
parkoviště, Parkhotel
po skončení prohlídky návrat autobusy zpět do Parkhotelu
19.15
19.30 – 24.00
odjezd autobusů na společenský večer
společenská večeře s programem
parkoviště, Parkhotel
Restaurace na Spilce, areál
Plzeňského Prazdroje
Pátek, 20. 6. 2014
Conferenza – lékařská sekce
08.00 – 10.10
odborná jednání – VARIA I.
10.10 – 10.30
přestávka
10.30 – 12.55
odborná jednání – VARIA II.
12.55
zakončení kongresu
13.00
oběd
Galerie Big Hall
XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech | 7
8 | XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech
VĚDECKÝ PROGRAM – LÉKAŘSKÁ SEKCE
Středa, 18. 6. 2014
13.30 – 15.25
NEMOCI PŘENOSNÉ KLÍŠŤATY
moderátoři: Krbková L., Štruncová V., Chmelík V.
Conferenza
001. Lymeská borrelióza
15 min.
Krbková L.
Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno
002. Klíšťová meningoencefalitida
15 min.
Chmelík V.
Nemocnice České Budějovice a.s.
003. Méně častá onemocnění přenášená klíšťaty
15 min.
Štruncová V., Sedláček D., Matoušková D.
Infekční klinika FN a LF Plzeň, UK Praha
004. Polyradikuloneuritida a biparéza lícneho nervu boreliovej etiológie?
10 min.
Holečková K.1, Dobiašová Z.1, Schwarzová K.2
1
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF SZU a LFUK a UNB, Bratislava,
2
Mikrobiologický ústav LF UK a UNB, Bratislava
005.
Překvapivé likvorové nálezy u pacientů s chronickou neuroborreliozou 10 min.
– kazuistiky
Smíšková D., Moravcová L., Pícha D.
2. LF UK, 1. infekční klinika a Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí
Nemocnice Na Bulovce
006. Periferní paresa nervus facialis
10 min.
Vitouš A., Eichlová L., Šupová D., Lábusová D., Stejskal F.
Infekční oddělení, Krajská nemocnice Liberec
007. Alimentární přenos klíšťové meningoencefalitidy kozím mlékem v rodině 10 min.
s překvapením na závěr
Víšková A., Knížek P.
Infekční oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
008. Klíšťové tyfy – opomíjené importované infekce
10 min.
1,2,3
Stejskal F., 4Manďáková Z., 4Skokanová V., 4Sojková N.
1
I. infekční klinika, 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, 2Infekční oddělení,
Krajská nemocnice Liberec, 3Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK a VFN, Praha,
4
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Praha
009. Leishmanióza u cestovatelů – kazuistika
10 min.
Braunová J., Bebjak A., Sedláček D.
Infekční klinika FN Plzeň, LF UK v Plzni
Diskuse
10 min.
XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech | 9
Středa, 18. 6. 2014
15.45 – 16.55 VIROVÉ HEPATITIDY I. – NOVÉ POSTUPY
moderátoři: Schréter I., Plíšek S.
Conferenza
010. Historie léčby chronické hepatitidy C
Plíšek S.
Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové
011.
Prvé skúsenosti s liečbou chronickej hepatitídy C trojkombináciou s boceprevirom
Schréter I., Kristian P., Virág L., Hockicková I.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP Košice, SR
012. Trojkombinační léčba VHC boceprevirem - naše zkušenosti
Petroušová L., Rožnovský L., Orságová I.
Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava
013.
Prvé skúsenosti s liečbou chronickej hepatitídy C trojkombináciou s telaprevirom
Kristian P., Virág L., Hockicková I., Schréter I.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP Košice, SR
Diskuse
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
10 min.
Středa, 18. 6. 2014
17.00 – 18.00
SATELITNÍ SYMPOZIUM – JANSSEN
Conferenza
Husa P.: Simeprevir v léčbě chronické VHC
Plíšek S.: EASL doporučení duben 2014
Sedláček D.: Současné možnosti antiretrovirové léčby
Čtvrtek, 19. 6. 2014
08.30 – 10.45 OPORTUNNÍ INFEKCE
moderátoři: Jarčuška P., Kapla J.
Conferenza
014. HIV infekcia v Slovenskej republike
15 min.
Jarčuška P.1, Bukovinová P.2, Vachalíková M.3, Šimeková K.4
1
Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a LF UPJŠ v Košiciach, 2Klinika
infektológie a geografickej medicíny UNB a LF UK v Bratislave, 3Oddelenie infektológie FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, 4Klinika infektológie a cestovnej medicíny
UNM a JLF UK v Martine
10 | XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech
015.
Toxoplasmová chorioretintida u imunosuprimovaného pacienta 10 min.
po transplantaci srdce
Stejskal F., Löfflerová V., Vitouš A.
Infekční oddělení, Oční oddělení, Krajská nemocnice Liberec
016. Problematika HIV infekcie v Nitrianskom kraji
10 min.
Vahalová V., Piesecká Ľ., Burdová J.
Infekčná klinika FSVaZ pri UKF v Nitre
017. Oportunní infekce na okresním infekčním oddělení aneb stále ve střehu 10 min.
Dyrhonová M., Zítová J., Vilímková I.
Infekční oddělení Mělník
018.
EBV asociovaný hemofagocytující syndrom 10 min.
u imunosuprimovaného pacienta
Kulichová J.*, Honsová E.**, Kollár M.**
*Infekční klinika Nemocnice na Bulovce, **Pracoviště klinické a transplantační patologie Transplantcentrum IKEM
019. Viscerální varicela s fulminantním jaterním selháním u 8leté pacientky 10 min.
Mikolášek P.¹, Žarošská E.¹, Macháček C.², Šeda M.³, Habanec T.¹, Krbková L.¹
¹Klinika dětských infekčních nemocí, LF MU a FN Brno, ²Ústav patologie, LF MU
a FN Brno, ³Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU a FN Brno
020. Listeriová aortitida
10 min.
Kydlíčková J., Virtová S., Sedláček D., Hodek K., Havel D., Janouškovcová H.
Infekční klinika, Chirurgická klinika, Plicní klinika, Ústav mikrobiologie - FN Plzeň
021.
Terapie Kaposiho sarkomu u pacientů s infekcí HIV 10 min.
s využitím pegylovaného liposomálního doxorubicinu
Kapla J.1, Grim J.2, Kubala E.2
1
Klinika infekčních nemocí FN a LF UK v Hradci Králové, 2Klinika onkologie
a radioterapie FN a LF UK v Hradci Králové
022. Výskyt sexuálně přenosných chorob u HIV infikovaných osob
10 min.
Vaňousová D.1, Kružicová Z.1, Jůzlová K.1, Jilich D.2, Machala L.3, Rozsypal H.2,
Zákoucká H.4, Hercogová J.1
1
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, 2Klinika infekčních a tropických nemocí, 1. lékařská fakulta UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha,
3
Klinika infekčních nemocí, 3. lékařská fakulta UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha,
4
Národní referenční laboratoř pro diagnózu syfilis a chlamydií, SZÚ, Praha
023. HIV – asociované neurokognitivní poruchy
10 min.
Jilich D., Veselý D., Machala L.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí NNB, 1. a 3. LF UK v Praze
XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech | 11
024. Analýza úmrtí HIV pozitivních pacientů v ČR
10 min.
Zjevíková A.1, Jilich D.2, Rozsypal H.3, Sedláček D.4, Snopková S.5, Kapla J.6,
Jerhotová Z.7, Chmelík V.7, Dlouhý P.8, Kolčáková J.1, Olbrechtová L.1
1
Klinika infekčního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava, 2Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha, 3Klinika infekčních
a tropických nemocí, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Nemocnice
na Bulovce, Praha, 4Infekční klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, 5Klinika infekčních
chorob Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice, 6Klinika
infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 7Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 8Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
025. Trichofycie u sourozenců
10 min.
Širůček P., Nováková J., Dobiášová S., Sagan J.
Klinika infekčního lékařství, Kožní oddělení, FN Ostrava, Centrum klinických laboratoří - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Diskuse
10 min.
Čtvrtek, 19. 6. 2014
11.00 – 12.00
Conferenza
SATELITNÍ SYMPOZIUM – ASTELLAS PHARMA
Klostridiová kolitida ve světle nových evropských doporučených postupů
Čtvrtek, 19. 6. 2014
12.00 – 13.00
Conferenza
SATELITNÍ SYMPOZIUM – GILEAD SCIENCES
Husa P.: Léčba infekce HBV před plánovaným otěhotněním, v těhotenství a při kojení
Plíšek S.: Novinky v léčbě HCV
Snopková S.: Historie a současnost léčby HIV
Po skončení satelitního sympozia následuje oběd pro účastníky satelitního sympózia s podporou pořadatele.
Čtvrtek, 19. 6. 2014
13.30 – 14.00
přednáška podpořená společností
GLAXOSMITHKLINE
Snopková S.
Dlouhodobé konsekvence antiretrovirové léčby
12 | XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech
Conferenza
Čtvrtek, 19. 6. 2014
14.00 – 15.00
VIROVÉ HEPATITIDY II.
moderátoři: Husa P., Kristian P.
Conferenza
026. Perspektivy využití interferon-free režimů v léčbě chronické hepatitidy C 15 min.
Husa P.
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno
027. Vlastné skúsenosti s 3K liečbou chronickej vírusovej hepatitídy typu C
15 min.
Krkoška D., Mazuchová E.
Klinika infektologie a cestovnej medicíny, Kollárova 2, Martin
028. Obrna lícního nervu a non Hodkin lymfom v pravěpodobné souvislosti 10 min.
s léčbou virové hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem
Aster V.1,2,3, Barsová L.1
1
Krajská Nemocnice Liberec, a.s., 2Klinika infekčních a tropických nemocí, 1. lékařská
fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 3Nemocnice Na Bulovce, Praha
029. Akutní virová hepatitis E s renálním selháním – kasuistika
10 min.
Prokeš Z.
Infekční odd. Nemocnice Prostějov, SMN a.s.
Diskuse
10 min.
Pátek, 20. 6. 2014
08.00 – 10.10
VARIA I.
moderátoři: Dostál V., Beneš J., Pazdiora P.
Conferenza
030. Pohotovostní zásoba život-zachraňujících antiinfektiv
15 min.
Beneš J., Zakharov S., Stejskal F.
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK; Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN;
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK; Praha
031. Neurologické komplikace infekční endokarditidy
15 min.
Džupová O., Beneš J.
Klinika infekčních nemocí, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
032.
Spondylodiscitídy – diagnostický a terapeutický problém 15 min.
aj v budúcnosti infektológie
Strehárová A.1,2, Kutná K.1, Soľavová M.1
1
Infekčná klinika, Fakultná nemocnica Trnava, 2Katedra verejného zdravotníctva,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, Trnava
033. Spondylodiscitida s následnými četnými infekčními a orgánovými 15 min.
komplikacemi – kazuistika
Vápeníková T.
Fakultní nemocnice v Motole, Infekční oddělení
XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech | 13
034.
Vývoj epidemiologické situace u invazivních meningokokových 15 min.
onemocnění v Západočeském kraji a ČR, současné možnosti specifické prevence
Pazdiora P.
Protiepidemický odbor KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
035. Relaps purulentní meningitidy nejasné etiopatogeneze (Kasuistika)
15 min.
Habanec T., Brichtová E., Helešis J.
KDIN FN BRNO, KDCHOT FN Brno, LF MU
036. Enterovirové infekce - zvýšený výskyt, podzim 2013
15 min.
Váchalová J.1, Štruncová V.1, Aišmanová A.2, Švecová M.3
1
Infekční klinika FN Plzeň, 2Ústav epidemiologie FN Plzeň, 3Ústav mikrobiologie
a virologie FN Plzeň
037. Jak velký problém představují infekce močových cest v LDN?
15 min.
Dostál V., Tylšová A., Kopecký O., Hladík P.
ON Náchod - LDN Jaroměř, OKIM ON Náchod
Diskuse
10 min.
Pátek, 20. 6. 2014
10.30 – 12.55
VARIA II.
moderátoři: Dostál V., Beneš J., Pazdiora P.
Conferenza
038. První výsledky molekulární typizace izolátů C. difficile v ČR
15 min.
Nyč O.1, Matějková J.1, Krůtová M.1,2
1
Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, 2DNA laboratoř KDN, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
039.
Charakteristika průjmových onemocnění adenovirové etiologie 15 min.
(1/2003-3/2004)
Jelínková H., Pazdiora P., Sedláček D., Švecová M.
Ústav epidemiologie LF UK v Plzni, Infekční klinika FN Plzeň, Ústav mikrobiologie
FN Plzeň
040. Základní epidemiologické charakteristiky u hlášených onemocnění TBC 15 min.
v Plzeňském kraji
Aišmanová A., Pazdiora P., Velkoborská M., Šrámková M.
Ústav epidemiologie LF UK Plzeň, KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
041. Oční forma toxoplasmózy - jakou léčbu doporučit?
15 min.
Prášil P.1, Plíšek S.1, Boštík P.1,2
1
Klinika infekčních nemocí Lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní nemocnice
Hradec Králové, 2Fakulta vojenského zdravotnictví University obrany, Hradec Králové
042. Výskyt legionelózy v okrese Plzeň-město v letech 2006-2013
15 min.
Průchová J., Pazdiora P.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
14 | XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech
043. Závažný průběh leptospirózy
15 min.
Sagan J., Rožnovský L.
Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava
044. Zvýšený výskyt spalniček v ČR a Evropě - změny v očkování
15 min.
Chlíbek R., Smetana J., Trmal J., Špliňo M.
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové
045. Zvýšený výskyt parvovirózy
15 min.
Buriancová K.
Infekční klinika FN Plzeň
046. Botulismus jako důsledek chybně zvolené stravy
15 min.
Sedláček D.1, Kydlíčková J.1, Bebjak A.1, Kříž V.2, Rokytová J.3
1
Infekční klinika, 2Anesteziologicko-resuscitační klinika, 3Neurologická klinika LF UK
a FN v Plzni
Diskuse
10 min.
VĚDECKÝ PROGRAM – SESTERSKÁ SEKCE Středa, 18. 6. 2014
Bellevue
13.30 – 15.00 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE S VYUŽITÍM BARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU
moderátoři: Nechutná M., Plisková M.
01. Od sira A. Fleminga až k průjmu, klostridiová kolitida – kazuistika
15 min.
Šiková H., Faifrová J.
Infekční oddělení, FN Motol, Praha
02. Kolitida vyvolaná bakterií Clostridium difficile
15 min.
Tachecí M.
Klinika infekčních nemocí, FN a LF UK Hradec Králové
03. Vysoce nakažlivé nemoci (VNN) – činnost zdravotnického personálu
15 min.
Nechutná M., Sedláček D.
Infekční klinika LF UK a FN v Plzni
04.
Bariérový režim jako opatření proti přenosu infekčních agens 15 min.
ve FN Hradec Králové
Kohoutková L.
Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové
05.
Komplexní péče o pacienty s infekčními nemocemi, prevence 15 min.
a kontrola infekcí
Koudelková I.
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Klinika infekčních
nemocí 1. LF UK a ÚVN
XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech | 15
06.
Naše zkušenosti s přípravkem Tasectan při léčbě průjmu
Vaňková M.
Infekční oddělení, Uherskohradišťská nemocnice, a.s
Středa, 18. 6. 2014
15 min.
Bellevue
15.30 – 17.30 INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, HIV
moderátoři: Polívková D., Švábenská D.
07.
Možnosti konzervatívnej liečby pri komplikovaných zápalových 15 min.
ochoreniach CNS
Polášová E., Baková L., Andrašková E., Együdová Z.
Infekčná klinika FSVaZ pri UKF v Nitre
08.
Kazuistika ošetřovatelské péče o pacienta s klíšťovou 15 min.
meningoencefalitidou
Nečasová M.
Klinika infekčních chorob, FN Brno, ČR
09. Komplikovaný priebeh neuroinfekcie. Kazuistika.
15 min.
Baková L., Kyzúrová B., Balková Z., Bányiová T.
Infekčná klinika FSVaZ pri UKF v Nitre
10. Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě z pohledu veřejnosti
15 min.
Říhová I.
Klinika infekčních chorob, FN Brno, ČR
11. Intenzivní péče o HIV pozitivní pacienty
15 min.
Vjačková K.
FN Ostrava, KIL-JIP
12. Ošetřovatelská péče u HIV pozitivního pacienta s onemocněním syfilis
15 min.
Kulířová V., Rozsypal H.
Nemocnice Na Bulovce, Klinika infekčních, parazitárních a tropických chorob
13. Kazuistika HIV pozitivní matky
15 min.
Rašková Z., Fišerová E., Zjevíková A.
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava
14. Nádorová onemocnění u pacientů s infekcí HIV
15 min.
Košťálová J., Kapla J.
Klinika infekčních nemocí, FN a LF UK Hradec Králové
16 | XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech
Čtvrtek, 19. 6. 2014
Bellevue
09.00 – 10.30
VARIA I.
moderátoři: Kohoutková L., Koudelková I.
15. Charakteristika hepatitid A a E, ošetřovatelská specifika a statistické údaje15 min.
Kohoutová R., Zahradníková R., Škůrková M., Březovská A.
Infekční klinika LF UK a FN v Plzni
16. Specifika ošetřovatelské péče pacientů kolonizovaných nebo infikovaných 15 min.
MRSA (meticilin rezistentním Staphyloccocus aureus)
Richterová M.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha
17. Stafylokokový syndrom opařené kůže
15 min.
Pekařová M., Oubělická D.
Krajská nemocnice T. Bati a.s. - infekční oddělení Zlín
18. Stevensův-Johnsonův sy. - kasuistika
15 min.
Plisková M.
Infekční odd. Nemocnice Prostějov, SMN a.s.
19. Septické balíčky a septický šok u pacientky s MODS
15 min.
Hejná V., Rošlapilová T.
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., odd. infekční
JIP
20. Ošetřovatelská péče o pacienta s otravou botulotoxinem
15 min.
Souchová E., Brejchová E.
Infekční klinika LF UK a FN v Plzni
Čtvrtek, 19. 6. 2014
Bellevue
11.00 – 12.15
VARIA II.
moderátoři: Sedláčková R., Říhová I.
21.
22.
23.
CMV infekcia v tehotenstve
15 min.
Szakácsová M.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, UNLP Košice, Slovensko
Ošetřovatelská péče u dítěte s gingivostomatitídou
15 min.
Vildmanová J., Husárová L., Rewendová L., Zajíčková Š.
Infekční klinika LF UK a FN v Plzni
Syndrom CAN
15 min.
Nechutná M., Egertová M., Klejnová P.
Infekční klinika LF UK a FN v Plzni
XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech | 17
24.
25.
Specifikace tělesného a psychického týrání, rozbor dětské kresby
Klejnová P., Egertová M., Nechutná M.
Infekční klinika LF UK a FN v Plzni
Herní specialista na Dětské klinice Fakultní nemocnice Plzeň
Tytlová M., Romová L.
Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň
15 min.
15 min.
Čtvrtek, 19. 6. 2014
Bellevue
13.30 – 15.00
WORKSHOP – Problematika ošetřovatelské péče
moderátor: Nechutná M.
18 | XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech
VĚDECKÝ PROGRAM – POSTEROVÁ SEKCE
P01.
Diagnostický význam chemokinu CXCL13 a protilátek proti C6 peptidu u pacientů
s neuroborreliózou
Moravcová L., Smíšková D., Pícha D.
2. LF UK, 1. infekční klinika a Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí
Nemocnice Na Bulovce
P02.
Trend v etiológii hnačkovitých ochorení u pacientov hospitalizovaných na Infekčnej klinike FN Trnava v rokoch 2008-2012
Strehárová A.1,3, Čepová E.1, Brňová J.2,3, Soľavová M.3, Mačeková Ľ.4
1
Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská
Univerzita 2Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita 3Infekčná klinika, Fakultná nemocnica
Trnava 4Oddelenie klinickej mikrobiológie, AnalytX s.r.o., Trnava
P03.
Diferenciální diagnostika eosinofilie - komplexním přístupem k diagnóze vzácného onemocnění
Stebel R., Husa P.
Klinika infekčních chorob FN Brno a LF MU
P04. Tularémia u detí - diferenciálna diagnostika febrilných stavov s lymfadenitídou
Dobiašová Z.1, Guryčová, D.2, Bottková E.3, Maďarová L.3, Vlčeková J.1, Stankovič I.1, Holečková K.1, Gabrišková S.1
1
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UN Bratislava, 2Ústav epidemiológie LF UK Bratislava, 3RÚVZ Banská Bystrica
P05.
Hemolytická anémie u 14ti leté dívky s infekční mononukleózou (etiologicky EB
virus)
Adamčíková J.1, Knížek P.1, Šenkeřík M.2, Lejhancová K.3
1
Infekční oddělení Pardubické krajské nemocnice a.s., 2Dětské oddělení Pardubické
krajské nemocnice a.s., 3Dětská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
P06. Bazilárna meningitída u 2-ročného dieťaťa
Piesecká Ľ.¹, Kozárová M.¹, Lauková D.², Burdová J.¹, Vahalová V.¹
Infekčná klinika FSVaZ pri UKF v Nitre¹, Pľúcna ambulancia Internej kliniky FSVaZ
pri UKF v Nitre²
P07. Pacient s podezřením na kožní antrax
Musil V.1, Čapovová I.1, Krbková L.1, Habanec T.1, Klapačová L.1, Vokurková J.2,
Fiala M.2, Bučková H.3, Köhlerová S.4
1
Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno, LF MU Brno; 2Oddělení dětské plastické chirurgie KDCHOT, FN Brno; 3Dětské kožní oddělení Pediatrické klinicky FN
Brno; 4Oddělení dětské hematologie, FN Brno
P08.
Príznaky meningoencefalitídy pri psoriatickej artritíde po biologickej liečbe golimumab-om.
Káčerová H., Vojtech I., Rolný V.
Klinika infektológie a geografickej medicíny UNB Bratislava
XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech | 19
P09. Duálna diagnostická analýza Lymeskej boreliózy u slovenských pacientov
Schwarzová K1., Holečková K.2
1
Mikrobiologický ústav LF UK a UNB, Bratislava; 2Klinika infektológie a geografickej
medicíny LF SZU a UNB, Bratislava
P10. Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom – kazuistika
Stanková L., Porubčin Š., Virág L., Schréter I.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, UNLP a LF UPJŠ Košice
P11. Gonokoková sepse – překvapivá diagnóza
Chmelař J., Ryšková L., Kapla J., Šmahel P., Plíšek S.
Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové, Ústav klinické mikrobiologie
FN a LF UK Hradec Králové
P12. Detekce protilátek proti Borrelia burgdorferi s.l. u hlodavců během let 2012-2013
Žákovská A.1, Kučerová H.1, Němcová T.1, Krč J.1, Nekolová M.1, Nádeníčková N.1,
Praisová K.1, Stoklásková I.2, Bártová E.3
1
Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, CZ; 2TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.,
Brno, CZ; 3Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, FVHE VFU, Brno, CZ
P13.
Monitoring prevalence patogenů Leptospira grippotyphosa a Leptospira pomona,
Coxiella burnetii a Francisella tularensis se zaměřením na volně žijící hlodavce
na vybraných lokalitách ČR (Poodří, Moravský kras, Mohelno) v letech 2012 a 2013
Kučerová H.1, Žákovská A.1, Němcová T.1, Bártová E.2, Treml F.3
1
Ústav Experimentální biologie PřF MU Brno; 2Ústav biologie a chorob volně žijících
zvířat, FVL VFU Brno; 3Ústav infekčních chorob a epizootologie, FVL VFU Brno
P14.
Znalost rizik a preventivních opatření ve vztahu k nákazám přenášeným klíšťaty:
srovnání českých a polských studentů
Nejezchlebová H.1, Kiewra D.2, Žákovská A.1, Ovesná P.3
1
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 2Ústav Genetiky
a mikrobiologie, Univerzita Wrocław, 3Institut biostatiky a analýz MU, Kamenice 3,
Brno
P15. První případ importované C. difficile ribotyp 027 infekce v České Republice
Krůtová M.1,2, Arvand M.3, Kuijper E.4, Geigerová L.5, Matějková J.1, Bergerová T.5,
Nyč O.1
1
Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, 2DNA laboratoř KDN, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, 3Hesse State Health Office, Centre, 4Leiden
University Medical Center, Leiden, the Netherlands, 5Oddělení klinické mikrobiologie,
lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
P16.
Sérologická prevalence protilátek proti patogenu Borrelia burgdorferi sensu lato
(Bbsl), respektive Borrelia burgdorferi sensu stricto, afzelii a garinii u koní na území České republiky
Ševčíková Z.¹, Ludvíková E.¹, Žákovská A.2, Kučerová H.2
¹Klinika chorob koní, FVL VFU Brno, 2Ústav Experimentální biologie PřF MU Brno
20 | XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech
Download

XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech