Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními
CZ.1.07/1.2.00/14.0040
Metodika posuzování
speciálních vzdělávacích potřeb
u dětí a žáků se vzácnými onemocněními
© Společnost pro mukopolysacharidosu, 2011
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Vydala:
© Společnost pro mukopolysacharidosu, 2011
Chaloupky 35
772 00 Olomouc
Tisk:
Jazyková úprava: Mgr. Veronika Křížová
Grafická úprava:
Kolektiv autorů:
Jan Michalík, doc. Mgr. PaedDr., Ph.D., vedoucí autorského kolektivu
Jiří Zeman, prof. MUDr., DrSc.
Lenka Vitnerová, MUDr.
Pavel Ješina, MUDr.RNDr.,Ph.D.
Tomáš Honzík. MUDr., Ph.D.
Martin Magner, MUDr.
Jiřina Muchová, Mgr.
Blanka Bartošová, PaedDr.
Helena Kočová, Mgr.
Jana Haberlová, MUDr., Ph.D,
Markéta Vlčková, Mgr.
Helena Chladová, Ph.Dr.
Tereza Tesařová, Mgr.
Olga Kulíšková, Mgr.
Jitka Jarmarová, Mgr.
Zuzana Ličeníková, Mgr.
Iva Vojtková, Mgr.
Oponenti:
ISBN:
¨Neprodejné“
Určeno:
Pedagogům, poradenským pracovníkům a rodičům dětí a žáků se vzácnými onemocněními.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
2
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
OBSAH
ÚVOD ..................................................................................................................................................... 5
RODINA S DÍTĚTEM SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM...................................................... 7
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
FÁZE ZVLÁDÁNÍ INFORMACE O ONEMOCNĚNÍ (POSTIŽENÍ) DÍTĚTE ...................................................................... 7
SPECIFIKA DOMÁCÍ PÉČE U RODIN S DÍTĚTEM SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM ......................................................... 9
Rodina se zdravotně postiženým členem je neopakovatelnou sociální jednotkou ......................................... 9
Nízká úroveň veřejné podpory pečujícím rodinám ........................................................................................ 10
Ekonomická situace rodiny s dítětem se vzácným onemocněním ................................................................. 11
Vysoká časová náročnost domácí péče o dítě se vzácným onemocněním .................................................... 11
Závislost rodiny na skutečném stavu (projevech) nemoci dítěte ................................................................... 13
Péče v rodinách je z velké míry záležitostí žen (matek) ................................................................................. 18
MUKOPOLYSACHARIDOSY (LYSOSOMÁLNÍ STŘÁDAVÁ ONEMOCNĚNÍ) .......... 21
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
MEDICINSKÉ ASPEKTY ONEMOCNĚNÍ ........................................................................................................ 21
SPECIFIKA DOMÁCÍ PÉČE O DÍTĚ S MUKOPOLYSACHARIDOSOU......................................................................... 29
Rodina s dítětem bez možnosti léčby ............................................................................................................ 29
Rodina s dítětem podstupujícím enzymovou terapii ..................................................................................... 29
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
SPECIFIKA POSUZOVÁNÍ SVP U DĚTÍ S MUKOPOLYSACHARIDSOU ..................................................................... 30
PŘEHLED OBLIGATORNÍCH VYJÁDŘENÍ SPZ OBVYKLE POUŽÍVANÝCH U DĚTÍ A ŽÁKŮ S MUKOPOLYSACHARIDOSOU ........ 37
Poskytnutí informace a poradenské pomoci ................................................................................................. 37
Stanovení speciálních vzdělávacích potřeb .................................................................................................... 37
Individuální vzdělávací plán ........................................................................................................................... 38
Přijetí dítěte s mukopolysacharidosou do MŠ ............................................................................................... 40
Odklad povinné školní docházky u dětí s mukopolysacharidosou ................................................................. 40
Individuální vzdělávání ................................................................................................................................... 41
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
PŘÍKLADY, KASUISTIKY, PŘÍPADOVÉ STUDIE ................................................................................................ 42
Vzdělávání dívky s MPS III typu (mentální postižení) ..................................................................................... 42
Jiný způsob plnění povinné školní docházky, chlapec MPS II. ........................................................................ 43
Vzdělávání žáků na základní škole praktické a speciální (sourozenci, MPS III typu) ...................................... 54
CYSTICKÁ FIBRÓZA ............................................................................................................... 63
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2
3.2.1
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.5
CHARAKTERISTIKA CYSTICKÉ FIBRÓZY ........................................................................................................ 63
Co se děje v organismu nemocných CF? ........................................................................................................ 63
Jak častá je CF? .............................................................................................................................................. 63
Příznaky CF……………………………………………………………. ..................................................................................... 63
Průběh a prognóza ......................................................................................................................................... 64
Léčba…………………………………………………………………. ......................................................................................... 64
Léčení onemocnění dýchacího ústrojí............................................................................................................ 64
Léčení onemocnění zažívacího ústrojí ........................................................................................................... 65
SPECIFIKA DOMÁCÍ PÉČE U NEMOCNÉHO S CF ............................................................................................. 66
Kompenzační a rehabilitační pomůcky .......................................................................................................... 67
SPECIFIKA POSUZOVÁNÍ SVP U CF ........................................................................................................... 68
PŘEHLED OBLIGATORNÍCH VYJÁDŘENÍ SPZ OBVYKLE POUŽÍVANÝCH U CF .......................................................... 70
Poskytnutí informace a poradenské pomoci ................................................................................................. 70
Zásady a cíle speciálního vzdělávání - stanovení speciálně vzdělávacích potřeb ........................................... 70
Individuální vzdělávací plán ........................................................................................................................... 70
Přijetí dítěte s CF do MŠ ................................................................................................................................. 71
Odklad povinné školní docházky u dětí s CF .................................................................................................. 71
Individuální vzdělávání ................................................................................................................................... 71
Přihláška ke studiu na střední škole ............................................................................................................... 71
KASUISTIKY ........................................................................................................................................ 72
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
3
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
SPINÁLNÍ MUSKULÁRNÍ ATROFIE A SVALOVÉ DYSTROFIE .................................... 74
4
4.1
4.1.1
4.1.2
MEDICINSKÉ (KLINICKÉ) NEUROMUSKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ ........................................................................... 74
SMA (spinální svalové atrofie) ....................................................................................................................... 75
Svalová dystrofie ............................................................................................................................................ 75
4.2
4.2.1
SPECIFIKA DOMÁCÍ PÉČE O SMA ............................................................................................................. 76
Děti na umělé plicní ventilaci /UPV/ .............................................................................................................. 76
4.3
4.3.1
SPECIFIKA POSUZOVÁNÍ SVP U SMA A SVALOVÝCH DYSTROFIÍ ....................................................................... 77
Kompenzační pomůcky (rehabilitační) využitelné ve vzdělávání .................................................................. 80
4.4
4.4.1
4.4.2
PŘEHLED OBLIGATORNÍCH VYJÁDŘENÍ SPC OBVYKLE POUŽÍVANÝCH U SMA ...................................................... 84
IVP………………………………………………………………….. ............................................................................................ 85
Ostatní……………………………………………………………….. ........................................................................................ 86
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
PŘÍKLADY, KASUISTIKY, PŘÍPADOVÉ STUDIE… ............................................................................................. 86
KAZUISTIKA DÍTĚTE S SMA II.TYPU A INTEGRACE MATEŘSKÉ ŠKOLE ................................................................. 90
PŘÍKLAD INTEGRAČNÍHO POSUDKU PRO 1. TŘÍDU ZŠ .................................................................................... 92
PŘÍKLAD IVP V MŠ .............................................................................................................................. 94
PŘÍKLAD ZPRÁVY Z NÁVŠTĚVY V ZŠ .......................................................................................................... 96
RETTŮV SYNDROM ................................................................................................................. 98
5
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
Příčina RS…………………………………………………………….. ....................................................................................... 98
Diagnostika RS ............................................................................................................................................... 98
Průběh a stadia Rettova syndromu ................................................................................................................ 99
Vzdělávání dívek s RS ................................................................................................................................... 100
Z výpovědí rodičů děvčátek s RS .................................................................................................................. 101
Léčba RS………………………………………………………………. .................................................................................... 102
ANGELMANŮV SYNDROM.................................................................................................. 103
6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
Kompenzační rehabilitační pomůcky ........................................................................................................... 106
6.4
6.5
7
DIAGNOSTIKA: .................................................................................................................................. 104
SPECIFIKA POSUZOVÁNÍ SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB U DĚTÍ S AS .......................................................... 105
SPECIFIKA DOMÁCÍ PÉČE U DĚTÍ S AS ...................................................................................................... 105
PŘEHLED OBLIGATORNÍCH VYJÁDŘENÍ SPZ OBVYKLE POUŽÍVANÝCH U AS ....................................................... 106
KAZUISTIKA ...................................................................................................................................... 107
PRADER -WILLI SYNDROM................................................................................................. 109
7.1
7.1.1
MEDICÍNSKÉ ASPEKTY ONEMOCNĚNÍ ...................................................................................................... 109
Specifika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb ................................................................................ 110
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
PŘEHLED OBLIGATORNÍCH VYJÁDŘENÍCH ŠPZ U DĚTÍ A ŽÁKŮ S VÍCE VADAMI .................................................... 111
Předškolní věk .............................................................................................................................................. 111
Mladší školní věk .......................................................................................................................................... 111
Starší školní věk............................................................................................................................................ 112
Dospělost………………………………………………………. ........................................................................................... 112
Kazuistika……………………………………………………………. ..................................................................................... 112
SYNDROM NOONANOVÉ ...................................................................................................... 115
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
MEDICÍNSKÉ ASPEKTY ONEMOCNĚNÍ ...................................................................................................... 115
Specifika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb ................................................................................ 115
Přehled obligatorních vyjádřeních ŠPZ u dětí a žáků s více vadami ............................................................. 115
Kasuistika………………………………………………………………. ................................................................................... 115
ZÁVĚR:.............................................................................................................................................. 118
POZNÁMKY: .................................................................................................................................... 119
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
4
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
ÚVOD
Vzácná onemocnění a jejich nositelé stály dosud stranou hlavního zájmu tzv. pomáhajících profesí. S výjimkou
specializovaných lékařů málokdo věděl více o „osudech“ takto navštívených dětských pacientů.
V posledních letech, s rozvojem medicíny jako vědního i klinického oboru a s rozšiřováním zájmu veřejné
správy o dosud marginální skupiny ohrožené tzv. sociálním vyloučením, se daří postupně, byť jen dílčími kroky,
plnit i dluh odborné veřejnosti vůči několika málo tisícům pacientů (povýtce dětského věku), kteří jsou nositeli
zmíněného tzv. vzácného onemocnění.
Za vzácná jsou označována onemocnění (převážně dědičná či vrozená) s nízkým výskytem v populaci. Patří
mezi ně několik desítek onemocnění, z nichž některá se vyskytují skutečně mimořádně vzácně (výskyt bývá
uváděn v poměru 1:500 000 i více), nebo jen velmi řídce. (Např. u cystické fibrózy bývá poměr počtu
narozených dětí uváděn v poměru 1:2 500 – 3 000). Shrneme-li však počet pacientů se všemi skupinami nemocí
označovaných adjektivem vzácné, dostaneme se k poměrně značnému počtu pacientů, kteří trpí některou z těchto
nemocí. Obecně bývá celkový výskyt nositelů těchto onemocnění uváděn v rozmezí 3 – 4 % v populaci. V České
republice to znamená každý rok až 3 000 nových pacientů.
Stejně jako se liší prevalence onemocnění v populaci, liší se i důsledky onemocnění na organismus pacienta
(dítěte). Setkáme se tak s onemocněními, jejichž důsledky jsou řešitelné relativně jednoduchou úpravou příjmu
potravy (např. celiakie), tak i s onemocněními, která jsou ve své podstatě stále neléčitelná a vedou
k předčasnému úmrtí dítěte (např. některé typy Mukopolysacharidóz).
Problematika dětí se vzácnými onemocněními stála dosud mimo hlavní zájem vzdělávacího systému v České
republice. Jistě je hlavním důvodem relativní ojedinělost těchto onemocnění v populaci. Na druhé straně však
většinou představují mimořádně závažná onemocnění se zásadním vlivem na kvalitu života (dětských) pacientů.
Jedním z charakteristických rysů vzácných onemocnění bývá rovněž postupují progrese základního onemocnění,
která postupně zhoršuje vzdělávací i životní vyhlídky nemocného dítěte. Proto jsou léta předškolního vzdělávání
i školní docházky velmi důležitým obdobím, kdy lze dítěti, s poskytnutím odpovídajícího stupně speciálně
pedagogické podpory, vytvořit podmínky pro dosažení co možná nejvyššího stupně jeho vzdělanosti.
Klíčovou roli ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami sehrávají (nebo by sehrávat měly)
školská poradenská zařízení, a z nich zejména speciálně pedagogická centra. Jejich pracovníci až dosud byli těmi
z pedagogů, kdo se s dětmi se skupinou vzácných onemocnění setkávali nejčastěji. Velmi často poukazovali, že
jich chybí přehledná informace, která by jim přinesla to podstatné, co dnes o vzácných onemocněních a jejich
dopadu na speciální vzdělávací potřeby víme.
Potřeby dětí se vzácnými onemocněními a potřeby poradenských pracovníků jsou tedy hlavním důvodem pro
vznik této metodiky.
Je třeba hned v úvodu konstatovat, že nemůže přinést informace o všech druzích onemocnění, jež jsou řazena
mezi vzácná. Naopak. Pozornost jme mohli věnovat pouze menšímu počtu onemocnění. Vybrali jsme však
taková onemocnění, která jsou jistým způsobem odlišná – a mohou tedy posloužit jako příklad i pro řešení
poradenských (diagnostických) situací u dětí a žáků s jinými onemocněními, než jsou konkrétně v knize
uvedena.
Publikace obsahuje podrobnější údaje o třech skupinách vzácných onemocnění, kterými jsou
Mukopolysacahridózy, Cystická fibróza a komplex nervosvalových onemocnění a v jeho rámci Spinální
muskulární atrofie. Tato onemocnění se u nás vyskytují v řádu stovek (cystická fibróza) a desítek (SMA či MPS)
případů. V jednotlivých kapitolách naleznete stručný přehled medicínské stránky onemocnění. Výskyt, příčiny,
projevy, klinický průběh a možnosti terapie, jakož i dílčím způsobem popsaný dopad onemocnění na kvalitu
života nemocného dítěte a parciálně i na možnosti jeho vzdělávání. Následuje vždy část mapující domácí péči
o nemocné dítě, tj. specifikum života rodiny a (zejména) dlouhodobé péče o dítě s příslušným druhem vzácného
onemocnění. I z těchto informací může pozorný pracovník SPC načerpat řadu informací pro svou činnost.
V další části příslušné kapitoly již jsou popsána specifika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dítěte
s příslušným onemocněním. V některých případech je přehled vybraných institutů, které bývají předmětem
činnosti SPC vůči danému dítěte (např. školní zralost, tzv. doporučení k integraci apod.) doplněn i přehledem
možných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které lze pro podporu (nejen) vzdělávání dítěte využít.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
5
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
V závěru těchto kapitol jsou zařazeny kazuistické příklady, vzory jednotlivých dokumentů (např. individuální
vzdělávací plán), jež jsou využitelné pro inspiraci činnosti pracovníků SPC.
Vedle tři uvedených základních skupin, kterým je věnována větší pozornost, jsme do publikace zařadili i kratší
sdělení o nemocech Rettův syndrom, Angelmannův syndrom, Prader-Wili syndrom a Syndrom Noanové, s nimiž
se také může poradenský pracovník SPC setkat.
Autoři věří, že publikace přispěje k lepšímu poznání života a možností vzdělávání dětí se vzácnými
onemocněními.
Za kolektiv autorů
Jan Michalík
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
6
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
1 RODINA S DÍTĚTEM SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM
V životě člověka existuje jen málo tak náročných situací jako je ta, v níž se dozvídá o těžké nemoci či
zdravotním postižení vlastního dítěte. A stejně jako se nejde připravit na jiné nečekané události, nejde se
připravit ani na tuto. Onemocnění ze skupiny tzv. vzácných onemocnění v sobě zahrnuje bezpočet situací
a variant, které se liší podle druhu onemocnění - a jeho důsledků na život nemocného dítěte i jeho rodiny.
Postavení rodiny s dítětem se zdravotním postižením (obecně) se dnes věnuje větší pozornost, než tomu bylo
před několika málo lety. Rodiče dětí s postižením se mohou seznámit jak s odbornými knihami, které popisují
aspekty jejich života, tak i publikacemi, které psali samotní rodiče či pečující osoby. Tyto knihy se snaží
zmapovat život a potřeby těchto rodin „zevnitř“. Většinou však uváděné údaje pocházejí z relativně malé
skupiny pečujících rodin a osob. Zároveň platí, že podmínky jejich života, formy a způsoby péče, její náročnost,
dopady na stabilitu rodiny, možnosti a omezení jejich členů – to vše se liší doslova „od rodiny k rodině“.
Uvedené konstatování ještě více platí pro rodiny s dětmi se vzácným onemocněním.
1.1
Fáze zvládání informace o onemocnění (postižení) dítěte
Kateřina Soudná
Narození dítěte s postižením nebo rozvinutí či získání postižení v průběhu života dítěte je jedním
z nejzávažnějších zásahů do života rodiny a bývá označováno za jedno z nejtěžších traumat. Proces vyrovnávání
se s takovým traumatem má své zákonitosti, bývá dlouhodobý a velmi bolestný. Při závažném postižení dítěte
většinou trvá po celý život. Psychologové zabývající se zpracováváním traumatu vysledovali a popsali několik
fází tohoto procesu (Matějček, Blažek, Olmrová a další).
První fází je šok, který je akutní reakcí na stres vyvolaný např. sdělením diagnózy. Může mít dvě podoby – typ
A má podobu útočné obrany, při které dojde ke zrychlení všech fyziologických funkcí, zrychlí se tep, dech,
aktivita, člověk působí velmi rozčileně. Vývojově starší je typ B. Při této reakci se naopak fyziologické funkce
zpomalí, sníží se reaktivnost. Člověk s tímto projevem šoku může působit jako statečnější, chová se tiše, klidně
a je bez viditelných reakcí. Avšak vzniklé vnitřní psychické napětí se samo nerozplyne, vždy se ventiluje přes
šokovou A reakci. Tento přechod z typu B do typu A přichází velmi náhle a nečekaně, často po delší časové
prodlevě (minuty až hodiny) např. může přijít jako odpověď na hlasitější zvuk nebo nečekaný dotek a může mít
podobu zkratového jednání s osudnými důsledky.
Fáze šoku trvá několik minut až hodin. Oba výše popsané typy reakcí jsou podkorově řízeny, jsou vůlí
neovladatelné. Nemá proto smysl člověka v šoku slovně utěšovat, cokoliv mu vysvětlovat, podávat mu jakékoliv
informace a rozumná zdůvodnění. Je spíše třeba být mu nablízku a spíše na animální úrovni mu projevit svou
účast.
Jako druhá přichází fáze reaktivní. V případě takového traumatu, jakým je postižení dítěte, trvá většinou
několik let. Je to reakce, která může mít zpočátku silné psychosomatické projevy (hroucení se, neurózy,
nespavost, záchvaty pláče, vzteku atp). Její podoba je již mnohem diferencovanější, víc záleží na osobnosti
rodiče, na jeho genetickém vybavení a temperamentu. Opět se dají vysledovat dvě základní formy – útočná
a úniková.
Mezi nejčastější útočné reakce patří tzv. hledání viníka. Tímto domnělým „viníkem“ bývají velmi často
zdravotníci, učitelé, různí odborníci. Někdy se začnou rodiče či další příbuzní obviňovat mezi sebou, což má
samozřejmě na rodinu značně rozkladný vliv. Ještě zhoubnější a přitom poměrně časté je sebeobviňování, které
vede k pocitům viny a značnému znejistění již tak dost zraněného rodiče.
Další možnou podobou útočné reakce je akcentovaná péče o dítě, kdy rodiče objíždějí mnoho odborníků, stále
mění lékaře, zkoušejí spousty terapií a věnují dítěti více péče, než je v jejich běžných časových a finančních
možnostech. Tento přístup někdy vede k naprostému vyčerpání rodiče (i dítěte).
Z únikových reakcí je nejvíce radikální odložení dítěte. K tomu dochází samozřejmě častěji tam, kde se rodiče
dozvědí diagnózu již v porodnici a jsou touto skutečností zcela zaskočeni. Krom toho jim údajně tato možnost
bývá i dnes poměrně často nabídnuta spolu s pesimistickým vylíčením diagnózy a všech omezení vyplývajících
z výchovy dítěte s postižením. Někteří rodiče z bezradnosti a zoufalství této možnosti využijí, není však
výjimkou, že po odeznění první vlny bolesti začnou za dítětem jezdit a později si ho vezmou domů.
Mezi další únikové reakce patří izolace, rezignace, popírání diagnózy, únik do fantazie, substituce, regrese.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
7
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Izolace je zvláště u vrozených diagnóz velmi častým a velmi pochopitelným jevem. Pro rodiče je zraňující
chodit se svým dítětem s postižením mezi ostatní děti a rodiče, cítí se se svou bolestí osamělí, mají jiné
zkušenosti a zážitky než rodiče dětí zdravých. Aby se vyhnuli zraňujícímu soucitu a konfrontaci s ostatními
dětmi, zůstávají raději uzavřeni doma nebo se později stýkají převážně s rodinami dětí se stejnou nebo podobnou
diagnózou.
Rezignace na výchovu přichází většinou tam, kde buď rodiče zpočátku přecenili své síly nebo mají pocit příliš
malých odezev na své výchovné snažení, a propadnou pocitu marnosti. Trvá-li rezignace příliš dlouho, může
vést až k odložení dítěte, častěji však mívá dočasné trvání a rodič po nabrání nových sil nebo po pomoci zvenčí
znovu začne fungovat.
Popírání diagnózy bývá velmi častou časnou reakcí, která má za cíl zpomalit plné uvědomění si dosahu zprávy,
a ochraňuje tak organismus před zhroucením. U mnohých rodičů však přetrvává v mírnější podobě velmi dlouho,
rodič si je vědom diagnózy nebo postižení dítěte, odmítá si však plně připustit omezení z postižení plynoucí,
očekává od dítěte výkony, kterých není schopno, to pak vede k přetěžování dítěte.
Únik do fantazie může mít mnoho podob, rodič si vysnívá úspěchy svého dítěte, ztrácí cit pro hranici mezi
svými představami a realitou. Únik do fantazie je podvědomou reakcí, má také chránit rodiče před neúnosnou
bolestí, často však bývá okolím nesprávně interpretován jako vědomé klamání.
Substituce je nahrazení jednoho zdroje uspokojení jiným. Všichni lidé očekávají narození zdravého krásného
a úspěšného dítěte a nestane-li se tak, jsou zklamáni. Rodičovství potom nepřináší očekávané potěšení a pocit
vlastní úspěšnosti v rodičovské roli. Někteří rodiče začnou potom podvědomě hledat chybějící uspokojení
v jiných životních rolích – ponoří se do práce, jsou velmi činní v různých sdruženích zvyšujících kvalitu života
postižených apod.
Regrese je vývojový krok zpátky k nedospělosti. Plyne opět z pocitu neúspěšného rodičovství, kdy rodič začne
pochybovat o svých schopnostech, kvalitách, kompetencích. Snadno se potom začne chovat nesebejistě a začne
vzhlížet k autoritám. Takový rodič se může např. stát snadným úlovkem různých sekt. Častěji však jako autoritu
začne ctít odborníky, které potom nekriticky poslouchá a vzdává se vlastních kompetencí. To může vést
k obrovskému přetěžování rodiče (je-li odborníků více) nebo např. k tomu, že si od neurologa nechá mluvit do
délky vlasů nebo způsobu oblékání svého dítěte, od fyzioterapeuta do výběru školy, od sociální pracovnice do
nápravy úchopu apod.
Všechny podoby reaktivní fáze jsou v podvědomí a jen obtížně nad nimi člověk postupně získává vládu. Mohou
vést k nepochopitelnému jednání či nepřiměřeným reakcím. Je třeba mít pro ně co největší pochopení,
neobviňovat rodiče z toho, že si vymýšlejí, že se dětem věnují málo nebo že je naopak přetěžují, že
nespolupracují atd. Spíše je třeba si vždy uvědomit míru jejich zranění a bolesti, respektovat je a podporovat je.
Ani v této fázi nemá ještě smysl zavalovat rodiče informacemi, nejsou ještě plně připraveni je vstřebat. Spíš je
zde potřeba dávat jim co nejvíce pozitivních informací o jejich dítěti, oceňovat jejich výchovné snažení, vracet
jim jejich kompetence, příliš je neúkolovat, ale dát jim zažít pocit úspěšnosti v rodičovství a čas na rozvoj
láskyplných vztahů v rodině.
Další fází je adaptační fáze. V ní už si rodiče začínají postupně zvykat na novou situaci, začínají sami aktivně
vyhledávat pomoc. Často se dožadují co nejpřesnějších prognóz včetně časové, chtějí co nejvíce a co
nejpřesnějších informací. Zde by si měl doprovázející dávat pozor, aby poskytoval kompetentní podložené
realistické informace (ovšem ne zraňující). Měl by odolat pokušení dát nereálnou naději do budoucna, protože
nesplněná naděje se stává novým traumatem a ve svém důsledku přinese novou bolest.
Poslední fází je fáze reorientace, kdy se již rodiče či rodina přizpůsobují potřebám vyplývajícím z postižení
dítěte. Přináší s sebou často zásadní změny (změnu bydliště, práce, profese, rodinného uspořádání, organizace
dovolených apod.). Všechny tyto změny jsou finančně i časově velmi náročné, je proto třeba nabídnout rodině
ucelenou síť pomoci, vytvořit jakýsi plán pomoci, jehož konečným cílem by mělo být nalezení vlastních zdrojů
pomoci a samostatná kompetentní rodina žijící co nejplnější život.
S postižením svého dítěte se člověk pravděpodobně nikdy úplně nevyrovná, a dokonce ne vždy se podaří projít
až do fáze reorientace. Velmi záleží na citových zdrojích uvnitř rodiny, na tom, zda je postižení vrozené či
získané, zda jde o jediné dítě v rodině, na postojích okolí a mnoha dalších faktorech. Krom toho proces
vyrovnávání není plynulý, velmi často dojde nešťastně zvoleným slovem nebo novou životní situací k regresu do
fáze předchozí. Zcela specifická je potom situace rodin dětí s progresivním nebo letálním onemocněním, kdy se
musí kromě faktu základního onemocnění neustále vyrovnávat s vývojovým nebo zdravotním regresem.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
8
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Výše popsaný pohled na proces vyrovnávání se s traumatem postižení dítěte není jediný. Např. známá dětská
psycholožka Jiřina Prekopová spolu se svou kolegyní Erikou Schuchardt popisují osm stupňů procházení emoční
krizí, kterou zpráva o postižení dítěte vyvolá. Prvním stupněm je stav po zjištění tragické skutečnosti, kdy rodič
prochází obrovskou nejistotou, ambivalentními pocity, rozmanitými únikovými nebo útočnými reakcemi. Ve
druhém stupni získá jistotu, ta v něm ovšem probouzí zoufalství, hrůzu a zničující hněv. Pro třetí stupeň je
typická agresivita, obviňování Boha, světa, sebe, objevuje se zlost, která nutí ke konání. Tím se dostává do
čtvrtého stupně, pro který je typické zoufalé a většinou marné hledání pomoci. To vede k depresi, která je
znamením pátého stupně. Tato úroveň je dle Prekopové rozhodující, přirovnává ji k dolní straně koberce.
Většinou se nepodaří zpod něj dostat, zoufalý rodič se stále točí v kruhu boje, hledání, zklamávání, koberec ho
dusí, každý uzlík osnovy ho rozedírá. Jen části trpících se prý podaří přejít díky vědomému rozhodnutí „Já to
přijmu“ úzkým průchodem nad „koberec“, odkud může ocenit krásu jeho vzorů a uvědomit si i význam všech
zraňujících uzlíků. Následnými třemi stupni jsou potom tedy přijetí, smysluplná aktivita a nakonec solidarita.
Specifika domácí péče u rodin s dítětem se vzácným onemocněním
1.2
Jan Michalík
Jestliže obecné informace o „zvládání“ faktu existence závažného onemocnění či postižení dítěte pocházejí
povýtce z prostředí psychologů a jejich přístupu, existují i další charakteristiky, které významným způsobem
ovlivňují postavení rodiny s dítětem nemocným některým ze skupiny tzv. vzácných onemocnění. Některé
faktory uvádíme dále. Přitom pro všechny údaje, názory a tvrzení dále uváděná platí jedna základní zásada: „Nic
není absolutně platné a nic není neměnné – naopak, realita života jednotlivých rodin se navzájem zásadním
způsobem odlišuje“. Dále uváděné zkušenosti a pravidla proto představují nezbytnou míru zjednodušení
a schematismu, která ovšem vyvěrá z dlouholetých praktických zkušeností života takto zasažených rodin.
1.2.1
Rodina se zdravotně postiženým členem je neopakovatelnou sociální jednotkou
Je třeba poukázat na obtíže, které nastanou vždy, chceme-li hovořit o "rodině pečující o člena rodiny se vzácným
onemocněním". Zaměříme-li se na kvantitativní stránky života těchto rodin, které dokážeme popsat či
interpretovat z obecných či námi zjištěných dat, dříve či později narazíme na obtíže takto pojatých šetření
a pohledů.1 Je jím nízká úroveň reflexe kvalitativních stránek života rodiny a postižení individuálních
a jedinečných aspektů v jejich životě. Ty jsou pro každou odlišné. Liší se v desítkách hodnot a charakteristik jak
vnitřního života, tak vnějšího rámce jejich existence. Zaměříme-li se proto na hledání specifik umožňujících
prozkoumat detailněji podmínky života rodin pomocí kvalitativních měřících nástrojů, dojdeme zanedlouho
k témuž okraji, na nějž narazilo chvíli před tím šetření kvantitativní. Byť se bude jednat o srážku "z druhé
strany". Názor několika příslušníků skupiny, byť v rámci sebelépe zvládnutého kvalitativního (a třeba
i dlouhodobého) měření, nemůže nikdy zcela vyčerpat obecný makrospolečenský rámec daného jevu. Pro
poznání skutečné situace v té které rodině je nutná kombinace přístupu kvantitativního (nutná znalost
makrospolečenského rámce postavení této skupiny rodin, včetně sociálních, ekonomických a demografických
aspektů) a přístupu striktně individuálního – kvalitativního, který umožní zohlednit obecné poznatky a správně je
aplikovat na situaci konkrétní rodiny. To vše při patřičné lidské a odborné vyzrálosti pracovníka, kterékoliv
pomáhající profese – v našem případě primárně poradenského pracovníka SPC.
Pozorujeme zásadní rozdíly v potřebách a možnostech, ale i názorech, zkušenostech, prožitcích
a dovednostech rodiny, která pečuje o dítě se vzácným onemocněním za těchto podmínek:
a) dítě je narozeno jako první a zdraví sourozenci jsou mladší, nebo naopak, nemocné dítě má jednoho či dva
starší sourozence;
b) dítě je ve fázi onemocnění, kdy klinický průběh je mírný, nejsou zasaženy rozhodující orgány a vnějšímu
pozorovateli se situace může jevit „normalizovaná“;
c) dítě je již velmi těžce postiženo projevy onemocnění, zasažena je většina životně důležitých funkcí, je zcela
odkázáno na péči a pomoc pečující osob;
1
Např. na str.11 uvádíme průměrnou časovou dotaci denní péče o závislou osobu v rodinách pečujících o člena
rodiny ve III. a IV. stupni závislosti na péči. Jakkoliv bylo šetření reliabilní a validní pro danou skupinu, jedná se
pouze a jen o průměr, nevypovídající nic o kvalitativní stránce tohoto údaje v té či oné rodině. V tomto případě
se však alespoň jednalo o reprezentativní vzorek, většina obdobných výzkumů je zaměřena na několik desítek
osob.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
9
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
d) onemocnění je omezující, má vliv na kvalitu života, přesto umožňuje prožít relativně „běžný“ život;
e) onemocnění je tak zásadní, že prognóza vývoje zdravotního stavu je většinou či vždy riziková, či dokonce
kritická až infaustní;
f) dítě je „nemocné“, ovšem kromě základního onemocnění má i obrovské výkyvy v chování, se zřejmými
prvky agrese a obdobných poruch, mimořádně zatěžující okolí svými projevy.
Ale uvádět je možno i další faktory, netýkající se bezprostředně onemocnění:
g) v rodině je materiální dostatek nebo naopak rodina se pohybuje pod hranicí hmotné nouze;
h) rodina je úplná a širší, s více sourozenci či vícegenerační rodina nebo naopak z původní rodiny zůstal jen
pečovatel/ka a dítě o něž je pečováno;
i) dlouhodobá péče byla podstatným nebo závažným důvodem pro rozpad vztahů mezi ostatními členy rodiny;
j) druh vzácného onemocnění (hloubka závislosti na péči) nebrání rodině v navazování obvyklých
společenských vztahů a neomezuje zásadně trávení volného času;
k) rodina (její členové) pečují několik týdnů či měsíců nebo rodina, v níž se o nemocné dítě starají dlouhodobě,
to je více než patnáct let;
l) v okolí rodiny jsou k dispozici podpůrné služby oficiálních poskytovatelů sociálních služeb a rodina má
finanční prostředky na jejich využití nebo naopak nejsou žádné služby k dispozici nebo rodina nemá
dostatek prostředků na jejich pořízení.
Uvedené modelové situace mají zásadní vliv na potřebu vnější podpory, ale i vnitřní motivaci a soudržnost
pečující rodiny. Zejména platí: všechny uvedené modely se vzájemně kombinují a prolínají. U jedné rodiny se
tak v průběhu péče setkáme s tím, že se ocitá postupně v několika modelových situacích popsaných výše.
Pracovník SPC, který v rodině jakýmkoliv způsobem intervenuje, by měl vždy vědět, v které fázi svého života
(fázi péče) se rodina nachází!
1.2.2
Nízká úroveň veřejné podpory pečujícím rodinám
Patří sem zejména nedostatečné zajištění podpůrných služeb „úlevné“ péče, které by doplnily osobu pečující
v jejím úsilí a umožnily častější oddech a rehabilitaci. Nový zákon o sociálních službách zakotvil dříve neznámé
typy sociálních služeb, které mohou být v domácí péči rodiny využity. Problémem zůstává jejich teritoriální
zajištění (jsou místa v ČR, kde příslušnou službu prostě sehnat v dostupném okolí nelze). Stejně tak je
problémem finanční náročnost péče zajištěné profesionálními poskytovateli. I když se sazba za hodinu péče
pohybuje nejčastěji do sta korun, i tak je to pro mnohé rodiny a pečující osoby nepřekonatelnou překážkou.
Hovoříme-li o nízké úrovni podpory pro pečující osoby, máme na mysli například i neexistenci „státem
garantované péče“ zdravotní, kdy by po určité době péče (např. po pěti či deseti letech) měly mít pečující osoby
nárok na lázeňskou péči (připomeňme, že např. policisté tuto možnost mají). O nízké podpoře domácí péče
svědčí i problémy, do nichž se pečující osoba nezřídka dostává po přechodu do důchodu, kdy doba péče (byť
v tomto směru proběhly v minulých letech určité úpravy a zlepšení) a jí odpovídající „výdělek“ v praxi znamená,
že přiznaný důchod pečující osobě je velmi nízký - jedním slovem nedostatečný. Některé věci (např. zmíněné
důchody či lázeňskou péči) může stát zajistit, existují i takové, jejichž řešení je dlouhodobé a spočívá
v celkovém ekonomickém a sociálním rozvoji naší republiky.
Domácí péče v rodinách však znamená nezanedbatelnou výhodu i pro stát a jeho veřejné rozpočty. Stále platí, že
domácí péče je pro stát daleko levnější, než péče poskytovaná u registrovaných poskytovatelů. Osoba ve III.
stupni závislosti na péči obdrží příspěvek ve výši 8 tis. Kč měsíčně a z něj jsou hrazeny potřeby péče – tudíž
např. i odměna pečující osobě. Při umístění do zařízení s celoročním pobytem stoupne požadavek na veřejné
rozpočty nejméně dvojnásobně, ale také čtyřnásobně. Domácí péče v rodinách je pro stát levná. Pečující osoba
svou aktivitou, a přesně řečeno „hodinami tvrdé práce“, šetří státu peníze.
Dále v textu (pod písm. e) uvádíme časovou náročnost péče a rovněž modelový počet hodin, za něž si osoba
s příspěvkem na péči může pořídit (koupit) službu pro svou osobu. Tento údaj, spolu s tzv. důchodovým
zajištěním pečujících osob, je nejvýraznějším dokladem skutečné úrovně podpory péče v rodinách.
Samostatnou kapitolu představuje vztah školského systému k potřebám takto nemocných dětí. Termín speciální
vzdělávací potřeby je v této kategorii zásadním termínem. Přesto, z řady důvodů, školský systém dosud neumí
potřeby této skupiny svých „klientů“ naplnit. Důvodem je kombinace následujících faktorů:

relativní ojedinělost vyplývající z podstaty vzácných onemocnění (veřejné systémy jsou obecně méně
schopné reagovat na specifika, zvláštnosti a marginální – ze svého pohledu – problémy dílčích skupin),
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
10
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním

proměnlivost onemocnění a tím i proměnlivost potřeb dítěte v průběhu dětského věku (pro vzácná
onemocnění je charakteristická neustálá „proměna“ dítěte, zpravidla související s progresí, tj. zhoršením
základního onemocnění. Přizpůsobení nové situaci je náročné i pro pečující rodinu. Pro „neosobní“
veřejné systémy činí ještě obtíže téměř neřešitelné.

relativní rigidita českého vzdělávacího systému (vlivem řady historických okolností, obecné
charakteristiky české společnosti – a jejího „zrcadla“ – vzdělávacího systému – není tento příliš
nakloněn řešení problematiky „menšin“. Většinová česká společnost – i její vzdělávací systém, jistým
způsobem umí zvládnout „hlavní proud“ – méně už individuální potřeby jednotlivce a specifických
skupin. Uvedené platí navzdory desetiletím, po něž se studenti pedagogiky všech typů a druhů škol učí
o zásadě „individuálního přístupu“),

individuální obavy a nepřipravenost konkrétního pracovníka (ať již se jedná o pracovníka poradenského
zařízení, kde předpokládáme vyšší míru odborného zájmu a empatického přístupu, či povýtce naprosto
nepřipravených pedagogů škol hlavního proudu a často i škol tzv. speciálních na přítomnost dítěte
s některým skutečně vzácným „vzácným“ onemocněním.
1.2.3
Ekonomická situace rodiny s dítětem se vzácným onemocněním
V naší republice je obvyklé, že "běžné" rodiny jsou tzv. dvoupříjmové, tj. oba dva partneři přispívají do
rodinného rozpočtu. Průměrný plat v České republice za rok 2010 činil cca 23,5 tis. korun a přibližně 60 % osob
tohoto příjmu nedosahuje. Pokud je rodina úplná, pak je pro osoby s průměrným příjmem obtížné, aby se jeden
z nich stal pečující osobou, tzn. rezignoval na svůj pracovní potenciál a plně se věnoval péči. Ještě složitější je to
u rodin, v nichž se partneři rozešli a péče (ať již o dítě či rodiče) zůstala na partnerovi, který žije osaměle. Ve
všech případech je, zvláště v souvislosti s ekonomickým vývojem od roku 2008, obtížné získat práci. Vzhledem
k nastavení výše mezd (odpovídající produktivitě práce) je u nás také méně rozvinuta práce na částečný úvazek,
případně s flexibilní pracovní dobou, která by umožnila sladit péči o člena rodiny a zachovat pracovní potenciál
pečující osoby.
Vyloučení z práce je pro rodiny ztráta nejen ekonomická, ale výrazným způsobem modifikuje sebehodnocení
a sebedůvěru pečujících osob! V roce 2007 uvedly pečující osoby v pilotním výzkumu kvality života osob
pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením (na území hl. města Prahy) 2 k výroku "protože nepracuji,
cítím se společensky izolován" hodnocení 4,2 na sedmibodové Likertově škále, kdy hodnocení 7 představovalo
maximální souhlas. Pokud péče v rodinách pokračuje jako dlouhodobá a jeden z partnerů (nejčastěji žena) trvale
ztratí kontakt s pracovním trhem, modifikuje to zpravidla nejen vnímání vlastní osobnosti, ale i vztahy obou
partnerů. Nemusí se jednat jen o zhoršení vztahů, je však obvyklé, že dochází k rozdílným pohledům na hodnotu
domácí práce.
Zásadním „problémem“ je výše a „koupěschopnost“ tzv. „příspěvku na péči“ – jako základní podpůrné kategorie
určené pečujícím rodinám. V řadě případů právě rodiny s dítětem se vzácným onemocněním tzv. „nedosáhnou“
na vyšší stupně příspěvku. O výši podpory částečně v dalším bodu.
Ekonomický nedostatek nemá dopady jen na vnitřní stabilitu rodiny, ale velmi často i na možnosti zajištění
odpovídajících pomůcek a podpory nemocného dítěte. Nejsou výjimkou situace, kdy rodina nemocného dítěte po
dlouhé roky (přestože tzv. „žila z jednoho platu“) přispívala na mzdu asistenta u dítěte ve škole! Tento
neuvěřitelný model je dalším z dokladů nízké úrovně veřejné podpory těmto rodinám. (v souvislosti
s provedenou novelou vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. od .1.9. 2011 by snad měl být odstraněn).
1.2.4
Vysoká časová náročnost domácí péče o dítě se vzácným onemocněním
V odborné i laické veřejnosti vcelku panuje shoda nad konstatováním, že „domácí péče v rodinách“ je velmi
náročná. Podrobnější zkoumání oné „náročnosti“ však nebývá zvykem. Následující údaje pocházejí z výzkumu
provedeného v roce 2010 u rodin pečujících o své dítě se vzácným onemocněním. 3
2
Kol. autorů: Závěrečná zpráva výzkumu pracovních kompetencí osob pečujících o člena rodiny se zdravotním
postižením na území hlavního města Prahy, Olomouc: VCIZP, 2008.
3
Michalík, J. a kol. Závěrečná zpráva z výzkumu "Kvalita života osob pečujících o člena rodiny se vzácným
onemocněním“ , Olomouc: IRVS, 2010.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
11
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Graf. č. 1 Součet doby přímé péče a dohledu dle skupin vzácných onemocnění
Převedeme-li naměřené údaje na měsíční hodnoty péče – a porovnáme-li je s výší příspěvku na
péči, získáme údaje uvedené v následující tabulce:
Tabulka č. 1: Koupěschopnost příspěvku ve vztahu k době péče a dohledu u skupiny rodičů pečujících o dítě
se vzácným onemocněním.
Stupeň závislosti
Cystická fibróza
Spin. muskulární atrofie
Mukopolysacharidóza
Metabolická onemocnění
Achondroplazie
Péče a dohled
za den
Péče a dohled
za měsíc
13h 4 min
18h 46 min
14h 38 min
20h 18 min
13h 49 min
392 hodin
563 hodin
439 hodin
609 hodin
404 hodin
Náklady
na péči
za měsíc *
39 200
56 300
43 900
60 900
40 500
Počet dní kdy
lze službu
koupit**
6,9
4,8
6,2
4,5
6,7
* jedná se o náklady na péči v situaci odpovídající danému počtu hodin a hodinové odměně 100,- Kč (obvyklá
cena služby u registrovaných poskytovatelů).
** jedná se o počet dní, v nichž lze z příspěvku službu koupit při průměrném počtu dní v měsíci 30 a hodinové
ceně služby 100,- Kč a příspěvku na péči ve III. stupni.
Uvedené výsledky byly prvním reálně naměřeným údajem, který u nás zjišťoval hodinovou dotaci – tedy
časovou náročnost péče o tuto skupinu pacientů – nemocných dětí.
I při respektování možné statistické chyby se potvrdila minimálně dvě následující zjištění:
Hodinová odměna osoby pečující o osobu závislou na péči (předpokládáme, že celý příspěvek na péči (4 tis.
– 12 tis. Kč, dle stupně závislosti na péči) bude využit pouze na odměnu pečující osobě činí dle stupně
závislosti cca 10 – 19 korun za hodinu. A to v situaci, kdy tzv. minimální hodinová mzda v České republice činí
48,10,- Kč!
Počet dní, po něž by bylo možno z příspěvku na péči uhradit potřebnou službu jinou osobou než člena
rodiny (pracující za uvedených v průměru 15 Kč za hodinu), tj. při úhradě 80,- Kč za hodinu, činí přibližně 5 až
10 dní v měsíci! Jestliže uvažujeme o koupi služby u registrovaného poskytovatele (osobní asistence, denní
stacionář), potom při platné ceně služby za hodinu – 100,- Kč se jedná pouze o 4 – 6 dní v měsíci!
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
12
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
1.2.5
Závislost rodiny na skutečném stavu (projevech) nemoci dítěte
Pro posouzení pečující rodiny, pro hodnocení různých stránek jejího života pracovníkem SPC je vhodné uvážit
následující tři kritéria hodnocení, jejichž vzájemným porovnáním a kombinací můžeme usuzovat na obecnou
situaci v pečující rodině. Jde o tyto faktory:



skutečná a očekávaná délka péče,
skutečná a očekávaná náročnost péče,
podmínky pro péči (objektivní i subjektivní).
Život pečující rodiny, zejména té rodiny, která pečuje svého člena se vzácným onemocněním, případně se jedná
o dlouhodobou péči více než deset či patnáct let, lze jen těžce poměřovat s využitím kategorií "běžné", tedy
nepečující rodiny.
Jeden tatínek, který pečoval o nemocnou dceru, se mi svěřil, jak už v době před jejím onemocněním intenzivně
promýšlel „co by se stalo kdyby….“ To kdyby mělo u něj podobu vlastního neštěstí, jak sám formuloval: „co
když zůstanu na dálnici a už se nevrátím“… dlouho se nemohl těchto myšlenek zbavit, až posléze, bylo to
v začátku 90. let minulého století, náhodou objevil banku, která k založení běžného účtu nabízela i platební
kartu. To nebylo samo o sobě nic neobvyklého, v té době bankovní domy rostly (a krachovaly) jako houby po
dešti, platební karty se také začínaly objevovat. Nicméně – tato měla jednu zvláštnost, chcete-li výhodu. Držitel
karty byl pojištěn (bez dalšího poplatku, pouze z titulu jejího držení) na částku tuším půl milionu korun – pokud
by zahynul při cestě – např. na dálnici. Tento tatínek okamžitě možnosti využil – a jak sám říkal „docela mě to
zklidnilo. Najednou jsem věděl, že kdyby se se mnou něco stalo, byla by žena alespoň na určitou dobu zajištěná
– a mohla také zajistit péči o malou“. Připomeňme, že tehdy (ale nakonec i dnes) není půl milionu korun částka
k zahození…
I v běžných rodinách je obvyklé, že její členové, a zvláště ti zodpovědnější, řeší teoreticky i prakticky otázky
spojené se zabezpečením rodiny a jejich členů do budoucna. Přiznejme však, že u tzv. běžných rodin není
obvyklé, aby se rodiče v produktivním věku kolem třiceti let běžně zabývali tím, co by se stalo, pokud předčasně
zemřou. V pečujících rodinách jsou obdobné myšlenky relativně běžné. Pro jejich pochopení (a celé řady dalších
faktorů) je možno použít teorii nazvanou "jeden jazyk, dva světy". Pro všechny situace, hodnoty, parametry,
které odbornými metodami v rodinách zkoumáme, či empiricky popisujeme, používáme jeden jazyk a jeho
výrazové prostředky. Příslušník pomáhající profese (např. sociální pracovník SPC ) tak zkoumá podmínky
v pečující rodině (třeba pro účely přiznání dávky či příspěvku) a dozví se, že pečující v rodině "se cítí unavena".
Sémantický význam tohoto slova pozornému pracovníkovi neunikne, hrozí však, že si (byť podvědomě) vybaví
desítky dalších situací, rodin a osob, včetně jeho samého, které se také "cítily unaveny…" Ovšem, v podmínkách
pečujících rodin a osob se s přihlédnutím k údajům uvedeným výše v grafu č. 1 jedná o informaci kvalitativně
naprosto odlišnou.
Uvedené lze potvrdit výsledky již uvedeného reprezentativního výzkumu osob pečujících o člena rodiny se
vzácným onemocněním. Tučným písmem jsou pro snazší orientaci označeny modusové hodnoty:
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
13
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Tabulka č. 2: Aktuální stav životní pohody pečujících osob: Míra souhlasu s výrokem „v poslední době u sebe pozoruji":
Projevy pocitu
velmi často často
schopnosti mít věci pod kontrolou 28 9,40% 103 34,56%
deprese a beznaděje
28 9,40% 81 27,18%
velké únavy
71 23,83% 124 41,61%
neschopnosti užít volnou chvíli
45 15,10% 115 38,59%
neschopnost radovat se
25 8,39% 77 25,84%
ztráta životních perspektiv
37 12,42% 83 27,85%
Výrok, tvrzení:
zřídka
142 47,65%
116 38,93%
83 27,85%
89 29,87%
124 41,61%
105 35,23%
vůbec ne
24 8,05%
72 24,16%
19 6,38%
49 16,44%
71 23,83%
70 23,49%
neodpov.
1 0,34%
1 0,34%
1 0,34%
0 0,00%
1 0,34%
3 1,01%
Celkem
298 100,00%
298 100,00%
298 100,00%
298 100,00%
298 100,00%
298 100,00%
Pečující osoby v této části hodnotily "aktuální" stav v dané oblasti. Nejčastěji potvrzují pocit velké únavy, ztrácejí schopnost užít si volné chvíle a to vše ve více než
polovině případů. Následuje v cca 40 % pociťovaná „ztráta osobních životních perspektiv“. Připomenout je třeba, že se jedná o souhrnné údaje za všechny skupiny
pečujících osob – v jednotlivých skupinách se projevily výrazné rozdíly mezi skupinami. Zejména osoby pečující o dítě s mukopolysacharidosou a cystickou fibrózou na
straně jedné a na druhé straně osoby pečující o dítě s achondroplazií.
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Tabulka č. 3: Zvýšení izolace pečujících osob ve společnosti
ano
spíše ano
Druh onemocnění
nemohu/
nedokážu
posoudit
spíše ne
ne
neodpovědělo
Čet. Rel. čet. Čet. Rel. čet. Čet. Rel. čet. Čet. Rel. čet. Čet. Rel. čet. Čet.
Rel. čet.
Cystická fibróza
28
24,78%
38
33,63%
18
15,93%
11
9,73%
18
15,93%
0
0,00%
Achondroplazie
3
6,38%
9
19,15%
15
31,91%
2
4,26%
18
38,30%
0
0,00%
13
22,03%
14
23,73%
12
20,34%
7
11,86%
13
22,03%
0
0,00%
11
23,91%
9
19,57%
12
26,09%
6
13,04%
7
15,22%
1
2,17%
15
45,45%
12
36,36%
1
3,03%
4
12,12%
1
3,03%
0
0,00%
Metabolická
onemocnění
Spinální muskulární
atrofie
Mukopolysacharidosa
Mimořádně závažnou situaci – pocit izolace pečující osoby – postihují údaje v předchozí tabulce. I v zde se projevilo základní pravidlo, jež jsme pro vzácná onemocnění
postulovali výše: pravidlo odlišnosti a vnitřní diferenciace i v této z celkového pohledu relativně malé skupině dětí (rodin). Povšimnout si lze maximálně negativních
pocitů uváděných osobami pečujícími o dítě nemocné MPS a obdobně vysoké procento pečujících osob u děti s CF! Uvedené údaje jsou opravdu alarmující. A lze
vyslovit důvodný předpoklad, že se nemohou nepromítnout do vztahů pečujících osob k sociálnímu okolí. A to různým způsobem.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Tabulka č. 4: Zhoršení ekonomické situace rodiny pečující osoby
Druh
onemocnění
Cystická
fibróza
Achondroplazie
Metabolická
onemocnění
Spinální
muskulární
atrofie
Mukopolysach.
nemohu/
ano
spíše ano
nedokážu
spíše ne
ne
neodpovědělo
posoudit
Četn. Rel. četnost Četn. Rel. četnost Četn. Rel. četnost Četn. Rel. četnost Četn. Rel. četnost Četn. Rel. četnost
36
31,86%
30
26,55%
20
17,70%
16
14,16%
10
8,85%
1
0,88%
9
19,15%
9
19,15%
14
29,79%
3
6,38%
12
25,53%
0
0,00%
23
38,98%
12
20,34%
11
18,64%
6
10,17%
6
10,17%
1
1,69%
8
17,39%
11
23,91%
14
30,43%
8
17,39%
4
8,70%
1
2,17%
10
30,30%
12
36,36%
8
24,24%
2
6,06%
1
3,03%
0
0,00%
Výše jsme uváděli, že značné procento rodin pečujících o dítě se vzácným onemocněním je tzv. jednopříjmových a rovněž jsme uváděli analýzu možného využití
příspěvku na péči. Nyní vidíme, že pečující osoby potvrzují předpoklad o vlivu dlouhodobé péče na ekonomickou situaci rodiny. Nepřekvapí, že opět uvádějí největší
zhoršení rodiny pečující o dítě s MPS, následované skupinami pečujícími o děti s metabolickým onemocněním a cystickou fibrozou. Opět nejméně zasaženy
z ekonomického hlediska dlouhodobou péči jsou rodiny pečující o dítě s Achondroplazií. Z údajů lze prokazatelně určit souvislost mezi náročností (kvantitativně
i kvalitativně) péče a možností rodičů zůstat ekonomicky aktivními.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Graf č. 2: Souhrnné hodnocení názorů respondentů všech skupin pečujících osob na naléhavost (potřebu) podpory v jednotlivých oblastech
Uvedený graf ukazuje přehledně hodnocení respondentů (všech skupin), v němž se vyjadřovali k potřebě „větší míry podpory“ v dané oblasti. Nepřekvapí, že dvě
hodnocení ze tří nejčastějších (v souhrnu hodnocení ano a spíše ano) zahrnují ekonomickou podporu. Ihned na druhém místě – a v odpovědi pouze ANO, se dokonce na
místě prvním objevil požadavek „lepšího posuzování schopností dítěte“. Tato odpověď jistě mířila primárně do sféry posuzování zdravotního stavu – pravděpodobně pro
účely sociálního zabezpečení, lze z ní však vyčíst i potřebu objektivnějšího posuzování schopností dítěte pro účely vzdělávání! Obavy pečujících osob z budoucnosti
(vyjádřené v dalším grafu) potvrzuje i obava z jejich zabezpečení ve stáří (v hodnocení ANO se objevilo hned na druhém místě).
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
Graf č. 3: Respondenti a jejich očekávání do budoucna dle jednotlivých skupin onemocnění
Z hlediska základní socio-psychické charakteristiky pečujících osob je projekční otázka jejich očekávání do
budoucna velmi významná (ve výzkumu bylo doplněno i vnímáním aktuálního pocitu „štěstí“). Výsledky nejsou
příznivé. Opět s výjimkou skupiny „Achondroplazie“ vykázali respondenti (a v souladu s dále uvedenými údaji
spíše respondentky) výraznou míru obav z budoucnosti. Opět se jedná o důsledek jednoho ze základních znaků
většiny tzv. vzácných onemocnění. Je jím obvyklá míra progrese zdravotního stavu dětí. Jestliže u tzv. běžného
zdravotního postižení, byť často i hlubokého, existuje možnost zlepšení stavu dítěte nebo alespoň vybraných
funkcí organizmu, potom v případě vzácných onemocnění je velmi často, navzdory veškeré péči rodičů, dítě
„odsouzeno“ ke zhoršení zdravotního stavu. A ve vybraných případech (např. MPS, SMA či CF) dokonce
k předčasné smrti. Otázkou další interpretace zůstává dopad popsaného stavu „negativních očekávání“ do
struktury osobnosti pečující osoby, vztahů v rodině apod. Pracovník SPC by si měl být těchto skutečnosti vědom
vždy, pracuje-li s rodinou takto nemocného dítěte.
1.2.6
Péče v rodinách je z velké míry záležitostí žen (matek)
Jedná se o známý (a tak již i obecně přijímaný) fakt potvrzující skutečnost, že péče o nemocné dítě je v rodinách
velmi výrazně záležitostí žen. Právě ony jsou tím, kdo "musí" rezignovat na vlastní osobní cíle, mění svou roli na
trhu práce na roli pečující osoby. Při výše uvedené kvalitě tzv. podpůrných služeb, při výše uvedené výši
materiální a ekonomické podpory pečujících osob lze konstatovat, že v České republice v současnosti
nenalezneme masivnější příklad genderově nevyváženého (a ve vztahu k ženám diskriminačního) postavení
příslušníků jednoho pohlaví, než je uvedená dlouhodobá domácí péče. Jestliže jsme výše hovořili o vybraných
charakteristikách uváděných rodinami dítěte se vzácným onemocněním, potom je u všech možno uvést, že se
výrazně týkají zejména žen. Svědčí o tom následující údaje:
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Graf č. 4: Počet žen vyplňujících dotazník respondenta výzkumu kvality života pečujících osob.
Tvrzenou skutečnost vyšší míry péče žen explicitně potvrzují výsledky v následujícím grafu. Jedná se o odpověď
na otázku, "kdo nejvíce v rodině pečuje":
Graf č. 5: V rodinách nejvíce pečují tyto osoby
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
19
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Role otců v pečujících rodinách je rovněž předmětem vybraných sledování4, ve vztahu k dětem se vzácným
onemocněním (a postižením obecně) je však popsána daleko méně.
Znovu je třeba zopakovat, že vždy, když hovoříme o pečující rodině, vždy, když uvádíme výsledky
výzkumů mapujících postavení pečujících osob, de facto hovoříme o ženách. Ony jsou tím, kdo nese největší
břemeno přímé péče, ony jsou tím, kdo v budoucnu po odchodu do důchodového věku znovu pocítí skutečnost,
že dlouhá léta "nepřispívaly do systému důchodového pojištění".
Závěr
Situaci v rodinách pečujících o dítě se vzácným onemocněním je nutno hodnotit podle celé řady faktorů. Mezi
nejobvyklejší dosud patřilo vnímání situace z hlediska „přijetí faktu onemocnění či postižení dítěte“, jak jej
vypracovala a dále rozpracovává řada autorů povýtce psychologické provenience. Cílem tohoto textu bylo
ukázat pracovníkům v SPC i další oblasti, které mají významný vliv na stabilitu rodiny, vnitřní vztahy i možnosti
účastnit (či neúčastnit) se tzv. společenského života. Všechny naměřené údaje (více o nich v cit. závěrečné
zprávě z výzkumu) mohou poradenskému pracovníkovi v SPC pomoci v hodnocení aktuální situace – a tím
objektivnějšímu posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.
Literatura:
KUCHARSKÁ, A a kol. Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně
pedagogických centrech. 1.vyd. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2007.
VÍTKOVÁ, M. Paradigma somatopedie. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998.
MICHALÍK, J. Školská poradenská zařízení – expertní stanovisko, 2010. Dostupné na
http://www.uss.upol.cz/cz/clenove/profil/michalik/SPZ-expert-stanovisko.pdf,
Internetové zdroje:
http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/psomweb2007_3/martin_konecny_307.htm
4
např. projekt Grantové agentury ČR Konstrukce živitelství po roce 1989 v české společnosti“, grant č.
403/09/1839.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
20
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
2 MUKOPOLYSACHARIDOSY (LYSOSOMÁLNÍ STŘÁDAVÁ
ONEMOCNĚNÍ)
Jiří Zeman, Pavel Ješina, Martin Magner, Tomáš Honzík, Lenka Vitnerová
2.1
Medicinské aspekty onemocnění
Mukopolysacharidózy (MPS) představují heterogenní skupinu dědičně podmíněných onemocnění, která patří
mezi lysosomální onemocnění se střádáním. Lysosomy jsou buněčné organely, které štěpí, odbourávají
a odstraňují vysokomolekulární látky (makromolekuly), které již nemají v organismu uplatnění. Při poruše
lysosomálních funkcí dochází k hromadění a střádání nerozložených a neodstraněných makromolekul uvnitř
lysosomu. Zvětšené lysosomy mění tvar buněk, poškozují jejich funkci a pomalu, ale progresivně, vedou ke
klinickým projevům onemocnění. U pacientů s MPS se v těle hromadí glykosaminoglykany (GAG), kterým se
dříve říkalo mukopolysacharidy. GAG představují důležitou složku pojivové tkáně a díky svým vlastnostem
určují pevnost i elasticitu tkání včetně chrupavky a cévních stěn. Skládají se z dlouhých polysacharidových
řetězců, které jsou navázány na specifické proteoglykany. Podle složení se rozlišuje několik typů GAG,
například dermatansulfát, heparansulfát nebo keratansulfát.
Diagnóza mukopolysacharidózy je založena na klinickém podezření, na průkazu zvýšeného vylučování
jednotlivých typů GAG v moči, na enzymatickém vyšetření v izolovaných leukocytech nebo kultivovaných
fibroblastech a na molekulárně-biologickém vyšetření. Důležitá je včasná diagnostika, a to nejen pro účely
genetického poradenství v postižené rodině a dostupnost prenatální diagnostiky, ale i pro narůstající počet
onemocnění, která jsou léčitelná transplantací hematopoietickými kmenovými buňkami (HSCT) nebo
enzymovou substituční terapií (ERT, „enzyme replacement therapy“).
Podle typu enzymatického defektu i podle závažnosti klinického postižení se mukopolysacharidózy dělí na
několik typů. Podle pořadí, v jakém byly nemoci objeveny nebo podle jmen lékařů a lékařek, kteří onemocnění
popsali jako první, se MPS označují: MPS I (syndrom Pfaundlera a Hurlerové, MPS I-H), později byla popsána i
mírnější varianta tohoto onemocnění jako syndrom Scheie (MPS I-S), MPS II (syndrom Hunter), typ MPS III
(syndrom Sanfilippo), typ MPS IV (syndrom Morquio), typ MPS VI (syndrom Maroteaux Lamy)
a velmi vzácný typ MPS VII (syndrom Sly).
Mukopolysacharidózy sice patří mezi onemocnění s velmi vzácným výskytem, ale přesto se v České republice
každý rok narodí několik dětí s některou z forem MPS. Charakteristickým znakem MPS je mimořádná
závažnost onemocnění i těžký a progresivní průběh onemocnění spojený s řadou somatických i funkčních změn
v organismu postižené osoby. Mukopolysacharidózy představují i mimořádnou zátěž pro nejbližší rodinu
a ostatní pečující osoby.
MUKOPOLYSACHARIDÓZA I (MPS I)
Příčina onemocnění
Mukopolysacharidóza I (MPS I) je dědičně podmíněné lysosomální onemocnění, které je způsobeno poruchou
enzymu alfa-L-iduronidázy. Tento enzym u zdravých osob odbourává a odstraňuje z organismu
glykosaminoglykany (GAG, dříve mukopolysacharidy), které se představují důležitou složku extracelulární
matrix. Porucha alfa-L-iduronidázy u pacientů s MPS I způsobuje pomalé, ale progresivní hromadění a střádání
GAG v tkáních s následnou poruchou jejich funkcí.
Výskyt a dědičnost
MPS I patří do skupiny velmi vzácných onemocnění. Výskyt MPS I v populaci se odhaduje na cca 1:100 000.
Dědičnost MPS I je autosomálně recesivní. Znamená to, že onemocnění vzniká jen v případě, kdy dítě dostane
genetickou informaci o onemocnění (tzv. mutaci v genu pro MPS I) současně od obou rodičů. Oba rodiče jsou
zdraví přenašeči (heterozygoti) pouze jedné mutace v genu pro MPS I. Pokud dítě dostane mutaci jen od jednoho
z rodičů, stává se zdravým přenašečem, ale existuje i možnost, že mutaci nedostane ani od jednoho z rodičů.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
21
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Klinické dělení MPS I na tři podtypy
MPS I je pomalu progredující onemocnění s multisystémovým postižením a širokou variabilitou klinických
příznaků. Nejtěžší forma MPS I, která byla pojmenována po doktorce Hitlerové, se označuje jako MPS I-Hurler
(MPS I-H). Americký oftalmolog H. G. Scheie popsal nejmírnější průběh onemocnění (MPS I-S, syndrom
Scheie), pro který je typický pozdější začátek a mírnější klinické postižení. Uprostřed klinického spektra je
syndrom Hurler-Scheie (MPS I–HS).
Klinické projevy u pacientů s MPS I
První příznaky těžké formy MPS I-H se objevují v kojeneckém věku a postižené děti (pokud nejsou léčeny)
umírají v důsledku kardiorespiračního selhání mezi 3. – 10. rokem života. Častá je makrocefalie, hypotonie,
hepatosplenomegalie, umbilikální a inguinální kýly. V batolecím věku se prohlubuje kraniofaciální dysmorfie
s prominujícím čelem, sedlovitým nosem a makroglosií. Časté jsou infekty horních cest dýchacích, zvětšené
adenoidní vegetace, porucha sluchu, zákal rohovky, hrudní kyfóza s protruzí sterna, gibbus v oblasti hrudní
páteře, bederní hyperlordóza, omezená hybnost velkých i malých kloubů, drápovité postavení prstů na rukou,
syndrom karpálního tunelu, porucha růstu, hypertrichóza a zástava psychomotorického vývoje. Ve školním věku
dochází k postižení srdečních chlopní a rozvoji kardiomyopatie. Závažnou komplikaci představuje rozvoj
hydrocefalu a útlak krční míchy.
U pacientů s fenotypem MPS I-HS je průběh onemocnění pomalejší a očekávaná doba přežití je cca 15
– 30 let. Příznaky onemocnění se objevují v batolecím nebo předškolním věku a deficit intelektu je zpočátku jen
velmi malý nebo dokonce i žádný. Mezi první příznaky onemocnění mohou patřit hrubé rysy v obličeji, porucha
růstu, zákal rohovky, ztuhlost kloubů, hluchota a postižení srdečních chlopní. Nejčastější příčinou úmrtí je
srdeční selhání. Pro nejmírnější formu MPS I-S je typický normální intelekt, mezi nejčastější obtíže patří zákal
rohovky a postižení kloubů a srdečních chlopní. První příznaky onemocnění se objevují kolem 5. roku, řada
pacientů může být dlouho vedena pod nesprávnou diagnózou.
Dysmorfické změny a postižení muskuloskeletálního systému
Změny v měkkých tkáních a kostní deformity jsou typickým znakem MPS I-H i MPS I-HS. Vedou k zhrubnutí
rysů v obličeji a ke kraniofaciální dysmorfii. Přítomna je makrocefalie s prominujícím čelem, makroglosie,
sedlovitý noc, ztluštění nostril, rtů a ušních lalůčků, hyperplazie dásní. Častá je hypertrichóza a kariézní chrup.
Deformovaná sella tvaru J je typický rentgeneologický nález na lebce. Děti s MPS I mají kratší krk, protruzi
sterna, hyperkyfózu hrudní páteře či gibbus. Dospělí pacienti mají nízkou postavu a časté bolesti v bederní
krajině. Jemná motorika ruky je zhoršena, může se vyvinout tzv. „drápovitá ruka“. Prakticky ve všech kloubech
se může vyskytnout ztuhlost, bolestivost a flekční kontraktury. Snižuje se vzdálenost, kterou je pacient schopen
ujít bez zastávky. Při progresivním postižení pohybového aparátu potřebují pacienti invalidní vozík. Rtg
vyšetření ukáže změny ve smyslu „dysostosis multiplex“, mezi které patří deformity kloubů, dlouhých kostí
a pánve, dysplasie hlavic stehenních kostí a ovoidní těla obratlů.
Gastrointestinální příznaky
V kojeneckém věku vznikají často inguinální a umbilikální hernie v důsledku oslabené pojivové tkáně stěny
břišní a zvýšeného nitrobřišního tlaku při hepatosplenomegalii. Zvětšení jater však nebývá spojeno s postižením
jaterních funkcí.
Kardiovaskulární systém
U většiny pacientů vznikají patologické změny na srdečních chlopních, které se projevují srdečními šelesty
a později i stenózou nebo insuficiencí. Nejčastěji jsou postiženy aortální a mitrální chlopně s následnou dilatací
srdce a kardiomyopatii s městnavým srdečním selháním.
Respirační obtíže a ORL problematika
Mezi nejčastější obtíže patří obstrukce dýchacích cest v důsledku zesílení sliznice faryngu, laryngu a trachey.
Častá je spánková apnoe. Hypoventilační syndrom s dyspnoí, který vede k častým plicním insektům
a atelaktázám, může způsobit plicní hypertenzi a cor pulmonale. Hypertrofie adenoidní tkáně je řešena
adenotomií. Střádání GAG v orofaryngu, dysostóza ušních kůstek, poškození sluchového nervu a opakované
mesotitidy způsobují poruchu sluchu. Senzori-neuronální hluchota může být zlepšena naslouchadly, ačkoli
mentální úroveň pacienta je někdy limitující pro využití tohoto zařízení.
Neurologické projevy a oční postižení
U pacientů s MPS I-H se v kojeneckém věku zpomaluje vývoj kognitivních a motorických funkcí a celkový
psychomotorický vývoj se v batolecím věku postupně zastavuje a postupně dochází i k regresi vývoje, což
znamená, že postižené dítě zapomíná dovednosti, které se již dříve naučilo. K postižení mozku dochází
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
22
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
v důsledku hromadění GAG v nervových buňkách. Častou komplikací je i komunikující hydrocefalus.
V pokročilých stádiích onemocnění se může vyskytnout zvracení, bolesti hlavy a edém papily. Hromadění GAG
v meningách způsobující jejich ztluštění vede k rozvoji progresivní cervikální myelopatie, která může vyžadovat
operační dekompresi míchy. Špatná funkce rukou je způsobena flekčními kontrakturami v kloubech. Mezi
nejčastější oční nálezy patří zákal rohovky, porucha zrakové ostrosti (popř. až slepota), glaukom a degenerace
sítnice. Degenerace pigmentového epitelu sítnice je doprovázena zhoršeným periferním viděním a noční
slepotou.
Diagnostika MPS I závisí na klinickém podezření. Prvním diagnostickým testem je stanovení GAG (množství
a složení) v moči. Při podezření na MPS I je nutno vyšetřit aktivitu alfa-L-iduronidázy v izolovaných
leukocytech a/nebo v kultivovaných fibroblastech. Pro účely genetického poradenství v rodině je vhodná
diagnostika MPS I na molekulární úrovni pomocí mutační analýzy. Prenatální diagnostika v postižených
rodinách je dostupná na biochemické i molekulární úrovni.
Léčba
Součástí léčby je sociální a symptomatická terapie, ke které patří rehabilitace, dechová rehabilitace, podpora
dýchání (tracheotomie a „CPAP-continuous positive airways pressure“), transplantace srdečních chlopní či
ortopedické korekce kostních abnormalit. Pro malé pacienty s MPS I-H a MPS I-HS, u kterých dosud nedošlo
k poškození mozku, je metodou volby transplantace hematopoietických kmenových buněk (HSCT). Podmínkou
účinnosti HSCT je HLA identický dárce z rodiny nebo z registru dárců, metoda není účinná u dětí s postižením
mozku. HSCT má i určité riziko, například že transplantované buňky se tzv. nepřihojí. Vývoj v oblasti
rekombinantních proteinů v poslední době umožnil vývoj tzv. „enzyme replacement therapy“ (ERT, enzym
substituční terapie). U pacientů s MPS I je lékem volby rekombinantní varianta enzymu alfa-L-iduronidázy,
který je komerčně dostupný pod názvem Aldurazyme®. Enzymoterapie je indikována u mírnějších forem MPS
I. Enzym neproniká hemato-encefalickou bariérou a nemůže zabránit eventuálnímu rozvoji postižení CNS. Ve
fázi výzkumu je enzymová terapie do páteřního kanálu. Ve fázi výzkumu je i perorální substrát-inhibiční terapie
MPS I pomocí malé molekuly a také genová terapie.
Mukopolysacharidóza typ II (MPS II)
Příčiny onemocnění
Mukopolysacharidóza typ II (MPS II, Hunterova nemoc) je dědičně podmíněné onemocnění způsobené
poruchou enzymu iduronátsulfatázy, který se podílí na odbourávání glykosaminoglykanů (GAG, neboli
mukopolysacharidů) v lysosomech. Porucha iduronátsulfatázy vede k hromadění GAG v lysosomech a postižené
buňky a tkáně ztrácejí schopnost svých základních biologických funkcí. Onemocnění dostalo jméno podle
Charlese A. Huntera, který onemocnění popsal v roce 1917.
Výskyt a dědičnost
Mukopolysacharidóza typ II patří mezi vzácná nemocnění. Vyskytuje se přibližně u jednoho chlapce ze 120 až
160 tisíc. Dědičnost MPS II je na rozdíl od ostatních typů MPS gonosomálně recesivní, tedy vázaná na pohlavní
chromozom X, takže MPS II se vyskytuje prakticky pouze u chlapců. V genu pro iduronátsulfatázu bylo
popsaných více než 300 mutací, u cca 1 % nemocných chlapců se nedaří genetický podklad onemocněné
(mutaci) rozpoznat. Dívky v postižených rodinách mohou být zdravé přenašečky. Pokud v dospělosti postižený
chromozom X předají synovi, chlapec onemocnění, pokud jej předají dceři, bude dívka klinicky zdravá, ale bude
přenašečka jako její matka. Dívka může onemocnět jen velice vzácně.
Klinické příznaky onemocnění
Míra postižení u chlapců s MPS II je částečně závislá na zbytkové aktivitě enzymu. Nejtěžší typ probíhá jako
těžké progredující onemocnění s manifestací již v časném kojeneckém nebo batolecím věku (MPS II typ A),
mírnější forma onemocnění se projevuje později a má i lepší prognózu (typ B). Mezi oběma typy však
neexistuje přesná hranice.
První příznaky onemocnění jsou vesměs nespecifické. Patří k nim pupeční a/nebo tříselná kýla, sedlovitý nos,
větší obvod hlavy, opakované záněty horních cest dýchacích, časté záněty středouší či omezená hybnost kloubů.
U chlapců s těžším typem MPS II se ke konci kojeneckého věku objevuje makroglosie, hepatomegalie,
zpomaluje se růst a opožďuje se psychomotorický vývoj. Onemocnění může postupovat i pomalu a stanovení
diagnózy může trvat i několik let.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
23
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Postava a vzhled
Střádání v chrupavkách se projeví poruchou růstu i změnami ve tvaru a struktuře kostí s následnou protruzí
sterna, hyperlordózou bederní páteře a hrbem v oblasti hrudní páteře. Krk je zkrácen, hrudník je soudkovitý,
postupně se mění fyziognomie obličeje se záklonem hlavy. Postižení chlapci si jsou navzájem velice podobní,
jako kdyby všichni pocházeli z jedné rodiny. Střádání v játrech a slezině vede ke zvětšení jater a sleziny. Pro
zvýšený nitrobřišní tlak a nedostatečnou pevnost a elasticitu pojiva se často vytváří pupeční nebo tříselné kýly.
Přítomna je výrazná porucha růstu. Dolní i horní končetiny jsou mírně pokrčené pro kontraktury v loketních
a kolenních kloubech. Ruce jsou drobné, prsty na rukou jsou zkrácené a nelze je pro kontraktury narovnat.
Obvod hlavy bývá v prvních dvou letech života zvětšený (tzv. makrocefalie). Nápadné je výrazné a husté obočí,
které může ve střední čáře splývat. Vlasy jsou husté, vlasová hranice bývá položena nízko. Kořen nosu je vpadlý,
nostrily obrácené směrem dopředu, rty jsou ztluštělé. Lícní kosti čnějí dopředu a čelisti jsou předsunuté. Mluví
se o tzv. hrubých rysech obličeje. Jazyk je zvětšený (makroglossie). Projevem střádání v kůži a podkoží jsou
drobné i větší podkožní uzlíčky, které u některých chlapců tvoří zejména na ramenou a zádech tzv. hrbolatou
kůži. U chlapců s MPS II jsou při rtg vyšetření páteře, kyčlí či rukou přítomny typické projevy „dysostosis
multiplex“.
Postižení plic a srdce
Ventilační kapacita plic je snížená. Postižení srdečních chlopní v důsledku ukládání GAG se projevuje srdečními
šelesty a chlopenními vadami, které pak mohou v horizontu několika let vyústit i v srdeční slabost se sníženou
tolerancí k fyzické námaze. Časté jsou chronická rýma, zvětšení nosních i krčních mandlí a obstruktivní
spánková apnoe.
Neurologické a psychologické příznaky
Chlapci s těžší formou MPS II mají poruchu kognitivních a mentálních funkcí s těžkou poruchou vývoje řeči.
V předškolním a mladším školním věku bývají přítomny výrazné projevy hyperkinetického syndromu. Péče
o chlapce je náročná a pro rodinu značně vysilující. Postižení chlapci se zklidňují až po několika měsících či
letech, ale postupně se horší pohybové schopnosti. Terminální stadium je charakterizováno kvadruspasticitou
s poruchou polykání a nakonec i dýchání. Chlapci s mírným typem MPS II mohou mít i normální mentální
vývoj, ale v oblasti jemné motoriky zůstávají neobratní.
Závažnou komplikací u chlapců s MPS II může být rozvoj hydrocefalu v důsledků střádání GAG v oblasti zadní
jámy lební a krční páteře. Stějně závažnou komplikací bývá i útlak krční míchy s rozvojem myelopatie, která se
projevuje slabostí horních i dolních končetin. Střádání GAG na zápěstí se projevuje syndromem karpálního
tunelu s omezenou hybností prstů.
Diagnostika MPS II závisí na klinickém podezření a nálezu zvýšeného vylučování GAG v moči. Diagnózu je
nutno potvrdit na enzymatické a/nebo molekulární úrovni. Prenatální diagnostika v postižených rodinách je
dostupná.
Léčba
Metodou volby je enzymová substituční terapie (ERT) pomocí rekombinantně připraveného enzymu, který se
podává jednou týdně intravenózně. U léčených pacientů se zmenšuje velikost i objem jater i sleziny, zlepšuje se
fyzická aktivita, zlepšuje se růst, zvyšuje se vitální kapacita plic a snižuje se vylučování GAG. ERT však má i
své limity, protože podávaný enzym nepřechází přes hemato-encefalickou bariéru, takže není účinný pro
pacienty s těžším postižením mozku. Ve fázi výzkumu je proto podávání enzymu přímo do mozkomíšního
kanálu. Transplantace hematopoietickými kmenovými buňkami (HSCT) není u pacientů s MPS II účinná
a genová terapie je stále ve fázi výzkumu. Významnou roli má symptomatická terapie včetně fyzioterapie,
rehabilitace, chirurgických, neurochirurgických a ortopedických zákroků i psychosociální podpory rodině. Před
každou operací je nutno upozornit na to, že intubace je u pacientů s MPS riziková pro změněné anatomické
poměry v oblasti nosohltanu a krku.
Mukopolysacharidóza III (MPS III)
Příčiny onemocnění
Mukopolysacharidóza typ III (MPS III, Sanfilippo) je závažné metabolické onemocnění ze skupiny
lysosomálních onemocnění se střádáním. Klinicky představuje MPS III jen jedno onemocnění, ale na
biochemické i molekulární úrovni se odlišují 4 typy (MPS IIIA, IIIB, IIIC a IIID). MPS IIIA je způsobena
poruchou funkce enzymu heparan N-sulfatázy, MPS IIIB je způsobena poruchou -N-acetylglucosaminidázy,
MPS IIIC je způsobena poruchou acetyl-CoA: -glukosaminide acetyltransferázy a MPS IIID je způsobena
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
24
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
poruchou N-acetyl glucosamine 6-sulfatázy. Uvedené enzymy se v lysosomech podílejí na odbourávání
heparansulfátu, což je velká molekula (makromolekula) ze skupiny glykosaminoglykanů (GAG, původně
mukopolysacharidů). Při poruše jednoho z enzymů dochází ke střádání GAG v lysosomech. Klinické příznaky
vznikají v situaci, kdy postižené buňky již ztrácejí schopnost svých biologických funkcí.
Výskyt a dědičnost
MPS III patří mezi vzácná nemocnění, výskyt celé skupiny MPS III je cca 1:66 – 100 000. Nejčastější je MPS
IIIA a IIIB. Dědičnost MPS III je autosomálně recesivní. Oba rodiče jsou zdraví přenašeči (nositeli mutace) pro
MPS III. Onemocnění nastává v případě, že dítě dostane genetickou informaci (mutaci) o onemocnění současně
od obou rodičů. Pokud potomek dostane mutaci jen od jednoho z rodičů, bude zdravý přenašeč, pokud nedostane
žádnou mutaci, nejen že bude zdravý, ale nebude ani přenašeč pro MPS III.
Klinické příznaky
Hlavním projevem MPS III je progredující postižení centrálního nervové soustavy. Mezi 2. až 6. rokem se
u postiženého dítěte objevuje hyperaktivita, porucha pozornosti, porucha spánku s převráceným rytmem a noční
nespavostí, stavy autoagresivity či agresivity vůči okolí. Dítě je obtížně zvladatelné, složitý je pobyt dítěte
v předškolním zařízení. Vývoj mentálních schopností je nerovnoměrný, zpomaluje se a v předškolním věku
zastavuje. Postupně nastává regres a ztráta dříve naučených dovedností, včetně ztráty hygienických dovedností,
takže dítě opět potřebuje pleny. Opakované záněty středouší vedou k převodní poruše sluchu, řeč se horší
a stává se nesrozumitelnou. Období těžké mentální retardace trvá řadu let, v další fázi nemoci se prohlubuje
i neurologické postižení s poruchou hrubé a jemné motoriky, které vyústí v potřebu invalidního vozíku.
Postižené dítě se stává tiché a ztrácí kontakt s okolím. Objevují se polykací obtíže s potřebou výživové
gastrostomie.
Růst dětí s MPS III není zpravidla opožděn, může být přítomna relativní makrocefalie a hyperplasie dásní, ale
kraniofaciální dysmorfie se obvykle objevuje až v průběhu dospívání. Vlasy jsou hustší a silnější, obočí je husté
a obvykle uprostřed srostlé. Postižené dětí mívají makroglosii, dýchají ústy a jsou často zahleněné. S věkem
přibývají i závažné respirační infekty, zahlenění a kašel. Rentgenové vyšetření u pacientů s MPS III ukazuje
pouze mírné projevy dysostosis multiplex.
Diagnostika MPS III závisí na klinickém podezření a nálezu zvýšeného vlyučování GAG v moči. Diagnózu
jednotlivých typů MPS III je nutno stanovit na enzymatickém vyšetření v izolovaných leukocytech nebo
kultivovaných fibroblastech. Pro účely genetického poradenství a eventuální prenatální diagnostiku je vhodné
potvrdit onemocnění i na molekulární úrovni.
Léčba
Je pouze symptomatická. Enzymová substituční terapie není zatím dostupná a transplantace hematopoietických
kmenových buněk (HSCT) není ani u jednoho z typů MPS III účinná. Genová terapie je zatím jen ve stádiu
výzkumu. V léčbě se zkouší substrát redukční terapie (SRT) pomocí Genisteinu (Soyfem), který inhibuje syntézu
GAG s cílem omezit střádání. Podle prvních výsledků se u některých pacientů s MPS III zlepšuje sociální
chování, ale obvykle jen přechodně.
Mukopolysacharidóza typ IV (MPS IV)
Příčiny onemocnění
Mukopolysacharidóza IV (MPS IV, syndrom Morquio) je dědičně podmíněné lysosomální onemocnění se
střádáním, které je způsobeno poruchou odbourávání (štěpení) keratansulfátu, který tvoří významnou složku
rohovky a chrupavek. Na štěpení keratansulfátu se podílejí dva enzymy, jejichž porucha vede k dvěma typům
MPS IV. MPS IV typ A (MPS IVA) je způsobena poruchou N-acetylgalaktosmin-6-sulfatázy, která štěpí
sulfátové skupiny keratansulfátu i chondroitinsulfátu. MPS IV typ B (MPS IVB) je způsobena poruchou
beta-galaktosidázy.
Výskyt a dědičnost
MPS IV postihuje rovnoměrně obě pohlaví, výskyt MPS IV v populaci je udáván v rozmezí od 1:75 000
(v Severním Irsku) až po 1:265 000 (v Německu). V České republice byla stanovena incidence přibližně 1:140
000. Oba typy MPS IV jsou onemocnění s autosomálně recesivním typem dědičnosti. Znamená to, že oba rodiče
jsou zdraví přenašeči mutace (heterozygoti) v genu pro MPS IV. Onemocnění nastává v situaci, kdy dítě dostane
mutaci současně od obou rodičů. Onemocnění nehrozí u potomků dvou heterozygotních rodičů v případě, že dítě
zdědí nepříznivou mutaci jen od jednoho z rodičů.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
25
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Klinické příznaky
Pro oba dva typy MPS IV je typická porucha růstu, nízká postava, progredující kostní dysplazie a postižení
rohovky. V novorozeneckém a kojeneckém věku jsou kostní změny nenápadné, ojediněle se objevuje omezení
abdukce v kyčlích. Obvykle se první příznaky onemocnění objevují v batolecím věku. Děti s MPS IV mají
krátký trup, vyklenutý hrudník s protruzí sterna, hyperlordózu a/nebo kyfózu páteře v oblasti thorako-lumbální
páteře, skolióza je méně častá. Pro postižení krční páteře drží pacienti hlavu v záklonu. Časté je flekční postavení
v kyčlích nebo kolenních kloubech. Postavení kolen je značně valgózní (nohy ve tvaru písmene X), což ještě
více zhoršuje chůzi. Uvolněná vazivová tkáň zapříčiňuje hypermobilitu některých kloubů, hybnost jiných kloubů
bývá omezená. Výška dětí i dospělých s MPS IV je obtížně měřitelná pro nemožnost postavit se zcela
vzpřímeně, ale konečná výška v dospělosti obvykle nepřesahuje 110 – 120 cm.
Hlava má normální velikost, ale pro nízkou postavu se zdá proporcionálně větší. Prominuje faciální část,
zejména brada, zatímco ostatní části obličeje jsou spíše ploché s krátkým nosem a mírně vpáčeným kořenem
nosu. Zuby mají tenkou sklovinou, zvýšená predispozice ke kazivosti zubů vede k jejich časné ztrátě.
Pacienti s MPS IV mají normální intelekt, k postižení centrální nervové soustavy nedochází. Pokud se objeví
zákal rohovky, obvykle je jen velmi diskrétní, k postižení sluchu dochází jen vzácně. Děti s MPS IV by nikdy
neměly provádět kotrmelce. Mezi závažné klinické komplikace onemocnění totiž patří těžká forma
atlanto-okcipitální instability a následná myelopatie v oblasti krční míchy, která vede k progredující svalové
slabosti. Objevuje se porucha chůze, postavení kolenních kloubů dostává tvar písmene X. Svalová slabost může
vyústit v potřebu invalidního vozíku, klesá i svalová síla na horních končetinách. Proto jsou u pacientů s MPS
IV nutná pravidelná neurofyziologická vyšetření a vyšetření krční páteře a míchy pomocí MR, která umožní
včasnou indikaci neurochirurgických a ortopedických zákroků.
Deformity hrudníku snižují plicní ventilaci, což se klinicky projevuje především v průběhu akutních respiračních
infektů. Rozvoj plicní hypertenze způsobuje hypertrofii pravého srdce s rozvojem cor pulmonale. K postižení
srdečních chlopní s nutností prevence infekční endokarditis dochází jen sporadicky, ani hepatomegalie či
splenomegalie nebývají přítomny. Pacienti s MPS IVB mívají mírnější průběh onemocnění a obvykle dosahují
i vyššího vzrůstu než pacienti s MPS IV A.
Rtg projevy
Rentgenologické nálezy s postižením páteře, pánve a rukou jsou přítomny od kojeneckého věku a dále
progredují. Žebra jsou široká a připomínají tvar vesel. Těla obratlů jsou ovoidní, později s objevuje
platyspondylie. Na kyčlích je subluxační až luxační postavení hlavic kostí stehenních, rozšíření kyčelních lopat
a hypoplastické změny na dolních částech pánve. Metakarpální kůstky jsou zkrácené, distální částí kostí
předloketních připomínají tvar písmene V.
Diagnostika MPS IV je založena na klinickém podezření, na přítomnosti kostních změn při rtg vyšetření a na
průkazu zvýšeného vylučování GAG v moči. U pacientů s MPS IVB jsou v moči zvýšené i oligosacharidy.
Diagnózu MPS IV je třeba potvrdit na enzymatické a/nebo molekulární úrovni. Prenatální diagnostika je
dostupná.
Léčba
Kauzální enzymová substituční terapie je ve fázi výzkumu, ale předběžné výsledky jsou slibné. Transplantace
hematopoietickými kmenovými buňkami z kostní dřeně nebo z pupečníkové krve se v současné době u pacientů
s MPS IV na rozdíl u pacientů s těžkou formou MPS I-H neuplatňuje. Genová terapie je zatím pouze ve fázi
výzkumu. Nutná je rehabilitace a symptomatická a sociální terapie. Kotouly nejsou povoleny. Při bolesti se
podávají nesteroidní antiflogistika. Oxygenoterapie se uplatňuje u pacientů s výraznými plicními komplikacemi
a spánkovou apnoí. Při postižení srdečních chlopní je nutná prevence infekční endokarditis. Nutné jsou
pravidelné kontroly na ortopedii a neurochirurgii, jejichž cílem je včasná indikace chirurgických zákroků na
krční páteři, kyčelních kloubech nebo kolenou.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
26
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Mukopolysacharidóza typ VI (MPS VI)
Příčiny onemocnění
Mukopolysacharidózu typ VI (MPS VI, syndrom Maroteaux-Lamy) popsali v roce 1963 francouzští lékaři Dr.
Maroteaux a Dr. Lamy. Podstatou MPS VI je porucha lysosomálního enzymu N–acetylgalaktosamin–4–
sulfatázy (arylsulfatasy B) potřebného ke štěpení (odbourávání) dermatansulfátu (DS). Nerozštěpené molekuly
DS se ukládají a střádají v lysosomech s následným poškozením funkce buněk i tkání, především chrupavek,
kostí a srdečních chlopní. Buňky napěchované lysosomy postupně zanikají, takže porucha arylsulfatasy B vede
i ke zvýšenému vylučování dermatansulfátu v moči.
Výskyt a dědičnost
Mukopolysacharidóza typ VI je onemocnění s velmi vzácným výskytem v populaci, incidence je cca 1:340 000.
Dědičnost MPS VI je autosomálně recesivní. To znamená, že oba rodiče jsou zdraví heterozygoti (přenašeči).
Každé dítě dvou heterozygotních rodičů pro MPS VI má 25% riziko, že zdědí současně od obou rodičů v genu
pro MPS VI mutaci (nepříznivou genetickou informaci) a onemocní. Onemocnění nehrozí v případě, že dítě
zdědí mutaci jen od jednoho z rodičů. V tomto případě bude dítě zdravý přenašeč pro MPS VI jako jeho rodiče.
Dítě v rodině s MPS VI však má i 25% šanci, že bude nejen zdravé, ale nebude ani přenašeč.
Klinické příznaky
Klinické projevy u pacientů s MPS VI představují kontinuální spektrum projevů od mírných příznaků až po
velmi těžké. Závažnost onemocnění částečně koreluje se zbytkovou aktivitou enzymu. U pacientů se stopovou
aktivitou jde obvykle o těžkou formu onemocnění, která progreduje již od kojeneckého věku. Mezi nejčastější
projevy onemocnění patří makrocefalie, prominující čelo, mírná svalová hypotonie, hepatosplenomegalie,
umbilikální a inguinální hernie. Postupně se v důsledku progredujícího lysosomálního střádání prohlubuje
kraniofaciální dysmorfie, deformity hrudníku, kloubní postižení a orgánové postižení – kardiální, plicní,
hepatosplenomegalie i postižení smyslové, například porucha sluchu. U pacientů s mírnější formou MPS VI
s pomaleji progredujícím onemocněním a vyšší zbytkovou aktivitou enzymu se onemocnění může projevit až
v průběhu dětství či dospívání.
Kraniofaciální dysmorfie – hrubé rysy obličeje – vznikají na podkladě střádání GAG v kůži, podkoží a kostech.
Postupně se mění vzhled obličeje. Hlava je relativně velká, kořen nosu plochý a čelo je klenuté. Oči jsou
vystouplé, obočí silné. Rty, tváře, ušní lalůčky jsou ztluštělé. Zuby se opožděně prořezávají, jsou malé,
nepravidelné, široké, mají mezeru mezi předními řezáky, sklovina bývá defektní, se sklonem k zubnímu kazu,
jazyk prominuje a dásně jsou hyperplastické.
Krk je krátký. Předozadní průměr hrudníku je zvětšený, přítomna je hrudní kyfóza s protruzí sterna,
v torakolumbálním spojení může dojít ke vzniku gibbu. Významná je bederní hyperlordóza. Břicho prominuje
v důsledku kombinace oslabení stěny břišní a zvýšeného nitrobřišního tlaku pro hepatomegalii a splenomegalii.
Častá je pupeční kýla a tříselné kýly. Kolenní klouby jsou v semiflexi a děti mají „skrčenou postavu“ s nohama
do X. Častá je ztuhlost velkých kloubů, bolestivost a flekční kontraktury a syndrom karpálního tunelu, který
omezuje hybnost ruky. Děti mají nízkou postavu, pectus carinatum a hypoplasii dens axis druhého krčního
obratle, která může vést k atlanto-axiální subluxaci, stlačení (kompresi) míchy a hydrocefalu.
U pacientů s MPS VI sice nebývá postižen intelekt, ale mohou se objevit komplikace v důsledku
progredující poruchy sluchu, zraku nebo po spánkových apnoických pauzách. Při střádání GAG
v leptomeningách může dojít k poruše cirkulace mozkomíšního moku a rozvoji komunikujícího hydrocefalu.
Změny krčních obratlů a ukládání GAG v obalech míchy mohou vést k míšní kompresi a rozvoji myelopatie.
Častý je i syndrom karpálního tunelu.
Rtg nález je typický ve smyslu „dysostosis multiplex“. Epifyzární centra jsou špatně vyvinuta. Hlavice femurů
jsou malé a pánev špatně vyvinutá. Tvar žeber připomíná vesla. Obratle jsou hypoplastické, ovoidní, přední
strany těl obratlů jsou zobcovitě zakončené až do tvaru rybího obratle, rozvíjí se kyfóza. Metakarpy jsou široké
na distálním konci a zužují se na proximálních koncích.
Kardiovaskulární systém
Střádání GAG vede k postižení srdečních chlopní a rozvoji hypertrofické kardiomyopatie. Závažnou komplikací
u pacientů s MPS VI bývá rozvoj arytmií a v nejtěžších případech i srdeční selhávání. Je-li postižení srdce
přítomno již prenatálně, může způsobit neimunitní hydrops fetalis. Postižení břišní aorty a renálních arterií vede
k rozvoji systémové hypertenze.
Respirační systém
V důsledku deformity hrudníku a progredující obstrukci dýchacích cest dochází ke snížení vitální plicní kapacity
a k námahové dušnosti. Ztluštění sliznic v nosohltanu, hltanu, hrtanu i průdušnici a mucinózní hypersekrece,
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
27
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
hypertrofie tonzil a adenoidní vegetace vedou k opakovaným středoušním zánětům, bronchitidám, pneumoniím
a sinusitidám. Progreduje porucha sluchu a rozvíjí se plicní hypertenze a cor pulmonale.
Diagnostika MPS VI je založena na klinickém podezření, přítomnosti známek „dysostosis multiplex“ při rtg
vyšetření a nálezu zvýšeného množství dermatansulfátu v moči. Diagnózu je třeba potvrdit na enzymatické
úrovni stanovením aktivity arylsulfatázy B v leukocytech nebo kultivovaných fibroblastech. Molekulární
genetické vyšetření ukáže přítomnost mutací v genu pro arylsulfatázu B. Prenatální diagnostika v postižených
rodinách je dostupná na biochemické i molekulární úrovni vyšetřením biopsie choriových klků.
Léčba: MPS VI je multisystémové onemocnění, které vyžaduje komplexní terapeutický přístup včetně sociální
a symptomatické terapie. Metodou volby je enzymová substituční terapie (ERT, enzyme replacement therapy)
pomocí rekombinantně připravené N-acetylgalaktosamin-4-sulfatázy (Naglazyme, Biomarine). Enzym se podává
jednou týdně v intravenózní infuzi. Pro lepší účinnost ERT je nutná včasná diagnostika. Metodou volby je
i transplantace hematopoietickými kmenovými buňkami (HSCT), naopak genová terapie MPS VI je zatím pouze
ve fázi výzkumu. Nutná je rehabilitace dechová i pohybová, psychologická a edukační pomoc, prevence infekční
endokarditis, protetika, a v případě potřeby i sluchadla a brýle. Při rozvoji komplikací je nutná léčba chirurgická
(operace kýly), kardiochirurgická (operace chlopní), neurochirurgická (operace hydrocefalu, dekomprese útlaku
míchy, stabilizace atlanto-occipitální skloubení), ORL (adenotomie, tonzilektomie, zavedení gromet do
středouší, kochleární implantát při senzorické nedoslýchavosti), oční (transplantace rohovky, operace
glaukomu), ortopedická (operace kloubů, karpálního tunelu) i péče stomatologická.
Mukopolysacharidóza typ VII (MPS VII)
Příčiny onemocněni
Mukopolysacharidóza typ VII (MPS VII, syndrom Sly) je způsobena poruchou lysosomálního enzymu
beta-glukuronidázy, který se podílí na štěpení (odbourávání) glykosaminoglykanů (GAG), především
heparansulfátu, dermatansulfátu a chondroitinsulfátů.
Výskyt a dědičnost
MPS VII je extrémně vzácné onemocnění, jehož výskyt v populaci se odhaduje na méně něž 1:500 000 – 1 000
000. Dědičnost onemocnění je autosomálně recesivní. To znamená, že oba rodiče jsou zdraví heterozygoti
(přenašeči). Dítě onemocnění jen v případě, že zdědí současně od obou rodičů v genu pro MPS VII mutaci
(nepříznivou genetickou informaci). Onemocnění nehrozí v případě, že dítě zdědí mutaci jen od jednoho
z rodičů. V tomto případě bude dítě zdravý přenašeč pro MPS VII jako jeho rodiče. Pokud dítě nedostane mutaci
ani od jednoho z rodičů, bude nejen zdravé, ale nebude ani přenašeč.
Klinické příznaky
MPS VII představuje multisystémové onemocnění. U postižených jedinců se podle stupně závažnosti
onemocnění v průběhu kojeneckého, batolecího nebo až předškolního věku prohlubuje v důsledku
progredujícího lysosomálního střádání zákal rohovky, hepatosplenomegalie, porucha růstu, kraniofaciální
dysmorfie a deformity hrudníku s protruzí sterna. V torakolumbálním spojení může dojít ke vzniku gibbu.
Hybnost velkých kloubů bývá omezená. Časté jsou pupeční a tříselné kýly. Intelekt nemusí být postižen u všech
pacientů, ale mohou se objevit komplikace v důsledku progredující poruchy sluchu nebo zraku. Střádání GAG
vede k postižení srdečních chlopní a rozvoji hypertrofické kardiomyopatie. V důsledku deformity hrudníku je
snížená vitální plicní kapacita. Rtg nález je typický ve smyslu „dysostosis multiplex“. Postižena je pánev
i hlavice femorů, tvar žeber připomíná vesla. Obratle jsou hypoplastické, ovoidní, přední strany těl obratlů jsou
zobcovitě zakončené až do tvaru rybího obratle.
Diagnostika MPS VII je založena na klinickém podezření, přítomnosti známek „dysostosis multiplex“ při rtg
vyšetření a nálezu zvýšeného vylučování GAG v moči. Diagnózu je třeba potvrdit na enzymatické a/nebo
molekulární úrovni. Prenatální diagnostika v postižených rodinách je dostupná.
Léčba
U malého počtu pacientů s MPS VII byla úspěšně vyzkoušena léčba pomocí transplantace hematopoietickými
kmenovými buňkami (HSCT). Naopak zatím ve fázi výzkumu je genová terapie i enzymová substituční terapie a
zkouší se i substrát redukční terapie (SRT) pomocí genisteinu. Nutná je rehabilitace, psychologická a sociální
pomoc a chirurgická, ortopedická a kardiologická léčba komplikací.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
28
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Specifika domácí péče o dítě s mukopolysacharidosou
2.2
Jan Michalík
Jak je patrno z předchozího popisu medicínských aspektů onemocnění mukopolysacharidosou, jedná se
o mimořádně závažné a silně progredující onemocnění, které až donedávna mělo u většiny typů za následek
předčasnou smrt nemocného v dětském či tzv. teenegrovském věku. V současnosti existují typy onemocnění, pro
něž je izolován příslušný enzym a v podobě enzymové substituční terapie je podáván jako lék. Dosavadní
výsledky terapie jsou rozdílné. V některých případech velmi dobré, v jiných očekávání nebyla (zatím) naplněna.
Uvedené dva základní přístupy jsou rovněž významným způsobem predikční pro očekávanou „modelovou“
situaci v rodině nemocného dítěte.
2.2.1
Rodina s dítětem bez možnosti léčby
Základním faktorem, jenž ovlivňuje situaci v rodině, je nezastavitelná a de facto neovlivnitelná progrese
onemocnění charakterizovaná trvalým úbytkem všech funkcí organismu nemocného dítěte. Na základě těchto
skutečností musí rodina obvykle počítat s následujícími situacemi:
 zhoršující se zdravotní stav dítěte a v souvislosti s tím zvyšování náročnosti (obtížnosti) péče,
 neustálá proměna osobnosti dítěte a s tím související nutnost přizpůsobení okolí (chování,
bytové podmínky, druhy péče apod.),
 zvýšená závislost na odbornících (lékaři, poradenští pracovníci, včetně pracovníků školských
poradenských zařízení), vzrůstající nezájem širšího (a postupně) i bližšího sociálního prostředí,
 problémy rodiny dlouhodobě nemocného dítěte (lidé v bydlišti, známí, přátelé, širší rodina),
 zhoršování ekonomické úrovně rodiny (v souvislosti s domácí péči o nemocné dítě), při
dlouhodobé péči narušení či ohrožení partnerských a rodinných vztahů, postupný až masivní
nástup únavy, vyčerpání a depresivních nálad, jen dílčí a méně časté okamžiky prožívání
radosti a hrdosti vázané na náročnou péči.
Uvedené faktory nemusí nutně nastat ve všech rodinách. Aktuální socio-psychickou situaci příslušníků rodiny
nemocného dítěte posuzujeme vždy úhlem pohledu, jež kombinuje následující faktory:
Pro posouzení pečující rodiny, pro hodnocení různých stránek jejího života poradenským pracovníkem SPC je
nutno uvážit následující tři kritéria hodnocení. Jejich vzájemným porovnáním a kombinací můžeme usuzovat na
obecnou situaci v pečující rodině.
Jde o tyto faktory:



skutečná a očekávaná délka péče,
skutečná a očekávaná náročnost péče,
podmínky pro péči (objektivní i subjektivní).
Život pečující rodiny, která pečuje o dítě s mukopolysacahridosou (více než těžkým zdravotním postižením)
dlouhodobě, tj. více než deset či patnáct let, lze jen těžce poměřovat s využitím kategorií obvyklých při
posuzování rodin pečujících o dítě s „běžným“ zdravotním postižením.
2.2.2
Rodina s dítětem podstupujícím enzymovou terapii
V těchto případech odpadá dříve naprosto jednoznačný závěr o „nevyléčitelnosti“ onemocnění. A z něj
vyplývající dopady do soci-psychické stability rodiny. V současnosti hovoříme o enzymové substituční terapii
u dětí nemocných MPS I, některých dětí MPS II a MPS VI. V dohledné době lze uvažovat o léčbě dětí s MPS
IV. Připomínáme však, že se vždy jedná o děti, které jsou co možná nejmenší, u nichž progrese střádání dosud
nezasáhla nevratným způsobem organismus dítěte.
Podstata terapie spočívá v dodávání chybějícího enzymu do organizmu dítěte (formou infůzi) zpravidla 1x týdně
či 1x za dva týdny. Uvedený způsob terapie je zpravidla velmi finančně nákladný, v řádů stovek tisíců či milionů
korun ročně. Protože při tomto způsobu terapie nedochází k napravení „příčiny“ onemocnění, tj. neschopnosti
organizmu štěpit a vylučovat produkty látkové výměny „automaticky“, ale právě jen za pomoci příslušného
dodávaného enzymu, je zřejmé, že tento způsob léčby představuje celoživotní formu terapie, se všemi důsledky,
které toto zjištění vyvolává.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
29
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Především – ani v těchto případech nelze pro dosavadní krátkou zkušenost (měsíce a několik málo let
u některých onemocnění) odhadnout důsledky dlouhodobého podávání této formy medikace. Např. u některých
pacientů s MPS II se po několika měsících podávání léku objevily velké naděje a postupně se ukázalo, že
současné řešení podávání léku (jeho „doprava“ do příslušných buněk) nezajišťuje ve všech případech úspěch při
řešení střádání v centrální nervové soustavě.
Ve fázi vstupu do terapie obvykle převládá v rodině (u rodičů) velké očekávání a úleva spojená s odstraněním
základního „smrtelného“ výstupu nemoci. Postupně však může docházet k dalším problémům. Mezi základní
řadíme obavy o finanční dostupnost léčby v budoucnosti, obavy z reakce organizmu na lék, schopnost
reparability orgánů, které již byly střádáním zasaženy v době před podáním léku apod.
Souvisejícím, byť méně zásadním problémem, je nutná závislost na odborném lékařském pracovišti, pravidelné
návštěvy, které jsou v počátcích terapie prováděny na specializovaném pracovišti v Praze, teprve postupně
v nemocnici dostupnější místu bydlišti nemocného dítěte. Zásadním úkolem je pravidelný monitoring
zdravotního stavu a z něj vyplývajících schopností a dovedností dítěte obecně, i pro účely jeho vzdělávání.
2.3
Specifika posuzování SVP u dětí s mukopolysacharidosou
Výše popsané klinické projevy a specifika jednotlivých typů mukopolysacharidosy mají významný dopad na
speciální vzdělávací potřeby každého dítěte a žáka. Přitom platí, že tyto potřeby se velmi diametrálně liší podle
typu onemocnění a i v rámci jednoho druhu nemoci záleží velmi výrazně na aktuálním klinickém průběhu
nemoci u každého dítěte.
Obecně lze konstatovat, že mukopolysacharidosy, tím, že se jedná o metabolická onemocnění střádavého typu,
jsou charakterizovány silně progredujícím postupem onemocnění, který je možno jen v některých případech
kauzálně zvrátit. Uvedená progrese je dalším z charakteristických znaků onemocnění. Většinou (a s jistou mírou
zjednodušení) lze postup nemoci rozdělit do tří – čtyř fází. V první fázi se střádání škodlivin v buňkách příliš
neprojevilo, dítě se vyvíjí „jakoby bylo zdravé“. Tato fáze, opět v závislosti na druhu nemoci, je různě dlouhá.
A nejvýrazněji je ovlivněna množstvím zbytkové tvorby deficitního enzymu. Tam, kde organizmus neprodukuje
enzym vůbec či jen ve stopovém množství, nastupují účinky střádání záhy, často již v jednom roce věku dítěte.
Naopak, tam, kde zbytková tvorba enzymu umožňuje částečné odbourávání mukopolysacharidů, lze klinicky
první projevy onemocnění pozorovat až ve třech a výjimečně i pěti či šesti letech života dítěte. I v těchto
případech jsou většinou patrny symptomatické projevy mírného opoždění (řečový vývoj, sociální chování,
motorika). Následuje druhá fáze onemocnění, kdy je již nemoc manifestována a (většinou) správně
diagnostikována a objevují se projevy typické pro danou etapu a druh onemocnění. U typů MPS II a III se bude
např. jednat o hyperaktivitu jako dominantní projev této fáze onemocnění. Naproti tomu u typů MPS IV. se
projevuje příslušné postižení pohybového aparátu, úroveň rozumové schopnosti není či nebývá zasažena. Toto
stadium onemocnění opět trvá několik let. Typicky se jedná o předškolní, mladší školní a někdy i starší školní
věk. Ve třetím stadiu onemocnění se již manifestují všechny typické příznaky a projevy daného druhu
onemocnění. Časově se jedná většinou o pásmo školního věku. Prohlubují se deficity funkcí zasažených
střádáním. Ať se již jedná o CNS či motoriku – jako nejvýznamnější prvky dvou základních "výstupů“ nemoci
– z hlediska speciálních vzdělávacích potřeb. Jedná se o skutečnost, zda je střádáním zasažena CNS – a tedy
ovlivněna, redukována až případně zcela ničena úroveň rozumových schopností (typy MPS II. a III., některé
typy MPS I). Nebo buněčné střádání zasahuje pohybový aparát a CNS zůstává nezasažena (typicky MPS IV, ale
i pacienty s MPS VI či VII) (Pozn. ve všech uvedených případech se jedná o rámcové a shrnující tvrzení, které
v individuálních případech může mít odlišnou podobu a průběh). Ve všech výše uvedených etapách života dítěte
nemocného mukopolysacharidosou se předpokládá ingerence školských zařízení, ať již poradenských či
vzdělávacích. Naproti tomu v poslední, tzv. čtvrté fázi onemocnění, se většinou jedná o naprostou odkázanost
dítěte (závislost) na péči další osoby a kompetentní jsou zařízení sociálních služeb (péče, ošetřovatelství). De
iure však není vyloučena ingerence vzdělávacího systému v podobě tzv. jiného způsobu plnění povinné školní
docházky (viz dále).
Pro všechny poradenské a diagnostické pracovníky školských poradenských zařízení proto platí několik
základních zásad (pravidel) správné diagnostiky dítěte s mukopolysacharidosou:



podrobná znalost lékařských závěrů z vyšetření (zejména jde o orgány, které se váží k dané oblasti
speciálních vzdělávacích potřeb (motorika, CNS, smyslové orgány),
znalost individuálních projevů (schopností, dovedností) dítěte v daném druhu nemoci a stupni (fázi)
onemocnění,
znalost vzdělávacích podmínek dítěte – zejména prostředí školy,
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
30
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním


znalost rodinného prostředí dítěte ve vztahu k potřebám, požadavkům a možnostem zákonných
zástupců,
rámcová představa o progresi onemocnění v období „aktuální“ budoucnosti (období, na něž je
činěn závěr speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství).
Poznatky zahrnující výše uvedené oblasti je pak nutno vhodným způsobem aplikovat při predikci vzdělávacích
možností daného dítěte – klienta školského poradenského zařízení.
Speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko psychologická poradna?
Z povahy věci budou pro posouzení SVP u této skupiny žáků kompetentnější speciálně pedagogická centra. Není
však vyloučeno, aby ve vybraných případech a situacích řešila některé problémy i pedagogicko psychologická
poradna. Bude se však jednat o výjimky z pravidla – jímž je doporučená působnost příslušného SPC pro každé
dítě. Nejčastěji se bude jednat o SPC se zaměřením na žáky s tělesným postižením, případně mentálním
postižením a také s postižením kombinovaným (oficiální určení pro žáky s kombinovaným postižením má v ČR
velmi málo SPC).
SPC pro žáky s tělesným postižením:
 v úvahu připadají zejména typy MPS I, IV, VI a VII,
SPC pro žáky s mentálním postižením:
 zejména typy nemoci MPS II, MPS I (sy. Hurler), MPS III,
SPC pro žáky s kombinovaným postižením:
 zejména pro děti a žáky nemocné typem MPS I, MPS II, MPS III.
Předškolní věk
Pobyt dítěte v mateřské škole je dnes obvykle vnímán jako důležitá součást jeho rozvoje (socializace). Nejinak je
tomu i u dětí s mukopolysacharidosou. Přesto právě ony bývají z předškolního vzdělávání velmi často
"vyloučeny". A to kombinací řady faktorů. Vedle nepřipravenosti a neochoty předškolních zařízení mezi ně
řadíme i špatnou diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb, obavy a neznalost zákonných zástupců. To vše
v různé míře u jednotlivých dětí.
Je třeba zdůraznit, že, samozřejmě v závislosti na úrovni rozumových schopností a stavu pohybového aparátu,
lze vždy pro dítě s mukopolysacharidosou nalézt vhodné předškolní zařízení. Jestliže dnes často převládá
využívání zařízení sociálních služeb (tzv. denní stacionáře), je žádoucí, aby děti navštěvovaly i běžné mateřské
školy a mateřské školy zaměřené na vzdělávací potřeby dětí se zdravotním postižením.
Děti s mukopolysacharidosou velmi často dětský kolektiv přímo "milují" (typicky děti s nemocí II či III), a to
navzdory tomu, že v sociálním kontaktu bývají často "neohrabané", tj. jejich sociální chování vykazuje značné
výkyvy. Setkáme se v tomto věku jak s mírně opožděným vývojem (zejména vady řeči vyžadující logopedickou
intervenci), tak již pokročilejšími projevy nemoci. Např. zmíněná hyperaktivita, inkontinence či naopak
projevující se postižení pohybového aparátu.
Ve všech případech má však socializace dětí s mukopolysacharidosou v dětském kolektivu velký význam. Jak
pro dítě samotné, tak pro jeho rodinu.
Samostatnou skupinu tvoří děti, u nichž již byla zahájena enzymová terapie. Tyto děti musí pravidelně (cca 1x za
týden či 14 dní) navštěvovat zdravotnické zařízení a je jim aplikována příslušná dávka léku – enzymu. V těchto
případech logicky dochází ke zpomalení či dokonce postupně zastavení škodlivých důsledků střádání. Zde je
návštěva dětského kolektivu také možná a vhodná. Lze totiž očekávat lepší prognozu dalšího vývoje – budování
odpovídajících sociálních návyků, rozvoj schopností a dovedností těchto dětí je proto nenahraditelný.
V některých případech bude vhodné, aby byl v oddělení mateřské školy, v níž je zařazeno dítě
s mukopolysacharidosou, přítomen asistent. V žádném případě nemůžeme doporučit, aby tuto pozici zastával
příbuzný dítěte (např. matka).
Z hlediska úpravy prostředí nevyžadují děti výrazné změny. Pouze u dětí se zasaženým pohybovým aparátem je
logický požadavek plné či alespoň částečné bezbariérovosti. U dětí trpících hyperaktivitou je potřeba vymezit
(ohraničit a zabezpečit) prostor v němž se mohou pohybovat a např. při pobytu na zahradě zohlednit tento
způsob chování v míře dohledu pedagogického pracovníka. U dětí trpících inkontinencí je samozřejmostí
vyřešení hygieny způsobem, který zajistí jak zdravotní, tak etické hledisko tohoto problému.
Děti nemívají v tomto věku specifické stravovací požadavky. Vždy je však vhodné případná specifika
konzultovat s rodiči dítěte.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
31
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Lze říci, že je-li dítě s mukopolysacharidosou připraveno navštěvovat mateřskou školu, potom je, s přihlédnutím
k omezením daným typem nemoci a individuálním průběhem, zpravidla schopno absolvovat obvyklé činnosti
v předškolním vzdělávání. Samozřejmě v řadě případů, např. děti s těžším mentálním postižením (např. typ III
či II), musí být vzdělávací podmínky přizpůsobeny možnostem a schopnostem těchto dětí.
Základní vzdělávání dětí s mukopolysacharidosou
V tomto věku se již důsledky základního onemocnění projeví u drtivé většiny nemocných dětí. Neznamená to
však, že nejsou schopné školu v rámci základního vzdělávání navštěvovat. Téměř vždy však bude nutno
vzdělávací podmínky uzpůsobit. Pouze v některých případech bude vhodné využít tzv. jiného způsobu plnění
povinné školní docházky, jak jej zákon předpokládá (výhradně!) u dětí s hlubokým mentálním postižením.
Posuzování školní zralosti u dětí s mukopolysacharidosou
Jedná se o právní i faktický institut, jehož je na místě užít u dětí, u nichž existují vážné důvody domnívat se, že,
byť formálně dovršily věk povinný pro zahájení školní docházky, nejsou z nějakého důvodu schopny první
ročník tzv. povinné školní docházky úspěšně celý absolvovat. Nicméně – předpokládá se, že případným
výsledkem posouzení tzv. školní zralosti dítěte bude návrh na "odložení povinné školní docházky", což ovšem
znamená pouhou časovou prodlevu v jejím zahájení. Stejně tak je velmi důležité do jakého druhu školy (do
jakého druhu vzdělávacího programu) dítě má nastoupit!
Jestliže je školní zralost posuzována u dětí, u nichž již nemoc významným způsobem ovlivnila úroveň rozumové
vyspělosti a můžeme konstatovat mentální retardaci (zpravidla mírnou či středně těžkou), potom odklad školní
docházky nemůžeme doporučovat. Stav dítěte se v průběhu odkladu nezlepší - spíše naopak. Naopak, o odložení
docházky můžeme uvažovat např. u dětí s MPS IV, VI, u nichž může být pozorována zvýšená unavitelnost,
obtíže pohybového rázu, a celková somatická nepřipravenost na zátěž, kterou školní docházka v režimu
vzdělávacího programu běžných škol pro dítě znamená. V tomto případě může být odsunutí školní docházky
o rok či dva (dle možností daných právními předpisy) dítěti ku prospěchu. Stejně tak může být odložení jistým
řešením v případech, kdy dítě zahajuje enzymovou terapii a lze očekávat stabilizaci či zlepšení jeho schopností.
Vždy je v těchto případech nutno úzce konzultovat s odborným lékařem a dobře se seznámit s rodinným
prostředím dítěte.
Děti s mukopolysacharidosou však, ve shodě s již uvedeným, nemusí procesem posuzování pro oblast tzv.
školní docházky vůbec projít.
Formy základního vzdělávání dětí s mukopolysacharidosou
V úvahu připadají následující formy plnění povinné školní docházky:
a) vzdělávání v běžné základní škole (vzdělávací program základní vzdělávání),
Může se týkat všech dětí s obvyklou úrovní rozumových schopností, často bude přítomno tělesné postižení
(projevy MPS IV a případně VI). Není však vyloučeno ani vzdělávání dětí s určitým stupněm mentálního
postižení. Ve většině (či ve všech) případech se bude jednat o vzdělávání dle § x odst. y vyhlášky č. 73/2005
Sb., tedy o tzv. individuální integraci (s jí odpovídajícími náležitostmi).
V těchto případech je vhodné, aby poradenští pracovníci dohlédli na úpravu vzdělávacích podmínek v nejširším
smyslu. Např. je vhodné, aby jak pedagogové, tak spolužáci dítěte s mukopolysacharidosou byli informováni
o nemoci a jejích specifických projevech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat prezentaci nemoci jako dosud
"plně nevyléčitelné", což by mohlo způsobovat problémy jak vzdělávanému dítěti, tak i ostatním. V lékařské
části zmíněná enzymová terapie (typicky MPS I., II., IV. a VI.) dává jistou naději na kvalitnější život nemocného
dítěte – a právě v těchto případech role vzdělání vzrůstá. Byť v současnosti nelze plně budoucnost těchto dětí
popsat - ve smyslu trvalé účinnosti této formy terapie.
Ve školách ČR jsou však vzdělávány i děti, pro něž enzymová terapie už není vhodná (nemoc postoupila do
dalších stádii) nebo dosud žádný lék izolován nebyl (typicky MPS III).
b) vzdělávání ve škole samostatně určené pro žáky se zdravotním postižením (vzdělávací program
základní vzdělávání),
Přiměřeně platí, co bylo uvedeno výše pod písm. a) této části textu. V úvahu nejčastěji připadá základní škola
určená pro žáky s tělesným postižením, zejména pro žáky s MPS IV – a to tehdy, jestliže je k dispozici v místě
bydliště žáka. Vzhledem k povaze onemocnění není příliš vhodné, aby dítě s mukopolysacharidosou pobývalo na
internátě základní školy, a je vhodnější upravit vzdělávací podmínky ve škole v místě bydliště dítěte. Obecnou
výhodou tzv. speciálních škol je obvykle vyšší připravenost pedagogického personálu (speciální pedagogové),
snížený počet žáků ve třídě a obvykle poskytované doprovodné služby (rehabilitace apod.). Až dosud jsme se
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
32
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
v ČR nesetkali se vzděláváním dítěte s mukopolysacharidosou v základních školách samostatně určených pro
žáky se zrakovým, sluchovým či řečových postižením.
c) vzdělávání v základní škole praktické (vzdělávací program základní vzdělávání - lehké mentální
postižení),
V těchto školách bývají v některých případech vzdělávány děti zejména s typem MPS III, u něhož se právě
významným způsobem projevuje úbytek rozumových funkcí. V období mladšího školního věku se může jednat
o dítě výrazně hyperaktivní, proto je nutno zvážit, jaké vzdělávací podmínky jsou v té které praktické škole, do
níž by dítě mělo chodit. Nutný je kolektiv žáků, kteří budou schopni akceptovat tyto projevy dítěte. Stejně tak je
ovšem možné, že hyperaktivní období u dítěte již minulo, či se projevuje v mírné formě. V takovém případě,
naopak, mohou hrozit ataky agresivnějších žáků vůči dítěti s mukopolysacharidosou. Proto by měl poradenský
pracovník SPC velmi dobře zvážit nejen aktuální vzdělávací potřeby dítěte (a jejich prognozu), ale velmi dobře
by měl být seznámen s charakterem (klimatem) příslušné praktické školy. Tyto se, byť se jedná o jeden
vzdělávací program, v České republice velmi liší. Některé jsou pak pro vzdělávání dítěte
s mukopolysacharidosou doslova nevhodné.
d) vzdělávání v základní škole speciální (včetně přípravného stupně),
Tento způsob vzdělávání se bude týkat dětí s MPS III (případně MPS II), u nichž míra rozumového úbytku
dosáhla stupně středně těžké či těžké mentální retardace. Přípravný stupeň u základní školy speciální je možno
zřizovat na základě novely školského zákona od roku 2009. A to podle znění § 48a školského zákona zavádí
institut „přípravný stupeň základní školy speciální". Cílem je umožnit nezbytnou přípravu na vzdělávání
dětem s těžším mentálním postižením, postižením více vadami a autismem.
Příprava na vzdělávání v přípravném stupni má respektovat vývojové zvláštnosti dětí s uvedenými postiženími
v době nástupu k plnění povinné školní docházky. I při tomto způsobu vzdělávání je možno využít služeb
asistenta pedagoga. V přípravném stupni bylo dosud postupováno podle učebního plánu s 20 hodinami týdně
(rozhodnutí MŠMT č. j. 24 035/1997-22). Důraz byl kladen na smyslovou a rozumovou výchovu a předměty
speciálně pedagogické péče. V současnosti již musí mít školy rozšířen svůj vzdělávací program – jedná se
o rozšíření stávajícího školního vzdělávacího programu základní školy speciální o část zohledňující existenci
přípravného stupně této školy. Poradenský pracovník SPC by měl být seznámen se zněním tohoto dokumentu
– v případě, že navrhuje tento způsob vzdělávání u dítěte s mukopolysacharidosou. Připomeňme znovu, že
základní indikace bude přítomnost středně těžkého až hlubokého mentálního postižení. Nejedná se tak o plnění
povinné školní docházky. Děti zařazené do tohoto způsobu vzdělávání získávají osvědčení (nikoliv vysvědčení).
Děti pobývají v přípravném stupni až tři roky – nemusí se však jednat o celou dobu. Následně bude nutno dále
řešit povinnou školní docházku dítěte jak právně – viz možnosti zde uvedené, tak fakticky.
e) jiný způsob plnění povinné školní docházky.
Jedná se o dva způsoby řešení tohoto problému. Upravuje § 40 školského zákona a podle něj lze využít:
a) individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole (§ 41),
b) specifickou formu, kterou je vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (§ 42).
Individuální vzdělávání
Ve výjimečných případech lze i při vzdělávání žáků s mukopolysacharidosou (šířeji se vzácným onemocněním)
využít formy individuálního vzdělávání dle § 41. Tato forma je zákonem poměrně podrobně upravena.
Předpokladem je písemná žádost zákonného zástupce žáka, o níž ve správním řízení rozhoduje ředitel školy.
Tato forma vzdělávání je možná pouze na prvním stupni základního vzdělávání. De iure musí být žák již žákem
dané školy - tj. musí absolvovat zápis a být ředitelem již ke vzdělávání přijat.
Pro žádost rodičů není stanoven formální a závazný tiskopis. Z povahy věci samé by žádost měla obsahovat
nezbytné identifikační a datové údaje vážící se k žákovi a jeho situaci a dále:
 období (ročník, pololetí), na něž je žádost o individuální vzdělávání podávána,
 důvody pro individuální vzdělávání,
 popis materiálních, prostorových a vzdělávacích podmínek žáka,
 doklady osvědčující vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat (alespoň střední
vzdělávání),
 seznam učebnic a textů, které budou využívány.
Pro posouzení žádosti rodičů – a také pro formulaci stanoviska – vyjádření SPC, které je vždy pro
projednání žádosti nutné, bude potřeba podrobně zvážit zejména důvody pro individuální vzdělávání. Jakkoliv se
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
33
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
mezi nimi objevují i „zdravotní důvody“, lze dovozovat, že se tak má dít pouze v mimořádných situacích – např.
nezbytné doléčování žáka v domácím prostředí apod. Druhým základním důvodem pro tuto formu vzdělávání
bývá u rodičů „nedůvěra“ ke státem organizovanému a vedenému vzdělávání dětí v základních školách. Jedná se
často o rodiče s alternativními názory na výchovu dítěte, které bývají odlišné od hlavního proudu, jenž bývá
prezentován ve většině škol. Z uvedeného vidíme, že pro většinu žáků s mukopolysachaaridosou nebude tato
forma vzdělávání vhodná jako trvalé řešení školní docházky na prvním stupni. Jistě nelze – např. v případě
pooperačních stavů (transplantace kostní dřeně apod.) tuto variantu vyloučit zcela. Platí ovšem, že výdaje
spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních
potřeb a speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek. Individuálně
vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění
povinné školní docházky.
Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením.
Tato forma vzdělávání, byť je daleko častější než forma individuálního vzdělávání, je zákonem upravena velice
stroze:
Dítěti s hlubokým mentálním postižením stanoví krajský úřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte
se souhlasem zákonného zástupce dítěte takový způsob vzdělávání, který odpovídá duševním a fyzickým
možnostem dítěte, a to na základě doporučujícího posouzení odborného lékaře a školského poradenského
zařízení. Krajský úřad zároveň zajistí odpovídající pomoc při vzdělávání dítěte, zejména pomoc pedagogickou
a metodickou. Dojde-li ke změně duševních a fyzických možností dítěte, krajský úřad způsob vzdělávání
odpovídajícím způsobem upraví.
Jedná se de facto o dřívější institut „osvobození od povinné školní docházky“, jenž byl dlouhodobě kritizován
jako rozporný s ustanovením Listiny základních práv a svobod. Proto tento „legislativní úkrok“ činí již § 42
konformním se zněním Listiny, nicméně neřeší podstatu vzdělávání těchto dětí. Velmi často se jedná pouze
o „alibismus“ veřejné správy, která nedisponuje dostatečnými kapacitami (např. nejsou dostupné v místě bydliště
žáka) ve školách speciálních. Tímto způsobem se odpovědnost za vzdělání de facto přenese na zákonného
zástupce. Zmíněnou metodickou a pedagogickou pomoc krajský úřad zajistí úkolováním příslušného SPC. Tato
však zpravidla nedisponují dostatečnou personální ani materiální vybaveností, aby mohla být skutečně účinným
průvodcem a metodikem této forma vzdělávání. V praxi se tak uvedená pomoc zúží na dvě či tři návštěvy za rok
v rodině nemocného dítěte.
Proto nedoporučujeme tuto formu vzdělávání u dětí, které mají zachován takový potenciál rozumových
a případně dalších schopností, jenž jim umožní využít jiných forem povinné školní docházky! Samozřejmě bude
vždy záležet na vůli (možnostech) rodičů nemocného dítěte. Pracovník SPC by měl účinně hledat varianty
vzdělávání, které dítěti umožní, byť dočasný, pobyt v dětském kolektivu a teprve nenajdou-li se tyto možnosti,
lze uvažovat o této variantě.
Jiná situace bude u dětí staršího věku, u nichž již nemoc postoupila a je zasažena většina orgánů. V těchto
případech, uváží-li tak zákonní zástupci, bude možná tato forma de facto domácího pobytu dítěte vhodnější.
Z praxe jsou však známy případy, kdy i děti s hlubokým mentálním postižením byly až do cca patnácti let žáky
základní školy praktické a základní školy speciální.
Poradenský pracovník SPC musí být rovněž informován o nezanedbatelném finančním rámci vzdělávání
dítěte s mukopolysacharidosou. Pokud dítě navštěvuje školní zařízení, zůstává příspěvek na péči na
úhradu dalších úkonů péče o dítě v ostatním čase. Pokud dítě využívá služeb např. denních stacionářů
jako specifické formy sociálních služeb, jedná se hrazenou (a zpravidla velmi drahou) službu, která se
v ČR pohybuje v rozmezí cca 4 000 – 9 000,- Kč měsíčně.
(Příspěvek je nedostatečný, pokud by rodina měla z této částky hradit úkony služeb pouhou částkou 80,- Kč na
hodinu, činil by počet dnů, po něž by mohla péči uhradit v závislosti na stupni závislosti cca 4 – 8 dnů v měsíci!)
Střední vzdělávání žáků s mukopolysacharidosou
Existují dvě základní skupiny nemocných dětí – z hlediska jejich účasti ve středním vzdělávání. V prvním se
bude jednat o žáky s určitým stupněm mentálního postižení, které jim umožní absolvovat praktickou školu.
Jedná se o obor vzdělávání upravený MŠMT:
 pod číslem 78-62-C/001 s názvem Praktická škola jednoletá.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
34
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním

pod číslem 78-62-C/002 s názvem Praktická škola dvouletá.
Praktická škola jednoletá
Praktická škola je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří ukončili:
 povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
 povinnou školní docházku v základní škole speciální;
 povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání;
 základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci
s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.
Absolventi praktické školy jednoleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při
pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve
výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.
Vzdělávání musí být přísně uzpůsobeno individuálním schopnostem žáka. Mělo by být co možná nejvíce
prakticky orientováno a připravit žáka – v případě možnosti na výkon jednoduchých činností. Spíše se
předpokládá účast v chráněných formách práce. U žáků s mukopolysacahridosou však – hovoříme nyní o druzích
nemoci, jež rovněž přináší mentální postižení – zpravidla není pracovní uplatnění možné v žádné formě. I když
to není vyloučeno, nepředpokládá se v praxi další studium těchto žáků.
Minimální
týdenní časová
dotace
Vzdělávací oblasti
Vzdělávací okruhy
Jazyková komunikace
Jazyková komunikace
3
Matematika
Matematika
2
Informační a komunikační
technologie
Informační a komunikační
technologie
1
Člověk a společnost
Společenskovědní základy
1
Umění a kultura
Umění a kultura
2
Výchova ke zdraví
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Odborné činnosti
3
Rodinná výchova
3
Práce v domácnosti
3
Odborné zaměření
podle profilace školy
6
Průřezová témata
P
Disponibilní časová dotace
6
Celková povinná časová dotace
30
Praktická škola dvouletá
Praktická škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami plynoucími ze snížené úrovně
rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku ve zvláštní
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
35
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
škole, v pomocné škole, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém
ročníku základní školy.
Základním úkolem dvouleté praktické školy je připravovat absolventy na praktické zvládnutí vybraných
dovedností a výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Obvyklé bývají (podle zaměření
školy) např. práce s počítačem, dílenské práce, ale dokonce i základy anglického jazyka. Přes název „praktická
škola“ je v plánu předmětů stále zařazeno velké množství disciplín (matematika, hudební výchova). Absolventi
praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při
pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, případně
v chráněných pracovištích. Předpokládá se (byť to nebude častý případ u žáků s mukopolysacharidosou) i další
pokračování v učebních oborech.
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
1. Povinné předměty
A. Základní předměty
Český jazyk a literatura
Občanská výchova
Matematika
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Rodinná a zdravotní výchova
Ruční práce
Příprava pokrmů
Praktická cvičení
B. Výběrové předměty
CELKEM
3. Nepovinné předměty
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za
studium
4
2
4
4
2
4
4
8
8
6-16
10
56-66
Ostatní střední školy
Hovoříme zde o obvyklém středoškolském vzdělávání na příslušném druhu střední školy (odborné učiliště,
gymnázium, střední odborná škola…), kde je vzděláván žák s mukopolysacharidosou, primárně s druhem
onemocnění, který nepřináší omezení rozumových schopností. V úvahu tak připadají téměř všechny střední
školy, méně již učební obory náročné na pohybové a motorické schopnosti a dovednosti. Toto vzdělávání z dětí
nemocných mukopolysacharidosou ponejvíce absolvují děti s nemocné typem IV. Ve světě jsou známy
i příklady dětí nemocných MPS VI, VII.
V České republice dosud byly děti s MPS IV vzdělávány na středních školách – a to jak na škole samostatně
určené pro žáky se zdravotním (tělesným) postižením, tak i na běžné střední škole (jednalo se o obchodní
akademii).
Předpokládá se, že vždy bude na místě úprava vzdělávacích podmínek podle individuálního vzdělávacího plánu.
Podstatné úpravy lze očekávat v uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky. (Ukázku odborného stanoviska SPC
uvádíme v příloze).
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
36
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Přehled obligatorních vyjádření SPZ obvykle používaných u dětí a žáků
s mukopolysacharidosou
2.4
V praxi školských poradenských zařízení (většinou SPC) se vyskytuje několik desítek situací, k nimž je SPC
legislativou vázáno poskytnout své stanovisko (doporučení, vyjádření, posudek apod.). Úplný přehled těchto
situací uvádí jiná publikace (Baslerová, P., Hanák, P., Michalík, J. Katalog míry posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením, UP Olomouc, 2011.), nyní proto uvádíme jen vybraný
okruh těchto činností, které mohou mít vazbu na vzdělávání dítěte a žáka s mukopolysacharidosou.
2.4.1
Poskytnutí informace a poradenské pomoci
Jedná se o obecnou a imanentní součást činnosti speciálně pedagogických center. Podílí se na ní všichni odborní
pracovníci, tedy nejen speciální pedagog, psycholog, ale i sociální pracovník centra. Vzhledem k tomu, že
mukopolysacahridosa představuje velmi svébytné a zvláštní onemocnění pro relativně malou skupinu dětí, je
zřejmé, že významný prvek v poradenské činnosti sehrává neziskové sdružení rodin takto nemocných dětí
– Společnost pro mukopolysacharidosu.
I odborní pracovníci SPC však mohou, zejména při déletrvající péči daného zařízení o konkrétní dítě, být dobře
obeznámeni s rodinnou situací dítěte nebo žáka. A na základě této znalosti mohou (a mají) poskytovat
poradenské informace. Na prvním místě se logicky jedná o informace vázané na účast dítěte ve vzdělávacím
procesu. Velmi často však bude potřeba poskytovat i informace, které se vzděláváním úzce souvisí, nepatří však
do portfolia pedagogických otázek. Jde primárně o doprovodný systém služeb a dávek, ať již ze systému
sociálního zabezpečení, nebo systému veřejného zdravotního pojištění. Zajištění dostupných a potřebných
pomůcek, dávek, je často v situaci rodiny zásadním předpokladem „existence“ – a tudíž i podpory vzdělávání
nemocného dítěte. Zejména sociální pracovník SPC má možnost, v dohodě s rodiči provést „inventuru“
dostupných prostředků podpory a jejich možné využití pro dítě. V případě je možno se spojit se Společností pro
mukopolysacharidosu a konzultovat situaci s představiteli této rodičovské organizace.
2.4.2
Stanovení speciálních vzdělávacích potřeb
Jedná se o klíčové vyjádření SPC, jemuž předchází komplexní diagnostika. Poradenští pracovníci by měli použít
dostupný instrumentář diagnostických nástrojů – standardizované i klinické povahy. Vždy bude rozhodovat,
v které oblasti se onemocnění manifestuje, kterou oblast speciálních vzdělávacích potřeb ovlivňuje.
V současnosti je k dispozici zcela nová metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se
zdravotním postižením. Je zpracována pro šest základních zdravotních postižení (tělesné, mentální, zrakové,
sluchové, poruchy autistického spektra a narušení komunikační schopnosti). Zkušený poradenský pracovník
nalezne v těchto publikacích (vydala v roce 2011 Univerzita Palackého v Olomouci a jsou k dispozici v každém
SPC nebo elektronicky na webu ww.spc.upol.cz) přehledný popis způsobů posuzování jednotlivých oblastí
žákovy osobnosti (tzv. domén) – a tedy i dítěte nebo žáka s mukopolysacharidosou.
Součástí závěrečné zprávy z vyšetření bývá i stanovení délky, na níž je zpráva vyhotovována. V případě
dětí s mukopolysacharidosou je proto nezbytné seznámit se (zpravidla po dohodě s rodiči) s aktuální prognózou
vývoje zdravotního stavu dítěte. Progrese některých onemocnění je velmi silná, a přitom obvyklé období
platnosti příslušného vyjádření SPC může být dva roky (ale i více). Odpovědný pracovník SPC proto musí ve
svém vyjádření dobu jeho platnosti přizpůsobit očekávanému vývoji.
Pokud bychom měli vyslovit obecná doporučení vážící se ke stanovení speciálních vzdělávacích potřeb, potom
by se jednalo o následující pravidla:
Maximální individualizace přístupu k žákovi a respektování jeho potřeb. Mukopolysacharidosa
(všechny její druhy) jsou vždy odlišné navzájem, i u každého konkrétního žáka – a to v některých případech
i velmi zásadním způsobem. Např. existují žáci s MPS III, kteří navštěvují základní školu praktickou (případně
speciální) a jsou žáci, kteří v daném věku již zemřeli!
Přizpůsobení okolí projevům dítěte. Opět se týká všech dětí a žáků s mukopolysacahridosou, více jistě dětí
nemocných typy I., II. a III., kde bývá zpravidla přítomno i mentální postižení. Určité projevy dětí a žáků,
typicky hyperaktivita, jsou povětšinou neovlivnitelné (a to dokonce i medicínskými prostředky!). Jakkoliv je
vzdělávací proces obecně postaven na zásadě „ovlivňován projevů žáka žádoucím směrem“, v případě některých
dětí s mukopolysacharidosu je potřeba přizpůsobit okolí potřebám a možnostem dítěte.
Úzká spolupráce se rodiči (zákonnýmí zástupci dítěte). Jak v procesu posuzování SVP dítěte, tak později ve
vzdělávání dítěte je žádoucí pravidelná a velmi úzká spolupráce s rodiči dítěte. Záleží samozřejmě na schopnosti
rodičů formulovat závěry vážící se ke zdravotnímu stavu dítěte, ale obecně platí poznatek, že v případě vzácných
onemocnění jsou rodiče obvykle těmi, kteří dítě, jeho projevy, dopady onemocnění dokáží popsat velmi přesně.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
37
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
V některých případech i přesněji než dokáží odborníci (což souvisí i se zmíněnou ojedinělostí onemocnění a jeho
naprosto individuálním průběhem).
2.4.3
Individuální vzdělávací plán
Za vytvoření individuálního vzdělávacího plánu v indikovaných situacích je de iure odpovědný ředitel školy.
V případě dětí a žáků s mukopolysacharidosou více než v jiných případech bude hlavní díl odpovědnosti na
pracovnících SPC, případně v dohodě s pedagogem dítěte – a samozřejmě za součinnosti s jeho rodiči.
Pro obsah plánu nelze předepsat obecná doporučení. Viz výše uvedené konstatování o maximání individualizaci
vzdělávacích podmínek každého dítěte. V příloze uvádíme příklady individuálního plánu žáka s MPS IV
vzdělávaného na střední škole (v režimu individuální integrace) a příklady vzdělávání žáků s MPS III na
základní škole praktické.
Podle ustanovení § 6 vyhl. č. 73/2005 Sb. individuální vzdělávací plán obsahuje:
a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo
psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění,
Zde budou uvedena příslušná doporučení k individuální péči o žáka jak obecného charakteru, tak případná
doporučení, omezení či způsoby poskytování podpory v jednotlivých předmětech. Vzhledem k určení IVP je
třeba zvážit uvádění citlivých údajů vázaných k onemocnění. Tyto by měly být zmíněny co nejvíce v „neutrální“
podobě a smyslem této části IVP je spíše uvést shrnující dopady onemocnění na speciální vzdělávací potřeby
– a rozpis (popis) opatření, jak budou tyto potřeby naplňovány.
b) údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, včetně případného prodloužení délky
středního nebo vyššího odborného vzdělávání, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění
úkolů, způsob hodnocení, úpravu konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutoria,
Tato část právní normy poměrně explicitně vystihuje obsah této části IVP. Zvláštní část je věnována návrhu
úprav maturitních zkoušek – k tomu však existují příslušné formuláře, které si jednotlivá SPC vytváří podle ust.
Vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
s maturitní zkouškou. Proto je otázkou, nakolik musí být tyto údaje i v IVP pro daný rok!
Odborný posudek pro uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (§ 20 vyhlášky č. 77/2009)
obsahuje uvedení kategorie a skupiny zdravotního postižení podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Jedná se
o rozdělení žáků se zdravotním postižením nebo znevýhodněním pro účely společné části maturitní zkoušky do
čtyř kategorií – skupin podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry (hloubky) požadovaných
uzpůsobení.
Jedná se o tyto skupiny postižení relevantní pro uzpůsobení konání maturitní zkoušky:
 Tělesné postižení (TP)
 Zrakové postižení (ZP)
 Sluchové postižení (SP)
 Specifické poruchy učení a ostatní (SPUO)
Tito žáci konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich zdravotnímu postižení. Popis příslušných
úprav (prostředí a prostorové aspekty testování, formální úpravy dokumentů, časový limit, obsahové úpravy,
použití kompenzačních pomůcek a případně asistence u zkoušky) je nutno uvést vždy vzhledem k aktuálním
potřebám daného studenta s mukopolysacharidosou.
V některých případech (nejen u žáků s mukopolysacharidosou) se objevují v IVP obecná doporučení typu
„upravuje se účast ve vzdělávání tak, že dítě nedochází na první (alter. druhou) vyučovací hodinu“, nebo jsou
„vypuštěny en block předměty výchov“ apod. K takovým doporučením, činěným navíc na delší časové období,
bychom měli mít nedůvěru. Je otázkou, zda jsou jak potřebné pro žáka, tak vůbec vhodné – tj. v čem máme
spatřovat jejich důležitost pro naplnění speciálních vzdělávacích potřeb žáka? Pokud se jedná o období zvýšené
nemocnosti dítěte nebo jeho dojíždění na specializované pracoviště (např. dětí, které již jsou v režimu léčby
enzymovou terapií), potom je nutno tuto skutečnost v IVP uvést - byť bez přesného časového úseku. Např. tak
časté „osvobozování“ z tělesné výchovy u dětí s tělesným postižením je rovněž, ve světle současných poznatků
tzv. aplikované tělesné výchovy, nesprávným řešením.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
38
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
c) vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se žákem
a její rozsah,
Již jsme uvedli, že přítomnost asistenta pedagoga bude velmi často jedním ze základních předpokladů úspěšného
vzdělávání žáka s mukopolysacharidosou. A to jak dětí s MPS II a III, kde předpokládáme existenci mentálního
postižení, tak dětí s MPS IV, kde naopak bude průvodním jevem vada nosného a pohybového aparátu. Kromě
asistenta pedagoga přichází v úvahu v některých případech i služby logopeda, rehabilitačního pracovníka
a případně dalšího asistenta plnícího funkci dohledu a dozoru u dětí s těžkými formami hyperaktivity.
d) seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických
materiálů nezbytných pro výuku žáka nebo pro konání příslušných zkoušek,
V této části budou uvedena příslušná doporučení v závislosti na speciálních vzdělávacích potřebách žáka. Jistě
nebude bez zajímavosti uvést, jak také může doporučení v jednom nejmenovaném SPC vypadat (uvedeno
z vyjádření žáka s MPS IV – nyní již v dospělém věku).
„Nevím, jestli Vám to pomůže, ale co si pamatuju, tak jsem ve škole měl vždy dvoje učebnice. Ve třídě mi učitelé
uvolnili jednu skříňku a ty druhé učebnice jsem měl doma. Lavici jsem měl stále malou. Do školy jsem chodil
o půl hodiny dříve než ostatní a pan školník mi přidělal i speciální háček do šatny. Ve školní jídelně mi obědy
nosila vychovatelka z družiny a poté i paní kuchařky, a dokonce mi paní ředitelka přivázala na židli sedák do
auta, abych se mohl v klidu najíst. Když jsem chodil do 5. třídy, nosil mě nahoru po schodech pan školník
v náručí. Do SPC jsem docházel pouze po dobu základní školy, nějaké zprávy psali, ale co si pamatuju, tak mi
většinou do těchto zpráv psali výsledky testů (IQ atd..).
Přitom se jednalo o žáka s nadprůměrným IQ – ovšem s velmi těžkým tělesným postižením. Vždy je nezbytné
přesně zvážit potřeby daného žáka a zároveň se orientovat v nabídce kompenzačních pomůcek. V současnosti
není bohužel dostupný obecný „Katalog“ – nabídka těchto prostředků podpory s uvedením míry/možnosti
indikace v daném stupni speciálních vzdělávacích potřeb.
e) jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola
spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka,
Speciálně pedagogická péče poskytovaná v SPC má (např. oproti obvyklému stavu v pedagogicko
psychologických poradnách) jistou výhodu spočívající v možnosti dlouhodobější péče o daného žáka. Velmi
často pracovníci SPC „provázejí“ dítě celou dobou jeho školní docházky – tj. i více než deset let, někdy i patnáct
let. Je zřejmé, že tak mají možnost se velmi detailně seznámit s osobností dítěte a žáka, s jeho zdravotním
postižením, nemocí – zde mukopolysacharidosou – a mají možnost být kvalifikovanými průvodci jeho
vzdělávání. Uvedení jména příslušného odborníka by mělo být chápáno rovněž jako vyjádření určitého závazku
a úkolu pro pracovníka. Bohužel, personální zajištění našich SPC neumožňuje tak intenzivní spolupráci SPC
a školy daného dítěte, jak by bylo pro zdárné vzdělávání dítěte/žáka potřeba.
f) návrh případného snížení počtu žáků ve třídě běžné školy, kde se žák vzdělává,
Tato možnost bude důvodná zejména u vybraných skupin dětí v jejich hyperaktivní fázi, ani zde však není
obligatorní. U těchto žáků s MPS II či III předpokládáme spíše účast ve vzdělávání ve školách samostatně
určených pro žáky se zdravotním postižením, kde je již počet žáků ve třídě oproti školám hlavního vzdělávacího
proudu snížen (i když samozřejmě nemůžeme vyloučit ani variantu individuální integrace – zejména tam, kde
tzv. speciální škola prostě není k dispozici).
g) předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků státního rozpočtu
poskytovaných podle zvláštního právního předpisu 5,
V této části jsou analýzy dosavadních individuálních plánů poměrně rozpačité. Ukazuje se, že příslušné návrhy,
pokud jsou již vůbec uvedeny, nebývají ani tak podloženy skutečnými potřebami žáka, ale do značné míry
„neoficiálním“ pokynům a doporučením zřizovatelů škol a krajských úřadů, které poskytují prostředky na
„navýšené“ náklady vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Jistým důvodem může být i fakt, že pracovník
SPC, jenž v drtivé většině stojí za vypracováním příslušného IVP, není detailně obeznámen s rozpočtovými
5
Vyhláška č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich
stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu,
ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro zvýšení krajských normativů
(vyhláška o krajských normativech).
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
39
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
možnostmi dané školy. Připomeňme proto, že za vypracování (logicky i obsah) IVP odpovídá ředitel školy, v níž
je žák vzděláván.
h) závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření.
V této části pracovník SPC přístupnou formou uvede hlavní výsledky zmíněných vyšetření. Vždy je třeba mít na
paměti, že způsob uvedení těchto závěrů musí být na jedné straně odborně přesný, na druhé straně IVP není totéž
co např. „zpráva z vyšetření“. A proto způsob uvedení „transformace“ uvedených výsledků vyšetření musí
odpovídat jednak potřebám (a možnostem) pedagogických pracovníků, kteří budou pravidla IVP v práci se
žákem naplňovat, a jednak musí být přiměřeně zachována pravidla ochrany citlivých osobních údajů žáka.
Stejně jako v jiných případech, i zde platí, že k IVP se vyjadřují rodiče (zákonní zástupci) žáka
s mukopolysacharidosou. Vzhledem ke všemu, co jsme dosud o této nemoci uvedli, je zřejmé, že jejich
stanovisko by nemělo být chápáno jako formální akt, nýbrž jako stvrzení zájmu a role ve vzdělávání jejich dítěte.
2.4.4
Přijetí dítěte s mukopolysacharidosou do MŠ
U předškolního vzdělávání se setkáváme s problémem, jenž u základního vzdělávání odpadá. Totiž: základní
školní docházka je povinná po zákonem stanovenou dobu. U předškolního vzdělávání tomu tak není. I to je
důvod, proč řada dětí s mukopolysacharidosou nenavštěvuje žádnou mateřskou školu. Často se jedná
i o „nepohodlnost“ těchto dětí, protože, vzhledem ke svému onemocnění, bývají logicky náročnější na péči.
Nicméně nejsou výjimkou děti, i typů nemoci MPS II či III, které bývají zpravidla manifestovány již v brzkém
dětském či předškolním věku, že i tyto děti mají průběh onemocnění postupný a pozvolný, tj. není problém
s jejich účastí v běžné mateřské škole.
Formálně tento akt upravuje § 34 školského zákona následovně (vybraná část znění cit. paragrafu):
(2) Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
(3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního
pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
(4) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních
důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
(6) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
Právě u dětí s mukopolysacharidosou a šířeji se vzácnými onemocněními, bývá v mateřských školách
„obligatorně“ vyžadováno stanovisko praktického (ošetřujícího) dětského lékaře. Toto vyjádření bývalo dříve
povinné, od roku 2009 je již v zákoně uvedeno jen slovy „popřípadě“, tudíž je dostatečné vyjádření speciálně
pedagogického centra. Znovu zopakujme: návštěva předškolního zařízení je pro dítě (i jeho rodinu) potřebná
a významná. Rozhodující budou konkrétní možnosti daného zařízení, schopnosti a potřeby dítěte.
2.4.5
Odklad povinné školní docházky u dětí s mukopolysacharidosou
K odkladu povinné školní docházky se podle dlouholetého pozorování „sahá“ u dětí se zdravotním postižením
– a tedy i s mukopolysacharidosou – ve dvou případech:
 dítě je somaticky či sociálně nevyzrálé, ovšem jedná se o „klasické“ opoždění, které je možno
odkladem dostihnout, a odklad školní docházky zde naplňuje účel, pro něž je s ním v právních
normách počítáno,
 dítě je již středně těžce či těžce postiženo (u mukopolysacharidosy již byly orgány zasaženy
střádáním metabolitů) a de facto se nepočítá s návštěvou školních zařízení, ale spíše rodina i okolí
„uvažují“ o zařazení dítěte do systému sociálních služeb. V takovém případě je odklad chápán jen
jako „odklad“ definitivního rozhodnutí, nikoliv jako odklad pro poskytnutí času na „dozrání“ dítěte.
Právě u MPS je totiž charakteristické, že odklad znamená zhoršení stavu. Výjimku mohou tvořit
děti, které jsou již zařazeny do režimu enzymové terapie.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
40
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Z uvedených dvou hledisek by měla být posuzována aktuální žádost rodiče o odložení povinné školné docházky
dítěte s MPS. Pokud je motivace pouze „odložení“ rozhodnutí a nepředpokládá se, že dítě bude navštěvovat
školní vzdělávání, potom je možná vhodnější uvažovat o „jiném způsobu plnění povinné školní docházky“ (viz
výše). Pokud však v okolí bydliště dítěte existuje škola, která by svým zaměřením odpovídala předvídaným
potřebám dítěte, je vhodné usilovat o začlenění dítěte do vzdělávacího systému. Byť s využitím odkladu.
U dětí s mukopolysacharidosou, u nichž se projevil příslušný stupeň mentálního postižení, bývá využíváno
přípravného ročníku základní školy speciální.
2.4.6
Individuální vzdělávání
V předchozí části jsme uvedli základní určení tohoto způsobu vzdělávání – tj. využívá se u dětí, u nichž
rodiče z nějakého důvodu (tzv. alternativní náhledy na funkci, roli a kvalitu obecného vzdělávacího systému)
nechtějí, aby jejich dítě navštěvovalo běžnou základní školu. U dětí s mukopolysacharidosou lze o tomto
způsobu uvažovat zejména v případech, kdy dítě, které je již v enzymové terapii, má např. poruchy imunity, je
náchylné k infekčním onemocněním apod. Zcela výjimečně se lze i u nás setkat se situací, v níž dítě (převážně
MPS I) podstupuje transplantaci kostní dřeně, což s sebou nese zvýšené nároky na prostředí dítěte – a může být
tedy rovněž dán důvod pro individuální vzdělávání.
Pouze v těchto případech (za splnění výše uvedených předpokladů stanovených zákonem) je možno
doporučit tento způsob vzdělávání.
Pokud by individuálním vzděláváním měla být řešena nepřipravenost školy (a šířeji vzdělávacího) systému na
přijetí dětí s rozsáhlými speciálními vzdělávacími potřebami, potom by se jednalo o zneužívání tohoto institutu.
Zkušený poradenský pracovník SPC by měl umět posoudit obě hlediska. Rodiče dětí zpravidla nedisponují
takovou sumou informací, aby jednoduše rozlišovali mezi oběma formami jiného způsobu plnění povinné školní
docházky, tj. individuální vzdělávání a vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
41
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Příklady, kasuistiky, případové studie
2.5
2.5.1
Vzdělávání dívky s MPS III typu (mentální postižení)
Příklad Individuálního vzdělávacího plánu dívky s těžkým mentálním postižením navštěvující přípravný stupeň
základní školy speciální:
Individuální vzdělávací plán
Jemná motorika
 procvičit navlékání velkých korálků,
 nacvičit tleskání oběma rukama,
 procvičovat manipulace na manipulačních panelech,
 úchopy různých tvarů.
Grafomotorika
 cvičit účelové držení tužky,
 cvičit sledování grafické stopy,
 procvičovat kreslení prstem do písku.
Hrubá motorika
 rehabilitační sestavou udržovat rozsah velkých kloubů,
 zvyšovat obratnost při chůzi na nerovném terénu,
 zvyšovat obratnost při hodu a chytání míče.
Poznávací schopnosti
 cvičit reakci na pokyn „NE“,
 procvičovat pojmenování a zvuky zvířat,
 procvičovat pojmenování a označení předmětů a obrázků,
 procvičovat reakci na pokyn „Ukaž mi“ – osoby, obrázky,
 podpořit správnou reakci na pokyn „dej mi, dej do“,
 procvičit znalost užitkové hodnoty různých věcí.
Řeč





posilovat správné reakce na slovní pokyny dospělého,
snažit se o udržení slovní zásoby a její další rozšíření,
procvičit reakci na slovní pokyn s podporou gesta,
rozvíjení dvouslovné a víceslovné věty,
udržovat schopnost říci svoje jméno, pojmenovat členy rodiny.
Sebeobsluha
 podporovat samostatnost při jídle,
 zapojit do úklidu po jídle,
 spolupráce při čištění zubů,
 cvičit zapínání a odepínání různých spon a uzávěrů, knoflíků,
 procvičovat rozvazování tkaničky,
 posilovat slovní oznámení potřeby WC.
Socializace





podpořit napodobování gest a výrazů dospělého,
opakování hříček po dospělém – paci paci, jak je veliký, pá pá,...,
podporovat reakci na pojem „Podej mi“,
rozvoj hry s ostatními dětmi – kutálení míčem,
podpořit manipulační hry s dospělým.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
42
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
2.5.2
Jiný způsob plnění povinné školní docházky, chlapec MPS II.
Jiřina Muchová
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Paní
XY
Vymyšlená 55
Zlomov
Důvěrné!
č.j
Ve Zlomově dne 5. 3. 2010
vyřizuje: Mgr. P.J.
Zpráva z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření
Š. , nar. 15. 5. 1999, bytem Vymyšlená 55, Zlomov
Věk: 11;1
Datum a místo vyšetření: 3. 3. 2010, v domácím prostředí
Škola: xy
Důvod vyšetření: zhoršen zdravotní stav, posouzení aktuálního intelektového vývoje a zvážení adekvátního
způsobu vzdělávání.
Diagnóza: těžké zdravotní
– mukopolysacharidóza.
a
mentální
postižení
s prognózou
postupného
zhoršování
stavu
Podklady pro vyšetření: všechny uvedené písemné podklady pro potřeby vyšetření osobně předány matkou
a jsou součástí spisové dokumentace klienta SPC – anamnestické údaje, formuláře SPC, zpráva
z psychologického vyšetření.
Použité metody: rozhovor s matkou, pedagogem školy; pozorování; individuální práce s dítětem; A. Gesell:
Vývojové škály; Hanák a kol.: Diagnostika a edukace žáků s těžkým zdravotním postižením; analýza poslední
lékařské zprávy a posledního psychologického vyšetření.
Chlapec s velmi komplikovanou zdravotní anamnézou, v péči odborných lékařů, k závažným diagnózám patří
- mukopolysacharidóza II. typu, hydrocefalus, atrofie mozku, myoklonické křeče, GERD, akutní respirační
insuficience, astma bronchiale, mitrální insuficience, atd.; chlapci zavedena kanyla do průdušnice
(tracheostomie) a nutriční sonda do žaludku (gastrostomie).
Poslední psychologické vyšetření v lednu 2005 diagnostikuje těžké mentální postižení s prognózou postupného
zhoršování stavu, doporučuje vzdělávání dle §18 (IVP ) a §50 zákona č. 561/2004 Sb. Zdravotní stav chlapce
výrazně zhoršen v 1. pololetí letošního školního roku. Během této doby byl také často hospitalizován.
V současnosti, dle slov matky a pedagoga školy, zaznamenáno mírné zlepšení motoriky.
Z vyšetření:
Matka uvádí, že syn má aktuálně obrácený režim, přes den spí, ale na krmení či jiné činnosti se dá vzbudit.
Během vyšetření se tato informace potvrzuje, chlapec pozorován ve spánku a také v klidovém i aktivním bdění.
Na příchod cizích osob příliš nereaguje, nevadí mu ani komunikace v místnosti. K získání jeho pozornosti nutno
fyzického kontaktu a předměty předkládat do jeho bezprostřední blízkosti. Uchopování objektů probíhá bez
zrakové kontroly a spíše náhodně. Pokud se mu dospělí nevěnují, ihned usíná.
Hrubá a jemná motorika: kvůli zdravotnímu stavu se chlapec nachází převážně v supinační poloze a vsedě na
vozíku; pokud je stimulován, tak s asistencí se postaví na nohy, pokud je držen za obě ruce zvládne pár kroků
a usedne na židli, kontrola hlavy a trupu celkem dobrá (nutný však dohled); vleže na zádech se přetočí na bříško,
ale vzhledem k tracheostomii má problémy s dýcháním a musí být vrácen zpět, velmi rád se nachází v poloze na
boku; svalstvo končetin atrofické, kotníky spastické, chodidla mírně vtočena dovnitř, kolena uvolněná; vědomý
je pohyb horních končetin, pokud se zakryjí, vytáhne je a položí na deku, mírně spastické jsou prsty rukou
(drápovitá ruka), prsty levé ruky vkládá do úst, pravou bere nabídnutý předmět – radiálním způsobem s aktivní
účastí palce.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
43
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Adaptivní chování: dle slov matky se chlapec v poloze na boku cíleně zajímá o objekty nacházející se
v bezprostřední blízkosti (během vyšetření tato schopnost neprokázána); v supinační poloze a vsedě na židličce
je uchopování předmětů spíše náhodné, pravou rukou bere oblíbenou hračku, krátce ji drží, vkládá do úst, poté
uvolňuje sevření a upouští ji, dráhu padajícího objektu nesleduje; bez zrakové kontroly přijímá nabídnutý palec,
dlouze ho drží a současně levou ruku pokládá na mobilní telefon ležící v jeho dosahu; v klidovém bdění jsou
ruce v činnosti - levá ruka položená na dece hladí pravé zápěstí a mačká látku oblečení; přiměřené reakce
shledáváme na světlo x tmu.
Sluchová percepce – za zvukem silnější intenzity se aktuálně neotáčí, mimicky ani nonverbálně nereaguje, dle
slov matky se při upadnutí předmětu leká.
Somatické stimuly jsou chlapci příjemné, v tělesném kontaktu s dospělým dokáže dlouze setrvat – drží ho za
ruku.
Řeč/porozumění řeči: obličej bledý, klidný, mimika nevýrazná; retný uzávěr při spánku dostatečný, při bdělosti
dolní ret mírně překryt horními zuby; polykací reflex zachován, dle slov pedagoga se salivace objevuje pouze při
zhoršeném zdravotním stavu; aktuálně v interakci s druhou osobou zrakový kontakt nenavazuje, nezpozorní ani
na zavolání či oslovení; před trachestomií u chlapce přítomny neartikulované zvuky, modulované dle citového
rozpoložení.
Sebeobsluha a hygienické návyky: zcela odkázán na pomoc druhé osoby, trvale v plenách, výživa dodávána
přes nutriční sondu.
Sociabilita a citová oblast: společnost dospělých mu nevadí, přijímá dotyk, rád je polohován a s matkou
spolupracuje při rytmických rozcvičkách s končetinami; na jednoduché sociální hry v současné době nereaguje.
Závěr a doporučení:
Chlapec ve věku 11;1 let s velmi komplikovanou zdravotní anamnézou, doposud vzděláván dle §18 a § 50
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. V současné době, kvůli nepříznivé prognóze nemoci, zhoršen chlapcův
zdravotní stav. Nyní vyšetřen z důvodu posouzení aktuálního intelektového vývoje a zvážení adekvátního
způsobu vzdělávání.
Výsledky komplexního vyšetření chlapce potvrzují výrazný regres v psychomotorickém vývoji.
V současné době kognitivní kapacita snížena až do pásma hlubokého mentálního postižení (adaptivní
chování odpovídá úrovni čtyř týdnů).
Po zvážení všech okolností doporučujeme se souhlasem matky od 1. 2. 2010 do 31. 8. 2012 chlapce
vzdělávat dle §42 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.
Adekvátní podpora psychomotorického vývoje bude dle potřeby zabezpečena speciálním pedagogem SPC,
Mgr. X.
Zákonný zástupce byl podrobně seznámen s výsledky vyšetření a doporučením SPC (informovaný souhlas).
Na vědomí: se souhlasem matky kopie zprávy předána škole………….
Příloha:
1. Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (určeno pro potřeby statistického
výkaznictví).
2. Doporučení plánu k zabezpečení speciálně pedagogické podpory.
speciální pedagog SPC
psycholog SPC
ředitelka SPC
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
44
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Příloha č. 1 ke zprávě ze speciálně pedagogického vyšetření ze dne 5. 3. 2010.
Paní
XY
Vymyšlená 55
Zlomov
Důvěrné!
č.j.
vyřizuje: Mgr. P.J.
Ve Zlomově dne
Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
Š. , nar. 15. 5. 1999, bytem Vymyšlená 55, Zlomov
V evidenci: leden 2005
Datum a místo vyšetření: 3. 3. 2010
Škola: ………….
Třída: s rehabilitačním vzdělávacím programem pomocné školy.
Typ zdravotního postižení (dle §16 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění): mentální (hluboké).
Se souhlasem matky doporučujeme od 1. 2. 2010 do 31. 8. 2012 chlapce vzdělávat dle §42 zákona č. 561/2004
Sb., v platném znění.
Platnost doporučení pro potřeby statistického výkaznictví od 1. 2. 2010 do 31. 8. 2012.
Se souhlasem matky kopie přílohy předána škole………
speciální pedagog SPC
ředitelka SPC
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
45
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Příloha č. 2 ke zprávě ze speciálně pedagogického vyšetření ze dne 5. 3. 2010.
Doporučení plánu k zabezpečení speciálně pedagogické podpory:
Při individuální péči doporučujeme vycházet z Konceptu bazální stimulace, programu PORTAGE, dále
z publikací: OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami; STRASSMEIER,
W. 260 cvičení pro děti raného věku; NEWMAN, S. Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením;
ROUTNEROVÁ, M., BERÁNEK, J., HŘEBÍKOVÁ, M. Základy neurofyziologie pro speciální pedagogy.
Facilitace ontogenetického vývoje.

Využívat BABY MASÁŽE s olejíčkem.
Poloha vleže na zádech: dolní končetiny – střídavě suneme ruce od kyčlí ke kotníkům (indické dojení), nebo
v opačném směru (švédské dojení). Při ždímání a kroucení se dlaně pohybují protichůdnými krouživými pohyby,
chodidla masírujeme od paty k prstům nebo „procházkou“ po plosce nohy. Na závěr uvolníme jednotlivé prsty
na nohách a chodidlo několikrát pohladíme. Při masážích břicha (pokud to chlapci bude příjemné a nebude mu
to činit zdravotní obtíže) kroužíme celou dlaní kolem pupku ve směru hodinových ručiček (mlýnek), při vodním
mlýnu ruce položíme rovnoběžně nad sebe a suneme střídavě dlaně od hrudní kosti k podbřišku. Příjemné je
i hlazení od středu břicha do stran. Na peristaltiku střev má vliv slunce – měsíc, pravá ruka kreslí slunce, levá
ruka v horní části pouze půlměsíc – zbytek kruhu se dokresluje na hřbetě pravé ruky. Hrudník masírujeme
jemnými tahy od středu směrem do stran (otevřená kniha). Z kyčlí směrem k ramenům vychází další tahy, pravá
ruka jde směrem od levé kyčle žáka k jeho pravému rameni a zpět, levá od pravé kyčle k levému rameni. Horní
končetiny masírujeme podobným způsobem. Nezapomínáme na uvolňování prstů krouživým způsobem. Jemně
provádíme i masáž obličeje. Palci přejíždíme od středu čela ke spánkům (otevřená kniha na čele), od kořene nosu
postupně hladíme obočí, víčka, líce až ke spánkům, horní a dolní ret, ukazováčky a prostředníky kroužíme od
středu brady po obvodě obličeje až za uši.
Poloha vleže na boku: malé kroužky podél páteře, poté suneme střídavě ruce z boku na bok, pravou táhneme
k sobě, levou od sebe a naopak. Následuje hlazení od krku k hýždím, od krku k patám.

Zařazovat PROGRAM WILBARGER BRUSHING.
V sedu „kartáčujeme“ měkkým kartáčkem bez ručky v pořadí šíje, popř. horní část zad, pravá paže po zápěstí,
pravá ruka, levá paže po zápěstí, levá ruka, pravá dolní končetina po kotník, pravá noha, levá dolní končetina po
kotník, levá noha. Postupujeme ve směru od kořenových částí k periferii, na pažích je možno kartáčovat
střídavým tahem kartáče dolů a nahoru, můžeme stimulovat dlaně i chodidla. Nikdy nesmíme kartáčovat oblast
břicha, vnitřní stranu paží a dolních končetin. Při kartáčování je vhodné mít položenou druhou ruku na těle
dítěte. Program je vhodný provádět při relaxační hudbě.
Využívat KONCEPT BAZÁLNÍ STIMULACE – nabízet dostatečné množství přiměřených podnětů a stimulů
– vizuálních, taktilně haptických, akustických, orálních, vibračních, vestibulárních a somatických.
Pro zrakovou stimulaci využívat vojenskou baterii ve tmavé místnosti – podržte rozsvícenou baterku nad
ležícím, sedícím dítětem ve střední linii, pohybujte jím pomalu doprava a doleva, přikryjte světlo celofánem
různých barev, teprve poté využívejte pohyb po vertikále (vhodná baterka je vojenská).
Rozsvěcování baterky v různých částech místnosti, pomalé promítání světelných efektů na zeď, prosvětlovat
látky, předměty.
Využívat promítačku diapozitivů – tvořit rukama stínové obrázky, upoutávat jeho pozornost.
Pracovat s hračkou se světelným signálem.
Když se dítě nedívá, polechtejte je na rukách nebo se dotkněte jeho ruk něčím teplým nebo studeným.
Pomalovat dítěti prsty neonovými barvami + sledování v červeném světle.
Společné hry se zrcadlem, pozorování vlastního obličeje v zrcadle.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
46
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Sluchovou stimulaci provádíme v klidném prostředí bez rušivých zvuků z okolí.
Pro podporu pohybové aktivace připevněte rolničky na končetiny.
Sledovat reakce na oslovení, zavolání, rozlišování intenzity hlasu.
Pracovat s různými tóny, např. s budíkem, rádiem, přehrávačem – otáčení se za zvuky, využívat mikrofon,
metronom, klávesy.
Sledování dráhy zvuku – před dítětem hodíme ozvučenou plechovku, větší míč (dítě lokalizuje pohledem).
Využívat zvukové karty živé a neživé přírody; tvořit zvuky z okolí – ťukání lžíce, zachrastění klíčů, hrachu či
kamínků v plecháčku, šustění igelitu, mačkání papíru.
Manipulovat s obaly od Kinder vajíček, které jsou naplněny různým obsahem, zrakovou percepci podpoříme
vybarvením či obalením vajíček do jednobarevných látek (využívám základní barvy).
Hmatová percepce – využívat masážní polštář, termofon, elektrickou peřinku.
Manipulovat s různými předměty – různobarevná klubíčka vln, kolíky na prádlo – připevnit na oblečení (dítě se
je pokouší odstranit), barevné drátěnky, papíry, sáčky.
Využívat míčkovou facilitaci – molitanovým míčkem „koulet po těle“.
Využívat hru s vodou – namáčení rukou, stříkání (rozlišovat teplou x studenou vodu); různé možnosti sušení
rukou – ručníkem, papírovým ubrouskem, horkým vzduchem; při čištění zubů např. využívat elektrický zubní
kartáček (umožňuje i masáž dutiny ústní) – pokud to nebude vadit.
Čichové podněty – aroma lampy a vonné olejíčky.
Hrubou motoriku stimulovat POLOHOVÁNÍM A RYTMICKÝM CVIČENÍM
S KONČETINAMI.
A) Poloha supinační
VP – poloha na zádech s podloženým šikmým molitanovým klínem a válcem pod koleny.
Při této poloze dbáme, aby mělo dítě všechny části těla ve středním postavení včetně hlavy (nesmí
být posilovány tonicko šíjové reflexy) a nesetrvávaly v patologických pohybových vzorcích. Jsou-li
dolní končetiny v extenční spasticitě, podložíme pod koleny válec, eventuelně vložíme polštářek
mezi kolena, aby nedocházelo k hyperaddukčnímu postavení stehen.
Leh na zádech v uvedené poloze umožňuje získání nové pohybové zkušenosti, v konečném
důsledku má být docíleno aktivního úchopu a pohybu horních končetin v oblasti střední osy těla.
Jako u polohy pronační nejprve probíhá nácvik otáčení hlavy za podněty z různých úhlů (více
nabízet předměty zprava či zleva ne zepředu), motivujeme dítě k aktivnímu úchopu
a lokalizačnímu cvičení. Tato poloha je vhodná při manipulaci s jednoduchými nástroji či nástroji
z Orffova instrumentáře.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
47
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
B) Poloha na boku.
VP - poloha s uvolněnou svrchní horní končetinou.
Poloha na boku musí být pro dítě pohodlná a stabilní. V této poloze musíme dbát na nakročení
svrchní dolní končetiny, kterou musíme zajistit pomocí polštářku nebo terapeutického hada, který
je omotaný navíc ještě kolem těla, čímž se zvyšuje stabilita polohy. Spodní noha je natažená nebo
mírně pokrčená, hlava se nachází ve střední poloze. Stabilizace v této poloze je důležitá, neboť dítě
nesmí přepadávat dozadu ani dopředu, a může se tak více soustředit na manipulaci s předměty.
Svrchní horní končetina je tedy uvolněná a připravena k práci.
Poloha na boku upevňuje aktivní učení, dovoluje manipulaci se škálou nabízených předmětů
odlišných povrchů, velikostí a hmotností (válečky, kroužky, hrkávky, kolíčky), podporuje
úchopovou aktivitu ve všech jejích fázích, tzn. uchopit, podržet a pustit, zdokonaluje úchop.
Ukázka aktivit v poloze vleže na zádech – rozvoj hrubé, jemné motoriky, vnímání – vše
s asistencí.
CÍL
Dosažení celkového psychického
uvolnění.
PROSTŘEDKY
Povídání si s dítětem, společné
skandování říkadel, písniček,
poslech oblíbené pohádky či
relaxační hudby.
Posílení šíjových svalů a svalů
Přitahování se ke gumovému
zdvihačů hlavy.
kroužku.
Zvýšení pohyblivosti v ramenních Motivace prostřednictvím říkanky
kloubech.
„Auto jede...“, točí gum. kroužkem
(volantem).
Navození intenzivního pocitu
Masážní polštář.
v nosných částech těla
a v kloubech vibracemi.
Budování tělesného schématu ve Kolíčky na prádlo připnuté
spojitosti s nácvikem orientace na k oděvu na různých částech těla.
vlastním těle.
Navození neobvyklých
Kolébání na mírně nafouknutých
hmatových vjemů.
míčích umístěných v povlaku,
nebo naplnění povlaku mikrot.
sáčky.
Seznamování s předměty.
Zavěšené provázky s předměty
různých tvarů, povrchů a velikostí.
Navození dobré nálady, uvolnění S asistencí činnosti dle říkadel
dolních končetin.
např.„Zvedám jednu nožku,
druhou, zatančíme spolu trošku“ .
Zlepšení koordinace prstů
Hra s oblíbenou hračkou, hlazení.
a rukou, zlepšení koncentrace.
CO SLEDUJEME
Navázání očního kontaktu, úroveň
verbálního projevu.
Aktivní úchop levé a pravé ruky.
Míra samostatnosti úchopu, činnost obou
rukou.
Celkovou reakci, pokud jsou stimulace
dítěti nepříjemné, dále je neprovádíme.
Snaha o sejmutí kolíčků, seznamování
s částmi těla.
Snahu o jakýkoliv aktivní pohyb, zda se
dítě dokáže patřičně uvolnit.
Pohyb rukou ve středové linii těla.
Snahu o jakýkoliv aktivní pohyb,
nonverbální a verbální reakce.
Reakce na povely, zapojování paží,
koordinaci končetin při pohybu.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
48
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Zlepšování obratnosti prstů.
Masírování prstů a rukou,
uvolňování zápěstí a celé paže,
rozlišování povrchů.
Rovnoměrné pohyby obou paží.
Mačkání barevných drátěnek
z umělé hmoty, papíru, sáčku.
Mačkání masážního míčku
a míčků různých materiálů
a velikostí, házení bez cíle.
Rytmizace s chrastítky nebo
prstovými činelkami.
Poloha vsedě.
Dítě máme před sebou s mírně překříženými dolními končetinami.
CÍL
PROSTŘEDKY
Zprostředkování vestibulárních
Houpání a kolébání různými směry
podnětů podél osy a napříč osou
na klíně, popř. na rehabilitačních
těla.
míčích za využití rytmizace.
Provádění pohybů horních
Motivace říkankou „Řežem dříví
končetin přes středovou osu těla
na polínka...“.
(střídavě, s pomocí).
Vykonávání pomalých
Motivace říkankou „Tik, tak,
obloukovitých pohybů horních
hodiny...“.
končetin v zorném poli (střídavě,
s pomocí).
Provádění flexe a extenze
Motivace písničkou „Tluče
předloktí (střídavě, s pomocí).
bubeníček, tluče na buben...“.
Nácvik pronace a supinace.
Motivace říkadlem „Tak, tak,
všelijak...“, vkládání předmětů do
dlaně.
Přendávání předmětů z jedné ruky Motivace říkadlem.
do druhé (s pomocí).
Poloha na boku – volíme tu stranu, kam míří pohyb dítěte.
CÍL
PROSTŘEDKY
Nácvik vizuálního a taktilního
Vhazování předmětů do ohranič.
vnímání, posílení svalů HK.
prostoru, využívat mluvící hrnec.
Rozvoj jemné motoriky, rozvoj
S asistencí mačkat houbu,
taktilního a zrakového, vnímání. manipul. s hadrem, „jezdit“
po balicím papíře; hledat předmět
v sypkých materiálech (písek,
natrhaný molitan).
Zlepšení koncentrace, rozvoj
Hra na schovávanou – hračky
zrakového a taktilního vnímání.
jednotlivě schované pod šátkem
(průhledným, potom látkou) –
odkrývání hračky.
Stimulovat hmat.
Zapojování paží, výběrovost míčku,
vzdálenost hodu, schopnost zaměřit cíl
(na osobu).
Rytmizaci, úchop.
CO SLEDUJEME
Celkovou reakci na tělesný kontakt,
zprostředkování uvolnění.
Uvolnění horních končetin.
Koordinace pohybů očí a hlavy za
podnětem.
Uvolnění horních končetin, relaxace,
navození příjemné atmosféry.
Procvičování úchopů.
Koordinační činnost obou horních
končetin, procvič. úchopů.
CO SLEDUJEME
Úchop, koncentrace pozornosti.
Procvičování úchopu, příprava na práci
s dlaňovou pastelkou.
Sledování reakce na podněty.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
49
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Další aktivity na podporu motoriky:
Dle potřeby využívat fixační límce, aby nebyly posilovány tonicko šíjové reflexy.
Kolem chlapce nakupíme různé ozvučené hračky, které při sebemenším pohybu vyvolávají jemný zvuk;
využívat např. zvukovou deku.
Pod hlavu vkládat ploché, nafukovací, ozvučené předměty, např. „bublinkový igelit“.
Vyzkoušet cvičení na rehabilitačních válcích a míčích: sed rozkročný nebo snožný – dospělý sedí za dítětem
a provádí houpání do stran; všechny pohyby na míčích a válcích začínat jen v nepatrném rozsahu s pomalou
změnou, nestřídat je rychle za sebou, dát tělu dítěte možnost zareagovat na změnu polohy.
Využívat některé z cviků dle Veroniky Sherborne – vození na dece, balení do deky, houpání, houpací sítě.
Zařazovat dechová cvičení: dítě vsedě opřeno zády o dospělého – obě ruce na ramenech, při výdechu obě ruce
tlačí směrem dolů; při nádechu hladit paže dítěte směrem nahoru, při výdechu dolů.
Stimulace orofaciální oblasti – nutná dobrá poloha hlavy i poloha těla, orof. masáže provádíme prsty,
štětečkem (sychým, mokrým), tyčinkami do uší, které je vhodné dát na chvíli do mrazáku.
Pohyby se provádějí směrem nahoru, jakoby z hlavy ven, každý pohyb provádíme 3x. Nejdříve stimulujeme
3x jednu a potom 3x druhou polovinu obličeje.








Vycházíme z bodu ve středu brady a po obvodu obličeje směřujeme nahoru ke spánku.
Začínáme od koutku úst a pokračujeme nahoru ke spánku.
Výchozí bod u chřípí nosu, pokračuje se nahoru ke spánku.
Od špičky nosu pokračujeme tahem až ke kořenu nosu.
Od vnějšího koutku obočí vedeme linku ke kořenu nosu.
Štětcem, tyčinkou kroužíme kolem úst.
Od koutku rtu kopírujeme ret do jeho středu – nejdříve jedna strana, pak druhá.
Kopírujeme spodní ret, začínáme stále z jedné strany, pak z druhé.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
50
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
2.5.3 Vzdělávání chlapce s MPS IV. typu na střední škole6
Základní škola XY
Speciálně pedagogické centrum
Jméno: H.J.
Měsíc a rok narození: srpen 1991
Rodinná anamnéza:
Matka je narozena roku… , dosáhla středoškolského vzdělání, v současné době pobírá příspěvek na péči (pečuje
o dva postižené syny). Otec je narozen v roce 19--, dosáhl středoškolského vzdělání, pracuje ve státní sféře. Bratr
J. narozen v roce 1987, stejná diagnóza jako u H.
Osobní anamnéza:
H. se narodil z druhé gravidity matky. Těhotenství bylo fyziologické, porod proběhl v 38. týdnu spontánně.
Porodní váha a délka g/cm, nekříšený, bez poruchy porodní adaptace, pozdí nástup laktace, kojený u prsu,
v úvodu dokrmován alternativně, kojen do 3. měsíců. Samostatná chůze kolem roku. Začal navštěvovat jesle ve
dvou letech, mateřskou školu ve třech. Zahájení povinné školní docházky bylo v 6 letech. Na prvním stupni
docházel na logopedii. Diagnóza sdělena rodičům ve 12 letech – mukopolysacharidóza typu IV. A. Prodělal
operaci kyčelního kloubu, kolena, mízního kanálu. V současné době se pohybuje na invalidním vozíku.
Základní škola
Pro potřeby individuální integrace je pro H. vypracován individuální vzdělávací plán. H. je osvobozen od
předmětu tělesné výchovy, při praktických činnostech se účastní pouze teoretické části vyučování. Speciálně
pedagogická a psychologická péče je zajištěna osobním asistentem – má dohled na pohyb žáka při škole,
zejména v době, kdy se orientuje pouze na invalidním vozíku.
Kompenzační a učební pomůcky – speciální židle, invalidní vozík, 2 sady učebnic (1 doma, 1 ve škole),
H. vypracovává zápisy na jednotlivé listy, využívá počítače a internetu (v učebně výpočetní techniky), jsou mu
kopírovány zápisy při dlouhodobé absenci způsobené pobytem v nemocnici nebo při bolestech ruky. Spolupráce
a pomoc třídního kolektivu je na dobré úrovni.
Spolupráce se zákonnými zástupci žáka – matka každý den dochází do školy pro syna, proto je v neustálém
kontaktu s třídní učitelkou i s ostatními vyučujícími. H. je každý den přivážen a odvážen do školy matkou.
Během vyučování je pod dohledem učitelů. Po ukončení vyučování jsou žáci odváděni vyučujícím a H. je předán
matce.
Pro třídu, kterou H. navštěvoval na 2. stupni ZŠ, byl vypracován speciální program stěhování do učeben tak, aby
H. nebyl příliš vystaven náročnému přecházení z učebny do učebny. Stěhování bylo omezeno na co nejmenší
míru – pokud se třída stěhovala, pak pouze do speciální učebny, ve které je prováděna výuka odborných
předmětů (fyzika, přírodopis, informatika, výtvarná výchova). V učebně měl H. speciální židli, kterou mu
spolužáci dopravovali do kterékoliv učebny. Zápisy v hodinách prováděl pouze na listy papíru, aby se
minimalizovala váha aktovky. Při větších obtížích měl možnost využít invalidního vozíku (v této době na ZŠ
ještě chodil). Vztah třídního kolektivu k H. byl velmi dobrý. Spolužáci se aktivně účastnili pomoci: přenášení
speciální židle, aktovky, učebnic a jiných pomůcek. Také dohlíželi, aby se k němu žáci z ostatních tříd chovali
ohleduplně. Na druhou stranu v něm nevzbuzovali pocit, že je postižený. H. byl plně zapojen do třídního
kolektivu a pro svou vstřícnou a milou povahu byl velmi oblíben.
V roce 2004 byl H. na operaci a nyní se pohybuje pouze na invalidním vozíku. Vzhledem k jeho zdravotním
problémům měl často problém dostavit se hned na první vyučovací hodinu a občas kvůli bolestem musel odejít
z vyučování před koncem. Na tyto hodiny byla H. poskytnuta ředitelem školy úleva. Jeho absence byla
kompenzována vypracováním domácích prací formou referátů z učební látky a dodatečných úkolů po dohodě
s vyučujícím příslušného předmětu.
Obchodní akademie
V roce 2006 byl H. přijat na střední školu – Obchodní akademii. Žák doložil při přijetí do prvního ročníku
doklady o tělesném zdravotním postižení, podle kterých byl se souhlasem SPC stanoven individuální vzdělávací
plán. Součástí integrace je využití asistenta pedagoga. Individuální vzdělávací plán odpovídá potřebám žáka při
integraci do běžného kolektivu ZŠ a lze jej bez úprav použít pro práci s ním. H. je velmi zodpovědný, snaživý,
ve třídním kolektivu oblíbený.
6
Z archivu, osobního spisu, chlapce nemocného MPS, archiv Společnosti pro MPS
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
51
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Celkové výsledky jsou spíše nadprůměrné, výborné výsledky, odpovídající zájmu o předmět má
H. v informatice. Podobně je úspěšný v chemii, která je pak pro něj z hlediska zdravotního stavu méně
uplatitelná. Spolupráce matky se školou je pravidelná a velmi dobrá.
Individuální vzdělávací program
Vydaný k rozhodnutí ředitele školy a zpracovaný v souladu s § 6 a 7 vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků studentů mimořádně nadaných v platném
znění.
V souladu s rozhodnutím: OA/P/2009/103/a
Jméno žáka: H.J.
Škola: obchodní akademie XY
Třída: 3. A
Vyšetření SPC k integraci: vydané dne s platností do: vydáno 12. 6. 2006 s platností po celou dobu studia
Kontrolní vyšetření dne: plánováno na říjen 2009 a únor 2010
Učební dokumenty: Obchodní akademie 63-4I-M/004 schválené MŠMT ČR dne 23. 8. 2001 pod č. j.
23 842/2001-23
Úprava vzdělávacího programu:
 výuka bude mít formu denní docházky s respektováním vyšší absence žáka,
 výuka bude zajištěna asistentem pedagoga,
 v případě potřeby bude prodlouženo klasifikační období,
 v souladu s § 67 odst. 2. zákona 561/2004 Sb. bude žák uvolněn:
 z předmětu tělesná výchova po celou dobu studia,
 z předmětu zbožíznalství,
 z předmětu německý jazyk,
 z předmětu matematika.
Speciálně pedagogická a psychologická péče:
Bude probíhat dle doporučení SPC.
Nezbytné kompenzační a učební pomůcky:
Psací prostředky se silnější stopou (cca 200,- Kč).
Linkované sešity formátu A5, A4 s výraznými linkami různých šířek (cca 200,-Kč).
Pomůcky pro relaxační činnosti – modelovací hmoty, barvy, nůžky, stavebnice (cca 2 000,- Kč).
Učebnice:
Základy společenských věd – 100,- Kč
Ekonomika – 150,- Kč
Účetnictví – 230,- Kč
Český jazyk pro 3. ročník SOŠ – 100,- Kč
Literatura v kostce – 150,- Kč
Čítanka III. k literatuře v kostce – 150,- Kč
Celkem 3 200,- Kč
Návrh na snížení počtu žáků: není
Účast dalšího pracovníka ve výuce: Asistentka pedagoga
Pracovní náplň:
 Systematická asistence pedagogovi při výchovné práci v oblasti společenského chování, základních
pracovních, hygienických a jiných návyků.
 Výchovnou činností prohlubuje u žáka pracovní, hygienické a komunikační dovednosti a návyky.
 Denně procvičuje a upevňuje prvky sebeobsluhy, vede žáka k samostatnosti.
 Doprovází žáka při přesunech po škole, při přesunech na kulturní a sportovní akce.
 Asistuje při odborném výcviku, při turisticko-sportovním kurzu.
 Pomáhá žákovi při úklidu a třídění školních pomůcek.
 Dbá pokynů řídícího pedagoga, spolupracuje s ním, plní výchovně-vzdělávací úkoly.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
52
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním





Individuálně pracuje s žákem.
Za nepřítomnosti pedagoga vykonává výchovný dozor.
Za asistence a metodického vedení pedagoga prohlubuje a rozšiřuje své vědomosti v oblasti speciální
pedagogiky.
Povinně se zúčastňuje všech pedagogických porad, rad a metodických schůzek, třídních schůzek.
Pomáhá pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, při komunikaci se žákem,
při spolupráci se zákonnými zástupci žáka.
Předpoklad navýšení finančních prostředků:
 Škola bude využívat k zajištění integrace normativní zdroje vázané na daný druh integrace, která podle
aktuální potřeby doplní z účelové dotace zřizovatele nebo z běžného rozpočtu,
 Mzdové náklady asistentky pedagoga budou kryty z normativního rozpočtu nebo z účelového příspěvku
zřizovatele,
 Mzdové náklady budou poskytnuty pedagogickým pracovníkům formou osobního příplatku za práci většího
rozsahu nebo odměny za mimořádnou činnost. V případě činnosti mimo stanovenou pracovní dobu práce
vykázána jako přesčasová.
 Pedagogičtí pracovníci mají právo na služební cestu pro zajištění konzultační činnosti. Přitom musí
respektovat režim služebních jízd školy a v případě souhlasu použít soukromé vozidlo.
 Náklady na kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky celkem 3 200,- Kč.
Další informace: žáku bylo povoleno opakování ročníku.
Spolupráce se zákonnými zástupci:
Žáka vozí do školy matka. V rámci školy je mobilita zajištěna asistentkou pedagoga, která tuto funkci
vykonávala již na ZŠ. Pro školní rok 2009/2010 je stanovena garantem integrace třídní učitelka K. L.
Podíl žáka na řešení problému: maximální snaha o samostatnost.
Jmenovité určení pracovníka poradenského systému spolupracujícího se školou:
SPC při logopedické ZŠ – D. M.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
53
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
2.5.3 Vzdělávání žáků na základní škole praktické a speciální (sourozenci, MPS III
typu)
Mgr. Jiřina Muchová
Případová studie č. 1: chlapec 14;6 let MPS III. typu
Podklady pro šetření: spisová dokumentace klienta – osobní a pedagogická; součástí jsou zprávy z lékařských,
psychologických a speciálně pedagogických vyšetření, rozhodnutí o zařazení, přeřazení a vzdělávání žáka,
osobní a katalogové listy žáka, pedagogické hodnocení třídních učitelů ZŠ praktické (dříve zvláštní) a ZŠ
speciální (dříve pomocné), diagnostické záznamy, IVP, vysvědčení.
Metody: pozorování, rozhovor s pedagogy, rozbor lékařských, psychologických, speciálně pedagogických
a pedagogických zpráv, rozbor diagnostických záznamů a vysvědčení.
Rodinná anamnéza:
Harmonická rodina, chlapec vyrůstá v milujícím a podnětném prostředí, obětavá péče ze strany matky.
Spolupráci s rodiči nutno hodnotit jako výbornou.
Otec:
xxx, 44 let, má ukončené středoškolské vzdělání, OSVČ, se svou manželkou má dvě děti.
Matka:
xxx, 41 let, absolventka střední školy, pracuje jako referent České spořitelny, s manželem má dvě děti.
Sourozenci:
Starší bratr – xxx (1991).
Osobní a školská anamnéza:
Dítě je z druhého těhotenství matky.
Prenatální a perinatální období: v dokumentaci chybí konkrétní údaje.
Postnatální období: od raného věku psychomotorický vývoj chlapce jevil známky opoždění, byl v péči
neurologa. Ve čtyřech letech, pro nápadnosti v psychickém a motorickém vývoji, vyšetřen klinickým
psychologem, navržena péče SPC.
V předškolním věku centrem individuálně integrován ve spádové MŠ, jeden odklad školní docházky
přirozený (vzhledem k datu narození), druhý doporučen psychologem pro zřetelné známky pracovní a citové
nezralosti (1999).
V šesti letech je schopný se odpoutat od matky, chování je bez zvláštností, objevuje se pouze mírný
neklid. Hovoří v jednoduchých větách, sdělí základní údaje, v řeči mnohočetná dyslalie, špatná výslovnost
sykavek, má gotické patro. Na pokyn vytleská své jméno, s jinou rytmizací obtíže. Upevněny má základní barvy,
s přesností určí rozdíly mezi dvěma předměty. Pracuje s předpočetními vztahy, číselnou řadu jmenuje do deseti,
v prostoru
se
orientuje
–
určí
pojmy
nad,
pod,
vedle,
vpředu,
vzadu. Částečně zvládá obkreslování geometrických tvarů a písmen, na nízké úrovni je kresba postavy.
Školní rok 2000/2001 (první třída): Nastupuje na běžnou ZŠ, v říjnu pro výukové obtíže psychologicky
vyšetřen - potvrzeno horní pásmo lehkého mentálního postižení, od 2. pololetí doporučen přestup na ZŠ
praktickou (dříve zvláštní).
V květnu 2001 třídní učitelka hodnotí žáka následovně: V říjnu, po nástupu na školu, chyběly pracovní návyky,
nedostatečné byly reakce na pokyny pedagoga, neplnil zadané úkoly, v různé míře se projevoval vzdor
a negativismus, nedostatky byly v oblasti sebeobsluhy, bál se chodit sám na toaletu. Všechny školní potřeby
používal tak, jak ho právě napadlo – místo matematiky si prohlížel slabikář, kreslil do prvouky, schovával se pod
lavicí, předstíral spánek. Školnímu režimu se přizpůsobil až po šesti týdnech a plnil školní úkoly. V pololetí byl
klasifikován známkou 2. V českém jazyce si osvojil pět písmen (slabiky a slova s hláskou M), v matematice
počítal v oboru do tří.
Ve druhém pololetí v českém jazyce zvládá čtení probraných písmen a slabik, se slovy má potíže. Pomáhá
znázornění slabik obloučky, přesto chybuje, nesoustředí se až do konce věty. Větší problémy má v písemném
projevu, hlavně u psaní tvarově složitějších písmen. Předem se bojí, nechce psát, tvrdí, že to neumí. Odmítá moji
pomoc i radu, často pláče, trucuje, pak začne rychle psát, aby to měl za sebou. Zlobí se, když je opis nebo přepis
za domácí úkol. Velmi nejistý je při diktátu, většinou se zapojí až v průběhu diktování.
Největším úskalím je matematika. Početní operace v oboru do tří si pamatuje, v oboru do čtyř
a pěti hádá. U samostatné práce je schopen se soustředit 3 – 5 minut.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
54
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
V březnu chlapec chyběl ve škole čtyři týdny. Po nástupu do školy se jeho chování výrazně zhoršilo, často
plakal, odmítal pracovat, byl značně nesoustředěný a unavený, často se předváděl – válel se pod lavicí,
napodoboval zvířátka či chrápání. Začal se agresivně projevovat vůči spolužákům. Na napomenutí nereagoval.
V současné době se situace nepatrně zlepšila, ale přetrvává vzdor a negativismus. Motivace, stejně tak i důrazný
pokyn, se často míjejí účinkem. Vzdělávací program ZvŠ, i z důvodu krátkodobé koncentrace pozornosti
a instability, nezvládá. Pedagog doporučuje pedopsychiatrickou péči.
Školní rok 2001/2002 (druhá třída): Pedopsychiatrem nasazena medikace, ale bez efektu. Ve výuce je
vzdorovitý, agresivní, negativistický, učivo 2. třídy 1. čtvrtletí neplní. Největší nedostatky má v matematice.
Mechanicky jmenuje číselnou řadu do šesti, pojmům přirozených čísel nerozumí, nemá početní představy,
nedovede samostatně počítat ani dle názoru, slovním úlohám nerozumí. S velkými obtížemi se také potýká
v českém jazyce – nedaří se psát tvarově složitější grafémy, odmítá přepis, diktáty píše nahodile, co ho napadne
(pokud se zapojí). Nedostatky vykazují čtenářské dovednosti – zaměňuje písmena, slabiky i celá slova. Třídní
učitel navrhuje přeřazení na ZŠ speciální (dříve pomocnou).
Od ledna 2002, na základě psychologického vyšetření a se souhlasem zákonného zástupce, žák vzděláván dle
Vzdělávacího programu pomocná škola. Na konci 2. třídy ZŠ speciální (pomocné) hodnocen ve všech
předmětech jedničkami, přestup byl hodnocen jako optimální, chlapec zklidněn, učivem nepřetěžován.
Školní rok 2002/2003 (třetí třída): V prvním pololetí čte samostatně, plynule a s porozuměním, písmo má
úhledné, počítá přesně a pohotově, v učivu předmětu Věcné učení se orientuje. V tělesné výchově je obratný
a snaživý, úspěšný je v hudební výchově, kde zpívá, rytmizuje, s malou pomocí plní výtvarné a pracovní
činnosti. Výrazný regres ve vývoji třídní pedagog zaznamenává na konci třetího ročníku. Žák čte, píše a počítá
s pomocí, učivo zvládá částečně, zhoršena motorika, ve výchovách vyžaduje vedení.
Školní rok 2004/2005 (pátá třída): Postupně se zhoršující zdravotní a psychický stav chlapce, nezvládání učiva
v plné míře, vede ředitelství školy k rozhodnutí vzdělávat žáka dle IVP (leden 2005) – na základě doporučení
SPC a po dohodě s rodiči.
Školní rok 2005/2006 (šestá třída): Objevuje se stereotypní pohyb, zaznamenán regres v řeči, na kladené otázky
neadekvátně odpovídá – opakuje poslední slovo či slabiku, žádné písmeno si nevybaví, kresba je omezena na
čárání, s pomocí střihá papír, skládá a lepí, sám pracuje se stavebnicí, na obrazovém materiálu rozpozná domácí
zvířata, na sobě ukáže jednotlivé části těla apod. SPC doporučuje změnu vzdělávacího programu a navrhuje
zařazení žáka do třídy s rehabilitačním vzdělávacím programem.
Kontrolní psychologické vyšetření v červnu 2007 potvrzuje pásmo těžkého mentálního postižení. Vzdělávání
žáka dle IVP a Rehabilitačního vzdělávacího programu PŠ hodnotí jako adekvátní.
Školní rok 2008/2009 – II. pololetí (devátý rok školní docházky): Motorika – chůze velmi těžkopádná – nutný
dohled, na vycházky využíván vozík; na zemi s mírnou dopomocí mění polohy, s oporou vstane – přitáhne se
rukama, míčem hází bez nápřahu, ojediněle ho chytne, s motivací s ním koulí; manipuluje s různými předměty,
úchopy částečně přizpůsobuje velikosti a tvaru objektu – dlaňový, prstový, pinzetový, izolovaně používá
ukazováček; bere tkaničku, kolíky, po jednom listu otáčí leporelo i stránky v informačních letácích, jezdí
jezdcem po vytýčených drahách, s pomocí pracuje s modelovacími hmotami a papírem; procvičování
grafomotorických dovedností probíhá pouze za individuálního přístupu, s pedagogem zvládne body a různé čáry,
pokud pracuje sám, plochu papíru ihned začárá, úchop psacího náčiní válcový v pravé ruce.
Řeč/porozumění řeči, adaptivní chování: zpozorní na zavolání, reaguje na změnu intonace hlasu i pozdrav, za
zvukem se otáčí; rozumí jednoduchým pokynům („dej“, „sedni si“, „vstaň“); dle fotografií rozpozná členy
rodiny, sebe, některé spolužáky, předměty běžné potřeby a zvířata; verbálně se příliš neprojevuje, v kontaktu
s druhou osobou si dopomáhá gesty – nonverbálně vyjadřuje souhlas či nesouhlas, na pozdrav odpovídá
úsměvem, pokud má zájem o konkrétní pomůcku či hračku, ukáže na ni a vezme si ji; dle nálady vnímá nabízený
předmět a manipuluje s ním, se dvěma kostkami bouchá o sebe, na pokyn staví komín, jestliže jedna upadne
– nereaguje; přitáhne hračku na provázku, nasune kroužek na pevný hrot (po názorné ukázce); ve třídě se
orientuje, v budově školy hůře; dle slov pedagoga rád vybírá kamínky z písku, tleská a rytmizuje s nástroji
Orffova instrumentáře.
Sociabilita a citová oblast: aktuálně velmi apatický, do činností se musí motivovat, zdrženlivě se chová
k neznámým osobám, obavy má z kontaktu se psem.
Sebeobsluha a hygienické návyky: odkázán na pomoc druhé osoby, trvale v plenách, s asistencí si umývá
a utírá ruce; při oblékání a svlékání částečně spolupracuje, umí sundat čepici, s malou pomocí rozepne patent
a suchý zip, rozváže tkaničku; potravu ukousne, pomocí prstů jí na kousky nakrájené pečivo, oběd jí lžící
(nečistě), pije z hrnku.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
55
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Případová studie č. 2: chlapec 16;1 let MPS III. typu
Podklady pro šetření: spisová dokumentace klienta – osobní a pedagogická; součástí jsou zprávy z lékařských,
psychologických a speciálně pedagogických vyšetření, rozhodnutí o zařazení, přeřazení a vzdělávání žáka,
osobní a katalogové listy žáka, pedagogické hodnocení třídních učitelů ZŠ praktické (dříve zvláštní),
diagnostické záznamy, IVP, vysvědčení.
Metody: rozhovor s pedagogy, rozbor lékařských, psychologických, speciálně pedagogických a pedagogických
zpráv, rozbor diagnostických záznamů a vysvědčení.
Rodinná anamnéza:
Viz. výše - sourozenec
Osobní a školská anamnéza:
Dítě je z prvního těhotenství matky.
Prenatální, perinatální a postnatální období: rizikové těhotenství ukončeno v 36. týdnu, porod protrahovaný, po
porodu dítě čtyři dny v inkubátoru pod kyslíkem. Od raného věku v péči odborných lékařů – neurologa, foniatra,
pedopsychiatra, oftalmologa a kožního lékaře. U chlapce diagnostikován dětský atopický ekzém, nedoslýchavost
středního stupně.
Rozvoj motoriky se lehce opožďoval, řeč výrazněji. Z toho důvodu vyšetřen BEROU, která potvrdila sluchovou
vadu (levé ucho práh slyšitelnosti 30 dB, pravé 50 dB) – kompenzace sluchadly. U chlapce zjištěna také oční
vada – mírná dalekozrakost, korekce brýlemi.
Od pěti let v evidenci SPC a ve spádové MŠ individuálně integrován. Adaptace na nové prostředí probíhala velmi
špatně – chlapec více jak měsíc plakával, nezapojoval se do hry, kousal si nehty, stále vyžadoval přítomnost
matky. Kontakt s cizí osobou navazoval s velkými obtížemi, ojediněle spolupracoval, výrazná byla
psychomotorická instabilita, a to i přes nasazenou medikaci pedopsychiatrem. Pro školní rok 1997/1998
doporučen odklad školní docházky z důvodů celkového vývojového opoždění. V prosinci 1997 ve věku 6;7
kontrolně psychologicky vyšetřen - schopnost koncentrace pozornosti malá, objevují se prvky negativismu. Řeč
z důvodu mnohočetné dyslalie méně srozumitelná, slovní zásoba na úrovni čtyř let. Graficky napodobí čáru,
kolečko, čtverec. Figurální kresba postavy se nedaří, po opakovaném pokynu kreslí sluníčko. Psací náčiní drží
v levé ruce. Na žádost rodičů, i s ohledem na sluchovou vadu, navržen druhý odklad školní docházky.
Psychologické vyšetření zaměřené na posouzení vhodného typu školy se uskutečnilo v lednu 1999. Shledáno
zlepšení v oblasti sociability – nepláče, nedožaduje se matky, chlapce je však nutno neustále usměrňovat. V řeči
zlepšena srozumitelnost, mírně rozšířena slovní zásoba (na úroveň pěti let), větu nedokáže zopakovat. Malý
pokrok zaznamenán v grafickém projevu. Číselnou řadu zvládá do pěti, početní představa neutvořena, základní
barvy rozpozná. Diagnostikována je dolní hranice lehkého mentálního postižení, navrženo zařazení do
speciálního školství a vzdělávání dle Vzdělávacího programu zvláštní škola.
Školní rok 1999/2000 (první třída): V září nastupuje na ZŠ praktickou (dříve zvláštní). Adaptace probíhá bez
větších problémů, pláče pouze první dva dny. Během dne se výrazně projevuje psychomotorický neklid,
impulzivní jednání a velmi krátkodobé soustředění. Ve výuce i v sebeobsluze vyžaduje individuální dohled.
Neustále, bez zjevné příčiny, se bojí, odmítá sám chodit na toaletu. Velmi důrazně se domáhá zažitého režimu
v MŠ, tzn. po velké přestávce chce jít ven, kolem poledne se dožaduje oběda (ve výuce).
Za přímé účasti pedagoga se krátce soustředí. Problémy má se psaním, chybí mu zájem a trpělivost, je
podrážděný nebo naopak unavený. Patrně vlivem přetěžování učivem se u žáka objevuje koktavost. Stejné
příznaky pozorují rodiče doma při plnění domácích úkolů.
Od 1. listopadu 1999 žák se souhlasem zákonných zástupců přestupuje na ZŠ speciální (dříve pomocnou).
Školní rok 2000/2001 (druhá třída): Třídí velké a malé předměty s 2 – 3 prvky, skládá je dle barvy a tvaru, na
dvou obrázcích vyhledá shodné a odlišné prvky, rád pracuje se stavebnicí. V předmětu Psaní se upevňuje držení
psacího náčiní, učí se orientaci na řádku zleva doprava. Nácvik čtení probíhá pomocí globální metody. Osvojeny
jsou předpočetní vztahy a matematická řada do pěti, dle diktátu píše číslice. Zná základní své údaje (jméno,
bydliště), jmenuje členy rodiny, spolužáky, pedagogy. Hovoří v jednoduchých větách, na otázky odpovídá
jednoslovně. Školnímu režimu rozumí, ví, kdy je svačina, oběd, kdy nastupuje do družiny.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
56
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Školní rok 2003/2004 (pátá třída): Zařazen do Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy,
potvrzeno pásmo těžkého mentálního postižení.
Školní rok 2004/2005 (šestá třída): Koncentrace pozornosti max. deset minut. Žák napodobí různé čáry,
s individuálním vedením tvary písmen A, I, O i některé číslice. S dohledem vytvoří matematickou řadu 1 – 10,
rozliší plošné tvary – kruh, čtverec, trojúhelník, třídí známé obaly od zboží a základní barvy, dle pokynů ukáže
na předměty běžné potřeby a zvířata. Rozumí jednoduchým instrukcím, verbálně poděkuje, zvládá jednoduché
logopedické cvičení mluvidel. Ve třídě i v prostorách školy se orientuje.
Školní rok 2008/2009 – II. pololetí (desátý rok školní docházky): Motorika vykazuje značnou nekoordinovanost,
chůze je velmi těžkopádná, s dohledem zvládá shody v obou směrech, na zemi neobratně mění polohy, s oporou
vstává; k nejoblíbenějším činnostem patří hry s míčem – házení, chytání, koulení; příjemně se cítí v polohovacím
vaku, kuličkovém bazénu a při míčkové facilitaci; neobratně manipuluje s předměty, úchopy částečně
přizpůsobuje; grafomotorická cvičení s asistencí, silným fixem se procvičují čáry, bez dohledu plochu papíru
začárá.
Řeč/porozumění řeči, adaptivní chování: navazuje oční kontakt, usmívá se, zpozorní na zavolání i změnu
intonace hlasu; dle nálady reaguje na jednoduché a důrazné pokyny; dokáže se stydět i vzdorovat, jedním slovem
(„huhňavě) sdělit své přání, napodobit různé zvuky; ukáže na osobu, kterou má rád, chápe pojmy JÁ x TY, MNĚ
x TOBĚ; nelibost vyjadřuje především nonverbálním způsobem – odstrčením, změnou mimiky, boucháním do
nábytku, zklidní se u poslechu hudby či při rytmizaci s nástroji Orffova instrumentáře; vnímá svůj obraz
v zrcadle, na fotografiích rozpozná sebe, členy rodiny, spolužáky, pedagogy, předměty běžné potřeby, zvířata,
ovoce, zeleninu, ukáže na základní části těla; dobrá je orientace ve třídě, budově školy i zahradě. K oblíbeným
aktivitám patří dotykové terapie a canisterapie, se psem se mazlí, češe ho a krmí, ukazuje na jeho části.
Sociabilita a citová oblast: pozornost velmi krátkodobá, vhodné je střídání činností, jinak se zvýrazňuje
psychomotorický neklid, bouchá do dveří a má tendence odcházet ze třídy; když něco potřebuje, vyhledá
pedagoga.
Sebeobsluha a hygienické návyky: na toaletu odchází s pedagogem, s dopomocí si umývá a utírá ruce; při
oblékání pasivní, sám si stáhne čepici a vyzuje boty; u jídla a pití nutný dohled, má tendence se schovávat
s talířkem pod stůl a tam jíst, problémy má s polykáním rýže, jí lžící, často musí být dokrmován.
UKÁZKA PEDAGOGICKÉHO HODNOCENÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 (vysvědčení
– devátý rok školní docházky): Ve II. pololetí tohoto školního roku jsi rád chodil do školy a plnil zadané úkoly.
V hodinách rozumové výchovy jsme pokračovali v globální metodě čtení, poznávali jsme soubory hygiena,
ovoce, zelenina, zvířata, dopravní prostředky, rodina, potraviny. Obrázky jsme přiřazovali k fotografii či
stejnému obrázku. Za pomoci asistentky jsi skládal věty pomocí A nebo I. Cvičili jsme prostorovou orientaci ve
škole, třídě, šatně, tělocvičně, jídelně a na toaletě. Povídali jsme si o přírodě, změnách počasí, oblečení,
květinách, zvířatech. Seznamovali jsme se základními časovými vztahy – ráno, poledne, večer. Učili se
rozlišovat pojmy málo x moc x nic. Prováděli jsme jednoduchá logopedická cvičení, masáže a stimulace
mluvidel. Sebepozorovali se v zrcadle a identifikovali se s fotografií. V hodinách smyslové výchovy jsme
manipulovali s předměty odlišných povrchů, seznamovali se s pojmy teplý x studený, suchý x mokrý, lehký
x těžký. Pracovali jsme s interaktivní tabulí, kde jsme nejčastěji používali počítačové programy Altík, Gordiho
30 her, omalovánky. I v tomto roce u nás ve třídě probíhala canisterapie. S pejsky jsme si hráli, učili se poznávat
části jejich těla, soutěžili jsme s nimi, vodili je na vodítku, házeli jim balónky. V hodinách hudební výchovy
jsme poznávali hudební nástroje, zpěv lidových a dětských písní jsme doprovázeli nástroji Orffova
instrumentáře, v multisenzorické místnosti Delfín jsme poslouchali relaxační hudbu. V hodinách tělesné
výchovy jsme prováděli vycházky do okolí školy, lesa, na dětské hřiště, kde jsme cvičili obratnost. Máš rád hry
s míčem, umíš házet i chytat. V hodinách pracovní výchovy jsi na pískovišti stavěl bábovky, přemísťoval písek.
Pracovali jsme v keramické dílně, kde jsme hlínu váleli a vykrajovali libovolný motiv. Přeji Ti mnoho úsilí a píle
v dalším školním roce.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
57
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN
školní rok 2008/2009
Jméno a příjmení žáka:…………………………… nar.: …………………….….
Ročník/rok školní docházky: 10.
Třída:
Třídní učitel:
Asistent pedagoga:
Doporučení k IVP: SPC (jméno pracovníka)
… ………………………dne………………………..
IVP vychází ze schváleného učebního dokumentu: 15 988/2003-24 Rehabilitační vzdělávací
program pomocné školy a Individuální vzdělávací plán.
Podpis zákonných zástupců: …………………………………………………................................
IVP vypracoval: ……………………………………………………………………………………..
Ve ................... dne:
ředitelka
1. Vzdělávací cíle:
 rozvíjení poznávacích schopností, logického myšlení, paměti, pozornosti,
 vytváření početních představ,
 rozvíjení grafických schopností,
 rozvíjení psychických funkcí prostřednictvím smyslového vnímání,
 rozvíjení jednotlivých smyslových analyzátorů a jejich funkce,
 zdokonalení úrovně motoriky,
 rozvíjení schopnosti komunikace a verbálního projevu,
 zvyšovat samostatnost, soběstačnost a nezávislost,
 zdokonalování sebeobsluhy a péče o vlastní osobu,
 vytváření pracovních dovedností a návyků.
2. Metody a formy pedagogických postupů, využívané terapie, koncepty, programy:
Metody:
 metody slovní (vyprávění, vysvětlování),
 názorně demonstrační (předvádění a pozorování, práce s obrazem),
 pojmové učení ve spojitosti s alternativními a augmentativními komunikačními technikami (práce
s různým obrazovým materiálem, piktogramy, globální čtení, apod),
 dovednostně praktické (napodobování, manipulování, produkční metody),
 sociální učení (základy orientace v běžném životě, nejbližším okolí),
 aktivizující metody (situační, didaktické hry),
 komplexní výukové metody (frontální výuka, skupinová výuka, projektová výuka, individuální
a individualizovaná výuka).
Formy:
 vyučovací hodina (výklad nového učiva, opakování a fixování, hodnocení, kombinovaná),
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
58
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním



exkurze,
tematické vycházky,
výlet.
Terapie, koncepty, programy:
 canisterapie,
 muzikoterapie,
 psychomotorická terapie,
 dotykové terapie,
 míčková facilitace,
 orofaciální stimulace,
 aromaterapie,
 metoda Globálního čtení,
 metoda Veroniky Sherborne,
 metoda Dobrého startu,
 koncept Bazální stimulace,
 metoda Walter Strassmeier,
 program Wilbarger Brushing.
3. Materiální podpora:
 odborná literatura a časopisy,
 dětské časopisy, encyklopedie, obrazový materiál,
 pracovní listy,
 kompenzační a didaktické pomůcky,
 počítač a počítačové programy,
 využití moderního zařízení a vybavení (interaktivní tabule, multisenzorická místnost, vodní postel,
kuličkový bazén, keramická dílna, různé rehabilitační pomůcky – rehabilitační míče, válce, Over bally,
polohovací pomůcky, apod.),
 Orffovy nástroje a pomůcky k terapiím.
4. Časový rozvrh výuky v týdnu: 20 hodin týdně
5. Obsahové rozvržení učiva na školní rok 2008/2009
Smyslová výchova:
Rozvíjení zrakového vnímání:
 dodržovat zásady zrakové hygieny a bezpečnosti,
 skládání předmětů vedle sebe, na sebe, do krabice,
 vnímání velikosti, tvaru a polohy předmětů,
 řazení předmětů podle velikosti, rozlišování pojmů malý x velký, dlouhý x krátký,
 poznávání a třídění předmětů, diferenciační cvičení,
 přiřazování shodných plošných tvarů,
 třídění obrázků podle obsahu – květiny, ovoce, zvířata,
 skládání celků z částí,
 vyhledávání shodných barev a jejich řazení vedle sebe, pod sebe,
 cvičení směrové orientace – vlevo, vpravo, nahoře, dole,
 sebepozorování v zrcadle, napodobování pohybů učitele.
Rozvíjení sluchového vnímání:
 poznávání a rozlišování zvuků s využitím zrakové podpory (zvonek, bubínek, klíče...),
 sluchová cvičení bez využití zraku,
 nápodobování různých zvuků,
 poznávání hudebních nástrojů podle zvuku,
 experimentování s jednoduchými hudebními nástroji,
 rozlišování zvuků na ulici, v přírodě,
 rozvíjení smyslu pro rytmus, rytmická cvičení,
 poslech hudby různých žánrů,
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
59
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním

cvičení a hry, v nichž se uplatňuje spojení zvuků s pohybem.
Rozvíjení hmatového vnímání:
 využívat canisterapii (hlazení, česání, krmení, polohování),
 zařazování dotykových masáží,
 hlazení jemnými látkami, „míčkování“, „kartáčování“ apod. – navozování příjemných pocitů,
 poznávání předmětů hmatem s využitím zraku,
 manipulace s předměty odlišných povrchů (hladké x drsné, kulaté x hranaté),
 rozlišování vlastností (teplé x studené, lehké x těžké, suché x mokré, měkké x tvrdé),
 hry s vodou (přelévání, nabírání),
 třídění předmětů a přírodnin.
Rozvíjení čichového a chuťového vnímání:
 rozvoj čichové percepce – nádech nosem, výdech ústy, foukání,
 správné kousání, polykání potravin a pití nápojů,
 rozlišování a určování chuťových vlastností: sladký, slaný, kyselý, dobrý, nedobrý.
Prostorová a směrová orientace:
 orientace v prostoru – nahoře, dole, vpředu, vzadu,
 směrová orientace – řazení předmětů zleva doprava, nad x pod, na začátek x na konec,
 plnění jednoduchých příkazů – dej míč na stůl, pod stůl, vedle sebe.
Rozumová výchova:
Rozvíjení poznávacích schopností:
 procvičování orientace ve třídě, škole a v nejbližším okolí školy,
 znalost jmen spolužáků, učitele, asistenta,
 poznávání předmětů denní potřeby, zvířat a jejich zvuků,
 vztahy mezi lidmi – koho má rád, kdo má rád mne,
 vztahy mezi spolužáky – budeme si pomáhat,
 rozlišení – chlapci x děvčata, pan x paní,
 poznávání a rozlišování piktogramů, obrázků,
 poznávání základních potravin a jídel,
 sociální čtení – poznávání zboží dle obalu a běžně užívaných symbolů (WC, umývárna),
 práce na počítači se speciálně upravenou myší.
Rozvíjení komunikačních dovedností:
 zapojovat se do dění třídy, vytváření pocitu bezpečí, jistoty a kladných emočních situací,
 pochopení pojmů já x ty, můj x tvůj, mně x tobě,
 sdělení prosby, potřeby, pozdrav, poděkování, chování u stolu,
 práce s obrazovým materiálem, piktogramy,
 prohlížení dětských knížek, časopisů.
Řečová výchova:
 dechová cvičení,
 jednoduché průpravné logopedické cviky – cviky rtů, jazyka, nácvik správného dýchání, foukání,
napodobování zvuků,
 upevňování slovní zásoby, obohacování,
 motivace k slovnímu projevu,
 napodobování zvuků, hlasů zvířat.
Rozvíjení logického myšlení a paměti:
 manipulační činnost doprovázená pojmenováním a komentářem,
 orientace v čase (ráno, poledne, večer, v noci, snídaně, oběd, večeře),
 orientace na řádku, řazení obrázků, doplňování,
 pozorné sledování krátkého vyprávění, poslech hudby – prodlužování koncentrace pozornosti,
 chápání pojmů je x není, chci x nechci, mám x nechci.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
60
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Rozvíjení grafických schopností:
 rytmická cvičení – uvolňování paže, lokte, zápěstí,
 cvičení dlaní a prstů, tvoření špetky,
 manipulace s předměty různých velikostí a povrchů – procvičování úchopů,
 čmárání v pískovnici,
 spontánní kresba voskovkami, silným fixem,
 rovnání písmen do řádků.
Pracovní a výtvarná výchova:
sebeobsluha – oblékání a svlékání oděvu, obuvi, úklid na místo, udržování pořádku v osobních věcech,
hygienické návyky – používání WC, mýdla, procvičování samostatnosti u mytí a utírání rukou, čištění zubů,
používání kapesníku, stolování - samostatnost při jídle, správné kousání a žvýkání potravy, používání lžíce, úklid
stolu po jídle,
péče o okolní prostředí – úklid ve třídě, utírání prachu, sklízení ovoce na zahradě práce s různými materiály,
využívání tradičních a netradičních výtvarných technik – vybírání kamínků z písku, skládání kostek a ukládání
do stavebnice, krabice, tvarování kuliček z modelíny, keramické hlíny, práce s papírem - mačkání, trhání, lepení,
manipulace s tiskátky, práce s temperovou barvou – roztírání houbou, štětcem, zapouštění klovatiny, práce
s látkou – lepení apod.
Hudební a pohybová výchova:
 sluchová, dechová a hlasová cvičení – důraz na správné držení těla při dýchání,
 rytmizace říkadel,
 rytmická cvičení – Orffovy nástroje, různé ozvučené předměty, hra na tělo,
 hudebně pohybová cvičení – hry s říkadly, pohyb podle rytmických doprovodů,
 poslech různých žánrů hudby – poslech spojený s vnímáním rytmu a melodie, relaxační hudba.
Rehabilitační tělesná výchova:
rozvíjení hybnosti – ležení a otáčení na zemi, uvolňování končetin, šíjových svalů, stimulace pohybu v prostoru,
změny poloh; chůze do schodů a ze schodů, chůze po nakreslené čáře; jednoduché pohybové hry; cvičení
zaměřené na posílení jednotlivých svalových skupin; úchop a manipulace s různým náčiním a pomůckami,
pohyb s kinetickými a ozvučenými hračkami; pohybové činnosti v rytmu hudby; hry s míči - kutálení, kopání,
házení, chytání; činnosti zaměřené na uvolnění a zklidnění organismu - masáže, relaxace, pobyt v kuličkovém
bazénu; zařazování některých sezónních sportů - bobování, stavění sněhuláka, hry na dětském hřišti, turistika,
rozvíjení jemné motoriky – uvolňování horních končetin pomocí rytmických cvičení, masáží a hlazení, rozvoj
cíleného pohybu rukou, prstů, procvičování různých úchopů, manipulace s předměty,
rehabilitační cvičení – masáže zad, končetin, dlaní, plosek nohou, pobyt v kuličkovém bazénu, vodní posteli
a v multisenzorické místnosti (Delfínku), míčková facilitace, „kartáčování“, cvičení na rehabilitačních míčích,
s overbally.
6. Klasifikace, hodnocení žáka: slovní
7. Potřeba dalšího pedagogického pracovníka: není
8. Případné snížení počtu žáků ve třídě: není zapotřebí
9. Předpokládaná potřeba navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků
státního rozpočtu poskytovaných podle zvláštního právního předpisu: není
10. Závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření: viz dokumentace žáka
Připomínky a doporučení rodičů IVP:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
61
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Pan
XY
Lásková 38
Muchov
Důvěrné!
č. jednací:
vyřizuje: Mgr. P. J
dne
Ve Zlomově
Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
P, nar. 28. 10. 1992, bytem Lásková 38, Muchov
V evidenci: duben 1997
Datum a místo vyšetření: 8. 1. 2006, v SPC
Škola: ZŠ……
Třída: šestý rok školní docházky, Vzdělávací program PŠ – střední stupeň
Typ zdravotního postižení (dle §16 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání: mentální (těžké).
Vzdělávací program: Rehabilitační vzdělávací program pomocná škola.
Dle výše uvedeného zákona a vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných doporučujeme:
 docházku do školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
 vzdělávání dle IVP (§18);
 přítomnost asistenta pedagoga je nutná.
Platnost doporučení pro potřeby statistického výkaznictví od 1. 2. 2006 do 31. 8. 2010.
Prosíme o předání zprávy ZŠ.
psycholog SPC
ředitelka SPC
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
62
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
3 CYSTICKÁ FIBRÓZA
PhDr. Helena Chladová, Mgr. Tereza Tesařová
Charakteristika cystické fibrózy
3.1
Cystická fibróza (dále jen CF), dříve také mukoviscidóza, je jedním z nejčastějších vrozených dědičných
onemocnění. Je to nemoc chronická, v současné době dosud nevyléčitelná, ale léčitelná. Nemocní potřebují
trvalou péči a pomoc nejen rodiny a zdravotníků, ale i širšího okolí. Proto je třeba, aby o podstatě nemoci
a o problémech, které jsou s ní spojeny, vědělo i okolí nemocného. CF se může projevit kdykoliv během života
(nejčastěji však v prvním roce věku dítěte). Projevuje se opakovanými infekcemi dýchacích cest,
neprospíváním (špatným přibýváním na váze), dále vysokým obsahem solí v potu a u 98 % dospělých
mužů i neplodností. Nemoc může být provázena dalšími projevy a komplikacemi, které mohou její obraz měnit
a ovlivňovat její průběh.
3.1.1
Co se děje v organismu nemocných CF?
CF je dědičné onemocnění způsobené mutací určitého genu. Tento defektní (změněný) gen vede k nedostatečné
tvorbě a funkci bílkoviny, která se nazývá CFTR protein a která reguluje průchod iontů chloru (Cl-), sodíku
(Na+) a bikarbonátu (HCO3-) obalem buněk. Na všech sliznicích nemocných CF je pro poruchu funkce CFTR
bílkoviny omezeno vylučování Cl- a zvýšeno vstřebávání Na+. To se projeví zejména v dýchacích cestách,
v trávicím ústrojí (ve slinivce břišní), v játrech a v pohlavním ústrojí. V dýchacích cestách se tvoří místo čiré
tekutiny omývající řasinkový epitel vazký a hustý hlen, který pevně lpí na stěnách sliznice, omezuje pohyb
řasinek a hromadí se v dýchacích cestách. Stejné změny se dějí i na sliznicích ostatních orgánů, jejichž vývody
může vazký hlen ucpávat. Jeho hromadění a konzistence narušují normální funkci orgánů a jsou příčinou většiny
klinických příznaků CF. Jiná situace je v potních žlázách. Ty produkují až pětkrát slanější pot než u zdravých
osob.
3.1.2
Jak častá je CF?
Cystickou fibrózu má jedno z 2 500 – 4 000 narozených dětí. To znamená, že se v České republice narodí každý
rok asi 32 – 46 dětí s CF. Každý 26. jedinec u nás je nosičem mutace genu pro CF. Je tedy poměrně vysoká
pravděpodobnost, že se dva nosiči setkají – stane se to přibližně v každém 676. partnerství. Takový pár pak má
25% riziko, že bude mít nemocné dítě. Nesporně všechna onemocnění nejsou správně diagnostikována a zcela
určitě žije mezi námi mnoho nemocných s CF, kteří jsou léčeni pod jinou diagnózou. V České republice je
v současnosti diagnostikováno přibližně 600 nemocných a předpokládá se, že počet všech nemocných se blíží
k 1 000. Na podzim 2009 byl zahájen celoplošný screening novorozenců a naprostá většina nemocných dětí je
nyní diagnostikována přibližně do konce šestinedělí.
3.1.3
Příznaky CF
Příznaky nemoci a jejich závažnost se u jednotlivých nemocných velmi liší. Postižení dýchacího ústrojí,
projevující se především opakovanými infekcemi, je přítomno prakticky u všech nemocných s CF, může se však
projevit kdykoli v průběhu života - někdy to bývá záhy po narození, jindy až v dospělosti nebo kdykoli mezi
tím. Příznaky poruchy trávení, způsobené nedostatečným vylučováním trávicích enzymů, jsou přítomny pouze
u 80 – 85 % nemocných. Nedostatečná tvorba těchto enzymů nemusí vždy být přítomna od kojeneckého období,
ale může se rozvinout v pozdějším věku. U 10 % novorozenců s CF se projeví onemocnění hned po porodu
mekoniovým ileem, což je ucpání střev hustým sekretem. Vysoký obsah solí v potu má 99 % nemocných, 98 %
dospělých mužů je neplodných.
Je důležité vědět, že postižení dýchacího a zažívacího ústrojí spolu úzce souvisejí a ovlivňují se. Nemocný se
závažnými respiračními projevy má menší chuť k jídlu, špatně tráví potravu a nepřibývá či dokonce ubývá na
váze. Nemocný, který z jakéhokoli důvodu trpí špatným stavem výživy, se hůře vyrovnává s infekcí a jakýmkoli
problémem, postihujícím dýchací ústrojí. Je tedy třeba dbát nejen na to, aby se dítě s CF zbytečně nesetkávalo
s infekcí a aby dobře pečovalo o hygienu svých dýchacích cest, ale i na to, aby bylo v co nejlepším stavu výživy.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
63
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Stručný přehled možných příznaků CF
Dýchací ústrojí:
Obecné příznaky: Kašel (dráždivý nebo s vykašláváním hlenu), zrychlené, ztížené dýchání, dušnost, zastřený
hlas, ucpaný nos, soudkovitý hrudník, paličkovité prsty.
Onemocnění postihující dýchací cesty: Opakované záněty vedlejších nosních dutin. Nosní polypy. Opakované
nebo chronické záněty průdušek – bronchitidy. Opakované záněty plic – pneumonie.
Trávicí ústrojí:
Obecné příznaky: Neprospívání (většinou pří normální chuti k jídlu), velké bříško a relativně tenké končetiny,
porucha růstu, objemné páchnoucí stolice, plynatost, bolesti břicha, žluté zbarvení kůže a bělma u postižení jater.
Onemocnění postihující trávicí ústrojí: Porucha zevní sekrece slinivky břišní. Opakované záněty slinivky.
Cukrovka. Mekoniový ileus (u novorozence). Distální intestinální obstrukční syndrom (ucpání střeva
zahuštěným obsahem). Výhřez konečníku. Striktury střeva. Jaterní postižení někdy vedoucí až k cirhóze.
Žlučníkové kameny. Gastroezofageální reflux.
Potní žlázy:
Nápadně slaný pot. Metabolický rozvrat (šok) při vyšších ztrátách solí potem.
3.1.4
Průběh a prognóza
Průběh onemocnění bez zavedené léčby přináší časté exacerbace respiračních infekcí, postupnou ztrátu funkční
plicní tkáně se selháváním dýchání, neprospívání, podvýživu, rozvoj cirhózy jater, diabetu, osteoporózy.
Průběh onemocnění se zavedenou léčbou: Cílem léčby je oddálení rozvoje komplikací a udržení co nejlepšího
stavu funkce plic a dobrého stavu výživy. Střední věk přežití je v současné době ve vyspělých státech okolo 37
let.
3.1.5
Léčba
CF je chronická nemoc, kterou je třeba léčit trvale, neboť zatím ještě neexistuje metoda, která by ji vyléčila.
Cílem léčby je udržet nemocného a především jeho plíce a dýchací cesty co nejdéle v dobrém stavu. Moderní
léčba CF je označována za agresivní. To znamená, že používá velkého množství léků a často ve vysokých
dávkách. Zásadně má rodina dítěte s CF vést tak normální život, jak jen jí to nemoc dítěte dovoluje. Hojný pobyt
a pohyb na „čerstvém“ vzduchu je pro dítě s CF ještě důležitější než pro zdravé dítě. Sport slouží jako pomoc
v očišťování dýchacích cest (protože podporuje odkašlávání) i k posílení svalů a tělesné kondice. Je prokázáno,
že děti, které jsou tělesně zdatnější, mají mnohem lepší vyhlídky než děti nevýkonné.
3.1.6
Léčení onemocnění dýchacího ústrojí
Léčení infekcí dýchacích cest spočívá především v podávání antibiotik. U dětí s CF se s léčbou antibiotiky
začíná podstatně dřív a podávají se déle a ve vyšších dávkách než u zdravých dětí. U nemocných s CF je třeba
zasáhnout okamžitě, aby infekce a zánět nemohly udělat na plicích nenapravitelné změny. Často se antibiotika
nasazují i u virových infekcí, na které přímo neúčinkují. Pomáhají však v zárodku vymýtit bakteriální infekce,
které na virózy bezprostředně navazují.
Pro nemocné CF je typické riziko osídlení plic několika specifickými bakteriemi, které se neusidlují v dýchacích
cestách zdravých lidí a nejsou pro ně ani nebezpečné. Ve skupině nemocných CF však hrozí riziko epidemie
těmito bakteriemi, a proto jsou od sebe jednotlivé skupiny pacientů i jednotliví pacienti striktně separováni
a ošetřování zcela odděleně (v jiné místnosti a v jiný den), a to jak při ambulantních kontrolách, tak při nutnosti
hospitalizace. Při náhodném setkání CF nemocných je doporučeno dodržovat vzdálenost minimálně na délku
natažené paže dospělého člověka. Vzájemné potkávání mezi pacienty se však velmi nedoporučuje a veškeré
společné aktivity nemocných jsou proto vyloučené.
Bakterii Pseudomonas aeruginosa („pseudomonáda“) se velmi dobře daří ve vlhkém prostředí, zejména ve
vodě, která je nějak znečištěna lidmi, a dále v půdě. Může se množit všude, kde je vlhko a minimálně pokojová
teplota. Zdrojem této bakterie mohou být např. sifony vodovodních zařízení či WC, nedostatečně chlorované
bazény, odpařovače na ústředním topení, zubařské vrtačky apod. Do vzduchu se mikrob dostane v okamžiku,
kdy vznikne aerosol, to znamená, že se vytvoří velice jemné vodní částice, které okem nepostřehneme, např.
pustíme-li do výlevky vodu nebo spláchneme-li WC. V drobných kapičkách vody se pseudomonáda dostane do
vzduchu a nemocný s CF ji může vdechnout. Ve vzduchu však dlouho nevydrží a zahyne. U nemocných
s chronickou infekcí této bakterie se zahájí po prvním pokusu o zlikvidování mikroba „běžnými prostředky“
léčba antibiotiky do žíly (intravenózně čili i.v., „ívéčka“), podávanými po dobu 14 dní každé tři měsíce. Tato
léčba se při chronické pseudomonádové infekci opakuje pravidelně čtyřikrát ročně i v případě, že stav
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
64
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
nemocného je dobrý a nemocný nevykazuje projevy infekce. V mezidobí mezi i. v. léčbou pacienti denně
inhalují navíc inhalační antibiotika.
Nejobávanější bakterie z komplexu Burkholderia cepacia („cepácie“) mohou způsobovat těžkou infekci,
bývají rezistentní na většinu dezinfekcí a antibiotik a nejčastější z jejích forem je kontraindikací k zařazení na
transplantaci plic. Nemocný s CF se bakterií může infikovat ze zevního prostředí nebo kontaktem s jiným
nemocným. Při jejím prvním záchytu se okamžitě zahájí pokus o zlikvidování infekce intravenózní léčbou
antibiotik. Chronická infekce se vzhledem k rezistenci na antibiotika neléčí opakovaným pravidelným
podáváním antibiotik. Léčba se ponechává pouze na akutní zhoršení projevů trvalé infekce.
Každodenní domácí léčebnou péčí je snaha o udržení průchodnosti dýchacích cest – hustý hlen je třeba
zkapalnit, aby mohl být vykašlán a plíce se udržovaly „čisté“. Ředění hlenu se provádí inhalacemi léků, které
se tak dostanou přímo na místo, kde mají účinkovat, tedy do jemných průdušinek nebo až do plicních sklípků.
Dobrou techniku inhalací učí nemocné i jejich rodiče ihned po stanovení diagnózy fyzioterapeut a poté ji
pravidelně kontroluje a upravuje podle věku a zdravotního stavu nemocného. Formou inhalací se podávají léky
zřeďující hlen (mukolytika), antibiotika, léky rozšiřující průdušky (bronchodilatancia) a protizánětlivé léky,
především kortikoidy.
Léčebná rehabilitace zahrnuje dechovou fyzioterapii a pohybovou léčbu. První má bezprostřední,
většinou expektorační (odhleňovací) efekt. Druhá slouží k postupné adaptaci organismu na tělesnou zátěž
a projevuje se zlepšováním fyzické kondice i celkové odolnosti.
U nemocných s těžším postižením, kde plíce nedokáží plně okysličovat krev, se přistupuje k domácí kyslíkové
terapii. Provádí se pomocí tzv. koncentrátorů kyslíku (fungují na elektrický proud a „vyrábí“ kyslík z okolního
vzduchu) nebo pomocí kapalného kyslíku dodávaného domů pravidelně v lahvích (s možností naplnit si menší
cestovní lahev). V pokročilých stadiích nemoci, kdy selhává předchozí soustavně prováděná léčba a stav
nemocného se zhoršuje natolik, že není naděje, že by žil déle než 1 – 1,5 roku, se rozhoduje o řešení této závažné
situace možností zařadit pacienta na čekací listinu k transplantaci plic.
3.1.7
Léčení onemocnění zažívacího ústrojí
Léčení spočívá v úpravě stravy (v dodržování vysokokalorické diety), v podávání pankreatické substituce (tj.
v náhradě chybějících enzymů slinivky břišní), vitamínů a v léčení případných komplikací.
Strava dítěte i dospělého s CF musí být plnohodnotná, má obsahovat o 40 – 50 % více energie (kalorií) než
strava zdravého jedince téhož věku. 45 % kalorického příjmu přitom mají hradit tuky, jejichž výhodou je, že
v malém objemu dodají maximum energie. Nemocní CF jedí obvykle šestkrát denně. Pokud se nemocnému
nedaří přijímat dostatečné množství kalorií a nepřibývá či dokonce ubývá na váze, dostává navíc podpůrné
přípravky enterální výživy (nejznámější Nutridrink) obsahující základní složky potravy ve zjednodušené
– jakoby již natrávené – formě, obohacené vitamíny a stopovými prvky.
Pokud se stav výživy ani touto cestou neupraví, přistupuje se k méně příjemným možnostem jako je výživa tzv.
nazogastrickou sondou, tj. sondou, kterou se nemocnému dítěti večer zavede nosem do žaludku
a kterou mu pak v průběhu noci kape do žaludku výživný roztok. Dalším způsobem je sonda, která se malou
operací zavede břišní stěnou přímo do žaludku. Nazývá se perkutánní endoskopická gastrostomie, zkráceně
PEG. Tato sonda se přichytí ke kůži, uzavře patentním závěrem a během dne zůstává uzavřena. Večer se uzávěr
otevře a napojí se na něj hadička, kterou celou noc kape pomocí pumpy výživný roztok přímo do žaludku nebo
do střeva.
Před každým jídlem užívají nemocní CF tzv. pankreatickou substituci (náhradu enzymů slinivky břišní). Enzymy
je třeba brát ke každému jídlu s výjimkou čistého ovoce.
I při dostatečné substituční léčbě je nutno dětem s CF dodávat vitamíny, které jsou rozpustné v tucích, tedy
vitamín A, D, E a někdy i K.
Nemocní CF nesmí zapomínat na dostatečný přísun tekutin (nejméně 2 litry denně) i solí, hlavně v horkém
počasí. Jinak hrozí rozvrat vnitřního prostředí či zahuštění střevního obsahu a žluči a zhoršení uvolňování hlenu
z dýchacích cest. Je dokázáno, že děti s CF špatně odhadují svou potřebu tekutin. Při zvýšeném pohybu zejména
v teplém počasí je třeba děti s CF vysloveně nutit k příjmu tekutin.
Součástí léčby jsou také preventivní opatření dodržovaná v domácnosti (popsaná podrobně v následující kapitole
Specifika domácí péče u nemocného CF) a opatření mimo rodinu, mezi něž patří nedoporučení k návštěvě
kolektivních dětských zařízení (kromě předškolního roku) a omezení používání prostředků hromadné dopravy
a návštěvy uzavřených prostor s větší koncentrací lidí (jako jsou kina, divadla) v době zvýšeného výskytu
virových infekcí dýchacích cest.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
65
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
3.2
Specifika domácí péče u nemocného s CF
Rodina s dítětem s CF žije stejně jako rodiny se zdravými dětmi, s tím rozdílem, že musí do svého denního
programu včlenit úkony spojené s léčbou dítěte a určitá, zejména hygienicko epidemiologická omezení.
Řada rodin zvládá rodinný život včetně aktivního trávení volného času skloubit s nemocí dítěte. Míra
omezení záleží primárně na závažnosti průběhu onemocnění u konkrétního dítěte, na jeho aktuálním zdravotním
stavu a v neposlední řadě také na přístupu rodiny k nemoci jejího člena, dítěte.
„Den s CF“ začíná prozaicky – rodič jde jako první spláchnout toaletu (vždy s přiklopeným víkem), eventuálně
i „onu“ místnost vyvětrat. Pak jde ošetřit ostatní odpady a vlhká místa v bytě dezinfekcí s chlórem (Savo,
Chloramin), neboť pouze ty spolehlivě ničí bakterie pseudomonády a cepácie.
Poté rodiče chystají dětem vysokokalorickou snídani a svačinu do školy a připravují dítěti inhalátor. Děti
nemocné CF obvykle nejedí rády nebo dokonce trpí nechutenstvím. Připočteme-li, že takto nemocné dítě má
sníst o polovinu více, než jeho zdravý vrstevník, vychází nám dlouho trvající dohled nad tím, aby se dítě co
nejlépe nasnídalo. Ke každému jídlu dostává dítě trávicí enzymy v kapslích v množství odpovídající snědenému
jídlu. Ráno také dítě dostane vitamíny potřebné doplňovat u CF (rozpustné v tucích, tedy A, D, E, K), případně
další léky jako jsou antibiotika a probiotika.
Samotná inhalace (jedné inhalované látky) zabere přibližně 20 minut, u nejnovějšího typu inhalátoru,
který nehradí pojišťovna a stojí přes dvacet tisíc korun, méně. Poté následuje dechová rehabilitace s flutterem
/čti flatrem/ (nebo acapellou /čti akapelou/) a případně další dechová a kondiční cvičení trvající odhadem do půl
hodiny. Z pohybových aktivit vhodných pro odhlenění se doporučuje zejména skákání na trampolíně nebo
hopsání na gymbalónu. Rodiči pak zbývá ještě připravit inhalátor a dechové pomůcky na odpolední inhalaci.
Inhalátor, tedy jeho část zvaná nebulizátor (tj. ta, kterou dítě dává do úst a v níž je nalita inhalovaná látka)
a ostatní pomůcky je třeba po každé inhalaci vyčistit, vydezinfikovat varem nebo použitím parního sterilizátoru
a uložit tak, aby nejlépe vyschly dosucha. Tato příprava zabere do půl hodiny.
Ve škole rodič zprostředkovaně přes paní učitelky monitoruje, jak dítě svačí, zda bere k jídlu
odpovídající množství enzymů a jak je postaráno o hygienická pravidla v souvislosti s rizikem infekce
bakteriemi. Na oběd dítě buď dochází do školní jídelny a dohání zvýšenou potřebu kalorií dalšími „chody“, nebo
chodí na vysokokalorický oběd domů.
Odpoledne čeká dítě kromě odpolední svačiny další inhalace s dechovou rehabilitací (rodič opět zajišťuje péči
o inhalátor). Většina dětí inhaluje odpoledne navíc lék Pulmozyme, po kterém následuje pauza v trvání jeden
a půl až dvě hodiny a teprve poté následuje dechová rehabilitace.
K večeru by mělo dítě stihnout večeři, třetí inhalaci s rehabilitací (ne těsně před spaním, aby jej v noci
nedráždilo ke kašli) a nejlépe také druhou večeři.
Poslední člen rodiny, který zůstane vzhůru, dokončí denní koloběh života rodiny dezinfekcí toalety a odpadů,
aby v nich mohl pomocník chlór likvidovat přes noc zákeřné bakterie...
V určitých případech může probíhat v domácím prostředí také intravenózní léčba dítěte antibiotiky
(takzvaná „ívéčka“). Děti, které mají plíce osídlené pseudomonádou, chodí každé tři měsíce na čtrnáctidenní
přeléčení vysokými dávkami nitrožilně podávaných antibiotik do nemocnice. Pokud to schválí lékař a jsou-li
rodiče zdatní, může tato léčba probíhat i doma. V nemocnici zavedou dítěti kanylu a rodič zajišťuje sterilní
podávání antibiotik podle indikace lékařem (obvykle třikrát denně). V případě potřeby výměny kanyly dojede
rodič s dítětem do domluveného zdravotnického zařízení. Během této doby zůstává většina dětí doma s klidovým
režimem, ale některé docházejí do školy s přihlédnutím k určitým omezením daným zavedenou kanylou
a připadnou větší únavou dítěte způsobenou podávanými antibiotiky.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
66
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
3.2.1
Kompenzační a rehabilitační pomůcky
Děti s CF nepotřebují specifické pomůcky pro školní výuku. Z pomůcek pro vzdělávání jim mohou posloužit
- stejně jako jiným dětem - různé pracovní sešity či cvičebnice pro případ, že zameškávají ve škole a je potřeba,
aby si doplnily chybějící učivo v mimoškolním čase. Děti s CF však používají denně rehabilitační pomůcky pro
dechovou rehabilitaci a kondiční cvičení.
Mezi pomůcky denní potřeby u dětí s cystickou fibrózou patří zejména inhalátor a pomůcky k dechové
fyzioterapii flutter, případně acapella.
Od zdravotní pojišťovny dostává nově diagnostikované dítě inhalátor Pari Boy. Později řada dětí
dostává lék Pulmozyme (ředí lépe hnisavý hlen v dýchacích cestách), který se inhaluje na výkonnějším
(a bohužel také větším a těžším) inhalátoru Pari Master. Značná část rodin si pořizuje na vlastní náklady
s příspěvkem od Klubu nemocných CF nejmodernější inhalátor Pari eFlow /čti íflou/, který je rychlejší, malý,
skladný a funguje i na tužkové baterie.
U všech typů inhalátoru se po každé inhalaci čistí a dezinfikuje část zvaná nebulizátor vyrábějící
z tekutého léku „mlhu“, kterou nemocný vdechuje. Tuto součástku drží nemocný v ústech a je proto nezbytně
nutné dbát na její dezinfekci. Při neprovádění dezinfekce vdechuje nemocný zpět do plic bakterie, které se mohly
pomnožit na neošetřené pomůcce.
Čištění nebulizátoru se provádí omytím v teplé tekoucí vodě. Dezinfekce se provádí nejčastěji varem po dobu
patnácti minut v horké vodě, nebo za použití domácího parního sterilizátoru (parní sterilizátor kojeneckých
lahví). Po dezinfekci je třeba pomůcky nechat důkladně vyschnout a uložit na bezprašné čisté místo.
Pomůcka k dechové fyzioterapii flutter (příp. acapella) se používá po každé inhalaci. Dechová cvičení,
při nichž se různými technikami fouká do těchto pomůcek, umožňují posouvání zředěného hlenu dýchacími
cestami vzhůru tak, aby hleny mohly být odkašlány („hlen ven“). Také tyto pomůcky se pravidelně dezinfikují.
Dalšími pomůckami používanými k lepšímu odkašlání hlenu jsou trampolína, gymbalón nebo různé dechové
trenažéry.
fotky inhalátorů, nebulizátorů a flutteru s acapellou budou dodány
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
67
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
3.3
Specifika posuzování SVP u CF
Děti s CF navštěvují školské zařízení většinou v režimu, který je identický s režimem dětí zdravých.
Školní příprava začíná vlastně již v předškolním věku – v mateřské škole, resp. v jejím posledním roce, který je
velmi důležitý pro zdárné nastartování úspěšné školní kariéry dítěte s CF. Tento fakt vlastně platí obecně, ale
u dětí s CF zvláště, protože běžná docházka do MŠ se u nich z důvodu nežádoucího kontaktu s infekcí spíše
nedoporučuje. Zážitek práce v kolektivu a pod vedením dospělého a pravidelný kontakt s vrstevníky je tedy
u nich spíše výjimkou. Proto, je-li dítě v dobrém stavu výživy a nestůně-li častými infekcemi dýchacích cest, by
mělo rok před nástupem do první třídy předškolní přípravou v MŠ projít, alespoň na dopolední program.
Léčebně rehabilitační režim, který dítě s CF musí dodržovat, se dotýká provozu mateřské školy zvláště
v ohledu hygienickém. Je třeba, aby jej učitelky znaly a věděly, co a jak zařídit a jak uspořádat podmínky ve
třídě s ohledem na nemocné dítě.
Ústředním požadavkem hygienického režimu v kolektivním dětském zařízení je potřeba zajištění dezinfekce WC
a umývárny ráno před příchodem dítěte do MŠ.
Při zaměstnáních v MŠ je doporučeno vyhýbat se prací s cibulí (uvádí se, že v zahnívající cibuli se
vyskytuje cepácie) a se zeminou obecně (zasazování květin, jejich ošetřování, setí semínek, apod. v rámci
výchovných zaměstnání). Úzkostlivější rodiče nesouhlasí ani s tím, aby dítě docházelo na keramiku, i když zde
snad žádné nebezpečí pro dítě nehrozí.
Problémy s trávením a nechutenstvím, které se hojně vyskytují u dětí s CF, představují další okruh, který je třeba
v MŠ ošetřit a dbát na něj. Učitelka MŠ dává dítěti s CF před každým jídlem trávící enzymy a k tomu potřebuje
vědět, kolik kapslí má dítě ke kterému jídlu dostat.
Starost rodičů o vydatnost jídla by měla být „jištěna“ možností přinášet si do MŠ po dohodě s učitelkou jídlo
navíc, např. oblíbené jogurty, tučnější sýry, ochucené tvarohy, šunku, apod.
Plavání v bazénu s dobře chlórovanou vodou v rámci MŠ není pro děti s CF zakázáno, ale je třeba opět
dodržovat určitá pravidla – dítě by mělo rychle projít sprchami (ev. navíc s rouškou) a nezdržovat se zde, mělo
by se chránit prochlazení víc než děti zdravé a mělo by pobyt a pohyb ve vodě regulovat samo na základě toho,
jak se cítí, jak mu stačí síly.
Saunování je pro děti s CF přímo zakázáno, mohlo by je ohrozit na životě vzhledem k velkému úbytku soli
potem, a tím rozvrácením iontové rovnováhy v organismu.
Posuzování školní zralosti u dětí s CF se neděje plošně – tj. ne každé dítě s CF musí projít psychologickým
vyšetřením.
O tom, zda dítě nastoupí nebo nenastoupí „v termínu“ do první třídy, spolurozhodují v podstatě tři ukazatele
– tělesná, fyzická zdatnost a zralost, stav základního onemocnění (frekvence infekcí dýchacích cest, úroveň
plicních funkcí) a psychologická a sociální zralost. Posouzení školní zralosti je tak výslednicí pohledu rodičů,
učitelky MŠ a případně psychologa (logopeda), který s dítětem dlouhodoběji pracuje nebo realizuje jednorázové
vyšetření školní zralosti s použitím standardních testových metod.
Úroveň schopností u dětí s CF bývá často vlivem systematické péče rodičů kvalitní ve složce poznávací
– informace, slovní zásoba. Naproti tomu sociální, emoční zralost a úroveň spolupráce bývají v porovnání se
stejně starými zdravými dětmi horší (méně kontaktů s vrstevníky, větší fixace na rodinu, obtížnější adaptace na
změny).
S nástupem dítěte do první třídy se výrazně mění jeho postavení. Hru vystřídá systematická práce
v podobě cíleného vzdělávacího procesu. Navíc je požadován výkon (a to jak školou, tak rodiči), který je
hodnocen, a jeho prostřednictvím jsou žáci posuzováni jako horší nebo lepší. Toto srovnávání začínají děti velmi
rychle vnímat a má vliv na prožívání vlastního sebeobrazu a na prožívání sebe sama.
Při nástupu do školy doporučujeme rodičům dítěte s CF, že je třeba uvědomit vedení školy (písemně) a třídního
učitele/učitelku dítěte o tom, že je dítě nemocné a jaká má omezení.
Doporučuje se, aby rodič dítěte s CF na první schůzce rodičů informoval také rodiče ostatních
spolužáků o onemocnění dítěte a jeho projevech. To je důležitý krok hlavně z toho důvodu, že dítě s CF trpí
často kašlem nebo prostě musí vykašlat hustý, vazký hlen, který ho dráždí v dýchacích cestách. Kašel by nemělo
potlačovat a platí jednoznačné doporučení – „hlen ven“. Stává se, že v případě neinformování se spolužáci od
kašlajícího dítěte odtahují z obavy, aby je nenakazilo. Děje se to často na rozumné doporučení rodičů, které je
neseno správnou úvahou o ochraně vlastního dítěte před infekcí. Často je to pak první krok ze strany třídního
kolektivu k vyloučení dítěte s CF ze svého středu. Sdělení rodičům spolužáků o tom, že kašel dítěte s CF není
pro jejich děti ohrožující, je proto zásadní.
Druhou věcí, kterou doporučujeme vyučujícím, je v rámci třídnické hodiny uspořádat povídání – besedu
s dětmi o CF. Dítě si přinese pomůcky, které běžně denně používá, aby mohlo fungovat ve škole a v životě
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
68
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
a porozpráví o tom, co musí všechno vykonat pro své zdraví a pro to, aby se mohlo účastnit školy a dalších
aktivit. Tento exkurz lze zrealizovat však jen se souhlasem dítěte samotného a připadá v úvahu spíše v mladším
školním věku, kdy je dítě ještě přirozeně sdílné a neostýchá se hovořit otevřeněji o tom, čím je „výjimečné“. Je-li
dítě diagnostikováno později, což se také někdy stává, je v pubertálním období již většinou takové věci
nenakloněno a o jeho onemocnění ví více pouze jeho nejbližší kamarádi.
Co se týká průběhu vyučování, je třeba mít na paměti, že dítě s CF mívá často problémy se
soustředěním, ruší ho téměř stále přítomné dráždění ke kašli nebo přímo kašel jako takový. Mělo by také
v zájmu zbavování se hustého hlenu, který je živnou půdou pro bakterie způsobující záněty dýchacích cest,
odkašlávat a vyplivávat hlen do papírových kapesníků. To vše negativně ovlivňuje pozornost a některé další
kognitivní funkce jako je krátkodobá paměť, složka úchovnosti dlouhodobé paměti, kvalita zrakového
a sluchového vnímání. Kašel a vše kolem jeho ošetření také vede k větší unavitelnosti a vyčerpanosti centrální
nervové soustavy u dítěte s CF, takže jeho „nasazení“ v průběhu hodiny i dále v průběhu celého vyučování může
významně kolísat.
Některé děti s CF se stydí kašlat a hlavně plivat hlen do kapesníku před spolužáky. Doporučuje se proto,
aby měly místo pokud možno v řadě u dveří nebo prostě poblíž východu ze třídy na chodbu tak, aby mohly
kdykoli ze třídy odejít, odhlenit a odkašlat venku. Místo u dveří je také „strategicky“ výhodné proto, že děti s CF
někdy potřebují častější návštěvu WC. Týká se to zvláště velké potřeby nebo prostě jen uvolnění plynů, které
vznikají v průběhu trávení a které páchnou intenzivněji, než je tomu u zdravého člověka. I toto se může následně
stát důvodem posměchu spolužáků nebo i důvodem šikany.
Doporučuje se také, aby děti měly dovoleno dojídat svačinu ještě začátkem vyučovací hodiny, protože
to často v průběhu přestávky nestíhají. Měly by mít možnost také se kdykoli napít. Pitný režim je velmi důležitý
z důvodu ředění hustého sekretu v dýchacích cestách, i z důvodů prevence dehydratace a rozvratu metabolismu
způsobené ztrátami solí.
Mezi skupinou nemocných CF se stejně jako ve zbytku populace vyskytují děti se specifickými poruchami učení
ve smyslu dyslexie, dysorthografie, dyskalkulie. U nich se pak ovšem všechny výše zmíněné vlivy na příslušné
kognitivní funkce nejen sčítají, ale rovnou násobí, takže dítě s CF, i lehkým průběhem dysporuch a navíc ještě
s indispozicí ADHD, je třeba vnímat jako adepta na integraci par excellence.
Děti s CF vzhledem ke své náchylnosti k infekcím dýchacích cest - a to někdy i v rámci prevence (např.
chřipkové období) - často absentují. Jsou-li v domácí péči, pak je prospěšná domluva rodiče s vyučujícím
ohledně úkolů a nově probírané látky s možností např. elektronického zasílání v dohodnutých intervalech. Děti
někdy mohou ve škole využít i nošení roušky pro ochranu před infekcí, ale toto řešení je pouze krátkodobé
a není příliš samotnými dětmi oblíbené.
Jestliže je dítě hospitalizováno, většinou při hospitalizaci delší než týden nebo při opakovaných hospitalizacích,
začíná probíhat výuka na lůžku a její výsledky zasílá škola při lůžkovém zařízení kmenové škole k započítání do
celkové klasifikace žáka. Stůně-li dítě doma a toto stonání trvá dlouho – týdny nebo měsíce, pak by v rámci
integrace měla být domluva s vyučujícím o jeho návštěvách v domácím prostředí dítěte v nějakých vzájemně
vyhovujících intervalech.
Vzhledem k tomu, že děti s CF mají ráno před odchodem do školy řadu povinností navíc, je někdy nutné podle
podmínek, k nimž např. patří i způsob dopravy dítěte do školy, upravit čas příchodu do školy. Některé děti tak
začínají až druhou vyučovací hodinou – buď všechny dny v týdnu na určitou dobu, nebo jen v určité dny, to vše
podle domluvy s vyučujícím a vedením školy.
V tělesné výchově by dítě s CF mělo fungovat podle svých sil a možností. Nedoporučují se běh na delší trať
a některá zátěžová posilovací cvičení. Práce na pozemcích, v dílnách, v laboratořích, apod. je rovněž třeba
přizpůsobit omezením dítěte.
Účast na společných akcích se spolužáky – školní výlety, školy v přírodě – jsou možné a většinou jsou
věcí úzké spolupráce mezi vyučujícím a rodiči nemocného dítěte.
Pro účely dobrého informování vyučujících o onemocnění CF a o nakládání s ním v rámci vyučovacího procesu
byla Klubem nemocných CF vydána informační brožura, kterou rodiče předávají třídnímu učiteli dítěte.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
69
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Přehled obligatorních vyjádření SPZ obvykle používaných u CF
3.4
3.4.1
Poskytnutí informace a poradenské pomoci
Této informace se dostává rodičům dětí nemocných CF často přímo prostřednictvím psychologa nebo sociální
pracovnice svépomocné neziskové organizace – občanského sdružení Klubu nemocných CF.
Informace je poskytována v konkrétních případech, kdy zdravotní stav dítěte a jeho způsobilost účastnit se školní
práce a docházky nebo vůbec navštěvovat školu v obvyklém režimu je nějakým způsobem změněna.
Psycholožka Klubu se většinou po domluvě s rodiči dítěte spojí s příslušnou PPP nebo SPC a na základě ústní
dohody s tamním pracovníkem mu zasílá písemnou zprávu. V ní jsou uvedeny jednak všechny obvyklé
informace obecného charakteru ohledně onemocnění CF a dále i specifické informace týkající se daného dítěte.
I nadále pak funguje (více či méně) spolupráce mezi školskými pracovníky a psychosociální složkou ošetřujícího
týmu.
3.4.2
Zásady a cíle speciálního vzdělávání - stanovení speciálně vzdělávacích potřeb
Vycházíme-li ze základních zásad, které musí dítě s CF dodržovat, je třeba si všímat následujících bodů a mít na
paměti tato specifika: Je třeba myslet na to, že dítě s CF musí denně dodržovat časově náročný léčebně
rehabilitační režim. Důraz je kladen skutečně na každodenní systematickou péči o dýchací cesty min. třikrát
denně. Tak, jako si zdraví čistí zuby, nemocní CF musí pečlivě čistit plíce, aby mohli relativně normálně
fungovat. Jídlo, které je pro děti s CF velmi důležité, jim velmi často „nejede“ tak, jak by bylo z hlediska
zdravotního stavu a zachování dobrých plicních funkcí třeba, a děti u něj stráví daleko více času než děti zdravé.
Z těchto prvních dvou bodů vyplývá, že co se týká vzdělávacího režimu u dětí s CF, jde v každém případě ve
značné míře o čas.
Proto by objem domácí přípravy na vyučování a psaní domácích úkolů měly být přizpůsobeny tomuto faktu.
Měly by být redukovány na nezbytné minimum s vědomím toho, že by pro dítě s CF měl zbýt i nějaký čas na
tolik důležitý oddech a relaxační aktivity.
Problémy s trávením by měly být ze strany školy ošetřeny možností dítěte kdykoli si dojít na toaletu bez
dovolení – i třeba s tím, že odchod ze třídy dítě využije pouze k uvolnění plynů.
Z hlediska fyzické zátěže by dítě s CF mělo mít možnost účastnit se všech aktivit s ostatními spolužáky podle
svých možností, chuti a samozřejmě doporučení lékaře.
Kašel, který je u dětí s CF důležitý pro odhleňování, způsobuje u většiny dětí narušení složky pozornosti během
vyučování, je také unavující a má na svědomí rychlejší fyzickou i psychickou vyčerpanost dítěte během
vyučovacího procesu.
Cílem v průběhu vyučování by tedy měla být ochrana dítěte před přepětím přizpůsobením úkolů tak, aby byly
pro něj proveditelné bez velkého sahání si do rezerv, které jsou omezené.
Potřeba osobní asistence je u dětí s CF aktuální zvláště v případě, kdy dítě kromě základního onemocnění strádá
ještě jiným onemocněním nebo kdy je diagnostikováno např. jako dítě s hraničními schopnostmi, s rysy ADHD
a dysporuchami nebo pochází v různé podobě z oslabeného rodinného prostředí.
3.4.3
Individuální vzdělávací plán
Tento plán tvoří příslušná PPP nebo SPC pro dítě s CF na základě dodaných materiálů z CF centra, a to
jak s ohledem na obecné znalosti kolem onemocnění CF, tak s ohledem na určité dané dítě, na jeho individuální
charakteristiky fyzické, psychické (osobnostní, emoční) a sociální (rodinné, vztahové).
Většina dětí s CF prochází v rámci velké kontroly jednou za rok pražským motolským centrem (při FN Motol),
takže v případě potřeby je lékaři rodičům doporučena psychologická konzultace nebo psychologická péče. Děti
hospitalizované za účelem i.v. léčby antibiotiky nebo z důvodu zhoršení stavu jsou současně s každodenní
lékařskou péčí navštěvovány také psychologem nebo sociální pracovnicí Klubu. Z toho vyplývá, že s většinou
dětí a rodičů se setkáváme opakovaně v rámci provázení a znalost, kterou máme o jejich fungování i fungování
rodiny, může být důležitá i pro hladší zařazení dítěte do školního kolektivu v rámci vzdělávacího procesu.
Úpravy školního režimu jako je vypouštění první vyučovací hodiny nebo úleva v podobě nedocházení
dítěte např. na výtvarnou, pracovní, hudební nebo tělesnou výchovu a různé další varianty, je třeba domlouvat
a řešit přísně individuálně. Netýkají se všech dětí, nejsou třeba vždy a nemusí v jedné podobě trvat po celý školní
rok. Mění se v závislosti na zdravotním stavu dítěte, na tom, jak často stůně, jak velký je objem jeho absencí,
apod.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
70
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Návrh na zařazení žáka se zdravotním postižením do některé z forem speciálního vzdělávání podává příslušné
PPP nebo SPC se souhlasem rodičů psycholog CF centra.
Významnou změnu speciálních vzdělávacích potřeb dítěte s CF většinou opět po domluvě s rodiči kromě nich
samých avizuje škole, PPP nebo SPC psycholog nebo sociální pracovnice Klubu.
3.4.4
Přijetí dítěte s CF do MŠ
Dříve bylo pravidlem, že děti s CF do MŠ v podstatě vůbec nedocházely, aby se ochránily před častou
nemocností, k níž jsou náchylnější než zdravé děti a která je nepoměrně více poškozuje než děti zdravé. Dnes se
doporučuje docházka do MŠ – samozřejmě s ohledem na zdravotní stav dítěte – rok před nástupem do základní
školy a to hlavně za účelem socializace a zažití pracovního režimu v kolektivu vrstevníků. Neprojde-li nemocné
dítě takovou průpravou, je jeho nástup do školy v každém případě problematičtější a lze očekávat více problémů
s tím spojených.
Úprava prostředí v MŠ, hygienický režim, jídlo a zapojení dítěte do kroužků v rámci MŠ jsou věcí každodenní
úzké komunikace mezi rodiči a učitelkami MŠ a v konkrétní podobě byly popsány výše.
3.4.5
Odklad povinné školní docházky u dětí s CF
V dřívější době platilo, že všechny děti s CF mají automaticky odklad školní docházky. Stav v této oblasti se
postupně přiblížil „normálu“. To znamená, že některé děti s CF jdou do školy v termínu a dá se říci, že jejich
počet se se zlepšujícími možnostmi léčby zvyšuje.
Odklad školní docházky doporučuje ošetřující lékař CF centra, psycholog Klubu nebo psycholog spádové PPP,
obvodní pediatr, MŠ a vyslovují se k němu rodiče, kteří s ním mohou nebo nemusí souhlasit a v podstatě v tomto
ohledu mají rozhodující slovo.
U chronicky nemocných dětí jako jsou děti s CF, je třeba brát v úvahu i takový argument při rozhodování o čase
nástupu do školy, že děti budou mít patrně ve škole velký počet neomluvených hodin
a někdy bude např. třeba, aby ze zdravotních důvodů opakovaly ročník. Může se tak stát, že dítě narozené na
podzim nastoupí do školy s odkladem školní docházky, ještě pak opakuje třídu a je nakonec o tři roky starší než
ostatní děti ve třídě. Děti s CF jsou sice většinou konstitučně drobnější a méně vyspělé než děti zdravé, to však
neznamená, že by byly méně vyspělé psychicky.
Užitečným řešením může být zařazení dítěte do přípravného ročníku základní školy.
3.4.6
Individuální vzdělávání
Dítě nebo adolescent s CF mohou někdy absolvovat individuální vzdělávání, to znamená mít kmenovou třídu,
ale docházet jen na určité dny v měsíci nebo hodiny v týdnu s tím, že je pak vyučujícími z látky přezkoušeno.
V rámci této formy vzdělávání může být i domluva o docházení vyučujícího k dítěti domů v nějakých
stanovených intervalech.
Tato podoba vzdělávání může být aktuální např. u dětí, které potřebují kontinuální terapii kyslíkem nebo jsou
indikovány k transplantaci plic a je nežádoucí, aby v době, kdy čekají na vhodného dárce, byly ohrožovány
infekcemi z prostředí.
3.4.7
Přihláška ke studiu na střední škole
Dětem nemocným CF se doporučují studijní nebo učební obory, které výhledově předpokládají práci ve fyzicky
méně náročných oborech, bez nutnosti směnného provozu, v nezávadném a nerizikovém prostředí (nevhodné je
prostředí znečištěné prachem nebo chemickými látkami, ve vysokých nebo naopak nízkých teplotách okolního
prostředí, kontakt s nemocnými lidmi či práce na místech s velkou koncentrací lidí obecně).
Nedoporučuje se také ubytování na internátě nebo složité každodenní dojíždění, škola by měla být dostupná
místu bydliště studenta s CF.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
71
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
3.5
Kasuistiky
Kasuistika č. 1
U pěti a půlletého předškolního chlapce (narozen v červnu) bylo vysloveno podezření na CF na základě
neprospívání, opakovaných respiračních infektů a dalších typických příznaků svědčících pro toto onemocnění.
To se posléze potvrdilo vyšetřením chloridů v potu, které byly enormě zvýšeny.
Genetickým vyšetřením se následně zjistilo, že stejnou nemocí s mírnějšími atypickými projevy trpí i jeho
osmiletý bratr, navštěvující 2. třídu základní školy bez odkladu školní docházky.
Před stanovením diagnózy u obou sourozenců nebylo pochybností o tom, že také mladší nastoupí v řádném
termínu do 1. třídy. Chlapec docházel standardně do MŠ od 3 let věku a byl tam údajně hodnocen jako šikovný
a způsobilý nástupu do školy s tím, že je třeba pouze pracovat na formální stránce řeči, kde vykazoval
mnohočetnou dyslalii.
V průběhu edukačního pobytu (kvůli zaučení o léčbě CF) na oddělení bylo matce nabídnuto posouzení školní
zralosti u chlapce s naznačením úvahy o odkladu školní docházky vzhledem k řadě faktorů, které se
zkumulovaly (stanovení diagnózy u obou chlapců, nutnost zvládnutí léčebně rehabilitačního režimu a jeho
začlenění do života rodiny, nedostatečné konstituční předpoklady u chlapce pro nástup do školy, dyslalický
projev, hravost) a ukazují na tuto možnost jako na optimální řešení situace.
První reakce rodičů k alternativě odkladu byla zcela odmítavá, vnímali ji jako další handicap a další omezení.
Byli rozhodnuti, že chlapce jednoznačně do školy přes všechna „proti“ pošlou. Jejich rozhodnutí konvenovalo
i s tím, že se poněkud zkomplikovala situace v MŠ, kam chlapec docházel, protože paní učitelky se zalekly
nutnosti dodržování hygienického režimu a podávání pankreatické substituce při jídle a měly tendenci chlapce
spíše z docházky do MŠ pod různými záminkami vyloučit, resp. omezit ji na minimum.
Vyšetření školní zralosti se nakonec zrealizovalo za přítomnosti obou rodičů. Rodiče byli podrobně instruováni
o tom, co je součástí školní zralosti a jak bude celá akce vypadat. Bylo jim také řečeno, že doba trvání je zhruba
časem vyučovací hodiny, a tak budou mít možnost vidět nejen způsob práce chlapce co se týká kvality jeho
vědomostí a dovedností, ale budou také moci spatřit to, jak vypadá jeho soustředěnost, pracovní nasazení a výdrž
u zadávaných úkolů.
Po skončení vyšetření oba rodiče shodně vyslovili souhlas s odkladem školní docházky – chlapec byl neklidný,
nesoustředěný, odbíhal (i fyzicky) od úkolů, vyžadoval jejich skončení, jeho grafomotorický projev se jevil jako
nevyzrálý, stejně tak schopnost slovní analýzy a syntézy. Obtížně toleroval neúspěch – vždy se rozplakal
a následně rozkašlal, když si s něčím nevěděl rady a bylo třeba jej klidnit a znovu motivovat pro další práci.
Zprávu s doporučením odkladu školní docházky předali rodiče následně škole při zápisu a také MŠ. Bylo rovněž
dohodnut, že SPC telefonicky informuje ředitelku školy, nabídne podporu a spolupráci, případně domluví i
návštěvu na místě. Chlapec pak nadále bez větších problémů pokračoval v docházce do MŠ a do 1. třídy
nastoupil v následujícím roce.
Kasuistika č. 2
Tříleté dívce s těžší srdeční vadou byla diagnostikována CF v rámci vyšetřování na dětské kardiologii.
Adaptace na CF režim v souvislosti s komorbiditou a odmítáním léčebně rehabilitačních úkonů (inhalování,
odsávání sekretu z dýchacích cest proto, že se nedařilo jeho vysmrkání a vykašlávání, komplikované jídlo
vzhledem k velké vybíravosti a odmítání řady potravin) byla náročná a dlouhodobá. Velmi pozvolna se dařilo
zlepšovat stav výživy a dívčinu compliance směrem k inhalační léčbě a fyzioterapii vůbec.
Ve věku pěti let se zdařilo její zařazení do kolektivu mateřské školy, kde se dokonce povedlo zařídit pro ni
osobní asistentku, která se tam současně starala ještě o dalšího chlapce s diabetem. Ředitelka MŠ společně
s učitelkou třídy, do níž dívka chodila, a s její osobní asistentkou projevily zájem o podrobnou edukaci ohledně
onemocnění CF a po dohodě s námi absolvovaly setkání v prostorách Klubu, kdy se jim dostalo podrobných
informací o onemocnění a jeho managementu doma i v podmínkách kolektivního dětského zařízení.
Dívka setrvala v MŠ ještě v čase odkladu školní docházky a s tím, jak se lepšilo její zapojení do kolektivu
vrstevníků, zlepšil se i přístup k jídlu a rehabilitačně léčebným postupům. Do základní školy pak nastoupila již
bez nutnosti podpory ze strany osobní asistentky.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
72
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Kasuistika č. 3
Nyní třináctiletý chlapec, narozen z dvojčetného těhotenství matky. Bratr, dvojče B s neurologickým postižením,
měl v raném věku shunt pro regulaci odtoku mozkomíšního moku a je sledován neurologicky
a psychologicky.
U našeho pacienta byla diagnóza CF stanovena záhy po narození. Zhruba do 3 let věku prospíval dobře, pak se
zcela zastavil na váze. Protože hmotnost u CF těsně souvisí s kvalitou plicních funkcí, bylo po vyčerpání
předchozích možností nutno v tomto věku zavést tzv. PEG sondu, která je operativně zanořena přes stěnu břišní
rovnou do žaludku, a tekutá výživa tak může být v klidovém stavu (většinou během noci) podávána jako
podpora stravování. To, co dítě „neují“, dostane v podobě roztoku bohatého na potřebné živiny a kalorie
prostřednictvím této permanentní sondy.
Z důvodu podpory výživy PEG sondou a nutností chránit a ošetřovat výstup – hadičku, nechodil chlapec do
předškolního dětského zařízení, a to ani doporučovaný rok před nástupem do školy. Nástup do
1. třídy se uskutečnil s ročním odkladem vzhledem k jeho velmi drobné tělesné konstituci a komplexní
nevyzrálosti pro předpokládanou školní práci. V 1. a ve 2. třídě prosperoval s častými absencemi pro opakované
infekce dýchacích cest a zhoršování plicních funkcí ještě relativně dobře. Učivo doháněl doma s rodiči, také díky
tomu, že bratr dvojče docházel do stejné třídy. Ve 3. třídě se dokonce pro zlepšený stav výživy a dobrou
spolupráci, co se týká sebekontroly při jídle, zbavil sondy. Po cca půl roce nastalo opět celkové zhoršování stavu.
Proběhlo několik dlouhodobějších hospitalizací s intravenózní léčbou antibiotiky a snahou zlepšit stav výživy
podporou přes centrální žilní katétr. Výuka probíhala na lůžku, pokud to zdravotní stav chlapce dovoloval. Při
pravidelných rozhovorech s psychologem se ukázalo, že v kmenové škole se odehrává řada stresových situací,
které mohou zhoršovat chlapcův fyzický i psychický stav. Ve srovnání s ostatními dětmi vyvstávala stále
markantněji diference v celkové tělesné konstituci i fyzickém výkonu. Nestačil např. při zdržení výuky, které se
dělo ve 4. třídě poměrně často, dobíhat s ostatními na vlak. Další spoj jel dětem řádově až za hodiny a chlapec se
strachoval už od rána, že tato situace může znovu nastat. Také musel zcela upustit i od již tak malého zapojení se
v tělesné výchově, která ho velmi bavila. Koncem 4. třídy tak po domluvě s ředitelem školy vynechal
z pracovního týdne 1 den tak, aby si odpočinul a nabral sílu pro další práci. Škola, společně s SPC vypracovala
individuální plán výuky, který se realizuje dosud a přizpůsobuje se pružně možnostem a potřebám chlapce.
Aktuálně je chlapec na externí dodávce kyslíku přes noc, je indikován k transplantaci plic a je aktivním
čekatelem na čekací listině pro tento výkon.
Kasuistika č. 4
Nyní devatenáctiletý chlapec byl diagnostikován zcela atypicky až v 5. třídě ZŠ. Při opakovaných infektech
horních a dolních cest dýchacích i zánětech vedlejších dutin nosních nebyla CF nikdy uvažována, zřejmě
i vzhledem k jeho dobrému stavu výživy.
Ve škole často kašlal, byl nepozorný při vyučování, s pozorností vázanou na podněty zvenčí. Aktuální provozní
paměť byla méně výkonná, poplatná časté nepozornosti, umocněné ještě stálým drážděním ke kašli.
Po vyslovení diagnózy CF byl chlapec psychologicky vyšetřen, protože stížnosti rodičů i učitelů na jeho výkon
zejména v českém jazyce byly stále častější.
Psychologickým vyšetřením byl zjištěn ADHD syndrom a lehčí forma dysorthografie, také výrazné dysgrafické
elementy v písmu, které bylo místy téměř nečitelné. Chlapec byl integrován dle tehdy platných norem a kontrola
školské problematiky se realizovala po 1 – 1,5 roce.
Na fakt onemocnění se chlapec poměrně těžce adaptoval, což v určitých intervalech vedlo k noncompliance
směrem k léčbě a k projevům poruch chování doma i ve škole. V té době probíhala systematická rodinná terapie
cca 1x za měsíc po dobu 1,5 roku.
Neshody s rodiči, hlavně s otcem, vedly v jeho 15 letech k demonstrativní suicidální aktivitě, kterou následně
negoval tím, že ji označil za nehodu, která nebyla z jeho strany úmyslná.
Po nástupu na střední školu má vzhledem k trvale špatné kvalitě grafomotorického projevu dovoleno nosit do
školy notebook a psát si zápisy na něm. Opatření ve smyslu individuálního výukového plánu vzhledem
k onemocnění CF nebylo zatím zapotřebí. Vzhledem k nepředvídatelnosti vývoje zdravotního stavu je však
možné, že do konce studia bude nutno k takové úpravě ještě přistoupit.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
73
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
4 SPINÁLNÍ MUSKULÁRNÍ ATROFIE A SVALOVÉ DYSTROFIE
PaedDr. Blanka Bartošová, Mgr. Helena Kočová, MUDr. Jana Haberlová Ph.D, Mgr. Markéta Vlčková
4.1
Medicinské (klinické) neuromuskulární onemocnění
Nervosvalová onemocnění jsou různorodou skupinou nemocí postihující některou z částí periferního
nervového systému, tzn. postihují periferní nerv, sval nebo oblast nervosvalového přechodu, tzv.
nervosvalovou ploténku. Společným klinickým příznakem těchto nemocí je svalová slabost. V dětském věku
se nejčastěji jedná o vrozená, t.č. zatím kauzálně neléčitelná onemocnění, která mají chronický progredující
charakter a která významně ovlivňují kvalitu života pacienta - často vedou ke ztrátě schopnosti samostatné chůze
a ke zkrácení doby života. V posledních letech hlavně díky pokrokům v genetice významně narůstá množství
informací o příčinách a průběhu těchto nemocí a z toho vyplývajících možnostech léčby. Určitým příslibem do
budoucna jsou již probíhající klinické studie genové terapie.
Klinický obraz nervosvalových nemocí
Typickým příznakem všech nervosvalových onemocnění je slabost kosterního svalstva. Svalová slabost může
být generalizovaná – všechny svaly těla jsou slabé, nebo - častěji je svalová slabost více vyjádřena jen
na určitých oblastech těla. Častým příznakem je slabost v oblasti pletenců dolních končetin – tzv. pletencová
neboli proximální svalová slabost. Při tomto typu svalové slabosti si pacienti nejdříve stěžují na obtíže při chůzi
ze schodů a do schodů a na slabost při vstávání ze židle. Druhým velmi častým příznakem nervosvalových
nemocí je slabost v oblasti nohou – tzv. distální svalová slabost. Při distální svalové slabosti pacienti udávají
hlavně obtíže při chůzi po rovině, často zakopávají, jsou neobratní v běhu, děti nestačí v běhu svým
vrstevníkům. Při slabosti horních končetin u pletencové slabosti pacient často není schopen zvednout horní
končetiny nad hlavu, udává obtíže hlavně při oblékání event. česání. Při distální svalové slabosti na horních
končetinách vázne hlavně jemná motorika, pacient má obtíže si zapnout knoflíky, otevřít klíčem zámek, nebo
se podepsat.
Ve většině případů se svalová slabost během dne nemění, existují však výjimky, kdy svalová slabost narůstá
během dne (typický příznak poruch nervosvalového přenosu).
Při dlouhodobě trvající svalové slabosti
dochází k úbytkům svalstva (tzv. atrofizace svalstva), ke zkracování šlach (tzv. kontrakturám) a k tvorbě
deformit končetin. V pozdějších stádiích nemoci dochází i k oslabení dýchacích svalů (mezižeberní svalstvo)
a poruchám polykání. Kromě kosterního svalstva bývá často postiženo i svalstvo srdce. Právě postižení srdce
(poruchy srdečního rytmu, abnormity srdeční stěny) a slabost dýchacích svalů bývají hlavním důvodem
předčasných úmrtí.
V případě časného nástupu svalové slabosti již v novorozeneckém nebo kojeneckém věku je častým
přidruženým příznakem svalové slabosti opoždění psychomotorického vývoje a opoždění nástupu schopnosti
samostatné chůze (norma je 18. měsíc věku), ve výjimečných případech pacient není nikdy schopen se sám
posadit nebo postavit.
U postižení periferního nervu jsou kromě svalové slabosti častým příznakem i poruchy čití, kdy pacient určitou
oblast kůže cítí méně (tzv. hypestezie), atypicky (tzv. dysestezie), více než normálně (tzv. hyperestezie), nebo
udává spontání pocity „mravenčení“ (tzv. parestezie).
Příčina nervosvalových onemocnění
Jedná se o různé příčiny. Může se jednat o získané onemocnění, zde je jako nejčastější příčina infekce
(například při epidemii v padesátých letech infekční postižení periferního nervu historicky známé poliomyelitidy
– tzv. přenosná dětská obrna ) nebo úraz, nebo se jedná o vrozené neboli dědičně podmíněné onemocnění
(například spinální muskulární atrofie nebo svalová dystrofie).
Dle příčiny je i průběh nemoci. V případě získaných nemocí je možnost i plné úpravy. Vrozená nervosvalová
onemocnění jsou však v dnešní době kauzálně neléčitelná chronicky progredující onemocnění, která výrazně
ovlivňují kvalitu života, často vedu ke ztrátě schopnosti samostatné chůze a mohou i zkracovat délku života.
Léčba je u těchto nemocí symptomatická, jsou vhodné doplňky stravy na podporu metabolismu svalu, nutná je
pravidelná rehabilitace včetně lázeňské péče, v indikovaných případech i ortopedické korekce. U svalových
nemocí je indikována i dlouhodobá léčba kortikoidy na zmírnění progrese nemoci. Důvodem předčasného úmrtí
bývají ve většině případů dýchací obtíže nebo postižení srdce.
Diagnostika nervosvalových onemocnění
Je povýtce založena na zvážení klinických obtíží dítěte, na objektivním vyšetření dětským neurologem, na
vyšetření
periferní
krve
a
elektrofyziologickém
vyšetření
(tzv.
kondukční
studie
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
74
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
a elektromyografie EMG). Vyšetření periferní krve je důležité hlavně u nemocí svalů, kde často pozorujeme
zvýšení svalových enzymů (tzv. AST, ALT, LDH, CK, myoglobin). EMG vyšetření je schopno odlišit postižení
svalu od postižení nervu nebo postižení nervosvalového přenosu.V případech přetrvávání nejasné diagnosy je
velmi často provedena biopsie svalu (chirurgické odebrání malého vzorku svalu). Méně často je indikováno
zobrazení svalu, eventuelně míchy (například magnetická rezonance tzv. MRI). Jak již bylo uvedeno, v dětském
věku se ve většině případů nervosvalových nemocí jedná o vrozené nemoci, proto je vždy indikováno genetické
vyšetření k potvrzení typu nemoci a ke genetickému poradenství celé rodiny.
Obecně bývají uváděny následující základní typy nervosvalových onemocnění u dětí:
4.1.1
SMA (spinální svalové atrofie)
Vrozená onemocnění periferního nervu
Jedná se o širokou skupinu vrozených onemocnění, u kterých je primárně postižen periferní nerv. Jednou
z nejčastějších a svými důsledky nejzávažnější nemocí periferního nervu je spinální svalová atrofie (tzv. nemoc
SMA).
SMA je skupinou dědičných chorob postihujících periferní motorický nerv, tzv. motoneuron. Při postižení nervu
dochází druhotně i k postižení svalu, sval je oslaben a postupem doby dochází i k úbytku svalových vláken, tzv.
svalovým atrofiím.
Spinální svalová atrofie jsou vzácná onemocnění, incidence se udává mezi 1:10 – 20 000 živě narozených dětí
(Hirtz a spol. 2005). Přesto se svou závažností SMA řadí na přední místa příčin úmrtí v časném dětském věku,
jedná se též o třetí nejčastěji diagnostikované nervosvalové onemocnění u dětí. Typickými obtížemi je svalová
slabost s maximem postižení v oblasti svalstva pletenců dolních končetin, pacient má obtíže se sám posadit,
postavit, samostatně chodit. V pozdějších stádiích nemoci je patrná i slabost polykacích a později i dýchacích
svalů. Obtíže velice častou vedou ke ztrátě schopnosti samostatné chůze a k respirační insuficienci
(dechová nedostatečnost při oslabení dýchacího svalstva), což je nejčastější důvod předčasného úmrtí při nemoci
SMA.
Nejčastější středně těžkou klinickou formu SMA (až 45 % všech SMA) je tzv. SMA typ II, kdy se obtíže typicky
objevují již v kojeneckém a batolecím věku (do 18. měsíce věku). Svalová slabost zde bývá generalizovaná
s maximem v oblasti pletenců. Pacient je schopen se sám posadit nebo posazen sedí, není však nikdy schopen
samostatné chůze, je odkázán na mechanický později elektrický vozík. Kromě svalové slabosti jako takové je
zde výrazná unavitelnost svalstva, tzn. děti mají velmi malou fyzickou výdrž, například při psaní. Postupem času
dochází k rozvoji kontraktur, častá je skoliosa páteře. V pozdějších fázích nemoci s objevují polykací a následně
dechové obtíže, které vyžadují některou z forem dechové podpory či umělé plicní ventilace. Délka života bývá
zkrácena na 20 – 30 let, příčinou úmrtí je respirační insuficience
Kromě této nejčastější formy existují i formy klinicky těžší s časným nástupem obtíží (již v prvním půl roce
života) a klinicky mírnější formy s pozdějším nástupem obtíží (například až v dospělém věku). S věkem nástupu
obtíží většinou koreluje i tíže klinického obrazu.
4.1.2
Svalová dystrofie
Jedná se o širokou skupinu vrozených nemocí, u kterých je primárně postižen sval. Ve všech případech se nemoc
projeví svalovou slabostí, přesto se jedná o velmi různorodou skupinu nemocí. Svalové dystrofie jsou vzácnou,
svými důsledky však závažnou diagnosou. Nejčastější formou svalové dystrofie je tzv. dytrofinopatie, porucha
strukturálního proteinu svalu, tzv. dystrofinu.
Vrozené svalové dystrofie – tzv. dystrofinopatie typ Duchenne-Becker
Jedná se o vrozené onemocnění, kdy je porucha strukturální bílkoviny svalu, tzv. dystrofinu. Kvůli této poruše
struktury svalu se sval postupně rozpadá a je nahrazován nefunkční vazivovou tkání.
Nejčastějším a také klinicky nejtěžším klinickým obrazem je forma tzn. Duchenneovi svalové dystrofie,
incidence této nemoci je 1:3500 narozených chlapců. U této formy se svalová slabost objevuje již mezi 2. – 4.
rokem věku, klinicky je zde porucha chůze do schodů a ze schodů, obtíže vstávání ze sedu, atypický stereotyp
chůze („kachní chůze“), pacient nestačí vrstevníkům v běhu. Od 6 let je patrná výrazná progrese svalové
slabosti, okolo 9 – 11 let je ztráta schopnosti samostatné chůze, objevují se i obtíže na horních končetinách, je
patrná celková zvýšená únavnost. Je zkrácena doba života – předčasné úmrtí na respirační obtíže (slabost
dýchacího svalstva) je okolo 3. dekády věku. Jsou časté přidružené vady srdce. Kromě této nejčastější formy
existují i jiné klinicky méně závažné formy, kdy například jediným příznakem nemoci mohou být jen zvýšené
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
75
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
hodnoty svalových enzymů v periferní krvi. U všech forem svalové dystrofinopatie je při celkové anestezii riziko
atypické reakce svalu - tzv. riziko maligní hypertermie.
Specifika domácí péče o SMA
4.2
Vzhledem k tomu, že neuromuskulární onemocnění spinální svalové atrofie a taktéž různé druhy dystrofií jsou
velmi závažné a progresívní onemocnění, zmíníme zde dvě skupiny dětí s tímto onemocněním, a sice vzhledem
k závažnosti projevů onemocnění.
S přihlédnutím k progresi nemoci může docházet ke změnám v zachovaných schopnostech. Rozlišujeme potom
(z hlediska péče) tento průběh onemocnění:


4.2.1
děti na umělé plicní ventilaci /UPV/,
děti s lehčím průběhem neurosvalových onemocnění.
Děti na umělé plicní ventilaci /UPV/
Dítě s onemocněním SMA I. typu na UPV, 6 let – Ošetřovatelský a léčebný plán v domácí péči
Děti jsou velmi často téměř nepohyblivé, dýchají s pomocí ventilátoru, komunikují s pomocí obrázků a znaků.
Mentálně jsou zcela zdravé, děti s SMA bývají velmi inteligentní. Denní docházka do školy u této skupiny dětí
není možná, protože mají otevřené dýchací cesty, čímž jsou velmi náchylní k nemoci či sebemenší infekci.
Každá infekce vede ke zhoršení dýchání, a přímo tak ohrožuje děti na životě. Přes všechny obtíže jsou děti
velmi zvídavé, rády si prohlíží knížky, hrají si na počítači, jezdí do přírody...
Zkušenosti z řady míst ČR bohužel ukazují, že pečující osoby jsou odkázány na to, aby své, takto těžce nemocné
děti, vzdělávali sami. Systémová podpora pro vzdělávání této skupiny dětí (žáků) v ČR chybí. Do budoucna lze
proto očekávat, že se pozornost resortních orgánů (legislativní, organizační, metodická) bude muset daleko více
věnovat těmto dosud „margiálním“ skupinám žáků. Nejen z pohledu tzv. povinné školní docházky, ale
i základních etických standardů státu patřícího mezi 30 nejvyspělejších na světě, je nutno tuto situaci řešit.
Zatím je bohužel obvyklým pravidlem občasná (a velmi zřídka!) návštěva učitelky v domácnosti např. 1x týdně
na 2 vyučovací hodiny. Právní aspekty tohoto řešení bývají velmi vágní, velmi často se jedná o porušování
platných norem tzv. školské legislativy.
Důvodem je jednak neznalost příslušných možností ze strany poradenských pracovníků, neochota, obavy či také
neznalost ředitelů škol – to vše doprovázeno legislativní (ne)činností MŠMT.
Přitom vzdělávání dítěte je obrovskou motivací, vzpruhou a potřebou nemocného dítěte, ale je to i částečná
pomoc rodičům v jejich péči.
Příklad: Modelový příklad běžného dne (péče) dítěte na UPV.
6.00 Polohování, odsávání, snídaně + léky – krmení do gastrostomické sondy.
7.00 Hygiena – mytí, výměna krytí kolem stomií, převlečení, odsávání.
8.00
Rehabilitace – protahování, Vojtova metoda, orofaciální masáž, polohování,
odsávání.
9.00 Spontánní ventilace – „Kendal“, četba, příp. sledování TV, svačina + léky – krmení
do GTS, odsávání.
Zpět na ventilátor, rehabilitace – protahování, Vojta, orofaciální masáž, polohování,
odsávání, poslech audio, četba, hra.
12.00 Polohování, odsávání, léky + tekutiny – GTS, spánek (cca. 1,5 – 2 hod.).
13.00 Oběd – krmení do GTS.
14.00 Spontánní ventilace – „Kendal“, polohování, odsávání, četba, hra, audio poslech.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
76
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Zpět na ventilátor, rehabilitace – protahování, Vojta, orofaciální masáž, odsávání.
16.00 Vertikalizace – vozík s ortézou pro sed (cca. 1 – 2 hod.).
17.00 Svačina + léky – krmení do GTS.
18.00 Hygiena – mytí, výměna krytí kolem stomií, převlečení, odsávání.
19.00 Polohování, sledování TV, četba.
20.00 Léky + tekutiny do GTS, odsávání, polohování, spánek.
22.00 Polohování, odsávání.
00.00 Léky + tekutiny do GTS, polohování.
Polohování, odsávání dle potřeby.
4.2. 2 Děti s lehčím průběhem nervosvalových onemocnění
Dítě s lehčím průběhem onemocnění především užívá mechanický odlehčený vozík nebo vozík elektrický, dále
je pak nutná denní vertikalizace v tzv. standerech. Nutná je výpomoc při obsluze toalety, při hygieně, při
oblékání, podávání stravy a pedagogické činnosti. Důležitá je taktéž denní fyzioterapie s použitím dechové
gymnastiky pro podporu správného dýchání a posílení vnitřních dýchacích svalů.
Pro práci ve škole je důležité přihlédnout k těmto souvislostem a škola má možnost požádat o příspěvek
MŠMT na pomůcky pro vzdělávání, notebook, speciální pastelky a psací potřeby, upravené lavice pro děti
s tělesným postižením. Více také v kap. /5.3.1.Kompenzační pomůcky (rehabilitační) využitelné ve
vzdělávání/.
4.3
Specifika posuzování SVP u SMA a svalových dystrofií
Lékařské dělení na typy SMA má ve speciálně pedagogické diagnostice význam pouze orientační, vždy
vycházíme z aktuální úrovně zachovaných schopností konkrétního dítěte. Totéž platí i u jiných typů svalových
onemocnění. Posuzování vzdělávacích potřeb dětí se svalovými atrofiemi a dystrofiemi je specifické tím, že
kognitivní funkce jsou primárně nemocí nezasaženy, ovlivněno je pouze vnímání spojené s pohybem. Posuzuje
se proto především míra zachované hybnosti, kvalita dýchání, s tím související míra unavitelnosti, která může
mít sekundární vliv na vnímání i myšlení, a sociálně emoční aspekty.
 Hybnost
Míra postižení hybnosti závisí na typu SMA a na stupni progrese.
V počátcích se nemoc projevuje především zakopáváním, častějšími pády, nestabilitou při chůzi. V těchto
případech je nutno zajistit doprovod v obtížnějším terénu, dopomoc při chůzi po schodech, popř. nainstalovat
zábradlí v adekvátní výšce. V MŠ je vhodné volit třídu v přízemí, na ZŠ minimalizovat stěhování mezi patry.
Zpočátku je dítě schopno se ze země zvednout samo šplháním po svém těle, později se zvedá s oporou o nábytek
a ještě později potřebuje dopomoc druhého člověka. Ve všech fázích je nutné dát dítěti čas na zafixování
vzpřímeného postoje. Znamená to tedy, že zvedneme-li dítě se SMA do stoje, nemůžeme ho hned pustit, ale
musíme ho chvíli podržet a ujistit se, zeptat se ho, zda se cítí ve stoji stabilně.
V době, kdy dítě již nemůže samostatně chodit, je potřeba pořídit vozík. Dokud dítě zvládá pohyb na vozíku
vlastními silami, je možno doporučit odlehčený mechanický vozík (viz kapitola pomůcky). Později je však vždy
potřeba pořídit vozík elektrický. Výhodou elektrického vozíku je vysoká variabilita nastavení a snadnost
ovládání, nevýhodou je hmotnost ztěžující manipulaci s vozíkem druhou osobou při přepravě atp. Elektrický
vozík s hmotností okolo 120 – 150 kg může znesnadnit i pohyb v bezbariérových prostorech, např. běžné výtahy
nebo plošiny používané na veřejných místech mají leckdy menší nosnost.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
77
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Pro dítě upoutané na vozík je nutné ve škole vytvořit bezbariérové prostředí. Je třeba odstranit prahy,
minimalizovat stěhování mezi patry i třídami na patře, ve třídě rozestavit lavice tak, aby mezi nimi všude mohl
projet vozík. Třídu je potřeba uspořádat tak, aby dítě na vozíku dojelo i k tabuli, ke stolu učitele, do prostor
společných aktivit při vyučování i během přestávek. Dále je potřeba pořídit lavici, u které se dá s vozíkem sedět.
Zpočátku může dítě využívat speciální, nejlépe čalouněnou židli s područkami, později doplněnou o možnost
fixace pánve, hrudníku, někdy i čela. Později je potřeba u většiny dětí využívat kvůli postupující skolióze
a borcení trupu individuálně odlitou skořepinu, fixovanou zpravidla na vozík.
V této fázi je již pro dítě velmi nepohodlné a často i bolestivé sedět celé dopoledne bez možnosti změny polohy.
Je proto potřeba zařídit ve škole, nejlépe přímo ve třídě, místo, kde si může v případě potřeby na chvíli lehnout a
v této poloze buď poslouchat výklad nebo odpočívat (na prvním stupni to může být hustý, měkký koberec popř.
matrace, na druhém stupni je vhodnější stabilní lehátko).
Bezbariérově se upraví toaleta, na které má dítě zajištěné soukromí a dostatek času. Později je nutné ji vybavit
lehátkem pro snazší manipulaci při svlékání, oblékání a hygieně.
Je potřeba také vyřešit způsob společného stravování. Zpočátku postačí pomoci jen s přinesením tácu s jídlem,
do této pomoci je vhodné zapojit i spolužáky. Postupně je třeba zvyšovat i pomoc se samotným jídlem, nakonec
je dítě plně odkázáno na krmení druhou osobou, ve škole nejlépe asistentem pedagoga. Při pití je vhodné přidržet
nádobu, ze které dítě pije brčkem.
Postupem času se u dětí s SMA zhoršuje také hybnost rukou. Z toho vyplývají narůstající problémy ve škole při
manipulaci s pomůckami a při psaní. V základní i v mateřské škole je nutné počítat se snižujícím se rozsahem
pohybu rukou, proto bedlivě sledujeme schopnosti dítěte a s postupující pohybovou regresí přibližujeme
pomůcky tak, aby na ně snadno dosáhlo.
V pokročilém stádiu nemoci dítě své tělo již vůbec neovládá, je plně odkázáno na pomoc druhého člověka. Často
trpí bolestmi způsobenými borcením trupu, kloubními změnami a deformitami. Je proto potřeba je občas
poposadit, srovnat v sedu, srovnat končetiny, položit je. V noci je vhodné je pravidelně polohovat kvůli prevenci
proleženin.
V pokročilém stadiu SMA je třeba zohlednit úbytek svalového korzetu a při manipulaci s dítětem ho maximálně
kompenzovat zpevňujícím držením – je nutno vždy podpírat záda a hlavu. U dětí se SMA je běžné, že občas tzv.
„spadnou“, tzn., že jim v sedu povolí svalstvo trupu a šíje a hlava přepadne na hrudník. V této chvíli je potřeba
jim hlavu zdvihnout, neboť samy toho nejsou schopny.
Zácvik v manipulaci s dítětem je nutno provádět v úzké spolupráci s rodiči i s ním samotným. Dítě často může
být největším pomocníkem v kvalitním zácviku, je třeba se ho ptát na pocit pohodlí a bezpečí a respektovat jeho
odpovědi. Vhodné je, aby s dítětem manipuloval jen omezený okruh lidí, ke kterým má důvěru.
 Dýchání
Dýchání je bezprostředně spojeno s funkčností svalů. S postupující nemocí se proto snižuje i kvalita dýchání.
Plíce jsou utiskovány vlivem postupující skoliózy a zároveň klesá síla a funkčnost svalů potřebných pro dýchání.
Zhoršené dýchání má vliv na okysličování organismu, zejména pak mozku. V důsledku toho je dítě více
unavené, má občasné výpadky pozornosti, pomalejší pracovní tempo, trpí bolestmi hlavy, je více spavé.
Snížená funkčnost plic a jejich nižší kapacita se projevuje i ve slábnoucím výdechovém proudu potřebném pro
tvorbu hlasu. Děti v pokročilém stadiu SMA namáhá delší či hlasitý mluvní projev. Je proto potřeba klást jim
otázky tak, aby stačila jen krátká odpověď, volit tedy např. uzavřené otázky, na které lze odpovědět pouze ano či
ne. Zároveň je nenutíme k hlasitému projevu, je vhodné spíše ztišit okolní prostředí. V pozdějších fázích nemoci
je někdy nutné přistoupit k tracheostomii a přístrojově podporovanému dýchání. U těchto dětí je i ve škole
potřeba zajistit pomoc na pomezí zdravotnické péče, kdy je nutné několikrát denně odsát z plic hlen. Dále
musíme počítat s tím, že většina dětí při tracheostomii nemůže užívat hlas, a proto komunikuje pouze šeptem.
Každá infekční nemoc je pro dítě se SMA velkou zátěží, protože nemá potřebnou sílu pro vykašlávání. Častěji se
proto u něj objevují bronchitidy a zápaly plic. Z toho důvodu je nutné počítat s častější absencí při vyučování
a s následnou pomocí s doplněním zameškaného učiva a s opětovným zapojením do kolektivu třídy.
 Sociálně emoční aspekty
Život dětí se SMA a jejich okolí výrazně ovlivňuje fakt progrese a fatálnosti nemoci. Rychlost progrese závisí na
typu SMA a na věku, ve kterém se nemoc projevila. Děti s SMA si samy často nerady a obtížně připouštějí
postupující úbytek schopností a sil, navenek se snaží zvládat věci bez dopomoci a velmi nelibě nesou asistenci
druhých, odmítají ji. Tím může snadno dojít k přetížení, které zhoršuje celkový zdravotní stav. Pomoc je dětem
potřeba nabízet citlivě, nenásilně, zadávat zvládnutelné úkoly. Používáme-li odlehčené pomůcky (nádobí,
pastelky apod.), je ideální opatřit stejné pro celou třídu.
Většina dětí s SMA je vzdělávána formou individuální integrace do běžných MŠ a ZŠ. Vzhledem k zachovaným
kognitivním a někdy až nadprůměrným rozumovým schopnostem není při integraci tolik potřeba věnovat
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
78
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
pozornost zvládání učiva, ve výuce je potřebná pouze technická kompenzace úbytku hybnosti. O to více je však
důležité se věnovat sociálnímu aspektu integrace.
Nárůst bezmoci děti se SMA často kompenzují direktivností v komunikaci, někdy přecházející až
do manipulativního chování. To jim komplikuje navazování přátelských vztahů, ztěžuje začlenění do vrstevnické
skupiny. Je proto potřeba je učit projevovat přání a žádosti příjemnějším a sociálně přijatelnějším způsobem.
Vzhledem k vysoké bezmoci se i samotné děti mohou snadno a nechtěně stát objektem manipulace. Při asistenci
je proto potřeba zvažovat, jaký typ pomoci nabídneme. Při volnočasových aktivitách a běžném sociálním
kontaktu (volná hra v MŠ, přestávky v ZŠ) je vhodné poskytnout dítěti plnou fyzickou dopomoc, být jeho
„rukama a nohama“, ale ponechat mu jeho vůli při výběru činností i kamarádů (a to i tehdy, kdy se s jeho volbou
pomáhající neztotožňuje). Naopak v řízené činnosti je nutné po nich požadovat poslušnost a podvolení se
společným pravidlům.
Integrace do MŠ a na 1. stupni ZŠ bývá dětmi vnímána jako naprosto přirozený proces, těžká bývá pro pedagogy
jednak kvůli nepoměru mezi vysokou mírou postižení těla při naprosto nepostiženém intelektu, vnímání
a prožívání, tedy nepoměru mezi tělem a duší, především však kvůli vědomí hrozícího brzkého konce života
dítěte. To probouzí lidsky naprosto oprávněnou a pochopitelnou lítost učitele nad osudem dítěte. Neměl by ji
však dávat najevo ani před samotným dítětem, ani před ostatními dětmi ve třídě. Součástí profesionálního
přístupu je, aby učitel dítěti se SMA vytvářel stejné podmínky, stanovoval stejná pravidla a vyžadoval jejich
dodržování jako u ostatních dětí.
Na druhém stupni, s nástupem prepuberty a puberty, se všechny děti začínají vývojově konfrontovat s ostatními
a tím vymezují samy sebe, svou individualitu. Proces sebepřijetí na základě srovnávání s vrstevníky bývá často
velmi dramatický, přijetí sebe sama není lehké ani u dětí intaktních. U dětí s postižením bývá tento proces
dvakrát náročný – je nutné přijmout sám sebe i s deformovaným, nefunkčním tělem, k tomu se často přidává
sílící nepřijetí ostatními vrstevníky. Ti se v tomto věku často negativně vymezují vůči odlišnosti („já takový
nejsem“), což ve výsledku může vést v krajních případech až k šikaně, ostrakizaci dítěte s postižením. Také
vzrůstající zájem o druhé pohlaví v tomto věku dětem s SMA ostře ukazuje jejich odlišnost a poprvé jsou
konfrontovány s obtížemi v navazování partnerských vztahů. U dívek bývá nepřijetí vlastního těla s postižením
silnější než u chlapců. Spolu s nechutenstvím a problémy s trávením danými stlačením vnitřních orgánů může
vyústit až do odmítání potravy a těžkého hladovění.
Na druhém stupni, kde se často v úvodu mění složení třídy odchodem žáků na víceletá gymnázia, slučováním
tříd a příchodem dětí z jednostupňových škol, je vhodné pracovat se třídou se záměrem vytvořit nový sociální
celek. Právě v době prepuberty a puberty je vhodné, aby děti měly možnost své zkušenosti s jinakostí sdílet,
ventilovat, ptát se, mluvit o svých pocitech, o situacích, které se vážou k sociálnímu klimatu třídy, kde je dítě
se SMA integrováno. S třídním kolektivem by měl od počátku cíleně pracovat třídní učitel i všichni další
pedagogové, kteří se třídou přicházejí do kontaktu. Při objevení se problému, který je nad síly pedagogického
sboru, je vhodné co nejdříve přizvat erudovaného externího odborníka.
Ze sociálního hlediska je velmi důležité, aby se dítě se SMA mohlo účastnit všech společných aktivit třídy.
Přestávky jsou z tohoto hlediska stejně důležité jako vyučovací hodina. Obstarávání hygieny nebo přesuny mezi
třídami by proto neměly zabrat celou dobu přestávky, integrované dítě by mělo dostávat příležitost vstupovat do
volných, neřízených interakcí se svými spolužáky. Stejně tak je důležité zajistit možnost společného stravování
se ve školní jídelně, na prvním stupni i pobyt ve školní družině. Rozhodně by se dítě mělo účastnit všech
školních výletů, zážitkových programů apod. Samozřejmě to vyžaduje větší přípravu ze strany učitele i celé
školy, je třeba vybírat trasy vhodné pro elektrický vozík, místa dostupná bezbariérovou dopravou, hledat
bezbariérově upravené ubytování apod. Krom toho je třeba se především na druhém stupni připravit na to, že
ostatní děti budou mít pocit, že kvůli hendikepovanému spolužákovi musí snášet rozmanitá omezení, že např.
jedou na méně atraktivní výlet apod. Zde je třeba si uvědomit, že učitelé sami jsou dětem vzorem v chování, že
by tedy především oni měli být s integrací ztotožněni a děti by z nich nikdy neměly vycítit nechuť k této práci
nebo od nich zaslechnout stížnosti na nepohodlí, které jim integrace přináší. Rozhodně stojí za to tuto námahu
navíc vynaložit a dítěti s postižením účast na mimoškolních aktivitách umožnit. Kdyby totiž muselo zůstat doma,
tak nejenže ono samo by se cítilo vyřazené a nechtěné, ale i pro ostatní by to byla informace o tom, že když
někdo přestane stačit, je jiný a nepohodlný, tak se jednoduše odsune. A to by byla jistě velmi nežádoucí
a negativní zkušenost z integrace.
V průběhu integrace by se ostatní děti ve třídě neměly dozvědět o fatálnosti onemocnění spolužáka. Hleděly by
na něj s obavou, s rozpaky, s lítostí, vědomí této skutečnosti by stálo mezi nimi a ztěžovalo by přirozenost
a spontaneitu vzájemných kontaktů. Nicméně učitel by měl být na možnost úmrtí dítěte ve třídě připraven
(nemusí se samozřejmě týkat jen dítěte se SMA). Smrt dítěte nebo mladého člověka je vždy šokující,
traumatizuje celé jeho okolí. Je vždy velkým zásahem do organismu třídy. Je proto třeba, aby se učitel při
integraci dítěte s fatálním onemocněním připravil i na možnost jeho smrti a když přijde, aby se tomuto tématu
nevyhýbal, naopak pomohl pozůstalým spolužákům tuto tragickou událost prožít a zpracovat.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
79
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
4.3.1
Kompenzační pomůcky (rehabilitační) využitelné ve vzdělávání
Prvotní podmínkou pro integraci dětí s postižením svalové atrofie a dystrofie je odstranění architektonických
bariér. Škola musí mít bezbariérový vstup a žák musí mít možnost dostat se všude po budově volně – tedy pouze
za pomoci asistenta – bez toho, že ho někdo někam bude přenášet.
Pozn. Návod, jak uzpůsobit prostředí, v němž se vozíčkář bude pohybovat, aby vyhovovalo jeho požadavkům
a zároveň splňovalo požadavky stanovené zákonem, lze čerpat z publikace: „Život bez bariér“.
Vybavení prostor školy (schodiště, WC)
Pro přesuny mezi podlažími je samozřejmě z hlediska bezpečnosti i rychlosti nevhodnější výtah.
Kratší schodiště lze také nahradit bezbariérovým nájezdem, nebo instalací schodišťové plošiny. Tu je vhodné
použít pouze tam, kde je dostatečná šířka schodiště; tedy aby při jízdě plošiny zbyl na schodišti dostatek místa
a nebyli tak ohroženi ostatní procházející žáci.
Tento problém se objevuje zejména na 2. stupni ZŠ, kdy se žáci stěhují z učebny do učebny. Je žádoucí, aby byl
rozvrh třídy koncipován tak, aby stěhování třídy, v níž je žák integrován, bylo omezeno na minimum, nebo aby
se třída zdržovala pouze na jednom patře. V opačném případě dochází k tomu, že žák tráví přestávky
přesouváním se z patra do patra, a je tak vyčleněn z kolektivu třídy, nemá čas se v klidu nasvačit a mnohdy pro
něj může být stresující skutečnost, že svými pozdními příchody narušuje vyučování.
Při úpravě WC je nutné počítat s tím, že imobilního žáka je třeba oblékat vleže, tudíž bude nezbytné vybavit
WC lehátkem.
Obr. č. 1: Součástí vybavení WC je také lehátko.
Vybavení třídy (speciální nábytek, relaxační koutek)
Zvýšená unavitelnost žáka je s ohledem na přidružené zdravotní potíže (skolióza) a celodenní sezení značná. On
sám si ji často nerad připouští a touží se ve všem vyrovnat zdravým spolužákům, proto by měl možnost
v případě potřeby odpočinout si přímo ve třídě. Za tímto účelem je vhodné zřídit ve třídě relaxační koutek.
Uspořádat třídu tak, aby v zadní části místnosti zbylo místo na lehátko nebo koberec s měkkou molitanovou
podložkou či žíněnkou (a popř. také polohovacími podložkami – válce, klíny, kvádry...), odkud žák uvidí na
tabuli, a bude tak moci nadále sledovat ve vodorovné poloze výklad a dění ve třídě.
Imobilní žák se pohybuje na vlastním elektrickém vozíku (zpočátku školní docházky tyto děti ještě mohou
zvládat pohyb na vozíku mechanickém). Žák by měl mít možnost sedět ve svém vozíku po celou dobu výuky,
protože vozík zpravidla bývá vybaven speciální sedací ortézou, která je vyrobena „na míru“, a zajišťuje tak
žákovi zdravý a pohodlný sed.
Ve třídě je třeba vytvořit pro žáka ergonomicky vybavené pracoviště. Pracovní plocha musí být nastavitelná
výškově, aby se pod ni dalo zajet vozíkem a žák nemusel být přesazován na speciální židli, neboť každý
transport imobilního žáka je pro něj zbytečnou zátěží a manipulace se staršími dětmi již bývá obtížná. Pracovní
deska má rovněž nastavitelný úhel, takže šikmá plocha může žákovi usnadnit čtení nebo psaní.
Obr.č.2: Pracovní ploha
www.repo-rousinov.cz/
výškově
i
úhlově
nastavitelná.
/Typ
Péťa;
výrobce
viz
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
80
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
K vozíku lze dokoupit pracovní desku, která dobře poslouží v místnostech, kde žák nemůže zajet ke stolu
(spec. učebny, jídelna...).
Obr. č. 3: Pracovní (terapeutická) deska k vozíku z plexiskla. /www.ortoservis.cz/
Pomůcky usnadňující psaní a kreslení
Žáci se svalovým onemocněním potřebují psací pomůcky, které jsou lehké a měkké, čímž zanechávají stopu bez
většího přítlaku. Velmi kvalitní a v praxi osvědčené jsou psací potřeby Stabilo (www.stabilo.cz). Jsou lehké, fixy
a zvýrazňovače se nabízejí ve dvou velikostech (mini a prodloužené) a jejich design je velmi moderní a pro děti
školního věku atraktivní.
Tato firma nabízí také speciální pastelky „Stabilo WOODY 3v1“.
3v1 slouží jako pastelka, voskovka a vodovka zároveň. Neláme se, je lehká a píše na všech materiálech (kov,
sklo, tmavé papíry...).
Firma Herlitz (www.herlitz.cz) nabízí gelové pastelky, které jsou rovněž lehké, nelámavé a velmi měkké
a využijí je zejména žáci mladší.
K usnadnění psaní a stabilizaci papíru lze žákům doporučit protiskluzovou podložku.
Ve výtvarné výchově dobře poslouží nepřevrhnutelný kelímek, trojhranné se zkrácenou násadkou nebo
prstové štětce.
Starší žáci při hodinách geometrie mohou využít sadu magnetických pravítek.
Geometrie a rýsování je pro SMA žáky náročnou disciplínou, kterou nezvládnou bez pomoci druhé osoby.
V současné době je na internetu volně dostupný software GeoGebra, pomocí něhož žák rýsuje bez dopomoci.
Program je určen pro výuku a studium matematiky všech úrovní, nabízí také interaktivní grafiku, algebru
i tabulky – viz www.geogebra.org .
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
81
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Vzhledem k tomu, že i hybnost horních končetin bývá u těchto žáků omezená, je vhodné, aby učitel umožnil
žákovi pracovat na menším formátu papíru (sešitu). V případě, že žák dostává od učitele pracovní listy a nebo
i zápisy z hodin vytištěné, je vhodnější místo sešitů používat pořadače nebo organizéry s kroužkovými vazbami,
kam lze jednotlivé listy zakládat.
Technické pomůcky
Díky rozvoji informačních technologií zvládají děti často již v předškolním věku práci s počítačem. Počítače
dnes tvoří neodmyslitelnou součást života dětí a staly se rovněž významným pomocníkem ve vzdělávacím
procesu. Umožňují žákům s postižením komunikaci s okolním světem, slouží jako zdroj informací a v současné
době existuje pro všechny věkové kategorie žáků široká nabídka výukových programů pro jednotlivé vyučovací
předměty.
Z hlediska manipulace a přenosnosti je pro žáka s tělesným postižením vhodnější notebook (nebo netbook,
jehož miniklávesnice usnadní žákům se SMA psaní, neboť omezená hybnost ruky jim neumožňuje při psaní
pohodlně obsáhnout klávesnici standardních rozměrů).
Na pořízení PC lze čerpat finanční příspěvek na „nákup kompenzačních pomůcek“ na příslušném soc. odboru
podle vyhl.č. 182/91 Sb. ve znění vyhl.č. 206/95 Sb. Nákup počítačů do škol podporuje také projekt „Počítače
proti bariérám“ – viz www.bariery.cz .
Nabízí se mnoho variant alternativního ovládání počítače. Pro děti mladšího školního věku lze místo klasické
myši doporučit trackball. Nebo miniklávesnici a myš v jednom.
Obr.č. 4: Alternativní ovládání PC – miniklávesnice a myš v jednom.
Stejně dobře poslouží starším žákům k ovládání tablet, který umožňuje i kreslení na PC.
Obr.č. 5: Ovládání PC pomocí tabletu.
K ovládání notebooku lze použít Swiftpoint Mouse čili bezdrátovou „minimyš“, která je lehká a její anatomický
tvar usnadňuje uchopení.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
82
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Obr. č. 6: Bezdrátová minimyš. /www.europe.futuremouse.com/
Program „MY VOICE“ umožňuje pomocí hlasových povelů provádět
potřeba myš nebo klávesnice. Videoukázky viz zde:
http://www.fugasoft.cz/index.php?cont=myvoice&sub=video
operace,
k
nimž
je
Problémy s otáčením stránek u mnohastránkových publikací by žákům mohla vyřešit elektronická čtečka knih.
Obr.č. 7: Elektronická čtečka Amazon Kindle. /www.kindle-amazon.cz/
Vhodné jsou rovněž dotykové obrazovky a displeje.
Velmi širokou nabídku speciálních programů a alternativních počítačových doplňků pro handicapované
a odbornou konzultaci nabízí OS PETIT (http://www.petit-os.cz/).
Mikrospínačové tlačítko (žlutý čtverec)
Velkoplošné externí mikrospínačové tlačítko se přes adaptér napojí k PC a slouží k obsluze pro osoby s těžkým
motorickým postižením. Spínač má tloušťku 3mm je aktivován i velmi lehkým dotykem.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
83
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Obr.č.: 12: Sytém I4 Control
Obr.č.: 13: Sytém I4 Control
Na obrázcích č. 12 a č. 13 je vyfoceno speciální zařízení Sytém I4 Control, který umožňuje ovládat osobní
počítač pomocí pohybů očí. Díky tomu, že simuluje počítačovou myš, nabízí uživateli jednoduchý způsob, jak
prostřednictvím oka komunikovat s instalovanými aplikacemi. Základem je malá kamera, která má stálou pozici
vůči volně se pohybující hlavě uživatele, díky svému umístění na brýlové obrubě. Z daného místa kamera snímá
aktuální polohu oka, přičemž ji systém průběžně vyhodnocuje a vysílá pokyny pro pohyb kurzoru. Klik nebo
dvojklik je možno aktivovat dostatečně dlouhým mrknutím oka. Časovou konstantu lze zvolit tak, aby bylo
možno odlišit samovolná mrkání. Zařízení je možno přes USB připojit k jakémukoliv počítači, takže je tento
způsob velmi jednoduchý, univerzální a mobilní (Bendová, Jeřábková, Růžičková, 2006).
4.4
Přehled obligatorních vyjádření SPC obvykle používaných u SMA
Vzhledem k tomu, že SMA nijak neovlivňuje mentální kapacitu a schopnost učit se, není u těchto dětí potřeba
psychologických vyšetření zaměřených na posouzení intelektu o nic větší, než u intaktní populace. Psycholog
SPC se tedy u dětí se SMA nejčastěji vyjadřuje ke školní zralosti, před nástupem do školy nebo někdy před
přechodem na druhý stupeň popř. na střední školu může provést i posouzení intelektu. Toto vyšetření však často
slouží především jako důkaz inteligence dítěte a jako argument pro integraci.
Je vhodné, když psycholog SPC pracuje s třídním kolektivem, do kterého je dítě se SMA včleněno, opakovaně
provádí sociometrická šetření a konzultuje s učitelem, jak třídu vést. Tato potřebná práce však často přesahuje
kapacitní možnosti SPC.
Před začátkem integrace vypracovává SPC pro školu nebo školku Odborný posudek ke stanovení míry
podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (tzv. integrační posudek), který slouží jednak jako základ
pro vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jednak jako podklad pro ředitele školy při žádosti o zřízení
místa asistenta pedagoga. V tomto posudku speciální pedagog popíše na základě seznámení se s lékařskou
dokumentací, rozhovorů s rodiči a s odborníky a na základě standardní speciálně pedagogické a psychologické
diagnostiky aktuální míru využitelných schopností dítěte v jednotlivých posuzovaných oblastech a navrhne
podpůrná a vyrovnávací opatření. U diagnózy SMA je časem vždy nutné doporučit zřízení místa asistenta
pedagoga. Okolo asistentské práce u dítěte s SMA bývá často řešen problém, zda by nemělo spíše využívat
služeb osobního asistenta, protože typ požadované pomoci více odpovídá náplni jeho práce. Domníváme se, že
to vyplývá z nesprávného chápání významu a zásad práce asistenta pedagoga. Dle našeho názoru ani asistent
pedagoga nemá učit, ale má být pomocníkem učitele takovým způsobem, aby ten mohl zvládat náročnost
situace, kdy je ve třídě integrován žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Při integraci dítěte s SMA to tedy
znamená především vyrovnávat jeho rostoucí tělesný handicap tak, aby se mohlo co nejplněji zapojovat do
vzdělávacího procesu. Situace, kdy děti např. s mentálním nebo smyslovým postižením by měly nárok na
asistenta pedagoga placeného školou, zatímco dětem s tělesným postižením by měli rodiče platit ve škole služby
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
84
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
osobního asistenta, by byla pro tyto rodiny značně diskriminační. Osobní asistence je sociální služba, kterou by
měli mít rodiny možnost využívat jako odlehčující. Vzdělávání dětí musí být pro rodiny bezplatné.
Každý kraj má jiné požadavky na formální podobu tohoto odborného posudku, přikládám proto dva typy, jeden
pražský a jeden středočeský (příloha I, příloha II).
4.4.1
IVP
Stejně jako při integraci dalších dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné vytvořit i pro dítě s SMA
individuální vzdělávací plán. Měl by vycházet z možností dítěte a reflektovat hlavní cíle integrace.
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole by měl být rozpracován pro více oblastí, než jen pro tu, která je
obecně vnímána jako vzdělávání. Největším přínosem integrace do většinového vzdělávacího proudu je
příležitost zapojit se do běžného vrstevnického kolektivu, ozkoušet si rozmanité společenské role a modely
chování, učit se vycházet s ostatními.
První a základní oblastí IVP by proto měla být oblast socializace. V ní je rozpracován postup procesu
odpoutávání se od rodiny, seznamování se se skupinou dětí, přijímání autority učitelky, vytváření návyků
společenského chování. U dětí se SMA by měla být pozornost věnována prevenci rozvinutí manipulativních
vzorců chování, to znamená učit je, jak si společensky příjemným způsobem říct o pomoc, jak ji nezraňujícím
a slušným způsobem odmítnout, jak vstupovat do vztahů s ostatními při nemožnosti si za nimi samostatně
doběhnout. Druhou významnou oblastí je rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy. Zde je potřeba popsat aktuální
míru samostatnosti a potřebnou míru dopomoci při jídle, hygieně, způsob řešení toalety, soběstačnost při jídle. Je
vhodné doporučit kompenzační pomůcky prodlužující samostatnost dítěte jako je například protiskluzová
podložka pod talíř, odlehčené sklenice a příbory, apod. Další významnou oblastí je oblast komunikace a řečové
výchovy. Tato oblast souvisí se socializací. Obsahová stránka řeči není nemocí ovlivněna, formální stránka řeči
bývá v některých případech ovlivněna z diagnózy vyplývajícím třesem jazyka, výslovnost však bývá
poznamenána jen lehce. Postupující nemocí je kvalita řeči významně ovlivňována slábnutím výdechového
proudu, hlas je tišší, klesá schopnost delšího hlasového projevu. Nejvýznamněji je kvalita řeči snížena tehdy,
je-li nutno přistoupit k tracheostomii. Slábnutí výdechového proudu i stav po tracheostomii je nutné v IVP
zohlednit způsobem popsaným v kapitole 5.3 odstavec Dýchání.
Další oblastí IVP je hrubá motorika a vnímání tělesného schématu. Zde je opět potřeba popsat aktuální úroveň
a způsob samostatné lokomoce, kvalitu samostatného nebo podporovaného sezení, způsob zvedání se ze země,
pohybový rozsah rukou. Obvyklá doporučení jsou popsána v kapitole 5.3 odstavec Pohyb.
V oddílu IVP, který rozpracovává rozvoj smyslového vnímání, není potřeba žádných speciálních doporučení.
V kapitole zabývající se oblastí jemné motoriky a grafomotoriky, je vhodné zhodnotit sílu přítlaku a případně
doporučit odlehčené pastelky, měkčí modelovací hmotu, samorozevírací nůžky apod. Poslední oblastí IVP je
rozvoj rozumových schopností. Tu není pro děti s SMA potřeba nijak individuálně rozpracovávat, v této oblasti
se s nimi pracuje stejně jako se zdravými vrstevníky.
IVP v základní škole oproti mateřské škole rozpracovává hlavně zvládání učiva v jednotlivých předmětech.
U dětí se SMA je potřeba věnovat pozornost především pracovní, tělesné a výtvarné výchově, způsobu
pořizování zápisků a rýsování v matematice. Poměrně záhy je vhodné začít využívat odlehčené psací náčiní,
které zanechává výraznou stopu i při minimálním přítlaku, později potom např. násadku na prst. (Ta ale nebývá
dětmi příliš oblíbená). Pokud už žák nemůže pořizovat zápisky sám, dostává kopie textů od učitele nebo od
spolužáků. Zápisy může pořizovat i asistent. Pro další studia je vhodné zvykat děti (i učitele) na práci s tištěným
textem – dítě s SMA si důležité pasáže podtrhá zvýrazňovačem, který se dá většinou používat dlouho, i při
vysoké míře ztráty hybnosti ruky. Obtížná, často až nemožná, je pro dítě se SMA práce s pomůckami na
rýsování, proto zde výrazně preferujeme geometrii volné ruky. Výhodné je také podkládat sešity nebo papíry
protiskluzovou podložkou, aby dítě papír při práci nehrnulo.
V pracovní a výtvarné výchově je potřeba využívat kompenzační pomůcky jako např. samorozevírací nůžky,
lehké pastelky, odlehčené štětce, měkké modelovací hmoty apod. Také je třeba přizpůsobovat úkoly tak, aby je
dítě mohlo i při omezeném rozsahu a síle pohybu zvládnout.
Tělesné výchovy se na prvním stupni dítě ještě poměrně ochotně účastní, samozřejmě ovšem jen v rozsahu, které
mu postižení dovolí. Okolo přechodu na druhý stupeň však začne víc pociťovat stud za své tělo a nechce, aby ho
ostatní spolužáci viděli. Krom toho již pro ně bývá cvičení nadměrně a zbytečně zatěžující. Je proto žádoucí ho
z hodin tělesné výchovy osvobodit. Výhodné potom je, když jsou tyto hodiny v rozvrhu zařazovány jako
okrajové (první nebo poslední), aby dítě mohlo přijít později do školy nebo ji mohlo dříve opustit, a aby se tak
šetřily jeho ubývající síly.
Ani individuální vzdělávací plán ve škole by se neměl omezit pouze na stanovení obsahu a rozpracování postupů
zvládání učiva v jednotlivých předmětech. I zde je jedním z významných přínosů integrace možnost zapojení do
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
85
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
běžné populace, prožívání běžného života s možností běžných sociálních kontaktů a vztahů. IVP by se proto měl
zabývat i pomocí se zapojením do kolektivu, prací se třídou, ve které je integrovaný žák, měly by zde být řešeny
přestávky a mimoškolní aktivity, jak je popsáno v odstavci Sociálně emoční aspekty v kapitole 5.3.
V příloze III. je ukázka IVP pro první rok integrace chlapce se SMA do mateřské školy.
4.4.2
Ostatní
Dalším poměrně často požadovaným vyjádřením SPC je doporučení k poskytnutí elektrického vozíku.
Pořizovací cena elektrického vozíku je velmi vysoká, pro většinu rodin nedostupná. Pojišťovny na něj přispívají
až od určitého věku, většina dětí se SMA typu II ho potřebuje o dost dříve. Rodiče proto musí žádat o výjimku,
dokazovat, že dítě je schopno vozík samostatně a zodpovědně ovládat, dokládat potřebnost vozíku a jeho přínos
pro zvýšení samostatnosti pohybu a tím zvýšení kvality života dítěte.
Z každé návštěvy ve škole, z každého setkání integračního týmu nebo jednání s pedagogy školy je vhodné
napsat a všem účastníkům jednání a rodičům dítěte poslat Zprávu z návštěvy. Nejde o žádný formální
dokument, spíše jen o shrnutí a připomenutí domluveného. Neexistuje předpis pro podobu takové zprávy, každé
SPC nebo dokonce každý pracovník si může zvolit formu, která mu vyhovuje. Jedna z možných forem takové
zprávy je obsahem přílohy IV.
4.5
Příklady, kasuistiky, případové studie
Kazuistika dítěte se SMA I. typu
Uvádíme případovou studií devítiletého chlapce, kterému byla v 8. týdnu věku diagnostikována nejtěžší forma
spinální svalové atrofie. Chlapec je trvale připojen k dýchacímu přístroji, krmen je přes gastrostomii. Jeho
pohybové možnosti jsou značně omezeny, je zcela závislý na péči okolí. Pro školní rok 2009/2010 byl zařazen
do 1. ročníku (dnes navštěvuje již 2. ročník) základního vzdělávání se specifikací v individuálním vzdělávacím
plánu a vzhledem k speciálním vzdělávacím potřebám se vzdělání uskutečňuje v domácím prostředí.
1) Uvedení případu
chlapec, narozen 26. 11. 2002
druh postižení – tělesné; domácí péče
diagnóza v 8. týdnu – infantilní spinální svalová atrofie I. typ
umělá plicní ventilace, gastrostomie, neschopnost verbální komunikace
2) Osobní anamnéza
1. těhotenství ve 28 letech matky, ve 3. měsíci gravidity vysloveno podezření na toxoplasmózu, ale nepotvrdilo
se, porod ve 38. týdnu, hlavičkou spontánně, porodní hmotnost 3480 g, výška 50 cm, pobyt v inkubátoru nebyl
potřeba, v 8. týdnu diagnostikována spinální muskulární atrofie, pobýval na JIP.
Do 6. měsíce věku byl kojen, poté dostal virózu, přestal polykat; na Dětském oddělení FN v Brně byl po
pneumonii připojen k plicnímu ventilátoru, do domácí péče šel chlapec až v únoru roku 2004 poté, co se rodině
podařilo zajistit ventilátor, od roku 2007 bydlí chlapec s rodiči v rodinném domě, který je bezbariérově upraven.
Současný stav dítěte
Diagnóza: spinální muskulární atrofie I. typu, tracheostomie, gastrostomie, sliny nepolyká.
Chlapec leží na vhodném polohovacím lůžku, popř. se pohybuje na speciálně upraveném vozíku, vše pouze
s asistencí, protože chlapec žije od šesti měsíců na ventilátoru, mluvená řeč se nerozvinula, s okolím ale
komunikuje nonverbálně, chlapec má k dispozici notebook s didaktickými programy a dětskými knížkami,
obsluhu PC zvládá pomocí tlačítka připevněného na pravé ruce.
V současnosti se chlapec učí ovládat PC očima pomocí speciálně upravených brýlí s kamerou snímající pohyby
oka, chlapec je téměř denně v péči zdravotních sester, 1x za 14 dní rehabilitační sestry, 1x za měsíc dochází
k výměně kanily a 1x ročně je měněna také gastrostomie, chlapec byl pro školní rok 2009/2010 zařazen do
1. ročníku základního vzdělávání dle ŠVP základní školy vycházejícího z RVP pro základní vzdělávání se
specifikací v individuálním vzdělávacím plánu (dle Vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. a dle zákona
č. 561/2004 Sb. § 18, § 40, § 41); vzdělávání zajišťuje matka, 1x týdně na 2 hodiny dochází do rodiny také
učitelka 2. třídy ze ZŠ, ve které je chlapec veden.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
86
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Problémy dítěte
Orofaciální oblast:
 dýchání – tracheostomie, podpora plicního ventilátoru,
 čelist – nepohyblivá, rty – nedostatečný retní uzávěr,
 nepolyká, zřetelná salivace, nutnost pravidelného odsávání.
Krmení:
 přijímání potravy přes gastrostomickou trubici,
 maminka denně vaří, potřeba stravy s hojností bílkovin (hovězí maso, čočka),
 chlapec je schopen říct si, že má hlad.
Poloha hlavy a trupu:
 trup je nestabilní, nutno vždy jej zajistit, i hlavu je nutno polohovat s dopomocí,
 chlapec leží na vhodném polohovacím lůžku, rodiče ovládají správné polohování a používání
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 při učení (popř. jindy dle zájmu chlapce) se pohybuje také na speciálně upraveném vozíku, s ortézou
pro tělo na míru, kde je možná naprosto vyhovující fixace trupu,
 venku se chlapec pohybuje ve speciálně upraveném kočáře rovněž s ortézou pro fixaci trupu.
Aktivní verbální a neverbální projev, způsob komunikace:
 protože žije chlapec od šesti měsíců na ventilátoru, mluvená řeč se nerozvinula s okolím komunikuje
nonverbálně,
 rozumí mluvené řeči, přiměřeně reaguje na slovní, zrakové i sluchové podněty, je schopen napodobit do
určité míry intonaci a snaží se také napodobovat slova bez artikulace,
 rodiče tvůrčím způsobem obohacují veškerou komunikaci s chlapcem podporou názoru a možností
výběru ze dvou i více obrázků, věcí, činností,
 chlapec si „vybírá“ očima (oční kontakt) – např. si zvolí, že se chce dívat na pohádku a dále si vybírá,
kterou pohádku chce vidět,
 stejným způsobem se učí přiřazovat písmena ke slovům, číslice k počtu a množství,
 chlapec se v současné době učí komunikovat s okolím přes PC, který je ovládán pohyby oka pomocí
brýlí s kamerou a speciálně upraveným počítačovým softwarem.
Psychomotorický vývoj:
 krmen matkou, potravu přijímá do gastrostomie,
 v posteli i na vozíku je polohován matkou,
 sleduje v celém rozsahu zorného pole, lehký konvergentní strabismus na levém oku,
 HKK – nastavování poloh pomocí polohovacích pomůcek, síla stisku velice nepatrná,
 DKK – v nastavené poloze je rovněž nutné použití polohovacích pomůcek.
Hygiena:
 hygienu vykonává matka,
 používání plen,
 chlapec se denně koupe, v lázni se uvolní.
Sebeobsluha:
 chlapec je plně závislý na péči okolí, potřebuje dopomoc,
 při péči dobře spolupracuje.
Rozumové schopnosti:
 v pásmu průměru, zcela odpovídající věku,
 chápe rozdíl mezi pohlavími,
 komunikace je nonverbální, převážně pomocí očí,
 pasivní řeč je vytvořena, rozumí plně všem instrukcím,
 sluchová diferenciace je na dobré úrovni,
 je schopen práce s abstraktními pojmy,
 vnímá pojmy „včera – dnes – zítra“, chápe časové souvislosti.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
87
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Grafomotorika:
 jemná motorika a grafomotorika jsou vzhledem k typu postižení velmi omezené,
 úchop je velmi jemný, síla stisku nepatrná,
 předmět je třeba chlapci do ruky vložit a poté je schopen jej po krátkou dobu udržet,
 grafický projev je vzhledem k postižení omezen,
 krátkodobě čárá s dopomocí po podložce, svalová hypotonie nedovoluje delší cílený pohyb,
 chlapec zvládá vedení jednoduchých nepravidelných linií, někdy také kruhovitý pohyb.
Práce ve škole:
 barvy a tvary ovládá chlapec dostatečně,
 je schopen vybrat správnou odpověď z několika předložených – správnou odpověď sdělí tak, že se na
správný obrázek, písmeno, číslo nebo slovo zadívá nebo zmáčkne ovládání počítače, kde jsou střídavě
osvětlovány různé odpovědi,
 zná všechna písmena, učí se pracovat se slabikami, slovy a větami v tiskací i psací formě písma;
používá metodu globálního čtení,
 zná všechny číslice, dokáže odpovědět např. na otázku které číslo je po čísle 10, před číslem 10 atd.,
počítá jednoduché příklady,
 vzdělává se v předmětech: český jazyk, matematika, prvouka, anglický jazyk,
 chlapec je schopen se velmi rychle unavit, v takovém případě začíná pozornost klesat,
 s chlapcem je velmi dobrá spolupráce, pracuje se zájmem, úkoly se snaží dokončit.
Doporučení:
 dítě je schopno výuky dle osnov základní školy,
 uplatnitelnost intelektu a vzdělávací systém vyžaduje speciální techniky,
 IVP vytvářet přímo v prostředí dítěte, spolupracovat s rodiči,
 na základě doporučení lékaře uvolnit natrvalo z TV, pracovních činností, výtvarné výchovy,
 respektovat zvýšenou unavitelnost a pomalejší pracovní tempo,
 dodržovat práci v kratších časových úsecích,
 využívat speciální názorné pomůcky, didaktické materiály, PC programy.
Záznamy z pozorování
Pozorování bylo dlouhodobě prováděno speciálním pedagogem, převážně v domácím prostředí, v rodině dítěte.
Chlapec byl pozorován při běžných denních činnostech, při vzdělávání, při komunikaci, při relaxaci a zábavných
činnostech.
Hrubá motorika
Chlapec je vzhledem ke svému postižení imobilní, většinu dne stráví na speciálně upraveném lůžku. Koordinace
jeho pohybů je narušená, sedí s oporou nejčastěji v pojízdném vozíku.
Jemná motorika
Koordinace horních končetin je narušená, ale díky pravidelným rehabilitacím je možno pozorovat drobná
zlepšení projevující se např. v pohyblivosti ruky v předloktí. Použití pravé nebo levé ruky závisí na tom, na které
straně při lehu je chlapec momentálně otočen, ale je schopen užívat jak pravou, tak levou ruku. Opozice palce je
špatná, úchop je používán prstový, ale zde je patrná neobratnost, která je mimovolní a závislá na typu postižení.
Grafomotorika a kresba
Chlapec napodobí čáru, linie jsou roztřesené. Pokud je odpočinutý, je schopen např. i částečného vybarvování
obrázků, ovšem se speciálním nastavením podkladu nebo papíru do pro něj přijatelné polohy a vzdálenosti.
Verbální projev
Chlapec nehovoří vůbec, přestože mu nebylo diagnostikováno žádné narušení řečové komunikace. Tato
neschopnost je dána postižením a ochabnutím svalů, které se na mluvě podílejí, a také tím, že chlapec žije od
šesti měsíců na ventilátoru. Co se týká pasivní slovní zásoby, ta je rozvinuta, řekla bych, až nadstandardně věku,
což je dáno pravidelnou a častou četbou z různých knih. Chlapec používá náhradní komunikační systém
v podobě kartiček s obrázky a dorozumívá se pomocí očních signálů.
Rozumové schopnosti
Chlapec zná čísla do 20. Je schopen určit, které číslo je po čísle 10, před číslem 10. Odhadnutí číselné představy
jako takové je obtížnější. Řeší i jednoduché úsudkové příklady a dokáže zvolit správný výsledek nebo odpověď.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
88
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Zná všechna písmena, v současné se době se učí číst a pracovat se slovy metodou globálního čtení. Cesty
a labyrinty činí chlapci samotnému potíže vzhledem k tomu, že není schopen sledovat linie pomocí prstů, ale má
k dispozici jen zrak, což je tímto způsobem velmi obtížné. Proto je v tomto případě uplatňována pomoc.
Základní barvy rozezná bez problémů, rozlišuje i základní geometrické tvary. Co se týká časových představ, tak
ty zcela jistě určitým způsobem vnímá. Prostorovou orientaci má dobrou. Zvířata poznává bez problémů, umí je
zařadit do prostředí (jako např. les, dvůr, voda, vzduch), ale i do světadílů. Všeobecná informovanost je na velmi
dobré úrovni (opět díky širokému přehledu z četby).
Vnímání
Sluchem vnímá chlapec velmi dobře, bez korekce, velmi pohotově reaguje na sluchové podněty (hledá je očima,
případně pootočí hlavu). Do současné doby bylo i zrakové vnímání bez korekce a v pořádku. Při poslední
návštěvě chlapce u očního lékaře mu však bylo zjištěno menší poškození zraku, které bude bez problémů
nahrazeno brýlovou korekcí. Zraková diferenciace je velmi dobrá, chlapec ji potřebuje velmi často, vzhledem
k jeho oblibě knih a časopisů, kde se musí orientovat, řešit úkoly, konfrontovat ilustraci s textem.
Pozornost
Je soustředěná, velmi dobře udržitelná, jen při větší únavě nebo čtení již dobře známé knihy mírně kolísá a je
lehce odklonitelná nebo rozptýlena.
Myšlení
Je spíše konkrétní, jsou patrné počátky vyvozování a logického zdůvodňování. Myšlení je rychlé a správné.
Výjimečně chybné např. při únavě nebo při snížené pozornosti.
Únava
Je celkově zvýšená. Při pohybově nenáročných činnostech dochází k únavě pomaleji, ale sebemenší tělesný
pohyb je pro chlapce vzhledem k postižení velmi unavující.
Fantazie
Podle mého názoru je fantazie velmi rozvinutá, ovšem v žádném případě nesplývá nebo není zaměňována
s realitou.
Sebeobsluha
Chlapec je zcela nesamostatný, jeho postižení je podmíněno celodenní péčí a úplnou asistencí jak při podávání
jídla, tak při zachování čistoty nebo polohování. Tuto péči zabezpečují oba rodiče dítěte. To je vždy čisté
a upravené.
Charakteristické vlastnosti
Chlapec je velmi klidný a rozvážný. Dobře se adaptuje na nové prostředí, na nové lidi potřebuje o trošku více
času. Jednou z jeho nejsilnějších charakterových vlastností je určitě trpělivost a schopnost sebeovládání, kterou
obdivuji. Je velmi snaživý. Mezi svými vrstevníky je rád, k dětem se chová hezky, nečiní mu např. problém
půjčovat své hračky nebo knihy. Pochvala působí na chlapce jako velmi účinný a silný motivační činitel k další
aktivitě nebo spolupráci.
Mimika
Je u chlapce významným informačním zdrojem o charakteru jeho emocí a jejich intenzitě, o jeho potřebách
a celkovém prožívání. Z mimiky lze dobře vyčíst, jestli je vše v pořádku a chlapec je spokojen, nebo jestli se
něco děje a nastal problém. Při dobré znalosti jeho mimických reakcí tak lze snadno zjistit, jestli se jedná
o problém závažný nebo např. o změnu nálady, rozpoložení nebo snahu na něco upozornit.
Co se týká lícních svalů, zde je patrné ochrnutí a slabost svalů. Souvisí to také s projevy emocí, které lze právě
v obličeji nejlépe pozorovat a které se projevují např. zčervenáním, slzami, „zkrabatěním“ obočí, pohyby očí.
Oční kontakt je velice intenzivní a je hlavním „komunikačním kanálem“. Z očí lze velmi dobře vyčíst, zda je
chlapec spokojen, jestli něco potřebuje, jestli je unaven nebo naopak velmi bystrý.
Tělesný kontakt
Tělesný kontakt s chlapcem je při péči a pobytu s ním téměř nezbytný. Pokud se jedná o člověka, kterého
chlapec dobře nezná, je naprosto přirozené, že na tělesný kontakt reaguje nervózněji nebo bázlivěji, než pokud
jde o člověka dobře známého, blízkého. To, že se jedná o zvýšenou opatrnost nebo nedůvěřivost lze opět vyčíst
z mimických projevů.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
89
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Ochota plnit úkoly, spolupráce
Ochota plnit úkoly a spolupráce je závislá na stupni únavy. Pokud je chlapec např. čerstvě po vyspání,
spolupracuje ochotně, je velmi snaživý. Pokud je unavený, je přirozené, že pozornost slábne a je nutno např. na
chvíli změnit činnost. Velmi důležitá je také motivace, kterou je pro chlapce např. vlastní výtvor (obrázek,
výrobek), pochvala od rodičů nebo např. koupě nové knížky (jelikož chlapec miluje čtení). Plnění úkolů se děje
se zájmem, vytrvalost závisí na motivaci, na úspěch reaguje chlapec kladně, je to pro něj významný motivační
činitel. Co se týká rychlosti pracovních postupů, je chlapec schopen reagovat velmi rychle a pohotově. Pouze
výjimečně je nutno dopomoci, pobídnout, popř. zopakovat požadavek, otázku.
Vztah k sobě
Chlapec si je vědom pocitu vlastní nedostačivosti, naučil se ale velmi dobře navázat kontakty a přijímat pomoc
od okolí, se kterým bez problémů spolupracuje.
Vztah k rodičům
K rodičům má chlapec velmi blízký vztah. Matka je s ním v podstatě 24 hodin denně, je na ni velmi fixovaný,
komunikuje s ní naprosto bez problémů. Otec chodí do práce, ale chlapec se na něj vždy velmi těší. Celkově má
s rodiči velmi srdečný vztah, je na nich citově závislý. Bezmezně jim důvěřuje. Jezdí s nimi pravidelně
několikrát do roka na rodinné dovolené (letní i zimní), výlety, účastní se nejrůznějších akcí, navštěvují
pravidelně ZOO.
„Klima“ v rodině
Popis struktury rodiny
Rodina je úplná, má 3 členy – matku, otce a jedno dítě. Matka zajištuje 24 hod. péči o syna. Otec chodí denně do
práce. Rodina bydlí v bezbariérově upraveném rodinném domě s velkou zahradou a vlastní psa.
Přijetí diagnózy dítěte
Nějakou dobu trvalo, než si rodina našla svůj styl soužití, než byly vytvořeny rituály, režim denní péče a úkonů,
které musely být v přesně stanovenou denní dobu dodržovány – např. podávání léků, krmení přes
gastrostomickou trubici, koupání. Rodiče ale dítě zcela přijali, poskytují mu maximální možnou péči citovou
i materiální, dávají mu prostor pro seberozvoj. Nepřestávají shánět informace a výsledky nových výzkumů
týkajících se vyléčení nebo zpomalení progrese onemocnění. Jsou v tomto ohledu velmi aktivní. Shání nové
rehabilitační a kompenzační pomůcky, jezdí na různá setkání, přednášky, zapojili chlapce do klinického
výzkumu FN v Brně a pravidelně konzultují zdravotní stav svého dítěte s nejrůznějšími odborníky. Jsou také
v kontaktu s dalšími rodinami s tímto postižením a snaží se jim poskytnout rady a pomoc.
Organizace místností
Organizace místností s ohledem na postižení dítěte je velmi dobře řešena. Chlapec má vlastní pokoj vybavený
klimatizací, audiovizuální technikou a mnoha podnětnými a atraktivními hračkami a didaktickými pomůckami,
které vycházejí z jeho zájmů. Jsou zde také dvě velké knihovny, protože má chlapec velmi rád čtení
nejrůznějších knih.
Dětský pokoj je konstituován tak, aby byl průchozí a dobře dostupný jak z obývacího pokoje (s KK), tak
z ložnice rodičů. Je tak zabezpečen stálý dohled nad dítětem a možnost mít jej neustále na očích. Celá domácnost
je velmi útulná, příjemně vybavená a je zde kladen důraz na čistotu vzhledem k potřebám dítěte.
Interpersonální vztahy
Interpersonální vztahy v rodině jsou velmi dobré. Otec s matkou mají harmonický vztah, jsou pro sebe navzájem
velkou oporou. Velmi blízké vztahy jsou nastoleny i se vzdálenější rodinou a také s okolím nejbližších přátel,
které rodině stále pomáhají. Nastolená situace určitě přispěla k obrovskému osobnostnímu růstu obou rodičů
a zcela jistě ovlivnila tato rodina i mnoho lidí v jejich okolí. Ukázala jim důležitost a opravdovost životních
hodnot.
4.6
Kazuistika dítěte se SMA II.typu a integrace v mateřské škole
Osobní anamnéza: Děvčátko pochází z úplné rodiny, matčiny 3. gravidity. Průběh těhotenství naprosto
fyziologický, bez problémů. První projevy nápadnosti se objevily po prodělání neštovic a následném očkování
vakcínou Trivivac a vakcínou na hepatitidu. Dítě velmi oslabeno, do té doby se snažilo o vertikalizaci a pomalou
chůzi s oporou. V lednu 2007 vyšetřena na specializovaném pracovišti FN v Krči – dětské neurologie, odebrány
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
90
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
vzorky krve pro vyšetření DNA pro podezření na nervosvalové onemocnění Spinální muskulární atrofie.
Diagnóza potvrzena. SMA II. typu.
Rodinná anamnéza: Matka částečně zaměstnána v neziskové organizaci, otec pracující v ekonomickém
odvětví, 2 zdraví sourozenci ve věku 12 a 14 let. Rodina je stabilní, dobře fungující. Žije na vesnici v blízkosti
krajského města, kde je dítě integrováno v církevní mateřské škole.
Z psychologického vyšetření vyplývá vývoj intelektových schopností v rámci širší normy, v některých
aspektech v pásmu nadprůměru vzhledem k věku. Sociabilní, kolísavé soustředění při mentální zátěži, vnímavá
k pochvale. Péče ze strany rodiny se považuje za příkladnou.
Doporučena plná integrace do MŠ, asistent pedagoga přidělen na 1 hod. denně, v předškolním roce po celou
dobu docházky.
Dítě bylo ve věku 3 let přijato velmi dobře mezi zdravé děti. V tomto období vývoje jsou děti velmi spontánní
a postižení berou jako samozřejmost. Také tak byla holčička do kolektivu přijata. Pedagogové zdůrazňují při
výchově toleranci k odlišnosti a napomáhají v dialogu s dětmi, děti se zapojují do pomoci při oblékaní, podávaní
věcí a pomůcek, otevření dveří atd.
Přizpůsobí také prostředí při hře venku, kdy holčičku berou mezi sebe a jsou usměrňováni při pohybu tak, aby se
mohla účastnit aktivit.
Technické uzpůsobení proběhlo na několika úrovních. Vzhledem k tom, že školka sídlí v budově kláštera,
přístup je bezbariérový přes klášter díky instalovanému výtahu. Sjezdy do třídy a odstranění prahů proběhly
velmi rychle. S podporou rodičů byl vytvořen bezbariérový kout v koupelně a vyrobena skřínka na oblečení
přímo ve třídě. Vzhledem k použití mechanického odlehčeného vozíku se holčička účastní většiny aktivit.
Jediná překážka je spaní v patře, kam ji odnese asistent a pomůže s obsluhou.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
91
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
4.7
Příklad integračního posudku pro 1. třídu ZŠ
Příloha (město a jméno dítěte jsou změněny)
Doporučení k integraci a integrační posudek pro školní rok 2010/2011
Základní škola
Čj.xxx/10
Xxxxxxx 123
Poděbrady
Jméno
Lukáš M.
Datum narození :
yy. 200z
Bydliště :
Poděbrady
Diagnóza :
SMA II - III
1
dítěte
:
xx.
xxx
12,
Lukáš dochází od roku 2007 do MŠ Slunečník. Pro zhoršující se zdravotní obtíže je od září 2009 veden jako
integrované dítě
Druh a stupeň zdravotního postižení: U Lukáše se okolo druhého roku věku začaly objevovat výraznější
motorické potíže, které byly ve třech letech diagnostikovány jako spinální muskulární atrofie. Jedná se
o progresivní neurosvalové onemocnění, v jehož důsledku se postupně ztrácí možnost pohybu, v pozdější fázi je
nemocný odkázán na elektrický invalidní vozík a naprostou pomoc okolí. V současné době je ještě Lukáš
schopen samostatné chůze, ta je však již pro něj obtížná a je jí schopen pouze v interiéru. Často padá, zvedne se
jen s přidržením nebo s dopomocí, nepřekročí překážku, chůze po schodech nebo v terénu je pro něj nemožná.
Dopomoc potřebuje také při sebeobslužných úkonech. Výrazně je již také zasažena motorika rukou
a grafomotorika. Projevem onemocnění je také třes jazyka, který mírně ztěžuje výslovnost, řeč je však plně
srozumitelná. Narůstající tělesný handicap negativně ovlivňuje Lukášovu odolnost vůči zátěži, přispívá k vyšší
unavitelnosti.
Vzdělávací potřeby: Lukášek potřebuje čím dál častější dopomoc od okolí. Potřebuje víc času na chůzi po třídě,
pomoc se zvednutím po pádu, pro delší přesuny po budově nebo venku potřebuje vozík. Potřebuje bezbariérové
prostředí umožňující pohyb na vozíku, výhledově bude nutná i bezbariérová toaleta. Dopomoc Lukáš potřebuje
při přípravě pomůcek a při některých sebeobslužných činnostech. Vzhledem ke grafomotorickým obtížím daným
mimo jiné i třesem rukou bude třeba prodloužit přípravnou fázi zvládání písma, doporučuji netrvat na úpravnosti
písma, ale spokojit se s jeho přehledností a čitelností. Je třeba respektovat Lukášovu únavu a dopřát mu možnost
odpočinku. Pracovat by měl s odlehčeným náčiním.
Organizační forma vzdělávání: Lukáš vykazuje v rozumové a sociální oblasti průměrné až lehce nadprůměrné
schopnosti, postižení se týká pouze tělesné oblasti. Je proto potřeba, aby individuální vzdělávací plán, podle
kterého bude vzděláván, vycházel z běžného školního vzdělávacího programu. Pro jeho sociální vývoj je
nezbytný přirozený kontakt s vrstevníky. Doporučuji tedy individuální integraci Lukáše M. do Základní školy
xxxxxx 123, Poděbrady.
Poskytování individuální péče: Lukáš potřebuje individuální dopomoc při přesunech, při všech tělesných
aktivitách, při přípravě pomůcek, při grafomotorice a při některých sebeobslužných činnostech. V průběhu dne je
třeba dbát na jeho bezpečnost, je nestabilní, při pádu zapojuje potřebné svalové skupiny jen omezeně, proto by
mohl být důsledek pádu závažnější.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
92
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Potřeba dalšího pedagogického pracovníka: Vzhledem k progresivnímu nárůstu Lukášových pohybových
obtíží a z nich plynoucí potřebě dopomoci doporučuji zřídit ve třídě místo asistenta pedagoga na celou dobu
Lukášovy přítomnosti ve škole. Lukáš by se měl rozhodně účastnit i všech mimoškolních aktivit jako jsou
výlety, exkurze, návštěvy divadel, školy v přírodě apod. Vzhledem k nutnosti zaměstnání matky je třeba umožnit
chlapci docházku do družiny, i zde je třeba využívat služeb asistenta pedagoga. Doporučuji proto zřídit místo
asistenta pedagoga na 7 hodin denně.
Doporučené kompenzační pomůcky:
Odlehčené pastelky Stabillo – cca 700,- Kč
Psací náčiní s lehkým přítlakem a zřetelnou psací stopou – 200,- Kč
Měkká modelovací hmota – cca 300,- Kč
Relaxační matrace – cca 3.000,- Kč
Předpokládané finanční náklady:
Pomůcky cca 4.200,- Kč
Mzda asistenta pedagoga na 0.9 úvazku podle tabulky platových tarifů
Doba platnosti posudku: Posudek má platnost 1 rok, tzn. do 31. 8. 2011
Touto cestou nabízíme možnost obrátit se kdykoliv na naše SPC – např. při vypracování individuálního plánu,
konzultacích o pomůckách, při projevech školní neúspěšnosti, při problémech ve vztazích s vrstevníky apod.
V případě zájmu můžete kontaktovat jmenovitě B. N. (speciální pedagog) a L. J. (psycholog).
PaedDr. B. N.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
93
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Příklad IVP v MŠ
4.8
Příloha III (město a jméno dítěte jsou změněny)
Individuální vzdělávací plán pro školní rok 2010/2011
Ředitelství mateřské školy
xyxyxy 23
Praha
2
Jméno
Jan S.
Datum
xy. yz. 200m
Bydliště :
xxxx 3, Praha
Diagnosa :
spinální muskulární atrofie
Č.j.:289/10
dítěte
narození
:
:
Honzík trpí závažným vrozeným onemocněním, jehož projevy se postupně zhoršují a významně snižují kvalitu
života. Onemocnění postihuje pouze fyzické tělo, duševní život a rozumové schopnosti zůstávají nepostiženy.
Pro Honzíka je velmi důležité žít co nejnormálnější život, stýkat se s vrstevníky, účastnit se jejich her. Proto
i podpora při integraci by měla směřovat především k tomuto cíli.
Oblast socializace:








schopnost pracovat pod vedením paní učitelky,
naučit se jména dětí ve třídě,
podporovat osamostatnění, nevázat ho na dospělé, začleňovat ho do vrstevnického kolektivu,
učit Honzíka hrát si s ostatními dětmi, respektovat jejich hru, dělit se o hračky,
učit Honzíka respektovat herní pravidla,
učit Honzíka poprosit o hračku nebo pomoc, poděkovat za ni, nabízenou pomoc případně slušně a mile
odmítnout,
upevňovat již vytvořené návyky společenského chování a vytvářet nové (pozdravit, rozloučit se,
poprosit, poděkovat, počkat na ostatní s jídlem a účastnit se přání dobré chuti atd.),
učit ho samostatně řešit jednodušší sociální a komunikační situace.
Oblast sebeobsluhy a samostatnosti
Honzík je v sebeobsluze v rámci svých možností velmi samostatný. Sám si řekne o potřebu toalety, je ovšem
třeba ho na záchod se speciálním prkénkem posadit a pomoci mu s udržením se v sedu.
hygiena – při společné návštěvě toalety posadit Honzíka na záchod jen v případě jeho potřeby, nevysazovat ho
zbytečně, jen nezbytně nutná pomoc při umývání a utírání rukou,
stolování – Honzík je zatím schopen se sám najíst lžící i napít z hrnku. Je třeba mu jídlo nakrájet a talíř
přisunout do jeho dosahu,
oblékání – Honzík si sám umí rozepnout suchý zip, má tendenci pomáhat se svlékáním. Potřebuje však již
značnou míru dopomoci při svlékání i oblékání.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
94
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Komunikace a řečová výchova
Honzík mluví velmi dobře v celých větách, má bohatou slovní zásobu. Řeč je velmi dobře srozumitelná. Je třeba
vést ho k příjemnému verbálnímu vystupování, aby mu okolí ochotněji poskytovalo pomoc. Honzíkova řeč je
tichá, má slabší výdechový proud, proto je třeba nenutit ho k hlasité mluvě, spíš při jeho projevu nenásilně,
vhodnou motivací, ztišit okolí.
Hrubá motorika
Hrubá motorika je nemocí nejvíce poznamenána. Honzík se neudrží po delší dobu v sedu, využívá skořepinový
korzet. Samostatné lokomoce je Honzík v současné době schopen v interiéru na lehkém mechanickém vozíku.
Uzpůsobit prostor ve třídě pro možnost projetí mechanického vozíku, zajistit alespoň částečnou bezbariérovost,
dohodnout s rodiči způsob manipulace s Honzíkem (nemá pevné držení zad a hlavy, proto je třeba ho při
přenášení zpevněně držet), asistent by měl v maximální míře kompenzovat Honzíkův fyzický handicap bez
snahy ovlivňovat přitom příliš jeho aktivitu, výběr sociálních kontaktů apod. Při sedu na zemi nebo venku na
písku je třeba zajistit Honzíkovu bezpečnost a stabilitu, vytvářet mu pocit jistoty – např fixací polohovacím
hadem od firmy Setrans, při pohybových aktivitách je třeba respektovat vyšší unavitelnost, nenutit ho do
nadměrné fyzické aktivity (nebezpečí náhlého nezadržovaného pádu), častěji zařazovat relaxaci.
V dalších oblastech rozvoje – rozvoj smyslů, kognitivních schopností a grafomotoriky – doporučuji pracovat
s Honzíkem spolu s ostatními dětmi ve třídě v souladu s běžným programem v MŠ. Je samozřejmě třeba
respektovat a kompenzovat jeho fyzické omezení. V grafomotorice doporučuji používat lehké psací náčiní, které
zanechává výraznou stopu i při minimálním tlaku. Při náročnějších jemně motorických činnostech je třeba mu
pomoci tam, kde je potřeba větší síly nebo přesnosti zacílení. Je také vhodné stabilizovat sed např. podložením
nožek, aby volně nevisely.
Způsob hodnocení
Honzík by měl být odměňován stejným způsobem jako ostatní děti. Stejně tak je třeba vyžadovat dodržování
stanovených hranic a pravidel chování. Honzíkovi by osobnostně ani sociálně neprospělo, kdyby např. kvůli
lítosti pro něj byla pravidla chování změkčována.
Spolupráce se zákonnými zástupci
Honzíkovi rodiče mají o chlapce velký zájem. Doporučuji konzultovat s nimi Honzíkův aktuální zdravotní stav
a především způsob fyzického zacházení s ním.
Návrh IVP vypracovala
B.N.
speciální pedagog SPC
Datum vyhotovení: 19. 10. 2010
……………………………
IVP četli a schválili:
ředitelka
…………………………….
asistent pedagoga
…………………………………….
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
95
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
4.9
Příklad Zprávy z návštěvy v ZŠ
Zpráva z návštěvy
Zařízení: 7. třída ZŠ xyxyxy
Účel návštěvy: integrace Magdalény S.
Výjezdový pracovník: J. C.
Datum: 22. 4. 2010
Do školy jsem přijela po dohodě s paní zástupkyní Xyxyxy, účastnila jsem se hodin matematiky a českého
jazyka, potom jsem mluvila s paní učitelkou třídní a s paní zástupkyní.
Madla sedí sama s paní asistentkou, jejíž pomoc potřebuje již téměř nepřetržitě. Je na ní patrná únava, mluví tiše,
v kratších úsecích. Pravou ruku již vůbec neovládá, je třeba, aby jí ji asistentka vždy posunula a položila na
požadované místo (např. na ovladač vozíku). Madlenka přešla k psaní levou rukou, tužku drží v cigaretovém
úchopu, přítlak je slabý. Poznámky pořizuje asistentka, Madla jen např. narýsuje čáru podle asistentkou
přidržovaného pravítka, napíše číslici či krátké označení apod. Po celou dobu Madla pilně pracovala, nové látce
okamžitě porozuměla, asistentka zapisovala podle Madlenčina diktátu. Po hodině matematiky jsem se ptala paní
učitelky na její hodnocení Madliny integrace, paní učitelka nevidí žádný problém, nic ode mě nepotřebuje, má
pocit, že vše dobře funguje.
Přestávku trávila Madla v kabinetu vleže na matraci. Tento odpočinek potřebuje stále častěji, nemá tedy téměř
příležitost trávit přestávky s vrstevníky. Přesto situaci ve třídě hodnotí dobře, má pocit, že se její vztahy
s ostatními dětmi zlepšily. (Stejně situaci hodnotí i paní učitelka třídní).
V českém jazyce Majda prezentovala svůj projekt. Její mluvní projev je na vysoké úrovni, dobře formuluje, má
spoustu znalostí, chytře reaguje. Hlas je slyšitelný, méně melodický, potřebuje častější nádechy.
Madlenka si není schopna přidržovat papír, na který píše, musí jí ho držet paní asistentka. Doporučila jsem
používání protiskluzové podložky, kterou škola již zakoupila. Rovnou jsme ji vyzkoušely a zdá se, že by tento
problém výborně řešila. V kabinetu je k dispozici i magnetická rýsovací souprava, její využívání je sporné, je
možné to s ní vyzkoušet.
S paní učitelkou třídní a s paní zástupkyní jsme mluvily o průběhu integrace. Prý není žádný výrazný problém,
podařilo se sehnat novou slečnu asistentku za Lídu, zatím studuje, takže chodí nepravidelně, postupně se bude
více a pravidelněji zapojovat. (V den mé návštěvy byla u Majdy asistentka Jana). Řeší se jarní výlet, je prý
obtížné najít bezbariérovou a zároveň cenově dostupnou lokalitu, která by byla pro většinu třídy atraktivní.
Pokusíme se tedy pomoci škole nějaké takové místo nalézt.
Paní učitelka mě požádala, abych se koncem května účastnila třídnické hodiny, představovala by si nějakou
besedu na téma typů a prevence poúrazových postižení. Dohodly jsme se na 26. května.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
96
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Literatura
FILIPIOVÁ, Daniela: Život bez bariér: projekty a rekonstrukce. Praha: Grada Publishing, 1998. 101 s.
ISBN 80-7169-233-6.
HAVLOVÁ, Miluše. Svalová onemocnění. In: Neurologie, J.Tichý a kol., Praha: Karolinum, 1997.
322 s. ISBN 80-7184-492-6.
JEDLIČKA,P.;.KELLER,O. Speciální neurologie. 1.vydání. Praha: Galén, 2005. 424s. ISBN
80-7262-312-5.
KRAUS, Josef. Nervosvalové choroby. In: KOMÁREK,V.;ZUMROVÁ,A. a kol. Dětská neurologie.
Praha: Karolinum/Galen, 2000.
KRAUS, Josef. Spinální svalové atrofie v dětském věku. [online] Neurol. pro praxi, 2006. [cit..200805-30] . Dostupný z WWW: http://www.solen.cz/pdfs/neu/2006/01/07.pdf
KUCHARSKÁ, A a kol. Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických
centrech. 1.vyd. Praha: Institut pedagogicko- psychologického poradenství ČR, 2007.
MAŘÍKOVÁ, T., Spinální muskulární atrofie a genetika. E-learning projektu Učíme se zvládat SMA,
KR
Smečno.
[online]
2010.
[cit..2010-05-25]Dostupný
z WWW:http://elearning.dumrodin.cz/zak_lekce.php?id_lekce=10122009094031707&id_kapitoly=10
122009085544753&id_tematu=1012200908483683
VÁGNEROVÁ,Marie.Psychologie handicapu.2.,opr.vydání. Liberec:TU, 2003.40 s. ISBN 80-7083790-X.
VÁGNEROVÁ,Marie. Psychologické podmínky vzdělávání zdravotně, sociálně a sociokulturně
znevýhodněných lidí.1.,vydání. Liberec: TU, 2007.72s. ISBN 978-80-7372-184-8.
VÁGNEROVÁ,Marie. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. 1.,vydání. Praha
: Karolinum, 2001. 304 s. ISBN 80-246-0181-8.
VÁGNEROVÁ,Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4., rozš. a přepr. vydání. Praha:
Portál, 2008. 872 s. ISBN 978-80-7367-414-4.
VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. 2.,rozš. a přepr. vydání. Brno: Paido, 2004. 304s. ISBN
ISBN 80-7315-134-0.
VÍTKOVÁ, M. Paradigma somatopedie. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998.
VÍTKOVÁ, Marie .Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávavacími potřebami 1.,vydání. Brno : Paido,
2005. ISBN 978-80-7315-163-8.
Internetové zdroje
MICHALÍK, J. Školský poradenský systém v ČR, expertní stanovisko, 2008, dostupné na:
http://www.uss.upol.cz/cz/clenove/profil/michalik/SPZ-expert-stanovisko.pdf
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
97
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
5 RETTŮV SYNDROM
Mgr. Iva Vojtková
„...očima nám říkají daleko víc, než si vůbec dokážeme představit.“
dr. Andreas Rett
Charakteristické projevy této vrozené vady poprvé popsal rakouský neurolog profesor Andreas Rett v roce 1966.
Profesor Kohoutek definuje Rettův syndrom jako geneticky podmíněnou pervazivní (všezasahující) vývojovou
poruchu vyskytující se takřka výlučně u dívek, vyznačující se těžkým postižením expresivní a receptivní řeči
a těžkou progresivní psychomotorickou retardací, stereotypními pohyby rukou kolem střední osy, komunikační
dysfunkcí.
Rettův syndrom (dále jen RS) je relativně vzácné vrozené komplexní neurologické onemocnění charakteristické
ztrátou dosud získaných dovedností, a to v komunikaci a pohybu. Postižení CNS je těžké a vede k plné či
částečné závislosti na druhé osobě do konce života.
Četnost výskytu se udává s frekvencí 1:10-20 000 žen. V ČR se ročně narodí 6 – 10 dívek s RS, v současnosti je
v ČR 300 – 550 pacientek s RS.
5.1.1
Příčina RS
Příčinou RS je mutace genu, která je situovaná na raménku chromozomu X a má mnoho podob. Zmutovaný gen
byl objeven v USA v roce 1999 a od roku 2001 se diagnostikuje RS na základě genetického vyšetření i v ČR.
V roce 1992 byl RS zařazen mezi pervazivní vývojové poruchy (v té době se ještě jednalo o syndrom neznámé
příčiny).
Velmi zjednodušeně můžeme příčinu RS popsat jako zabrzdění vývoje mozku (spojení mezi částí neuronů se
v důležité vývojové fázi mozku přeruší a dál se nevyvíjí).
Proč mají RS pouze ženy? Gen, jehož mutace toto onemocnění způsobuje, leží na X chromozomu. Ženy mají
2 X chromozomy na rozdíl od mužů, kteří mají jen jeden. A to je málo, jak se ukázalo, protože alespoň jeden
„zdravý“ gen je potřeba k tomu, aby dívky toto onemocnění vůbec přežily. Chlapci, pokud u nich k mutaci
dojde, z důvodu velmi těžké encefalopatie většinou nepřežívají (přesto bylo zaznamenáno několik ojedinělých
případů netypických variant RS u chlapců).
Gen, který je v případě RS mutovaný, se jmenuje MeCP2. Jeho mutace naruší jeden z mnoha biochemických
spínačů, které řídí vyjádření dalších genů. Výsledkem je, že určité geny, které ovládají nervový systém, se
nepodaří pozastavit a je vyrobeno nadměrné množství jinak užitečných proteinů.
5.1.2
Diagnostika RS
Diagnostika RS byla donedávna výlučně klinická – založená na vyhodnocení typických vnějších znaků
a projevů onemocnění (těžké postižení somatických, motorických i psychických funkcí). Už několik let se však
uplatňuje i molekulární diagnostika – analýza genu MeCP2 (hledání mutací tohoto genu).
První podezření získá dětský lékař / neurolog / psycholog, když při pravidelných vyšetřeních zazanamená
zpomalení psychomotorického vývoje dítěte. Definitivní potvrzení syndromu lze určit genetickým vyšetřením,
které prokáže mutaci v daném genu.
Klinická diagnostika
Přestože příznaky RS nemusejí být (a většinou ani nejsou) zjevné hned po narození, jedná se o onemocnění
vrozené, které se nejčastěji začíná projevovat přibližně od 6. měsíce života děvčátka.
V minulosti byl RS nejčastěji chybně diagnostikován jako autismus, DMO nebo nespecifikované zpoždění
vývoje. Pro diagnozu RS musí být ztráta cílevědomého používání rukou kombinovaná se stereotypními pohyby.
Výpovědi rodičů dívek s RS se shodují v mnoha sděleních, ale téměř u všech začíná vyprávění slovy: „...po
bezproblémovém počátečním vývoji došlo k razantnímu (nebo plíživému) ústupu a couvnutí ve vývoji.“
S věkem dochází ke zhoršování obtíží a tlumeny bývají spíše jen doprovodné příznaky.
U dívek, které svými klinickými projevy přesně splňují diagnostická kritéria, hovoříme o klasickém RS (2/3
dívek), u ostatních diagnostikujeme atypický RS (mírnější forma RS).
Diagnostická kritéria
Normální prenatální a perinatální vývoj – bezproblémový porod i poporodní období.
Téměř normální psychomotorický vývoj v prvních 6 – 18 měsících života.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
98
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Normální obvod hlavičky při narození, následuje zpomalení tempa růstu hlavy zhruba od 3. měsíce až do 4 let.
Poruchy ve vývoji řeči a komunikačních schopností různého rozsahu – většina dívek nemluví, uměly, ale
zapomněly. Prostředkem komunikace je často oční kontakt nebo specifický křik.
Poruchy inteligence. Těžce poškozená řeč a ztráta cílevědomé zručnosti znemožňuje posoudit úroveň
inteligence. Regres postihuje i schopnost myšlení, učení a porozumění řeči. Mentální retardace je nejčastěji
středně těžkého, těžkého nebo hlubokého stupně. Vzhledem k omezeným vyjadřovacím schopnostem je
přesnější stanovení inteligence velmi obtížné. Ztráta úchopových schopností rukou.
Opakující se činnost rukou, která zahrnuje jednu nebo více z následujících aktivit: mytí, mačkání,
tleskání, klepání, žvýkání/kousání, rytmické pohyby k ústům a zpět, manipulace prstů. Tato aktivita začíná
s probuzením. Částečně autistické chování – ztráta zájmu o okolní svět (ztráta sociálních schopností je
přechodná), velmi malý rozsah pozornosti. Roztřesenost trupu (může se týkat i končetin, zvl. v rozrušení).
Emoční symptomy (velké výkyvy nálad bez zjevné příčiny). Neschopnost chůze, popř. chůze je vratká, široce
rozkročená, po špičkách, toporný, neobratný postoj. Postupná ztráta schopnosti chodit. Některá děvčata začnou
chodit a pak tuto dovednost ztratí, jiným zůstává po celý život. U některých dívek je začátek chůze až
v pozdějším dětství nebo v adolescenci. Apraxie (hlavní rys RS) = neschopnost cíleně ovládat tělo, spojit
myšlenku s pohybem (týká se všech pohybů, vč. řeči a fixace očí). Dívky s RS nemají narušenou pohyblivost
těla, ale nejsou schopny říci tělu, kdy a jak se má hýbat. Nejsou schopny pohyb provést i přes touhu a vůli se
hýbat. Dyspraxie rukou = neschopnost užívat ruce k běžným úkonům. Další symptomy, které nejsou
vyžadovány pro diagnozu RS, nemusí být u dívky zpozorovány, ale mohou se rozvinou s věkem:
Dechové dysfunkce – zadržování dechu, apnoe (dočasné zastavení dechu), supění a polykání vzduchu,
prohloubené dýchání (hyperventilace) nebo naopak zrychlené dýchání. Tyto dysfunkce jsou způsobeny
nedostatečným vývojem mozkových center, která regulují dýchací a srdeční činnost. Abnormality dýchání ve
spánku mizí.
Abnormální EEG – zpomalování normálních elektrických vzorců, objevení vzorců připomínajících epilepsii,
ztráta normální spací aktivity.
Záchvaty – nezbytné je pravidelné sledování EEG. Výskyt záchvatů může být od nulového až po těžké formy.
S věkem klesající tendence výskytu záchvatů.
Hypotonie (snížení svalového napětí), spasticita (bezděčné svalové napínání), rigidita (svalová ztuhlost). To vše
vede k vadnému držení těla. S věkem se snižuje pohyblivost.
Skolioza (vybočení páteře). Rapidní postup může nastat během 8. – 14. roku. Pravděpodobnost zhoršení skoliozy
je u dívek, které nechodí a které mají brzy snížený svalový tonus nebo dystonii. Doporučuje se vhodné cvičení
a častá kontrola.
Bruxismus (skřípíná zubů) a typické pohyby obličeje. Pohyby se zintenzivňují při omezení pohybu rukou.
Bruxismus bývá způsoben hypertonem šíjových svalů, které se dají uvolnit jemnými technikami a tím skřípání
zmenšit.
Malé nohy (vzhledem k výšce).
Cyanotická akra – nedostatečný krevní oběh v dolních končetinách, nohy jsou chladné a namodralé.
Retardace růstu, podprůměrná hmotnost. S věkem snížení svalové hmoty i tělesného tuku (ale časté jsou
i tendence k obezitě), zvyšování svalového napětí.
Vyšší lomivost kostí, častěji dochází ke zlomeninám.
Abnormální spací vzor a podrážděnost nebo rozrušení, častý je převrácený spánek.
Žvýkací a polykací potíže (reflux žaludku a jícnu).
Zácpa – důležitý je adekvátní příjem tekutin, strava s velkým množstvím vlákniny a cvičení. Mnoho rodičů se
zmiňuje o problémech s příjmem tekutin u dívek.
Je třeba zdůraznit, že nejsou vždy přítomny všechny symptomy, liší se i závažností projevů. Klinickou diagnozu
stanovuje neurolog nebo pediatr.
5.1.3
Průběh a stadia Rettova syndromu
Pro zpřehlednění členíme průběh RS do 5 stadií, avšak toto členění je ryze teoretické. Vývoj dívek s RS je plně
individuální a odlišuje se v mnoha rysech.
1. stadium - období normálního vývoje: 0 – 12 měsíců.
První měsíce života se zdá, že se dítě vyvíjí zcela normálně.
2. stadium – počáteční /objevení prvních symptomů: 6 - 18 měsíců.
Nastupuje období stagnace psychomotorického vývoje. Zpočátku normální psychomotorický vývoj dívky se
následně zpomalí nebo dojde k úplné ztrátě dosud nabytých schopností a dovedností. Rodiče zažívají velký šok.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
99
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Dívky ztrácejí zájem o okolí, zmenšuje se zájem o hru, může být snížený oční kontakt, opožďuje se řečový
vývoj. Dívky jsou často nápadně spokojené a klidné (hypotonické, „líné“). Může se objevovat mačkání rukou,
zpomalení růstu hlavy, potíže s dýcháním.
3. stadium – destruktivní /jasný regres vývoje: od 1 do 4 let.
Objevují se typické stereotypní pohyby rukou (zpočátku nejčastěji vkládání ruky do úst), zpomalení růstu hlavy,
dívky jsou zmatené, nespokojené, což vyjadřují specifickým křikem, (auto)agresivitou, spánkovou
nepravidelností. Chybí reakce na sociální podněty a výzvy, nastupuje tzv. pseudoautistické období. Ztrácí se
cílevědomá ruční dovednost a řeč (mizí slova, slabiky, zhoršuje se i neverbální komunikace). Jazyk se často
neúčelně pohybuje v ústech. Chůze je vratká a zahájení motorické činnosti může být těžké.
4. stadium – relativně stabilizované: předškolní a školní věk.
Problémy s koordinací jak hrubé, tak i jemné motoriky, po motorické stránce zhoršení – poruchy chůze, apraxie,
první epi záchvaty. V průběhu tohoto období nastupuje relativní stabilizace a znovunabytí jednotlivých
schopností – zejména v komunikaci, je výrazný oční kontakt, méně podrážděnosti a pláče. Autistické rysy spíše
ustupují, zvyšuje se zájem o okolí, bdělost, pozornost. Mentální retardace různého stupně – vzhledem k apraxii
a nedostatečným řečovým schopnostem je těžké přesně stanovit IQ. Hodně dívek s RS setrvává v tomto stadiu
po většinu svého života.
5. stadium – pozdější zhoršení motorických funkcí: od 10. roku.
Nastává snižování celkové hybnosti, přibývání motorických poruch a ortopedických problémů (skoliozy).
Komunikační schopnosti a získané funkce rukou již neubývají, ale také se výrazně nerozvíjejí. Může se omezit
stereotypní aktivita. Emocionální kontakt se spíše zlepšuje, stejně tak i oční kontakt. Často je patrné váhové
neprospívání.
6. stadium – dospívání a dospělost.
Dívky s RS se běžně dožívají 40 – 50 let a v průběhu života psychicky vyzrávají. Stereotypní pohyby rukou jsou
méně intenzivní, chybí dřívější prudké výkyvy nálad. Zlepšuje se oční kontakt a sociální porozumění.
5.1.4
Vzdělávání dívek s RS
Při vzdělávání dívek s RS je nezbytné stanovit si realistické cíle – především snaha o zachování komunikačních
schopností, udržení aktivní komunikace s okolím, zachování trvalé stimulace kognitivních, řečových
a komunikačních schopností (stimulace očního kontaktu, pohybových reakcí – mimo stereotypních pohybů
rukou, zraková a sluchová stimulace).
Dívky s RS často vyžadují více času, aby zpracovaly informaci a odpověděly. A když odpoví, nemusí to být
obvyklou cestou.
V průběhu krátkého časového období může být pozorováno velké kolísání v motorických schopnostech, rozsahu
pozornosti a ve způsobu chování. Tímto směrem jim apraxie ztěžuje provádění motorické činnosti. Víc musí
myslet na průběh činnosti a tím je to těžší. Když je však dívka emočně motivována, činnost se automatizuje
(dostane se za potravou apod.).
Celkovému vývoji a zlepšování stavu napomáhá komplexní rehabilitace – fyzická i psychická.
Dívky s RS jsou vzdělávány převážně formou skupinové integrace ve speciálních školách určených žákům
s jiným druhem zdravotního postižení. Při výběru školy je třeba dbát na potřeby, schopnosti a silné stránky
dívek, optimální míru a způsoby zapojení do běžného prostředí. S výběrem vhodné školy, jako i s dalšími
problémy a otázkami týkajícími se výchovně vzdělávacího procesu, jsou rodičům nápomocni pracovníci
speciálně pedagogických center (SPC). V případě dívek s RS jsou to nejčastěji SPC pro klienty se souběžným
postižením více vadami, popř. SPC pro klienty s mentálním postižením nebo SPC pro klienty s tělesným
postižením. Protože je třeba vzít v úvahu každou speciální potřebu dívek, jsou vzdělávány podle individuálního
vzdělávacího plánu (IVP). Ten je výsledkem pedagogické a psychologické diagnostiky. Na zpracování IVP se
podílí třídní učitel, zákonný zástupce žáka a pracovníci speciálně pedagogického centra. Dívky s RS mají
extrémně nerovnoměrný kognitivní profil – relativně dobře jsou zachovány schopnosti zrakové percepce
(vnímání, rozlišování, paměť). Na vyšší vývojové úrovni než ostatní dovednosti může být i porozumění řeči.
Základem IVP je pečlivá analýza toho, co dívka již umí, dělá a cítí, jak vnímá. U každé činností je určen
nejbližší cíl, co chceme žáka naučit, co si má osvojit. Stanovení přiměřeného úkolu a kvalitní motivace jsou
základem úspěšného učení a celého výchovně vzdělávacího procesu. IVP zahrnuje individuální i skupinové
formy výuky a další podpůrné činnosti a aktivity (hydroterapii, muzikoterapii, aromaterapii, canisterapii,
hipoterapii, bazálně stimulační aktivity, pobyt v psychorelaxační místnosti apod.).
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
100
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Přes všechny potíže se mohou dívky a ženy s RS postupně zdárně učit a těšit se ze života v kruhu rodiny a přátel
až do období středního věku i po něm. Prožívají celou škálu emocí a při společenských, vzdělávacích
a oddychových aktivitách se projevuje jejich podmanivá osobnost.
Komunikace dívek s RS
Mnoho dívek s RS projevuje intenzivní touhu komunikovat prostřednictvím očí, gest a zástupných předmětů.
Některé z nich se naučí komunikovat prostřednictvím augmentativních (podpůrných) a alternativních
(náhradních) neřečových komunikačních technik – mohou to být významová gesta, upřený pohled, obrázky,
písmena, pohyby rtů, stisk hlasového výstupu pomůcky, názorné předměty... Jiné jsou schopné porozumět
výzvám a odpovědět i slovy (slabikami).
5.1.5
Z výpovědí rodičů děvčátek s RS
„...je to zákeřná nemoc, která vám dítě postupně krade a vy s tím nemůžete dělat vůbec nic. Ze zdravého, všude
šmejdícího, zvědavého, žvatlajícího dítěte je najednou dítě, které neudrží v ručičce ani rohlík...“
„...dívky nechodí, nemluví, mají autistické projevy – nezajímají se o okolí. Stále si mnou ruce. Jsou mentálně
pozadu, bortí se jim páteř a postihuje je skolioza...“
„...tato vada v podstatě zakrývá inteligenci, protože znemožňuje jakýkoli druh komunikace. Vždy jsem měla
pocit, že moje holčička chápe vše, co se kolem ní děje, ale protože nekomunikuje, nejsem si tím jistá...“
„...je těžké odhadnout, co dokáže pochopit, protože její schopnost komunikovat je značně omezená. Může však
hodně vyjádřit pouhým pohledem...“
„...měla jsem podezření, že něco není v pořádku – byla zkrátka moc hodná, neplakala, ležela jako andělíček...“
„...jak moje dcerka stále tiskla dlaně k sobě a mačkala a hnětla si ručičky, bylo mi, jako by mé srdce bylo tam,
v těch jejich rukou...“
„…když se na vás vaše dcera podívá, máte dojem, jakoby všemu rozuměla, jakoby se těma očima dívala přímo
do vás a viděla všechno, co v sobě nosíte...“
„...měla jsem dojem, že o ni přicházíme, jako by se dívala skrz nás... a byli jsme bezmocní...“
„...jak šel čas, bylo mi stále víc jasné, že nemá smysl se soustředit na tu negativní stránku věci, ale je nutné
hledat to, co mohu pro naši holčičku udělat, jak jí pomoci prožívat co nejlepší život....“
„...naše dcera dokáže rozdávat radost neobyčejným způsobem. Když se směje, je to tak upřímné, že se všichni,
nejenom my – její rodiče - s ní cítí šťastni...“.
Kazuistika
„Naše Zdenička se vyvíjela jako každý zdravý, trochu línější novorozenec. Po prvních narozeninách však začala
zaostávat za svými vrstevníky. Dětský lékař mé obavy bagatelizoval, nazval mě útlocitnou matkou a Zdeničku
líným dítětem. Následně se u Zdeničky začalo objevovat sebepoškozování, podivné pohyby ručkama, plazení
jazyka. Začala ubližovat ostatním a dostávala záchvaty vzteku, které trvaly i hodinu. Přestala se zajímat o ostatní
děti, o hračky, měla svůj svět, byla náladová a plačtivá bez příčiny, přestala používat ruce, ztrácela se schopnost
říct si o základní potřeby (jídlo, pití, záchod...). Po tříleté prohlídce – spojené se změnou pediatra – bylo
vysloveno první podezření na Rettův syndrom. Následovalo jedno vyšetření za druhým, střídali jsme nemocnice
i lékaře a doufali. Vyjádření přišlo poštou z genetiky se závěrem: Rettův syndrom. Ze začátku to pro nás byl šok
a beznaděj, lítost, pak jsme začali obviňovat kde koho, ale zjistili jsme, že tudy cesta nevede. Dopracovali jsme
se k poznání, že diagnozou život a výchova nekončí, ale může začít. Trvalo dlouho, než jsme pochopili, že ze
všeho nejdůležitější je, aby naše holčička byla spokojená, šťastná a cítila naši lásku. Střídá se u nás období klidu
a pohody a období neklidu a nepohody. Změny nastávají po několika dnech nebo týdnech bez zjevné příčiny.
Zdenička chodí do speciální mateřské školky, protože potřebuje individuální přístup. V rámci strukturovaného
učení plní tzv. kódované úkoly. Pokud je dobře naladěna, zvládá je lehce a díky nim postupuje o kus dopředu.
V dalším školním roce ji čeká dojíždění do speciální školy.“
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
101
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
5.1.6
Léčba RS
Rettův syndrom nelze zatím léčit, můžeme pouze tlumit doprovodné příznaky. Průběh RS může být zlepšen
terapeutickým úsilím, zmírňováním závažnosti motorického postižení a zlepšením komunikačních dovedností.
Tělesná terapie by měla být zaměřena na udržování nebo zlepšení chůze a udržení rovnováhy, udržování plného
rozsahu pohybu nebo alespoň účelného pohybu a na zlepšení používání rukou. Studie ukázaly, že snížení
stereotypních pohybů rukou může vést k větší bdělosti a lepší pozornosti a pomáhá i snížit rozrušení
a sebezraňující se chování. Velký přínos mají doplňkové terapie (např. muzikoterapie podporuje komunikaci
a tvorbu hlasu, hipoterapie a hydroterapie podporuje rovnováhu a pomáhá rozvíjet obranný rexlef, slouží
k uvolnění svalového napětí, k navození kladných emocí...). Péče o klientky s RS vyžaduje týmovou spolupráci
řady specialistů: mentální postižení vyžaduje pomoc speciálních pedagogů/psychopedů, tělesné postižení
vyžaduje fyzioterapii a ergoterapii, z důvodu narušeného vývoje řeči je nezbytná péče speciálních
pedagogů/logopedů...
Diagnostikou a léčbou RS se zabývají:
Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK Praha
tel. 249 104 78, 249 150 94 linka 232
kontaktní osoby: MUDr. Robert Rosipal, Ph.D.
Prof. MUDr. Pavel Martásek, Dr.Sc.
Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
Klinika dětské neurologie, Centrum hereditárních ataxií FN Motol, Neurogenetické centrum,
UK 2. LF a FN Motol, Praha,
kontaktní osoba MUDr. Alena Zumrová, Ph.D.
Z iniciativy rodičů a přátel dívek s RS vzniklo občanské sdružení RETT-COMMUNITY,
Klapálkova 2238, Praha 2, 149 00.
Jeho cílem je sdružování rodičů dívek s RS a pořádání společných setkání s odborníky, pomoc jednotlivým
rodinám při řešení konkrétních potřeb.
www.rett-cz.com , e-mail: [email protected]
tel. +420/602 246 404 Ing. Daniel Hnát, předseda sdružení
+420/608 818 175 Milan Horčic, místopředseda o.s.
Otázky a problémy související se vzděláváním dívek s RS pomáhají rodičům řešit pracovníci SPC
(www.apspc.cz).
Použitá literatura:
Hunter, K.: Rettův syndrom a jak dál... Praha:o.s. Rett-Community, 2008.
Kolektiv autorů: Rettův syndrom. Praha: Základní škola Zahrádka, 2005.
Slowík, J.: Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010.
Thorová, K.: Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006.
www.rett-cz.com
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
102
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
6 ANGELMANŮV SYNDROM
Mgr. Olga Kulíšková
Angelmanův syndrom (dále jen AS) se také v odborné české literatuře nazývá ,,Syndrom šťastného dítěte“.
Takto postižené děti mívají většinou světlejší barvu vlasů i očí. Relativní, či absolutní mikrocefalii, ploché
záhlaví. Výškově bývají podprůměrní, váhově normální. Projevy syndromu jsou zejména neurologické: bývá
přítomna mentální retardace různého stupně, poruchy hybnosti, nemotorná chůze, trhavě mávají rukama, trpí
epilepsií a mívají záchvaty, chybí jim řeč, často se usmívají, někdy se až smějí, vypadají jakoby se sami lechtaly,
při své hře působí velice radostně a šťastně.
Tato vzácně vrozená chromozomální porucha byla poprvé popsána anglickým lékařem Harrym Angelmanem
v roce1965, ale až v druhé polovině devadesátých let byly zjištěny genetické příčiny onemocnění a v roce 1997
se podařilo identifikovat jisté odlišnosti v 15. chromosomu, ve kterém se vyskytuje tzv. Angelmanův gen.
V mnoha laboratořích se zabývají dalším zkoumáním AS, a to především příčinou jeho vzniku.
AS je rozšířen po celém světě mezi všemi národnostmi, ale přesný výskyt jedinců s Angelmanovým syndromem
je neznámý, jako přiměřený se jeví odhad 1 jedinec s Angelmanovým syndromem na 15 000 až 30 000
narozených dětí.
AS se objevuje u chlapců i dívek, je neléčitelný, avšak dají se potlačovat některé jeho příznaky (např. záchvaty).
Nemoc je stálá, není degenerativní. Lidé s AS se mohou těšit normální délce života.
Příčina:
AS je geneticky podmíněné postižení, jde o mikrodeleční syndrom. Syndrom je způsobený chyběním (delecí)
malých chromozomálních úseků. V podstatě jde o poškození chromozomu číslo15 ve vajíčku jinak zdravé ženy.
Zárodek tak dostane normální chromozomální výbavu od otce, mateřskému chromozomu číslo 15, nicméně malá
část chybí. Případně může jít o uniparentální disomií otcovského chromosomu.
Příznaky:
Výskyt u 100% dětí:
 neschopnost mluvit, pouze minimum slov, komunikují nonverbálně,
 opoždění psychomotorického vývoje, těžký, zpomalený vývoj,
 problémy s pohybem, koordinací chůze a stabilitou,
 nonverbální komunikační schopnosti jsou mnohem lepší než verbální,
 mávání a vyvažování horními končetinami, vibrující paže,
 zvláštní chování, velmi často se usmívá, obvykle má šťastnou náladu, v excitaci mává a tleská rukama.
Výskyt u více než 80% dětí:
 udrží špatně pozornost,
 hypotonie,
 mikrocefalie (u dětí starších jednoho roku),
 velmi problematický je nácvik udržení čistoty,
 kolem třetího roku věku dítěte se objevují záchvaty,
 abnormální EEG.
Výskyt u 20-80% dětí:
 šilhání,
 ,,velký“ jazyk jako by se nemohl vejít do úst, vyplazování jazyka,
 špatný sací reflex a problémy s polykáním, v dětském věku problémy s tuhou stravou,
 časté slinění a pohyby jazyka, strkání si předmětů či rukou do úst,
 mimovolné pohyby úst, dominantní spodní čelist (normální velikost, ale je povystrčena),
 široce posazené zuby,
 hypopigmentace (nedostatečná pigmentace pokožky),
 světlejší vlasy a oči,
 ruce ve flexi při chůzi,
 horší termoregulace,
 poruchy spánku,
 dítě je přitahováno a fascinováno vodou.

Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
103
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
6.1
Diagnostika
Podezření lze získat z příznaků nemoci, definitivní potvrzení představuje až genetický test.
Základním genetickým testem se vyloučí běžné typy onemocnění, pro které je rovněž typické zpomalení vývoje,
mikrocefalie a záchvaty.
Většinou se provádí:
základní chromozomální test,
fluorescentní in situ hybridizace (FISH) – dalece,
DNA methylace, určení IC a UBE 3A není v současné době komerčně dostupné.
Klinická kritéria pro stanovení diagnózy jsou následující:
 normální prenatální vývoj, běžný porod,
 opoždění vývoje je rozpoznatelné mezi 6. – 12. měsícem věku,
 velmi pomalé, ale dopředu jdoucí nabývání dovedností,
 normální metabolismus, hematologický i chemický profil,
 normální struktura mozku dle MRI a CT (může se objevit lehká cortical atropy).
Diagnostická kritéria:
Obvyklá doba na stanovení diagnózy je mezi 3. – 7. rokem dítěte, kdy se charakteristické chování a rysy stávají
více evidentní.
Novorozenci se nijak fyzicky neliší od zdravých dětí, u některých starších 12 měsíců dochází ke zpomalení růstu
lebky (mikrocefalie), děti mají velmi často ploché záhlaví, někdy i s příčnou prohlubeninou. Jejich výška bývá
podprůměrná. U malých dětí se někdy objevuje nižší váha z důvodů problémů s krmením, větší děti bývají
váhově normální.
Epileptické záchvaty se mohou objevit již v prvním roce života dítěte (asi u čtvrtiny dětí).
U některých dětí se však záchvaty objeví až kolem třetího roku a bývají různých typů. Často v adolescenci nebo
v dospělosti vymizí.
Jejich potřeba spánku je nižší než u zdravých dětí. Děti si někdy v noci po určitou dobu hrají. Objevují se
abnormality v cyklu spánku a bdění. Časté buzení je pozorovatelné již u kojenců. S postupem času se spánek
u dětí upravuje, nejhorší situace je do 6. roku věku dítěte. V období puberty je potřeba spánku stejná jako
u zdravých jedinců, tj.okolo 10 hodin denně.
Motorika – vyskytuje se hypotonie (snížená svalová síla), špatná koordinace chůze a stability. Někteří jedinci,
kteří mají při chůzi strach a úzkost, mohou zcela ztratit schopnost chůze. Velmi často se objevuje skolióza, která
se věkem zhoršuje.
Vývojové fáze hrubé motoriky jsou opožděny. Sedí po dvanáctém měsíci, dokáží se velice dobře plazit, ale mají
strach ze stoje, pevně se drží, nohy mají ze široka rozkročené a vytočené.
Chodit s oporou se jim daří kolem třetího až čtvrtého roku. Samostatně chodí mezi pátým a devátým rokem.
Chůze je tuhá, nemotorná, o široké bázi, někdy bývá roztřesená. Vyvažují ji pomocí pozvednutých rukou, které
jsou předsunuty před tělem.
Jemná motorika je vyvinuta tak, že dokáží správně uchopit a manipulovat s předmětem, když jim upadne,
zvednou ho. Grafomotorická cvičení mají rádi, ale samostatné psaní nezvládají.
V obličeji bývá dominantní spodní čelist (je normální velikosti, ale povystrčena), široké posazení zubů. Jazyk
působí jakoby byl větší a ani se nemohl vejít do úst. Nadměrné slinění a pohyby jazyka, mimovolné pohyby úst,
špatný sací reflex a problémy s polykáním.
V dětském věku mívají problémy s tuhou stravou, často si strkají předměty nebo ruce do úst.
Chybí jim řeč, naučí se jenom jednoduché slabiky a 1 – 3 slova. Pouze výjimečně jsou schopny používat až 20
slov, i když pokynům a jednoduchým větám rozumí. Neverbální komunikační schopnosti jsou mnohem lepší než
verbální. Často se usmívají, mají šťastnou a veselou povahu.
Mají nedostatečnou termoregulaci, v kojeneckém a batolecím věku je tělesná teplota velmi nízká, nebo naopak,
může se objevit i zvýšená teplota. Špatně snáší vysoké teploty (např. v letních dnech).
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
104
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Hypopigmentace dětí, u kterých se vyskytuje rozsáhlá delece, mají obvykle světlejší pleť, oči a vlasy než jejich
rodiče. Je to dáno tím, že gen, který řídí pigmentaci a bývá lokalizován hned vedle narušeného Angelmanova
genu, chybí. V případech jedinců s uniparentální disomií nebo velmi malou delecí tento gen nechybí a mají pleť,
vlasy a oči normálně pigmentovány. U některých dětí s Angelmanovým syndromem může být hypopigmentace
tak velká, že je zaměnitelná s albinismem.
Vyskytují se u nich oční vady – strabismus (šilhání) a ocular albinismus (neprobarvení duhovky).
Častěji se tyto oční vady projevují u dětí postižených hypopigmentací, neboť pigment obsažený v sítnici
ovlivňuje správný vývoj zraku. Strabismus se vyskytuje stejně jako u vzorku zdravých dětí.
Puberta bývá zpožděna o 1 až 4 roky, vývoj pohlavních znaků bývá stejný jako u dospívajících bez postižení.
6.2
Specifika posuzování speciálně vzdělávacích potřeb u dětí s AS
U všech dětí postižených AS se vyskytuje určitý stupeň mentální retardace. Většinou bývají diagnostikovány
jako děti s těžkou mentální retardací. Jejich neschopnost verbální komunikace je stále staví na nižší úroveň,
i když jsou schopny porozumět mluvené řeči. Je ale těžké míru mentálního postižení prokázat testy, neboť
v neznámém prostředí se projevují jinak, než se svými blízkými ve známém prostředí. Vývoj schopností
a dovedností záleží i na typu genetického postižení jedince. Jedinci s uniparentální disomií nebývají postižení ve
všech oblastech tak těžce, jako u rozsáhlé delece.
Hyperaktivita a časté poruchy pozornosti se mohou projevovat nekoordinovaným přehazováním předmětů
z místa na místo. Kolem šesti let se pozornost zlepšuje a dítě se může začít i učit.
Děti s AS vyžadují při vzdělání přístupy, které mají spíše charakter výchovný, proto musíme smazat hypotetické
rozdíly mezi výchovou a vzděláváním.
Výchova je náročná, vyžaduje velkou trpělivost, důslednost a často i přísnost. Je těžké dítě s tímto postižením
přesvědčit o jeho povinnostech. Jsou však schopny své dovednosti zdokonalovat v průběhu celého života,
nedochází totiž u nich k zastavení mentálního vývoje. Ve výchově je důležité se zaměřit na sebeobslužné
činnosti (jídlo, oblékání, dodržování hygienických návyků a udržení čistoty) a spolupráci při společných
a domácích aktivitách.
Včasnou intervenci v oblasti fyzioterapie, pracovní terapie, rozvoje motoriky a orálních schopností a také
poskytnutí kompenzačních pomůcek dle potřeb dítěte.
Důležitá je také včasná logopedická péče, která je zaměřena na masáže orofaciální oblasti (zmírňuje mimo jiné
také salivaci) a na nácvik alternativní komunikace. Vhodná bývá všestranná péče ve speciálních zařízeních
(speciální mateřské školy, základní školy speciální, stacionáře).
Je důležité, aby děti měly strukturované pracovní místo, pracovaly a učily se individuálně, pak jejich
koncentrace pozornosti a aktivita stoupá. Také během dne by měly mít přesný program a důsledně ho plnit.
Vhodná je hipoterapie (jízda na koni) a canisterapie (terapie se psem), pobyty v snoezelenu, v bazénu.
V oblasti vzdělávání využijeme prvky rozumové a smyslové výchovy, neboť mají rády manipulaci s předměty
– rády rozebírají a skládají předměty, staví kostky, mačkají knoflíky.
Silnou stránkou je vizuální i prostorovou paměť. Dobře si pamatují místa, která navštívily.
Při rozvíjení kognitivních schopností, ale také při nácviku sebeobsluhy, je důležitá motivace, a děti pak podávají
mnohdy větší výkon než bychom očekávali.
Sebeobsluha a její nácvik probíhá velmi pozvolna, ale důsledným a trpělivým přístupem jsou schopny aspoň
část zvládnout.
6.3
Specifika domácí péče u dětí s AS
Dítě by se v domácím prostředí mělo cítit dobře. Mělo by mít upravené místo, kde si může bezpečně hrát.
V kojeneckém věku mají jedinci s AS problémy s jídlem, sací a polykací reflex je narušen. Pohyby jazyka jsou
nekoordinované, to může působit problémy při kojení, snadnější a vhodnější pro ně bývá používání kojenecké
lahve. V batolícím a pozdějším věku mají problémy s kousáním stravy. Děti s AS nejraději jí rukama, ale téměř
všechny jsou schopny se najíst samy, pomocí lžíce. Jí nečistě. Mají špatné zažívání a problémy
s vyprazdňováním, trápí je zácpa.
Jsou schopné se naučit registrovat potřebu a ohlásit nutnost použít WC. Naučí se to pravidelným vysazováním
v přesných časových intervalech. Některé děti však základní potřebu nezvládnou, proto je nutné užívat pleny.
Časté jsou problémy s oblékáním, nemají rády nové věci. Téměř nesnášejí pásky, čepice, tkaničky a různé
ozdoby na svém oblečení, snaží se je odstranit. Dlouho si zvykají i na nové boty.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
105
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Často zabere několik let, než se dítě naučí obléknout si jednoduché tričko, tepláky nebo pyžamo.
Voda je nejoblíbenější hračkou, vydrží ve vodě až neuvěřitelně dlouho. Proto se také velice rády myjí a koupají.
Při mytí i koupeli je potřeba pomoci, nejen při vstupování a vystupování z vany, ale i se samotným mytím.
Mají téměř stále dobrou náladu, pořád se smějí, radují se a projevují své pocity. Ve vzácných případech může ale
převládat vzrušivost a hyperaktivita, pláč a křik. Radost a štěstí, ale také strach, nespokojenost nebo jiné pocity
vyjadřují máváním, tleskáním a třepáním rukama.
Jsou společenské a rády středem pozornosti. Tím, že nejsou schopny verbální komunikace, narůstá u nich
potřeba sdělit své dojmy jinou cestou, např. tělesným kontaktem, mazlením, apod.
Ve společnosti berou lidi za ruce, kolem krku, rády tleskají a smějí se. Mají rády společenské aktivity
– vycházky, koncerty, cirkus, zoologickou zahradu, restaurace apod. Bezkonkurenčně však vede návštěva
bazénu, jsou schopny se naučit plavat. Avšak mnoho dětí má tak závažné přidružené problémy (např.
hyperaktivita, ataxie, epileptické záchvaty), že je jim účast na těchto aktivitách odepřena.
Mají nižší potřebu spánku. Kratší spánek narušuje chod rodiny, proto je lepší volit pro děti samostatný,
uzavřený, bezpečný pokoj, kde si dítě někdy i v noci hraje. Pokoj by měl být upraven tak, aby si dítě při
náhodném vzbuzení a hraní neublížilo, mělo možnost dosáhnout z postele na hračky nebo si mohlo slézt
z postele (nebo matrace), pohrát si a vrátit se zpět do postele a pokračovat ve spánku. Při nespavosti mohou být
indikovány léky na spaní, ty by se ale neměly užívat po dlouhou dobu. U dětí s AS se často vyskytuje zvyk
zakrývat si hlavu polštářem nebo dekou. Z těchto důvodů je lepší volit lehké přikrývky a polštáře, které lze
snadno odstranit.
Děti s AS rádi cestují, velmi rády jezdí autem, během jízdy bývají klidné a pozorují krajinu. Jsou nadmíru
spokojené, když jim hraje oblíbená hudba a mohou si hrát se svou oblíbenou hračkou nebo si při jízdě prohlíží
knížku. Jezdí rády na výlety, navštěvují koncerty, líbí se jim v zoologické zahradě, cirkusu, dobře se cítí
i v restauracích, rády chodí nakupovat.
Rády se prohlíží na fotografiích i na videu. Neprohlíží si jen samy sebe, ale také své blízké. Mají radost a u této
činnosti vydrží i delší dobu. Také se zaujetím sledují televizi. Při větším soustředění a zaujetí trpí nadměrným
sliněním. Může to být také v případě nudy, únavy, nemoci. Proto musí mít bryndák po celý den, aby jim sliny
netekly po oblečení.
Oční vady lze korigovat, např. brýlemi nebo okluzory, avšak to bývá velmi těžké, vzhledem k hypermotorickým
aktivitám dítěte.
6.3.1
Kompenzační rehabilitační pomůcky
Jídlo – speciální lžičku, talíř s přísavkou, sklenici se zvláštním okrajem.
Pohyb – ortopedické pomůcky, speciální ortézy, zdravotní obuv, individuální vložky do bot, madla na nácvik
stání a chůze, balanční plochy na nácvik rovnováhy, rotopedy - tahací, žebřík na cvičení.
Bazén – možnost jeho návštěv. Některým dětem pomáhá nacvičování chůze v bazénu (voda by měla při nácviku
dosahovat do výšky hrudníku a dítě by nemělo mít na sobě žádné pomůcky – kolo, rukávky apod.).
U dětí postižených AS se neosvědčila chodítka, raději se drží za ruku druhé osoby. Je potřeba
pravidelná rehabilitační cvičení, chůze se léty vylepšuje, později jsou schopny chodit i po nerovném terénu.
Některé jsou dokonce schopny naučit se jezdit na speciálně upraveném kole (např. trojkolka, která je opatřená
třmeny na pedálech, udržující šlapku v požadované poloze).
U některých dětí je ataxie (porucha koordinace pohybu) natolik výrazná, že chůze není možná, proto je
nutný rehabilitační vozík. Jeden na pobyt v místnosti, druhý na jízdu venku.
Postel má být zvýšená, ohraničená prknem a s možností výstupu.Také se používají speciální podložky na vozík,
na postel, židle na sezení s vhodně upravenou pracovní plochou. Vhodné jsou i speciální podložky na zem
a antidekubitní podložky.
Při mytí i koupeli musíme upravit prostor protiskluzovou podlahou, pohodlným vstupem do vany a sedátkem ve
vaně, vhodnější je sprchový kout s madly. Manipulaci s dítětem nám umožní i prostorné WC se sprškou
a madly.
Dále jsou vhodná speciální židle na sezení, různé rehabilitační balóny, masážní přístroje, masážní míčky
a válečky, vibrační a zvukové hračky, různé násadky na úchop, nástěnné manipulační tabule, nástěnné zrcadlo.
Přehled obligatorních vyjádření SPZ obvykle používaných u AS
6.4


Při zařazení do předškolního zařízení je nutné komplexní psychologické a speciálně pedagogické
vyšetření. Na základě výsledků vyšetření se stanoví aktuální úroveň schopností dítěte a doporučí se
optimální způsob předškolního vzdělávání.
Zařazení do MŠ speciální.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
106
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním

Zařazení do běžné MŠ s asistentem formou integrace, kde je nutné doporučení k integraci a doporučení
pro činnost asistenta.
Před zahájení školní docházky je nutné psychologické vyšetření k posouzení školní zralosti. Na základě
získaných údajů se doporučí odklad školní docházky, nebo zařazení do školního zařízení a zvolí se vhodný
způsob vzdělávaní na:
 základní škole speciální,
 skupinovou nebo individuální integraci na běžné základní škole,
 jiný způsob plnění povinné školní docházky.
Ke vzdělávání na běžné základní škole je nutné:
 doporučení k integraci,
 doporučení pro individuální vzdělávací plán,
 doporučení pro činnost asistenta.
K přeřazení žáka může dojít před nebo v průběhu školní docházky. SPC posoudí aktuální úroveň schopností žáka
a dává doporučení k IVP a zdůvodní funkci asistenta.
Po ukončení povinné školní docházky se SPC podílí na hledání optimálního způsobu vzdělávání. Vyjadřuje se,
zda je schopen klient zvládnout zvolený obor, a dává doporučení. Pokud je to nutné, stanoví míru podpůrných
opatření.
6.5
Kazuistika
Dívka má v současné době 15 let. Je z druhého těhotenství matky, má staršího zdravého sourozence. Těhotenství
probíhalo bez potíží. Narodila se v termínu, s váhou 3,70kg a délkou 51cm.
Jako kojenec byla až nápadně hodná, klidná, hodně spala a jedla. Velmi pěkně prospívala, avšak ne vždy
reagovala na zvukové podněty nebo lidský hlas. Někdy se objevilo pousmání, ale jinak nebyla příliš aktivní.
Začalo být nápadné zpožďování motoriky.
V 9 měsících byla poprvé neurologicky vyšetřena, stanovena diagnóza: opožděné vzpřimování,
hypotonický syndrom, ultrazvuk mozku - normální nález, byla doporučena vývojová rehabilitace. Závěr z CT
mozku, psychomotorická retardace nejasné geneze. Byla zavedena antiepileptická léčba. V roce a třech měsících
byla stanovena diagnóza - Westův syndrom nejasné etiologie.
EEG potvrdilo epilepsii. Ve 12. měsíci prodělala první epileptický záchvat.
Začalo cvičení podle Vojtovy reflexní metody, bez většího efektu. Dalším vyšetřením na CT byla zjištěna
mozková atrofie. V řeči byl stále patrný opožděný vývoj, broukala, ale další vývoj řeči se nedařil. Ve dvou letech
odeslána na genetické vyšetření. Cytogenetickým vyšetřením byla prokázána delece 15 chromosomu úseku q11
– q13, proximálního úseku dlouhého ramínka.
Parciální záchvaty s komplexní symptomatikou a projevovaly se krátkým zahleděním, polykáním, následnou
ospalostí, někdy mívala psychomotorické záchvaty, rozhození ruček, tzv. spadnutí hlavy (prudký sklon hlavy).
Při antiepileptické léčbě byly klinické projevy zmírněny.
Vývoj motoriky:
Další cvičení Bobathovy metody posunul vývoj. Posadila se ve 2 letech a 8 měsících. Ve 3 letech se začala
plazit. Od 3,5 let začal probíhat nácvik vertikalizace a od 4 let stála s oporou. Od 4,5 let dokázala být sama ve
vzpřímeném kleku s tím, že se sama přitahovala do stoje. Od 6 let sama cíleně lezla. V 10 letech chodila
s oporou a zvládne s ní také chůzi ze schodů a do schodů.
V součastné době chodí s oporou, s přidržením za levou ruku a pravé rameno.
Vývoj sebeobsluhy:
Po problémech se sáním se naučila jíst a ráda jedla. Od dvou let pila z hrníčku s náustkem, dlouhodobě probíhal
nácvik pití ze skleničky. Je krmena, ale oblíbené jídlo je schopna jíst lžící sama.
V oblasti hygieny je plně závislá na pomoci druhé osoby, pravidelně je vysazována na toaletu. Potřebu dává
najevo negativním naladěním až kňouráním a vztekáním se. Ne vždy se však podaří, aby svou potřebu vykonala
pouze na WC, proto je na plenách. Při umývání potřebuje stále pomoc.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
107
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Vývoj řeči:
V kojeneckém období broukala. Ve 4 letech se objevovalo slovo „bum“ při bouchání do balónu, pak vymizelo.
Pak nastoupila slabika „má“, několikrát se podařilo slovo „máma“ při velké motivaci. Při jídle používá „ham“,
„mňam“. Pouze tato dvě slůvka přetrvávají již několik let, ostatní slůvka se spontánně objevila a opět vymizela,
byla to například tato slůvka: „dej“, „ááá“ – indián, „chch“, „ššš“. Není schopna verbálně komunikovat, ale
rozumí téměř všem slovům, která jsou v její blízkosti používána. Rozumí pokynům, udělá to, co se jí řekne, nebo
se na činnost, která je ji oznámena, sama připravuje. Na zavolání jejím jménem je schopna se ozvat zpátky svým
určitým zabarvením hlasu, a to i v případě, že nás nevidí.
Zajímavosti:
Hra s kulatými předměty a vodou se zvukovými hračkami. Má ráda různé povrchy předmětů a povrchy, které po
hlazení nebo škrabání vydávají zvuk, např. šustění. Poruchy spánku jsou výrazné. Je častěji unavená, spí i během
dne, naopak v noci si mnohdy hraje a je čilá, a to i přesto, že má pravidelný režim.
Její zdravotní stav je v současné době stabilizovaný. Bývá méně nemocná než v ranějším dětství.
Vývoj půjde v rámci možností stále kupředu, ale epileptické záchvaty, a to i přes antiepileptickou léčbu,
probíhají při usínání, jsou to záškuby rukou, ale také při spánku, kdy se posadí, je duchem nepřítomná,
zhluboka dýchá, polyká, vzdychá, má psychomotorické záškuby, pak si lehne a spí. Přetrvávají poruchy spánku,
v noci je totiž její spánek nekvalitní. EEG ve spánku ukazuje na výraznou specifickou epileptickou aktivitu.
Vývoj půjde stále malými krůčky. Velkou roli v jejím vývoji hraje také rychlá unavitelnost, poruchy spánku,
obavy ze samostatného stoje a chůze. Bude stále závislá na pomoci druhé osoby.
Edukační proces:
V raném dětství byly výchova a vzdělávání zaměřeny převážně na rehabilitaci cvičení – nácvik sedu, lezení,
stoje, chůze, na oblast sebeobsluhy – nácvik polykání, kousání při jídle, sání při pití, dodržování hygienických
návyků, dále pak na manipulaci s hračkami, procvičování hrubé i jemné motoriky, navazování kontaktu
s rodinnými příslušníky, aby projevovala zájem o své blízké a přijímala i fyzický kontakt. Od 5 let je v péči
logopeda, kdy začal probíhat nácvik nonverbální komunikace pomocí předmětů. Na začátku měla zařazeny
předměty, které měla nejraději, a to balón (u kterého používala slovo „bum“, které časem samo vymizelo)
a zvoneček „cink“.
V 5 letech byla integrována do Mateřské školy v místě bydliště. Měla vypracovaný individuální
vzdělávací plán, který byl zaměřen na oblast sebeosluhy, rozvoj komunikačních schopností, cvičení, manipulaci
s předměty (překládání kostek, stavění komínu). Ve školce pracovala s asistentem.
V 8 letech zařazena do přípravného stupně pomocné školy (dnes je to Základní škola speciální).
O rok později, na základě psychologického vyšetření a doporučení speciálně pedagogického centra, vzdělávána
v rehabilitačním vzdělávacím programu podle individuálního vzdělávacího plánu, které pokračuje i v současné
době. Je vzdělávána formou individuální výuky, metodou strukturovaného učení. Má zavedený denní režim, kde
má umístěny předměty, které jí označují činnosti, které ji čekají v průběhu dne, a pokračuje i doma. Má
individuální výuku, denně půl hodiny, zbytek dne (6 hodin) tráví v denním stacionáři. Zde si hraje a rozvíjí
sebeobslužné dovednosti, zdokonaluje se v hrubé a jemné motorice. Jsou jí prováděny masáže, rehabilituje,
navštěvuje canisterapeutický a keramický kroužek.
Seznam použité literatury
KUCHARSKÁ,A.a kol.Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v speciálně pedagogických
centrech. 1. vydání Praha: IPPP 220 s. IBSN 978-80-86856-42-1.
VÍTKOVÁ, M.Integrativní speciální pedagogika.2.rozšířené a přepracované vydání. Brno:
Paido,2006, 463 s. IBS 80-7315-071-9.
VALENTA, M., MULLER,O Psychopedie.2. vydání.Praha: Parta, 2004,443 s.IBSN 80-7320-063-5.
http://genetika.wz./aberace.htm
www.angelman . u nas cz/index.htm
www.angelman u nas. Cz/zakludaje.htm
www.dobromysl.cz
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
108
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
7 PRADER-WILLI SYNDROM
Mgr. Jitka Jarmarová
7.1
Medicínské aspekty onemocnění
Prader-Willi syndrom (PWS) je genetická vada, která je způsobena poruchou na 15. chromozomu, výskyt
nemoci je 1:12 000 – 15 000. Soubor příznaků popsali v roce 1956 švýcarští lékaři Praderová, Labhart, Willi, po
kterých nemoc nese jméno.
U některých dětí jsou projevy syndromu dosti nápadné, takže lékař může pojmout podezření již při běžném
vyšetření. Rozhodující pro konečné určení, zda se jedná o syndrom Prader – Willi, je podrobné vyšetření
chromozomů z bílých krvinek (lymfocytů), které se dají získat odběrem krevního vzorku. Toto vyšetření se
provádí na genetickém pracovišti. Speciálními metodami se zjistí, zda jsou chromozomy úplné nebo některé
části chybí, případně mají odlišnou strukturu. Pro syndrom Prader-Willi je charakterická absence malé části
15. chromozomu. Jedno spolehlivé vyšetření pro potvrzení diagnózy stačí.
Příčinou většiny potíží lidí s tímto syndromem je porucha funkce střední části mozku nazvané hypotalamus. Tato
oblast mozku ovlivňuje náladu, kontroluje pocity hladu a žízně, bolest a termoregulaci organismu. Hypotalamus
se kromě toho podílí na vytváření hormonů, jež souvisejí s růstem, pohlavním dospíváním a funkcí žláz s vnitřní
sekrecí, například se štítnou žlázou nebo nadledvinkami.
Pacienti se syndromem Prader-Willi mají některé podobné rysy: úzké čelo a drobnou dolní čelist. Jejich oči mají
obvykle „mandlový“ tvar a úzké rty, s koutky mnohdy obrácenými dolů. Mívají často světlé vlasy a kůži, která
špatně snáší slunce. Typická je obezita, malý vzrůst, návaly vzteku, potíže s navazováním vztahů a špatné
sociální začlenění.
Maminky, které porodily dítě se syndromem Prader-Willi, mnohdy udávají, že v těhotenství hůře cítily pohyby
plodu. Po narození jsou děti hypotonické, slabě pláčou a vyskytují se obtíže při kojení, hůře sají mateřské mléko,
což vede k tomu, že méně prospívají. Svalový tonus se sice postupně zlepšuje, ale nedostatek svalové síly se
podílí na pomalejším pohybovém vývoji. Pevně sedí až kolem 1. roku věku a i samostatný vývoj chůze bývá
opožděn.
Do 1. až 3. roku bývají děti zpravidla drobné, brzy však začínají nápadně přibývat. Podkožní tuk se jim hromadí
nejvíce v oblasti břicha, hýždí a stehen. Hlavní příčinou je nekontrolovatelná chuť k jídlu, která vzniká poruchou
řídícího centra v mezimozku a která nutí děti přejídat se. Odlišná tělesná stavba s mnoha kilogramy navíc
vyvolává pozornost okolí, a tím velmi často vyřazuje pacienty s tímto syndromem z kolektivu stejně starých
vrstevníků. Obezita závažného stupně bývá příčinou nejen ortopedických vad (plochých nohou, vad páteře,
bolestí kloubů,….), ale i cukrovky II. typu, nemocí srdce a cév, které mohou vést až dechové nedostatečnosti
a v krajním případě i k srdečnímu selhání.
V současné době je jednoznačně potvrzeno, že příčinou růstové poruchy u pacientů se syndromem Prader-Willi
je porušená funkce hypotalamu, který má přímý vliv na tvorbu hormonů v podvěsku mozkovém. Růstový
hormon ovlivňuje kromě tělesného růstu i další děje: přibývání svalové hmoty, zabraňuje nadměrné tvorbě
a ukládání tuku, pomáhá budovat pevnost kostí a příznivě působí na hladinu některých tukových látek v krvi.
Některé projevy nemoci se dají částečně mírnit podáváním růstového hormonu. Růstový hormon se podává ve
formě každodenních podkožních injekcí. Podání růstového hormonu večer před spaním kopíruje jeho přirozenou
tvorbu, která je nejvydatnější právě v tuto dobu. Aby byla léčba co nejúčinnější, neměly by se injekce
vynechávat. Léčba růstovým hormonem je dobrovolná a rozhodnutí o zahájení léčby je vždy na domluvě mezi
rodiči a lékařem.
Normální funkce hypotalamu hraje důležitou roli i při pohlavním dospívání. Vlivem pohlavních hormonů
dochází k typickým tělesným změnám. U dívek začíná ve věku mezi 9. – 13. rokem růst prsních žláz, usazuje se
tuk na typických místech a na vrcholu dospívání se dostaví první menstruace.
Chlapci začínají dospívat o něco později: mezi 10. – 14. rokem u nich dochází ke zvětšování varlat, penisu,
rostou jim vousy, hrubne hlas a přibývá svalové hmoty. Syndrom Prader-Willi je obvykle spojen i se sníženým
dušením výkonem.
Obezita je však to, co pacienty a jejich rodiny trápí nejvíce. Příčinou je stoupající chuť k jídlu, děti nejsou
schopny příjem potravin regulovat, jedly by stále a vše, na co přijdou. Obvykle se snaží získat jídlo všemi
prostředky a v co největším množství.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
109
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Potraviny je proto nezbytné umístit pro děti na nedostupných místech, na lednice a spižírny umístit zámky,
předcházet a zabránit „krádežím“ jídla .
Jelikož vzniká velký nepoměr mezi příjmem a výdejem energie, je proto nutné vést děti k pravidelnému
pohybovému režimu. Vhodné jsou však pouze ty aktivity, které nevyžadují velkou fyzickou zátěž, a dítě se tak
hned neodradí – např. plavání, jízda na kole, chůze atd.
Je třeba odolávat záchvatům zuřivosti, hněvu a vzteku, pokud je jídlo odepřeno. Lékaři a dietní sestry bývají
rodičům nápomocni v sestavování jídelníčků. Osvědčila se i lázeňská léčba se speciálním dietním a pohybovým
režimem. Správné stravovací návyky musí rodiče u dětí pěstovat hned od raného dětství, je nutné stanovit si od
počátku určitá pravidla a zásady, které však musí důsledně dodržovat celá rodina.
7.1.1
Specifika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb
Syndrom Prader-Willi se svými příznaky zahrnuje tudíž péči o jedince s vícečetným postižením, na sobě
nezávislém, a to v různém rozsahu, stupni i kombinaci Jedná se většinou o postižení mentální, tělesné, mnohdy
řečové a smyslové.
Včasná depistáž umožňuje, co nejdříve diagnostikovat stupeň a hloubku postižení a navrhovat adekvátní
podmínky a doporučení při zařazování dětí do výchovně vzdělávacího systému. Mnohdy se klienti dostanou na
pracoviště až při vstupu do školy – zahájení povinné školní docházky. Pokud by byli v péči SPC již
v předškolním věku, docházelo by tak ke sledování všestranného rozvoje dítěte, k pravidelným terapiím
a následně k doporučení k zařazení do odpovídajícího typu školy.
Speciálně pedagogické vyšetření se zabývá dosavadním vývojem dítěte, úrovní motoriky – hrubé i jemné
(grafomotoriky a vizuzomotoriky), zjišťováním vědomostí, dovedností a poznatků, verbální a neverbální
komunikace, samostatností a sebeobsluhou..
Hrubá motorika – bývá hodnocena již na základě diagnózy, kterou stanovuje lékař-pediatr a další odborný lékař.
Většina dětí je v péči fyzioterapeutů, a tak je zapotřebí respektovat dosavadní postupy aplikované v rozvoji
motoriky.
Ve spolupráci se speciálním pedagogem se zaměří na určení polohy sezení u pracovní plochy, nutností frekvencí
relaxačních chvilek, a dle potřeby i polohování. Dále se sleduje rovnováha, koordinace celého těla, dovednosti
a manipulace s předměty. Motorické oslabení je třeba diagnostikovat v co nejranějším období a správně stanovit
terapie.
Deficity v hrubé motorice se v předškolním věku projevují zhoršenou či nedostatečnou úrovní jemné motoriky.
Před zahájením školní docházky je nutné zaměřit se na diagnostiku laterality, jemné motoriky, grafomotoriky
– úchop. Dále je třeba posilovat vizuomotoriku koordinace oko – ruka. Diagnostikuje se orientace na ploše,
řazení, přiřazování, třídění dle kategorií – barva, tvar, velikost, směr.
V mladším a starším školním věku, dle dosažených určitých početních dovedností, diagnostikujeme číselnou
paměť, schopnost vykonávat základní matematické operace v určitém číselném oboru, počítání s názorem a bez
názoru, samostatnost a využitelnost početních dovedností v praxi. Při čtení se zaměřujeme na plynulost, tempo,
srozumitelnost, porozumění a reprodukci s různým stupněm pomoci.
Doporučuje se vhodné psací náčiní, velikost a úprava pracovní plochy, používání techniky – počítače,
pracovních listů upravených velikostně, barevně či jinak graficky.
U žáků s lehčím stupněm postižení, kteří již plní odpovídající vzdělávací program diagnostikujeme i úroveň
písemného projevu či kresby. Je hodnocena úroveň písma, psacího či hůlkového, či psaní na počítači. Zjišťujeme
opis a přepis, přesnost a čitelnost tvarů, psaní písmen, slabik, slov a vět. Kresba je diagnostikována z hlediska
tvarů, využití plochy a její obsah.
Velmi důležitá je včasnost rozvoje komunikace, a to nejen verbální, ale i neverbální složky. Ta je pak základem
pro vzdělávání při zahájení povinné školní docházky. Sleduje se porozumění, výslovnost, slovní zásoba
a schopnost reprodukce přečteného. Vývoj řeči bývá mnohdy také opožděn a poruchy výslovnosti si často
vyžádají péči logopeda. Děti, které nemohou komunikovat verbálně, využívají augmentativních a alternativních
způsobů, které podporují či zcela nahrazují řeč. Zde pozorujeme oční pohyby, gesta a gestikulace, řeč těla,
naslouchání a reakce na pokyn atd.
V předškolním a mladším školním věku si všímáme získaných dovedností v sebeobsluze, oblékání, stolování,
osobních hygienických návyků. Ve starším školním věku sledujeme zdokonalení sebeobslužných činností, více
samostatnosti při pracovních činnostech a zaměřujeme pozornost na sociální dovednosti a jejich rozšíření do
přirozeného prostředí.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
110
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Na základě individuálních výsledků vyšetření se u dítěte předškolního věku zvolí vhodný způsob přípravy pro
zahájení školní docházky, u dětí školního věku vhodný způsob vzdělávání, a to zařazením do odpovídajícího
vzdělávacího programu.
U starších klientů se zaměřujeme na získané a prakticky využitelné znalosti a pracovní dovednosti. Zařazení do
určitého vzdělávacího zařízení či vzdělávacího programu není definitivní. Výsledky všech sledovaných oblastí
v průběžných kontrolních vyšetřeních mohou vést ke změnám v plnění vzdělávacích programů a ve výchovných
postupech.
Vzdělávací programy umožňují prostupnost v průběhu jejich plnění, speciální pedagog podává návrhy na změny
ve spolupráci s daným typem zařízení a za spolupráce zákonných zástupců. Ti musí být informováni o důvodech,
které vedou ke změně.
Přehled obligatorních vyjádřeních ŠPZ u dětí a žáků s více vadami
7.2
7.2.1
Předškolní věk
Vstupní konzultace a vyšetření
V předškolním věku dítěte rodiče žádají vstupní konzultace a vyšetření, následně převzetí do péče. Základní
evidence klienta – zpracování anamnézy, zavedení spisové dokumentace. Je vhodné požádat rodiče o lékařskou
dokumentaci, ve které je popsána Dianóza.
Příprava na vstup dítěte do předškolního zařízení
Péče speciálního pedagoga – ambulantní péče přímo v SPC nebo v rodině formou metodického vedení,
výchovného přístupu, doporučením vhodných kompenzačních pomůcek.
Depistáž vhodného typu MŠ a zařazení dítěte s postižením
Vyhledávání a zařazování dětí do předškolních zařízeních – běžné a speciální MŠ, speciální třídy v běžných MŠ,
denní stacionáře, zprostředkovat kontakty mezi rodinou a předškolním zařízením před nástupem do školy.
SPC vypracovává doporučení k integraci, kde je popsána míra podpůrných opatření a kompenzační pomůcky.
Zároveň doporučuje odborná školení, semináře, kurzy, literaturu a dává podklady k vypracování IVP.
Školní zralost
Jde o komplexní posouzení připravenosti dítěte na vstup do školy. V případě OŠD vypracovává SPC doporučení
k OŠD a spolu s rodiči zvažuje zařazení do přípravného stupně ZŠ speciální či přípravného ročníku běžné ZŠ.
Stane-li se tak, SPC doporučuje zařazení do tohoto zařízení.
Po OŠD vypracovává SPC komplexní zprávu s doporučením konkrétního vzdělávacího zařízení (běžné základní
školy, školy praktické nebo speciální) a vzdělávacího programu.
Je-li dohodnuta integrace do běžné základní školy, SPC vypracovává doporučení k integraci a podklady k IVP.
7.2.2
Mladší školní věk
Doporučení vzdělávání v ZŠ praktické, speciální, popř.přípravného stupně
V případě, že se rodiče na základě předchozích konzultací rozhodnou pro vzdělávání svého dítěte ve speciálním
školství, je vhodné s nimi školu navštívit a předběžně dohodnout podmínky přijetí dítěte. SPC potom vypracuje
na základě získaných podkladů zdůvodněné doporučení k zařazení do konkrétního typu školy.
Doporučení k integraci
Pokud se rodiče rozhodnou pro integraci dítěte do běžné ZŠ, SPC vypracuje doporučení k integraci.
Spolupracuje se zařízením, kde integrace probíhá. Provádí pravidelně výjezdy, pozorování ve třídě, konzultace
s učiteli a asistenty, metodicky je vede. Sleduje plnění individuálního vzdělávacího plánu.
Integrace je týmová práce pro všechny zainteresované – pedagogy, rodiče, asistenty, pracovníky SPC a žáka
– klienta .
Přeřazení žáka do jiného (optimálního) vzdělávacího programu či zařízení
Kmenová škola má více vzdělávacích programů a navrhne změnu v rámci školy. SPC provede vyšetření
a doporučí případnou změnu či jiný postup ve výuce. Pokud kmenová škola zvolený vzdělávací program nemůže
nabídnout, navrhne SPC přestup do jiného zařízení, kde požadovaná výuka probíhá.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
111
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Doporučení ke vzdělávání k IVP
Vychází z daného školního vzdělávacího programu kmenové školy, zajišťuje speciální vzdělávání podle potřeb
žáka při individuální či skupinové integraci v ZŠ. Je doplněno závěry z vyšetření SPC a souhlasem zákonného
zástupce.
Metodické konzultace s pedagogickými pracovníky
Probíhají v průběhu celé školní docházky dítěte. Osvědčuje se uspořádat setkání učitele, asistenta pedagoga
a pracovníka SPC ještě před nástupem do školy. Velmi důležitá se pak jeví konzultace na začátku první třídy,
jako zásadní se jeví konzultace při přechodu dítěte na 2. stupeň.
7.2.3
Starší školní věk
Přeřazení žáka do jiného (optimálního) vzdělávacího programu či zařízení
Objevuje se při ukončení výuky na 1. stupni ZŠ a pokračování na 2. stupni ZŠ. Vyšetření se zaměřuje na
zhodnocení úrovně vědomostí a dovedností, zvažují se individuální možnosti žáka plnit i nadále stejný
vzdělávací program.
Posouzení probíhající integrace žáka
Jedná se zejména o vhodnosti integrace na 2. stupni ZŠ (žáci s mentálním postižením, integrováni v ZŠ).
Objevuje se sociální izolovanost žáka, kontakt s vrstevníky stejných zájmů a podobných komunikačních
dovedností.
Zjištění úrovně praktických dovedností
SPC zjišťuje profesní zaměření, vyhledává a doporučuje vhodné pracovní uplatnění – SŠ, OU, praktické školy,
chráněné dílny apod.
Výukové a výchovné obtíže
SPC zpracovává podklady pro přiměřený přístup k zvládání výuky, speciální metody a terapie, které redukují
obtíže.
7.2.4
Dospělost
Péče o žáky v praktické škole
Jedná se o poradenství dalšího vhodného způsobu vzdělávání v odpovídajících školských zařízeních, kurzech
atd.
Vyšetření za účelem doporučení kompenzačních, edukačních pomůcek
Jedná se o vyšetření, na jehož základě SPC doporučuje např. PC, elektrický vozík.
Sociální služby
Sociální pracovnice zajišťuje kontakty na sociální odbor, podává informace z oblasti sociální sféry – nároky na
různé dávky, příspěvky, možnosti zajištění kompenzačních pomůcek atd.
7.2.5
Kazuistika
Žákyně je v péči SPC 7 let, nyní ve věku 11 let, plní 5. rok povinnou školní docházku v ZŠ, speciální třídě,
je vzdělávána dle Školního vzdělávacího programu základní školy vycházejícího z přílohy Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravujícího vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením.
Dítě z druhé rizikové gravidity, ve 12. týdnu matka prodělala pyelonefritis acuta – léčena Ampcilinem
a Oxacilinem. Porod děvčete ve 40. týdnu, PH 3000g, PD 51 cm, v popředí nápadná hypotonie. Pro abnormální
neurologický nález byla 2. den po porodu přeložena do Baťovy nemocnice ve Zlíně. Zde byla i s matkou
hospitalizována 2 měsíce pro centrální hypotonický syndrom a podezření na metabolický podklad onemocnění
– v časném novorozeneckém věku měla výrazně nízkou hladinu kartininu v krvi. Z těchto důvodů bylo
doporučeno vyšetření na Klinice dětského a dorostového lékařství, Ke Karlovu 2, v Praze. Fenotyp dítěte, těžký
hypotonický syndrom a výsledky molekulárních vyšetření diagnozu Prader-Willi potvrdily. Po týdenní
hospitalizaci byly s matkou propuštěny a dále jezdily 4x ročně do Prahy na pravidelné kontroly. Byla jim
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
112
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
navržena léčba růstovým hormonem, ale z důvodu jiného kraje nebyly po dobu 3 let v Praze do programu
zařazeni.
Na doporučení rodiče oslovili MUDr. Jiřinu Zapletalovou – FN Olomouc, Dětská klinika, ambulance
endokrinologická. Po předchozích vyšetřeních a vzájemné konzultaci byla ihned od 4 roků zahájena léčba
růstovým hormonem, který se aplikuje dodnes.
Z důvodu celkové hypotonie byla od 6. dne rehabilitována Vojtovou metodou do 2,5 roku. Psychomotorický
vývoj byl mírně opožděn: koníčky pásla od 5. měsíce, od 6. měsíce se přetáčela ze zad na boky, sed v 9. měsíci,
kdy bylo zároveň započato s vysazováním na nočník, později na WC, na což již sama upozorňovala. O první
krůčky se snažila ve 2,5 letech. V péči logopeda byla od 4 let a v 5 letech začala vyslovovat prví slůvka. Kojena
byla 4. měsíce, dokrmována mateřským mlékem injekční stříkačkou, k pití převážně nucena. Od půl roku
přidávány zeleninové a ovocné příkrmy, od 2 let jedla sama v malém množství několikrát denně.
Mateřskou školu začala navštěvovat v místě bydliště ve 4 letech. SPC vydalo doporučení k integraci a ve
spolupráci s učitelkami MŠ byl vypracován IVP všestranného rozvoje. Zpočátku byla dívenka samotářská, ale
poměrně brzy si zvykla na kolektiv dětí, zapojovala se do všech činností, byla velmi adaptabilní a kamarádská.
Vývoj pokračoval v pozitivním směru, v rámci primární diagnózy postupoval rozvoj základních dovedností
potřebných pro nástup do školy pomalejším tempem, které bylo třeba respektovat. Kresebný projev byl
nedostatečně rozvinut, podobně jako jemná motorika. V řeči přetrvávala artikulační neobratnost a řeč byla hůře
srozumitelná. Slabší výkon byl ovlivněn také nižší tolerancí k zátěži, a tím k nástupu únavy a zhoršení kvality
pozornosti. Hygienické návyky dodržovala, v sebeobsluze potřebovala pomoc dospělé osoby, zejména při
oblékání, co se jídla týkalo, zvládala vše sama. Proto byl SPC doporučen odklad školní docházky a i nadále
v MŠ pokračovat v celkové stimulaci a intenzivní logopedické péči.
Díky svědomité výchovné a vzdělávací práci rodičů a učitelek MŠ došlo k výraznému posunu jak
v kvalitativních projevech chování (pozornost, aktivita, práceschopnost), tak v testovém výkonu dítěte. Aktuální
úroveň mentálního výkonu byla rozvinuta dle IV. revize S-B testu do spodního pásma průměru. Došlo i k rozvoji
slovní zásoby, při řízené komunikaci byla řeč srozumitelná, i figurální kresba po stránce obsahové byla na úrovni
věku. Rodiče měli reálný pohled na potenciál dcery a byli připraveni ji dávat maximální podporu a pomoc.
V 7 letech proto zahájila povinnou školní docházku v základní škole. SPC opět vydalo doporuční k integraci
a podílelo se na zpracování IVP. Byla zvolena škola, která má velké zkušenosti jak z individuální, tak
skupinovou integrací. Z vesnice, kde bydlí, je do školy a ze školy dopravována svozovým autem nebo rodiči.
Svoz dětí z místa bydliště do školských zařízeních zajišťuje Charita. V 1. třídě ihned navazovala kontakt
s kolektivem spolužáků, autoritu učitele respektovala, koncentrace pozornosti byla však krátkodobá a často
odklonitelná. Ochotně přijímala úkoly, pracovala však velmi pomalým tempem i s pomocí asistenta pedagoga,
který systematicky pracoval s žákyní při výchovně vzdělávací činnosti a využíval speciálně pedagogické
metody, zejména v matematice.
V I. pololetí 1. třídy byla hodnocena většinou motivačně, zejména se oceňovala její snaha. Techniku čtení
zvládla, ale chybělo porozumění textu, v psaní zvládala opis, ale obtíže se vyskytovaly v diktátu slabik a slov.
V matematice bylo učivo modifikováno, ale i s pomocí názorných pomůcek a s využitím asistenta pedagoga se
nedařilo překonat nedostatky v učivu. V II. pololetí 1. třídy bylo provedeno kontrolní komplexní vyšetření
(psychologické a speciálně pedagogické) se závěrem – aktuální úroveň mentálního výkonu spadá do pásma
lehké mentální retardace, a optimální řešení je – pokračovat v zařazení dle vyhlášky MŠMT ČR č.73/2005 Sb.
O vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s výukou dle Vzdělávacího programu zvláštní
školy č.j. 22980/97-22 (nyní Školní vzdělávací program základní školy vycházející z přílohy Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením).
Nadále navštěvuje stejnou základní školu, od 3. roč. speciální třídu s formu skupinové integrace. Je v kolektivu
6 dětí, ve třídě je zřízena funkce asistenta pedagoga, který se dětem věnuje individuálně.
Se sníženými nároky, pomalejším pracovním tempem, dosahuje žákyně velmi pěkných výsledků ve všech
předmětech a cítí se konečně úspěšná. Má bohatou slovní zásobu, velmi ráda sdílí své zážitky, ve výchovách se
zapojuje, je manuálně zručná, snaživá a trpělivá. Ráda si čte knížky, hraje hry na počítači, sleduje televizi,
pomáhá při domácích pracích, utírá nádobí, uklízí, stará se o psa, navštěvuje kroužek náboženství a keramiky.
Provozuje procházky typu nordic walking.
Doma cvičí na rotopedu a cviky na zpevnění břišního svalstva – jako prevenci zhoršování bederní hyperlordozy.
Striktně musí být dodržován režim v příjmu potravy – jídlo nesladit, neukazovat, nedávat jako odměnu,
nepodávat slazené nápoje. Vysoké procento příjmu potravy má být nahrazeno zeleninou. Dítě s Prader-Willi
syndromem potřebuje polovinu kalorií na kg hmotnosti ve srovnání s stejně starým dítětem. Každého čtvrt roku
stále jezdí na pravidelné kontroly k Mudr. Zapletalové do FN Olomouc.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
113
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Celé dětství, dospívání a dospělost jedince se syndromem Prader-Willi je znamení boje s nutkavým pocitem
chuti na jídlo. Ubránit se mu je obvykle velmi těžké. Bez vytrvalé a systematické pomoci okolí se v tomto boji
nedá zvítězit.
Těsná vazba na rodiče zpravidla trvá celý život. Příprava na své budoucí povolání a jeho vlastní výběr bývají
omezené schopnostmi jedince a lokálními možnostmi. Vhodná je konzultace s pracovníky SPC, případně
výchovným poradcem školy, kam žák dochází. Není žádoucí volit zaměstnání, při kterém by se přicházelo do
styku s jídlem.
Rodinné zázemí a starší sestra je pro děvče velmi motivující. Rodiče uvádějí, že veškerá spolupráce
s institucemi, úřady a školskými zařízeními jim vždy byly nápomocny v řešení jakýchkoliv problémů a předaly
všechny potřebné informace.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
114
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
8 SYNDROM NOONANOVÉ
Mgr. Jitka Jarmarová
Medicínské aspekty onemocnění
8.1
Syndrom Noonanové je geneticky podmíněné onemocnění, postihuje chlapce i dívky, incidence je
pravděpodobně 1:1000 – 2500. Jde o autozomálně dominantní typ dědičnosti, Jacqueline Anne Noonan (28. 10.
1921, Burlington), americká dětská kardioložka. Působila jako profesorka na University of Kentucky.
Příčinou vzniku syndromu jsou genetické mutace. Již nyní je známa řada genů, jejichž mutace syndrom
Noonanové vyvolá a předpokládá se, že mnoho dalších genů ještě nebylo odhaleno.
Je dosti často označován jako pseudo-Turnerův syndrom, protože fenotypické projevy jsou velmi podobné
tomuto syndromu, ale karyotyp je normální. Syndrom Noonanové je charakteristický malým vzrůstem
(trpaslictvím), kongenitální srdeční vadou, přítomností pterygium colli, s nízkou vlasovou hranicí, zvláštním
tvarem hrudníku, nízko posazenými prsními bradavkami, typickým obličejem – hlava bývá velká, čelo vysoké
a široké, oči daleko od sebe a dolní čelist je abnormálně drobná, nízko uložené ušní boltce. Tvar obličeje je proto
trojúhelníkový, krk bývá krátký. Častý je i snížený intelekt, poruchy učení a chování, různé defekty koagulace
a lymfatické dysplazie. Kongenitální malformace srdce jsou přítomny v 50 – 80 % případů. Nejčastější srdeční
vadou je valvární stenóza plicnice v 30 – 50 % případů. Ostatní srdeční vady: defekt komorového septa, defekt
síťového septa, stenózy pulmonálních arterií, Fallotova tetralogie. Porodní délka na rozdíl od Turnerova
syndromu je obvykle normální, v dospělosti je výška u 30 % pacientů normální a asi u 50 % žen a 40 % mužů je
pod 3. percentilem. Velmi často bývá přítomna skolioza a kyfoza páteře, někdy i méně závažné deformace
končetin. Vývoj dítěte bývá narušen i různými vadami trávicího traktu, které jsou spojené se zvracením,
poruchami polykaní a příjmu potravy. U chlapců se vyskytuje kryptorchismus.
Komplexní vyšetření pediatrem může na základě výše zmíněných příznaků diagnózu prakticky určit. Definitivní
jistotou je genetické vyšetření, které ukáže mutaci v některém ze známých vyvolávajících genů. Negativní
výsledek genetického vyšetření nemoc nevylučuje, protože všechny vyvolávající geny stále neznáme.
Vrozenému onemocnění nelze zabránit, neboť je v těle nemocného přítomné již od jeho vzniku – splynutí
spermie a vajíčka. Stejně tak nelze syndrom ani vyléčit. Léčíme pouze příznaky, a to s různým úspěchem.
8.1.1
Specifika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb
Syndrom Noonanové se všemi svými příznaky taktéž zahrnuje péči o jedince s vícečetným postižením, na sobě
nezávislém, a to v různém rozsahu, stupni i kombinaci. Jedná se většinou o postižení mentální, tělesné, mnohdy
i řečové a smyslové.
Speciálně pedagogické vyšetření se tak jak u všech dětí a žáků se zdravotním postižením zabývá dosavadním
vývojem dítěte, úrovní motoriky – hrubé i jemné (grafomotoriky a vizuzomotoriky), zjišťováním vědomostí,
dovedností a poznatků, verbální a neverbální komunikace, samostatnosít a sebeobsluhou. (popsáno u syndromu
Prader-Willi).
8.1.2
Přehled obligatorních vyjádřeních ŠPZ u dětí a žáků s více vadami
Podrobně uveden u syndromu Prader-Willi.
8.1.3
Kasuistika
Žák je v péči SPC 18 let, nyní ve věku 20 let, je studentem 3. ročníku OU – kuchařské práce.
Dítě z I. gravidity, matka v prvních 3 týdnech pracovala s chemikáliemi, ve 2. měsíci prodělala chřipku, užívala
PNC, ve 3. a 5. měsíci gravidity hospitalizována 1 týden pro slabé krvácení. Porod ve 40. týdnu spontánně
záhlavím, 2 950g a 47 cm. Kříšen nebyl, špatně sál, krmen sondou. Po 12 hodinách se začal dusit a byl převezen
na JIP. Byl zahleněn, při křiku promodrával, výrazná dyspnoe, ojedinělé apnoické pauzy a pro šelest na srdci byl
po 14 dnech hospitalizace přeložen na oddělení dětské kardiologie. Zde zjištěna valvární stenoza plícnice
a vysloveno podezření na syndrom Noonanové. Bylo provedeno genetické vyšetření jak u dítěte, tak u rodičů
a syndrom byl prokázán. Zahájena intenzivní rehabilitace Vojtovou metodou. Na neonatologickém oddělení FN
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
115
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
Brno hospitalizován od narození do 4. měsíce, kdy byl poprvé propuštěn do domácího ošetřování. Opakovaně
byl hospitalizován na kardiologii a
dětském oddělení. Pravidelně je sledován endokrinologickou
a kardiologickou ambulancí FN Olomouc, na neurologii je veden pro psychomotorickou retardaci, na chirurgii
stav po operaci tříselné kýly a retenci varlete, oční klinice pro nystagmus, myopii (korekce brýlemi) a semiptozu
očního víčka a alergologickou ambulanci pro pylovou alergii.
Ve 2 letech byla provedena valvoplastika chlopně – balonková dilatace chlopně plícnice. Po týdnu byl propuštěn
do domácího ošetření. Velmi často a opakovaně se objevovaly záněty horních cest dýchacích,
bronchopneumonie a záněty středouší s častou hospitalizací v nemocnici. Ve 4 letech byl přijat k urgentní
operaci tříselné kýly vpravo. V 10 letech byla v celkové anestezii provedena opakovaná pravostranná katetrizace
a následně úspěšná balonková valvoplastika chlopně plícnice a vyšetření, které nepotvrdilo deficit růstového
hormonu. Nízký vzrůst je příznakem zařazeným k syndomu Noonanové, což není indikace k léčbě růstovým
hormonem. Ve 12 letech operace – retence levého varlete.
Chlapec se syndromem Noonanové a mnohočetnými vrozenými vadami s retardací psychomotorického vývoje
se vyvíjel následně: intenzivní rehabilitací Vojtovou metodou v nemocnici a s matkou doma se v 6. měsíci otáčel
na levý bok, udržel hlavičku při chování, v 8. měsíci pásl koníčky, ve 14. měsících se přetáčel na obě strany,
v 1,5 roce začal klečet, uchopoval hračky, řekl mama. Do 3 let věku krmen tekutou stravou z láhve, velmi
pomalu si zvykal na příjem potravy v tuhém stavu. V 1. roce věku váha 5100 g, psychomotoricky na úrovni
batolete III. trimenomu do dvou let věku. Celkový psychomotorický vývoj do tří let velmi pomalý, mírné
zlepšení po narození mladšího sourozence. Chodit začal téměř ve 3 letech (chůze o širší bázi s výraznou
divergencí špiček), pokynům rozuměl, slovní zásoba obsahovala jen několik jednoduchých slov, přestal být
plenován, na WC začal upozorňovat a snažil se jíst sám.
Od 4 let navštěvoval mateřskou školu v místě bydliště společně s dvouletou mladší sestrou, nejdříve pobyt
s matkou v MŠ, následně adaptace 2 – 3 hodiny denně.byl v péči SPC, docházel pravidelně na logopedii – řeč
méně srozumitelná – rhinolalie. SPC vydalo doporučení k odkladu školní docházky, pro obtíže v pohybové
koordinaci, opoždění jemné motoriky a grafomotoriky, oslabení v základní poznávací a rozumové schopnosti,
celková úroveň mentálních schopností spadala do pásma lehké mentální retardace (lehký stupeň). Po odkladu
školní docházky v 7 letech nastoupil do speciální školy pro žáky s více vadami, kam jej dopravovala matka
autem. Byl vzděláván dle dřívějšího Vzdělávacího programu zvláštní školy č.j. 22 980/97-22 se specifikací
v individuálním vzdělávacím plánu, individuální logopedickou péčí, zdravotní tělesnou výchovou a omezením
fyzické námahy. Dobře se adaptoval a přivykl si na školní režim.
Ve 2. třídě bylo provedeno kontrolní psychologické vyšetření, kdy se aktuální úroveň rozumových schopností
nacházela v hraničním pásmu mentální retardace. Během jednoho roku bylo dosaženo enormního pokroku ve
všech rozumových schopnostech.
V 10 letech se s přibývající náročností učiva začaly projevovat výkyvy pozornosti, unavitelnost, zhoršení výkonu
zejména v matematice a rozumové schopnosti spadaly opět do pásma lehké mentální retardace. Začala se více
projevovat dysbalance vycházející ze syndromu Noonanové a vadné držení těla, proto byla zahájena intenzivní
rehabilitační péče v nemocnici.
Četl těžkopádněji, bez porozumění, písmo čitelné, ale neúhledné, diktovaný text zvládal s chybami, učivo
matematiky bylo modifikováno a zpracováno do IVP, v teoretických předmětech měl neucelené znalosti. Byl
však kamarádský, společenský a vždy ochotný pomoci. Rád se zapojoval do všech aktivit, ke školním
povinnostem byl svědomitý, k úkolům zodpovědný. Základní školu speciální navštěvoval rád, měl tam spoustu
kamarádů a byl tam velmi spokojený.
Po ukončení povinné školní docházky nastoupil na Střední školu pro tělesně postižené, dvouletý obor – praktická
škola, s internátním pobytem. Psychicky velmi těžce snášel týdenní odloučení od rodiny a čím dál více se začaly
projevovat psychosomatické obtíže. Na žádost zákonných zástupců a doporučení lékaře přerušil studium
a pokračoval ve stejném oboru v městě nedaleko svého bydliště, kam denně dojížděl. Po úspěšném ukončení
dvouleté praktické školy byl přijat na tříletý obor – kuchařské práce. První ročník zvládal s menšími obtížemi
a vypracovaným individuálním vzdělávacím plánem v jednotlivých předmětech. Ve 2. ročníku se se zvyšující
náročností učiva výukové obtíže, zejména teoretických předmětů, prohlubovaly a chlapec školu navštěvoval bez
zájmu. Opakování ročníku by bylo z hlediska nároků školy a jeho mentální kapacitě zcela neefektivní. Začaly se
objevovat konflikty se spolužáky, což vyúsťovalo v somatické obtíže (bolesti hlavy, břicha…). Aktivní
a spokojený byl pouze v praktickém výcviku – vaření. Ředitelství školy po dohodě se zákonnými zástupci
a chlapcem dospělo k závěru, že studium dokončí, ale závěrečné zkoušky nebude vykonávat.
Nyní ve věku 20 let, dle endokrinologického vyšetření kostního věku 14,5 let, nastupující puberta, chlapec
nepřijímá somatické změny. Aktuálně ve 3. ročníku – konflikty s vrstevníky se stupňují, celkové výukové
selhání a dlouhotrvající neúspěch vede k všeobecnému odporu ke školní práci a apatii. Je v péči psychiatra
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
116
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
a doporučena medikace na zklidnění. Školu navštěvuje dle aktuálního zdravotního stavu. Při zátěži má sklon
k vulgarismům. Od dětství si neustále mluví pro sebe, což budí podiv u spolužáků. Bylo provedeno kontrolní
psychologické vyšetření se závěrem – středně těžká mentální retardace, regres, s přetrvávající infantilitou.
Chlapec není schopen samostatně hospodařit s penězi, jeho zájmy – chodí ven se psem, většinu volného času je
u počítače, zvládá domácí práce a vyžaduje stálý dohled dospělé osoby.
Po ukončení studia odborného učiliště bude navštěvovat denní stacionář v nedalekém městě, kde bude
v kolektivu spolužáků ze základní školy speciální. Jelikož je manuálně méně zručný, pracovně je zařaditelný
pouze v chráněných dílnách k vykonávání velmi jednoduchých činností.
Od 19 let je veden v ambulancích pro dospělé, kam dochází na pravidelné kontroly zdravotního stavu. Bylo
doporučeno celoživotní kardiologické sledování, omezení fyzické námahy, rekreační zátěž dle vlastní tolerance,
pokračovat v rehabilitaci pro zhoršující se deformitu hrudníku, a trvalý dohled dospělé osoby při všech
činnostech.
Je držitelem průkazu ZTP/P, byl mu přiznán příspěvek na péči a pobírá částečný invalidní důchod.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
117
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
ZÁVĚR:
Publikace Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácnými onemocněními je příspěvkem
určeným zejména poradenským pracovníkům speciálně pedagogických center a případně
i pedagogicko psychologických poraden, kteří se ve své činnosti setkávají se žáky se vzácnými
onemocněními.
Právě pro ojedinělost těchto nemocí bývá obvyklé, že poradenský pracovník při prvním kontaktu
pociťuje jistou míru obav a zvýšené odpovědnosti za (vzdělávací) osud nemocného dítěte.
Jednotlivá sdružení takto nemocných dětí a jejich rodin v určité míře připravovala publikace, které
byly zaměřeny na popis daného onemocnění, méně již na posuzování jeho speciálních vzdělávacích
potřeb. Publikace Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácnými onemocněními přináší
komplexnější pohled na řešení (stanovení) SVP u vybraných skupin žáků.
Přestože je daný typ onemocnění doplněn přívlastkem „vzácná“ – ve skutečnosti se jedná o soubor
desítek a dokonce stovek nejrůznějších onemocnění. Některá z nich jsou naprosto ojedinělá
a jakýkoliv pokus o zobecnění je obtížný. Naproti tomu existují onemocnění, která, mají odlišnou
etiologii, nicméně jejich klinický průběh bývá srovnatelný s průběhem onemocnění jež jsou v této
publikaci popsána. Typicky se jedná např. o syndromy Alfa-Mannosidosa či Niemann-Pick, které
svým klinickým obrazem významně kopírují Mukopolysacharidózy II. či III. typu.
Cílem publikace bylo přinést základní informace reprezentující jak medicinský pohled na daný druh
vzácného onemocnění, tak i interpretaci obecně známých údajů o nemocných dětech pro jejich
vzdělávací prostředí, přesněji pro proces posuzování jejich speciálních vzdělávacích potřeb.
Součástí aktivit daného projektu OP VK je i příprava samostatné publikace zaměřené na Metodiku
práce se žákem se vzácným onemocněním ve vzdělávání (školní docházka, jiný způsob plnění povinné
školní docházky). Tato publikace bude připravena a vydána v průběhu roku 2012.
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
118
Metodika posuzování SVP u dětí a žáků se vzácným onemocněním
POZNÁMKY:
Tato publikace je součástí projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0040 „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
119
Download

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků