ÚVĚROVÁ SMLOUVA
č. bude doplněno /01/2014
METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9 , Michle, 140 00 Praha 4, IČ 014 64 248, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 206882,
jejímž jménem jedná Roman Bohuslav, jednatel společnosti
jako úvěrující na straně jedné
(dále jen „Společnost“)
a
bude doplněno,
bude doplněno
jako úvěrovaný na straně druhé
(dále jen „Klient“)
uzavírají níže uvedeného dne tuto Úvěrovou smlouvu č. bude doplněno /01/2014 (dále jen „Smlouva“). Tato
Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění změn a doplňků,
platnými Produktovými podmínkami METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů (dále jen
„Produktové podmínky“).
1.
Předmět Smlouvy, celkový limit Úvěru a účel Úvěru
1.1
Společnost se zavazuje poskytnout Klientovi po splnění podmínek stanovených touto Smlouvou peněžní
prostředky formou úvěru (dále jen „Úvěr“) do výše celkového limitu Úvěru
bude doplněno,- Kč
(slovy: Korun českých bude doplněno ).
Úvěr může být čerpán v období do bude doplněno (dále jen „Období čerpání“).
1.2
Účel Úvěru: bude doplněno. Úvěr může být čerpán pouze v souladu s účelem dohodnutým v této Smlouvě
a při splnění všech podmínek stanovených touto Smlouvou. Část Úvěru může být vyčerpána na úhradu
poplatků dle článku 6 této Smlouvy.
1.3
Klient se zavazuje vrátit Společnosti poskytnuté peněžní prostředky včetně příslušenství, jakož i uhradit
ostatní finanční závazky vyplývající z této Smlouvy.
1.4
Financované nemovitosti:
-
bude doplněno,
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro bude doplněno, Katastrální pracoviště bude doplněno, pro bude
doplněno, katastrální území bude doplněno, vše zapsané na listu vlastnictví č. bude doplněno.
METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9 , Michle, 140 00 Praha 4, IČ 014 64 248,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 206882
1 /9
2.
Podmínky a způsob čerpání Úvěru
2.1
Čerpání Úvěru až do výše celkového limitu Úvěru bude Společností provedeno na základě písemného
požadavku Klienta na formuláři Společnosti (dále jen „Žádost o čerpání“) doplněného o příslušné
podklady převedením na účet č. bude doplněno nebo jiný účet uvedený v Žádosti o čerpání (dále jen
„Účet Klienta“). Žádost o čerpání včetně podkladů je Klient povinen předložit nejpozději 10 pracovních
dnů před požadovaným termínem čerpání Úvěru. Prostředky ve prospěch Klienta budou převedeny pouze
v případě, že budou splněny podmínky této Smlouvy včetně podmínek uvedených v Produktových
podmínkách, zejména v článku III.4.4 Produktových podmínek.
2.2
Společnost je oprávněna posuzovat účelovost každého požadovaného i dílčího čerpání Úvěru a je
oprávněna odmítnout Klientovi čerpání peněžních prostředků, které nebude řádně doloženo a Společností
odsouhlaseno nebo kde vzniknou pochybnosti o účelovosti požadovaného i kteréhokoli dřívějšího čerpání
podle podmínek této Smlouvy nebo Produktových podmínek, nebo lze-li se důvodně domnívat, že
zástavní právo k nemovitostem uvedeným v článku 7. odst. 7.1 bod 7.1.1 této Smlouvy nebude zapsáno
v katastru nemovitostí v prvním pořadí (s výjimkou případů, kdy Společnost jiné věcné právo před svým
zástavním právem výslovně akceptuje), nebo dopustí-li se Klient jednání, které důvodně vzbuzuje
pochybnost o jeho poctivých úmyslech. Smluvní podmínky čerpání Úvěru jsou uvedeny v následujícím
odstavci, resp. následujících odstavcích článku 2. této Smlouvy, s tím, že v případě postupného čerpání
musí být splněny vždy i podmínky stanovené pro čerpání do předchozí výše Úvěru.
2.3
Klient se zavazuje splnit následující povinnosti, které jsou podmínkou pro vyplacení Úvěru až do
celkové výše bude doplněno,- Kč:
a) předložení Společnosti originálu listu vlastnictví, ze kterého bude zřejmé, že na
předmětných nemovitostech nevázne vyjma zástavního práva zřízeného ve prospěch
Společnosti na základě předložené zástavní smlouvy a s výjimkou zákazu zcizení a zatížení
nemovitostí, žádné jiné zástavní právo, věcné břemeno, omezení převodu nemovitosti ani
žádná jiná věcná práva či závady (např. předkupní právo, podzástavní právo, budoucí
zástavní právo, předběžné opatření, exekuce, podaná žaloba na určení vlastnického práva,
nájem, pacht, poznámky a upozornění), a že předmětné nemovitosti nejsou dotčeny změnou
právních vztahů, s výjimkou zápisů, které společnost výslovně akceptuje,
b) předložení Společnosti kopie uzavřené pojistné smlouvy – pojištění nemovitostí (příp.
návrhu na uzavření pojistné smlouvy akceptovaného pojišťovnou) a originálu dokladu o
provedení vinkulace pojistného plnění ve prospěch Společnosti z pojistné smlouvy –
pojištění nemovitostí specifikovaných v článku 7. odst. 7.1 bod 7.1.1 této Smlouvy, a to ve
výši pojistné částky minimálně Kč bude doplněno,- (slovy: Korun českých bude doplněno),
c) předložení Společnosti podepsané Žádosti o čerpání na formuláři Společnosti.
METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9 , Michle, 140 00 Praha 4, IČ 014 64 248,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 206882
2 /9
3.
Závazky a Prohlášení
3.1
Prohlášení Klienta:
Klient prohlašuje a ujišťuje Společnost, že:
a) uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících probíhá v souladu s jeho oprávněními a
není v rozporu s jeho zákonnými, úředními či smluvními omezeními, která jsou pro něj závazná;
b) ke dni podpisu této Smlouvy není v prodlení s plněním svých daňových povinností ani jiných
platebních povinností a veřejných odvodů vzniklých na základě právního předpisu (zejména
s platbami zdravotního pojištění a pojistného na sociální zabezpečení), právních či protiprávních
úkonů;
c) podle nejlepšího vědomí Klienta neprobíhá ani nehrozí žádné jednání, žaloba anebo jiné řízení před
soudem či správním orgánem, rozhodčí řízení, exekuce ani šetření týkající se záležitostí Klienta, jeho
majetku nebo jeho práv, které by při nepříznivém rozhodnutí mohlo bránit Klientovi v plnění jeho
povinností podle této Smlouvy;
d) vůči němu nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ani mu nejsou známy důvody, pro které
by takový návrh vůči němu mohl být podán,
e) vzhledem k výši svých měsíčních příjmů a výdajů je schopen řádně a včas plnit závazky vyplývající
z této Smlouvy, tj. zejména pravidelně hradit níže stanovené měsíční splátky.
3.2
3.3
Každé z prohlášení a ujištění Klienta uvedené výše v tomto článku se považuje za zopakované ke
každému dni v období trvání této Smlouvy. Klient je povinen zajistit, aby prohlášení a ujištění byla
pravdivá po celou dobu trvání této Smlouvy. Nepravdivost uvedených prohlášení a ujištění v kterémkoli
okamžiku trvání této Smlouvy je případem porušení ve smyslu čl. III. 7 Produktových podmínek.
Závazky Klienta:
Klient se především zavazuje:
a) nejpozději do 6 měsíců předložit Společnosti originál listu vlastnictví, ze kterého bude zřejmé, že na
nemovitostech specifikovaných v článku 7, odst. 7.1, bod 7.1.1 této Smlouvy nevázne vyjma zástavního
práva zřízeného ve prospěch Společnosti a s výjimkou zákazu zcizení a zatížení nemovitostí žádné jiné
zástavní právo, věcné břemeno, omezení převodu nemovitosti ani žádná jiná věcná práva či závady
(např. předkupní právo, podzástavní právo, budoucí zástavní právo, předběžné opatření, exekuce,
podaná žaloba na určení vlastnického práva, nájem, pacht, poznámky a upozornění), a že předmětné
nemovitosti nejsou dotčeny změnou právních vztahů, s výjimkou zápisů, které společnost výslovně
akceptuje. Nedojde-li ke splnění tohoto závazku, je Společnost oprávněna uplatnit opatření ve smyslu
článku III. 7 Produktových podmínek,
4.
Splácení Úvěru, úroků a poplatků
4.1
Pokud není jinde v této Smlouvě sjednáno jinak, Klient se zavazuje splácet Úvěr v
měsíčních splátkách ve výši
bude doplněno Kč
(slovy: Korun českých bude doplněno ),
METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9 , Michle, 140 00 Praha 4, IČ 014 64 248,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 206882
3 /9
pravidelných
které zahrnují splátku jistiny a úroku v souladu s článkem 5. této Smlouvy.
Den splatnosti jednotlivých splátek je stanoven na 15. den příslušného měsíce. První splátka je splatná
k 15. dni měsíce následujícího po dni ukončení samostatného splácení úroku dle čl. 5.2 této Smlouvy.
Výše splátky dle článku 4. odst. 4.1 této Smlouvy je pro dobu platnosti úrokové sazby sjednána jako
maximální. Po dni dočerpání Úvěru zašle Společnost Klientovi Oznámení o ukončení čerpání, o skutečně
vyčerpané částce jistiny Úvěru, o datu ukončení platnosti sjednané úrokové sazby a o přesné výši splátky.
V případě, že poté, co byl Úvěr dočerpán, dojde na základě dodatečné kalkulace ke snížení výše splátky
sjednané v článku 4. odst. 4.1 této Smlouvy, Společnost oznámí Klientovi novou výši splátky a Klient je
nadále povinen splácet Společnosti splátku ve výši stanovené v oznámení, a to ode dne, kdy mu oznámení
o nové výši splátky bylo doručeno.
4.2
Konečná splatnost Úvěru, úroků z Úvěru a ostatních finančních závazků vyplývajících ze Smlouvy je
sjednána na den, ve kterém uplyne bude doplněno měsíců po dni ukončení samostatného splácení úroku
(jak je tento pojem vymezen v odstavci 5.2 Smlouvy), přičemž počet splátek je stanoven na bude
doplněno .
4.3
Splátky Úvěru, úroků, poplatků, popř. smluvních pokut a úroků z prodlení se Klient zavazuje hradit na
bankovní účet Společnosti č.ú. 6028270018/6000 vedený u PPF banky a.s. za podmínek stanovených
touto Smlouvou.
4.4
Pokud den splatnosti jakékoliv částky podle této Smlouvy připadne na den pracovního klidu, potom je
taková částka splatná nejbližší předcházející pracovní den. Pro případ, že v den splatnosti jistiny Úvěru,
úroků, poplatků, pojistného, smluvních pokut, nákladů a výloh Společnosti nebude připsáno na účet
Společnosti dostatek peněžních prostředků, je Klient povinen uhradit Společnosti úrok z prodlení ve výši
0,25% denně z nesplacené výše závazku až do zaplacení. V takovém případě je bez významu, že Klient
zaplatil splátku jistiny Úvěru, úroků, poplatků, pojistného, nákladů a výloh Společnosti v částečné výši.
4.5
V případě, že se Klient dostane do prodlení s úhradou splátky Úvěru, úroků, poplatků, popř. smluvních
pokut a úroků z prodlení (nebo její části) přesahujícího 30 kalendářních dnů, vzniká Společnosti nárok na
zaplacení jednorázové smluvní pokuty od Klienta ve výši 30% z celkového limitu Úvěru a právo navýšit
úrokovou sazbu podle této Smlouvy až na trojnásobek, maximálně však 29,5% ročně. Společnost a Klient
se dohodli, že splatnost smluvní pokuty podle tohoto ustanovení nastane v tomto případě dnem
následujícím po uplynutí uvedené 30-denní lhůty prodlení.
4.6
Za splnění finančních závazků Klienta vůči Společnosti se považuje okamžik připsání hrazené částky na
účet Společnosti.
4.7
Každá splátka Úvěru mimo smluvně dohodnutý plán bude Společností považována za mimořádnou
splátku. Klient má právo v průběhu trvání smluvního vztahu takovou mimořádnou splátku provést, tj.
předčasně splatit Úvěr nebo jeho část, a to kdykoliv. Minimální výše mimořádné splátky činí Kč 50 000,(slovy: Korun českých padesáttisíc). Klient je oprávněn uhradit mimořádnou splátku pouze na základě
písemného oznámení Společnosti, zaslaného nejméně 30 dní přede dnem, kdy zamýšlí Úvěr zcela nebo
částečně splatit. Za provedení mimořádné splátky podle tohoto ustanovení Společnost účtuje poplatek ve
výši 15% z předčasně splacené jistiny Úvěru. Předčasné splacení Úvěru nebo jeho části bez poplatku je
možné pouze v období výročí fixace úrokové sazby (tj. při změně úrokové sazby), nejdříve však po
uplynutí 3 let od podpisu této Smlouvy. V případě částečné mimořádné splátky Společnost zašle Klientovi
nové rozvržení splátek do 10 dnů od uskutečnění částečné splátky.
METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9 , Michle, 140 00 Praha 4, IČ 014 64 248,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 206882
4 /9
5.
Úroková sazba
5.1
V souladu s článkem III.3. Produktových podmínek tímto sjednávají Společnost a Klient Úrokovou sazbu
specifikovanou v dalších odstavcích tohoto článku 5. této Smlouvy.
5.2
Úroková sazba:
Výše:
bude doplněno % p.a.
Typ sazby:
standardní úroková sazba
Platnost:
bude doplněno
Splatnost úroků: úroky jsou spláceny nejprve samostatně, poté v rámci anuitních splátek. Samostatné
splácení úroku začíná měsícem, ve kterém došlo k prvnímu čerpání Úvěru a končí
nejbližším 15. dnem měsíce po dni dočerpání Úvěru (dále jen „Den ukončení
samostatného splácení úroku“). První samostatná splátka úroků je splatná k nejbližšímu
15. dni měsíce po dni prvního čerpání Úvěru. Po Dni ukončení samostatného splácení
úroku je úrok splatný v rámci anuitního splácení společně s příslušnou splátkou jistiny
Úvěru tak, jak je sjednáno v článku 4.1 této Smlouvy. Za den dočerpání Úvěru se pro
účely této Smlouvy považuje den, ve kterém došlo k vyčerpání částky odpovídající
celkovému limitu Úvěru, tedy připsání peněžních prostředků ve prospěch Účtu Klienta
či jiného účtu sjednaného dle článku 2. odst. 2.1 této Smlouvy, nebo den, jehož
uplynutím dojde k ukončení Období čerpání, nebo den, kdy Společnosti bylo doručeno
písemné oznámení Klienta o tom, že nebude Úvěr do celkového limitu čerpat.
6.
Další platby související s poskytnutím Úvěru - poplatky a odměny
6.1
Za sjednání závazku Společnosti poskytnout na požádání peněžní prostředky se Klient zavazuje zaplatit
poplatek. Poplatek je splatný v den čerpání úvěru nebo jeho první části a Společnost je oprávněna jej
započíst vůči vyplácenému Úvěru, s čímž Klient souhlasí.
Výše:
(slovy:
bude doplněno,- Kč
Korun českých bude doplněno )
V případě, že Klient nesplní podmínky pro čerpání Úvěru do sjednaného termínu, jedná se o porušení
povinnosti ze strany Klienta a Klient se zavazuje uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč
(slovy: Korun českých dvacettisíc), splatnou dnem bezprostředně následujícím po uplynutí Období
čerpání.
6.2
Klient se dále zavazuje zaplatit Společnosti tyto poplatky, pokud jí na to vznikne nárok:
a)
poplatek ve výši 5 000,- Kč, za náklady spojené s podpisem úvěrové smlouvy mimo sídlo věřitele,
bude-li smlouva takto podepsána;
b)
poplatek ve výši 2 000,- Kč za zajištění podání každého jednoho návrhu na zápis práva do katastru
nemovitostí (v této částce je zahrnut správní poplatek vyžadovaný katastrálním úřadem);
METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9 , Michle, 140 00 Praha 4, IČ 014 64 248,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 206882
5 /9
c)
poplatek ve výši 4 500,- Kč za inerní ocenění nemovitosti sloužící k zajištění poskytovaného úvěru.
Poplatky uvedené v tomto článku jsou splatné v den čerpání Úvěru nebo jeho první části. Společnost je
oprávněna je započíst vůči vyplácenému Úvěru, s čímž Klient souhlasí. Taktéž vznikne-li jakákoliv další
pohledávka Společnosti za Klientem, je Společnost oprávněna ji započíst proti výplatě Úvěru
jednostranným zápočtem, s čímž Klient souhlasí. Nedojde-li k čerpání Úvěru, jsou poplatky splatné dnem
bezprostředně následujícím po uplynutí Období čerpání.
6.3
Klient se dále zavazuje hradit poplatky a odměny v souladu s touto Smlouvou a platným Ceníkem
produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. (dále jen „Ceník produktů a služeb“), a to za podmínek
uvedených v článku III.5 Produktových podmínek. Klient podpisem této Smlouvy vyslovuje s platným
Ceníkem produktů a služeb souhlas.
7.
Zajištění Úvěru
7.1
Řádné splacení veškerých pohledávek vyplývajících z této Smlouvy a s ní souvisejících smluv je
zajištěno:
7.1.1 Zástavním právem zřízeným na základě zástavní smlouvy, jíž byly Společnosti dány do zástavy
následující nemovitosti:
-
bude doplněno,
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro bude doplněno, Katastrální pracoviště bude doplněno, pro obec
bude doplněno, katastrální území bude doplněno, vše zapsané na listu vlastnictví č. bude doplněno.
7.1.2 Vinkulací pojistného plnění z pojistné smlouvy - pojištění výše specifikovaných nemovitostí.
7.1.3 Zákazem zcizit či zatížit výše specifikované nemovitosti.
7.2
Klient se zavazuje, že po dobu trvání úvěrového vztahu nebude jednat tak, aby byť jen částečně zmařil
uspokojení Společnosti jako věřitele. Dále se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bez
předchozího souhlasu Společnosti neprovede změnu charakteru ani způsobu užívání nemovitostí, ke
kterým je za účelem zajištění pohledávek z této Smlouvy zřízeno zástavní právo ve prospěch Společnosti.
7.3
Neplnění podmínek zajištění Úvěru se považuje za porušení této Smlouvy a Společnost je oprávněna
uplatnit opatření ve smyslu článku III.7 Produktových podmínek a uložit pokuty dle této Smlouvy. To
platí i v případě, že by ještě před zápisem zástavního práva do katastru nemovitostí vyšla najevo překážka,
která by zápisu zástavního práva bránila či jej jakkoli ztěžovala (např. exekuce, předběžné opatření). Pro
případ odstoupení od této Smlouvy se smluvní strany dohodly, že sjednané zajištění bude trvat i nadále,
a to až do doby, kdy bude řádně splněn závazek Klienta vrátit Společnosti vše, co na základě této Smlouvy
získal, a uhradit veškeré pohledávky vůči Společnosti, včetně příslušenství, a Společnost je oprávněna z
tohoto zajištění uspokojit svou pohledávku za Klientem.
METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9 , Michle, 140 00 Praha 4, IČ 014 64 248,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 206882
6 /9
8.
Porušení Smlouvy
8.1
Opatření Společnosti v případě porušení této Smlouvy jsou upravena v Produktových podmínkách, které
tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě jakéhokoli porušení této Smlouvy, především pak jejího
čl. 3, jakož i v případě porušení Produktových podmínek, je Společnost oprávněna uplatnit vůči Klientovi
Opatření dle článku III.7 Produktových podmínek, tj. zejména omezit nebo zastavit další čerpání Úvěru;
změnit podmínky splácení Úvěru; odstoupit od Smlouvy; požadovat splacení celé dlužné částky nebo její
část včetně jistiny úvěru, úhradu úroků, poplatků, nákladů, odměn a smluvních pokut plynoucích ze
Smlouvy, a to v termínu uvedeném v oznámení Společnosti; jakož i požadovat po Klientovi za každý
případ porušení smluvní pokutu ve výši 15% z celkového limitu Úvěru specifikovaného v článku 1. odst.
1.1 této Smlouvy, dohromady však maximálně 30% z celkového limitu Úvěru. Klient je povinen uloženou
smluvní pokutu řádně uhradit. Úhrada smluvní pokuty se řídí podmínkami stanovenými v článku III.5
Produktových podmínek. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Společnosti domáhat se náhrady
způsobené škody, a to i v případě, že by vzniklá škoda v souhrnu nepřevyšovala výši smluvní pokuty.
9.
Závěrečná ujednání
9.1
V případě, že je v záhlaví této Smlouvy označena více než jedna osoba jako Klient, tedy je z této Smlouvy
zavázáno více Klientů, dohodli se tímto Společnost a Klienti na tom, že všichni Klienti jsou z této
Smlouvy zavázáni vůči Společnosti společně a nerozdílně.
9.2
V případě, že pohledávky Společnosti z této Smlouvy jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti,
která není ve vlastnictví Klienta, dává tímto Klient svůj výslovný souhlas s poskytnutím informací o
Úvěru, vč. případného poskytnutí kopie této Smlouvy vlastníkovi zastavované nemovitosti (zástavci).
9.3
Společnost a Klient se výslovně dohodli, že při převodu vlastnického práva k zástavě nepřechází bez
výslovného písemného souhlasu Společnosti na nabyvatele zástavy dluhy vzniklé na základě této
Smlouvy.
9.4
Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
9.5
Klient ani Společnost nejsou oprávněni tuto Smlouvu vypovědět, není-li výslovně sjednáno jinak.
9.6
Veškeré smluvní pokuty nemají vliv na Společností případně uplatňovanou výši náhrady škody a
Společnost je oprávněna vůči Klientovi uplatňovat náhradu škody i za porušení těch povinností, na které
se vztahují uvedené smluvní pokuty.
9.7
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou platné Produktové podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen
Produktové podmínky) a Ceník produktů a služeb. Podpisem této Smlouvy Klient stvrzuje, že se
s Produktovými podmínkami platnými ke dni uzavření této Smlouvy seznámil, že s nimi souhlasí a
zavazuje se je dodržovat. Pro případ rozporu této Smlouvy a Produktových podmínek se smluvní strany
dohodly, že přednost má znění této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že dokumenty,
uvedené v tomto odstavci, převzal.
9.8
Klient prohlašuje, že Smlouvě i Produktovým podmínkám porozuměl, že mu byly zástupcem Společnosti
dostatečně vysvětleny a že ustanovení Smlouvy i Produktových podmínek neshledává nesrozumitelná, pro
METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9 , Michle, 140 00 Praha 4, IČ 014 64 248,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 206882
7 /9
sebe nevýhodná ani působící mu újmu. Klient prohlašuje, že se nenachází v tísni, nezkušenosti, rozrušení,
lehkomyslnosti ani v rozumové slabosti.
9.9
Veškeré písemnosti si smluvní strany doručují na adresy uvedené v této Smlouvě, dokud není druhé
smluvní straně písemně oznámena případná změna doručovací adresy. Doporučená zásilka se považuje za
doručenou 5. dnem po odeslání, nebyla-li fakticky doručena již dříve.
9.10 Tato Smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každý z účastníků na
straně Klienta a Společnost obdrží jedno vyhotovení.
9.11 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Skončení
účinnosti Smlouvy nemá vliv na povinnost Klienta zaplatit smluvní pokuty a poplatky, k nimž se touto
Smlouvou zavázal.
9.12 Klient prohlašuje, že všechny údaje poskytnuté Společnosti v souvislosti s touto Smlouvou jsou pravdivé
a úplné, a že nezatajil žádnou okolnost důležitou pro rozhodnutí Společnosti o poskytnutí požadovaného
Úvěru.
9.13 Společnost je oprávněna převést své pohledávky, nebo jejich část, jakož i svá práva a povinnosti
vyplývající z této Smlouvy a dalších smluv uzavřených s Klientem, na třetí osobu. Klient není oprávněn
postoupit na třetí osobu tuto Smlouvu ani její část, ani právo na čerpání Úvěru či jeho části.
9.14 Klient podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna v souladu
s příslušnými právními předpisy zpracovávat veškeré informace a údaje, včetně rodného čísla, které jí
Klient v souvislosti s touto Smlouvou poskytl, zpracovávat tyto údaje pro své obchodní aktivity a dále
sdělit tyto údaje třetím osobám, které Společnost pověřila plněním kterýchkoli zákonných či smluvních
povinností. V této souvislosti je Společnost oprávněna informace o případné platební nekázni Klienta
sdělit třetím osobám, zejména za účelem vymáhání svých pohledávek. Klient souhlasí s tím, aby
Společnost zpracovávala veškeré informace a osobní údaje Klienta ve svém vlastním informačním
systému, případně v informačním systému třetích osob. Klient prohlašuje, že byl v tomto směru náležitě
informován a příslušné údaje poskytl zcela dobrovolně.
9.15 Vztahy touto Smlouvou a Produktovými podmínkami specificky neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
9.16 Odkazuje-li se v této Smlouvě na práva, povinnosti, podmínky, závazky, dluhy apod. plynoucí z této
Smlouvy, pak pokud z kontextu neplyne něco jiného, jde vždy o práva, povinnosti, závazky, dluhy apod.
plynoucí z této Smlouvy včetně Produktových podmínek a Ceníku.
V Praze, dne
V Praze, dne
za METROPOL FINANCE s.r.o.
...........................................................
Roman Bohuslav, jednatel
...........................................................
METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9 , Michle, 140 00 Praha 4, IČ 014 64 248,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 206882
8 /9
Přílohy:
1. Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro
poskytování úvěrů
2. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o.
3. Rozhodčí smlouva
METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9 , Michle, 140 00 Praha 4, IČ 014 64 248,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 206882
9 /9
Download

Smlouva - METROPOL FINANCE sro