Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II
tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: [email protected]
Zodp. projektant :
Ing. Čestmír Kabátník
Vypracoval: atelier ASPIRA - Milan Šťastný, Jiří Peterka
datum :
Číslo zakázky :
únor 2013
003/2010
__________________________________________________
Název stavby : Stavební úpravy základní školy a tělocvičny Milín
- zateplení objektu a výměna oken Místo stavby : k.ú. Milín, parc.č. 235/1, 235/2, 235/4 a 235/5
Stavebník
: Obec Milín, 11. května, 262 31 Milín
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
OBSAH :
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
1.
Architektonické a stavebně technické řešení
1.1
1.2
Technická zpráva
Výkresová část
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SO-01: Základní škola
Půdorys 1.PP – navrhovaný stav
Půdorys 1.NP – navrhovaný stav
Půdorys 2.NP – navrhovaný stav
Půdorys 3.NP – navrhovaný stav
Řez A/1 – navrhovaný stav
Pohled východní
Pohled jižní
Pohled západní
Pohled severní
Tabulka oken a dveří
1 : 100
1 : 100
1 : 100
1 : 100
1 : 100
1 : 100
1 : 100
1 : 100
1 : 100
D1.
D2.
D3.
D4.
D5.
D6.
Detail „1“ Svislý řez nadpražím otvoru
Detail „2“ Horizontální řez ostěním otvoru
Detail „3“ Svislý řez parapetem otvoru
Detail „4“ Svislý řez soklovou částí objektu
Detail „5“ Svislý řez římsou
Detail „6“ Svislý řez plochou střechou a atikou
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 10
2.
Stavebně konstrukční část
2.1
Technická zpráva
3.
Technika prostředí staveb
3.1 Zařízení pro vytápění staveb
3.1.1
3.1.2
Technická zpráva
Výkresová část
3.2 Zařízení pro ochlazování staveb
3.2.1 Technická zpráva
3.2.2 Výkresová část
3.3 Zařízení vzduchotechniky
3.3.1 Technická zpráva
3.3.2 Výkresová část
3.3.3 Specifikace zařízení
3.4 Měření a regulace (MaR), automatický systém řízení (ASŘ), elektrická požární signalizace (EPS)
3.4.1 Technická zpráva
3.4.2 Výkresová část
3.5 Zdravotně technické instalace
3.5.1 Technická zpráva
3.5.2 Výkresová část
3.6 Plynová zařízení
3.6.1 Technická zpráva
3.6.2 Výkresová část
3.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody
3.7.1
3.7.2
3.7.3
Technická zpráva
Výkresová část
Bleskosvody
3.8 Slaboproudá zařízení
3.8.1
3.8.2
Technická zpráva
Výkresová část
3.9 Další zařízení techniky prostředí
3.10 Vnitřní vybavení (interiér)
3.10.1 Technická zpráva
3.10.2 Výkresová část
3.11 Vnější vybavení budov
3.11.1 Technická zpráva
3.11.2 Výkresová část
B. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
1.
2.
3.
Technická zpráva
Výkresová část
Výpočty
C. PROVOZNÍ SOUBORY
1.
2.
3.
4.
5.
Technická zpráva
Výkresová část
Seznam strojů a zařízení
Výpočty
Doklady
C.1 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBNÍ A SPECIÁLNÍ NEVÝROBNÍ PROCESY
1.
2.
3.
Technická zpráva
Výkresová část
Seznam strojů a zařízení
C.2 SYSTÉM ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ A ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE
1.
2.
3.
Technická zpráva
Výkresová část
Seznam zařízení
C.3 NAPÁJECÍ A PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU
1.
2.
3.
Technická zpráva
Výkresová část
Seznam zařízení
C.4 PROVOZNÍ POTRUBÍ
1.
2.
3.
Technická zpráva
Výkresová část
Seznam strojů a zařízení
C.5 PROVOZNÍ VZDUCHOTECHNIKA
1.
2.
3.
Technická zpráva
Výkresová část
Seznam zařízení
C.6 AKTIVNÍ OCHRANA PŘED KOROZÍ A BLUDNÝMI PROUDY
1.
2.
3.
Technická zpráva
Výkresová část
Seznam strojů a zařízení
C.7 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ, SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ A ROZVODY
1.
2.
3.
Technická zpráva
Výkresová část
Seznam strojů a zařízení
C.8 ZAŘÍZENÍ PRO ÚDRŽBU TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ
1.
2.
3.
Technická zpráva
Výkresová část
Seznam strojů a zařízení
Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II
tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: [email protected]
Zodp. projektant :
Ing. Čestmír Kabátník
Vypracoval: atelier ASPIRA - Milan Šťastný, Jiří Peterka
datum :
Číslo zakázky :
únor 2013
003/2010
-1-
Identifikační údaje
Název stavby
:
Stavební úpravy základní školy a tělocvičny Milín
- zateplení objektu a výměna oken -
Místo stavby
:
k.ú. Milín, parc.č. 235/1, 235/2, 235/4 a 235/5
Stavebník
:
Obec Milín, 11. května, 262 31 Milín
Projektant
:
ASPIRA projekční atelier, Nám. Dr.Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II,
IČO: 11297441
DIČ: CZ 511216298
tel. 318 628077, mob. 603 825 940
zodpovědný projektant : Ing. Čestmír Kabátník
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 3078
vypracoval : Milan Šťastný a Jiří Peterka - stavebně konstrukční a technická část
Základní charakteristika stavby : stavební úpravy se zateplením a výměnou oken
Stupeň PD
:
dokumentace pro provedení stavby
1. Architektonické a stavebně technické řešení
1.1 Technická zpráva
a) Průzkumy a výpočty
Pro navrhované stavební úpravy objektu (provedení kontaktního zateplení obvodových a střešních
konstrukcí objektu ZŠ a výměny stávajících nevyhovujících výplní otvorů) byl vypracován dne 10. 01. 2012
„Energetický audit“ č. EA100112, zpracován fy. AB Facility a.s., Divize Energy, Vídeňská 89a, Brno, 639 00 Ing. Petr Mádlík, Energetický auditor, osvědčení č. 0523 dle § 10 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb..
Tento audit byl podkladem při zpracování PD pro DSP a jeho výpočty, stanoviska a závěry jsou touto
dokumentací pro provedení stavby plně respektována.
b) Technické, konstrukční a dispoziční řešení
Navržené technické, konstrukční a dispoziční řešení stavebních úprav objektu, se dle schválené PD DSP
nemění a je respektováno v plném rozsahu.
c) Požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a materiálů
Ve stavebně konstrukční části PD pro provedení stavby (textová a výkresová část) jsou uvedeny podrobné
stavebně technické požadavky pro provedení KZS a výměny výplní otvorů a dále jsou přiloženy dílčí
výkresové detaily KZS pro provedení úprav konstrukcí a výplní. Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro
provedení zateplovacího systému objektu a podmínky jeho aplikace a požadavky na materiálové skladby.
d) Požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových úprav
Nevyskytují se, nejsou předmětem řešení této PD – bez stavebních úprav stávajícího řešení objektu pro TP.
e) Způsob likvidace přebytečných zemin a odpadů
Z návrhu provedení KZS vyplívá, že výskyt přebytku zeminy ze stavby bude minimální. V úrovni soklu
založení KZS (desky XPS -0,100 m pod P.T.) bude provedeno rozebrání stáv. bet. příložných desek a
místně betonových ploch okapových chodníků kolem stavby a odstraněny podkladní vrstvy do dl. -0,150 m
pod P.T. Tyto výkopky budou dočasně uloženy v areálu stavby (na vyhrazeném místě) a po dokončení
stavby budou odvezeny na nejbližší skládku k tomuto účelu určenou – dle vyjádření SÚ Milín.
Odpad z výměny otvorů (dřevěné, ocelové a hliníkové rámy výplní, sklo, plechové vnější parapety, dřevěné
vnitřní parapety) budou dle druhu - dodavatelskou firmou nových výplní - vytříděny a po dokončení stavby
budou odvezeny k likvidaci na nejbližší skládku k tomuto účelu určenou – dle vyjádření SÚ Milín.
Vlastní odpad ze stavby (provedení KZS) bude tvořen zbytky minerálních zateplovacích desek, sklotextilních
síťovin, PVC mřížek a profilů, nádob od lepících a omítkových směsí. Tyto odpady budou dle druhu vytříděny
a po dokončení stavby budou odvezeny k likvidaci na nejbližší skládku k tomuto účelu určenou – dle
vyjádření SÚ Milín.
1.2 Výkresová dokumentace - viz. výkresové přílohy PD
-2-
2. Stavebně konstrukční řešení
2.1 Technická zpráva
a) Popis systému stavby, jednotlivé druhy stavebních konstrukcí, technologie, materiály
Stavební úpravy objektu jsou řešeny z klasických stavebních materiálů a klasickými technologiemi, se
snahou o maximální ekonomii a životnost stavby a úprav a dále o budoucí minimalizaci souvisejících
provozních nákladů objektu ZŠ.
a/1. Zemní práce, hrubé terénní úpravy:
V úrovni soklu založení KZS (desky XPS tl. 140 mm -0,100 m pod P.T.) bude provedeno rozebrání stáv. bet.
příložných desek a místně betonových a živičných ploch okapových chodníků kolem stavby a odstraněny
podkladní vrstvy do dl. -0,150 m pod P.T. Po provedení KZS budou tyto plochy opětovně uvedeny do
původního stavu - bet. příložné desky nově volně kladeny do štěrkového lože, v místech řezaných bet. a
živičných ploch budou nově doplněny bet. příložné desky, místně nahrazeny zásypem kamenným kačírkem.
a/2. Základy:
Stávající stav, beze změn - nové se nevyskytují.
a/3. Izolace proti vlhkosti:
Stávající živičný hydroizolační systém spodní stavby (hydroizolace podlah suterénů a svislého zdiva pod
terénem) zůstává beze změn. V rámci založení KZS v soklové části u P.T. bude, dle zjištění skutečného
stavu při realizaci, případně ukončení svislé hydroizolace u terénu, sanováno natavením nových přířezů
živičnou hydroizolací nebo nátěrovou živičnou emulzí – dotěsnění živice a stáv. zdiva před provedením KZS.
Nový hydroizolační systém spodní stavby se nevyskytuje - pouze místní oprava stáv. izolací.
Stávající hydroizolační systém plochých střech stavby (balkonu nad hlavním vstupem ZŠ a ploché střechy
nad kuchyní a jídelnou v přístavbě ZŠ) je tvořen klasickou final pohledovou živičnou hydroizolací, na balkonu
doplněnou betonovou dlažbou. Na tyto kce. bude provedeno minerální zateplení a nové hydroizolace
plochých střech z hydroizolační folie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm. Folie budou vzájemně teplovzdušně
svařované, vytaženy až na atikové zdivo střech až pod oplechování. Folie budou dále kryty – přitíženy
kamenným kačírkem frakce 8-16 mm zajišťující i pochozí funkci.
a/4. Svislé konstrukce:
Stavebně je objekt v současnosti řešen z klasických materiálů : obvodové nosné, vnitřní nosné a vnitřní
nenosné, dispozičně dělící zdivo, je provedeno z klasických keramických cihel plných CP na MVC,
keramických bloků ditunových CD na MVC a příčkovek dutinových Pk-Cd na MC.
- navržený systém KZS - viz. bod a/7 Tepelné izolace
a/5. Schodiště:
Stávající stav, beze změn - nové se nevyskytují.
a/6. Vodorovné konstrukce:
Stávající podlahy suterénů (1.PP) objektu jsou klasické betonové, s živičnou hydroizolací, bez tepelných
izolací a s krycí nášlapnými betonovými deskami - stávající stav, beze změn.
Stávající podlahy / stropy 1.NP, 2.NP a 3.NP objektu jsou tvořeny žlb. monolit. deskami a místně i prefa žlb.
panely, s tepelnými izolacemi, krycími betonovými deskami s nášlapnými vrstvami.
- navržený systém KZS - viz. bod a/7 Tepelné izolace
-3-
a/7. Tepelné a zvukové izolace:
Tepelné izolace - svislé:
Zateplovací systém zdiva je navržen jako kontaktní – mechanicky kotvený do obvodového zdiva. Materiálově
2
-1
tvořen minerálními fasádními deskami tl. 140 mm s podélnou orientací vláken (R = 3,55 m .K.W , součinitel
-1
-1
2
tepelné vodivosti λ = 0,039 W.m .K ). Celková plocha mineral. KZS zdiva z CP = 1057,2 m + plocha
2
mineral. KZS zdiva z CD = 478,7 m .
V soklové části suterénu stavby budou použity desky tvrzeného soklového XPS Polystyrenu tl. 140 mm (R =
2
-1
-1
-1
2
4,20 m .K.W , součinitel tepelné vodivosti λ = 0,034 W.m .K ). Celková plocha XPS KZS zdiva = 100,6 m .
Stávající obvodové zdivo tl. 600 mm (keramické cihly plné CP na MVC) a tl. 400 mm (keramické bloky
dutinové CD na MVC) + kontaktní zateplovací systém z minerálních a místně i XPS desek tl. 140 mm -2
-1
-2
-1
součinitel prostupu tepla s KZS Un = 0,22 W.m .K (původní objekt) a 0,21 W.m .K (původní přístavba).
Místně zateplovací systém vnitřního zdiva suterénu (stěny přilehlé k nevytápěným prostorům suterénu) je
navržen jako kontaktní – mechanicky kotvený do vnitřního zdiva. Materiálově tvořen minerálními deskami tl.
2
-1
-1
-1
50 mm s podélnou orientací vláken (R = 1,30 m .K.W , součinitel tepelné vodivosti λ = 0,039 W.m .K ).
2
Celková plocha mineral. KZS vnitřního zdiva = 176,5 m . Desky budou povrchově kryty SDK obklady /
předstěnami z desek tl. 15 mm kotvených do svislého rastru z pozink CW 50, os. á 625 mm, kotveny do
svislého cihelného zdiva prostor 1.PP.
Tepelné izolace - vodorovné:
Část stropních konstrukcí suterénů (nad nevytápěnými prostory) budou doplněny KZS z minerálních desek
2
-1
-1
-1
tl. 80 mm (R = 2,10 m .K.W , součinitel tepelné vodivosti λ = 0,041 W.m .K ). Celková plocha mineral. KZS
2
dílčí části stropů suterénu = 652,8 m . Desky budou povrchově kryty SDK podhledy z desek tl. 15 mm
kotvených na zavěšeném rastru z pozink CD 60/27, os. á 500 mm, kotveny do žlb. stropní desek 1.PP.
Stropní konstrukce nad 3.NP (podlaha půdy stáv. objektu) bude doplněna minerálními rohožemi tl. 240 mm
2
-1
-1
-1
(R = 6,40 m .K.W , součinitel tepelné vodivosti λ = 0,039 W.m .K ). Celková plocha zateplení neužitné
2
podlahy půdy = 710,1 m .
Stropní konstrukce nad 3.NP (podlaha půdy stáv. přístavby objektu) bude doplněna minerálními rohožemi tl.
2
-1
-1
-1
200 mm (R = 5,35 m .K.W , součinitel tepelné vodivosti λ = 0,039 W.m .K ). Celková plocha zateplení
2
neužitné podlahy půdy = 170,5 m .
Stropní konstrukce nad hlavním vstupem 1.NP (podlaha balkonu vstupu objektu) bude doplněna minerálními
2
-1
-1
-1
deskami tl. 200 mm (R = 4,85 m .K.W , součinitel tepelné vodivosti λ = 0,041 W.m .K ). Celková plocha
2
zateplení venkovní podlahy balkonu = 60,9 m .
Stropní konstrukce nad kuchyní a jídelnou 1.NP (plochá střecha stáv. přístavby objektu) bude doplněna
2
-1
-1
-1
minerálními deskami tl. 160 mm (R = 3,90 m .K.W , součinitel tepelné vodivosti λ = 0,041 W.m .K ).
2
Celková plocha zateplení venkovní podlahy balkonu = 276,5 m .
Zvukové izolace:
Stávající stav, beze změn - nové se nevyskytují.
a/8. Krov, střecha:
Stávající střešní plášť sedlové střechy objektu zůstane zachován beze změn (betonové střešní tašky na
laťování krokví a pojistné hydroizolaci). Nosná část je tvořena klasickým sedlovým vaznicovým krovem
s plnými vazbami a zavětrováním. Krokve jsou uloženy na dvojici středových vaznic, dále na vrcholové
vaznici a na pozednicích na obvodovém nosném zdivu tl. 400-600 mm. Plné vazby jsou ztuženy hambalky
v plných vazbách krovu a jsou dále zavětrovány šikmými vzpěrami s táhly a diagonálami.
Stávající střešní pláště plochých střech objektu budou upraveny následovně:
- skladba ploché spádované střechy nad hlavním vstupem 1.NP (podlaha balkonu vstupu objektu) bude
nově doplněna parotěsnou zábranou na bázi speciálního Polyetylenu tl. 0,22 mm s pěnovým kašírováním na
spodní straně (styky slepeny oboustranně samolepící páskou z butylkaučuku) + tepelná izolace z
2
-1
-1
-1
minerálních desek tl. 200 mm (R = 4,85 m .K.W , součinitel tepelné vodivosti λ = 0,041 W.m .K ) +
2
separační geotextílie gram. 300g/m (100% PP bez přírodních vláken/zamezení zahnívání) + hydroizolační
folie z měkčeného PVC - tl. 1,5 mm (tepelná vodivost λ = 0,15 W/m.K kotvená samovrtnými šrouby s
-42
talířovými podložkami do nosné žlb. stropní konstrukce) + separační geotextílie gram. 300g/m (100% PP
bez přírodních vláken/zamezení zahnívání) + násyp kačírku tl. 50 mm (frakce 16/32 mm).
- skladba ploché spádované střechy nad kuchyní a jídelnou 1.NP (plochá střecha stáv. přístavby objektu)
bude nově doplněna parotěsnou zábranou na bázi speciálního Polyetylenu tl. 0,22 mm s pěnovým
kašírováním na spodní straně (styky slepeny oboustranně samolepící páskou z butylkaučuku) + tepelná
2
-1
-1
-1
izolace z minerálních desek tl. 160 mm (R = 3,90 m .K.W , součinitel tepelné vodivosti λ = 0,041 W.m .K )
2
+ separační geotextílie gram. 300g/m (100% PP bez přírodních vláken/zamezení zahnívání) + hydroizolační
folie z měkčeného PVC - tl. 1,5 mm (tepelná vodivost λ = 0,15 W/m.K kotvená samovrtnými šrouby s
2
talířovými podložkami do nosné stropní žlb. konstrukce) + separační geotextílie gram. 300g/m (100% PP
bez přírodních vláken/zamezení zahnívání) + násyp kačírku tl. 50 mm (frakce 16/32 mm).
Pozn. Technologický postup - viz. Příloha č.1
a/9. Úpravy povrchů, podlahy:
Fasáda objektu školy je řešena jako součást kontaktního zateplovacího systému. Na typové podkladní vrstvy
je řešena silikonsilikátová probarvena jednovrstvá omítka hladká. Soklová část stavby je řešena
z voděodolné jednovrtsvé stěrky - kamínkové mozaiky zrnitosti 1,5 mm. Finální úprava zateplení vnitřních
stěnových a dále i stropních konstrukcí u nevytápěných prostorem prostor suterénu bude provedena jako
SDK obklady a podhled na ocel. nosném rastru/roštu a s final výmalbou.
Barevné provedení:
- okna, dveře (základní bílá)
- fasáda školy (RAL 1002, 1034, 1024)
- římsy a střešní římsy fasády školy (RAL 1024)
- fasáda kuchyně s jídelnou (RAL 7000)
- sokl školy a kuchyně s jídelnou (RAL 1019)
- oplechování, římsy, atiky, vnější parapety, okapové svody (Titanzinek)
Pozn. Barevné provedení fasád a klempířských prvků objektu – viz. PD pohledy
Pozn. Technologický postup - viz. Příloha č.1
a/10. Okna, dveře:
Stávající výplně otvorů (dřevěné, ocelové a hliníkové rámy oken a dveří, klasické jednoduché a dvojité
zasklení, plechové vnější parapety, dřevěné vnitřní parapety) budou kompletně odstraněny. Nová okna
suterénu (1.PP) jsou navržena s izolačním dvojsklem, plastový 6-ti komorový rám o šířce 86 mm, součinitel
-2
-1
celého okna Uw = 1,20 W.m .K . Nová okna a prosklené dveře přízemí, 1. a 2. podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP)
jsou navržena s izolačním trojsklem, plastový 6-ti komorový rám o šířce 86 mm, součinitel celého okna Uw =
-2
-1
0,95 W.m .K . Veškeré nové výplně otvorů budou v provedení barvy bílé.
Všechna vnější okna a dveře budou řešena dle příslušných ČSN a zabudována do stavby dle TNI 746077.
Součástí dodávky oken jsou i vnitřní bílé PVC parapety hl. 530 mm (zdivo tl. 600 mm - š. rámů výplní 86 mm
+ vnitřní přesah 15 mm) a hl. 330 mm (zdivo tl. 400 mm - š. rámů výplní 86 mm + vnitřní přesah 15 mm) a
vnější titanzinkové parapety budou hl. 170 mm (KZS tl. 140 mm + vnější přesah 30 mm). Vnitřní i vnější
parapety budou lepeny nízkoexpanzní montážní pěnou.
a/11. Klempířské výrobky:
Součástí zateplení objektu je výměna souvisejících klempířských prvků - oplechování říms na fasádě,
oplechování střešních atik plochých střech a nové dešťové svody okapů střech. Veškeré nové klempířské
prvky jsou navrženy v základní titanzinkové provedení.
-5-
a/12. Zámečnické výrobky:
Zámečnické výrobky jsou řešeny jako typové - stavební kování. Stávající zámečnické výrobky (ocelové
zábradlí vnějších schodišť objektu), které kolidují s řešeným zateplením fasád tl. 140 mm budou upraveny na
požadovaný rozměr (zaříznuty, zkráceny) a opatřeny novým emailovým nátěrem šedé barvy (RAL 1019).
Pozn. Na fasádách objektu se v současnosti vyskytují stáv. bleskosvody, které budou zachovány v plném
rozsahu – pouze bude jejich kotvení do obvodového zdiva stavby upraveno v hledem na navrženou tl. KZS.
b) Průřezové rozměry konstrukčních prvků
Zateplení obvodových stěn 1.NP, 2.NP, 3.NP
Zateplení obvodových stěn 1.PP
Zateplení částí vnitřních stěn 1.PP
Zateplení částí vnitřních stropů 1.PP
Zateplení ploché střechy hlavního vstupu objektu 1.NP
Zateplení ploché střechy kuchyně/jídelny objektu 1.NP
- minerální vata s podélnými vlákny tl. 140 mm
- Polystyrenové XPS soklové desky tl. 140 mm
- minerální desky tl. 50 mm
- minerální desky tl. 80 mm
- minerální desky tl. 200 mm
- minerální desky tl. 160 mm
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení nosné konstrukce
Nosná konstrukce je dimenzována na následující zatížení:
a)
zatížení sněhem:
II.sněhová oblast:
b)
zatížení větrem:
III.větrová oblast:
c)
střešní plášť:
2
1,00 kN/m
2
0,45 kN/m
2
0,55 kN/m
Pozn. Zatížení užitné je převzato dle účelu daných prostor dle ČSN 73 0035.
d) údaje o požadované jakosti navržených materiálů
Vazba na právní předpisy a soudně znalecké posudky: systém KZS obálky budovy je navržen dle ETICS stanoveným výrobkem dodržující zásady a požadavky Směrnice 89/106/EHS pro stavební výrobky, tzn. že
se u navržených výrobku jsou splněny základní požadavky:
- mechanická odolnost a stabilita
- požární bezpečnost
- ochrana zdraví a životního prostředí
- ochrana proti hluku
- bezpečnost při užívání
- úspora energie a tepelná ochrana
Povinné hodnocení shody zajišťované výrobcem podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. ETICS je možno hodnotit podle evropských předpisů (ETAG 004)
podle NV č. 190/2002 Sb., nebo podle národních předpisů (technické návody) podle NV č. 163/2002 Sb.
Systém kontroly provádění ETICS je zpracován v kontrolním a zkušebním plánu a obsahuje:
povinnosti a odpovědnosti určených pracovníků, kteří se účastní provádění ETICS
postupy a podmínky při přejímce podkladu;
postupy a podmínky přejímky, skladování a manipulace se součástmi ETICS
kontrolní body ukončených nebo probíhajících technologických operací při provádění ETICS
postupy pro vedení a povinnost záznamu těchto bodů do stavebního deníku nebo KZP,
poskytujícího důkazy o plnění požadavků podle dokumentace ETICS, projektové realizační
dokumentace podle ČSN 73 2901.
-6-
Bod kontroly
Obsah kontroly
Zápis kontroly
odpovědnou
osobou
Řešení
projektové
dokumentace
Existuje stavební povolení, existuje návrh ETICS (projektová
dokumentace, minimálně však konkrétní určení použité
stavební deník
skladby a hodnocení statické, tepelně technické a požární)
Příprava
podkladu
systému
Byl podklad hodnocen odpovědnou osobou, byl očištěn, byla stavební deník nebo
hodnocena jeho pevnost pro instalaci systému a byla
KZP s odkazem ve
hodnocena jeho rovinnost
stavebním deníku
Konkrétní
skladba
Byla zkontrolována konkrétní skladba komponentů ETICS
použitých do konkrétní stavby podle projektové
dokumentace
Lepení desek
tepelné izolace
Byla prováděna kontrola plochy a rozmístění lepicí hmoty na
deskách tepelné izolace (po obvodu a v místě kotvení
stavební deník nebo
hmoždinkami), tloušťka desek tepelné izolace, úprava spár
KZP s odkazem ve
mezi deskami, dodržování vazeb desek v ploše a na nároží,
stavebním deníku
rovinnost vnějšího povrchu, dodržení původních dilatačních
spár a rovinnost povrchu
Kotvení
hmoždinkami
Byla prováděna kontrola typu, délky, počtu, umístění a
namátkově pevnost uchycení hmoždinek
stavební deník nebo
KZP s odkazem ve
stavebním deníku
Provádění
základní vrstvy
Bylo kontrolováno osazení detailů vyztužení, nárožních a
dilatačních lišt, osazení síťoviny do již naneseného tmelu a
dodržování přesahů skleněné síťoviny, minimální krytí
skleněné síťoviny, celková tloušťka základní vrstvy (min. 3
mm), rovinnost
stavební deník nebo
KZP s odkazem ve
stavebním deníku
Provádění
konečné
povrchové
úpravy
Byly dodrženy okrajové podmínky pro provádění (teplota,
zastínění), byla kontrolována struktura a barevnost v celé
ploše
stavební deník nebo
KZP s odkazem ve
stavebním deníku
Předání díla
Bylo předáno prohlášení o shodě a návod k užívání a údržbě stavební deník
stavební deník
Pozn. Kontrolního a zkušebního plánu (KZP) pro provádění kontroly na stavbě.
e) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost
- nevyskytují se
f) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí, měření a zkoušek
- viz. bod d)
g) změny stavby – popis konstrukcí a příp. kontrolních měření a zkoušek
Prace na provedení KZS ovlivňujících stabilitu vlastní konstrukce nebo sousedních staveb se nevyskytují.
h) požadavky na vypracování dokumentace zajišťovaného zhotovitelem stavby
- nevyskytují se
i) požadavky na protipožární ochranu konstrukcí
Z hlediska požadavků norem a vyhlášek PBŘ a stávajícímu požárně bezpečnostní řešení objektu, vzhledem
k navrženému systému KZS, se PBŘ objektu nemění. Objekt je členěn do samostatných požárních úseků,
které jsou touto PD plně respektovány a zůstávají beze změn.
-7-
Navržený KZS objektu tl. 140 mm (1.NP, 2.NP, 3.NP) je řešen z nehořlavých minerálních desek třídy reakce
na oheň A1 a KZS soklové části objektu tl. 140 mm (1.PP) je řešen z hořlavých samozhášivých
Polystyrenových XPS soklových desek třídy reakce na oheň E.
Povrchová finální úprava KZS (1.NP, 2.NP, 3.NP) je řešena tenkovrstvou probarvenou silokonsilikátovou
omítkovinou na výztužné sklotextilní síťovině = povrchová úprava KZS vykazuje index šíření plamene po
-1
povrchu is = 0 mm-min . Povrchová finální úprava KZS (1.PP) je řešena tenkovrstvou kamínkovou
mozaikovou omítkovinou zrnitosti 1,5 mm na výztužné sklotextilní síťovině = povrchová úprava KZS
-1
vykazuje index šíření plamene po povrchu is = 0 mm-min .
Pozn. Navrženým systémem KZS jsou plně respektovány a dodrženy požárně dělící pásy mezi jednotlivými
požárními úseky podlaží objektu, který slouží jako školské zařízení I. a II.stupně (1-9 třídy).
j) seznam použitých předpisů, norem, vyhlášek apod.
- stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášek
- novelizace stavebního zákona č. 350/2012 Sb. z 19. 09. 2012
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
- vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení SZ ve věcech stavebního řádu
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (květen 2009)
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení (duben 2009)
- ČSN 73 0818/Z1 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami (říjen 2002)
- ČSN 73 0821 – ed.2 :Požární bezpečnost staveb, Požární odolnost stavebních konstrukcí, ČNI Praha
- ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot - Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
- ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb - Výhřevnost hořlavých látek
- ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (březen 2011)
- ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot - Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot
- ČSN 73 0865 Požární bezpečnost staveb - Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech
- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace
podle výsledků zkoušek reakce na oheň
- ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – klasifikace podle výsledků
zkoušek požární odolnosti kromě VZT zařízení
- ČSN EN 1990 ed. 2 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (únor 2011)
- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace
podle výsledků zkoušek reakce na oheň
- ČSN EN 1991-1-2: Zatížení konstrukcí, Obecná zatížení, Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, - - ČSN EN 1993-1-2: Navrhování ocelových konstrukcí, Obecná pravidla, Navrhování konstrukcí na účinky
požáru, ČSNI
- Vyhláška č.23/2008 Sb. (leden 2008)o technických podmínkách požární ochrany staveb
- Vyhláška č.268/2011 Sb. (září 2011) o technických podmínkách požární ochrany staveb, kterou se mění
vyhláška č. 23/2008 Sb. a Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
k) požadavky na bezpečnost při provádění prací
Při stavbě budou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu dle platného stavebního zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášek a jeho současně platné novelizace č. 350/2012 Sb. z 19. 09. 2012.
Za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, jakož i za údržbu a revize pracovních
pomůcek a strojů zodpovídá provádějící.
- před započetím prací musí být připraveny všechny pracovní a ochranné pomůcky pro zateplování;
- dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí;
- dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a udržovat zařízení v předepsaném stavu;
- zabezpečovat kontrolu pracovních lešení a stavebních výtahů;
- při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
- pracovní čety musí být zaškoleny odborným pracovníkem BOZP;
- při práci musí být dodržena ustanovení aktuálně platných předpisů a vyhlášek SÚBP a SBÚ.
-8-
Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení
vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
Legislativa - přehled právních předpisů z oblasti BOZP:
Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění
Zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění o zajištění dalších podmínek BOZP
Zákon č. 251/2005 Sb. v platném znění o inspekci práce
Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 361/2000 Sb. v platném znění, o provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 48/l982 Sb. v platném znění - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení
Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 432/2003 Sb. v platném znění - zařazování prací do kategorií
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích
V Příbrami, únor 2013
Vypracoval : Milan Šťastný
Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II
tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: [email protected]
Zodp. projektant :
Ing. Čestmír Kabátník
Vypracoval: atelier ASPIRA - Milan Šťastný, Jiří Peterka
datum :
Číslo zakázky :
únor 2013
003/2010
-1-
PŘÍLOHA č. 1
VŠEOBECNÉ POKYNY PRO MONTÁŽ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU OBJEKTU
1. Základní podmínky realizace
Klimatické podmínky při provádění ETICS
Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS nesmí být nižší než +5 ºC a vyšší než
+30 ºC, pokud dokumentace ETICS nestanoví jinak. Při zpracování silikátových výrobků, při provádění
technologických operací ETICS, může být teplota v rozmezí +8 ºC až +25 ºC. Obdobně povrchová teplota
podkladu a všech součástí ETICS nesmí být nižší než +5 ºC (resp. +8 ºC při zpracování silikátových
výrobků). Ochrana před deštěm musí být zajištěna po dobu technologických operací provádění ETICS a po
dobu zrání jeho součástí. Před přímým slunečním zářením musí být po dobu svého zrání chráněna
základní vrstva, penetrační nátěr, omítka a popř. její nátěr. Při silném větru narušujícím řádné provádění
ETICS je provádění ETICS nepřípustné. Při vlastním provádění KZS se doporučujeme zakrytí lešení
fasádními sítěmi (ochrana před povětrnostními vlivy – vítr, slunce).
Při aplikaci ETICS je dále nutno dodržovat následující obecná doporučení
Specifikace ETICS včetně určení jeho přesné skladby, tloušťky desek tepelné izolace, počtu, polohy vůči
výztuži a rozmístění hmoždinek jejich kotvení, určení příslušenství ETICS a řešení detailů vyplývá
z projektové dokumentace pro provedení stavby. Tvar objektu, návrh a provedení detailů musí svým
tvarem, tuhostí a kombinací jednotlivých materiálů ochránit stavební dílo a vnitřní prostředí před
klimatickými vlivy jako jsou adekvátní kolísání teplot, větrem hnaná srážková voda, přiměřené množství
tekoucí srážkové vody po fasádě apod. Požadavek na vodotěsnost či nepropustnost při hydrostatickém
tlaku či dlouhodobém smáčení není adekvátní. Používat výhradně materiály a výrobky schválené pro ČR a
splňující vlastnosti uvedené v certifikátech ETICS. Do jednotlivých výrobků není přípustné přidávat jakékoliv
jiné materiály, chemické přísady (např. proti zamrznutí) či je mezi sebou mísit, pokud dokumentace ETICS
nestanoví jinak. Používat materiály a výrobky, které jsou na obalech označeny výrobcem, označením
materiálu, číslem výrobní šarže, návodem k použití a příp. dalšími údaji (ČSN, doklad o přezkoušení
apod.). Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky musí být v jednotlivých
operacích provedeny tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivých trhlin anebo pronikání vody do systému.
Uvedený požadavek se zajišťuje použitím těsnících pásek, připojovacích a ukončovacích profilů,
dilatačních profilů a tmelů. Prvky připevněné k podkladu a prostupující ETICS musí respektovat výslednou
polohu vnějšího povrchu ETICS. Prvky prostupující ETICS musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu
povrchu ETICS a nesmí způsobit vznik tepelně vlhkostních poruch v ETICS anebo v podkladní konstrukci.
Způsob oplechování detailů fasád (sokl, římsy apod.) a dále otvorů fasád (parapetů oken, prahů dveří) je
určen projektovou stavební dokumentací pro provedení stavby – viz. PD detaily.
Oplechování se obvykle osazuje před nebo v průběhu provádění ETICS a musí být v souladu s normou
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí, pokud projektová stavební dokumentace nestanoví
jinak. Konstrukční a materiálové řešení oplechování musí zohledňovat případné negativní vzájemné
korozní působení materiálů. Doporučuje se nově osazované klempířské prvky (oplechování parapetů,
okapnice říms, atik, zdí, atp.) se osazovat tak, aby hrana jejich okapnice byla předsazena před líc
povrchové úpravy budoucího ETICS min. 30 mm a v požadovaném spádu minimálně 3°od vodorovné
roviny. Doporučuje se volit výšku okapnice v závislosti na tloušťce zakrývaných vrstev.
Použití vnějšího tepelně izolačního systému z navržených minerálních nehořlavých desek (dle ČSN EN
13501-1 - třídy reakce na oheň A1) pro zateplení obvodových konstrukcí obytných, občanských a
průmyslových staveb je omezeno požárními předpisy (svislé i vodorovné požárními pásy ve fasádách / KZS
objektu - mezi jednotlivými požárními úseky a podlažími stavby). Toto požárně bezpečnostní opatření
stavby, vzhledem ke zvolenému KZS, je projektem pro provedení stavby plně respektováno a dále je
v souladu se současně platnými normami PBŘ (ČSN, EN). Pro řešení objekt základní školy je zvolen
ucelený systém KZS tvořený pouze z minerálních nehořlavých desek, pouze v místě soklů a suterénního
zdiva stavby nad terénem, je zvolen KZS systém z desek tvrzeného extrudovaného samozhášivého
Polystyrenu XPS (dle ČSN EN 13501-1 - třídy reakce na oheň E), ale respektující požadavek požární
předělu v KZS mezi 1.PP a 1.NP objektu.
-2-
Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (z minerálních desek), které se vyskytují v prodávaném
sortimentu na území ČR, zaručují dostatečnou mechanickou odolnost při běžném používání.
Proti násilnému a úmyslnému poškození bude odolnost dále zvýšena (v suterénní i přízemní části fasád
objektu základní školy) použitím dvojnásobné sklotextilní síťoviny v základní výztužné vrstvě KZS systému.
Upozornění:
Doporučuje se upozornit uživatele zateplených objektů na zákaz svévolného zasahování do tepelně
izolačních systémů (např. montáž TV antén, přijímačů apod.), dodatečné montáže je potřeba zabezpečit
odborným způsobem tak, aby se zabránilo vnikání vody do konstrukce kompozitního tepelně izolačního
systému a jejich následnému poškození. Nevyzrálé lepicí a stěrkové hmoty obsahující cement v přímém
kontaktu s titanzinkem způsobují jeho korozi. Spotřeby uváděné pro lepicí a stěrkové hmoty, základní
nátěry a povrchové úpravy jsou orientační. Zpracovatel je povinen při zahájení prací konkrétně identifikovat
skladbu ETICS rozpisem jednotlivých komponentů ve stavebním deníku. Montáž ETICS smí provádět
pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení o zaškolení svých pracovníků pro provádění
konkrétního zvolené ETICS pro řešenou stavbu.
2. Přípravné práce
Před zahájením prací je potřebné věnovat mimořádnou pozornost kvalitě podkladu a úpravě klempířských
prvků a detailů. Práce je možné vykonávat např. z lešení, ze závěsné lávky, případně z pracovních plošin.
Vhodné řešení závisí na typu objektu a možnostech dodavatele stavebních prací. Lešení je potřebné
odsadit (v souladu s BOZP) od budovy více než při běžných fasádních pracích pro umožnění manipulace s
tepelně izolačními fasádními deskami v úrovni podlážek. Je třeba vzít také v úvahu vlastní tloušťku tepelně
izolačního systému a technologii provádění konečných povrchových úprav. Plochu fasády je nutno
překontrolovat a upravit podle požadavků uvedených v prováděcí projektové dokumentaci.
Okna i dveře musí být osazeny ještě před zahájením tepelně izolačních prací. Při úpravě, resp. výrobě
nových klempířských prvků je nutno počítat s tím, že konečná rovina fasády bude předsazená před původní
o tloušťku ETICS. Z tohoto důvodu je potřeba vyměnit stávající klempířské výrobky za širší parapetní
plechy, oplechování atiky a říms, odsadit od budovy střešní svody, hromosvody, větráky, zábradlí a ostatní
konstrukce na povrchu zateplovaných fasád. Před zahájením montáže tepelně izolačního sytému by měly
být též v dostatečném předstihu dokončeny veškeré mokré procesy v interiéru objektu (vnitřní omítky,
potěry apod.). Dále je nutné zajistit ochranu stávající zeleně a přilehlých objektů v blízkosti řešené stavby.
Technologické operace při provádění ETICS
Rozhodující technologické operace při provádění ETICS jsou:
- příprava podkladu
- lepení desek minerální tepelné izolace
- kotvení hmoždinkami
- provedení konečné povrchové fasádní úpravy
2.1 Příprava podkladu
Požadavky na podklad
Vnější tepelně izolační kompozitní systémy je možné použít na všech obvyklých stavebních minerálních
podkladech (příp. dřevěných, dřevocementových atp.). Podklad musí být vždy suchý, dostatečně vyzrálý,
pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, zbavený zbytků odbedňovacích a odformovacích
prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Statické
trhliny na fasádě lze bez obav zakrýt jen v tom případě, ţe jiţ nejsou aktivní. Pohyb budovy a rozvoj trhlin je
nutné sledovat v delším časovém úseku, nejlépe pomocí sádrových terčů. Staré zvětralé omítky je třeba
oklepat, vyduté části odstranit a vyspravit. Následně je vhodné fasádu umýt a opláchnout tlakovou vodou.
Podklad nesmí být povrchově upraven minerálními a organickými omítkami, nebo nátěrovými hmotami
(nátěry, nástřiky). Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost ani nesmí být trvale
zvlhčován. Zvýšená vlhkost podkladu musí být před provedením tepelně izolačního systému snížena
vhodnými sanačními opatřeními tak, aby se příčina výskytu zvýšené vlhkosti odstranila nebo dostatečně
omezila. Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá
přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa.
-3-
Maximální hodnota odchylky rovinnosti
Způsob spojení ETICS s podkladem
Maximální hodnota odchylky rovinnosti
desky tepelné izolace pouze lepeny
10 mm/m
desky tepelné izolace celoplošně lepeny a dodatečně kotveny
10 mm/m
desky tepelné izolace lepené formou obvodového pásku a tří terčů,
dodatečně kotveny
20 mm/m
Nerovnosti menší než hodnoty uvedené v předchozí tabulce lze vyrovnat lepicí hmotou přímo při lepení
tepelně izolačních desek. Větší nerovnosti je nutné vyrovnat. Místní vyrovnání nebo místní reprofilace
podkladu se doporučuje provádět hmotou vhodnou k zajištění soudržnosti min. 250 kPa.
Posouzení a ověření podkladu
Výchozí posouzení vhodnosti podkladu pro uplatnění ETICS je možné provést nepřímými diagnostickými
metodami a zkouškami. Provádí se obvykle před zpracováním projektové a/nebo stavební dokumentace.
Rozsah a četnost jednotlivých zjištění dokládající stav podkladu je dána zejména druhem podkladu a
úrovní jeho degradace a četností výskytu ploch stejného druhu. O zjištěních se vedou záznamy.
Pro výchozí posouzení vhodnosti podkladu pro uplatnění ETICS doporučujeme provést:
- vizuální průzkum (např. dalekohledem) zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu,
zjištění druhů podkladu a ploch s obdobným stavem porušení podkladu, zjevných vlhkých míst apod.;
- posouzení soudržnosti podkladu poklepem;
- posouzení míry degradace vrypem;
- posouzení přilnavosti povrchových úprav lepicí páskou;
- posouzení podkladu otěrem;
- posouzení přídržnosti nátěrů mřížkovou zkouškou podle ČSN ISO 2409;
- posouzení vlhkosti podkladu;
- posouzení stavu dilatačních spár.
Pro stanovení měřitelných vlastností souvisejících se stavem podkladu se používají metody podle:
- ČSN EN 1542 pro stanovení soudržnosti podkladu, přídržnosti lepicí hmoty k podkladu;
- ČSN EN ISO 12 570 pro stanovení vlhkosti podkladu;
- ETAG 014 pro stanovení odolnosti hmoždinky proti vytržení z podkladu.
Provedení přípravy podkladu
Průvzdušné neaktivní spáry a trhliny v podkladu KZS se muší vždy utěsnit. Dilatační spáry v podkladu musí
být v případě potřeby sanovány.
Doporučená opatření pro úpravu podkladu
Výchozí stav podkladu
zvýšená vlhkost podkladu
Doporučené opatření
analýza příčin a podle výsledku buď sanace příčin zvýšené vlhkosti
a zajištění vyschnutí nebo jen zajištění vyschnutí, volba ETICS
zaprášený podklad
mastnoty na podkladu
ometení nebo omytí tlakovou vodou se zajištěním vyschnutí
odstranění mastnot tlakovou vodou s přísadou vhodných čisticích
prostředků, omytí čistou tlakovou vodou, zajištění vyschnutí
puchýře a odlupující se podklad
mechanické odstranění, ometení, v případě potřeby místní vyrovnání
nebo reprofilace vhodnou hmotou prokazatelně zajišťující soudržnost
podkladu, následně zajištění vyschnutí použitých hmot
aktivní trhliny v podkladu
analýza příčin a podle výsledku buď odstranění příčiny, nebo řešení
dilatačními spárami
nedostatečná soudržnost podkladu
mechanické odstranění nesoudržných vrstev obvykle za vlhka,
případné zajištění vyschnutí
podklad nevykazuje požadovanou rovinnost
místní vyrovnání hmotou prokazatelně zajišťující soudržnost
podkladu nebo celoplošné vyrovnání omítkou při dodržení
soudržnosti podkladu a zajištění vyschnutí použitých hmot
-4-
2.2 Zásady pro lepení tepelně izolačních desek
Druh lepicí hmoty, druh a tloušťka desek tepelné izolace jsou určeny ve stavební dokumentaci. Příprava
lepicí hmoty a práce s ní je určena dokumentací ETICS. Do lepicí hmoty nesmí být přidávány žádné
přísady.
Lepení první řady se provádí: do zakládacího soklového profilu nebo pomocí dřevěné zakládací latě.
Desky tepelné izolace musí při lepení dolehnout k přednímu líci soklového profilu, nesmí ho přesahovat ani
nesmí být zapuštěny. Na navazující části konstrukce, prostupující prvky připevňované k podkladu a
oplechování se doporučuje bezprostředně před lepením desek aplikovat určené těsnící pásky.
Pokud tepelně izolační systém přiléhá až k terénu, nebo zasahuje pod úroveň terénu, je nutno použít jako
tepelný izolant extrudovaný polystyren s oboustranně dodatečně zdrsněným povrchem, s oboustranně
profilovaným povrchem do výšky 300 až 500 mm nad terénem. Hmoždinky je nutné umístit mimo oblast
odstřikující vody (např. > 300 mm nad upravený terén).
Založení na soklový profil
Jako zakládací soklový profil bude požit soklový profil dle ETICS. Na předem připravený podklad se
připevní do maltového lože z lepicí hmoty soklový profil ETICS soklovou hmoždinkou, v počtu ca. 3 ks/bm
soklového profilu. Při použití vrutů a hmoždinek je třeba zabránit vzniku elektrického článku na styku
rozdílných kovů a případné korozi např. pomocí plastové podložky. Je třeba pečlivě dodržovat vodorovnou
rovinu montáže. K podložení soklových profilů při nerovném podkladu se použije soklové distanční
podložky. Soklové profily se osazují se vzájemnými mezerami šířky 2-3 mm, doporučuje se jejich spojování
spojkami soklových lišt PV 30. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být těsněna. Soklový
profil ETICS se pro vytvoření trvale pružného spojení omítek tepelně izolačních systémů a pro minimalizaci
rizika vzniku trhlin doporučuje doplnit okapničkou k soklovému profilu ETICS. Na zadní stranu soklového
profilu se nanese lepicí hmota a na takto připravený profil se ukládají přímo fasádní tepelně izolační desky
opatřené lepicí hmotou na patě a na zadní straně. Izolační desky musí být těsně přitisknuty k přední hraně
soklového profilu.
Založení pomocí hoblované dřevěné latě
Při lepení první řady desek pomocí montážní latě se nejprve před osazením latě celoplošně upevní lepicí
hmotou na podklad sklotextilní síťovina na výšku nejméně 200 mm, měřeno od spodního okraje budoucí
první řady desek tepelné izolace. Sklotextilní síťovina se po nalepení desek a odstranění montážní latě
přetáhne přes okraj desek tepelné izolace na jejich vnější povrch a zatlačí do předem nanesené lepicí
stěrky. Ta se následně zahladí. Výška přetažené síťoviny na vnějším povrchu desek tepelné izolace musí
být nejméně 150 mm. Při lepení první řady desek bez zakládací lišty se musí zajistit na vnější dolní hraně
ETICS okapní nos, např. pomocí profilu okapnička ETICS - PVC se síťovinou.
2.3 Lepení tepelně izolačních desek
Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez křížových spár.
Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládacím soklovým profilem, kde se desky lepí obvykle ve směru
shora dolů. Tepelně izolační desky se lepí:
- pomocí obvodového rámečku silného 20 až 30 mm a 3 vnitřních terčů tak, aby po přiložení a přitlačení
desky k podkladu vznikl lepený spoj minimálně 40-60% přilepené plochy desky (dle varianty povrchové
úpravy). Tento způsob lepení umožňuje částečně eliminovat přípustné nerovnosti podkladu. U tepelně
izolačních systémů s obkladem činí plocha slepu minimálně 60 %.
- celoplošně na celý rubový povrch desky tepelné izolace (vodorovně hřebenovým hladítkem s velikostí
zubů 8-10 mm). Tento způsob lepení neumožňuje eliminovat nerovnosti podkladu (max. odchylka
rovinnosti 10 mm/1bm). Desky se lepí vždy těsně na sraz. Lepicí hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na
bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně být při jejich osazování vytlačena. Pokud k tomu dojde,
musí být z těchto míst neprodleně odstraněna. Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace s
šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit tepelně izolačním materiálem. Spáry mezi deskami EPS-F šířky do 4
mm je možné vyplnit pěnovou hmotou (PUR pěnou). Vyplnění spár musí být provedeno tak, aby byla
dodržena rovinnost vrstvy tepelně izolačního materiálu a spáry byly vyplněny v celé tloušťce desek. Pokud
to charakter konstrukce umožňuje, lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Použití zbytků desek je možné
jen v případě, že jejich šířka je nejméně 150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, v
koutech, v ukončení ETICS na stěně nebo podhledu a v místech navazujících na ostění výplní otvorů.
-5-
Rozmístí se jednotlivě v ploše ETICS. Svislý rozměr uložené desky nelze zajišťovat skládáním zbytků
desek na sebe. Na nárožích musí být desky tepelné izolace lepeny po řadách na vazbu. Doporučuje se
lepit desky s přesahem oproti konečné hraně nároží. Následně po zatvrdnutí lepicí hmoty se přesah pečlivě
zařízne a případně zabrousí.
U výplní otvorů se desky tepelné izolace musí umísťovat tak, aby křížení jejích spár bylo nejméně 100 mm
od rohů těchto otvorů. U otvorů se doporučuje osazení desek s takovým přesahem, aby čelně překryl
následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. Desky tepelné izolace se při lepení
osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejméně 100 mm od upravených neaktivních spár nebo
trhlin v podkladu a od změn tloušťky konstrukce projevující se na povrchu podkladu nebo změn materiálu
podkladu. Desky tepelné izolace nesmí zásadně překrývat dilatační spáru.
Minerální fasádní desky
Před nanášením lepicí hmoty se doporučuje desky z minerálních vláken tence přestěrkovat lepicí hmotou
v místě jejího následného nanášení. Jejich požadovaná rovinnost se zajišťuje provedením samostatné
vyrovnávací vrstvy z lepicí hmoty.
Příslušenství pro předsazená podlaží a pro ostění oken a dveří
Proti stékání srážkové vody ze svislých povrchů fasády do kritických míst v blízkosti rámů oken a dveří
doporučujeme v přesazích vystupujících podlaží a příp. v nadpražích okenních a dveřních otvorů osadit
ukončovací profily s okapničkou ETICS PVC se síťovinou. Pro přenesení pohybů mezi ETICS a konstrukcí
výplně otvoru se doporučuje se používat okenní a dveřní připojovací profily ETICS se síťovinou.
Profily je vhodné osazovat vcelku bez napojení. Při jejich montáži je však rovněž možné a běžné
napojování jednotlivých tyčí těchto profilů. Čela profilů v místě styku by na sebe měla těsně navazovat,
nejlépe v řezu kolmém k podélné ose profilu. Pokud jsou profily napojovány v horní výškové třetině bočního
ostění oken a okna nejsou v líci fasády, není obvykle potřeba tuto spáru těsnit dalším tmelem. Tento detail
ostění by měl být v kontextu s tvary a rozměry souvisejících konstrukcí (fasáda, nadpraží, římsa, přesah
střechy apod.), odolnost proti hydrostatickému tlaku či směrově a množstvím nepřirozenému namáhání
kapalinou není v tomto případě na místě. Při napojování profilů se síťovinou se musí vlastní tělo profilu
zkrátit tak, aby se integrované síťoviny z obou navazujících profilů vzájemně dostatečně překrývaly. Profily
je třeba zkracovat speciálními nůžkami pro zkracování lišt (typ "ostří – plocha“). Předejde se tím případným
deformacím profilu, které mají za následek netěsnosti a neestetický vzhled napojení tepelně izolačního
systému na výplně otvorů.
2.4 Zásady pro kotvení hmoždinkami
Mechanické kotvení fasádními hmoždinkami zajišťuje především spolehlivost stability systému dokonalým
spojením s nosným podkladem, převzetí sil způsobených sáním větru a zachycení vlastní hmotnosti
tepelně izolačního systému. Fasádní hmoždinky jsou plastové kotvy určené pro kotvení tepelné izolace v
ETICS. Druhy mechanického upevňovaní tepelně izolačních desek:
- hmoždinky osazené přímo na tepelně izolační desky dle rastru určeného tepelně izolačními deskami
- hmoždinky osazené přes výztužnou vrstvu (stěrková hmota se sklotextilní síťovinou). V tomto případě
nelze použít původní rastr tepelně izolačních desek a je nutno vytvořit rastr nový.
-6-
Hmoždinky se osazují nejdříve 24 hodin po lepení desek tepelné izolace a zpravidla před provedením
základní vrstvy, neurčuje-li stavební dokumentace jinak. Hmoždinky se obvykle umisťují jak v místě styků
rohů desek tepelné izolace, tak v ploše těchto desek. Je vhodné hmoždinky umísťovat v místech, kde byla
deska připevněna k podkladu lepidlem. ETICS s minerálními deskami s podélnými vlákny nutno vždy
mechanicky kotvit !!! Pro ETICS s deskami s minerálním vláknem se s vrtáním začne vždy až po
propíchnutí desky vrtákem.
Do vysoce porézních hmot a hmot s dutinami se otvory vrtají bez příklepu. Hmoždinky musí být kotveny až
do nosné konstrukce obvodového pláště. Vrt pro osazení hmoždinky musí být prováděn kolmo k podkladu.
Průměr vrtáku musí odpovídat průměru požadovanému v dokumentaci ETICS (zpravidla 8 mm). Tloušťka
stavebního dílu kotevního materiálu musí u zděné konstrukce být alespoň o 20 mm, u betonu alespoň o 30
mm větší, než kotevní hloubka, aby nedošlo k provrtání (neplatí u krycí vrstvy třívrstvého stěnového
panelu). Hloubka provedeného vrtu musí být o 10 mm delší, než je předepsaná kotevní délka použité
hmoždinky. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, nebo dilatační spáry je 100
mm, neurčuje-li stavební dokumentace jinak. Hmoždinky smí být vystaveny působení UV záření maximálně
po dobu 6 týdnů tj. po dobu, po kterou nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému. U objektů, kde
je elektrické vedení umístěno na vnější straně, je nutné při hmoždinkování počítat s tímto rozvodem, aby
nedošlo k jeho poškození. Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy.
Pro osazování zatloukacích hmoždinek se doporučuje použít gumovou palici. Při zatloukání trnu hmoždinky
postupovat tak, aby se trn nepoškodil. Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se
musí nahradit novou hmoždinkou, špatně osazená hmoždinka se pokud možno odstraní a celý zbylý otvor
v deskách tepelné izolace se vyplní používaným tepelně izolačním materiálem. Případný zbylý otvor v
základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku
odstranit, upraví se tak, aby nenarušovala rovinnost základní vrstvy a celistvost tepelně izolační vrstvy.
Špatně osazenou hmoždinkou se rozumí například hmoždinka nepevně zakotvená nebo vyčnívající nad
vnější líc vrstvy tepelně izolačního materiálu bez možnosti jejího osazení do požadované polohy, apod.
Montáž hmoždinek lze provádět pouze při teplotách nad 0 ºC. Hmoždinky se nesmí osazovat do zmrzlé
konstrukce. Pro kotvení tepelných izolantů z minerální vlny je nutno použít pouze hmoždinky s kovovým
trnem, pro tloušťky minerálních fasádních desek nad 140 mm pouze šroubovací hmoždinky.
Kotevní plán - oblast nároží
6 ks/m2
8 ks/m
2
10 ks/m
2
14 ks/m
2
-7-
Kotevní plán – tepelná izolace 1000 x 500 mm
6 ks/m
2
8 ks/m
2
10 ks/m
2
12 ks/m
2
Kotevní plán – tepelná izolace 1000 x 600 mm
Kotevní plán – Hmoždinky Helix D8-FV
6 ks/m
2
8 ks/m
2
10 ks/m
2
12 ks/m
2
10 ks/m
2
12 ks/m
2
Kotevní plán – přes sklotextilní síťovinu
6 ks/m
2
8 ks/m
2
Doporučení pro vrtání otvorů pro montáž talířových hmoždinek:
- plné stavební materiály pomocí vrtáku SDS plus s příklepem. Otvor je nutno vrtat 10 mm hlouběji než
skutečná kotevní hloubka hmoždinky kolmo k ploše podkladu pro kotvení. Jedním až dvojím zasunutím
vrtáku za chodu (již bez vrtání) se otvor vyčistí.
- děrované stavební materiály vrtákem bez příklepu. Otvor je nutno vrtat kolmo k ploše podkladu pro
kotvení s malým tlakem, aby se vnitřní žebra děrovaného stavebního materiálu nevybourala. V tomto
případě odpadá nutnost čištění otvoru.
- do dutého stavebního materiálu (tvárnice, dutá cihla, keramické vložky) z keramického materiálu vrtat
vrtákem bez příklepu kolmo k ploše podkladu pro kotvení, s příklepem v případě betonového materiálu.
Vyvrtaný otvor není nutné v tomto případě čistit (prach zapadne do dutin).
- pórobeton vrtat libovolným spirálovým vrtákem bez příklepu kolmo k ploše podkladu pro kotvení.
Pozn. Zvýšeným tlakem na vrták během vrtání se zpevňuje materiál na stěnách otvoru, několikerým
zasunutím vrtáku za chodu při vrtání se otvor vyčistí.
-8-
Hmoždinky s evropským technickým schválením dle ETAG 014 a jejich montáž:
Talířová šroubovací hmoždinka s ocelovým šroubovacím trnem
Způsob zapuštěné montáže zajišťuje stoprocentní kontrolu, protože síla potřebná ke stlačení izolantu je
min. 500 N – alespoň takovou silou drží hmoždinka v podkladu. Je určena pro připevnění tepelně
izolačních systémů na masivní dřevo, dřevotřískové nebo dřevovláknité desky, OSB desky nebo plechy do
tloušťky 0,75 mm. Hmoždinky jsou dodávány v předmontovaném stavu s ocelovým šroubovacím trnem v
hmoždince. Hmoždinka se nasune do otvoru a usadí tak, aby talířek dosedl na izolant. Nástrojem montážním setem - dochází současně k montáži hmoždinky a k naříznutí izolantu po obvodu talířku.
Hmoždinka je šroubem vtahována do izolantu, který je pod talířkem stlačován. Přesnou hloubku zasunutí
hmoždinky zajistí doraz na montážním setu. Následně se hmoždinka zakryje zátkou dle druhu izolantu.
Zapuštěná hmoždinka se následně zakryje zátkou ze stejného fenolického izolantu.
Talířová zatloukací hmoždinka s plastovým trnem
Hmoždinky jsou dodávány v předmontovaném stavu s trnem nasazeným v hmoždince. Hmoždinka se
nasune do otvoru a usadí tak, aby talířek dosedl na izolant, v případě potřeby se lehkým poklepáním na
předmontovaný trn zasune do otvoru. Pokud je odpor proti usazení hmoždinky větší a mohlo by dojít k
jejímu předčasnému rozevření, lze hmoždinku usadit poklepem na talířek vedle trnu. Je-li odpor při
usazování hmoždinky příliš velký a hmoždinku nelze popsaným způsobem úplně zasunout do otvoru, je
zřejmě příliš opotřebený vrták a je jej nutné vyměnit. Po správném usazení se hmoždinka několika údery
upevní tak, aby talíř byl zapuštěn do izolantu a povrch hlavy trnu lícoval s povrchem talířku.
Kategorie použití fasádních hmoždinek - kotev dle ETAG 014 v závislosti na druhu podkladu
A: Plastové kotvy pro použití do obyčejného betonu
(beton třídy pevnosti C12/15 – C50/60 dle ČSN EN 206- 1)
B: Plastové kotvy pro použití do plného zdiva
(zdivo z plných cihel objemové hmotnosti ≥ 1500 kg/m 3 nebo z plných vápenopískových cihel objemové
hmotnosti ≥ 1700 kg/m3)
C: Plastové kotvy pro použití do dutého nebo děrovaného zdiva
(zdivo z příčně děrovaných cihel objemové hmotnosti ≥ 800 kg/m 3)
D: Plastové kotvy pro použití do betonu z pórovitého kameniva
(pórovité kamenivo LAC 2 – LAC 25 nebo betonové tvárnice z pórovitého kameniva)
2.5 Provedení základní vrstvy, dilatace
Správné provedení základní vrstvy má zásadní vliv na rozhodující dlouhodobé vlastnosti vnějšího souvrství.
Kvalitní provedení této vrstvy významně spolurozhoduje o životnosti systému. Před zahájením provádění
základní vrstvy se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků
včetně jejich upevnění a oplechování. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje
fasádu chránit vhodným způsobem.
Zásady pro provádění základní vrstvy – penetrace
Před nanášením omítky se provede penetrace základním nátěrem (není-li v dokumentaci ETICS uvedeno
jinak). Aplikuje se válečkem nebo štětkou na vyzrálou, vyschlou a neznečištěnou základní vrstvu. Základní
nátěrem se provádí po vyzrání a vyschnutí základní vrstvy – nejdříve však až po uplynutí doby uvedené v
technickém listu příslušné stěrkové hmoty - běžně 7 dní. Při větší tloušťce základní vrstvy anebo při méně
příznivých klimatických podmínkách se tato doba tvrdnutí a vysychání stěrkové vrstvy přiměřeně
prodlužuje.
Před vlastním nanášením určeného základního nátěru se malé nerovnosti jemně přebrousí skelným
papírem. Základní nátěr se důkladně promísí pomaluběžným mísidlem a následně se nanáší štětkou nebo
válečkem. Nutná technologická přestávka před nanášením omítky na základní nátěr je min. 24 hodin.
Při nepříznivých klimatických podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) se může čas potřebný pro
zaschnutí penetračního nátěru prodloužit. V případě aplikace tenkovrstvých probarvených omítek na
nedostatečně zaschlý penetrační nátěr hrozí nebezpečí tvorby skvrn na konečné povrchové úpravě.
Teplota vzduchu, podkladu a zpracovávané hmoty nesmí během zpracování a schnutí být nižší než +5°C,
není-li v dokumentaci ETICS uvedeno jinak.
-9-
Pod omítky tmavého odstínu a pod všechny omítky s rýhovanou strukturou se doporučuje použít základní
nátěr příslušně probarvený dle vzorníku RAL V případě přerušení prací přes zimní období je třeba
stěrkovou (základní) vrstvu ukončit základním nátěrem.
Vyztužení exponovaných míst
Před vlastním prováděním výztužné vrstvy je nutné na tepelně izolační desky připevnit všechny určené
ukončovací, nárožní a dilatační profily a zesilující vyztužení (např. rohový profil ETICS PVC se síťovinou,
parapetní připojovací profil ETICS, okapnička ETICS se síťovinou apod.). Dodatečné vyztužení rohů oken a
dveří pomocí diagonální výztuže. U rohů výplní otvorů se musí vždy provést diagonální zesilující vyztužení,
a to pruhem sklotextilní síťoviny o rozměrech nejméně 300x200 mm. Následně se osadí výztužné rohové
profily, případně parapetní připojovací profil. Při navázání profilů se síťovinou se musí vlastní tělo profilu
zkrátit tak, aby se integrované síťoviny z obou navazujících profilů vzájemně dostatečně překrývaly.
Dilatace
V rámci ETICS se musí projevit i dilatace podkladní nosné obvodové konstrukce. Do předem nanesené
stěrkové hmoty se osadí - dilatační profil V vhodný pro oblast nároží nebo - dilatační profil E.
Základní vrstva
Provádění základní vrstvy se na suché a čisté desky tepelné izolace zahajuje obvykle po 1 až 3 dnech od
ukončení lepení desek, po případném kotvení hmoždinkami a celkovém přebroušením v případě
polystyrenových fasádních desek. Zároveň musí být provedena do 14 dní po ukončení lepení desek. Pokud
tato lhůta nebude dodržena, musí být přijata zvláštní opatření vedoucí k ochraně desek tepelné izolace
proti negativnímu působení venkovního prostředí. Na styku dvou ETICS, lišící se mezi sebou jen v tepelně
izolačním materiálu bez přiznané spáry, se musí provést zesilující vyztužení do vzdálenosti nejméně 150
mm na každou stranu od styku.
Základní vrstva se skládá z: vyrovnávací vrstvy a dále z výztužné (armovací) vrstvy
Vyrovnávací vrstva - zajišťuje potřebnou rovinnost tepelně izolačních systémů s minerální vlnou před
nanášením povrchových úprav. U tepelně izolačních systémů s polystyrenem se požadované rovinnosti
dosahuje přebroušením desek. V případě potřeby se provádí nanesením stěrkové hmoty v tloušťce min. 2
mm, zpravidla neobsahuje výztuž.
Výztužná vrstva - vždy obsahuje v celé ploše tepelně izolačního systému výztuž – sklotextilní síťovinu.
Druh stěrkové hmoty a sklotextilní síťoviny pro základní vrstvu jsou určeny ve stavební dokumentaci.
Přípravu stěrkové hmoty a práce s ní určuje příslušný technický list výroku. Do stěrkové hmoty nesmí být
přidávány žádné přísady. Základní vrstva se provádí v celkové tloušťce 2 – 6 mm, optimálně 3 - 4 mm.
Lepicí hmota se nanáší metodou „mokré do mokrého“, shora dolů, nerezovým hladítkem s velikostí zubů 10
x 10 mm. Do takto připravené stěrkové hmoty se provede ručně vyztužení základní vrstvy pomocí
celoplošného uložení sklotextilní síťoviny. Stěrková hmota, která prostoupila pásy sklotextilní síťoviny, se
následně po případném doplnění jejího množství vyrovná a uhladí pomocí nerezového hladítka pohybem
shora dolů. V odůvodněných případech lze vodorovné ukládání sklotextilní síťoviny považovat za
rovnocenné svislému. Vzájemných přesah pásů musí být nejméně 100 mm. Sklotextilní síťovina jako
výztuž základní vrstvy musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou vrstvou
nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Pokud původně nanesená stěrková hmota s
uloženou sklotextilní síťovinou nemá požadovanou tloušťku základní vrstvy, zajistí se požadovaná tloušťka
této vrstvy nanesením stěrkové hmoty na vyrovnanou, neztuhlou a nevyschlou původně nanesenou
stěrkovou hmotu se sklotextilní síťovinou.
-10-
Pokud to celková tloušťka základní vrstvy umožňuje, ukládá se sklotextilní síťovina ve vnější třetině tloušťky
základní vrstvy. Z důvodu lehčí manipulace se sklotextilní síťovina předem nastříhá na pásy potřebné, resp.
snadno zpracovatelné délky. Pokud se provádí těsnění tmelem v úrovni základní vrstvy, je nutné v základní
vrstvě při jejím provádění vytvořit spáru o šířce a hloubce potřebné pro určený tmel podle předpisu výrobce.
Rovinnost základní vrstvy
Požadavek na rovinnost základní vrstvy je určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota
odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna
omítky zvýšenou o 0,5 mm. V případě, že požadované rovinnosti nebylo dosaženo je nutno aplikovat
vyrovnávací vrstvu po 2-3 dnech.
Zásady pro provádění omítek
Přípustná teplota vzduchu a materiálu podkladu se musí během zpracování a schnutí základních nátěrů,
tenkovrstvých omítek nebo fasádních barev pohybovat v rozmezí + 5°C až+ 30 °C, pokud dokumentace
ETICS nestanoví jinak. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu (např. pozdní podzim) mohou
podstatně ovlivnit dobu zrání omítky a způsobit nerovnoměrnost výsledného odstínu. Před zpracováním
omítek, příp. barev se provede kontrola barevných odstínů, zrnitostí a šarží. Obsah balení omítky se
důkladně promíchá pomaluběžným mísidlem. Omítka se zpravidla nanáší ručně, nerezovým hladítkem v
tloušťce zrna směrem shora dolů. Ihned po natažení resp. po krátkém zavadnutí, se strukturuje přímočarým
nebo krouživým pohybem. Pohledově ucelené plochy je nutné provádět v jednom pracovním záběru (mokré
do mokrého). Přerušení práce se připouští na hranici stejnobarevné plochy, na nároží a na jiných
vodorovných a svislých hranách. Napojení dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí
papírové lepicí pásky. Tenkovrstvé probarvené omítky jsou dodávané v kbelících, jsou již určeny k přímému
zpracování a není povoleno do nich cokoli přidávat. Vzhledem ke složení a přirozené chemické reakci při
zrání jsou silikátové omítky a barvy citlivé na dodržení správných podmínek zpracování. Rozdílná savost
podkladu, teplota a vlhkost vzduchu, jakož i rychlost větru mohou vést k rozdílné rychlosti zrání a tím i k
odchylce v barevnosti oproti standardu. Při použití silikátových omítek na tepelně izolačních systémech se
doporučuje používat ochranné fasádní sítě.
Omítku je třeba zpracovávat na jedné ploše v rámci jednoho pracovního kroku (při stejných klimatických
podmínkách). Případná nátěrová hmota se na omítku nanáší v časovém odstupu určeném v dokumentaci
ETICS. Na jedné stejnobarevné ploše se nedoporučuje použití více výrobních šarží omítek nebo nátěrů.
Spotřeba – Hodnoty spotřeby uváděné v technickém listu výrobku nebo ceníku platí pro „ideální“ m 2
jemného, hladkého a svislého podkladu. Spotřeba též souvisí se specifickými vlastnostmi podkladu, např.
nasákavostí, hrubostí, členitostí apod. Při přesně vykázané ploše podkladu, včetně odečtení otvorů a
započítání ostění, doporučujeme uvažovat zvýšenou spotřebu, a to obvykle o 5 – 15 % dle druhu podkladu.
Výrazně vyšší spotřeba svědčí o nesprávném nanášení a může mít za následek vznik mikrotrhlin. Pastózní
omítky jsou standardně dodávány se základní protiplísňovou úpravou. Pro plochy ohrožené výskytem plísní
(zejména severně orientované, zastíněné plochy ve vlhkém prostředí apod.) se doporučujeme
individuálně objednat zvýšenou protiplísňovou ochranu. Nejnižší požadovaná světelná odrazivost (HBW) pro
použitelné barevné tóny konečné povrchové úpravy je určena dokumentací ETICS.
Nakládaní s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy - podle § 13 odst. 1
písm. c) Zákona o obalech pod klientským číslem EK-F06020412.
Odpady z výrobků, obaly a odpady z obalů nevyžadují specifický způsob nakládání. Způsob nakládání
s odpadem z výrobků je uveden v příslušném technickém listu a bezpečnostním listu výrobku. Způsob
nakládání s odpadem z obalu je uveden v souladu s příslušnými předpisy na obalu, popř. na etiketě obalu.
2.6 Provedení konečné povrchové úpravy
Druh, struktura a barevný tón konečné povrchové úpravy, tvořené omítkou nebo omítkou s nátěrem je
určen stavební dokumentací. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu
chránit vhodným způsobem. Před prováděním konečné povrchové úpravy se zajistí ochrana přilehlých
konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Všechny okolní plochy
(dřevo, sklo, hliník, sokl, oplechování, apod.) je potřeba bezpodmínečně chránit zakrytím před znečištěním,
a pokud i přesto dojde k znečištění, je nutné potřísněné plochy ihned umýt čistou vodou. Použité nářadí je
nutné také omýt vodou a to i při přestávkách. Přípravu omítky, popř. nátěrové hmoty a práci s nimi určuje
dokumentace ETICS. Do výrobků nesmí být přidávány žádné přísady.
-11-
3. Kontrola provádění
3.1 Všeobecně
Systém kontroly provádění se dokumentuje a obsahuje zejména:
- povinnosti a odpovědnosti mezi všemi pracovníky, kteří se účastní provádění včetně vymezení
nezávislosti pracovníků účastných na zavádění preventivních opatření zabraňujícím výskytu nehod a
provádějící identifikaci a vedení záznamů o snížené jakosti
- postupy a podmínky při přejímce a kontrole podkladu
- postupy a podmínky přejímky, skladování součástí ETICS a manipulace se součástmi ETICS
- postupy při realizaci nápravných opatření, pokud byly zjištěny neshody při provádění ETICS nebo
neshody vlastností ETICS a preventivních opatření vedoucí k omezení neshod
- postupy pro vedení záznamů poskytující důkazy o plnění požadavků podle dokumentace ETICS,
projektové anebo stavební dokumentace
3.2 Kontrolní a zkušební plán
Součástí systému kontroly provádění ETICS je Kontrolní a zkušební plán zpracovaný pro konkrétní
realizaci. Před zahájením provádění musí být zejména provedena kontrola:
- zda součásti a příslušenství ETICS odpovídají specifikaci výrobce ETICS a stavební dokumentaci
- jestli není překročena doba jejich skladovatelnosti
- kontrola jejich množství a stavu, může být nahrazena systémem dílčích kontrol potřebných součástí
a příslušenství před zahájením každé technologické operace
3.3 Předání prací
V průběhu provádění prací doporučujeme kontrolovat a písemně přebírat jednotlivé etapy prováděné
ETICS, jako např.:
- podklad
- izolační desky s hmoždinkami
- základní vrstva – výztužná vrstva
- povrchová vrstva
Před odstraněním lešení, je nezbytná další kontrola jakosti a úplnosti provedení tepelně izolačního
kompozitního systému fasády včetně činností souvisejících (např. nátěrů oken, dveří, říms, atik, okapních
žlabů zábradlí, apod.). Otvory po kotvách lešení se musí uzavřít buď trvale pružným spárovacím tmelem,
nebo vložením a utěsněním předem připravené zátky. Tato zátka musí mít skladbu vrstev i povrchovou
úpravu odpovídající příslušnému tepelně izolačnímu systému. Předání prací se provede formou
předávacího protokolu. Při předání se kontroluje rovinnost a vzhled kompozitního tepelně izolačního
systému. Povrch fasády musí být jednotný, bez viditelných spár a nerovností (např. okolí hmoţdinek),
s patřičně provedenými detaily ukončení systému po obvodu a při styku s ostatními konstrukcemi a
s rovnoměrně provedenou omítkou a barvou.
3.4 Vedení stavebního deníku
Do denních záznamů ve stavebním deníku se o realizaci kompozitního tepelně izolačního systému (ETICS)
zaznamenává:
- klimatické podmínky (teplota vzduchu a významné meteorologické jevy, např. vítr, déšť)
- evidence schválené stavební dokumentace včetně všech jejích změna a doplňků
- etapa realizace ETCS
- identifikace plochy, na které jsou práce prováděny
- počátek a konec provádění
- složení pracovní čety
- použité strojní zařízení
- specifikace změn v průběhu realizace ETICS (oproti odsouhlasené stavební dokumentaci)
- provedení dohodnutých a předepsaných zkoušek
- přerušení prací a zahájení technologických přestávek
- pokračování v přerušených prací
- dílčí přejímky
- zakrývání prací
- ztížené pracovní podmínky
- zvláštní události a skutečnosti, které mohou mít nepříznivý vliv na průběh prací při realizaci ETICS
- požadavek na odstranění vad
-12-
- návrh řešení odstranění vad
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany při provádění prací včetně požárních opatření
Zpracovatel je povinen při zahájení prací konkrétně identifikovat skladbu ETICS rozpisem jednotlivých
komponentů ve stavebním deníku.
3.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, jakož i za údržbu a revize pracovních
pomůcek a strojů zodpovídá provádějící.
- před započetím prací musí být připraveny všechny pracovní a ochranné pomůcky pro zateplování;
- dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí
- dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a udržovat zařízení v předepsaném stavu;
- zabezpečovat kontrolu pracovních lešení a stavebních výtahů
- při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví
- pracovní čety musí být zaškoleny odborným pracovníkem BOZP
- při práci musí být dodržena ustanovení aktuálně platných předpisů a vyhlášek SÚBP a SBÚ
KZS s minerálním izolantem
Kontaktní zateplovací systém s použitím minerálních desek s kolmo orientovanými vlákny.
1) Penetrace podkladu
Pro aplikaci KZS se musí podklad penetrovat Jedná se o hloubkový penetrační nátěr určený ke zpevnění
stávajícího podkladu a snížení jeho nasákavosti, čímž dochází se zvýšení přídržnosti lepící malty k
podkladu.
2) Lepící hmota
K lepení tepelného izolantu na zdivo, omítkoviny, lehčené stavební hmoty apod.
3) Tepelný izolant
Tloušťka minerálního tepelného izolantu je dána tepelně - technickým výpočtem - viz. zpracovaný
Energetický audit ze dne 10. 01. 2012 – fy. AB Facility a.s., Divize Energy, Vídeňská 89a, IČ 24172413,
DIČ CZ699001856, tel. 545 560 300, fax. 545 560 303, e-mail [email protected]
-13-
4) Talířové hmoždinky (určené pro ETICS)
Plastové hmoždinky z polyamidu ve tvaru talíře s dříkem a kovovým trnem o průměru terčíku min. 60 mm.
5) Výztužná tkanina ze skelných vláken (určená pro ETICS)
Výztužná tkanina ze skelných vláken spolu s armovací stěrkou vytváří armovací vrstvu, která má zásadní
vliv na zajištění mechanických vlastností, stability a životnosti zateplovacího systému.
6) Stěrková hmota
Stěrkovací a vyrovnávací hmota, do níž se ukládá výztužná tkanina.
7) Penetrační nátěry
Penetrační nátěry zvyšují přídržnost povrchové úpravy k základní vrstvě a vytváří barevný základ pro
dosažení jednotnosti povrchové úpravy.
8) Konečné povrchové úpravy
Disperzní dekorativní omítkoviny jsou plně omyvatelné, velmi odolné proti povětrnostním vlivům a UV
záření.
Extra disperzní dekorativní omítkoviny opatřené hydrofobní úpravou, která zvyšuje odolnost proti
povětrnostním vlivům.
Silikátové dekorativní omítkoviny jsou vysoce paropropustné a odolné proti povětrnostním vlivům.
Silikonové dekorativní omítkoviny jsou vysoce paropropustné s vysokou hydrofobitou a samočisticí
schopností. Jsou velmi odolné proti povětrnostním vlivům.
9) Doplňkové komponenty
- hliníkové soklové profily á 2 m, šířka 140 mm s integrovanou tkaninou pro lepší napojení s tkaninou KZS
- kombi lišta rohová s tkaninou 10 x 10 cm, 10 x 23 cm; délky 2 nebo 2,5 m
- plastové spojky, distanční podložky, začišťovací okenní a dveřní profily apod.
V Příbrami, únor 2013
Vypracoval : Milan Šťastný
Download

Dokument... - Obec Milín