Ͳ76Ͳ
VýrobcesivyhrazujeprávonazmĢnu
Výrobcasivyhradzujeprávonazmenu.
Theproducerreservestherighttomodification.
HerstellerbehaltetunsvorRechtfürÄnderung.
145Ͳ165Ͳ190
CZͲsvaƎovacístroj
SKͲzváracístroj
ENͲweldingmachine
DEͲSchweiɴgeräte
PLͲmaszynaspawalnicza
RUͲ̸̨̛̭̬̦̥̹̦̏̌̌́̌̌
SKͲNávodnaobsluhuaúdržbu
ENͲInstructionforuseandmaintenance
DEͲBedienungsanweisung
RUͲʰ̶̶̡̨̡̛̛̛̦̭̯̬̱̪̭̪̣̱̯́̾̌̌
̵̸̡̨̨̛̛̛̛̯̖̦̖̭̥̱̭̣̱̙̦̍̏̌̀
PLͲInstrukcjaobsųugiikonserwacji
MADE IIN E
EU CZͲNávodkobsluzeaúdržbĢ
DTNͲ145Ͳ190ͲCZͲSKͲENͲDEͲRUͲPL 04Ͳ12
ESprohlášeníoshodĢ.................. 75
OsvĢdēeníJKVazáruēnílist............. 74
Elektrotechnickéschéma............... 73
Grafickésymbolynavýrobnímštítku..... 72
Seznamnáhradníchdílƽ................ 65
Použitégrafickésymboly............... 64
Poskytnutézáruky..................... 11
Objednánínáhradníchdílƽ.............. 11
Postupproodmontováníazamontování
boēníchkrytƽ......................... 11
UpozornĢnínamožnéproblémyajejich
odstranĢní........................... 10
Údržba.............................. 10
NežzaēnetesvaƎovat................... 10
NastavenísvaƎovacíchparametrƽ........ 8
PƎipojenísvaƎovacíchkabelƽ............. 7
Ovládacíprvky........................ 7
PƎipojenídonapájecísítĢ............... 6
Instalace............................. 5
Bezpeēnostnípokyny................... 3
Omezenípoužití....................... 3
Technickádata........................ 3
Popis................................ 2
Úvod................................ 2
Obsah
esky
Ͳ2Ͳ
145, 165 a 190 jsou profesionální svaƎovací
invertory urēené ke svaƎování metodami MMA
(obalenou elektrodou) a TIG sdotykovým starͲ
tem (svaƎování vochranné atmosféƎe netavící
seelektrodou).TedyjsoutozdrojesvaƎovacího
proudu se strmou charakteristikou. Invertory
jsou Ǝešeny jako pƎenosné zdroje svaƎovacího
proudu. Stroje jsou opatƎeny popruhem pro
snadnoumanipulaciasnadnénošení.
SvaƎovací invertory jsou zkonstruovány s využiͲ
tímvysokofrekvenēníhotransformátorusferitoͲ
vým jádrem, tranzistory a jsou vybaveny
elektronickými funkcemi HOT START (pro snadͲ
nĢjší zapálení oblouku) a ANTISTICK (snižuje
pravdĢpodobnostpƎilepeníelektrody,vpƎípadĢ
pƎilepení elektrody snižuje výstupní proud
a zamezuje její rozžhavení). SvaƎovací stroje
145, 165 a 190 jsou pƎedevším urēeny do
výroby, údržby ēi na montáže. SvaƎovací stroje
jsou vsouladu s pƎíslušnými normami a naƎízeͲ
nímiEvropskéUnieaeskérepubliky.
Popis
Váženýzákazníku,dĢkujemeVámzadƽvĢrupƎi
zakoupenínašehovýrobku.
PƎed uvedením do provozu
siprosímdƽkladnĢpƎeētĢte
všechny pokyny uvedené
vtomtonávodu.
Pro nejoptimálnĢjší a dlouhodobé použití
musíte pƎísnĢ dodržovat instrukce pro použití
a údržbu zde uvedené. Ve Vašem zájmu Vám
doporuēujeme,abysteúdržbuapƎípadnéopraͲ
vy svĢƎili naší servisní organizaci, neboƛ má
dostupné pƎíslušné vybavení a speciálnĢ vyškoͲ
lený personál. Veškeré naše stroje a zaƎízení
jsoupƎedmĢtemdlouhodobéhovývoje.Protosi
vyhrazujemeprávoupravitjejichvýrobuavybaͲ
vení.
Úvod ESPROHLÁŠENÍOSHOD /ESVYHLÁSENIEOZHODE/DECLARATION
OFCONFORMITY/DEKLARACJAZGODNO_CIIKOMPLETNO_CIEU
KITin145
TIGER145
MAJSTER145
KITin165
TIGER165
MAJSTER165
KITin190
TIGER190
MAJSTER190
12
Ͳ75Ͳ
Datumvydání/Dátumvydania/Dateofissue/Datawydania:
28.2.2012
EN60974Ͳ1
EN60974Ͳ10anormysouvisející/andrelatedstandards/oraznormypowiČzane
Poslednídvojēíslíroku,vnĢmžbylonavýrobkyoznaēeníCEumístĢno/
PoslednédvojēíslierokuvktorombolonavýrobkyoznaēenieCEumiestnené/
Yearofplacingof„CE“markonproduct/
Ostatnie2cyfryroku,wktórymcertyfikatCEzostaųwykonany:
SvaƎovacíMMA/TIGstroj
ZváracíinvertorprozváranieMMA/TIG
inverterweldingmachinesMMA/TIG
UrzČdzeniaspawalniczeMMA/TIG
Odkaznaharmonizovanénormy/Odkaznaharmonizovanénormy/Referencetostandards/
OdpowiadajČpostanowieniomnorm:
PopiselektrickéhozaƎízení/Popiselektrickéhozariadenia/Descriptionofdevice/OpisurzČdzeniaelektrycznego:
Typy:
prohlašuje na svou výluēnou odpovĢdnost, že výrobky níže uvedené splŸují požadavky smĢrnic Evropského parlamentu
a Evropské rady 2006/95/ES vposledním znĢní (elektrické zaƎízení snízkým napĢtím) a 2004/108/ES vposledním znĢní
(elektromagnetickákompatibilita).
prehlasujenasvojuvýluēnúzodpovednosƛ,ževýrobkydoleuvedenéspŰŸajúpožiadavkysmernícEurópskehoparlamentu
a Európskej rady 2006/95/ES vposlednom znení (elektrické zariadenia snízkym napätím) a 2004/108/ES vposlednom
znení(elektromagnetickákompatibilita).
declaresonitsresponsibility,thatproductsmentionedbelow,answerrequirementsofdirectionofEuropeanParliament
andEuropeanCouncil2006/95/ESinrecentdefinition(lowvoltageelectricaldevice)anddirection2004/108/ESinrecent
definition(electromagneticcompatibility).
deklaruje na swojČ wyųČcznČ odpowiedzialnoƑđ, Ǐe produkty wymienione poniǏej sČ zgodne z DyrektywČ Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy 2006/95/ES z póǍniejszymi zmianami (elektryczne urzČdzenia z niskim napiħciem)
i2004/108/ESzpóǍniejszymizmianami,(kompatybilnoƑđelektromagnetyczna).
165
TIGER
145
KITin
MAJSTER
190
ísloreklamaē.protokolu
ísloreklamaē.protokolu
Numberofrepairform
Nummerdes
Reklamationsprotokoll
Numerprotokoųureklamacyj.
Podpispracovníka
Podpispracovníka
Signatureofserviceman
UnterschriftvonMitarbeiter
Podpispracownika
Ͳ74Ͳ
Poznámky / Poznámky /Note/Bemerkungen / ʯ̡̛̛̪̭̌ / Uwagi
Datumprovedeníopravy
Dátumprevedeniaopravy
Dateofrepair
DatumDurchführungder
Reparatur
Datawykonanianaprawy
Záznamoprovedenémservisnímzákroku/Záznamo prevedenomservisnomzákroku
Repairnote/EintragüberdurchgeführtenServiseingriff
ʽ̵̡̨̨̨̨̛̛̯̥̖̯̪̬̖̖̦̬̖̥̦̯̦̼̬̯̌̏̔̌̍/Zapisowykonaniuinterwencjiserwisowej
DatumpƎevzetíservisem
Dátumprevzatiaservisom
DateoftakeͲover
DatumÜbernahmedurch
Servisabteilung
Dataodbioruprzezserwis
Záruēnílist / Záruēnýlist/Warrantycertificate
Garantieschein/ʧ̨̛̬̦̯̜̦̼̜̪̭̪̬̯̌̌̌/KartaGwarancyjna
Datumprodeje/Dátumpredaja
Dateofsale/Verkaufsdatum
ʪ̨̛̯̪̬̙̌̌̔̌/DatasprzedaǏy
Razítkoapodpisprodejce
Peēiatkaapodpisprodajca
Stampandsignatureofseller
StempelundUnterschriftdesVerkäufers
ʿ̸̶̨̨̛̛̖̯̪̪̭̪̬̌̽̔̽̔̌̏̌
PieczČtkaipodpissprzedawcy
Výrobníēíslostroje:
VýrobníēísloPCB:
Výrobnéēíslostroje:
VýrobnéēísloPCB:
Serialnumber:
SerialnumberPCB:
HerstellungsnummerderMaschine:
HerstellungsnummerPCB:
ʯ̨̡̨̨̛̭̜̦̥̖̬̥̹̦̼̌̏̔̌:ʯ̨̡̨̨̛̭̜̦̥̖̬̥̹̦̼̌̏̔̌PCB:
Numerprodukcyjnymaszyny:NumerprodukcyjnyPCB:
Výrobce/Výrobca/Producer/Produzent/
ʿ̨̨̛̛̬̯̖̣̏̔̽̚/Producent
RazítkoOTK/PeēiatkaOTK
StampansignatureOTK/StempelOTK
ʿ̸̖̯̌̽ʽ˃ʶ/PieczČtkaOTK
Datumvýroby/Dátumvýroby
Dateofproduction/DatumderProduktion
ʪ̨̨̛̯̪̬̭̯̌̌̏̔̏̌̚/Dataprodukcji
Kontroloval/Kontroloval
Inspectedby/Geprüftvon
ʶ̨̨̨̦̬̣̪̬̖̣̽̏/Sprawdzių
Názevatypvýrobku/Názovatypvýrobku
Type/BennenungundTyp
ʻ̛̛̛̛̛̦̖̯̪̖̣̌̏̌̔́̚̚
Nazwairodzajproduktu
OsvĢdēeníojakostiakompletnostivýrobku/Osvedēenieoakostiakompletnostivýrobku
Testingcertificate/QualitätszerfifikatdesProduktes
ˁ̸̨̨̡̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̖̣̭̯̪̖̭̯̱̥̣̖̯̦̭̯̖̣̏̔̽̏̌̏̔́̚/DeklaracjaJakoƑciiKompletnoƑci
mm
kg
V
A
V
A
A
A
A
SvaƎovací invertory musí být
používányvýhradnĢprosvaƎování
aneprojinéneodpovídajícípoužiͲ
tí. Nikdy nepoužívejte svaƎovací stroj sodstraͲ
nĢnými kryty. OdstranĢním krytƽ se snižuje
úēinnost chlazení a mƽže dojít k poškození
stroje. Dodavatel v tomto pƎípadĢ nepƎejímá
odpovĢdnostzavzniklouškoduanelzeztohoto
dƽvodu také uplatnit nárok na záruēní opravu.
Jejich obsluha je povolena pouze vyškoleným
Bezpeēnostnípokyny
Ͳ3Ͳ
SvaƎovacístroj165
1x230
10Ͳ160
88
160
120
95
16
IP23S
330x143x245
5,7
SvaƎovacístroj190
1x230
10Ͳ180
88
180
150
110
20
IP23S
350x143x245
6,2
a zkušeným osobám. Operátor musí dodržovat
normySNEN60974Ͳ1,SN050601,1993,SN
050630, 1993 a veškerá bezpeēnostní ustanoͲ
vení tak, aby byla zajištĢna jeho bezpeēnost
abezpeēnosttƎetístrany.
NEBEZPEÍ P\I SVÁ\ENÍ A BEZPENOSTNÍ
POKYNYPROOBSLUHUJSOUUVEDENY:
SN 05 06 01/1993 Bezpeēnostní ustanovení
pro obloukové sváƎení kovƽ. SN 05 06
30/1993 Bezpeēnostní pƎedpisy pro sváƎení
aplasmovéƎezání.
SvaƎovací stroj musí procházet periodickými
kontrolami podle SN 33 1500/1990. Pokyny
proprovádĢnítétorevize,viz§3vyhláškaÚPB
ē.48/1982 sb., SN 33 1500:1990 a SN
050630:1993ēl.7.3.
DODRŽUJTEVŠEOBECNÉPROTIPOŽÁRNÍP\EDͲ
PISY!
Dodržujte všeobecné protipožární pƎedpisy pƎi
souēasném respektování místních specifických
podmínek.
SvaƎování je specifikováno vždy jako ēinnost
s rizikem požáru. SvaƎování v místech shoƎlaͲ
vými nebo s výbušnými materiály je pƎísnĢ
zakázáno.
Na svaƎovacím stanovišti musí být vždy hasicí
pƎístroje. POZOR! Jiskry mohou zpƽsobit zapáͲ
lení mnoho hodin po ukonēení svaƎování
pƎedevšímnanepƎístupnýchmístech.
Po ukonēení svaƎování nechte stroj minimálnĢ
desetminutdochladit.PokudnedojdekdochlaͲ
zení stroje, dochází uvnitƎ kvelkému nárƽstu
teploty,kterámƽžepoškoditvýkonovéprvky.
SvaƎovacístroj145
1x230
10Ͳ140
88
140*
120
95
16
IP23S
330x143x245
5,6
(SNEN60974Ͳ1)
Použití zdroje svaƎovacího proudu je typicky
pƎerušované, kdy se využívá nejefektivnĢjší
pracovní doby pro svaƎování a doby klidu pro
umístĢnísvaƎovanýchēástí,pƎípravnýchoperací
apod. Tyto svaƎovací invertory jsou zkonstruoͲ
ványzcelabezpeēnĢkzatĢžovánímax.140,160
a 180 A nominálního proudu po dobu práce
40%, resp. 45% zcelkové doby užití. SmĢrnice
uvádí dobu zatížení v 10 minutovém cyklu. Za
30% pracovní cyklus zatĢžování se považují
3 minuty z deseti minutového ēasového úseku.
Jestliže je povolený pracovní cyklus pƎekroēen,
bude v dƽsledku nebezpeēného pƎehƎátí pƎeruͲ
šen termostatem, vzájmu ochrany komponenͲ
tƽzdrojesvaƎovacíhoproudu.TotojeindikováͲ
no rozsvícením žlutého termostatového signálͲ
níhosvĢtlanapƎednímovládacímpanelustroje.
PonĢkolikaminutách,kdydojdekopĢtovnému
ochlazenízdrojeažlutésignálnísvĢtlosevypne,
je stroj pƎipraven pro opĢtovné použití. SvaƎoͲ
vacístrojejsoukonstruoványvsouladusestupͲ
nĢm ochrany krytem IP 23 S (tzn., že nejsou
urēeny kpoužití pƎi dešƛových srážkách, pokud
nejsoupoužíványpodpƎístƎeškem).
Omezenípoužití
Technickádata
VstupnínapĢtí50Hz
RozsahsváƎecíhoprouduA
NapĢtínaprázdnoV
ZatĢžovatel40*/45%A
ZatĢžovatel60%A
ZatĢžovatel100%A
JištĢníA
Krytí
RozmĢryDxŠxV
Hmotnost
Tabulka1
BEZPENOST PRÁCE P\I SVA\OVÁNÍ KOVp
OBSAHUJÍCÍCH OLOVO, KADMIUM, ZINEK,
RTUeABERYLIUM
UēiŸte zvláštní opatƎení, pokud svaƎujete kovy,
kteréobsahujítytokovy:
x Unádržínaplyn,oleje,pohonnéhmotyatd.
(iprázdných)neprovádĢjtesváƎeēsképráce,
neboƛhrozínebezpeēívýbuchu.SváƎeníje
možné provádĢt pouze podle zvláštních
pƎedpisƽ!!!
x V prostorách s nebezpeēím výbuchu platí
zvláštnípƎedpisy.
PREVENCE
P\ED
ÚRAZEM
ELEKTRICKÝMPROUDEM
x NeprovádĢjte opravy stroje
vprovozuajeͲlizapojendoel.
sítĢ.
x PƎed jakoukoli údržbou nebo opravou
vypnĢtestrojzelektrickésítĢ.
x SvaƎovací stroje musí být obsluhovány
aprovozovánkvalifikovanýmpersonálem.
x VšechnapƎipojenímusísouhlasitsplatnými
regulemianormamiSN332000Ͳ5Ͳ54,SN
EN60974Ͳ1azákonyzabraŸujícímiúrazƽm.
x NesvaƎujte ve vlhku, vlhkém prostƎedí,
nebozadeštĢ.
x NesvaƎujte sopotƎebovanými nebo poškoͲ
zenými svaƎovacími kabely. Vždy kontrolujͲ
te svaƎovací hoƎák, svaƎovací a napájecí
kabely a ujistĢte se, že jejich izolace není
poškozena, nebo nejsou vodiēe volné ve
spojích.
x NesvaƎujte se svaƎovacím hoƎákem a se
svaƎovacímianapájecímikabely,kterémají
nedostateēnýprƽƎez.
x ZastavtesvaƎování,jestližejsouhoƎáknebo
kabelypƎehƎáté,abysezabránilorychlému
opotƎebováníizolace.
x Nikdy se nedotýkejte nabitých ēástí
elektrického obvodu. Po použití opatrnĢ
odpojte svaƎovací hoƎák od stroje a zabͲ
raŸtekontaktusuzemnĢnýmiēástmi.
ZPLODINY A PLYNY P\I SVA\OͲ
VÁNÍ
x ZajistĢteēistoupracovníploͲ
chu a odvĢtrávání od veškeͲ
rých plynƽ vytváƎených bĢhem svaƎování,
zejménavuzavƎenýchprostorách.
x UmístĢte svaƎovací soupravu do dobƎe
vĢtranýchprostor.
Ͳ4Ͳ
OdstraŸte veškerý lak, neēistoty a mastnoͲ
ty,kterépokrývajíēástiurēenékesvaƎování
tak, aby se zabránilo uvolŸování toxických
plynƽ.
Pracovní prostory vždy dobƎe vĢtrejte.
NesvaƎujte vmístech, kde je podezƎení
zúnikuZemníhoēijinýchvýbušnýchplynƽ,
neboblízkouspalovacíchmotorƽ.
NepƎibližujte svaƎovací zaƎízení k vanám
urēenýmproodstraŸovánímastnoty,akde
se používají hoƎlavé látky a vyskytují se
výparytrichlorethylenunebojinéhochloru,
jež obsahuje uhlovodíky, používané jako
rozpouštĢdla, neboƛ svaƎovací oblouk
a produkované ultrafialové záƎení stĢmito
parami reagují a vytváƎejí vysoce toxické
plyny.
ZABRÁN NÍPOŽÁRUAEXPLOZE
x OdstraŸtezpracovníhoprostͲ
ƎedívšechnyhoƎlaviny.
x NesvaƎujte v blízkosti hoƎlaͲ
OCHRANAP\EDZÁ\ENÍM,POPÁLEͲ
NINAMIAHLUKEM
x Nikdynepoužívejterozbiténebo
defektníochrannémasky.
x Umísƛujte prƽhledné ēiré sklo pƎed
ochranné tmavé sklo za úēelem jeho
ochrany.
x ChraŸte své oēi speciální svaƎovací kuklou
opatƎenou ochranným tmavým sklem
(ochrannýstupeŸDIN9Ͳ14).
x Nedívejte se na sváƎecí oblouk bez
vhodnéhoochrannéhoštítunebohelmy.
x NesvaƎujte pƎed tím, než se ujistíte, že
všichni lidé ve vaší blízkosti jsou vhodnĢ
chránĢni.
x Ihned odstraŸte nevyhovující ochranné
tmavésklo.
x Dávejtepozor,abyoēiblízkýchosobnebyly
poškozeny ultrafialovými paprsky produkoͲ
vanýmisváƎecímobloukem.
x Vždy používejte ochranný odĢv, vhodnou
pracovní obuv, netƎíštivé brýle a ochranné
rukavice.
x Používejte ochranná sluchátka nebo ušní
výplnĢ.
x Používejtekoženérukavice,abystezabránili
spáleninám, a odĢrkám pƎi manipulaci
smateriálem. x
x
x
Elektrotechnickéschéma
Elektrotechnickáschéma
Electricaldiagram
Schema
ʿ̸̵̸̖̬̖̖̦̪̭̦̼̭̯̖̜̽̌̌̌̚
Schematelektrotechniczny
MVentilátor/Ventilator/Ventilator
OOdrušovaē/Suppressor/Entstörer
QHlavnívypínaē/Mainkontrolswitch/Hauptschalter
Ͳ73Ͳ
SKͲ Popis
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Aussetzungsverhaltnis
AmpereAussetzungsverhaltnis
VoltAussetzungsverhaltnis
GehauseSchutzgrad
Hochstwert
AnlageElektrodenschweissen
Seriennummer
EinphasingerInverter
Referenznormen
Aussetzungsverhaltnis
7 Min/MaxSchweißstrom
Ͳ72Ͳ
RUͲʸ̖̖̦̐̔̌
NameundAnschrift
Maschinentyp
Schweißmaschine
Anlagenelektrodenschweißen
Schweißmethode
SekundarLeerlaufspannung
ʻ̛̛̦̖̬̖̭̌̏̌̌̔̚
˃̨̛̛̪̦̖̬̯̬̏̌
ˁ̸̨̬̦̼̜̬̖̯̏̌̌̐̐̌
ʧ̵̨̡̨̡̡̨̛̛̖̦̖̬̯̬̭̬̱̯̜̬̯̖̬̭̯̜̌̌̌
̡̭̬̏̌ą̨̥̖̯̥̔
ʻ̡̛̛̪̬̙̖̦̖̖̦̬̱̌́̍̌̐̚̚
ʪ̸̨̨̨̨̨̡̛̛̪̦̭̬̦̯̌̌̏̌̐̌̚
̛̦̪̬̙̖̦̌́́
ʶ̴̴̶̨̡̛̛̛̖̦̯̼̦̬̱̾̌̐̚
˃̨̡̡̛̪̬̦̬̱̖̌̐̚
ʻ̡̛̛̪̬̙̖̦̖̪̬̦̬̱̖̌́̌̐̚
ˁ̛̯̖̪̖̦̺̯̼̽̌̚
ʦ̵̨̨̨̡̦̜̯̔
˄̨̨̨̭̯̦̣̖̦̦̥̺̦̭̯̌̏̌́̽
ʯ̨̡̨̨̭̜̦̥̖̬̌̏̔
ˁ̸̨̨̛̬̦̼̜̦̖̬̯̬̏̌̏
ʻ̨̬̥̼
ʶ̶̨̛̛̛̣̭̭̣̌́̚
Názovaadresavýrobcu
Typzdroja
Zváracízdroj
Zdrojsostrmoucharakteristikou
Zváraciemetoda
Napätienaprázdno
Rozsahzváraciehoprúduanapätie
Zaƛažovatele
Prúdprizaƛažení
Napätieprizaƛažení
Krytie
Vstupnýprúd
Inštalovanývýkon
Výrobnéēíslo
Zváracíinvertor
Normy
Triedaizolácie
DEͲBeschreibung
Jménoaadresavýrobce
Typstroje
SvaƎovacístroj
Zdrojsestrmoucharakteristikou
SvaƎovacímetoda
NapĢtínaprázdno
RozsahsvaƎovacíhoprouduanapĢtí
ZatĢžovatele
ProudpƎizatížení
NapĢtípƎizatížení
Krytí
Vstupníproud
Instalovanývýkon
Výrobníēíslo
SvaƎovacíinvestor
Normy
TƎídaizolace
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
CZͲPopis
Grafickésymbolynavýrobnímštítku
Grafickésymbolynavýrobnomštítku
Ratingplatesymbols
GrafischenSymboleaufdemDatenschild
ʧ̴̸̸̡̨̨̡̨̡̛̛̛̛̬̖̭̖̭̥̣̼̦̭̜̯̣̖̌̏̌̌̏̔̌̍̚
Symbolegraficznenatabliczceprodukcyjnej
ENͲ Description
trybcykliczny
nominalnyprČdspawania
NapiħcieprzyobciČǏeniu
Stopieŷochrony
PrČdpoczČtkowy
WydajnoƑđmaszyny
Numerprodukcyjny
Inwertorspawalniczy
Normy
Klasaizolacji
min/maxnatħǏenie
Nazwiskoiadres
Rodzajmaszyny
Spawarka
Charakterystykamaszyny
Metodaspawania
Napiħciebiegujaųowego
PLͲ Opis
Nameandaddressofmanufacturer
Nameofthemachine
Descriptionofthemachine
Weldingcharacteristic
Weldingmethod
SecondarynoͲloadvoltage
Min/maxcurrent
Dutycycle
Nominalweldingcurrent
Nominalloadvoltage
Degreeofprotection
Primarysupplycurrent
Valueofratedsupplycurrent
Serialnumber
Invertergenerator
Standards
Insulationclass
NEBEZPEÍ SPOJENÉ S ELEKTROͲ
MAGNETICKÝMPOLEM
x ElektromagneticképolevytváͲ
Ǝené strojem pƎi svaƎování
mƽžebýtnebezpeēnélidems kardiostimuͲ
látory, pomƽckami pro neslyšící a spodobͲ
nými zaƎízeními. Tito lidé musí pƎiblížení
kzapojenémupƎístrojikonzultovatsesvým
lékaƎem.
x NepƎibližujte ke stroji v provozu hodinky,
nosiēe magnetických dat, hodiny apod.
MohlobydojítvdƽsledkupƽsobenímagneͲ
tickéhopolekpoškozenítĢchtopƎístrojƽ.
x SvaƎovacístrojejsouveshodĢsochrannými
požadavky
stanovenými
smĢrnicemi
o elektromagnetické kompatibilitĢ (EMC).
Zejména se shodují stechnickými pƎedpisy
normy SN EN 50199 a pƎedpokládá se
jejichširoképoužitívevšechprƽmyslových
oblastech, ale není pro domácí použití!
VpƎípadĢ použití vjiných prostorách než
prƽmyslových mohou existovat nutná
zvláštní opatƎení (viz SN EN 50199, 1995
ēl. 9). Jestliže dojde k elektromagnetickým
poruchám, je povinností uživatele nastalou
situacivyƎešit.
x
x
x
x
x
x
x
vých materiálƽ ēi tekutin, nebo v prostƎedí
svýbušnýmiplyny.
NemĢjte na sobĢ obleēení impregnované
olejemamastnotou,neboƛbyjiskrymohly
zpƽsobitpožár.
NesvaƎujte materiály, které obsahovaly
hoƎlavé substance, nebo ty, které vytváƎí
toxické,nebohoƎlavépárypokudsezahƎejí.
NesvaƎujte pƎed tím, než zjistíte, které
substance materiály obsahovaly. Dokonce
nepatrnéstopyhoƎlavéhoplynunebotekuͲ
tinymohouzpƽsobitexplozi.
Nikdy nepoužívejte kyslík k vyfoukávání
kontejnerƽ.
Vyvarujte se svaƎování vprostorách a rozͲ
sáhlých dutinách, kde by se mohl
vyskytovatzemníēijinývýbušnýplyn.
MĢjte blízko Vašeho pracovištĢ hasicí
pƎístroj.
Nikdy nepoužívejte kyslík ve svaƎovacím
hoƎáku, ale vždy jen neteēné plyny a jejich
smĢsi.
Ͳ5Ͳ
MístoinstalaceprosvaƎovacístrojebymĢlobýt
peēlivĢzváženo,abybylzajištĢnbezpeēnýapo
všech stránkách vyhovující provoz. Dokonalá
stabilita stroje proti pƎeklopení je zajištĢna do
10 % náklonu. Uživatel je zodpovĢdný za instaͲ
laciapoužívánísystémuvsouladusinstrukcemi
Instalace
UMÍST NÍSTROJE
PƎi výbĢru pozice pro umístĢní stroje dejte poͲ
zor, aby nemohlo docházet kvniknutí vodivých
neēistot do stroje (napƎ. odlétající ēástice od
brusnéhonástroje).
MANIPULACE A USKLADN NÍ
STLAENÝCHPLYNp
x Vždy se vyhnĢte kontaktu mezi
kabely pƎenášejícími svaƎovací
proud a lahvemi se stlaēeným plynem
ajejichuskladŸovacímisystémy.
x Vždy uzavírejte ventily na lahvích se stlaͲ
ēeným plynem, pokud je zrovna nebudete
používat.
x VentilynalahviinertníhoplynubymĢlybýt
úplnĢotevƎeny,kdyžjsoupoužívány.
x Zvýšená opatrnost by mĢla být pƎi pohybu
slahví stlaēeného plynu, aby se zabránilo
poškozenímēiúrazƽm.
x Nepokoušejte se plnit lahve stlaēeným
plynem, vždy používejte pƎíslušné reguláͲ
toryatlakovéredukce.
x VpƎípadĢ,žechcetezískatdalšíinformace,
konzultujtebezpeēnostnípokynytýkajícíse
používání stlaēených plynƽ dle norem SN
078305aSN078509.
LIKVIDACEPOUŽITÉHOZA\ÍZENÍ
x Pro likvidaci vyƎazeného zaƎíͲ
zení využijte sbĢrných míst
urēených kodbĢru použitého
elektrozaƎízení.
x Použité zaƎízení nevhazujte do bĢžného
odpaduapoužijtepostupuvedenývýše.
SUROVINYAODPAD
x Tyto stroje jsou postaveny
zmateriálƽ,kteréneobsahují
toxické nebo jedovaté látky
prouživatele.
x BĢhem likvidaēní fáze je pƎístroj rozložen,
komponenty jsou buě ekologicky likvidoͲ
vány,nebopoužityprodalšízpracování.
PƎedpƎipojenímzdrojesvaƎovacíhoproududo
elektrické sítĢ se ujistĢte, že hodnota napĢtí
afrekvencenapájenívsítiodpovídánapĢtína
výrobnímštítkupƎístrojeažejehlavnívypínaē
zdrojesvaƎovacíhoprouduvpozici„0“.
Používejte pouze originální vidlici svaƎovacích
strojƽpropƎipojenídoelektrickésítĢ.ChceteͲli
vidlici vymĢnit, postupujte podle následujících
instrukcí:
Pro pƎipojení stroje kelektrické síti jsou nutné
3pƎívodnívodiēe:
x
fázovývodiēͲLͲēerný,hnĢdý
x
stƎednívodiēͲNͲsvĢtlemodrý
x
ochrannývodiēͲPEͲzelenoͲžlutý
Používejte pouze normalizovanou vidlici
vhodnéhozatíženíkpƎívodnímukabelu.MĢjte
jištĢnou elektrickou zásuvku pojistkami, nebo
automatickýmjistiēem.Ochrannýobvodzdroje
musí být spojen s ochranným vedením (žlutoͲ
zelenývodiē).
POZNÁMKA: Jakékoli prodloužení kabelu vedení
musímítodpovídajícíprƽƎezkabeluazásadnĢne
PƎipojenídonapájecísítĢ
výrobce uvedenými vtomto návodu. Výrobce
neruēízaškodyvznikléneodbornýmpoužitíma
obsluhou.SvaƎovacístrojejenutnéchránitpƎed
vlhkem a deštĢm, mechanickým poškozením,
prƽvanem a pƎípadnou ventilací sousedních
strojƽ, nadmĢrným pƎetĢžováním a hrubým
zacházením. PƎed instalací systému by mĢl
uživatelzvážitmožnéelektromagneticképrobléͲ
my na pracovišti, zejména Vám doporuēujeme,
abyste se vyhnuli instalaci svaƎovací soupravy
blízko:
x
signálních,kontrolníchatelefonníchkabeͲ
lƽ
x
rádiových a televizních pƎenašeēƽ a pƎijíͲ
maēƽ
x
poēítaēƽ,kontrolníchamĢƎicíchzaƎízení
bezpeēnostníchaochrannýchzaƎízení
x
Osobyskardiostimulátory,pomƽckamipronesͲ
lyšícíapodobnĢmusíkonzultovatpƎístupkzaƎíͲ
zení v provozu se svým lékaƎem. PƎi instalaci
zaƎízení musí být pracovní prostƎedí v souladu
s ochrannou úrovní IP 23 S. Tyto stroje jsou
chlazeny prostƎednictvím nucené cirkulace
vzduchuamusíbýtprotoumístĢnynatakovém
místĢ,kdejimivzduchmƽžesnadnoproudit.
Ͳ6Ͳ
Vtabulceē.3jsouuvedenyprƽƎezyprodlužovaͲ
cíchkabelƽ.
Tabulkaē.2
Typstroje
145
165
190
IMax*40%/45% 140A* 160A 180A
Instalovanývýkon 4,5KVA 5KVA 8,1KVA
JištĢnípƎívodu
16A
16A
20A
NapájecíkabelͲ
3x2,5 3x2,5 3x2,5
prƽƎezvmm
SvaƎovacíkabelͲ
16
16
25
prƽƎezvmm
Tabulkaē.3
Prodlužovacíkabel
PrƽƎez
1Ͳ20 m
2,5mm
Tabulkaē.2ukazujedoporuēenéhodnotyjištĢͲ
ní vstupního pƎívodu pƎi max. nominálním zatíͲ
ženístroje.
smenším prƽmĢrem než je originální kabel
dodávanýspƎístrojem.
UPOZORN NÍ: PƎi provozování tohoto stroje na
vyššísvaƎovacíproudy mƽže odbĢrstrojezesítĢ
pƎekraēovat hodnotu 16 A. V tom pƎípadĢ je
nutné pƎívodní vidlici vymĢnit za prƽmyslovou
vidlici,kteráodpovídájištĢní20A!TomutojištĢní
musí souēasnĢ odpovídat provedení a jištĢní
elektrickéhorozvodu.
Dalšími zpƽsoby pƎipojení je provedení pevného
pƎipojení k samostatnému vedení (toto vedení
musí být jištĢno jistiēem nebo pojistkou max.
25 A), nebo pƎipojení stroje na tƎífázovou síƛ
3 x 400 / 230 V TNͲCͲS (TNͲS). VpƎípadĢ
pƎipojeníktƎífázovésítimusíbýtpoužitapĢtikoͲ
líkovávidlice32A.FázovývodiēͲēerný(hnĢdý),
pƎipojit ve vidlici kjedné ze svorek oznaēených
(L1,L2neboL3).NulovacívodiēͲmodrý,pƎipojit
ve vidlici ke svorce oznaēené (N) a zelenožlutý
ochrannývodiēpƎipojitkesvorceoznaēené(Pe).
Takto upravený pƎívodní kabel stroje je možné
pƎipojit do tƎífázové zásuvky, která musí být
jištĢnajistiēemnebopojistkoumax.25A.
Pozor! Nesmí dojít k pƎipojení stroje na sdruͲ
žené napĢtí, tj. napĢtí mezi dvĢma fázemi!
VtakovémpƎípadĢhrozípoškozenístroje.
Tyto úpravy mƽže provádĢt pouze oprávnĢná
osobaselektrotechnickoukvalifikací.
30041
13 ZųČcze3wtykowegniazdko
40374
40942
10543
10546
22
23
24
25
36
35
34
33
32
31
27
28
30
26
Transformátorpomocniczy
Varistor
Zestawukųaduochronnego
SetNͲMOSFET(145)
Zestawkondensatorów
filtracyjnychdenzátorƽ
WyųČcznikgųówny
KabeldoprowadzajČcy
Obudowablaszana
Bocznanaklejka
samoprzylepna145
PoųČczeniedrukowaneAEK
802Ͳ004
Naklejkasamoprzylepna
mocy
Zestawelektroniki
sterowniczej
Zestawdowzbudzania
mocytranzystorów
CablekitofEMCfilter+
varistor
30403
10118
Ͳ71Ͳ
165
Tylneczoųo
Zestawtylnegoczoųa
Wentylator
Przepustkablowy
MostekwejƑciowy
PoųČczeniedrukowane
AEK801Ͳ004
Umocnienie
PoųČczeniedrukowane
AEK803Ͳ003
Zestawprostownika
wyjƑciowego
Termostat
Czoųofrontowe
Zestawczoųafrontowego
Dnoplast.
PrzyciskØ19,5
ZųČcze3wtykowe
gniazdko
Frontowanaklejka
samoprzylepna
SzybkozųČczkakomplet
Dųawik
Transformatorgųówny
ZųČcze10Ͳpinowe
PoųČczeniedrukowane
hotstart
Transformátor
Transformátor
pomiarowy
Transformátorpomocniczy
Varistor
Zestawukųaduochronnego
SetNͲMOSFET(165)
Zestawkondensatorów
filtracyjnychdenzátorƽ
WyųČcznikgųówny
KabeldoprowadzajČcy
Obudowablaszana
Bocznanaklejka
samoprzylepna165
PoųČczeniedrukowane
AEK802Ͳ004
Naklejkasamoprzylepna
mocy
Zestawelektroniki
sterowniczej
Zestawdowzbudzania
mocytranzystorów
10153 10553
10552
30912
10368
30443
30452
31064
30449
10540
10437
30419
10117
10150
10539
30920
21 Transformátorpomiarowy
20
19
15
16
17
18
14
Frontowanaklejka
samoprzylepna
SzybkozųČczkakomplet
Dųawik
Transformatorgųówny
ZųČcze10Ͳpinowe
PoųČczeniedrukowane
hotstart
Transformátor
10550
10351
10327
10342
30150
10292
10558
10349
30597
9
10
10
11
12
8
7
6
5
Code
10291
10600
30451
30810
40945
145
Tylneczoųo
Zestawtylnegoczoųa
Wentylator
Przepustkablowy
MostekwejƑciowy
PoųČczeniedrukowane AEK
801Ͳ004
Umocnienie
PoųČczeniedrukowane AEK
803Ͳ003
Zestawprostownika
wyjƑciowego
Termostat
Czoųofrontowe
Zestawczoųafrontowego
Dnoplast.
PrzyciskØ19,5
1
1
2
3
4
10553
10552
30913
10368
30532
30452
31064
30449
10540
40374
40392
10543
10547
10118
30403
10437
30419
10117
10150
10539
30852
30041
30150
10292
10559
10349
30597
10549
10353
10327
10342
Code
10291
10601
30451
30810
40945
PLͲLISTACZ%_CIZAMIENNYCH
190
code
Tylneczoųo
10291
Zestawtylnegoczoųa 10603
Wentylator
30451
Przepustkablowy
30810
MostekwejƑciowy
40898
PoųČczeniedrukowane
10347
AEK801Ͳ004
Umocnienie
10327
PoųČczeniedrukowane
10417
AEK803Ͳ004
Zestawprostownika
10551
wyjƑciowego
Termostat
30150
Czoųofrontowe
10619
Zestawczoųafrontowego10605
Dnoplast.
10349
PrzyciskØ19,5
30597
ZųČcze3wtykowe
30041
gniazdko
Frontowanaklejka
30918
samoprzylepna
SzybkozųČczkakomplet 30419
Dųawik
10318
Transformatorgųówny 10238
ZųČcze10Ͳpinowe
10539
PoųČczeniedrukowane
10437
hotstart
Transformátor
30403
Transformátor
10118
pomiarowy
Transform.pomocniczy 40374
Varistor
40392
Zestawukųaduochron. 10543
SetIGBT(190)
10545
Zestawkondensatorów
10542
filtracyjnychdenzátorƽ
WyųČcznikgųówny
30452
KabeldoprowadzajČcy 31064
Obudowablaszana
30449
Bocznanaklejka
30917
samoprzylepna190
PoųČczeniedrukowane
10368
AEK802Ͳ004
Naklejka
30914
samoprzylepnamocy
Zestawelektroniki
10552
sterowniczej
Zestawdowzbudzania
10553
mocytranzystorów
165
Ͳ70Ͳ
10291 ˃̶̨̛̬̖̦̜̌̔̚
10600 Setofrearpanel(165)
30451 ʦ̨̛̖̦̯̣̯̬́
ˁ̡̨̨̨̨̪̺̖̍̌̔̏̔́̐
3
30810
̡̖̣̌̍́
4
40945 ʿ̸̵̡̨̨̖̬̖̥̼̦̜̌̏̔
ʿ̸̖̯̦̪̣̯̌̌́̌̌AEK801Ͳ
5
10342
004
6
10327 ˑ̡̨̛̣̖̥̖̦̯̙̖̭̯̭̯
ʿ̸̖̯̦̪̣̯̌̌́̌̌AEK803Ͳ
7
10351
003
ʶ̵̨̡̨̨̨̥̪̣̖̯̼̦̏̔̐
8
10550
̛̼̪̬̥̯̖̣̏́́165
9
30150 ˃̨̖̬̥̭̯̯̌
10
10292 ˇ̨̛̬̦̯̪̖̬̖̪̜̔
ˁ̴̨̨̖̯̪̖̬̖̦̖̬̦̯̔̐̌
10
10558
165
11
10349 ʪ̛̦̺̖Ͳ̡̨̬̙
12
30597 ̡̨̨̥̥̱̯̯̬̌19,5
ˀ̨̨̻̖̥̱̣̖̦̦̌̔̌̐̚
13
30041
̛̱̪̬̣̖̦̌̏́
14
30920 ʻ̡̡̣̖̜̪̖̬̖̦̌̌̔́́
ʥ̨̡̨̡̼̭̯̬̬̻̖̥̥̪̣̖̯̌̚
15
30419
25̥̥2
16
10117 ʶ̡̯̱̹̌̌
17
10150 ˃̴̨̨̬̦̭̬̥̯̬̣̦̼̜̌̌̐̌̏
18
10539 ʿ̸̨̡̛̣̖̦̖̔̀10Ͳ̛̪̦
ʿ̸̖̯̦̪̣̯̌̌́̌̌
19 ʿ̸̖̯̦̪̣̯̌̌́̌̌HOTSTART 10437
HOTSTART
˃̴̨̨̬̦̭̬̥̯̬̌̌
˃̴̨̨̬̦̭̬̥̯̬̌̌
20
30403
̨̛̱̙̖̦̏̍̔́̚
̨̛̱̙̖̦̏̍̔́̚
˃̴̨̨̬̦̭̬̥̯̬̌̌
˃̴̨̨̬̦̭̬̥̯̬̌̌
21
10118
̛̛̥̖̬̖̦́̚
̛̛̥̖̬̖̦́̚
22 Auxilitytransformer
40374 Auxilitytransformer
23 ʦ̨̛̬̭̯̬̌
40942 ʦ̨̛̬̭̯̬̌
ʶ̨̡̨̛̥̪̣̖̯̺̯̦̜̌̚
ʶ̨̡̨̛̥̪̣̖̯̺̯̦̜̌̚
24
10543
̵̭̖̥̼
̵̭̖̥̼
25 NͲMOSFETʶ̨̡̥̪̣̖̯145
10546 NͲMOSFETʶ̨̡̥̪̣̖̯165
ʶ̨̡̥̪̣̖̯
ʶ̴̶̵̨̡̨̛̛̥̪̣̖̯̣̯̬̦̦̼̽̌
26
10540 ̴̶̵̨̛̛̣̯̬̦̦̼̽̌
̡̨̨̨̦̖̦̭̯̬̔̌̏145
̡̨̨̨̦̖̦̭̯̬̔̌̏165
27 ʦ̸̡̼̣̯̖̣̣̦̼̜̀̌̽̐̌̏
30452 ʦ̸̡̼̣̯̖̣̣̦̼̜̀̌̽̐̌̏
28 ʶ̵̨̖̣̦̼̜̌̍̽̏̔3x2,5
31064 ʶ̵̨̖̣̦̼̜̌̍̽̏̔3x2,5
30 ʶ̨̨̬̪̱̭̙̖̭̯̦̜́
30449 ʶ̨̨̬̪̱̭̙̖̭̯̦̜́
31 ʻ̡̡̨̡̨̣̖̜̌̌̍̏̌́145
30443 ʻ̡̡̨̡̨̣̖̜̌̌̍̏̌́165
ʿ̸̖̯̦̪̣̯̌̌́̌̌AEK802Ͳ
ʿ̸̖̯̦̪̣̯̌̌́̌̌AEK802Ͳ
32
10368
004
004
33 Efficiencysticker
30912 Efficiencysticker
ʶ̨̡̡̨̡̛̛̥̪̣̖̯̣̖̯̬̦̾
ʶ̨̡̡̨̡̛̛̥̪̣̖̯̣̖̯̬̦̾
34
10552
̛̱̪̬̣̖̦̌̏́
̛̱̪̬̣̖̦̌̏́
ʶ̨̡̨̛̥̪̣̖̯̱̙̖̦̏̍̔́̚
ʶ̨̡̨̛̥̪̣̖̯̱̙̖̦̏̍̔́̚
35
10553
̵̨̨̨̛̥̺̦̼̯̬̦̭̯̬̌̏̚
̵̨̨̨̛̥̺̦̼̯̬̦̭̯̬̌̏̚
ʿ̸̸̵̨̡̱̪̖̯̦̼̪̣̯̌̌
36
10153
̴̛̣̯̬̽̌EMC+̨̛̬̭̯̬̏̌̌
145
˃̶̨̛̬̖̦̜̌̔̚
Setofrearpanel(145)
ʦ̨̛̖̦̯̣̯̬́
ˁ̡̨̨̨̨̪̺̖̍̌̔̏̔́̐
̡̖̣̌̍́
ʿ̸̵̡̨̨̖̬̖̥̼̦̜̌̏̔
ʿ̸̖̯̦̪̣̯̌̌́̌̌AEK801Ͳ
004
ˑ̡̨̛̣̖̥̖̦̯̙̖̭̯̭̯
ʿ̸̖̯̦̪̣̯̌̌́̌̌AEK803Ͳ
003
ʶ̵̨̡̨̨̨̥̪̣̖̯̼̦̏̔̐
̛̼̪̬̥̯̖̣̏́́145
˃̨̖̬̥̭̯̯̌
ˇ̨̛̬̦̯̪̖̬̖̪̜̔
ˁ̴̨̨̖̯̪̖̬̖̦̖̬̦̯̔̐̌
145
ʪ̛̦̺̖Ͳ̡̨̬̙
̡̨̨̥̥̱̯̯̬̌19,5
ˀ̨̨̻̖̥̱̣̖̦̦̌̔̌̐̚
̛̱̪̬̣̖̦̌̏́
ʻ̡̡̣̖̜̪̖̬̖̦̌̌̔́́
ʥ̨̡̨̡̼̭̯̬̬̻̖̥̥̪̣̖̯̌̚25
̥̥2
ʶ̡̯̱̹̌̌
˃̴̨̨̬̦̭̬̥̯̬̣̦̼̜̌̌̐̌̏
ʿ̸̨̡̛̣̖̦̖̔̀10Ͳ̛̪̦
1
1
2
10553
10552
30913
10368
30452
31064
30449
30532
10540
10547
10543
40374
40392
10118
30403
10437
10117
10150
10539
30419
30852
30041
10349
30597
10559
30150
10292
10549
10353
10327
10342
40945
30810
10291
10601
30451
190
˃̶̨̛̬̖̦̜̌̔̚
Setofrearpanel(190)
ʦ̨̛̖̦̯̣̯̬́
ˁ̡̨̨̨̨̪̺̖̍̌̔̏̔́̐
̡̖̣̌̍́
ʿ̸̵̡̨̨̖̬̖̥̼̦̜̌̏̔
ʿ̸̖̯̦̪̣̯̌̌́̌̌AEK801Ͳ
004
ˑ̡̨̛̣̖̥̖̦̯̙̖̭̯̭̯
ʿ̸̖̯̦̪̣̯̌̌́̌̌AEK803Ͳ
004
ʶ̵̨̡̨̨̨̥̪̣̖̯̼̦̏̔̐
̛̼̪̬̥̯̖̣̏́́190
˃̨̖̬̥̭̯̯̌
ˇ̨̛̬̦̯̪̖̬̖̪̜̔
ˁ̴̨̨̖̯̪̖̬̖̦̖̬̦̯̔̐̌
190
ʪ̛̦̺̖Ͳ̡̨̬̙
̡̨̨̥̥̱̯̯̬̌19,5
ˀ̨̨̻̖̥̱̣̖̦̦̌̔̌̐̚
̛̱̪̬̣̖̦̌̏́
ʻ̡̡̣̖̜̪̖̬̖̦̌̌̔́́
ʥ̨̡̨̡̼̭̯̬̬̻̖̥̥̪̣̖̯̌̚
25̥̥2
ʶ̡̯̱̹̌̌
˃̴̨̨̬̦̭̬̥̯̬̣̦̼̜̌̌̐̌̏
ʿ̸̨̡̛̣̖̦̖̔̀10Ͳ̛̪̦
ʿ̸̖̯̦̪̣̯̌̌́̌̌
HOTSTART
˃̴̨̨̬̦̭̬̥̯̬̌̌
̨̛̱̙̖̦̏̍̔́̚
˃̴̨̨̬̦̭̬̥̯̬̌̌
̛̛̥̖̬̖̦́̚
Auxilitytransformer
ʦ̨̛̬̭̯̬̌
ʶ̨̡̨̛̥̪̣̖̯̺̯̦̜̌̚
̵̭̖̥̼
IGBTʶ̨̡̥̪̣̖̯190
ʶ̨̡̥̪̣̖̯
̴̶̵̨̛̛̣̯̬̦̦̼̽̌
̡̨̨̨̦̖̦̭̯̬̔̌̏190
ʦ̸̡̼̣̯̖̣̣̦̼̜̀̌̽̐̌̏
ʶ̵̨̖̣̦̼̜̌̍̽̏̔3x2,5
ʶ̨̨̬̪̱̭̙̖̭̯̦̜́
ʻ̡̡̨̡̨̣̖̜̌̌̍̏̌́190
ʿ̸̖̯̦̪̣̯̌̌́̌̌AEK802Ͳ
004
Efficiencysticker
ʶ̨̡̡̨̡̛̛̥̪̣̖̯̣̖̯̬̦̾
̛̱̪̬̣̖̦̌̏́
ʶ̨̡̨̛̥̪̣̖̯̱̙̖̦̏̍̔́̚
̵̨̨̨̛̥̺̦̼̯̬̦̭̯̬̌̏̚
RUͲʿ̸̵̸̖̬̖̖̦̪̭̦̼̭̯̖̜̽̌̌̌̚
10553
10552
30914
10368
30452
31064
30449
30917
10542
10545
10543
40374
40392
10118
30403
10437
10318
10238
10539
30419
30918
30041
10349
30597
10605
30150
10619
10551
10417
10327
10347
40898
30810
10291
10603
30451
OBRÁZEK1A
Pozice1 Hlavní vypínaē. Vpozici „0“ je zdroj
svaƎovacíhoprouduvypnut.
Pozice2 NapájecípƎívodníkabel.
Pozice3 Výkonnostníštítek.
OBRÁZEK1B
Pozice4 PotenciometrpronastavenísvaƎovaͲ
cíhoproudu.
Pozice5 TERMOSTAT Ͳ žluté signální svĢtlo.
Jestližeserozsvítí,znamenáto,žese
zapojilafunkceodpojenípƎipƎehƎátí,
protože limit pracovního cyklu byl
pƎekroēen. Poēkejte nĢkolik minut,
než zaēnete znovu svaƎovat. Stroj se
automaticky po zhasnutí kontrolky
zapne.
Pozice6 Zdroj zelené signální svĢtlo. Jestliže
svítítotosvĢtlo,znamenáto,žezdroj
svaƎovacího proudu je zapnut
apƎipravenkesvaƎování.
Pozice7 PƎepínaēmetodyMMA/TIG.
Pozice8 Rychlospojkapluspól.
Pozice9 Rychlospojkamínuspól.
OBRÁZEK1C
Pozice4 PotenciometrpronastavenísvaƎovaͲ
cíhoproudu.
Pozice5 TERMOSTAT Ͳ žluté signální svĢtlo.
Jestližeserozsvítí,znamenáto,žese
zapojilafunkceodpojenípƎipƎehƎátí,
protože limit pracovního cyklu byl
pƎekroēen. Poēkejte nĢkolik minut,
než zaēnete znovu svaƎovat. Stroj se
Ovládacíprvky
Ͳ7Ͳ
SVA\OVANÁÁST
Materiál, jež má být svaƎován, musí být vždy
spojen se zemí, aby se zredukovalo elektroͲ
Obrázek2
DopƎístrojeodpojenéhozesítĢpƎipojtesváƎecí
kabely (kladný a záporný), držák elektrody
a zemnící kabel se správnou polaritou pro
pƎíslušný typ použité elektrody (obrázek 2).
Zvolte polaritu udávanou výrobcem. SvaƎovací
kabely by mĢly být co nejkratší, blízko jeden
druhému a umístĢné na úrovni podlahy nebo
blízkoní.
PƎipojenísvaƎovacíchkabelƽ
automaticky po zhasnutí kontrolky
zapne.
Pozice6 Zdroj zelené signální svĢtlo. Jestliže
svítítotosvĢtlo,znamenáto,žezdroj
svaƎovacího proudu je zapnut a pƎiͲ
pravenkesvaƎování.
Pozice7 PƎepínaēmetodyMMA/TIG
Pozice8 PƎepínaēdálkovéhoovládání.
Pozice9 Rychlospojkapluspól.
Pozice10 Konektordálkovéhoovládání.
Pozice11 Rychlospojkamínuspól.
Obrázek1AObrázek1BObrázek1C
PrƽmĢrelektrody
(mm)
2
2,5
3,25
4
Tabulkaē.5
PrƽmĢrelektrody
SvaƎovacíproud
(mm)
(A)
1,6
30Ͳ60
2
40Ͳ75
2,5
60Ͳ110
3,25
95Ͳ140
4
140Ͳ190
5
190Ͳ240
6
220Ͳ330
Vtabulceē.4jsouuvedenyobecnéhodnotypro
volbu elektrody vzávislosti na jejím prƽmĢru
a na síle základního materiálu. Hodnoty použiͲ
tého proudu jsou vyjádƎeny vtabulce spƎíslušͲ
nými elektrodami pro svaƎování bĢžné oceli
a nízkolegovaných slitin. Tyto údaje nemají
absolutní hodnotu a jsou pouze informativní.
Pro pƎesný výbĢr sledujte instrukce poskytoͲ
vanévýrobcemelektrod.Použitýproudzávisína
pozici sváƎení a typu spoje a zvyšuje se podle
tloušƛky a rozmĢrƽ ēásti. Pokud dochází pƎi
Tabulkaē.4
SílasvaƎovaného
materiálu(mm)
1,5Ͳ3
3Ͳ5
5Ͳ12
Vícejak12
SVA\OVÁNÍOBALENOUELEKTRODOU
PƎepnĢtepƎepínaēmetodysvaƎovánídopolohy
prometoduMMAͲobalenáelektroda.
Nastavení svaƎovacích paraͲ
metrƽ
magnetickézáƎení.Velkápozornostmusíbýttéž
kladena na to, aby uzemnĢní svaƎovaného
materiálu nezvyšovalo nebezpeēí úrazu, nebo
poškozeníjinéhoelektrickéhozaƎízení.
Obrázek3
Ͳ8Ͳ
o
45o
d
a
s
Tabulka6
o
s(mm)
a(mm)
d(mm) ɲ ( )
0Ͳ3
0
0
0
3Ͳ6
0
s/2 (max)
0
3Ͳ12
0Ͳ1,5
0Ͳ2
60
SVA\OVÁNÍMETODOUTIG
SvaƎovacíinvertoryumožŸujísvaƎovatmetodou
TIG sdotykovým startem. Metoda TIG je velmi
efektivní pƎedevším pro svaƎování nerezových
Obrázek5
PƎípravazákladníhomateriálu:
Vtabulce6jsouuvedenyhodnotypropƎípravu
materiálu.RozmĢryurēetedleobrázku5.
o
Kdeje:
I=intenzitasváƎecíhoproudu
e=prƽmĢrelektrody
PƎíklad:
ProelektrodusprƽmĢrem4mm
I=50x(4–1)=50x3=150A
DrženíelektrodypƎisvaƎování:
45 +70
Obrázek4
I=50x(‡e–1)
svaƎování malým proudem kpropalování mateͲ
riálu,mƽžetobýtzpƽsobenofunkcíHOTSTART,
proto zkuste pƎepnout pƎepínaē metody do
polohyTIG.
Použitá intenzita proudu pro rƽzné prƽmĢry
elektrod je zobrazena vtabulce 5 a pro rƽzné
typysvaƎováníjsouhodnoty:
x vysoképrosvaƎovánívodorovnĢ
x stƎedníprosvaƎovánínadúrovníhlavy
x nízképrosvaƎovánívertikálnísmĢremdolƽ
a pro spojování malých pƎedehƎátých
kouskƽ
PƎibližnáindikace prƽmĢrného proudu užívanéͲ
hopƎisvaƎováníelektrodamiprobĢžnouocelje
dánanásledujícímvzorcem:
36
33
34
35
32
27
28
30
31
26
25
24
20
21
22
23
19
16
17
18
15
Schnellkupplung
komplett
Drossel
Haupttransformator
Verbindung10Pin
FlacheverbindungͲ
hotstart
Transformator
Meßtransformator
TransformatorͲ hilfst
Varistor
Set
Leistungstransistorenerr
egung
SetNͲMOSFET(145)
Satzvon
Filterkondensatoren
(145,165)
Hauptschalter
Zuführungskabel
Seitenselbstklebefolie
AufkleberͲ lateral145
BlechabdeckungAEK
802Ͳ004
AufkleberLeistung145
SetSchutzkreis
Flachverbindung
BündelPCBFiltrEMC+
Varistor
14 VordereSelbstklebefolie
Thermostat
VordereStirn
SetvordereStirn(145)
Boden
Knopf19,5
Konnektor
13
3kol.Schublade
9
10
10
11
12
SetAusgansgleichrichter
(145)
40945
4 Eingangsbrücke
BlechabdeckungAEK
5
801Ͳ004
6 Versteifung
BlechabdeckungAEK
7
803Ͳ003
8
30810
3 Ausführungsdosekabeln
Ͳ69Ͳ
165
HintereStirn
SethintereStern(165)
Lüfter
Ausführungsdose
kabeln
Eingangsbrücke
BlechabdeckungAEK
801Ͳ004
Versteifung
BlechabdeckungAEK
803Ͳ003
Set
Ausgansgleichrichter
(165)
Thermostat
VordereStirn
SetvordereStirn(165)
Boden
Knopf19,5
Konnektor
3kol.Schublade
Vordere
Selbstklebefolie
Schnellkupplung
komplett
Drossel
Haupttransformator
Verbindung10Pin
FlacheverbindungͲ
hotstart
Transformator
Meßtransformator
TransformatorͲhilfst
Varistor
Set
Leistungstransistorene
rregung
SetNͲMOSFET(165)
Satzvon
Filterkondensatoren
(145,165)
Hauptschalter
Zuführungskabel
Seitenselbstklebefolie
AufkleberͲ lateral165
BlechabdeckungAEK
802Ͳ004
AufkleberLeistung165
SetSchutzkreis
Flachverbindung
10153 30912
10552
10553
10368
30452
31064
30449
30443
10540
10546
10543
30403
10118
40374
40942
10437
10117
10150
10539
30419
30920
30041
30150
10292
10558
10349
30597
10550
10351
10327
10342
Code
10291
10600
30451
145
1 HintereStirn
1 SethintereStern(145)
2 Lüfter
30913
10552
10553
10368
30452
31064
30449
30532
10540
10547
10543
30403
10118
40374
40392
10437
10117
10150
10539
30419
30852
30041
30150
10292
10559
10349
30597
10549
10353
10327
10342
40945
30810
Code
10291
10601
30451
DEͲERSATZTEILLISTE
190
HintereStirn
SethintereStern(190)
Lüfter
Ausführungsdose
kabeln
Eingangsbrücke
BlechabdeckungAEK
801Ͳ004
Versteifung
BlechabdeckungAEK
803Ͳ004
Set
Ausgansgleichrichter
(190)
Thermostat
VordereStirn
SetvordereStirn(190)
Boden
Knopf19,5
Konnektor
3kol.Schublade
Vordere
Selbstklebefolie
Schnellkupplung
komplett
Drossel
Haupttransformator
Verbindung10Pin
FlacheverbindungͲ
hotstart
Transformator
Meßtransformator
TransformatorͲhilfst
Varistor
Set
Leistungstransistorene
rregung
SetIGBT(190)
Satzvon
Filterkondensatoren
(190)
Hauptschalter
Zuführungskabel
Seitenselbstklebefolie
AufkleberͲ lateral190
BlechabdeckungAEK
802Ͳ004
AufkleberLeistung190
SetSchutzkreis
Flachverbindung
30914
10552
10553
10368
30452
31064
30449
30917
10542
10545
10543
30403
10118
40374
40392
10437
10318
10238
10539
30419
30918
30041
30150
10619
10605
10349
30597
10551
10417
10327
10347
40898
30810
code
10291
10603
30451
190
Rearpanel
Rearpanelset(190)
Fan
Maincableclamp
Primarybridge
PCBAEK801Ͳ004
Crosspiece
PCBAEK803Ͳ004
Outputrectifierset(190)
Thermostat
Frontpanel
Frontpanelset(190)
BaseͲ plastic
Knob19,5
Connectorofremote
control
Frontpanelsticker
Quickconnectioncore
25mm2
Inductor
MainTransformer
10pincable
HotstartPCB
Transformer
Feedbackimpedance
transformer
Auxilitytransformer
Varistor
Protectioncircuitset
IGBTset(190)
40374
40392
10543
10545
10118
10318
10238
10539
10437
30403
30419
30918
30041
Code
10291
10603
30451
30810
40898
10347
10327
10417
10551
30150
10619
10605
10349
30597
10153
30452
31064
30449
30443
10368
30912
10552
10553
Ͳ68Ͳ
Mainswitch
Mainscable3x2,5
Metalcover
Sidesticker165
PCBAEK802Ͳ004
Efficiencysticker
Drivingcontrolset
Excitingset
30452
31064
30449
30532
10368
30913
10552
10553
Main switch
Mainscable3x2,5
Metalcover
Sidesticker190
PCBAEK802Ͳ004
Efficiencysticker
Drivingcontrolset
Excitingset
30452
31064
30449
30917
10368
30914
10552
10553
Obrázek 8A Ͳ jemné a rovnomĢrné broušení
elektrodyvpodélnémsmĢruͲtrvanlivostaž17
hodin.
Obrázek 8B Ͳ hrubé a nerovnomĢrné broušení
vpƎíēnémsmĢruͲtrvanlivost5hodin.
Tabulka8
o
ɲ( )
SvaƎovacíproud(A)
30
0Ͳ30
60Ͳ90
30Ͳ120
90Ͳ120
120Ͳ250
Broušeníwolframovéelektrody:
Správnou volbou wolframové elektrody a její
pƎípravou ovlivníme vlastnosti svaƎovacího
oblouku, geometrii sváru a životnost elektrody.
Elektrodu je nutné jemnĢ brousit vpodélném
smĢrudleobrázku7.
Obrázek8znázorŸujevlivbroušeníelektrodyna
jejíživotnost.
AB
Obrázek7
Obrázek8
Obrázek6
Tabulka7
PrƽmĢrelektrody
SvaƎovacíproud
1,0 mm
15Ͳ75 A
1,6 mm
60Ͳ150 A
2,4 mm
130Ͳ240 A
WolframovouelektrodupƎipravtepodlehodnot
vtabulce8aobrázku5.
Ͳ9Ͳ
SvaƎovací
hubice
no
‡mm
1,0mm 4/5
6/8,0
1,6mm 4/5/6 6,5/8,0/9,5
2,4mm 6/7 9,5/11,0
Prƽtok
plynu
l/min
5Ͳ6
6Ͳ7
7Ͳ8
DrženísvaƎovacíhohoƎákupƎisvaƎování:
pozicew(PA)
poziceh(PB)
pozices(PF)
20 - 30o
15 - 40o
10 - 30o
6Ͳ70
60Ͳ140
120Ͳ240
SvaƎ.
PrƽmĢr
proud(A) elektrody
Tabulka9
Ochrannýplyn:
Pro svaƎování metodou TIG je nutné použít
Argon o ēistotĢ 99,99%. Množství prƽtoku
urēetedletabulky9.
o
PƎípravazákladníhomateriálu:
Vtabulce10jsouuvedenyhodnotypropƎípravu
materiálu.RozmĢryurēetedleobrázku9.
s
Obrázek9
a
d
Tabulka10
o
s(mm)
a(mm)
d(mm)
ɲ( )
0Ͳ3
0
0
0
3
0
0,5(max)
0
4Ͳ6
1Ͳ1,5
1Ͳ2
60
0
36
40374
40392
10543
10547
10118
10117
10150
10539
10437
30403
30419
30852
30041
Code
10291
10601
30451
30810
40945
10342
10327
10353
10549
30150
10292
10559
10349
30597
10540 Filtercapacitorsset(165) 10540 Filtercapacitorsset(190) 10542
165
Rearpanel
Rearpanelset(165)
Fan
Maincableclamp
Primarybridge
PCBAEK801Ͳ004
Crosspiece
PCBAEK803Ͳ003
Outputrectifierset(165)
Thermostat
Frontpanel
Frontpanelset(165)
BaseͲplastic
Knob19,5
Connectorofremote
control
Frontpanelsticker
Quickconnectioncore25
mm2
Inductor
MainTransformer
10pincable
HotstartPCB
Transformer
Feedbackimpedance
transformer
Auxilitytransformer
Varistor
Protectioncircuitset
NͲMOSFETset(165)
o
27
28
30
31
32
33
34
35
26
40374
40942
10543
10546
10118
10117
10150
10539
10437
30403
30419
30920
30041
Code
10291
10600
30451
30810
40945
10342
10327
10351
10550
30150
10292
10558
10349
30597
-3
22
23
24
25
145
Rearpanel
Rearpanelset(145)
Fan
Maincableclamp
Primarybridge
PCBAEK801Ͳ004
Crosspiece
PCBAEK803Ͳ003
Outputrectifierset(145)
Thermostat
Frontpanel
Frontpanelset(145)
BaseͲplastic
Knob19,5
Connectorofremote
control
Frontpanelsticker
Quickconnectioncore
25mm2
Inductor
MainTransformer
10pincable
HotstartPCB
Excitingtransformer
Feedbackimpedance
transformer
Auxilitytransformer
Varistor
Protectioncircuitset
NͲMOSFETset(145)
Filtercapacitorsset
(145)
Mainswitch
Mainscable3x2,5
Metalcover
Sidesticker145
PCBAEK802Ͳ004
Efficiencysticker
Drivingcontrolset
Excitingset
CablekitofEMCfilter+
varistor
ParametryproporovnánívlivuzpƽsobubroušeͲ
níelektrodyjsouuvedenyspoužitím:
HF zapalování elektrického oblouku, elektrody
‡ 3,2, svaƎovací proud 150 A a svaƎovaným
materiálemjetrubka.
10
21
16
17
18
19
20
15
14
13
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
ocelí. PƎepnĢte pƎepínaē metody svaƎování do
polohyprometoduTIG.
PƎipojenísvaƎovacíhohoƎákuakabelu:
ZapojtesvaƎovacíhoƎáknamínuspólazemnící
kabelnapluspólͲpƎímápolarita(obrázek3).
VýbĢrapƎípravawolframovéelektrody:
Vtabulce 7 jsou uvedeny hodnoty svaƎovacího
proudu a prƽmĢru pro wolframové elektrody
s2%thoriaͲēervenéznaēeníelektrody.
45 o
ENͲSPAREPARTSLIST
90
VAROVÁNÍ: PƎed tím, než provedete jakoukoli
kontrolu uvnitƎ svaƎovacího stroje, odpojte jej
odel.sítĢ!OpravysvaƎovacíhostrojejeoprávͲ
Údržba
DpLEŽITÉ: pƎed zapnutím zdroje svaƎovacího
proudu zkontrolujte ještĢ jednou, že napĢtí
afrekvenceel.sítĢodpovídávýrobnímuštítku.
1. Nastavte svaƎovací proud s použitím
potenciometru(obr.1,poz.4).
2. ZapnĢtezdrojsvaƎovacíhoprouduhlavním
vypínaēemzdroje(obr.1,poz.1).
3. ZelenésignálnísvĢtloukazuje,žesvaƎovací
strojjezapnutapƎipravenkpoužití.
NežzaēnetesvaƎovat
ZákladnípravidlapƎisvaƎovánímetodouTIG:
1. istotaͲoblastsvarupƎisvaƎovánímusíbýt
zbavena mastnoty, oleje a ostatních neēisͲ
tot. Také je nutno dbát na ēistotu pƎídavͲ
néhomateriáluaēistérukavicesváƎeēepƎi
svaƎování.
2. PƎivedení pƎídavného materiálu Ͳ aby se
zabránilooxidaci,musíbýtodtavujícíkonec
pƎídavného materiálu vždy pod ochranou
plynuvytékajícíhozhubice.
3. Typ a prƽmĢr wolframových elektrod Ͳ je
nutnéjezvolitdlevelikostiproudu,polarity,
druhu základního materiálu a složení
ochrannéhoplynu.
4. BroušeníwolframovýchelektrodͲnaostƎení
špiēky elektrody by mĢlo být vpodélném
smĢru. ím nepatrnĢjší je drsnost povrchu
špiēky, tím klidnĢji hoƎí el. oblouk a tím
vĢtšíjetrvanlivostelektrody.
5. Množství ochranného plynu Ͳ je tƎeba
pƎizpƽsobit typu svaƎování, popƎ. velikosti
plynovéhubice.PoskonēenísvaƎovánímusí
proudit plyn dostateēnĢ dlouho, zdƽvodu
ochrany materiálu a wolframové elektrody
pƎedoxidací.
Typické chyby TIG svaƎování a jejich vliv na
kvalitusváru:
SvaƎovacíproudjepƎíliš:
Nízký:
nestabilnísvaƎovacíoblouk
Vysoký: porušení špiēky wolframových elektͲ
rodvedekneklidnémuhoƎeníoblouͲ
ku
Dále mohou být chyby zpƽsobeny špatným
vedením svaƎovacího hoƎáku a špatným pƎidáͲ
vánímpƎídavnéhomateriálu.
Ͳ10Ͳ
PƎívodní šŸƽra, prodlužovací kabel a svaƎovací
kabely jsou považovány za nejēastĢjší pƎíēiny
problémƽ. VpƎípadĢ náznaku problémƽ postuͲ
pujtenásledovnĢ:
1. Zkontrolujtehodnotudodávanéhosíƛového
napĢtí.
2. Zkontrolujte,zdajepƎívodníkabeldokonale
pƎipojenkzástrēceahlavnímuvypínaēi.
3. Zkontrolujte, zda jsou pojistky, nebo jistiē
vpoƎádku.
4. Pakliže používáte prodlužovací kabel,
zkontrolujtejehodélku,prƽƎezapƎipojení.
5. Zkontrolujte, zda následující ēásti nejsou
vadné:
x hlavnívypínaērozvodnésítĢ
x napájecízástrēka
x hlavnívypínaēstroje
POZNÁMKA:IpƎesVašepožadovanétechnické
dovednosti nezbytné pro opravu generátoru
Vám v pƎípadĢ poškození doporuēujeme konͲ
taktovat vyškolený personál a naše servisní
technickéoddĢlení.
UpozornĢní na možné probléͲ
myajejichodstranĢní
ZDROJSVA\OVACÍHOPROUDU
Jelikožjsoutytosystémyzcelastatické,dodržujͲ
tenásledujícípostup:
x
PravidelnĢ odstraŸujte nashromáždĢnou
špínuaprachzvnitƎníēástistrojezapouͲ
žitístlaēenéhovzduchu.NesmĢrujtevzduͲ
chovou trysku pƎímo na elektrické
komponentty, abyste zabránili jejich pošͲ
kození.
x
ProvádĢjte pravidelné prohlídky, abyste
zjistili jednotlivé opotƎebované kabely
nebo volná spojení, která jsou pƎíēinou
pƎehƎíváníamožnéhopoškozenístroje.
x
U svaƎovacích strojƽ je tƎeba provádĢt
periodickou revizní prohlídku povĢƎeným
pracovníkem.
NÁHRADNÍDÍLY
OriginálnínáhradnídílybylyspeciálnĢnavrženy
pro tyto svaƎovací stroje. Použití neoriginálních
náhradních dílƽ mƽže zpƽsobit rozdílnosti ve
výkonuneboredukovatpƎedpokládanouúroveŸ
bezpeēnosti. Výrobce odmítá pƎevzít odpovĢdͲ
nostzapoužitíneoriginálníchnáhradníchdílƽ.
nĢn provádĢt pouze pracovník s odbornou
kvalifikací!
36
35
34
33
27
28
30
31
32
26
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
8
1
1
2
3
4
5
6
7
145
Zadnéplastovéēelo
Setzadnéhoēela(145)
Ventilátor
Vývodkakáblová
Mostíkvstupní
PCBAEK801Ͳ004
Výstuha
PCBAEK803Ͳ003
Setvýstupného
usmerŸovaēe(145)
Termostat
Prednéplastovéēelo
Setprednéhoēela(145)
Dnoplastové
Gombíkpr.19,5
Konektor3kol.zásuvka
Samolepkaēelní
Rýchlospojka komplet
Tlmivka
Transformátorhlavní
Prepoj10pinový
PCBhotstart
Transformátor
Transformátor merací
Transformátorpomocné
Varistor
Setochrannéhoobvodu
SetNͲMOSFET(145)
Setfiltraēných
kondenzátoru(145,165)
Hlavnývypínaē
Napájacíkábel
Krytplechový
Samolepkaboēní145
PCBAEK802Ͳ004
Samolepkavýkonnostní
145
Setriadiacaelektroniky
Setbudenívýkonových
tranzistoru
Zväzok PCBfiltru+
varistor
Ͳ67Ͳ
165
Zadnéplastovéēelo
Setzadnéhoēela(165)
Ventilátor
Vývodkakáblová
Mostíkvstupní
PCBAEK801Ͳ004
Výstuha
PCBAEK803Ͳ003
Setvýstupného
usmerŸovaēe(165)
Termostat
Prednéplastovéēelo
Setprednéhoēela(165)
Dnoplastové
Gombíkpr.19,5
Konektor3kol.zásuvka
Samolepkaēelní
Rýchlospojka komplet
Tlmivka
Transformátorhlavní
Prepoj10pinový
PCBhotstart
Transformátor
Transformátor merací
Transformátorpomocné
Varistor
Setochrannéhoobvodu
SetNͲMOSFET(165)
Setfiltraēných
kondenzátoru(145,165)
Hlavnývypínaē
Napájacíkábel
Krytplechový
Samolepkaboēní165
PCBAEK802Ͳ004
Samolepkavýkonnostní
165
Setriadiacaelektroniky
Setbudenívýkonových
tranzistoru
10153 10553
10552
30912
30452
31064
30449
30443
10368
10540
30150
10292
10558
10349
30597
30041
30920
30419
10117
10150
10539
10437
30403
10118
40374
40942
10543
10546
10550
Obj.ē.
10291
10600
30451
30810
40945
10342
10327
10351
10553
10552
30913
30452
31064
30449
30532
10368
10540
30150
10292
10559
10349
30597
30041
30852
30419
10117
10150
10539
10437
30403
10118
40374
40392
10543
10547
10549
Obj.ē.
10291
10601
30451
30810
40945
10342
10327
10353
190
Zadnéplastovéēelo
Setzadnéhoēela(190)
Ventilátor
Vývodkakáblová
Mostíkvstupní
PCBAEK801Ͳ004
Výstuha
PCBAEK803Ͳ004
Setvýstupného
usmerŸovaēe(190)
Termostat
Prednéplastovéēelo
Setprednéhoēela(190)
Dnoplastové
Gombíkpr.19,5
Konektor3kol.zásuvka
Samolepkaēelní
Rýchlospojkakomplet
Tlmivka
Transformátorhlavní
Prepoj10pinový
PCBhotstart
Transformátor
Transformátormerací
Transformátorpomocné
Varistor
Setochrannéhoobvodu
SetIGBT(190)
Setfiltraēných
kondenzátoru(190)
Hlavnývypínaē
Napájacíkábel
Krytplechový
Samolepkaboēní190
PCBAEK802Ͳ004
Samolepkavýkonnostní
190
Setriadiacaelektroniky
Setbudenívýkonových
tranzistoru
SKͲZOZNAMNÁHRADNÝCHDIELOV
10553
10552
30914
30452
31064
30449
30917
10368
10542
30150
10619
10605
10349
30597
30041
30918
30419
10318
10238
10539
10437
30403
10118
40374
40392
10543
10545
10551
Obj.ē.
10291
10603
30451
30810
40898
10347
10327
10417
10351
7 PlošnýspojAEK803Ͳ003
30150
10292
10558
10349
30597
30041
30920
30419
10117
10150
10539
10437
30403
10118
36
35
34
33
10368
32 PlošnýspojAEK802Ͳ004
Samolepkavýkonnostní
145
SetƎídícíelektroniky
Setbuzenívýkonových
tranzistorƽ
SvazekPCBfiltru+
varistor
30452
31064
30449
30443
Ͳ66Ͳ
165
elozadní
Setzadníhoēela(165)
Ventilátor
Vývodkakabelová
Mƽstekvstupní
PlošnýspojAEK801Ͳ
004
Výztuha
PlošnýspojAEK803Ͳ
003
Setvýstupního
usmĢrŸovaēe(165)
Termostat
elopƎední
SetpƎedníhoēela(165)
Dnoplastové
Knoflíkpr.19,5
Konektor3kol.zásuvka
Samolepkaēelní
Rychlospojkakomplet
Tlumivka
Transformátorhlavní
Propoj10pinový
PCBhotstart
Transformátor
TransformátormĢƎící
Transformátor
pomocný
Varistor
Setochrannéhoobvodu
SetNͲMOSFET(165)
Setfiltraēních
kondenzátorƽ(165)
Vypínaēhlavní
KabelpƎívodní
Krytplechový
Samolepkaboēní165
PlošnýspojAEK802Ͳ
004
Samolepkavýkonnostní
165
SetƎídícíelektroniky
Setbuzenívýkonových
tranzistorƽ
10153 10553
10552
30912
10540
40942
10543
10546
23 Varistor
24 Setochrannéhoobvodu
25 SetNͲMOSFET(145)
Setfiltraēních
26
kondenzátorƽ(145)
27 Vypínaēhlavní
28 KabelpƎívodní
30 Krytplechový
31 Samolepkaboēní145
22 Transformátorpomocný 40374
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
10550
10327
6 Výztuha
Setvýstupního
usmĢrŸovaēe(145)
Termostat
elopƎední
SetpƎedníhoēela(145)
Dnoplastové
Knoflíkpr.19,5
Konektor3kol.zásuvka
Samolepkaēelní
Rychlospojkakomplet
Tlumivka
Transformátorhlavní
Propoj10pinový
PCBhotstart
Transformátor
TransformátormĢƎící
10342
5 PlošnýspojAEK801Ͳ004
8
Obj.ē.
10291
10600
30451
30810
40945
145
elozadní
Setzadníhoēela(145)
Ventilátor
Vývodkakabelová
Mƽstekvstupní
1
1
2
3
4
10553
10552
30913
10368
30452
31064
30449
30532
10540
40392
10543
10547
40374
30150
10292
10559
10349
30597
30041
30852
30419
10117
10150
10539
10437
30403
10118
10549
10353
10327
10342
Obj.ē.
10291
10601
30451
30810
40945
190
elozadní
Setzadníhoēela(190)
Ventilátor
Vývodkakabelová
Mƽstekvstupní
PlošnýspojAEK801Ͳ
004
Výztuha
PlošnýspojAEK803Ͳ
004
Setvýstupního
usmĢrŸovaēe(190)
Termostat
elopƎední
SetpƎedníhoēela(190)
Dnoplastové
Knoflíkpr.19,5
Konektor3kol.zásuvka
Samolepkaēelní
Rychlospojkakomplet
Tlumivka
Transformátorhlavní
Propoj10pinový
PCBhotstart
Transformátor
TransformátormĢƎící
Transformátor
pomocný
Varistor
Setochrannéhoobvodu
SetIGBT(190)
Setfiltraēních
kondenzátorƽ(190)
Vypínaēhlavní
KabelpƎívodní
Krytplechový
Samolepkaboēní190
PlošnýspojAEK802Ͳ
004
Samolepkavýkonnostní
190
SetƎídícíelektroniky
Setbuzenívýkonových
tranzistorƽ
CZͲSEZNAMNÁHRADNÍCHDÍLp
10553
10552
30914
10368
30452
31064
30449
30917
10542
40392
10543
10545
40374
30150
10619
10605
10349
30597
30041
30918
30419
10318
10238
10539
10437
30403
10118
10551
10417
10327
10347
Obj.ē.
10291
10603
30451
30810
40898
4.
3.
2.
1.
Záruēní doba svaƎovacích strojƽ je výrobͲ
cem stanovena na 24 mĢsícƽ od prodeje
stroje kupujícímu. Lhƽta záruky zaēíná
bĢžet dnem pƎedání stroje kupujícímu,
pƎípadnĢ dnem možné dodávky. Záruēní
lhƽta na svaƎovací hoƎáky je 6 mĢsícƽ. Do
záruēnídobysenepoēítádobaoduplatnĢní
oprávnĢné reklamace až do doby, kdy je
strojopraven.
Obsahem záruky je odpovĢdnost za to, že
dodaný stroj má vdobĢ dodání a po dobu
záruky bude mít vlastnosti stanovené
závaznými technickými podmínkami a norͲ
mami.
OdpovĢdnost za vady, které se na stroji
vyskytnou po jeho prodeji vzáruēní lhƽtĢ,
spoēívávpovinnostibezplatnéhoodstranĢͲ
ní vady výrobcem stroje, nebo servisní
organizacípovĢƎenouvýrobcemstroje.
Podmínkou platnosti záruky je, aby byl
svaƎovacístrojpoužívánzpƽsobemakúēeͲ
lƽm, pro které je urēen. Jako vady se
neuznávajípoškozeníamimoƎádnáopotƎeͲ
bení, která vznikla nedostateēnou péēí ēi
zanedbánímizdánlivĢbezvýznamnýchvad.
Poskytnutízáruky
Pro bezproblémové objednání náhradních dílƽ
uvádĢjte:
1. objednacíēíslodílu
2. názevdílu
3. typpƎístroje
4. napájecí napĢtí a kmitoēet uvedený na
výrobnímštítku
5. výrobníēíslopƎístroje
P\ÍKLAD: 1 kus Ͳ obj. ēíslo 30451, ventilátor pro
svaƎovacístroj145,1x230V50/60Hz,výrobníēíslo
Objednánínáhradníchdílƽ
PostupujtenásledovnĢ:
x PƎed odmontováním boēních krytƽ vždy
odpojtepƎívodníkabelzesíƛovézásuvky!
x Vyšroubujte2šroubynahornístranĢkrytu
asejmĢtejej.
x PƎisestavenístrojepostupujteopaēným
zpƽsobem.
Postup pro odmontování a zaͲ
montováníboēníchkrytƽ
Ͳ11Ͳ
ZavadunelzenapƎíkladuznat:
x PoškozenítransformátorunebousmĢrͲ
Ÿovaēe vlivem nedostateēné údržby
svaƎovacíhohoƎákuanáslednéhozkraͲ
tumezihubicíaprƽvlakem.
x Poškození elektromagnetického ventilͲ
kuneēistotamivlivemnepoužíváníplyͲ
novéhofiltru.
x Mechanické poškození svaƎovacího
hoƎákuvlivemhrubéhozacházeníatd.
ZárukasedálenevztahujenapoškozenívliͲ
vem nesplnĢním povinností majitele, jeho
nezkušeností,nebosníženýmischopnostmi,
nedodrženímpƎedpisƽuvedenýchvnávodu
pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje
kúēelƽm, pro které není urēen, pƎetĢžoͲ
vánímstroje,byƛipƎechodným.
PƎi údržbĢ a opravách stroje musí být
výhradnĢpoužíványoriginálnídílyvýrobce.
5. Vzáruēní dobĢ nejsou dovoleny jakékoli
úpravy nebo zmĢny na stroji, které mohou
mít vliv na funkēnost jednotlivých souēástí
stroje. Vopaēném pƎípadĢ nebude záruka
uznána.
6. Nároky ze záruky musí být uplatnĢny
neprodlenĢ po zjištĢní výrobní vady nebo
materiálové vady a to u výrobce nebo
prodejce.
7. JestližesepƎizáruēníopravĢvymĢnívadný
díl, pƎechází vlastnictví vadného dílu na
výrobce.
ZÁRUNÍSERVIS
1. Záruēní servis mƽže provádĢt jen servisní
technikproškolenýapovĢƎenývýrobcem.
2. PƎed vykonáním záruēní opravy je nutné
provést kontrolu údajƽ o stroji: datum
prodeje,výrobníēíslo,typstroje.VpƎípadĢ
že údaje nejsou vsouladu spodmínkami
pro uznání záruēní opravy, napƎ. prošlá
záruēnídoba,nesprávnépoužívánívýrobku
vrozporusnávodemkpoužitíatd.,nejedná
se o záruēní opravu. Vtomto pƎípadĢ
veškeré náklady spojené sopravou hradí
zákazník.
3. Nedílnou souēástí podkladƽ pro uznání
záruky je ƎádnĢ vyplnĢný záruēní list
areklamaēníprotokol.
4. VpƎípadĢ opakovaní stejné závady na jedͲ
nom stoji, a stejném dílu, je nutná
konzultaceseservisnímtechnikemvýrobce.
Vyhlásenieozhode.................... 75
Záruēnýlist........................... 74
Elektrotechnickáschéma............... 73
Grafickésymbolynavýrobnomštítku..... 72
Zoznamnáhradnýchdielov.............. 65
Použitégrafickésymboly............... 64
Poskytnutiezáruky.................... 21
Objednanienáhradnýchdielov........... 21
Postuppridemontážiamontážizdroja.... 21
Upozornenienamožnéproblémyaich
odstránenie.......................... 20
Údržba.............................. 20
Prvnežzaēnetezváraƛ.................. 20
Nastaveniezváracíchparametrov........ 18
Pripojeniezváracíchkáblov.............. 17
Ovládacieprvky....................... 17
Pripojeniekel.sieti.................... 16
Inštalácia............................. 15
Bezpeēnostnépokyny.................. 13
Obmedzeniepoužitia................... 13
Technickéúdaje....................... 14
Popis................................ 13
Úvod................................ 12
Obsah
Slovensky
Ͳ12Ͳ
145, 165 a 190 sú profesionálne zváracie
invertory urēené na zváranie metódami MMA
(obalenou elektródou) a TIG s dotykovým štarͲ
tom (zváranie v ochrannej atmosfére netaviaͲ
cou sa elektródou). Sú to zdroje zváracieho
prúdu so strmou charakteristikou. Invertory sú
konštruované ako prenosné zdroje zváracieho
prúdu. Sú vybavené popruhom pre űahkú
manipuláciuanosenie.
Zváracie invertory 145, 165 a 190 sú vyrobené
s využitím vysokofrekvenēného transformátora
s feritovým jadrom a tranzistormi. Majú
zabudované elektronické funkcie HOT START
(pre űahšie zapálenie oblúka) a ANTI STICK
(zabraŸujeprilepeniuelektródy).
Zváraciestroje145,165a190súpredovšetkým
urēené do výroby, údržby ēi na montáž a sú
vyrobené v súlade spríslušnými normami
a nariadeniami Európskej Únie a Slovenskej
republiky.
Popis
Vážený zákazník, ěakujeme Vám za dôveru,
ktorú ste nám prejavili zakúpením nášho
výrobku.
Pred uvedením do prevádzky
si prosím dôkladne preēítajte
všetky pokyny uvedené
vtomtonávode.
Pre zabezpeēenie optimálneho a dlhodobého
používanie zariadenia prísne dodržiavajte tu
uvedenéinštrukcienapoužitieaúdržbu.VoVaͲ
šom záujme Vám odporúēame, aby ste údržbu
aprípadnéopravyzverilinašejservisnejorganiͲ
zácii, pretože má príslušné vybavenie ašpeciálͲ
nevyškolenýpersonál.VšetkynašezdrojeazaͲ
riadenia sú predmetom dlhodobého vývoja.
Preto si vyhradzujeme právo upravovaƛ ich
konštrukciuavybavenie.
Úvod
Seznamnáhradníchdílƽstrojƽ
Zoznamnáhradnýchdielovstrojov
Sparepartslist
Ersatzteilliste
ʿ̸̵̸̖̬̖̖̦̪̭̦̼̭̯̖̜̽̌̌̌̚
ListaczħƑcizamiennychmaszyn
Ͳ65Ͳ
Nebezpeēí,vysokénapĢtí
Mínuspól
Pluspól
OchranazemnĢním
NapĢtí
Proud
Návod
LikvidacepoužitéhozaƎízení
Pozornebezpeēí
12
11
10
5
6
7
8
9
4
WarnungRisikounfalldurchel.
strom
MinuspolaufderKlemme
PluspolaufderKlemme
Erdungsschutz
Schweißspannung
Schweißstrom
LernenSiedieBedienanweisung
kennen
Entsorgungderbenutzten
Einrichtung
VorsichtGefahr
3 SignallampeWärmeschutz
DEͲBeschreibung
1 Hauptschalter
2 Erdung
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3 Kontrolkatepelnéochrany
CZͲPopis
1 Hlavnívypínaē
2 UzemnĢní
Ͳ64Ͳ
PLͲ Opis
WyųČcznikgųówny
Uziemienie
Lampkakontrolnaochrony
cieplnej
OstrzeǏenieͲ ryzykoporaǏenia
ʽ̨̪̭̦̭̯̌̽,̨̡̨̛̼̭̖̦̪̬̙̖̦̖̏̌́
prČdemelektrycznym
ʺ̨̨̨̛̛̦̱̭̜̪̣̭̦̙̥̖̏̀̌̌̚
Biegunujemnynalistwie
ʿ̨̨̨̛̣̭̜̪̣̭̦̙̥̖̀̏̀̌̌̚
Biegundodatninalistwie
ʯ̛̛̺̯̖̥̣̖̦̖̥̌̌̌̚̚
Ochronauziemieniem
ˁ̸̨̨̛̬̦̖̪̬̙̖̦̖̏̌̌́
Napiħciespawalnicze
ˁ̸̨̨̡̬̦̼̜̯̏̌
PrČdspawalniczy
ProszħzapoznađsiħzInstrukcjČ
ʺ̦̱̣̌̌
Obsųugi
˄̛̭̯̬̦̖̦̖̌/̶̡̛̛̛̣̏̔̌́
UtylizacjazuǏytegourzČdzenia
̨̨̨̛̛̪̬̥̖̦̖̦̦̪̬̬̐̍̌
ʥ̨̨̛̖̬̖̭̪̭̦̭̯̐̽̌̽
Uwaganiebezpieczeŷstwo
RUͲʸ̖̖̦̐̔̌
ʧ̸̡̣̦̼̜̼̣̯̖̣̌̏̏̀̌̽
ʯ̛̖̥̣̖̦̖̌̚
ʶ̸̨̨̨̡̦̯̬̣̦̣̥̪̽̌́̌̌
̨̨̛̯̖̪̣̜̺̯̼̏̌̚
ENͲ Description
Maineswitch
Grounding
Yellowsignallightforoverheat
Kontrolkatepelnejochrany
cutoff
Nebezpeēenstvo,vysokénapätie Danger!Highvoltage
Mínuspólnasvorke
Negativepolesnap
Pluspólnasvorke
Positivepolesnap
Ochranazemneniem
Groundingprotection
Zváracienapätie
Volts
Zváracíprúd
Amperes
Návod
Manual
Likvidáciapoužit.zariadenie
Disposalofusedmachinery
Pozornebezpeēenstvo
Cautiondanger
SKͲPopis
Hlavnývypínaē
Uzemnenie
Použitégrafickésymboly
Použitégrafickésymboly
Keytothegraphicsymbols
VerwendetegrafischeSymbole
ʰ̴̸̸̸̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̭̪̣̦̦̼̖̬̖̭̖̭̥̣̖̭̖̦̖̦̽̏̌̐̌̏̍̌́̚̚
Zastosowanesymbolegraficzne
mm
kg
V
A
V
A
A
A
A
Zváracie invertory musia byƛ pouͲ
žívané výhradne na zváranie a nie
na iné nezodpovedajúce použitie.
Nikdynepoužívajtezváracístrojsodstránenými
krytmi.Odstránenímkrytovsaznižujeúēinnosƛ
chladenia a môže dôjsƛ k poškodeniu stroja.
Dodávateű v tomto prípade nepreberá zodpoͲ
vednosƛ za vzniknutú škodu anie je možné z
tohtodôvodutaktiežuplatniƛnároknazáruēnú
opravu.Ichobsluhajepovolenáibavyškoleným
a skúseným osobám. Užívateű musí dodržiavaƛ
normy STN EN 60974Ͳ1, a ěalšie bezpeēnostné
Bezpeēnostnépokyny
Ͳ13Ͳ
zváraciezdroje 145
1x230
10Ͳ140
88
140*
120
95
16
IP23S
330x143x245
5,6
(STNEN60974Ͳ1)
Použitiezváraēkyjetypickyprerušované,keěsa
využíva najefektívnejšia pracovná doba pre
zváranie a doba kűudu pre umiestnenie zváraͲ
ných ēastí, prípravných operácií apod. Tieto
zváracie invertory sú skonštruované úplne bezͲ
peēne na zaƛaženie max. 140, 160 a 180 A
nominálneho prúdu po dobu práce 40% resp.
45% zcelkovej doby užívania. Smernice uvádͲ
zajú dobu zaƛaženia v 10 minútovom cykle. Za
45% pracovný cyklus zaƛažovania sa považujú
4,5minútyzdesaƛminútovéhoēasovéhoúseku.
Ak je povolený pracovný cyklus prekroēený,
bude termostatom zvárací proces prerušený
vdôsledku nebezpeēného prehriatia, v záujme
ochrany komponentov zváraēky. Tento stav je
indikovanýrozsvietenímžltéhotermostatového
signálnehosvetlanaprednomovládacompaneli
zdroja(poz.4,obr.1).Poniekoűkýchminútach,
keě dôjde k ochladeniu zdroja a žlté signálne
svetlosavypne,zdrojjepripravenýnaopätovné
použitie. Zváracie zdroje sú konštruované
vsúladesochrannouúrovŸouIP23S.
Obmedzeniepoužitia
Technickéúdaje
Vstupnénapätie50Hz
Rozsahzváraciehoprúdu
Napätienaprázdno
Zaƛažovateű40*/45%
Zaƛažovateű60%
Zaƛažovateű100%
Istenie
Krytie
RozmeryDxŠxV
Hmotnosƛ
Tabuűkaē.1
zváraciezdroje190
1x230
10Ͳ180
88
180
150
110
20
IP23S
350x143x245
6,2
ustanovenia tak, aby bola zaistená jeho
bezpeēnosƛabezpeēnosƛtretejstrany.
NEBEZPEENSTVO PRI ZVÁRANÍ A BEZPEͲ
NOSTNÉPOKYNYPREOBSLUHUSÚUVEDENÉ:
SN 05 06 01/1993 Bezpeēnostné ustanovenie
pre oblúkové zváranie kovov. SN 05 06
30/1993 Bezpeēnostné predpisy pre zváranie a
plazmovérezanie.
Zváraēka musí prechádzaƛ periodickými kontroͲ
lami podűa SN 33 1500/1990. Pokyny pre
prevádzanie revízie, viě § 3 vyhláška ÚPB
ē.48/1982 zb., SN 33 1500:1990 a SN
050630:1993ēl.7.3.
DODRŽUJTE VŠEOBECNÉ PROTIPOŽIARNE
PREDPISY!
Dodržujtevšeobecnéprotipožiarnepredpisypri
súēasnom rešpektovaní miestnych špecifických
podmienok.
Zváranie je špecifikované vždy ako ēinnosƛ
s rizikom požiaru. Zváranie v miestach shorűaͲ
vými alebo s výbušnými materiálmi je prísne
zakázané.
Na zváracom stanovisku musí byƛ vždy hasiaci
prístroj. Pozor! Iskry môžu spôsobiƛ zapálenie
mnoho hodín po ukonēení zvárania
predovšetkýmnaneprístupnýchmiestach.
Po ukonēení zvárania nechajte stroj minimálne
10 minút dochladiƛ. Pokiaű nedôjde kdochlaͲ
deniustroja,dochádzavnútrikveűkémunárastu
teploty,ktorámôžepoškodiƛvýkonovéprvky.
BEZPENOSe PRÁCE PRI ZVÁRANÍ KOVOV
OBSAHUJÚCICH OLOVO, KADMIUM, ZINOK,
ORTUeABERÝLIUM
Urobte zvláštne opatrenia, pokiaű zvárate kovy,
ktoréobsahujútietokovy:
zváraciezdroje 165
1x230
10Ͳ160
88
160
120
95
16
IP23S
330x143x245
5,7
Unádržínaplyn,oleje,pohonnéhmotyatě.
(i prázdnych) neprevádzajte zváraēské práͲ
ce, lebo hrozí nebezpeēenstvo výbuchu.
Zváranie je možné prevádzaƛ iba podűa
zvláštnychpredpisov!!!
Vpriestorochsnebezpeēenstvomvýbuchu
platiazvláštnepredpisy.
PREVENCIA
PRED
ÚRAZOM
ELEKTRICKÝMPRÚDOM
x
Neopravujte zdroj v preͲ
vádzke, resp. ak je zapojený
doel.siete.
x
Pred akoukoűvek údržbou alebo opravou
vypnitezdrojzel.siete.
x
Uistitesa,žejezdrojsprávneuzemnený.
x
Zváracie zdroje musí obsluhovaƛ a preͲ
vádzkovaƛkvalifikovanýpersonál.
x
Všetky pripojenia musia byƛ v súlade
splatnými predpismi a normami vrátane
STN EN 60974Ͳ1 a zákonmi zabraŸujúcimi
úrazom.
x
Nezvárajte vo vlhkom prostredí alebo pri
daždi.
x
NezvárajtesopotrebovanýmialebopoškoͲ
denými zváracími káblami. Vždy kontroͲ
lujte zvárací horák, zváracie a napájacie
káble a uistite sa, že ich izolácia nie je
poškodená alebo nie sú vodiēe voűné
vspojoch.
x
NezvárajtesozváracímhorákomasozváͲ
racími a napájacími káblami, ktoré majú
nedostatoēnýprierez.
x
Zastavtezváranie,aksúhorákalebokáble
prehriate, zabránite tak rýchlemu opotreͲ
beniuichizolácie.
x
Nikdy sa nedotýkajte nabitých ēastí el.
obvodu. Po použití opatrne odpojte zváͲ
rací horák od zdroja a zabráŸte kontaktu
suzemnenýmiēasƛami.
SPLODINYAPLYNYPRIZVÁRANÍ
x
Zaistite ēistotu pracovnej
plochyaodvetrávanievšetͲ
kých plynov vytváraných
poēas zvárania, hlavne v uzavretých
priestoroch.
x
Umiestnite zvárací zdroj do dobre
vetranýchpriestorov.
x
OdstráŸte všetok lak, neēistoty amastnoͲ
ty, ktoré pokrývajú ēasti urēené na zváraͲ
x
x
Ͳ14Ͳ
OCHRANA PRED ŽIARENÍM, POͲ
PÁLENINAMIAHLUKOM
x
Nikdy nepoužívajte rozbité
alebo inak poškodené ochͲ
rannézváraēskékukly.
x
ChráŸte svoje oēi špeciálnouzváracou kukͲ
lou vybavenou ochranným tmavým sklom
(ochrannýstupeŸDIN9Ͳ14).
x
Na zabezpeēenie ochrany tmavého ochͲ
ranného skla pred roztrekom zvarového
kovuumiestnitepredtmavéskloēíresklo
rovnakýchrozmerov.
x
Nepozerajtenazváracíoblúkbezvhodného
ochrannéhoštítualebokukly.
x
Nezaēnitezváraƛ, dokiaűsanepresvedēíte,
ževšetkyosobyvovašejblízkostisúvhodͲ
ne chránené pred ultrafialovým žiarením
produkovanýmzváracímoblúkom.
x
Ihneě vymeŸte nevyhovujúce, alebo pošͲ
kodenéochrannétmavésklo.
x
Vždy používajte vhodný ochranný odev,
vhodnú pracovnú obuv, ochrannú zváͲ
raēskú kuklu a kožené zváraēské rukavice,
aby ste zabránili popáleninám aodreniͲ
námprimanipuláciismateriálom.
x
Používajte ochranné slúchadla alebo
tlmiēedouší.
ZABRÁNENIEPOŽIARUAEXPLÓZII
x
OdstráŸte z pracovného
prostrediavšetkyhorűaviny.
x
Nezvárajte v blízkosti horűaͲ
výchmateriálovēitekutínalebovprostreͲ
dísvýbušnýmiplynmi.
x
Nenoste obleēenie impregnované olejom
a mastnotou, pretože by iskry mohli
spôsobiƛpožiar.
x
x
nie do takej miery, aby sa zabránilo
uvoűŸovaniutoxickýchplynov.
Nezvárajte v miestach, kde je podozrenie
z úniku zemného ēi iných výbušných plyͲ
novaleboblízkoprispaűovacíchmotoroch.
Nepribližujtezváraciezariadeniekvaniam
urēenýmpreodstraŸovaniemastnoty,kde
sa používajú horűavé látky a vyskytujú sa
výpary trichlorethylénu alebo iných zlúēeͲ
nín chlóru, ktoré obsahujú uhűovodíky
používanéakorozpúšƛadlá,pretožezváraͲ
cí oblúk a ním produkované ultrafialové
žiareniestýmitovýparmireagujúavytváͲ
rajúvysokotoxicképlyny.
Mechaniczne uszkodzenia palnika
spawalniczego pod wpųywem nieodpoͲ
wiedniego traktowania itd. Gwarancja
nie obejmuje uszkodzenia, zwiČzane
z nie wypeųnianiem obowiČzków przez
wųaƑciciela, jego brakiem doƑwiadczeͲ
nia czy niskimi umiejħtnoƑciami, nie
dotrzymywaniem zaleceŷ, podanych
w instrukcji obsųugi i konserwacji,
wykorzystywanie maszyny do celów
niezgodnych z przeznaczeniem, przeͲ
ciČǏaniem maszyny, chođby tymczasoͲ
wym.
PrzykonserwacjiinaprawachmaszynymoͲ
gČbyđwykorzystywanewyųČcznieoryginalͲ
neczħƑcizamienneproducenta.
5. Wokresiegwarancyjnymniezezwalasiħna
jakiekolwiek naprawy lub zmiany w urzČdͲ
zeniu, które mogųyby mieđ wpųyw na
funkcjonowanieposzczególnychelementów
maszyny. W innym przypadku gwarancja
niezostanieuznana.
6. Roszczenia gwarancyjne muszČ zostađ
zgųoszone do producenta lub sprzedawcy
niezwųocznie po wystČpieniu wady produkͲ
cyjnejlubmateriaųowej.
7. JeǏeli w trakcie naprawy gwarancyjnej zosͲ
taniewymienionawadliwaczħƑđ,jejprawa
wųasnoƑcioweprzechodzČnaproducenta.
8. Koszty pakowania, transportu do serwisu
i ubezpieczenia ponosi zamawiajČcy. GwaͲ
rancja nie obejmuje bezpoƑrednich ani
poƑrednich kosztów podróǏy, delegacji czy
zakwaterowaniaserwisu.
9. Zakup urzČdzenia jest potwierdzeniem
zapoznaniasiħzwarunkamigwarancji.
SERWISGWARANCYJNY
Serwis gwarancyjny przeprowadzađ moǏe jedyͲ
nietechnikwyszkolonyisprawdzony.
Przed przeprowadzeniem naprawy gwaranͲ
cyjnej naleǏy niezbħdnie skontrolowađ dane na
tematmaszyny:datasprzedaǏy,numerseryjny,
typ maszyny. W przypadku Ǐe dane te nie sČ
zgodne z warunkami uznania napraw gwaranͲ
cyjnej, np. minČų termin gwarancji, produkt byų
wykorzystywany w sposób niewųaƑciwy, niezͲ
godny z instrukcjČ obsųugi itd., nie ma mowy
o naprawie gwarancyjnej. W takim przypadku
wszystkiekoszty,wiČǏČcesiħznaprawČ,ponosi
klient.
x
Ͳ63Ͳ
NieodųČczny element roszczeŷ odnoƑnie gwaͲ
rancji stanowi prawidųowo wypisana karta
gwarancyjnaiprotokóųreklamacyjny.
W przypadku ponownego pojawienia siħ tej
samej wady w tej samej maszynie na tej samej
czħƑci niezbħdna jest konsultacja z technikiem
serwisowym.
PRZYKBAD: 1 sztuka nr zam. 30451 wentylator
SUNON dla maszyny 145, 1x230V 50/60 Hz,
numerprodukcyjny…
W celu bezproblemowego zamówienia czħƑci
zamiennychzawszenaleǏypodađ:
x NumerzamówieniowyczħƑci
x NazwaczħƑci
x Rodzajmaszyny
x Napiħcie zasilajČce i czħstotliwoƑđ podanČ
natabliczceprodukcyjnej
x Numerprodukcyjnymaszyny
Zamówienie czħƑci zamienͲ
nych
ProszħpostħpowađnastħpujČco:
x Odkrħciđ2ƑrubkinagórzeobudowyizdjČđ
je.
x W przypadku skųadania maszyny proszħ
postħpowađwodwrotnysposób.
Metoda demontowania i zaͲ
montowaniaobudówbocznych
Przewód doprowadzajČcy, przedųuǏacz i kable
spawalniczesČuwaǏanezanajczħstszeprzyczyͲ
ny problemów. W razie wystČpienia problemu
proszħpostħpowađnastħpujČco:
x Sprawdziđ wartoƑđ dostarczanego napiħcia
sieciowego.
x Sprawdziđ, czy przewód doprowadzajČcy
jest doskonale podųČczony do wtyczki
iwyųČcznikagųównego.
x Sprawdziđ, czy bezpieczniki lub wyųČcznik
zabezpieczajČcesČwporzČdku.
JeǏeli jest uǏywany przedųuǏacz naleǏy
sprawdziđ jego dųugoƑđ, Ƒrednicħ i podųČczenie.
Sprawdziđ poniǏsze czħƑci pod wzglħdem ich
sprawnoƑci:
x WyųČcznikgųównysiecirozdzielczej.
x WtyczkČzasilajČcČiwyųČcznikgųówny
maszyny.
UWAGA: Pomimo Paŷstwa umiejħtnoƑci techͲ
nicznych niezbħdnych do naprawy generatora,
wrazieuszkodzeniazalecamyPaŷstwaskontakͲ
towađ z przeszkolonym personelem i naszym
punktemserwisowym.
OstrzeǏenia dot. moǏliwych
problemówiichusuwanie
Ͳ62Ͳ
4.
3.
2.
1.
Okres gwarancji maszyny zostaų przez
producenta okreƑlony na 24 miesiČce od
datysprzedaǏymaszynykupujČcemuOkres
gwarancji liczy siħ od dnia przekazania
maszyny kupujČcemu, ewentualnie od
moǏliwego dnia transportu. Okres gwaranͲ
cyjny palników spawalniczych wynosi
6 miesiħcy. Do okresu gwarancji nie wlicza
siħ czasu od zųoǏenia uprawomocnionej
reklamacji aǏ do chwili, kiedy maszyna
zostanienaprawiona.
Gwarancja obejmuje przyjħcie na siebie
odpowiedzialnoƑci za to, Ǐe dostarczona
maszyna posiada w czasie transportu
i w okresie gwarancyjnym pewne cechy,
okreƑlone przez wiČǏČce normy i warunki
techniczne.
OdpowiedzialnoƑđ za wady, które pojawiČ
siħ w maszynie po jej sprzedaǏy w okresie
gwarancyjnym, polega na obowiČzku bezͲ
pųatnegousuniħciadefektuprzezproducenͲ
tamaszynylubserwis,poleconyprzezproͲ
ducentaurzČdzenia.
Warunek waǏnoƑci gwarancji to, fakt, Ǐe
maszyna spawalnicza byųa wykorzystywana
w sposób i do celów zgodnych z jej przezͲ
naczeniem. Jako wady nie uznaje siħ
uszkodzeŷ i nadzwyczajnego zuǏycia, które
powstaųy w wyniku niedostatecznej troski
lubzaniedbaŷ,atakǏerzekomychdefektów
bezznaczenia.
ZawadħniemoǏnauznađnp.:
x Uszkodzenia transformatora lub prosͲ
townika na skutek niedostatecznej
konserwacji uchwytu spawalniczego
imoǏliwegozwarciapomiħdzykoŷcówͲ
kČprČdowČidyszČ.
x Uszkodzenie zaworku elektromagneͲ
tycznego zanieczyszczeniami na skutek
zastosowania starej butli nieposiadaͲ
jČcej legalizacji lub gazu nieodpowiedͲ
niejjakoƑci.
x Uszkodzenia transformatora lub prosͲ
townikanaskutekniedostatecznejkonͲ
serwacji palnika spawalniczego i nasͲ
tħpujČcego zwarcia pomiħdzy gazowČ
koŷcówkČ rurowČ a otworem strumieͲ
niowym.
x Uszkodzenie zaworku elektromagneͲ
tycznego anieczyszczeniami na skutek
niestosowaniafiltragazowego.
Udzieleniegwarancji
Nezvárajte materiály, ktoré obsahovali
horűavésubstanciealebotakélátky,ktoré
pozahriatívytvárajútoxickéalebohorűavé
pary.
Nezvárajte predtým, než sa uistíte, aké
substancie zváraný predmet obsahoval.
Dokonca nepatrné stopy horűavého plynu
alebotekutinymôžuspôsobiƛexplóziu.
Nikdy nepoužívajte kyslík na vyfúkavanie
kontajnerov.
Vyvarujte sa zváraniu v priestoroch
a rozsiahlych dutinách, kde by sa mohol
vyskytovaƛzemnýēiinývýbušnýplyn.
Majte blízko vášho pracoviska hasiaci
prístroj.
Nikdy nepoužívajte v zváracom horáku
kyslík, ale vždy iba inertné plyny a ich
zmesi.
NEBEZPEENSTVO
SPOJENÉ
SELEKTROMAGNETICKÝ[email protected]
x
Elektromagnetické pole vytͲ
várané zdrojom pri zváraní
môže byƛ nebezpeēné űuěom skardiosͲ
timulátormi,pomôckamiprenepoēujúcich
a s podobnými zariadeniami. Títo űudia
musiapriblíženiesakzapojenémuprístroͲ
jukonzultovaƛsosvojímlekárom.
x
Nepribližujtekzváraciemuzdrojuhodinky,
nosiēe magnetických dát apod., pokiaű je
v prevádzke. Mohlo by dôjsƛ v dôsledku
pôsobenia magnetického poűa k trvalému
poškodeniutýchtoprístrojov.
x
Zváracie zdroje sú vyrobené v zhode
sochrannými požiadavkami stanovenými
smernicami o elektromagnetickej kompaͲ
tibilite (EMC). Zhodujú s technickými
predpismi normy STN EN 50199 apredͲ
pokladásaichširoképoužitievovšetkých
priemyselných oblastiach, ale nie pre doͲ
máce použitie! V prípade použitia viných
priestoroch než priemyselných, sa môžu
vyskytnúƛ rušenia a poruchy ktoré bude
potrebné riešiƛ zvláštnymi opatreniami
(viě. STN EN 50199, 1995 ēl.9). Ak dôjde
kelektromagnetickým poruchám, je poͲ
vinnosƛouužívateűadanúsituáciuvyriešiƛ.
SUROVINYAODPAD
Tieto zdroje sú vyrobené
x
z materiálov, ktoré neobsaͲ
hujú toxické alebo jedovaté
x
x
x
x
x
x
Ͳ15Ͳ
látkypreužívateűa.
Poēas likvidaēnej fázy by mal byƛ prístroj
rozložený a jeho jednotlivé komponenty
bymalibyƛrozdelenépodűatypumateriáͲ
lu,zktoréhobolivyrobené.
MiestoinštalácieprezdrojebymalobyƛstarostͲ
livo zvážené, aby bola zaistená bezpeēná a po
všetkých stránkach vyhovujúca prevádzka. UžiͲ
vateű je zodpovedný za inštaláciu a používanie
zariadenia vsúlade s inštrukciami výrobcu
uvedenými v tomto návode. Výrobca neruēí za
škody spôsobené neodborným používaním
aobsluhou.
Zdroje je potrebné chrániƛ pred vlhkom adažͲ
ěom, mechanickým poškodením, prievanom
a prípadnou ventiláciou susedných zdrojov,
nadmernýmpreƛažovanímahrubýmzaobchádͲ
Inštalácia
LIKVIDÁCIA POUŽITÉHO ZARIADEͲ
NÍ
x PrelikvidáciivyrazenéhozariaͲ
denievyužitezbernýchmiest/
dvoruurēenýchkuspätnémuodberu.
x Použitézariadenienevhadzujtedobežného
odpaduapoužitepostupuvedenývýše.
MANIPULÁCIA A USKLADNENIE
STLAENÝCHPLYNOV
x
Vždy sa vyhnite kontaktu
medzi zváracími káblami preͲ
nášajúcimi zvárací prúd a fűašami so stlaͲ
ēenýmplynomaichuskladŸovacímizariaͲ
deniami.
x
Vždy uzatvárajte ventily na fűašiach so
stlaēenýmplynom,akichprávenebudete
používaƛ.
x
Ventily na fűaši inertného plynu poēas
používaniabymalibyƛúplneotvorené.
x
Pri manipulácií sfűašou stlaēeného plynu
pracujte so zvýšenou opatrnosƛou, aby sa
predišlo poškodeniu zariadenia alebo
úrazu.
x
Nepokúšajte sa plniƛ fűaše stlaēeným plyͲ
nom, vždy používajte príslušné regulátory
atlakovéredukcie.
x
V prípade, že chcete získaƛ ěalšie inforͲ
mácie, konzultujte bezpeēnostné pokyny
týkajúce sa používania stlaēených plynov
podűanoriemSTN078305a078509.
x
UPOZORNENIE:Priprevádzkovanítohotostroja
navyššíchzváracíchprúdochmôžeodberstroja
zo siete prekraēovaƛ hodnotu 16 A. vtomto
prípade je nutné vymeniƛ prívodnú vidlicu za
POZNÁMKA: Akékoűvek predŰženie napájacieho
kábla musí maƛ zodpovedajúci prierez vodiēa.
Nikdy nepoužívajte predlžovací kábel smenším
prierezom než je originálny kábel dodávaný
sprístrojom.
Pred pripojením zváraēky kel. napájacej sieti
sa uistite, že hodnota napätia a frekvencie
v sieti zodpovedá napätiu na výrobnom štítku
prístroja aēi je hlavný vypínaē zváraēky
vpozícii„0“.
Používajte iba originálnu zástrēku zdrojov na
pripojenie k el. sieti. Ak chcete zástrēku
vymeniƛ, postupujte podűa nasledujúcich
inštrukcií:
x
napripojeniezdrojaknapájacejel.sietisú
potrebné2prívodnévodiēe
x
tretí, ŽLTOͲZELENÝ, sa používa pre
zemniacepripojenie
Pripojte normalizovanú zástrēku (2p+e)
vhodnej hodnoty zaƛaženia k prívodnému
káblu. Majte istenú elektrickú zásuvku
poistkami alebo automatickým istiēom.
Zemniaci obvod zdroja musí byƛ spojený so
zemniacimvedením(ŽLTOͲZELENÝvodiē).
Pripojeniekelektrickejsieti
zaním. Pred inštaláciou zariadenia by mal
užívateű zvážiƛ možné elektromagnetické probͲ
lémy na pracovisku. Odporúēame, aby ste sa
vyhliinštaláciizváraciehozdrojablízko:
x signálnych, kontrolných a telefónnych
káblov
x rádiových a televíznych prenášaēov aprijíͲ
maēov
x poēítaēov,kontrolnýchameracíchzariadení
x bezpeēnostnýchaochrannýchzariadení
Osoby s kardiostimulátormi, pomôckami pre
nepoēujúcich a podobne, musia konzultovaƛ
prístup k zariadeniu vprevádzke so svojím
lekárom. Pri inštalácii zariadenia musí byƛ praͲ
covnéprostredievsúladesochrannouúrovŸou
IP23S.
TietozdrojesúchladenéprostredníctvomcirkuͲ
lácievzduchuamusiabyƛpretoumiestnenéna
takom mieste, kde nimi môže vzduch űahko
prúdiƛ.
Ͳ16Ͳ
Tabuűkaē.2ukazujedoporuēenéhodnotyisteͲ
nia vstupného prívodu pri max. nominálnom
zaƛaženízdroja.
Tabuűka2
Typzdroja
145
165
190
IMax*40%/45% 140A* 160A
180A
Inštalovanývýkon 4,5KVA 5KVA 8,1KVA
Istenieprívodu
16A
16A
20A
Napájacíkábel–
3x2,5 3x2,5 3x2,5
prierezvmm
Zemniacikábel–
16
16
25
prierezvmm
V tabuűke ē. 3 sú uvedené prierezy predlžovaͲ
cíchkáblov.
Tabuűka3
Predlžovacíkábel
Prierez
1Ͳ20 m
2,5mm
priemyslovú, ktorá zodpovedá isteniu 20 A!
Tomuto isteniu musí súēasne zodpovedaƛ
prevedenieaistenieelektrickéhorozvodu.
alšími spôsobmi pripojenia sú prevedenia
pevného pripojenia ksamostatnému vedeniu
/ toto vedenie musí byƛ istené istiēom alebo
poistkoumax.25A/,alebopripojeniestrojana
trojfázovú sieƛ 3X400/230 V TNͲCͲS /TNͲS/.
vprípade pripojenia ktrojfázovej sieti musí byƛ
použitá päƛkolíková vidlica 32 A. fázový vodiē Ͳ
ēierny /hnedý/, vo vidlici pripojiƛ kjednej zo
svoriek oznaēených / L1, L2 alebo L3/. Nulový
vodiē – modrý, pripojiƛ vo vidlici na svorku
oznaēenú /N/ azelenožltý ochranný vodiē
pripojiƛ na svorku oznaēenú /Pe/. Takto
upravený prívodný kábel stroja je možné
pripojiƛ do trojfázovej zástrēky, ktorá musí byƛ
istenáistiēomalebopoistkoumax.25A.
Pozor! Nesmie dôjsƛ kpripojeniu stroja na
združené napätie, tj. Napätie medzi dvomi
fázami! Vtakomto prípade hrozí poškodenie
stroja.
Tieto úpravy môže robiƛ iba oprávnená osoba
selektrotechnickoukvalifikáciou.
a(mm)
0
0
1Ͳ1,5
a
d(mm)
0
0,5(max)
1Ͳ2
d
o
ɲ( )
0
0
60
s
PODSTAWOWEZASADAPODCZASSPAWANIA
METODTIG:
1. CzystoƑđͲobszarspawu(spoiny)wtrakcie
spawania musi byđ wolny od tųustych
plam, oleju i pozostaųych zanieczyszczeŷ.
RównieǏ naleǏy zwracađ uwagħ na
czystoƑđ spoiwa i czyste rħkawice spaͲ
waczapodczasspawania.
2. DoprowadzeniespoiwaͲabyuniknČđutleͲ
niania koniec spoiwa powinien znajdowađ
siħ w strefie gazu ochronnego wyciekaͲ
jČcegozdyszy.
3. RodzajiƑrednicaelektrodwolframowychͲ
naleǏywybrađjewzaleǏnoƑciodwielkoƑci
prČdu, polaryzacji, rodzaju materiaųu podͲ
stawowegoiskųadugazuochronnego.
4. Szlifowanie elektrod wolframowych Ͳ zaͲ
ostrzenie czubka elektrody musimy wykoͲ
nywađ w kierunku wzdųuǏnym. Im mniej
szorstkajestpowierzchniaczubkaelektroͲ
dy wolframowej, tym spokojniej jarzy siħ
ųukel.itymdųuǏszyjestokresuǏytkowania
elektrody.
5. IloƑđ gazu ochronnego Ͳ naleǏy przyspoͲ
sobiđ rodzaju spawania, ew. wielkoƑci
dyszy gazowej. Po zakoŷczeniu spawania
gaz musi cyrkulowađ wystarczajČco dųugo
zewzglħdunaochronħmateriaųuielektroͲ
dywolframowejprzedutlenianiem.
Charakterystyczne bųħdy w trakcie spawania
TIGorazichwpųywnajakoƑđ:
PrČdspawalniczyjestzbyt:
Niski
niestabilnyųukspawalniczy
Wysoki naruszenie czubka elektrod wolfraͲ
mowych prowadzi do niespokojnego
jarzeniaųuku.
s(mm)
0Ͳ3
3
4Ͳ6
Obrazek8
Tabelka10
Ͳ61Ͳ
OstrzeǏenie: Przed rozpoczħciem jakiejkolwiek
kontroli maszyny naleǏy odųČczyđ jČ z sieci
elektrycznej!
CZ%_CIZAMIENNE
Oryginalne czħƑci zamienne zostaųy specjalnie
zaprojektowane dla maszyn. Zastosowanie
innych nieoryginalnych czħƑci moǏe spowoͲ
dowađobniǏeniemocylubzmniejszyđzakųadany
poziom bezpieczeŷstwa. Producent nie ponosi
odpowiedzialnoƑci za uǏycie nieoryginalnych
czħƑcizamiennych.
€RÓDBOPRDUSPAWALNICZEGO
Ze wzglħdu na to, Ǐe omawiane ukųady sČ
w peųni statyczne, proszħ dotrzymywađ
nastħpujČcy sposób postħpowania: Regularnie
usuwađ nagromadzony brud i kurz z wewͲ
nħtrznej czħƑci maszyny uǏywajČc w tym celu
sprħǏone powietrze. DyszČ powietrznČ nie
kierowađ bezpoƑrednio na czħƑci elektryczne
w celu unikniħcia ich uszkodzenia. Proszħ
wykonywađregularnerewizjewcelustwierdzeͲ
nia zuǏycia poszczególnych przewodów lub
poluzowanych miejsc, które sČ przyczynČ
przegrzewania i moǏliwego uszkodzenia maszyͲ
ny. W przypadku spawarek naleǏy przeprowadͲ
zađ okresowe oglħdziny rewizyjne, które wykoͲ
nujepowierzonypracownik.
Konserwacja
WA‚NE: Przed wųČczeniem spawarki naleǏy
jeszcze raz sprawdziđ, Ǐe napiħcie i czħstotliͲ
woƑci sieci elektrycznej sČ zgodne z danymi
podanyminatabliczceprodukcyjnej.
PrČd spawalniczy ustawiđ za pomocČ potencͲ
jometru prČdu spawalniczego. SpawarkČ wųČcͲ
zyđ za pomocČ gųównego wyųČcznika Ǎródųa
(obrazek1,poz.1).ZielonalampkasygnalizacyjͲ
naoznacza,ǏemaszynajestwųČczonaigotowa
douǏycia.
Przedrozpoczħciemspawania
Bųħdy mogČ byđ spowodowane niewųaƑciwym
prowadzeniempalnikaspawalniczegoiniewųaƑͲ
ciwymdodawaniemspoiwa.
PodųČczeniepalnikaspawalniczegoiprzewodu:
Palnik spawalniczy podųČczyđ do bieguna
ujemnego a przewód uziemiajČcy do bieguna
dodatniegoͲbezpoƑredniapolaryzacja.
Wybór i przygotowanie elektrody wolframoͲ
wej:
W tabelce 7 sČ podane wartoƑci prČdu
spawalniczego i Ƒrednicy elektrod wolframoͲ
wych z 2 % torem (ųac. thorium) Ͳ czerwone
oznakowanieelektrody.
Tabelka7
_rednicaelektrody
PrČdspawalniczy
(mm)
(A)
1,0
15Ͳ75
1,6
60Ͳ150
2,4
130Ͳ240
ElektrodČ wolframowČ naleǏy przygotowađ wg
wartoƑciwtabelce8iobrazkanr5.
Obrazek6
Tabelka8
o
ɲ( )
PrČdspawalniczy (A)
30
0Ͳ30
60Ͳ90
30Ͳ120
90Ͳ120
120Ͳ250
SZLIFOWANIEELEKTRODYWOLFRAMOWEJ:
Prawidųowy wybór elektrody wolframowej oraz
jej przygotowanie ma wpųyw na wųaƑciwoƑci
ųuku spawalniczego, geometriħ spawu i okres
uǏytkowania elektrody. ElektrodČ naleǏy
delikatnie szlifowađ w kierunku wzdųuǏnym wg
obrazkanr7.
AB
Obrazek7
Obrazek8
Obrazek 8A Ͳ delikatne i równomierne szlifoͲ
wanie elektrody w kierunku wzdųuǏnym Ͳ przyͲ
datnoƑđnawet17godzin.
Ͳ60Ͳ
Dysza
Przepųyw
spawalnicza
gazu
l/min
no
‡mm
1,0mm 4/5
6/8,0
5Ͳ6
1,6mm 4/5/6 6,5/8,0/9,5 6Ͳ7
2,4mm 6/7 9,5/11,0
7Ͳ8
_rednica
elektrody
pozicew(PA)
poziceh(PB)
20 - 30o
Pozicja (PF)
15 - 40o
10 - 30o
Przygotowaniemateriaųupodstawowego:
W tabelce 10 sČ podane wartoƑci do przygoͲ
towania materiaųu. Rozmiary okreƑliđ wg obraͲ
zku8.
Trzymaniepalnikaspawalniczegopodczas
spawania:
PrČd
spawalnicz
y(A)
6Ͳ70
60Ͳ140
120Ͳ240
Tabelka9
Obrazek 8B Ͳ niedelikatne i nierównomierne
szlifowanie w kierunku poprzecznym Ͳ przydatͲ
noƑđ5godzin.
Parametry do porównania, jaki wpųyw ma
sposób szlifowania elektrody na okres uǏytkoͲ
waniapodanozwykorzystaniem:
HF zajarzenia ųuku el., elektrody ‡ 3,2, prČd
spawalniczy150AimateriaųspawanyͲrurka.
GAZOCHRONNY:
Do spawania metodČ TIG jest niezbħdne uǏycie
Argonu o czystoƑci 99,99%. IloƑđ przepųywu
proszħokreƑliđwgtabelki9.
90
o
10
-3
o
0
45 o
Do prístroja odpojeného zo siete pripojte zváͲ
raciekáble(kladnýazáporný),držiakelektródy
a zemniaci kábel so správnou polaritou pre
príslušný typ použitej elektródy (obrázok 2).
Zvoűte polaritu udávanú výrobcom elektród.
Zváracie káble by mali byƛ ēo najkratšie, blízko
jeden od druhého a umiestnené na úrovni
podlahyaleboblízkonej.
Pripojeniezváracíchkáblov
OBRÁZOK1A
Pozícia1
Hlavný vypínaē. Vpozícii „0“ je
zváraēkavypnutá.
Pozícia2
Napájacíprívodnýkábel.
Pozícia3
Výkonnostnýštítok.
OBRÁZOK1B
Pozícia4
Potenciometer nastavenia zváraͲ
ciehoprúdu.
Pozícia5
LEDdiódaprehriatia.
Pozícia6
LEDdiódazapnutia.
Pozícia7
PrepínaēmetódyMMA/TIG.
Pozícia8
Rýchlospojkapluspólu.
Pozícia9
Rýchlospojkamínuspólu.
OBRÁZOK1C
Pozícia4
Potenciometer nastavenia zváraͲ
ciehoprúdu.
Pozícia5
LEDdiódaprehriatia.
Pozícia6
LEDdiódazapnutia.
Pozícia7
PrepínaēmetódyMMA/TIG.
Pozícia8
Prepínaēdiaűkovéhoovládania.
Pozícia9
Rýchlospojkapluspólu.
Pozícia10 Konektordiaűkovéhoovládania.
Pozícia11 Rýchlospojkamínuspólu.
Ovládacieprvky
Ͳ17Ͳ
ZVÁRANÁASe
Materiál, ktorý má byƛ zváraný musí byƛ vždy
spojený so zemou, aby sa zredukovalo elektroͲ
magnetickéžiarenie.UzemneniezváranéhomaͲ
teriálu musí byƛ urobené tak, aby nezvyšovalo
nebezpeēenstvo úrazu alebo poškodenia iného
elektrickéhozariadenia.
Obrázok3
Obrázok2
Obrázok1AObrázok1BObrázok1C
Priemerelektródy
(mm)
2
2,5
3,25
4
Tabuűka5
Priemerelektródy
Zváracíprúd(A)
(mm)
1,6
30Ͳ60
2
40Ͳ75
2,5
60Ͳ110
3,25
95Ͳ140
4
140Ͳ190
5
190Ͳ240
6
220Ͳ330
Veűkosƛ zváracieho prúdu pre rôzne priemery
elektródjeuvedenávtabuűke5.
PrerôznepolohyzváraniasivybertezuvedenéͲ
hointervaluzváraciehoprúdunasledujúcehodͲ
noty:
x pre vodorovné zváranie Ͳ vyššie hodnoty
vrámciuvedenéhointervalu.
x prezváranienadhlavouͲstrednéhodnoty
vrámciuvedenéhointervalu
x pre zváranie vertikálne smerom dole a pre
zváranie malých predhriatych súēastí Ͳ
nižšiehodnotyvrámciuvedenéhointervalu
Približný výpoēet priemerného prúdu používaͲ
ného pri zváraní elektródami pre bežnú oceű je
možnéurobiƛnasledujúcimvzorcom:
Tabuűka4
Hrúbkazváraného
materiálu(mm)
1,5Ͳ3
3Ͳ5
5Ͳ12
Viacako12
ZVÁRANIEOBALENOUELEKTRÓDOU
Prepnite prepínaē metódy zvárania do polohy
premetóduMMAͲobalenáelektróda.
V tabuűke ē. 4 sú uvedené všeobecné hodnoty
prevoűbuelektródyvzávislostiodjejpriemeru
a hrúbky základného materiálu. Hodnoty pouͲ
žitého prúdu sú vyjadrené v tabuűke s príslušͲ
nými elektródami pre zváranie nelegovanej
anízkolegovanejocele.TietoúdajesúibainforͲ
matívne. Pre presné nastavenie zváracích paraͲ
metrov sa riaěte pokynmi výrobcu elektród.
Použitý zvárací prúd je závislý od polohy zváraͲ
nia, typu spoja, hrúbky a rozmerov zváraných
súēastí.
Nastavenie zváracích parametͲ
rov
Ͳ18Ͳ
45o
Obrázok4
Prípravazákladnéhomateriálu:
V tabuűke 6 sú uvedené hodnoty pre prípravu
materiálu.Rozmeryurēitepodűaobrázka5.
s
a
d
Obrázok5
Tabuűka6
s
a
d
ɲ
o
(mm)
(mm)
(mm)
( )
0Ͳ3
0
0
0
3Ͳ6
0
s/2(max)
0
3Ͳ12
0Ͳ1,5
0Ͳ2
60
ZVÁRANIEMETÓDOUTIG
Zváracieinvertory145,165a190umožŸujúzváͲ
raƛmetódouTIGsdotykovýmštartom.Metóda
TIGjeveűmiefektívnapredovšetkýmprezváraͲ
nienerezovýchocelí.
Prepneteprepínaēmetódyzváraniadopolohy
premetóduTIG.
Pripojeniezváraciehohorákaakábla:
Zapojte zvárací horák na mínus pól a zemniaci
kábelnapluspólͲpriamapolarita(obrázok3).
Výberaprípravawolfrámovejelektródy:
V tabuűke 7 sú uvedené hodnoty zváracieho
prúdu a priemeru pre wolfrámové elektródy
s2%thoriaͲēervenéoznaēenieelektródy.
45o+70o
I=50x(Øe–1)
Kdeje: I=intenzitazváraciehoprúdu e=priemerelektródy
Príklad:
Preelektróduspriemerom4mm
I=50x(4–1)=50x3=150A
Držanieelektródyprizváraní:
30Ͳ60
40Ͳ75
60Ͳ110
95Ͳ140
140Ͳ190
190Ͳ240
220Ͳ330
1,6
2
2,5
3,25
4
5
6
Zastosowane natħǏenie prČdu dla róǏnych
Ƒrednicelektrodjestpodanewtabelcenr5idla
róǏnych rodzajów spawania sČ nastħpujČce
wartoƑci:
x
Wysokiedospawaniapoziomo.
x
_redniedospawaniawpozycjinadpozioͲ
memgųowy.
PrČdspawalniczy(A)
_rednicaelektrody
(mm)
2
2,5
3,25
4
_rednicaelektrody
(mm)
Tabelka5
GruboƑđmateriaųu
spawanego(mm)
1,5Ͳ 3
3Ͳ5
5Ͳ12
>12
Tabelka4
PODSTAWOWE ZASADY SPAWANIA ELEKTROͲ
DOTULON
PrzeųČcznik metody spawania przeųČczyđ do
pozycji spawania metodČ MMA Ͳ elektroda
otulona.
W tabelce nr 4 sČ podane ogólne wartoƑci
sųuǏČce do wybrania elektrody w zaleǏnoƑci od
ich Ƒrednicy i gruboƑci materiaųu podstawoͲ
wego. WartoƑci uǏytego prČdu sČ podane
wtabelcewrazzodpowiednimielektrodamidla
spawania powszechnej stali oraz stopów nisͲ
kostopowych. Te dane nie majČ liczbħ bezͲ
wzglħdnČ i majČ charakter wyųČcznie informaͲ
cyjny. W celu dokųadnego wyboru proszħ skorͲ
zystađzinstrukcjiudzielanychprzezproducenta
elektrod. Zastosowany prČd zaleǏy od pozycji
spawania i rodzaju maszyny i zwiħksza siħ wg
gruboƑciirozmiarówczħƑci.
Ustawienie parametrów spaͲ
walniczych
zwiħkszaųo niebezpieczeŷstwa obraǏenia lub
uszkodzeniainnegourzČdzeniaelektrycznego.
Ͳ59Ͳ
a
(mm)
0
0
0Ͳ1,5
o
a
d
(mm)
0
s/2(max)
0Ͳ2
d
ɲ
o
( )
0
0
60
o
s
SPAWANIEMETODTIG
Inwertory spawalnicze umoǏliwiajČ spawanie
metodČTIGzestartemdotykowym.MetodaTIG
jest bardzo skuteczna przede wszystkim
wprzypadkuspawaniastalinierdzewnych.
PrzeųČcznik metody spawania przeųČczyđ do
pozycjimetodyTIG.
Tabelka6
s
(mm)
0Ͳ3
3Ͳ6
3Ͳ12
Obrazek5
o
Przykųad:
DlaelektrodyoƑrednicy4mm
I=50x(4–1)=50x3=150A
Trzymanieelektrodypodczasspawania:
Obrazek4
45 +70
45
Przygotowaniemateriaųuodstawowego:
W tabelce 6 sČ podane wartoƑci do przygoͲ
towania materiaųu. Rozmiary okreƑliđ wg
obrazku5.
Niskiedospawaniapionowegowkierunku
na dóų i do poųČczenia maųych wstħpnie
zagrzanychkawaųków.
ZbliǏone wskazanie Ƒredniego prČdu uǏywaͲ
nego w trakcie spawania elektrodami dla
normalnejstalijestdananastħpujČcymwzorem:
I=50x(‡e–1)
Gdzie:
I=natħǏenieprČduspawalniczego
e=Ƒrednicaelektrody
x
Ͳ58Ͳ
Brúseniewolfrámovejelektródy:
Správnou voűbou wolfrámovej elektródy a jej
prípravou ovplyvníme vlastnosti zváracieho
oblúka, geometriu zvaru a životnosƛ elektródy.
ElektródujepotrebnéjemnebrúsiƛvpozdŰžnom
smere podűa obrázka 7. Obrázok 8 znázorŸuje
vplyvbrúseniaelektródynajejživotnosƛ.
AB
Obrázok7Obrázok8
Obrázok 8A Ͳ jemné a rovnomerné brúsenie
elektródyvpozdŰžnomsmereͲtrvanlivosƛaž17
hodín.
Obrázok 8B Ͳ hrubé a nerovnomerné brúsenie
vprieēnomsmereͲtrvanlivosƛ5hodín.
Parametre pre porovnanie vplyvu spôsobu
brúsenia elektródy sú uvedené s použitím: HF
zapaűovanie el. oblúka, elektródy Ø 3,2, zvárací
prúd150AazváranýmateriálͲrúrka.
Ochrannýplyn:
Pre zváranie metódou TIG je potrebné použiƛ
Argónsēistotou99,99%.
Množstvoprietokuurēítepodűatabuűkyē.9.
Ͳ19Ͳ
s
a
d
Obrázok9
Tabuűka10
s
a
d
ɲ
o
(mm)
(mm)
(mm)
( )
0Ͳ3
0
0
0
3
0
0,5(max)
0
4Ͳ6
1Ͳ1,5
1Ͳ2
60
ZákladnépravidláprizváranímetódouTIG:
1. istota Ͳ oblasƛ zvaru pri zváraní musí byƛ
zbavenámastnoty,olejaaostatnýchneēisͲ
tôt. Taktiež je potrebné dbaƛ na ēistotu
o
0
Do urzČdzenia odųČczonego od sieci podųČczyđ
przewody spawalnicze (dodatni i ujemny),
uchwyt elektrody oraz przewód uziemiajČcy
o wųaƑciwej polaryzacji dla wybranego rodzaju
metody. Proszħ wybrađ polaryzacjČ podanČ
przez producenta. Przewody spawalnicze
powinny byđ jak najkrótsze, blisko jeden obok
Obrazek2
Obrazek3
CZ%_SPAWANA
Materiaų, który ma byđ spawany musi byđ
zawsze poųČczony z ziemiČ, aby zredukowađ
promieniowanie elektromagnetyczne. NaleǏy
zwracađ szczególnČ uwagħ, aby uziemienie nie
Zváracíprúd(A)
0Ͳ30
30Ͳ120
120Ͳ250
10
-3
drugiegoiumieszczonenapoziomiepodųogilub
bliskoniej.
o
ɲ( )
30
60Ͳ90
90Ͳ120
Priemer Zváraciahubica Prietok
elektródy n o
Plynu
‡mm
l/min
1,0mm 4/5
6/8,0
5Ͳ6
1,6mm 4/5/6 6,5/8,0/9,5 6Ͳ7
2,4mm 6/7 9,5/11,0
7Ͳ8
Držaniezváraciehohorákaprizváraní:
pozíciaw(PA)
pozíciah(PB)
pozícias(PF)
20 - 30o
15 - 40o
o
10 - 30
Prípravazákladnéhomateriálu:
V tabuűke 10 sú uvedené hodnoty pre prípravu
materiálu.Rozmeryurēitepodűaobrázka9.
6Ͳ70
60Ͳ140
120Ͳ240
Zvárací
prúd(A)
Tabuűka9
o
PodųČczenie przewodów spaͲ
walniczych
OBRAZEK1C
Pozycja4
Potencjiometr ustawienia natħǏeͲ
niaprČdu.
Pozycja5
Zielona lamka kontrolna. JeƑli
lamka koloru zielonego Ƒwieci Ͳ
oznacza to Ǐe maszyna jest
wųČczonaigotowadopracy.
Pozycja6
Lampka kontrolna termostatu ma
kolor Ǐóųty. JeƑli jest zapalona
oznacza to Ǐe system kontrolujČcy
temperaturħ maszyny wykryų
przegrzanie i uniemoǏliwi dalszČ
prace spawarki. PoniewaǏ limit
zostaų. NaleǏy odczekađ kilka minut
zanim ponownie rozpoczniemy
pracħ zspawarkČ. UrzČdzenie autoͲ
matycznie wyųČczy lamkħ kontrolnČ
jeƑli maszyna bħdzie gotowa do
pracy.
Pozycja7
PrzeųČcznikmetodyMMA/TIG.
Pozycja8 PrzeųČcznikzdalnegosterowania.
Pozycja9 SzybkozųČczkabiegundodatni.
Pozycja10 Konektorzdalnegosterowania.
Pozycja11 SzybkozųČczkabiegunujemny.
Obrázok1AObrázok1BObrázok1C
Zváracíprúd (A)
15Ͳ75
60Ͳ150
130Ͳ240
Wolfrámovú elektródu pripravte podűa hodnôt
vtabuűke8aobrázka6.
Obrázok6
Tabuűka8
Priemerelektródy(mm)
1,0
1,6
2,4
45 o
Tabuűka7
90
NÁHRADNÉDIELY
Originálne náhradné diely boli špeciálne navrhͲ
nuté pre tieto zdroje. Použitie neoriginálnych
VAROVANIE: Predtým, než urobíte akýkoűvek
zásahvovnútrizdroja,odpojtehoodel.siete!
Údržba
DÔLEŽITÉ: pred zapnutím zváraēky skontrolujte
ešteraz,ēinapätieafrekvenciaelektrickejsiete
zodpovedávýrobnémuštítku.
1. Nastavte zvárací prúd spoužitím potenͲ
ciometra(obr.1poz.2).
2. Zapnite zváraēku hlavným vypínaēom
zdroja(obr.1poz.5).
3. Zelené signálne svetlo ukazuje, že zváraͲ
ciezdrojjezapnutýapripravenýnapouͲ
žitie.
Prvnežzaēnetezváraƛ
TypickéchybyTIGzváraniaaichvplyvnakvaliͲ
tuzvaru:
Zváracíprúdjepríliš:
Nízky:
nestabilnýzváracíoblúk
Vysoký: porušenie špiēky wolfrámovej elektͲ
ródy vedie k nekűudnému horeniu
oblúka.
alejmôžubyƛchybyspôsobenézlýmvedením
zváracieho horáka a zlým pridávaním prídavnéͲ
homateriálu.
5.
4.
3.
2.
prídavného materiálu a ēisté rukavice zváͲ
raēaprizváraní.
Podávanie prídavného materiálu Ͳ aby sa
zabránilo oxidácii, musí byƛ odtavujúci sa
koniec prídavného materiálu vždy pod
ochranouplynuprúdiacehozhubice.
Typ a priemer wolfrámových elektród Ͳ je
potrebné vybraƛ podűa veűkosti prúdu,
polarity, druhu základného materiálu azloͲ
ženiaochrannéhoplynu.
Brúsenie volfrámových elektród Ͳ zaostreͲ
nie špiēky elektródy by malo byƛ vpozdŰžͲ
nomsmere.ímjedrsnosƛpovrchušpiēky
menšia,týmkűudnejšiehoríel.oblúkatým
väēšiajetrvanlivosƛelektródy.
Množstvo ochranného plynu Ͳ je potrebné
prispôsobiƛ podűa polohy zvárania, popr.
veűkostiplynovejhubice.PoskonēenízváraͲ
nia musí prúdiƛ ochranný plyn dostatoēne
dlho z dôvodu ochrany materiálu avolfráͲ
movejelektródypredoxidáciou.
Ͳ20Ͳ
Prívodnýsieƛovýkábel,predlžovacíkábelazváͲ
raciekáblesúpovažovanézanajēastejšiepríēiny
problémov. Vprípade náznaku problémov posͲ
tupujtenasledovne:
1. skontrolujte hodnotu dodávaného sieƛovéͲ
honapätia
2. skontrolujte, ēi je prívodný kábel dokonale
pripojenýkzástrēkeahlavnémuvypínaēu
3. skontrolujte, ēi sú poistky alebo istiē
vporiadku
4. akpoužívatepredlžovacíkábel,skontrolujte
jehodŰžku,prierezapripojenie
5. skontrolujte, ēi nasledujúce ēasti nie sú
vädne:
x hlavnývypínaērozvodnejsiete
x napájaciasieƛovázástrēka
x hlavnývypínaēzdroja
x POZNÁMKA: Aj keě máte požadované techͲ
nické zruēnosti nevyhnutné na opravu zdroja,
odporúēame Vám v prípade poruchy kontakͲ
tovaƛ vyškolený personál a naše servisné Ͳ
technickéoddelenie.
UpozornenienamožnéprobléͲ
myaichodstránenie
náhradných dielov môže spôsobiƛ rozdielnosti
vovýkonealeboredukovaƛpredpokladanúúroͲ
veŸbezpeēnosti.VýrobcaodmietaprevziaƛzodͲ
povednosƛ za použitie neoriginálnych náhradͲ
nýchdielov.
ZDROJZVÁRACIEHOPRÚDU
Keěže sú tieto zariadenia úplne statické, dodrͲ
žujtenasledujúcipostup:
x
Pravidelne odstraŸujte nahromadenú špiͲ
nu a prach z vnútornej ēasti zdroja spouͲ
žitím stlaēeného vzduchu. Nesmerujte
vzduchovú trysku priamo na elektrické
komponenty, aby ste zabránili ich poškoͲ
deniu.
Vykonávajte pravidelné preventívne prehͲ
x
liadky,abystezistiliopotrebovanosƛzváͲ
racích káblov alebo uvoűnených spojov,
ktorésúpríēinouprehrievaniaamožného
poškodeniazdroja.
x
U zváracích zdrojov je potrebné robiƛ
periodickú revíznu prehliadku povereným
pracovníkom.
UWAGA: Podczas uǏywania tej maszyny na
wyǏsze prČdy spawalne, moǏe odbiór maszyny
zsieci przekraczađ wartoƑđ 16 A. W takim razie
powinno siħ wymieniđ wtyczkħ przewodowČ za
wtyczkħ przemysųowČ, która odpowiada
zabezpieczeniu20A!Temuzabezpieczeniumusi
jednoczeƑnie odpowiadađ wykonanie i zabezͲ
pieczenierozprowadzeniaelektrycznego.
DalszymisposobamiprzyųČczeniasČwykonanie
staųegoprz;yųČczeniadosamodzielnegoprzewoͲ
du (taki przewód musí byđ zabezpieczony
bezpiecznikiem wielokrotnym lub bezͲ
piecznikiem maks. 25 A) lub przyųČczenie
maszynydosiecitrójfazowej3x400/230VTNͲCͲ
S (TNͲS). W przypadku przyųČczenia do sieci
trójfazowej powinno siħ uǏyđ piħciokoųkowej
wtyczki 32 A. Przewód fazowy Ͳ czarny
(brunatny) przyųČczyđ we wtyczce do jednego
zzacisków oznaczonych (L1, L2 lub L3). Zerowy
przewodnik Ͳ niebieski, przyųČczyđ we wtyczce
do zacisku oznaczonego (N) i zielonoǏóųty
przewód ochronny przyųČczyđ do zacisku
oznaczonego (Pe). W ten sposób poprawiony
kabel wstħpny maszyny moǏna przyųČczyđ do
wtyczki trójfazowej, która musí byđ zabezpiecͲ
zona bezpiecznikiem wielokrotnym lub bezͲ
piecznikiemmaks.25A.
Uwaga!NieƑmiedojƑđdoprzyųČczaniamaszyny
do napiħcia zjednoczeniowego tzn. napiħcia
pomiħdzydwomafazami!WtakimraziezagraǏa
uszkodzeniemaszyny.
UWAGA: Jakiekolwiek przedųuǏacz kabla przeͲ
wodowego musi mieđ odpowiedni przekrój
przewoduizasadniczoniemoǏebyđzmniejszČ
ƑrednicČ, aniǏeli oryginalny przewód dosͲ
tarczonywrazzurzČdzeniem.
Wtabeli3sČpodaneprzekrojeprzedųuǏaczy.
Tabela2pokazujezalecanewartoƑcizabezpiecͲ
zeniadopųywuwejƑciowegoprzymax.nominalͲ
nymobciČǏeniumaszyny.
x
przewódgųownyͲNͲjasnoniebieski
x
przewóduziemieniaͲPEͲzielonoǏóųty
PodųČczyđ znormalizowanČ wtyczkħ (2p+e)
o odpowiedniej wartoƑci obciČǏeniowej do
kabla przewodowego. Gniazdko elektryczne
powinno byđ zabezpieczone bezpiecznikami
lubautomatycznymwyųČcznikiemzabezpieczaͲ
jČcym. Obwód uziemiajČcy Ǎródųo musi byđ
poųČczony z przewodem uziemiajČcym (przeͲ
wódǏóųtozielony).
Ͳ57Ͳ
przekrój
2,5mm
OBRAZEK1A
Pozycja1 WyųČcznik gųówny. W pozycji „0“
spawarkajestwyųČczona.
Pozycja2 ZasilajČcykabelprzewodowy.
Pozycja3 Tabliczkaznamionowa.
OBRAZEK1B
Pozycja4 PotencjometrdoustawieniaprČdu
spawalniczego.
Pozycja5 Zielonalamkakontrolna.JeƑlilamka
koloruzielonegoƑwieciͲoznaczato
Ǐe maszyna jest wųČczona i gotowa
dopracy.
Pozycja6 Lampka kontrolna termostatu ma
kolor Ǐóųty. JeƑli jest zapalona
oznacza to Ǐe system kontrolujČcy
temperaturħ maszyny wykryų przeͲ
grzanie i uniemoǏliwi dalszČ prace
spawarki. PoniewaǏ limit zostaų.
NaleǏy odczekađ kilka minut zanim
ponownie rozpoczniemy pracħ
zspawarkČ. UrzČdzenie automaͲ
tycznie wyųČczy lamkħ kontrolnČ
jeƑli maszyna bħdzie gotowa do
pracy.
Pozycja7 RzeųČcznikmetodyMMA/TIG.
Pozycja8 SzybkozųČczkabiegundodatni.
Pozycja9 SzybkozųČczkabiegunujemny.
Sterowniki
Tabolka3
kabelprzedųuǏajČce
1Ͳ20m
Takie poprawki moǏe wykonywađ tylko osoba
upowaǏniona,zkwalifikacjČelektrotechnicznČ.
Tabolka2
145
165
190
IMax*40%/45% 140A* 160A 180A
Zainstalowanamoc 4,5kVA 5kVA 8,1kVA
Zabezpieczenie
16A
16A
20A
dopųywu
KabelzasilajČcyͲ
3x2,5 3x2,5 3x2,5
przekrój
mm
mm
mm
16
25
KabelnaziemnyͲ
16
2
2
2
mm mm przekrój
mm ZuǏyte urzČdzenie nie wolno wrzucađ do
normalnego odpadu i naleǏy stosowađ siħ
doww.sposobupostħpowania.
MANIPULACJAIPRZECHOWANIE
GAZÓWSPR%‚ONYCH
x
ZawszenaleǏyunikađkontakͲ
tu przewodów przenoszČͲ
cychprČdspawalniczyzbutlamizesprħǏoͲ
nymgazemiichukųadamizbiornikowymi.
x
JeǏeli nie bħdziemy uǏywađ butli z gazem
sprħǏonym, to zawsze naleǏy zakrħcađ
zawory.
x
JeǏelizaworynabutligazuwewnħtrznego
sČ uǏywane, powinny byđ zupeųnie
otwarte.
x
W trakcie poruszania butli z gazem
sprħǏonym musimy zachowađ podwyǏszoͲ
nČ ostroǏnoƑđ ze wzglħdu na unikniħcie
uszkodzenialubobraǏeŷ.
x
Butle nie wolno próbowađ napeųniađ gaͲ
zem sprħǏonym, zawsze naleǏy stosowađ
odpowiednie regulatory i redukcje ciƑnieͲ
niowe.
x
W razie potrzeby uzyskania kolejnych
informacji, proszħ skorzystađ z instrukcji
bezpieczeŷstwa dotyczČcych uǏywania
gazówsprħǏonychwmyƑlnormSN0783
05iSN078509.
UMIESZCZENIEMASZYNY
Przywyborzemiejscadoumieszczeniamaszyny
naleǏyuwaǏađ,abyniemogųodojƑđdownikniħͲ
cia zabrudzeŷ przewodzČcych do maszyny (np.
odpryskujČcekawaųkisnarzħdziaszlifujČcego).
OSTRZE‚ENIE!
W przypadku uǏywania spawarki zasilanej
zapasowym Ǎródųem zasilania, przenoƑnym
Ǎródųem prČdu elektrycznego (generator),
koniecznie naleǏy uǏyđ zapasowe Ǎródųo
o wystarczajČcej mocy i jakoƑciowČ regulacjČ.
Moc Ǎródųa musi odpowiadađ minimalnej
wartoƑci poboru mocy podanej na tabliczce
maszyny w stosunku do maksymalnego
obciČǏenia. W razie niedotrzymania tej zasady
grozi to, Ǐe maszyna nie bħdzie wykonywađ
jakoƑciowych spoin bČdǍ w ogóle nie bħdzie
spawađ na podanym maksymalnym prČdzie
spawalniczym,ewentualniemoǏedojƑđrównieǏ
do uszkodzenia maszyny z powodu duǏych
wahaŷnapiħciazasilajČcego.
x
Ͳ56Ͳ
Przed podųČczeniem spawarki do sieci zasiͲ
lajČcejnaleǏyupewniđsiħ,ǏewartoƑđnapiħcia
i czħstotliwoƑđ zasilania w sieci odpowiada
napiħciupodanemunatabliczceurzČdzeniaiǏe
wyųČcznikgųównyjestwpozycji„0“.
W celu podųČczenia do sieci elektrycznej proszħ
uǏyđ wyųČcznie oryginalnČ wtyczkħ maszyn.
Sposóbwymianywtyczki:
DopodųČczeniaurzČdzeniadosiecielektrycznej
potrzebnesČ3przewodyprzewodzČce:
x
przewódfazowyͲLͲczarny,brČzowy
PodųČczeniedosiecizasilajČcej
Miejsce do instalacji maszyny powinno byđ
starannie przemyƑlane, aby zapewniđ bezͲ
piecznČ i pod kaǏdym wzglħdem odpowiedniČ
eksploatacjħ. UǏytkownik jest odpowiedzialny
za instalacjħ i uǏywanie systemu zgodnie
z
instrukcjami
producenta
podanymi
w niniejszej Instrukcji Obsųugi. Producent nie
ponosi odpowiedzialnoƑci za szkody powstaųe
na skutek nieodpowiedniego uǏywania
maszyny.MaszynynaleǏybezwzglħdniechroniđ
przed wilgociČ i deszczem, uszkodzeniami
mechanicznymi, przeciČgiem i ewentualnČ
wentylacjČ sČsiednich maszyn, nadmiernym
przeciČǏaniem i obchodzeniem siħ w sposób
bardzo trywialny. Przed zainstalowaniem
systemuuǏytkownikwinienprzemyƑleđmoǏliwe
problemyelektromagnetycznewmiejscupracy,
szczególnie zalecamy Paŷstwu, aby unikađ
zainstalowania
zestawu
spawalniczego
wpobliǏu:
x
przewodów sygnalizacyjnych, kontrolnych
itelefonicznych
x
przekaǍników i odbiorników radiowych
itelewizyjnych
x
komputerów, urzČdzeŷ kontrolnych
ipomiarowych
x
urzČdzeŷbezpieczeŷstwaiochronnych.
Osoby z kardiostymulatorami, aparatami dla
niesųyszČcych lub podobnymi urzČdzeniami
muszČ skonsultowađ siħ ze swym lekarzem
w sprawie zbliǏania siħ do tych urzČdzeŷ. Przy
instalacji urzČdzenia Ƒrodowisko robocze musi
byđ zgodne ze stopniem ochrony IP 23 S. te
maszyny sČ schųadzane za poƑrednictwem
wymuszonejcyrkulacjipowietrzaidlategomuszČ
byđ umieszczone w takim miejscu, gdzie poͲ
wietrzemoǏeųatwocyrkulowađprzeznie.
Instalacja
4.
3.
2.
1.
Záruēnádobajevýrobcomstanovinana24
mesiacov od predaja stroja kupujúcemu.
Lehota záruky zaēína bežaƛ dŸom predania
strojakupujúcemu,prípadnedŸommožnej
dodávky.Záruēnálehotanazváraciehoráky
je 6 mesiacov. Do záruēnej doby sa nepoͲ
ēíta doba od uplatnenia oprávnenej reklaͲ
mácieaždodoby,kedyjestrojopravený.
Obsahomzárukyjezodpovednosƛzato,že
dodanýstrojmávdobedodaniaapodobu
záruky bude maƛ vlastnosti stanovené
záväznýmitechnickýmipodmienkamianorͲ
mami.
Odpovednosƛ za vady, ktoré sa na stroji
vyskytnú po jeho predaji vzáruēnej lehote,
spoēívavpovinnostibezplatnéhoodstráneͲ
nia vady výrobcom stroja, alebo servisnej
organizáciepoverenouvýrobcomstroja.
Podmienkou platnosti záruky je, aby bol
zvárací stroj používaný spôsobom a kúēeͲ
lom,prektorýjeurēený.AkovadysaneuzͲ
návajúpoškodeniaamimoriadnéopotrebeͲ
nia,ktorévzniklinedostatoēnouopaterouēi
zanedbanímizdanlivejbezvýznamnejvady.
Poskytnutiezáruky
PrebezproblémovéobjednanienáhradnýchdieͲ
lovuvádzajte:
1. objednávacieēíslodielu
2. názovdielu
3. typzdroja
4. napájacie napätie a kmitoēet uvedený na
výrobnomštítku
5. výrobnéēíslozdroja
PRÍKLAD: 1 kus obj. ēíslo 30451 ventilátor
MEZAXIAL pre zvárací zdroj 145, 1x230V 50/60
Hz,výrobnéēíslo...
Objednanienáhradnýchdielov
Postupujtenasledovne:
x Pred odmontovaním boēných krytú vždy
odpojteprívodníkábelzsitovézásuvky!
x Uvoűnite 2 skrutky na hornej strane krytu
adajteichdole.
x Pri zostavení zdroja postupujte opaēným
spôsobom.
Postup pri demontáži amonͲ
tážizdroja
Ͳ21Ͳ
ZÁRUNÝSERVIS
1. Záruēnýservismôžeprevádzaƛlenservisný
technikpreškolenýapoverenývýrobcom.
2. Pred vykonaním záruēnej opravy je nutné
previesƛ kontrolu údajov o stroji: dátum
predaja,výrobnéēíslo,typstroja.Vprípade
žeúdajeniesúvsúladespodmienkamipre
uznanie záruēnej opravy, napr. prešlá
záruēnádoba,nesprávnepoužívanievýrobͲ
ku vrozpore snávodom kpoužitiu atě.,
nejedná sa o záruēnú opravu. Vtomto príͲ
padevšetkynákladyspojenésopravouhraͲ
dízákazník.
3. Nedielnou súēasƛou podkladu pre uznanie
záruky je riadne vyplnený záruēný list
areklamaēnýprotokol.
Vprípade opakovania rovnakej závady na jedͲ
nom stroji a rovnakom diele je nutná konzulͲ
táciasoservisnýmtechnikomvýrobcu.
7.
6.
5.
Zavaduniejemožnenapríkladuznaƛ:
x Poškodenie transformátoru alebo usͲ
merŸovaēa vplyvom nedostatoēnej
údržbyzváraciehohorákuanásledného
skratumedzihubicouaprievlakom.
x Poškodenie elektromagnetického venͲ
tilu neēistotami vplyvom nepoužívania
plynovéhofiltru.
x Mechanické poškodenie zváracieho hoͲ
rákuvplyvomhrubéhozachádzaniaatd.
ZárukasaěalejnevzƛahujenapoškodeͲ
nievplyvomnesplneniapovinnostímaͲ
jiteűa,jehoneskúsenosti,alebozníženýͲ
mischopnosƛami,nedodržanímpredpiͲ
su uvedeného vnávode pre obsluhu
aúdržbu,užívanímstrojakúēelom,pre
ktoréniejeurēený,preƛažovanímstroͲ
ja,hociiprechodným.
Pri údržbe a opravách stroja musí byƛ
výhradne používaný originálny diel od
výrobcu.
Vzáruēnej dobe nie sú dovolené akékoűvek
úpravy alebo zmeny na stroji, ktoré môžu
maƛ vplyvnafunkēnosƛjednotlivýchsúēastí
stroja. Vopaēnom prípade nebude záruka
uznaná.
Nároky zo záruky musia byƛ uplatnené
ihneěpozistenívýrobnejvadyalebomateͲ
riálovejvadyatouvýrobcualebopredajcu.
Ak sa pri záruēnej oprave vymení vadný
diel, prechádza vlastníctvo vadného dielu
navýrobcu.
Testingcertificate..................... 74
Electricaldiagram..................... 73
Ratingplatesymbols................... 72
Listofspareparts..................... 65
Keytographicsymbols................. 64
Orderingspareparts................... 31
Procedureforwelderassemblyand
disassembly.......................... 31
Thepointingoutofanydifficultiesandtheir
elimination........................... 31
Maintenance......................... 30
Priortowelding....................... 30
Adjustmentofweldingstandards........ 28
Connectionoftheweldingcables........ 27
Controlapparatus..................... 26
Connectiontotheelectricalsupply....... 26
Installation........................... 25
Safetystandards...................... 23
Usagelimits.......................... 23
Technicaldata........................ 23
Description........................... 22
Introduction.......................... 22
Contents
English
Ͳ22Ͳ
145, 165 and 190 are the welding machines
based on the inverter technology. Advanced
materials and components have been used to
designandproduceit.
Machines are designed mainly for production,
maintenance, for assemblies or for utility
rooms.
WeldingmachineconfirmtoallEuropeanUnion
and Czech Republic standards and directives in
force.
Description
Thankyouforpurchasingoneforourproducts.
Before using the equipment
youshouldcarefullyreadthe
instructions included in this
manual.
In order to get the best performance from the
systemandensurethatitspartslastaslongas
possible, you must strictly follow the usage
instructions and the maintenance regulations
included in this manual. In the interest of
customers, you are recommended to have
maintenance and, where necessary, repairs
carried out by the workshops of our service
organization, since they have suitable
equipment and specially trained personnel
available. All our machinery and systems are
subject to continual development. We must
therefore reserve the right to modify their
constructionandproperties.
Introduction
Nie patrzeđ na ųuk spawalniczy bez
odpowiedniej maski ochronnej lub
przyųbicy.
x
SpawađmoǏnadopierowtedy,gdyupewͲ
nimy siħ, Ǐe wszystkie osoby w bliskim
otoczeniusČodpowiedniochronione.
x
UszkodzonČ ciemnČ szybkħ ochronnČ
naleǏynatychmiastwymieniđzanowČ.
x
NaleǏy zwracađ szczególnČ uwagħ na to,
aby oczy osób znajdujČcych siħ w pobliǏu
nie zostaųy uszkodzone przez promienioͲ
wanie ultrafioletowe wytwarzane ųukiem
spawalniczym.
x
Zawsze naleǏy uǏywađ ubranie ochronne,
odpowiedni obuwie robocze, okulary,
którenierozpryskujČsiħorazrħkawice.
x
ProszħuǏywađochronnikisųuchu,nauszniͲ
ki,stopery,wkųadkiochronne,zatyczki.
x
NaleǏy uǏywađ skórzane rħkawice w celu
unikniħcia oparzeŷ i otarđ w trakcie
manipulacjizmateriaųem.
_RODKI ZAPOBIEGAWCZE PO‚AͲ
RUIEKSPLOZJI
x
Z Ƒrodowiska roboczego
naleǏy usunČđ wszystkie
materiaųypalne.
x
Nie wolno spawađ w pobliǏu materiaųów
lub substancji palnych bČdǍ w Ƒrodowisku
zgazamiwybuchowymi.
x
Nie wolno nosiđ ubranie impregnowane
olejem i Ƒrodkiem smarnym, poniewaǏ
iskrymogųybyspowodowađpoǏar.
x
Nie wolno spawađ materiaųy zawierajČce
substancje palne lub materiaųy, które
podczas nagrzania wytwarzajČ pary
toksycznebČdǍpalne.
x
NajpierwnaleǏysprawdziđ,jakiesubstancje
zawieramateriaųspawanyadopieropotem
spawađ.NawetƑladoweiloƑcigazupalnego
lubcieczymogČwywoųađeksplozjħ.
x
Nigdy nie wolno uǏywađ tlenu do
wydmuchiwaniakontenerów.
x
NaleǏy unikađ spawania w pomieszcͲ
zeniach i rozlegųych komorach, gdzie
istniejeprawdopodobieŷstwowystČpienia
gazu ziemnego lub innych gazów wybuͲ
chowych.
x
W pobliǏu miejsca pracy naleǏy mieđ
gaƑnicħ.
x
Ͳ55Ͳ
Nigdy nie uǏywađ tlenu w palniku
spawalniczym, ale zawsze wyųČcznie gazy
biernechemicznieorazichmieszanki.
NIEBEZPIECZEFSTWO ZWIZANE
Z POLEM ELEKTROMAGNEͲ
TYCZNYM
x
Pole elektromagnetyczne
wytwarzane przez maszynħ
podczasspawaniamoǏebyđniebezpieczne
dlaosóbzkardiostymulatorami,aparatami
dla niesųyszČcych lub podobnymi urzČdzeͲ
niami. Te osoby muszČ skonsultowađ siħ
zlekarzemwsprawiezbliǏaniasiħdotych
maszyn.
x
JeǏeli maszyna pracuje nie wolno do niej
zbliǏađ zegarków, noƑniki danych magneͲ
tycznych, zegary itp. W wyniku dziaųania
pola magnetycznego mogųoby dojƑđ do
uszkodzeniatychurzČdzeŷ.
x
Spawarki sČ zgodne z wymaganiami
ochronnymi okreƑlonymi w dyrektywie
KompatybilnoƑci
Elektromagnetycznej
(EMC).MianowiciesČzgodnezprzepisami
technicznymi normy SN EN 50199
i zakųada siħ ich zastosowanie we
wszystkich dziedzinach przemysųowych,
aleniedouǏyciadomowego!Wprzypadku
uǏycia w innych pomieszczeniach aniǏeli
przemysųowych,mogČzaistnieđniezbħdne
szczególne Ƒrodki bezpieczeŷstwa (patrz
SNEN50199, 1995art.9).JeǏelidojdzie
doawariielektromagnetycznych,uǏytkowͲ
nikwinienrozwiČzađzaistniaųČsytuacjħ.
SUROWCEIODPAD
x
OmawianemaszynsČwykoͲ
nanezmateriaųów,którenie
zawierajČ substancje tokͲ
sycznelubtrujČcedlauǏytkownika.
x
W trakcie fazy utylizacyjnej urzČdzenie
jest rozkrħcone, jego poszczególne czħƑci
sČekologicznieutylizowanelubwykorzysͲ
tanedokolejnejprzeróbki.
UTYLIZACJA ZU‚YTEGO URZDZEͲ
NIA
x
W celu zlikwidowania masͲ
zyny wyjħtej zeksploatacji
proszħ skorzystađ z punktów zbiorczych
przeznaczonych do odbioru zuǏytych
urzČdzeŷelektrycznych.
x
nia. JeǏeli nie dojdzie do zupeųnego ostygniħcia
maszyny,wewnČtrzmaszynydochodzidoduǏeͲ
gowzrostutemperatury,któramoǏespowodoͲ
wađuszkodzeniaaktywnychelementów.
BEZPIECZEFSTWOPRACYPODCZASSPAWANIA
METALIZAWIERAJCYCHOBÓW,KADM,CYN%,
RT%IBERYL
Proszħ zastosowađ szczególne Ƒrodki bezpiecͲ
zeŷstwawprzypadkuspawaniametalizawieraͲ
jČcychnastħpujČcemetale:
x Przy zbiornikach na gaz, oleje, paliwa itd.
(równieǏ pustych) nie wykonywađ prace
spawalnicze, poniewaǏ grozi niebezpiecͲ
zeŷstwo wybuchu. Spawanie moǏna wykoͲ
nywađtylkoiwyųČczniewedųugspecjalnych
przepisów!!!
x W pomieszczeniach, gdzie wystħpuje
niebezpieczeŷstwo wybuchu obowiČzujČ
specjalneprzepisy.
x Przed kaǏdČ ingerencjČ do czħƑci
elektrycznej, zdjħciem obudowy lub
czyszczeniem odųČczyđ urzČdzenie od
zasilaniasieciowego.
ZAPOBIEGANIE PORA‚ENIA PRͲ
DEMELEKTRYCZNYM
x
Nie wolno wykonywađ napͲ
raw,gdymaszynapracujelub
jestpodųČczonadosiecielektrycznej.
x
PrzedjakČkolwiekkonserwacjČlubremonͲ
tem,maszynħodųČczyđzsiecielektrycznej.
x
Upewniđsiħ,czymaszynajestprawidųowo
uziemiona.
x
Spawarki muszČ byđ obsųugiwane przez
osobyoodpowiednichkwalifikacjach.
x
Wszystkie poųČczenia muszČ byđ zgodne
z aktualnymi obowiČzujČcymi regulacjami
i normami SN 332000Ͳ5Ͳ54, SN EN
60974Ͳ1 oraz ustawami zabraniajČcymi
obraǏeniom.
x
Niewolnospawađwwilgoci,wƑrodowisku
wilgotnymlubwczasiedeszczu.
x
Nie wolno spawađ, jeǏeli przewody spaͲ
walniczesČzuǏytelubuszkodzone.Zawsze
naleǏy sprawdzađ palnik spawarki i przeͲ
wody zasilajČce i upewniđ siħ, Ǐe ich
izolacja nie jest uszkodzona oraz Ǐe przeͲ
wodyniesČpoluzowanewpoųČczeniach.
x
Nie wolno spawađ palnikiem spawalnicͲ
zym i przewodami zasilajČcymi, które nie
majČodpowiedniprzekrój.
Ͳ54Ͳ
Zaprzestađ spawanie, gdy palnik lub
przewody zasilajČce sČ przegrzane w celu
unikniħciaszybkiegozuǏyciaizolacji.
x
Nigdy nie wolno dotykađ naųadowanych
czħƑci ukųadu elektrycznego. Po uǏyciu
palnik spawalniczy ostroǏnie odųČczyđ od
maszyny i zabroniđ kontaktu z czħƑciami
uziemionymi. CZYNNIKI SZKODZCE I GAZY
POWSTAJCEW TRAKCIESPAWAͲ
NIA
NaleǏy zapewniđ czystČ poͲ
x
wierzchniČ roboczČ i wentylacjħ wszystͲ
kichgazówpowstajČcychwtrakciespawaͲ
nia, szczególnie w pomieszczeniach zamͲ
kniħtych.
x
Zestaw spawalniczy umieƑciđ w dobrze
wentylowanympomieszczeniu.
x
UsunČđ lakier, zabrudzenia i tųuste plamy,
które pokrywajČ czħƑci przeznaczone do
spawania tak, aby uniknČđ ulatnianiu
gazówtoksycznych.
x
Pomieszczenia robocze zawsze dobrze
wentylowađ. Nie wolno spawađ w miejsͲ
cach,gdzieistniejepodejrzenieunikugazu
ziemnegolubinnychgazówwybuchowych
lubwpobliǏusilnikówspalinowych.
x
Spawarkħ nie wolno przybliǏađ do kadzi
(wanien) przeznaczonych do czyszczenia
i odtųuszczania, gdzie sČ stosowane
substancje palne oraz wystħpujČ pary
trichloroetylenu lub innego chloru
zawierajČcego wħglowodory, stosowane
jakorozpuszczalniki,poniewaǏųukspawalͲ
niczy i wytwarzane promieniowanie ultraͲ
fioletowereagujeztymiparamiiprodukuͲ
jebardzotoksycznegazy. OCHRONA PRZED NAPROMIENIOͲ
WANIEM, PARZENIAMI I HABAͲ
SEM
x
Zabrania
siħ
spawania
z pħkniħtČ lub dziurawČ (uszkodzonČ)
szybkČochronnČ.
x
PrzeǍroczystČczystČszybkħumieƑciđprzed
ciemnČ szybkČ ochronnČ w celu jego
ochrony.
x
Oczy chroniđ specjalnČ przyųbicČ
spawalniczČzaopatrzonČwciemnČszybkħ
ochronnČ(stopieŷochronyDIN9Ͳ14).
x
mm
kg
V
A
V
A
A
A
A
Welding machines must be used
for welding and not for other
improper uses. Never use the
welding machines with its removed covers. By
removing the covers the cooling efficiency is
reduced and the machine can be damaged. In
this case the supplier does not take his
responsibility for the damage incurred and for
this reason you cannot stake a claim for
a guarantee repair. Their use is permitted only
by trained and experienced persons. The
operator must observe ISO/IEC 60974Ͳ1,
Safetystandards
Ͳ23Ͳ
145
1x230
10Ͳ140
88
140*
120
95
16
IP23S
330x143x245
5,6
(EN60974Ͳ1)
Theuseofawelderistypicallydiscontinuous,in
that it is made up of effective work periods
(welding) and rest periods (for the positioning
of parts, the replacement of wire and under
flushing operations etc. This welder is dimenͲ
sionedtosupplya140,160and180Anominal
currentincompletesafetyforaperiodofwork
40% (or 45%) of the total usage time. The
regulations in force establish the total usage
time to be 10 minutes. The 30% work cycle is
considered to be 3 minute of the tenͲminute
periodoftime.Ifthepermittedworkcycletimeis
exceeded, an overheat cutͲoff occurs to protect
the components around the welder from
dangerous overheating. Intervention of the overͲ
heatcutͲofisindicatedbythelightingupofyellow
thermostatsignallight. Afterseveral minutesthe
overheat cutͲoff rearms automatically (and the
yellowsignallightturnsitselfoff)andthewelderis
ready for use again. Welding machines are
constructed in compliance with the IP 23 S
protectionlevel.
Usagelimits
Table1
Technicaldata
Supplyvoltage50Hz
Adjustmentfield
Secondaryvoltage
Usablecurrent40*/45%
Usablecurrent60%
Usablecurrent100%
Nominalcurrent
Protectionclass
Diametters
Weight
190
1x230
10Ͳ180
88
180
150
110
20
IP23S
350x143x245
6,2
KEEPGENERALFIREͲFIGHTINGREGULATIONS!
Keep general fireͲfighting regulations while
respectinglocalspecificconditionsatthesame
time.
Welding is always specified as an activity with
the risk of a fire. Welding in places with
flammable or explosive materials is strictly
forbidden.
There must always be fire extinguishers in the
welding place. Attention! Sparks can cause an
ignitionmanyhoursaftertheweldinghasbeen
finished,especiallyinunapproachableplaces.
Afterweldinghasbeenfinished,letthemachine
cool down for at least ten minutes. If the
machine has not been cooled down, there is
a high increase of temperature inside, which
candamagepowerelements.
DANGERS WHILE WELDING AND SAFETY
INSTRUCTIONSFORMACHINEOPERATORSARE
STATED:
SN 05 06 01/1993 Safety regulations for arc
welding of metals. SN 05 06 30/1993 Safety
rules for welding and plasma cutting. The
welding machine must be checked through in
regular inspections according to SN 33
1500/1990. Instructions for this checkͲup, see
§3PublicnoticeÚPBnumber48/1982Digest,
SN331500:1990andSN050630:1993Clause
7.3.
ISO/IEC 050601, 1993, ISO/IEC 050630, 1993
safety standards in order to guarantee his
safetyandthatofthirdparties.
165
1x230
10Ͳ160
88
160
120
95
16
IP23S
330x143x245
5,7
SAFETY REGARDING WELDING
FUMESANDGAS
x Carry out purification of the
work area, from gas and
fumes emitted during the welding,
especiallywhenweldingiscarriedoutinan
enclosedspace.
x Place the welding system in a wellͲaired
place.
x Remove any traces of varnish that cover
the parts to be welded, in order to avoid
toxic gases being released. Always air the
workarea.
SECURITY OF WORK WHILE WELDING OF
METALS CONTAINING LEAD, CADMIUM, ZINK,
MERCURYANDGLUCINUM
Make specific precautions if you weld metals
containingthesemetals:
x Donotcarryoutweldingprocessesongas,
oil, fuel etc. tanks (even empty ones)
because there is the risk of an explosion.
Weldingcanbecarriedoutonlyaccording
tospecificregulations!!!
x Inspaceswiththeriskofanexplosionthere
arespecificregulationsvalid.
ELECTRICALSHOCKPREVENTION
x Do not carry out repairs with
thegeneratorlive.
x Before carrying out any
maintenanceorrepairactivities,disconnect
themachinefromthemains.
x Ensurethatthewelderissuitablyearths.
x The welding equipment must be installed
andrunbyqualifiedpersonnel.
x All connections must comply with the
regulations in force (CSN EN 60974Ͳ1) and
withtheaccidentpreventionlaws.
x Do not weld with worn or loose wires.
Inspect all cables frequently and ensure
that there are no insulation defects,
uncoveredwiresorlooseconnections.
x Do not weld with cables of insufficient
diameter and stop soldering if the cables
overheat,soastoavoidrapiddeterioration
oftheinsulation.
x
Never directly touch live parts. After use,
carefully replace the torch or the electrode
holding grippers, avoiding contact with the
partsconnectedtoearth.
Ͳ24Ͳ
Do not weld in places where gas leaks are
suspected or close to internal combustion
engines.
Keep the welding equipment away from
baths for the removal of grease where
vapors of trichloroethylene or other
chlorine containing hydrocarbons are used
as solvents, as the welding arc and the
ultraviolet radiation produced by it react
with such vapors to form phosgene,
ahighlytoxicgas.
PROTECTION FROM RADTION,
BURNSANDNOISE
x Never use broken or defective
protectionmasks.
x Do not look at the welding arc without
asuitableprotectiveshieldorhelmet
x Protect your eyes with a special screen
fitted with adiactinic glass (protection
grade9Ͳ14EN169).
x Immediately replace unsuitable adiactinic
glass.
x Place transparent glass in front of the
adiactinicglasstoprotectit.
x Donottriggerofftheweldingarcbeforeyou
aresurethatallnearbypeopleareequipped
withsuitableprotection.
x Pay attention that the eyes of nearby
personsarenotdamagedbytheultraviolet
raysproducedbytheweldingarc
x Always use protective overalls, splinterͲ
proofglassesandgloves.
x Wearprotectiveearphonesorearplugs.
x Wearleatherglovesinordertoavoidburns
and abrasions while manipulating the
pieces.
AVOIDANCE OF FLAMES AND
EXPLOSIONS
x Remove all combustibles
fromtheworkplace.
x Donotweldclosetoinflammablematerials
or liquids, or in environments saturated
withexplosivegasses.
x Do not wear clothing impregnated with oil
andgrease,assparkscantriggerofffame’s.
x Do not weld on recipients that have
contained inflammable substances, or on
materials that can generate toxic and
inflammablevaporswhenheated.
x
x
Tabelka1
mm
kg
V
A
V
A
A
A
Spawarki inwertorowe muszČ byđ uǏywane
wyųČczniedospawaniaͲinnezastosowaniejest
zabronione. Spawarkħ nigdy nie wolno uǏywađ
bez osųon ochronnych (zdjħta obudowa). UsuͲ
wajČcobudowħobniǏamyskutecznoƑđchųodzeͲ
nia i moǏe dojƑđ do uszkodzenia maszyny. W
takim przypadku dostawca nie przyjmuje
odpowiedzialnoƑci za powstaųČ szkodħ i powoͲ
dujetoutratħprawadonaprawygwarancyjnej.
Instrukcjebezpieczeŷstwa
(SNEN60974Ͳ1)
UǏycie Ǎródųa prČdu spawalniczego standardoͲ
wo jest przerywane, kiedy to wykorzystujemy
najbardziej efektywny czas pracy do spawania
i czas bezruchu do umieszczenia czħƑci spawaͲ
nych, wykonania czynnoƑci przygotowawczych
itp. Omawiane inwertory zostaųy w peųni
bezpiecznieskonstruowanedomaks.obciČǏenia
140 A, 160 A i 180 A znamionowej wartoƑci
prČdu w cyklu roboczym 40 % ew. 45 %
zųČcznego czasu pracy. Dyrektywy podajČ cykl
pracy bazujČcy na procentowym podziale 10
minut. Np. 30% cykl roboczy oznacza, Ǐe po 3
minutachjestwymagana10minutowaprzerwa
w pracy. JeǏeli dopuszczalny cykl roboczy
zostanie przekroczony, termostat Ͳ chroniČc
czħƑci spawarki Ͳ przerwie cykl roboczy w
wyniku niebezpiecznego przegrzania. Ta syͲ
tuacjajestwskazywanapoprzezwųČczenieǏóųtej
lampki na frontowym pulpicie sterowniczym
maszynysygnalizujČcejzadziaųaniezabezpieczeͲ
niatermicznego.Pokilkuminutach,gdydojdzie
doponownegoschųodzeniaǍródųaiǏóųtalampͲ
ka sygnalizacyjna wyųČczy siħ, maszyna jest goͲ
towa do ponownego uǏycia. Maszyny sČ konͲ
struowanezgodniezestopniemochronyIP23S.
Ͳ53Ͳ
145
1x230
10Ͳ140
85
140*
120
95
16
IP23S
330x143x245
5,6
Ograniczeniawzastosowaniu
Danetechniczne
NapiħciepoczČtkowe50Hz
ZakresprČduspawalniczego
Napiħciebiegujaųowego
Cyklspawania40*/45%
Cyklspawania60%
Cyklspawania100%
Bezpiecznik
Stopieŷochrony
Wymiaryzewnħtrzne
Masa
190
1x230
10Ͳ180
85
180
150
110
20
IP23S
350x143x245
6,2
Obsųugħ maszyn mogČ wykonywađ wyųČcznie
osoby przeszkolone i posiadajČce odpowiednie
doƑwiadczenie. Operator musi dotrzymywađ
normySNEN60974Ͳ1,SN050601,1993,SN
050630, 1993 oraz wszystkie postanowienia
BHP tak, aby byųo zapewnione jego bezpiecͲ
zeŷstwoorazbezpieczeŷstwoosóbtrzecich.
NIEBEZPIECZEFSTWA PODCZAS SPAWANIA
ORAZ INSTRUKCJE BEZPIECZEFSTWA DLA
OPERATORÓWSPODANEW:
SN 05 06 01/1993 Przepisy bezpieczeŷstwa
ųukowegospawaniametali.SN050630/1993
Przepisy bezpieczeŷstwa dla spawania i ciħcia
plazmowego.
Spawarka musi byđ poddawana okresowym
kontrolom wg SN 33 1500/1990. Instrukcje
dotyczČce rewizji, patrz § 3 obwieszczenia
Czeskiego Urzħdu Bezpieczeŷstwa Pracy nr
48/1982 Dz.U., SN 33 1500:1990 i SN
050630:1993art.7.3.
PROSZ% PRZESTRZEGA I DOTRZYMYWA
OGÓLNEPRZEPISYPRZECIWPO‚AROWE!
Proszħ przestrzegađ i dotrzymywađ ogólne
przepisy przeciwpoǏarowe przy jednoczesnym
respektowaniu lokalnych warunków specyficzͲ
nych.
Spawanie jest zawsze okreƑlane jako czynnoƑđ
z ryzykiem poǏaru. ObowiČzuje rygorystyczny
zakaz spawania w miejscach, gdzie wystħpujČ
materiaųypalnelubwybuchowe.
Sprzħt przeciwpoǏarowy powinien byđ usytuoͲ
wanywpobliǏustanowiskapracy.
UWAGA! Iskry mogČ spowodowađ zapalenie
wiele godzin po zakoŷczeniu spawania, przede
wszystkimwniedostħpnychmiejscach.
Po zakoŷczeniu spawania wymagana jest 10
minutowa przerwa w celu ostygniħcia urzČdzeͲ
165
1x230
10Ͳ160
85
160
120
95
16
IP23S
330x143x245
5,7
DeklaracjaJakoƑciiKompletnoƑci........ 74
Schematelektrotechniczny.............. 73
Symbolegraficznenatabliczceprodukcyjnej 72
ListaczħƑcizamiennych................. 65
Zastosowanesymbolegraficzne.......... 64
Udzieleniegwarancji................... 62
ZamówienieczħƑcizamiennych.......... 62
Metoda demontowania i zamontowania obudów
bocznych............................... 62
OstrzeǏeniadot.moǏliwychproblemów
iichusuwanie......................... 62
Konserwacja.......................... 61
Przedrozpoczħciemspawania........... 61
Ustawienieparametrówspawalniczych... 59
PodųČczenieprzewodówspawalniczych... 58
Sterowniki........................... 57
PodųČczeniedosieci.................... 57
Instalacja............................. 56
Instrukcjebezpieczeŷstwa.............. 53
Ograniczeniawzastosowaniu........... 53
Danetechniczne...................... 53
Opis................................. 52
Wstħp............................... 52
SpistreƑci
Polski
Ͳ52Ͳ
Maszyny 145 Ͳ 190 sČ to profesjonalne inwerͲ
tory spawalnicze przeznaczone do spawania
metodami MMA (elektrodami otulonymi) i TIG
zestartemdotykowym(spawaniewatmosferze
ochronnej nietopliwČ elektrodČ). Czyli sČ to
Ǎródųa prČdu spawalniczego z charakterystykČ
stromČ.InwertorysČrozwiČzanejakoprzenoƑne
ǍródųaprČduspawalniczego.MaszynyposiadajČ
poprħg dla ųatwego manewrowania i prostego
noszenia.
Inwertory spawalnicze sČ skonstruowane ze
zastosowaniem transformatora wysokich czħsͲ
totliwoƑci z rdzeniem ferrytowym, tranzystoͲ
rami i sČ wyposaǏone w funkcje elektroniczne
HOT START (uųatwia zapųon elektrody poprzez
dostarczenie wiħkszego prČdu spawania przy
kaǏdym zajarzeniu ųuku) i ANTI STICK („przeͲ
ciwzwarciowa”Ͳograniczenie prČdu zwarcia
zapobiegajČceprzyklejeniuelektrodyprzyzajarͲ
zeniuųukuirozǏarzeniujejwrazieprzyklejenia).
Maszyny 145 Ͳ 190 sČ przeznaczone przede
wszystkim do produkcji, prac remontowych,
montaǏowychlubdowarsztatudomowego.
Spawarki sČ zgodne z odpowiednimi normami
i rozporzČdzeniami Unii Europejskiej oraz
RepublikiCzeskiej.
Opis
Szanowny Odbiorco. Dziħkujemy za okazane
zaufanieidokonaniezakupunaszegoproduktu.
Przed rozpoczħciem eksploaͲ
tacji proszħ dokųadnie zapoͲ
znađ siħ ze wszystkimi
instrukcjami podanymi w niniejszej Instrukcji
Obsųugi.
NaleǏy rygorystycznie dotrzymywađ instrukcje
dot.stosowaniaikonserwacjininiejszegourzČdͲ
zenia,abyzachowađnajbardziejoptymalnyspoͲ
sób uǏytkowania oraz dųugi okres uǏytkowania.
Zalecamyaby,konserwacjħiewentualnenapraͲ
wy zlecili Paŷstwo naszemu punktu serwisoweͲ
mu, poniewaǏ w punkcie serwisowym jest dosͲ
tħpneodpowiedniewyposaǏenieorazprzeszkoͲ
leni pracownicy. Wszystkie nasze maszyny
iurzČdzeniasČwynikiemdųugofalowegorozwoͲ
ju. Ze wzglħdu na to zastrzegamy sobie prawo
domodyfikacjiichprodukcjiiwyposaǏenia.
Wstħp
Do not weld a recipient without first
determining what it has contained. Even
smalltracesofaninflammablegasorliquid
cancauseanexplosion.
Neveruseoxygentodegasacontainer.
Avoid gasͲbrazing with wide cavities that
havenotbeenproperlydegassed.
Keep a fire extinguisher close to the
workplace.
Neveruseoxygeninaweldingtorch;useonly
inertgasesormixturesofthese.
RISKSDUETOELECTROMAGNETIC
FIELDS
x The magnetic field generated
by the machine can be
dangerous to people fitted with paceͲ
makers,hearingaidsandsimilarequipment.
Suchpeoplemustconsulttheirdoctorbefore
goingnearamachineinoperation.
x Donotgonearamachineinoperationwith
watches, magnetic data supports and
timers etc. These articles may suffer
irreparable damage due to the magnetic
field.
x This welding equipment complies with the
set protection requirements and directives
on electromagnetic compatibility (EMC). In
particular, it complies with the technical
prescriptionsoftheEN50199standardand
is foreseen to be used in all industrial
spacesandnotinspacesfordomesticuse.
If electromagnetic disturbances should
occur, it is the user’s responsibility to
resolve the situation with the technical
assistance of the producer. In some cases
theremedyistoschormarethewelderand
introduces suitable filters into the supply
line.
MATERIALSANDDISPOSAL
x Thesemachinesarebuiltwith
materialsthatdonotcontain
substances that are toxic or
poisonoustotheoperator.
x During the disposal phase the machine
shouldbedisassembledanditscomponents
shouldbeseparatedaccordingtothetypeof
materialtheyaremadefrom.
x
x
x
x
x
Ͳ25Ͳ
The installation site for the system must be
carefully chosen in order to ensure its
satisfactoryandsafeuse.Theuserisresponsible
for the installation and use of the system in
accordance with the producer’s instructions
containedinthismanual.
Beforeinstallingthesystemtheusermusttake
into consideration the potential electromagͲ
netic problems in the work area. In particular,
wesuggestthatyoushouldavoidinstallingthe
systemcloseto:
Installation
DISPOSALOFUSEDMACHINERY
x Collecting places/banks desigͲ
ned for back withdrawer
shouldbeusedfordisposalof
machineryputoutofoperation.
x Don’tthrowawaymachineryintocommon
waste and apply the procedure mentioned
above.
HANDLING AND STOCKING COMͲ
PRESSEDGASES
x Always avoid contact between
cables carrying welding current
and compressed gases cylinder and their
storagesystems.
x Alwaysclosethevalvesonthecompressed
gascylinderswhennotinuse.
x The valves on inert gas cylinder should
alwaysbefullyopenedwheninuse.
x Thevalvesonflammablegasesshouldonly
be opened full turn so that quick shut off
canbemadeinanemergency.
x Care should be taken when moving
compressed gas cylinders to avoid damage
andaccidentswhichcouldresultininjury.
x Do not attempt to refill compressed gas
cylinders, always use the correct pressure
reduction regulators and suitable base
finedwiththecorrectconnectors.
For further information consult the safety
regulationgoverningtheuseofweldinggases.
PLACEMENTOFTHEMACHINE
When choosing the position of the machine
placement, be careful to prevent the machine
from conducting impurities and getting them
inside (for example flying particles from the
grindingtool).
signaling,controlandtelephonecables
radioandtelevisiontransmittersandreceiͲ
vers
computers and control and measurement
instruments
securityandprotectioninstruments
NOTE 1: any extensions to the power cable
must be of a suitable diameter, and absolutely
notofasmallerdiameterthanthespecialcable
suppliedwiththemachine
Before connecting the welder to the electrical
supply, check that the machines plate rating
corresponds to the supply voltage and freͲ
quencyandthatthelineswitchofthewelderis
inthe„0“position.Onlyconnectthewelderto
powersupplieswithgroundedneutral.
This system has been designed for nominal
voltage230V50/60Hz.Itcanhoweverworkat
220Vand230V50/60Hzwithoutanyproblem.
Connectiontothepowersupplymustbecarried
outusingthefourpolarcablesuppliedwiththe
system,ofwhich:
x 2conductingwiresareneededforconnecͲ
tingthemachinetothesupply
x The fourth, which is YELLOW GREEN in
colour is used for making the „EARTH“
connection.
Connect a suitable load of normalized plug to
the power cable and provide for an electrical
socket complete with fuses or an automatic
switch. The earth terminal must be connected
to the earth conducting wire (YELLOWͲGREEN)
ofthesupply.
Connection to the electrical
supply
Persons fitted with paceͲmakers, hearing aids
and similar equipment must consult their
doctor before going near a machine in operaͲ
tion. The equipment’s installation environment
must comply to the protection level of the
framei.e.IP23S.
The system is cooled by means of the forced
circulationofair,andmustthereforebeplaced
insuchawaythattheairmaybeeasilysucked
in and expelled through the apertures made in
theframe.
x
x
x
x
Ͳ26Ͳ
Table3
Extensioncable
1Ͳ20m
Table2
Type
IMax*40%/45%
Installation power
Nominalcurrent
Supplyconnection
mm
Earthcablemm
3x2,5
16
3x2,5
16
Diameter
2,5mm
165
160A
5KVA
16A
145
140*A
4,5KVA
16A
25
3x2,5
190
180A
8,1KVA
20A
Table 2 shows the recommended load values
for retardant supply fuses chosen according to
the maximum nominal current supplied to the
welderandthenominalsupplyvoltage.
Suchalterationsmaybeperformedonlybyan
authorised person with an electroͲtechnical
qualification.
CAUTION: When using this machine on higher
welding currents, the machine’s power supply
canexceed16A.Inthiscasethepowerplugmust
be replaced by an industrial plug suitable for
a20Afusecapacity!Thisfusecapacitymustalso
be matched by the design and fusing of the
electricalwiring.
Other methods of connection is to make a fixed
connectiontoanindependentcircuit(thiscircuit
must be protected by a circuit breaker or fuse
max. 25 A) or connection of the machine to
athreeͲphasecircuit3x400/ 230 V TNͲCͲS(TNͲ
S).IfconnectedtoathreeͲphasecircuit,a32A
fiveͲpin plug must be used. Connect the phase
wires – black (brown) to the terminals marked
(L1,L2orL3).ConnecttheneutralwireͲbluein
the plug to the terminal marked (N) and
connect the greenͲyellow earth wire to the
terminal marked (Pe). A supply lead connected
as above can be connected to a threeͲphase
socketwhichmustbeprotectedbyamax.25A
circuitbreakerorfuse.
Warning! The machine must not be connected
to combined voltage, i.e. voltage between two
phases! Damage to the machine may occur in
thiscase.
NOTE2:Itisnotadvisabletoplugupthewelder
tomotorͲdrivengenerators,astheyareknown
tosupplyanunstablevoltage.
ˌ̦̱̬ ̛̛̪̯̦̌́, ̛̛̱̣̦̯̖̣̦̼̜̔̽ ̡̖̣̌̍̽
̛ ̸̨̭̬̦̼̖̏̌ ̡̛̖̣̌̍ ̸̛̭̯̯̭̌̀́ ̨̛̦̣̖̖̌̍
̸̛̭̯̼̥̌ ̸̛̛̛̪̬̦̥̌ ̨̪̬̣̖̥̍. ʦ ̸̭̣̱̖̌
̨̛̪̣̖̦́̏́ ̨̪̬̣̖̥̍ ̨̪̭̯̱̪̜̯̖̌ ̛̭̣̖̱̺̥̔̀
̨̨̬̥̍̌̚:
1. ˁ̸̡̨̨̨̨̨̛̛̛̦̯̬̣̬̱̜̯̖̖̣̦̱̪̭̯̣̖̥̏̌̏́̐
̛̛̦̪̬̙̖̦̭̖̯̌́́̏
ʿ̛̬̖̱̪̬̖̙̖̦̖̔̔ ̨ ̨̨̥̏̚Ͳ
̵̵̵̨̨̛̛̙̦̼̪̬̣̖̥̯̭̯̬̍̌̌Ͳ
̛̦̖̦̖
ʧʫʻʫˀʤ˃ʽˀˁʦʤˀʽˋʻʽʧʽ˃ʽʶʤ
˃̡̌ ̡̡̌ ̛̯̾ ̛̭̭̯̖̥̼ ̣̯̭́̏́̀́ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀
̸̡̛̛̛̭̯̯̖̭̥̌, ̨̭̣̜̯̖̍̀̔̌ ̭̣̖̱̺̱̔̀̀
̨̨̨̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̔̏̌̽̽:
x ˀ̨̖̱̣̬̦̐́ ̨̯̭̯̬̦̜̯̖̌́ ̡̨̛̦̪̹̱̭̌̏̀́
̬̐́̽̚ ̛ ̪̼̣̽ ̭ ̦̱̯̬̖̦̦̖̜̏ ̸̛̭̯̌
̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̦̖̬̯̬̪̬̪̥̺̭̙̯̱̏̌̌̐̏̔̌̚.
ʻ̖̦̪̬̣̜̯̖̌̏́ ̨̱̹̦̱̏̔̀̚ ̭̯̬̱̀ ̨̪̬̥́
̦̌ ̸̡̡̛̛̣̖̯̬̖̭̖̾ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̼, ̸̨̯̼̍
̵̨̛̛̛̖̙̯̪̬̖̙̖̦̍̌̽̏̔́̚.
x ˀ̨̖̱̣̬̦̐́ ̨̨̛̪̬̯̖̏̔ ̨̨̭̥̯̬̼, ̸̨̯̼̍
̨̛̦̬̱̙̯̍̌̽ ̨̯̖̣̦̼̖̔̽ ̨̛̦̹̖̦̦̼̖̚
̡̛̖̣̌̍ ̛̛̣ ̨̨̭̦̼̖̏̍̔ ̨̛̛̭̖̦̖̦̔́,
̡̨̨̯̬̼̖
̣̯̭́̏́̀́
̸̨̛̛̪̬̦̜
̛̪̖̬̖̬̖̦̜̐̏̌
̛
̨̨̨̨̥̙̦̏̐̚
̨̨̛̛̪̬̖̙̖̦̦̖̬̯̬̏̔́̏̌.
x ʻ̵̨̨̨̛̖̥̍̔ ̨̨̛̪̬̯̏̔̽ ̸̨̡̛̛̛̪̖̬̖̭̜̔
̨̛̛̬̖̦̦̼̜̏̚
̨̨̭̥̯̬
̵̭̬̦̼̏̌
̨̨̛̦̖̬̯̬̏̏ ̦̖ ̬̖̙̖ ̨̨̨̦̔̐ ̬̌̌̚ ̏ ̨̐̔
̸̨̨̨̱̪̣̦̥̖̦̦̼̥ ̣̔́ ̨̨̯̾̐ ̨̡̨̛̬̯̦̥̌̍
̨̨̭̣̭̦̐̌ ̨̦̬̥ SN 331500, 1990 ̛ SN
056030,1993.
ʯʤʿʤˁʻˏʫˋʤˁ˃ʰ
ʽ̛̛̬̦̣̦̼̖̐̌̽ ̪̭̦̼̖̌̌̚ ̸̛̭̯̌ ̛̼̣̍
̶̨̛̭̪̖̣̦̌̽ ̨̪̬̖̣̙̖̦̼̔ ̣̔́ ̨̛̦̖̬̯̬̏̌.
ʰ̨̨̛̭̪̣̦̖̽̏̌̚ ̦̖ ̵̨̛̛̬̦̣̦̼̐̌̽ ̵̪̭̦̼̌̌̚
̸̭̯̖̜̌ ̨̥̙̖̯ ̸̨̪̣̖̏̽ ̌̚ ̨̨̭̜̍ ̸̛̛̬̣̌́̚
̏
̨̨̛̥̺̦̭̯
̛̛̣
̶̨̛̬̖̱̬̯̔̏̌̽
̨̨̨̨̛̪̬̖̪̣̖̥̼̜̱̬̖̦̖̪̭̦̭̯̔̌̐̌̏̽̍̌̚.
ʿ̨̨̛̛̬̯̖̣̏̔̽̚ ̨̡̯̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̬̯̍̌̽ ̦̌ ̭̖̍́
̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̏̏̽ ̌̚ ̨̨̛̛̭̪̣̦̖̽̏̌̚ ̦̖
̵̵̸̨̛̛̬̦̣̦̼̪̭̦̼̭̯̖̜̐̌̽̌̌̌̚.
ʿ̛̬̖̱̪̬̖̙̖̦̖̔̔: ʿ̖̬̖̔ ̯̖̥, ̡̡̌ ̸̦̦̖̯̖̌
̨̨̛̪̬̯̏̔̽ ̡̡̨̨̛̜̣̌̍ ̡̨̨̦̯̬̣̽ ̛̦̱̯̬̏
̨̛̦̖̬̯̬̏̌ ̸̨̡̛̯̣̯̖̀ ̨̖̐ ̨̯ ̸̡̡̨̛̣̖̯̬̖̭̜̾
̛̭̖̯!
˃̵̸̡̨̨̛̛̛̖̦̖̭̖̭̣̱̙̦̖̍̏̌
Ͳ51Ͳ
ʪ̣́ ̨̨̨̖̪̬̣̖̥̦̍̍̐̚ ̡̌̌̌̚̚ ̵̪̭̦̼̌̌̚ ̸̭̯̖̜̌
̨̛̛̪̬̯̖̏̔:
1. ʯ̡̨̨̛̦̜̦̥̖̬̖̯̣̌̌̔̌̚
2. ʻ̛̛̦̖̖̯̣̌̏̌̔̌̚
3. ˃̨̛̛̪̦̖̬̯̬̏̌
4. ʿ̛̯̺̖̖̌̀ ̛̦̪̬̙̖̦̖̌́ ̛ ̸̨̭̯̯̱̌
̡̨̛̣̖̦̜̍̌,̨̡̨̛̪̬̖̖̦̦̼̖̦̭̜̏̔̌̌̏̔̚
̸̡̛̯̣̖̌̍
5. ʯ̨̡̨̨̨̛̭̜̦̥̖̬̦̖̬̯̬̌̏̔̏̌
ʻʤʿˀʰʺʫˀ: 1 ̡̹̯̱̌ ̡̌̚. ̨̦̥̖̬ 30451
̨̛̖̦̯̣̯̬̏́ ̣̔́ ̨̛̦̖̬̯̬̏̌ 145, 1 ̵ 230V,
50/60Hz,̨̡̨̨̭̜̦̥̖̬̌̏̔̚...
ʯ̵̸̡̪̭̦̼̭̯̖̜̌̌̌̌̌̚̚
ʿ̨̨̨̛̭̯̱̪̜̯̖̭̣̖̱̺̥̬̥̌̔̀̍̌̚:
x
ʦ̛̛̼̦̯̯̖̏ 2 ̛̦̯̏̌ ̦̌ ̵̖̬̦̖̜̏ ̨̨̭̯̬̦̖
̡̡̛̛̛̛̬̼̹̭̦̥̯̖̖̖.
x
ʿ̛̬ ̨̡̭̬̖̍ ̨̛̦̖̬̯̬̏̌ ̨̪̭̯̱̪̜̯̖̌
̨̨̨̨̨̛̬̯̦̜̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̏̍̌̔̏̌̽.
ʿ̨̨̨̭̣̖̯̖̣̦̭̯̔̏̌̽̽
̛̪̬
̨̡̭̬̖̍ ̛ ̨̡̬̬̖̌̍̚ ̸̨̨̭̬̦̏̌Ͳ
̨̬̖̯̐̌̐̐̌̌
ˁ̡̨̨̛̦̯̬̣̬̱̜̯̖, ̛̖̭̣ ̹̦̱̬ ̛̛̪̯̦̌́
̸̨̖̱̪̬̖̦̍̚ ̸̨̡̪̣̖̦̔̀ ̡ ̹̯̖̪̭̖̣̀
̸̨̡̛̣̦̥̱̼̣̯̖̣̐̌̏̏̀̌̀
3. ˁ̡̨̨̛̦̯̬̣̬̱̜̯̖, ̛̖̭̣ ̵̨̛̛̪̬̖̬̦̯̖̣̔̌
̛̛̣
̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̜̌̏̌
̸̡̼̣̯̖̣̏̀̌̽
̨̛̛̭̪̬̦̭̯̏̌̏
4. ʫ̨̡̛̛̛̛̭̣̭̪̣̱̖̯̖̱̣̦̯̖̣̦̼̜̖̣̽̔̽̌̍̽̚,
̨̯ ̡̨̨̛̭̦̯̬̣̬̱̜̯̖ ̨̖̐ ̛̣̦̱̔, ̸̛̭̖̖̦̖
̨̨̛̛̛̪̭̖̦̖̦̖̔̔.
5. ˁ̡̨̨̛̦̯̬̣̬̱̜̯̖, ̛̖̭̣ ̛̭̣̖̱̺̖̔̀ ̸̛̭̯̌
̛̛̦̖̣̯̭̦̖̭̪̬̦̼̥́̏́̀́̌̏:
x ̣̦̼̜̐̌̏
̸̡̼̣̯̖̣̏̀̌̽
̬̭̪̬̖̌Ͳ
̨̛̛̖̣̯̖̣̦̜̭̖̯̔̽
x ̛̪̯̯̖̣̦̼̜̹̯̖̪̭̖̣̌̽̽
x ̸̡̨̛̣̦̼̜̼̣̯̖̣̦̖̬̯̬̐̌̏̏̀̌̽̏̌
ʿˀʰʺʫˋʤʻʰʫ: ʻ̛̖̬̏̌́̚ ̦̌ ʦ̹̖̌ ̨̙̖̣̖̥̖̌
̵̸̡̨̛̯̖̦̖̭̖ ̛̱̥̖̦̖, ̵̨̨̨̛̦̖̥̖̍̔ ̣̔́
̨̬̖̥̦̯̌ ̨̖̦̖̬̯̬̐̌̌, ̨̭̖̯̱̖̥̏ ʦ̥̌, ̏ ̸̭̣̱̖̌
̨̨̛̖̪̬̖̙̖̦̐̏̔́,̸̡̨̡̨̨̛̦̯̯̬̯̱̖̦̦̼̜̌̏̌̽̍
̨̪̖̬̭̦̣̌ ̛ ̦̹̖̌ ̨̛̭̖̬̭̦̖̏ ̵̸̡̨̛̯̖̦̖̭̖
̨̛̯̖̣̖̦̖̔.
2.
10
10 - 30o
o
45 o
a
(mm)
0
0
1Ͳ1,5
d
(mm)
0
0,5(max)
1Ͳ2
ɲ
o
( )
0
0
60
ʽ̨̡̨̨̛̛̭̦̦̼̖̪̬̣̪̬̭̬̖̥̖̯̥̏̌̏̌̏̌̔TIG:
1. ˋ̨̛̭̯̯̌ Ͳ ̨̥̖̭̯ ̸̨̨̨̭̬̦̏̌̐ ̹̏̌ ̛̪̬
̡̭̬̖̏̌ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̸̨̨̛̺̖̦ ̨̯ ̛̙̬̌,
̥̭̣̌̌ ̛ ̵̨̭̯̣̦̼̌̽ ̛̬̦̖̦̜̌̐́̚̚. ˃̡̙̖̌
̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̛̭̣̖̯̔̽ ̌̚ ̸̨̨̛̭̯̯̜
̸̨̨̨̛̪̬̭̦̌̔̐ ̛̥̯̖̬̣̌̌̌ ̛ ̶̡̛̬̱̌̏
̡̡̛̛̭̬̺̪̬̭̬̖̏̌̌̏̌.
2. ˇ̨̛̣̭̦̖̀̏̌ ̸̨̨̨̛̪̬̭̦̌̔̐ ̛̥̯̖̬̣̌̌̌ Ͳ
̸̨̯̼̍
̨̛̪̬̖̯̬̯̯̔̏̌̽
̨̡̛̛̭̣̖̦̖,
̨̪̣̣̖̥̌̏́̌́ ̶̡̨̨̡̦̏̌ ̸̨̨̨̛̪̬̭̦̌̔̐
̛̥̯̖̬̣̌̌̌ ̭̖̏̐̔̌ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ̨̪̔
s
(mm)
0Ͳ3
3
4Ͳ6
ʿ̨̨̨̡̨̨̨̨̛̯̭̦̦̥̯̖̬̣̔̐̏̌̏̐̌̌̌:
ʦ ̶̛̯̣̖̌̍ 10 ̛̪̬̖̖̦̼̏̔ ̸̛̛̖̣̦̼̏ ̣̔́
̨̨̨̡̛̪̯̔̐̏ ̛̥̯̖̬̣̌̌̌. ˀ̥̖̬̼̌̚ ̨̛̪̬̖̖̣̯̖̔
̨̡̛̪̬̭̱̦̱8.
ˀ̨̡̛̭̱̦8
s
a
d
˃̶̛̣̌̍̌10
o
0
-3
ʿ̸̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̣̙̖̦̖̭̬̦̜̬̖̣̪̬̭̬̖̏̌̐̏̌:
̶̨̛̛̪́̚w(PA)
̶̨̛̛̪́̚h(PB)
̶̨̛̛̪́̚s(PF)
20 - 30o
15 - 40o
90
Ͳ50Ͳ
ʦʤʮʻʽ: ̪̖̬̖̔ ̸̡̛̣̖̦̖̥̏̀ ̸̨̨̨̭̬̦̏̌̐
̨̛̦̖̬̯̬̏̌ ̡̨̨̛̭̦̯̬̣̬̱̜̯̖ ̖̺̖ ̬̌̚, ̛̖̭̣
̛̦̪̬̙̖̦̖̌́ ̛ ̸̨̭̯̯̌̌ ̸̡̡̨̨̛̣̖̯̬̖̭̾̐ ̨̡̯̌ ̏
̨̨̨̡̨̛̭̖̯̭̯̖̯̭̯̱̯̪̬̥̖̯̬̥̦̭̜̏̏̀̌̌̌̌̌̏̔̚
̸̡̨̛̛̯̣̖̦̖̬̯̬̌̍̏̌.
1. ʻ̨̭̯̬̜̯̖̌ ̸̨̭̬̦̼̜̏̌ ̨̡̯ ̭ ̨̨̛̭̪̣̽̚Ͳ
̛̦̖̥̏̌ ̶̨̨̛̪̯̖̦̥̖̯̬̌ (̨̡̛̬̭̱̦ 1,
̨̪̚.2)
2. ˁ ̨̨̪̥̺̽̀ ̨̨̣̦̐̌̏̐ ̸̡̼̣̯̖̣̏̀̌́
̸̡̛̣̯̖̏̀ ̸̨̭̬̦̼̜̏̌ ̨̛̦̖̬̯̬̏ (̨̡̛̬̭̱̦
1,̨̪̚.5)
3. ʯ̖̣̖̦̌́
̛̭̦̣̦̐̌̽̌́
̸̨̡̣̥̪̌̌
̨̡̪̼̖̯̌̏̌̚, ̸̨̯ ̨̛̦̖̬̯̬̏ ̸̡̣̖̦̏̀
̶̨̨̡̡̛̛̛̯̭̪̣̱̯̐̏̾̌̌.
ʿ̸̨̡̛̖̬̖̦̣̥̭̬̔̌̌̏̌
̵̨̨̬̦̜̌ ̐̌̌̚, ̡̨̼̯̖̺̖̏̌̀̐ ̛̚ ̡̥̱̦̹̯̱̌
̸̨̨̨̡̛̭̬̦̜̬̖̣̏̌̐.
3. ˃̛̪
̛
̛̥̖̯̬̔̌
̴̵̨̨̣̬̥̼̏̽̌̏
̡̨̨̣̖̯̬̾̔̏ Ͳ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̛̼̬̯̏̍̌̽
̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ̸̨̛̛̖̣̦̜̏ ̨̡̯̌,
̨̨̪̣̬̦̭̯́̽̀, ̛̯̪̌ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐ ̛̥̯̖̬̣̌̌̌
̨̨̨̛̛̭̭̯̺̯̦̌̏̌̌̐̐̌̌̚̚.
4. ˌ̴̨̡̛̣̏̌ ̴̵̨̨̣̬̥̼̏̽̌̏ ̡̨̨̣̖̯̬̾̔̏ –
̸̨̡̯̌̌̚ ̶̡̨̨̡̛̦̏ ̡̨̣̖̯̬̾̔̌ ̨̨̣̙̦̔
̼̯̍̽ ̏ ̨̨̨̪̬̣̦̥̔̽ ̛̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏. ˋ̖̥
̦̖̥̖̯̦̖̖̌̚ ̵̨̨̨̹̖̬̯̭̯̏̌̽ ̵̨̨̛̪̖̬̦̭̯̏
̶̡̨̨̡̛̦̏ ̡̨̣̖̯̬̾̔̌, ̯̖̥ ̨̡̨̭̪̜̦̖̖
̸̨̡̡̛̛̬̯̣̖̯̬̖̭̱̐̾̌́̔̐̌,̨̛̯̖̥̣̹̍̽̌́
̨̨̨̡̨̡̨̛̦̭̭̯̜̭̯̣̖̯̬̽̾̔̌̚.
ʶ̸̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̨̛̺̯̦̌̐̚ ̐̌̌̚ – ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔
̨̨̛̛̪̬̭̪̭̯̍̽ ̛̯̪̱ ̡̛̭̬̏̌ ̛̛̣ ̬̥̖̬̱̌̚
̨̨̐̌̌̏̐̚ ̡̥̱̦̹̯̱̔̌ ̸̨̨̭̬̦̜̏̌ ̨̡̛̬̖̣̐. ʿ̨
̸̨̡̨̛̛̦̦̌ ̡̛̭̬̏̌ ̐̌̚ ̨̣̙̖̦̔ ̸̯̖̽
̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̨̣̔̐ ̨̪ ̸̛̛̪̬̦̖ ̵̨̬̦̼̌
̛̥̯̖̬̣̌̌̌ ̛ ̴̨̨̨̨̣̬̥̏̽̌̏̐ ̡̨̣̖̯̬̾̔̌ ̨̯
̨̡̛̛̭̣̖̦́.
˃̸̛̛̪̦̼̖ ̨̡̛̛̹̍ TIG ̡̛̭̬̏̌ ̛ ̵̛ ̛̛̣̦̖̏́
̸̸̡̨̨̨̨̦̖̭̯̭̬̦̹̌̌̏̏̌̐̏̌
ˁ̸̨̨̡̡̨̛̬̦̼̜̯̭̣̹̥̏̌:
ʻ̡̛̛̜̚
̸̨̛̦̖̱̭̯̜̼̜̭̬̦̱̏̏̌̌́̔̐̌
̨̡̛̼̭̜̏ ̶̴̨̡̨̨̨̡̨̛̪̬̖̙̖̦̖̦̣̬̏̔̏̏̽̌Ͳ
̵̨̥̼̏ ̡̨̨̣̖̯̬̾̔̏ ̨̛̛̪̬̯̏̔
̡̨̡̨̨̨̛̛̦̖̭̪̜̦̥̱̬̖̦̱̐̀̔̐.
ʪ̣̖̖̌, ̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽ ̨̡̛̛̹̍, ̸̛̛̪̬̦̖̦̦̼̖
̛̦̖̪̬̣̦̼̥̌̏̽ ̛̖̖̦̖̥̏̔ ̸̨̨̭̬̦̜̏̌ ̨̡̛̬̖̣̐
̴̸̨̨̨̨̛̛̛̛̦̖̪̬̣̦̼̥̣̭̦̖̥̪̬̭̦̌̏̽̀̏̌̌̔̐
̛̥̯̖̬̣̌̌̌.
PICTURE1A
Pos.1 Supply switch. In the „O“ position the
welderisoff.
Pos.2 Supplycable.
Pos.3 Technicalplate.
PICTURE1B
Pos.4 Potentiometerofweldingcurrent.
Pos.5 THERMOSTATyellowsignallight.When
this light comes it means that the
overheatcutͲoffhascomeon,because
the work cycle limit has been
exceeded. Wait for a few minutes
before starting to weld again. The
welder is ready for use again after the
yellowsignallightturnsitselfoff.
Pos.6 Green signal ON light. When this light
comes,themachineisON.
Pos.7 MMA/TIGmethodswitcher.
Pos.8 Positivequickconnector.
Pos.9 Negativequickconnector.
PICTURE1C
Pos.4 Potentiometerofweldingcurrent.
Pos.5 THERMOSTATyellowsignallight.When
this light comes it means that the
overheatcutͲoffhascomeon,because
the work cycle limit has been exceedͲ
ed. Wait for a few minutes before
starting to weld again. The welder is
ready for use again after the yellow
signallightturnsitselfoff.
Pos.6 Green signal ON light. When this light
comes,themachineisON.
Pos.7 MMA/TIGmethodswitcher.
Pos.8 Remotecontrolswitcher.
Pos.9 Positivequickconnector.
Controlapparatus
Ͳ27Ͳ
WELDINGPART
The part to be welded must always be
connected to earth in order to reduce
electromagnetic emission. Much attention
mustbeaffordedsothattheearthconnection
oftheparttobeweldeddoesnotincreasethe
risk of accident to the user or the risk of
With the machine disconnected from the
supply, connect the welding cables to the out
terminals(positiveandnegative)ofthewelder,
connecting them to the gripper and the earth,
with the correct polarity provided for the type
ofelectrodetobeused.
Choosing the indications supplied by the
electrode manufacturer, the welding cables
must be as short as possible, close toone
other,andpositionedatflovelorclosetoit.
Picture2
Connection of the welding
cables
Pos.10 Remotecontrolconnector.
Pos.11 Negativequickconnector.
Picture1APicture1BPicture1C
WELDINGPARAMETERS
Tableno.3showssomegeneralindicationsfor
thechoiceofelectrode,basedonthethickness
oftheparttobewelded.
Thevaluesofcurrenttouseare showninthe
table with the respective electrodes for the
welding of common steels and lowͲgrade
alloys.Thesedatahavenoabsolutevalueand
are indicative data only. For a precise choice
follow the instructions provided by the
electrode manufacturer. The current to be
Adjustment of welding stanͲ
dards
damage to other electric equipment. When it
isnecessarytoconnecttheparttobewelded
toearth,youshouldmakeadirectconnection
betweenthepartandtheearthstaft.Inthose
countries in which such a connection is not
allowed, connect the part to be welded to
earth using suitable capacitors, in compliance
withthenationalregulations.
Picture3
WELDINGPART
The part to be welded must always be
connected to earth in order to reduce
electromagnetic emission. Much attention
mustbeaffordedsothattheearthconnection
oftheparttobeweldeddoesnotincreasethe
risk of accident to the user or the risk of
damage to other electric equipment. When it
isnecessarytoconnecttheparttobewelded
toearth,youshouldmakeadirectconnection
betweenthepartandtheearthstaft.Inthose
countries in which such a connection is not
allowed, connect the part to be welded to
earth using suitable capacitors, in compliance
withthenationalregulations.
Ͳ28Ͳ
2
2,5
3,25
4
ELECTRODE(mm)
o
o
o
Table4
ELECTRODE(mm)
CURRENT(A)
1,6
30Ͳ60
2
40Ͳ75
2,5
60Ͳ110
3,25
95Ͳ140
4
140Ͳ190
5
190Ͳ240
6
220Ͳ330
The current intensity to be used for the
different types of welding, within the field of
regulationshownintable4is:
x High for plane, frontal plane and vertical
upwardswelding
x Mediumforoverheadwelding
x Lowforverticaldownwardsweldingandfor
joiningsmallpreͲheatedpieces
A fairly approximate indication of the average
current to use in the welding of electrodes for
ordinarysteelisgivenbythefollowingformula:
I=50x(eͲ1)
Where:
I=intensityoftheweldingcurrent
e=electrodediameter
Example:
forelectrodediameter4mm
I=50x(4Ͳ1)=50x3=150A
Holding and position of the electrode during
thewelding
45 +70
45
Picture4
Table3
WELDING
THICKNESS
1,5Ͳ3
3Ͳ5
5Ͳ12
morethan12
used depends on the welding positions and
type of joint and it increases according to the
thicknessanddimensionsofthepart.
A (̥̥)
0
0
0Ͳ1,5
a
D (̥̥)
0
s/2(max)
0Ͳ2
d
o
ɲ( )
0
0
60
s
̨̨̨̪̯̯̖̔̐̏̽
̵̛̪̬̖̖̦̦̼̏̔
ˁ̸̨̨̡̬̦̼̜̯̏̌
(ʤ)
15Ͳ75
60Ͳ150
130Ͳ240
ʦ̴̨̨̣̬̥̼̜̽̌̏
̡̨̣̖̯̬̾̔
̨̨̭̣̭̦̐̌
̨̪̖̬̥̖̯̬̌̏,
̶̛̯̣̖̏̌̍8̡̛̛̬̭̱̦̌5.
ˀ̨̡̛̭̱̦5
ʪ̡̨̛̥̖̯̬̣̖̯̬̌̾̔̌
(̥̥)
1,0
1,6
2,4
ʿ̸̸̨̡̨̨̨̡̡̛̛̛̣̖̦̖̭̬̦̜̬̖̣̖̣̔̀̏̌̐̌̍́:
ʿ̸̨̡̛̣̯̖̔̀
̸̨̭̬̦̱̏̌̀
̨̡̬̖̣̱̐
̡̨̨̨̡̛̛̥̦̱̭̥̱̪̣̭̱̖̥̣̺̜̖̣̏̀̌̌́̀̌̍̽̚̚
̡ ̨̨̪̣̭̥̱̀̏ ̨̪̣̭̱̀ Ͳ ̸̨̨̪̬̥̯̦́̌́
̨̨̪̣̬̦̭̯́̽(̨̡̛̬̭̱̦3).
ʦ̨̼̬̍ ̛ ̨̨̨̡̪̯̔̐̏̌ ̴̨̨̨̨̣̬̥̏̽̌̏̐
̡̨̣̖̯̬̾̔̌:
ʦ̶̛̯̣̖̌̍7̸̸̨̨̨̛̛̛̪̬̖̖̦̼̖̣̦̼̭̬̦̏̔̏̏̌̐
̨̡̯̌ ̛ ̛̥̖̯̬̔̌̌ ̣̔́ ̴̨̨̨̨̣̬̥̏̽̌̏̐
̡̨̣̖̯̬̾̔̌ ̛̚ 2% ̨̛̯̬́ Ͳ ̡̨̬̭̦̖̌
̸̨̨̡̨̛̦̖̦̖̣̖̯̬̍̌̾̔̌̚.
˃̶̛̣̌̍̌7
ˁʦʤˀʶʤʺʫ˃ʽʪʽʺTIG
ˁ̸̨̬̦̼̖̏̌ ̨̛̦̖̬̯̬̼̏ 145, 165 ̛ 190
̨̨̪̣̯̏́̀̚
̛̭̬̯̏̌̏̌̽
̨̨̥̖̯̥̔
TIG
̭ ̡̨̡̦̯̯̦̼̥̌ ̨̭̯̬̯̥̌. ʺ̨̖̯̔ TIG ̣̖̯̭́̏́́
̸̨̖̦̽ ̴̴̡̛̖̯̦̼̥̾̏ ̣̦̼̥̐̌̏ ̨̨̬̥̍̌̚ ̣̔́
̡̛̭̬̏̌ ̵̛̦̖̬̙̖̺̌̏̀ ̭̯̣̖̜̌.ʿ̨̭̯̯̖̌̏̽
̸̶̡̨̡̨̛̛̛̪̖̬̖̣̯̖̣̥̖̯̭̬̪̣̀̌̽̔̌̏̌̏̀̔́̚
̨̥̖̯̔̌TIG.
S(̥̥)
0Ͳ3
3Ͳ6
3Ͳ12
˃̶̛̣̌̍̌6
ˀ̨̡̛̭̱̦4
ʿ̨̨̨̡̨̨̨̨̛̯̭̦̦̥̯̖̬̣̔̐̏̌̏̐̌̌̌:
ʦ ̶̛̯̣̖̌̍ 6 ̛̪̬̖̖̦̼̏̔ ̦̦̼̖̔̌ ̣̔́
̨̨̨̡̛̪̯̔̐̏ ̛̥̯̖̬̣̌̌̌. ˀ̥̖̬̼̌̚ ̨̛̪̬̖̖̣̯̖̔
̨̨̡̛̭̣̭̦̬̭̱̦̐̌̌4.
Ͳ49Ͳ
ˁ̸̨̨̡̬̦̼̜̯̏̌(ʤ)
0Ͳ30
30Ͳ120
120Ͳ250
B
120Ͳ240
60Ͳ140
ˁ̸̨̬̦̏̌
̨̡̼̜̯
(ʤ)
6Ͳ70
˃̶̛̣̌̍̌9
ʪ̛̥̖̯̬̌ ʺ̡̱̦̹̯̱̭̔̏̌Ͳ ˀ̵̨̭̌̔
̡̨̣̖̯̬̾̔ ̸̨̨̨̡̛̬̦̜̬̖̣̐ ̐̌̌̚
o
̌(̥̥)
̣/̛̥̦
n ‡̥̥
1,0
4/5
6/8
5Ͳ6
4/5/
1,6
6,5/8/9,5
6Ͳ7
6
2,4
6/7
9,5/11
7Ͳ8
ˀ̨̡̛̭̱̦6ˀ̨̡̛̭̱̦7
ˀ̨̡̛̭̱̦ 7ʤ Ͳ ̨̡̯̦̌́ ̛ ̨̬̦̥̖̬̦̌̏̌́
̴̨̡̛̹̣̏̌ ̡̨̣̖̯̬̾̔̌ ̏ ̨̨̨̪̬̣̦̥̔̽
̛̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏ Ͳ ̨̨̨̡̨̛̦̭̭̯̜̭̯̽̚ ̙̖̔̌ 17
̸̨̭̌̏.
ˀ̨̡̛̭̱̦ 7ʦ Ͳ ̬̱̐̍̌́ ̛ ̨̦̖̬̦̥̖̬̦̌̏̌́
̴̨̡̛̹̣̏̌ ̏ ̸̨̨̪̪̖̬̖̦̥ ̛̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏ Ͳ
̨̨̨̡̨̛̦̭̭̯̜̭̯̽̚5̸̨̭̌̏.
ʿ̬̥̖̯̬̼̌̌ ̣̔́ ̛̭̬̦̖̦̌̏́ ̛̛̣̦̏́́ ̨̨̭̪̭̍̌
̴̨̡̛̛̹̣̏
̡̨̣̖̯̬̾̔̌
̛̪̬̖̖̦̼̏̔
̨̨̛̛̭̭̪̣̦̖̥̽̏̌̚:
HF̸̡̡̨̛̛̛̛̙̦̣̖̯̬̖̭̜̱̌̐̌́̾̔̐̚,̡̨̣̖̯̬̾̔̌
Ø 3,2, ̸̨̨̨̭̬̦̏̌̐ ̨̡̯̌ 150ʤ ̛ ̸̨̨̨̭̬̦̏̌̐
̛̥̯̖̬̣̌̌̌–̡̛̯̬̱̍.
ʯ̛̺̯̦̼̜̌̐̌̚:
ʿ̛̬ ̡̭̬̖̏̌ ̨̨̥̖̯̥̔ TIG ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔
̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ʤ̨̬̦̐ ̸̨̨̛̭̯̯̜ 99,99%. ˀ̵̨̭̌̔
̶̨̨̛̛̪̬̖̖̣̯̖̪̯̣̖̐̌̌̔̌̍̚9.
A
ʯ̸̨̡̯̌̌
(̴̨̡̛̹̣̏̌)
̴̨̨̨̨̣̬̥̏̽̌̏̐
̡̨̣̖̯̬̾̔̌:
ʿ̛̬̣̦̼̥̌̏̽
̨̨̼̬̥̏̍
̴̨̨̨̨̣̬̥̏̽̌̏̐
̡̨̣̖̯̬̾̔̌ ̛ ̨̖̐ ̨̨̨̡̨̪̯̜̔̐̏ ̨̡̙̖̯̖̌
̛̛̣̦̖̏́ ̦̌ ̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌ ̸̨̨̭̬̦̜̏̌ ̛̱̔̐,
̨̛̖̥̖̯̬̐̀ ̸̨̨̨̭̬̦̏̌̐ ̹̏̌ ̛ ̨̡̭̬ ̭̣̱̙̼̍
̡̨̣̖̯̬̾̔̌. ˑ̡̨̣̖̯̬̔ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̨̡̨̯̦
̴̨̛̹̣̯̏̌̽ ̏ ̨̨̨̪̬̣̦̥̔̽ ̛̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏
̨̨̡̛̭̣̭̦̬̭̱̦̐̌̌7.
ˀ̨̡̛̭̱̦ 8 ̨̡̪̼̖̯̌̏̌̚ ̛̛̣̦̖̏́ ̴̨̡̛̛̹̣̏
̡̨̨̨̡̣̖̯̬̦̖̭̬̭̣̱̙̼̾̔̌̌̐̍.
ɲ( )
30
60Ͳ90
90Ͳ120
o
˃̶̛̣̌̍̌8
ˁʦʤˀʶʤˑʸʫʶ˃ˀʽʪʽʺˁʿʽʶˀˏ˃ʰʫʺ
ʿ̨̭̯̯̖̌̏̽ ̸̡̪̖̬̖̣̯̖̣̀̌̽ ̨̥̖̯̔̌ ̡̛̭̬̏̌
̶̨̨̛̛̪̣̥̖̯̏̀̔́̔̌̚ʺʺʤͲ̡̨̣̖̯̬̭̾̔
̨̡̛̪̬̼̯̖̥.
ʦ ̶̛̯̣̖̌̍ 4 ̛̪̬̖̖̦̼̏̔ ̨̛̺̖̍ ̦̦̼̖̔̌ ̣̔́
̨̼̬̏̍̌ ̡̨̣̖̯̬̾̔̌ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̖̐
̛̥̖̯̬̔̌̌ ̛ ̨̛̯̣̺̦̼ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐ ̛̥̯̖̬̣̌̌̌.
ʿ̬̥̖̯̬̼̌̌ ̨̨̛̪̬̥̖̦̖̦̦̐ ̨̡̯̌ ̼̬̙̖̦̼̏̌
̏ ̶̛̯̣̖̌̍ ̭ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̱̺̥̏̏̀ ̡̨̛̣̖̯̬̥̾̔̌
̣̔́ ̡̛̭̬̏̌ ̸̨̨̼̦̜̍ ̛̭̯̣̌ ̛ ̡̨̨̛̛̦̣̖̬̐̏̌̚Ͳ
̵̦̦̼ ̨̭̪̣̌̏̏. ˑ̛̯ ̦̦̼̖̔̌ ̦̖ ̛̥̖̯̀
̨̨̭̣̯̦̜̌̍̀
̸̛̛̖̣̦̼̏
̛
̣̯̭́̏́̀́
̸̡̨̛̛̭̣̯̖̣̦̀̽ ̸̨̛̭̪̬̦̼̥̌̏. ʪ̣́ ̸̨̨̨̯̦̐
̨̼̬̏̍̌
̨̪̣̱̜̯̖̭̽̽̚
̶̡̛̛̛̦̭̯̬̱̥́,
̛̪̬̖̣̖̥̼̥̔̌̐̌ ̨̨̛̛̪̬̯̖̣̖̥̏̔̚ ̡̨̣̖̯̬̾Ͳ
̨̔̏.ʿ̨̡̨̨̨̛̛̛̛̬̥̖̦̖̦̦̼̜̯̭̯̯̪̣̙̖̦̌̏́̚
̡̛̭̬̏̌ ̛ ̛̯̪̌ ̨̛̛̭̖̦̖̦̔́, ̛ ̸̛̛̱̖̣̖̯̭̏̏̌́
̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̛̯̣̺̦̼ ̛ ̨̬̥̖̬̌̏̚
̸̨̛̛̭̬̖̥̜̭̯̏̌̏̌̌.
˄̨̡̭̯̦̌̏̌ ̸̵̨̭̬̦̼̏̌ ̪̬̌̌Ͳ
̨̥̖̯̬̏
ǸȐșțȕȖȒ 2
ǸȐșțȕȖȒ 3
Ͳ48Ͳ
ˁ̸̨̨̡̬̦̼̜̯̏̌
(ʤ)
30Ͳ60
40Ͳ75
60Ͳ110
95Ͳ140
140Ͳ190
190Ͳ240
220Ͳ330
o
o
o
ʿ̛̬̥̖̦̖̦̦̌́ ̛̭̣̌ ̨̡̯̌ ̣̔́ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚
̶̨̡̨̨̨̛̛̥̖̯̬̣̖̯̬̯̬̙̖̦̯̣̖̔̌̏̾̔̏̌̌̏̌̍5,
̌ ̣̔́ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̨̛̯̪̏ ̡̛̭̬̏̌ ̣̯̭́̏́̀́
̦̦̼̖̔̌:
x ʦ̨̡̨̨̨̡̛̛̛̼̭̖̣̬̦̯̣̦̜̭̬̔́̐̌̽̏̌̚
x ˁ̡̨̨̨̛̛̬̖̦̖̣̭̬̦̱̬̦̖̣̼̔̔́̏̌̌̏̐̏
x ʻ̡̛̛̖̚ ̣̔́ ̡̛̭̬̏̌ ̏ ̡̨̛̖̬̯̣̦̥̏̌̽
̛̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏ ̛̦̏̚ ̛ ̣̔́ ̨̛̛̭̖̦̖̦̔́
̵̵̨̡̡̨̛̥̣̼̪̬̖̬̯̖̣̦̦̬̖̯̼̱̭̌̔̏̌̽̌̐̏
ʿ̛̛̛̬̣̯̖̣̦̼̖̍̽̚ ̨̡̛̪̦̌̌́̚ ̨̭̬̖̦̖̔̐ ̨̡̯̌,
̨̨̛̪̬̥̖̦̖̥́̐ ̛̪̬ ̡̭̬̖̏̌ ̡̨̛̣̖̯̬̥̾̔̌ ̣̔́
̸̨̨̛̼̦̜̭̯̣̍̌,̴̨̨̦̼̭̣̖̱̺̖̜̬̥̱̣̜̔̌̔̀:
I=50x(‡e–1)
ʧ̖̔:
I≠̨̨̨̨̡̛̭̣̭̬̦̯̌̏̌̐̌
e=̡̨̛̥̖̯̬̣̖̯̬̔̌̾̔̌
ʻ̛̪̬̥̖̬̌:
ʪ̡̨̨̛̣̣̖̯̬̭̥̖̯̬̥́̾̔̌̔̌4̥̥
I=50x(4–1)=50x3=150A
ʿ̨̨̡̨̡̛̛̣̙̖̦̖̣̖̯̬̪̬̭̬̖̾̔̌̏̌:
45 +70
45
ʪ̡̨̛̥̖̯̬̣̖̯̬̌̾̔̌
(̥̥)
1,6
2
2,5
3,25
4
5
6
˃̶̛̣̌̍̌5
˃̨̨̨̛̛̣̺̦̭̬̖̥̌̏̌̏̌̐
ʪ̛̥̖̯̬̌
̛̥̯̖̬̣̌̌̌(̥̥)
̡̨̣̖̯̬̾̔̌(̥̥)
1,5Ͳ3
2
3Ͳ5
2,5
5Ͳ12
3,25
>12
4
˃̶̛̣̌̍̌4
15Ͳ75
60Ͳ150
130Ͳ240
Weldingcurrent(A)
Tungsten electrode shall be prepared according
tothevaluesinchart8andpicture5
Picture6
Table8
o
ɲ( )
Weldingcurrent(A)
30
0Ͳ30
60Ͳ90
30Ͳ120
90Ͳ120
120Ͳ250
Sharpeningoftungstenelectrode:
Bytherightchoiceoftungstenelectrodeandits
preparation we can influence qualities of
welding arc, geometry of the weld and
Diameterofelectrode
(mm)
1,0
1,6
2,4
WELDINGBYTIGMETHOD
Welding invertors enable welding by TIG
methodwithtouchstartandTIGHFwithtouch
lessstart.BothmethodsenableweldingintwoͲ
cycletimemodeandfourͲcycletimemode.
CHOICE AND PREPARATION OF TUNGSTEN
ELECTRODE
Table 7 states values of welding current and
diameter for tungsten electrode with 2 % of
thoriumͲredindicatoroftheelectrode.
Table7
Preparationofbasicmaterial:
Table 6 shows values for preparation of
material. Sizes are determined according to
picture5.
Picture5
s
a
d
Table6
s
a
d
ɲ
o
(mm)
(mm)
(mm)
( )
0Ͳ3
0
0
0
3Ͳ6
0
s/2 (max)
0
3Ͳ12
0Ͳ1,5
0Ͳ2
60
Ͳ29Ͳ
HOLDING OF THE WELDING TORCH DURING
WELDING
positionw(PA)
positionh(PB)
Welding
Weldingnozzle
Gas
Electrode
current
follow
diameter no
‡mm
(A)
l/min
6Ͳ70
1,0mm
4/5
6/8,0
5Ͳ6
60Ͳ140
1,6mm 4/5/6 6,5/8,0/9,5 6Ͳ7
120Ͳ240
2,4mm
6/7
9,5/11,0
7Ͳ8
Table9
Parameters for comparing the influence of the
wayofsharpeningtheelectrodearegivenwith
theutilization:
HFstrikingtheel.arc,electrodes‡3.2welding
current150Aandweldingmaterialpipe.
PROTECTIVEGAS
ForweldingbymethodTIGitisnecessarytouse
Argon with the purity 99.99%. The amount of
the flow shall be determined according to the
table9.
DETERMINATIONOFTHEWELDINGELECTRODE
Picture 8A Ͳ soft and wellͲproportioned
sharpeningtheelectrodeintraverse/horizontal
directionͲdurabilityupto17hours.
Picture 8B Ͳ rough and irregular sharpening in
verticaldirectionͲdurabilityupto5hours.
Picture7Picture8
durability / service life of the electrode. It is
necessarytosharpentheelectrodesoftlyinthe
traverse / horizontal direction according to
picture7.
Picture 8 shows the influence of sharpening the
electrodeonitsdurability/servicelife.
AB
45 o
̛̥̯̖̬̣̌̌̌ ̦̖ ̨̨̪̼̹̣̏̌ ̨̱̬̱̐̚ ̯̬̥̌̏ ̛̛̣
̸̨̨̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̪̬̖̙̖̦̜̦̣̖̯̬̖̭̬̱̏̔̐̾̐̍̔Ͳ
̛̦̏̌́.
90
o
o
0
a
(mm)
0
0
1Ͳ1,5
a
d
(mm)
0
0,5(max)
1Ͳ2
d
ɲ
o
( )
0
0
60
s
BASIC RULES DURING WELDING BY TIG
METHOD
1. Purity Ͳ grease, oil and other impurities
must be removed from the weld during
welding.Itisalsonecessarytomindpurity
of additional material and clean gloves of
thewelderduringwelding.
2. Leading additional material Ͳ oxidation
must be prevented. To do so, flashing end
of additional material must be always
under the protection of gas flowing from
thehose.
3. TypeanddiameteroftungstenelectrodesͲ
itisnecessarytochoosethemaccordingto
the values of the current, polarity, type of
basic material and composition of protectͲ
tivegas.
4. Sharpening of tungsten electrodes Ͳ sharͲ
pening the tip of the electrode should be
done in traverse/horizontal direction. The
s
(mm)
0Ͳ3
3
4Ͳ6
Picture8
Table10
positions(PF)
20 - 30o
15 - 40o
10 - 30o
PREPARATIONOFBASICMATERIAL
Intable10therearegivenvaluesforpreparing
material.Sizesshallbedeterminedaccordingto
picture8.
10
-3
Ͳ30Ͳ
WARNING: Before carrying out any inspection
of the inside of the generator, disconnect the
systemfromthesupply.Repairsonthewelding
machine can be carried out only by the staff
withprofessionalqualification!
SPAREPARTS
Original spare parts have been specially
designed for our equipment. The use of nonͲ
original spare parts may cause variations in
performance or reduce the foreseen level of
safety. We decline all responsibility for the use
ofnonͲoriginalspareparts.
Maintenance
IMPORTANT: before switching on the welder,
check once again that the voltage and
frequencyofthepowernetworkcorrespondto
theratingplate.
1. Adjust the welding current using the
panelpotentiometer(position4,fig.A).
2. Adjust the PROCESS switch (position 7, fig.
A) to the most suitable position according
tothetypeofweldingtobecarriedout.
3. Turnonthewelderbyselectingposition1,
onthesupplyswitch(position1,fig.A)
4. The green signal light (position 6, fig. A)
shows that the welder is switched on and
readytobeoperated.
Priortowelding
Typical errors of TIG welding and their
influenceonthequalityofweld:
Weldingcurrentistoo:
Low: unstableweldingarc
High: damage of the tip of tungsten electroͲ
decausesbrokenburningofthearc
Errorscanbealsocausedbybadleadingofthe
welding torch and bad adding of additional
material.
5.
tinier the roughness of the surface of the
tipis,thecalmertheburningoftheel.arc
is as well as the greater durability of the
electrodeis.
TheamountofprotectivegasͲithastobe
adjusted according to the type of welding
or according to the size of gas hose. After
finishing the welding gas must flow
sufficiently long to protect material and
tungstenelectrodeagainstoxidation.
ʿ̶̨̛̛́̚6
ʿ̶̨̛̛́̚5
ʿ̶̨̛̛́̚2
ʿ̶̨̛̛́̚3
ʿ̶̨̛̛́̚4
ˀʰˁ˄ʻʽʶ1A
ʿ̶̨̛̛́̚1
ʧ̣̦̼̜̌̏
̸̡̼̣̯̖̣̀̌̽.
ʦ ̶̨̛̛̛̪̚ «0» ̸̨̭̬̦̼̜̏̌
̸̨̡̛̦̖̬̯̬̼̣̖̦̏̏̀.
ʿ̡̛̛̯̺̜̖̣̌̀̌̍̽
ʯ̨̡̭̌̏̔á̸̡̛̯̣̌̍a
ʿ̶̨̨̨̡̛̛̯̖̦̥̖̯̬̣̱̭̯̦̔́̌̏
̸̨̨̨̨̡̭̬̦̯̏̌̐̌
TERMOSTAT
Ͳ
̙̖̣̯̌́
̛̭̦̣̦̐̌̽̌́ ̸̨̡̣̥̪̌̌. ʫ̛̭̣
̨̛̬̯̭̌̐́̚, ̨̯ ̨̯̾ ̸̨̦̖̯̌̌̚,
̸̨̯ ̸̡̛̣̣̭̏̀̌̽ ̴̶̡̛̱̦́
̸̨̡̛̯̣̖̦̀́ ̛̪̬ ̪̖̬̖̬̖̖̐̏,
̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̼̣̍ ̪̬̖̼̹̖̦̏
̛̛̣̥̯ ̸̨̨̬̖̌̍̐ ̶̡̛̣̌.
ʿ̨̨̛̙̯̖̔̔
̡̨̡̨̦̖̭̣̽
̛̥̦̱̯, ̪̬̖̙̖̔ ̸̖̥ ̸̦̦̖̯̖̌
̨̭̦̏̌ ̛̭̬̯̏̌̏̌̽. ʿ̨̭̣̖
̸̡̛̼̣̖̦̏̀́ ̡̨̨̨̦̯̬̣̦̜̽
̸̨̡̛̣̥̪̌
̨̛̦̖̬̯̬̏
̸̸̨̡̡̛̛̛̯̥̯̖̭̣̯̭̌̏̌̏̀́.
ʧʫʻʫˀʤ˃ʽˀ
Ͳ
̖̣̖̦̌́̚
̛̭̦̣̦̐̌̽̌́ ̸̨̡̣̥̪̌̌. ʫ̛̭̣
ʽ̛̬̦̼̱̪̬̣̖̦̐̌̌̏́
Ͳ47Ͳ
ǸȐșțȕȖȒ 1B
̵̨̨̨̡̛̛̛̛̺̖̦̦̜̺̯̜̣̪̬̖̬̦̯̖̣̖̥̥̭̌̔̌̌̚.
25ʤ.
ʦ̛̛̦̥̦̖̌! ˁ̨̡̯̦̌ ̛̦ ̏ ̡̨̖̥ ̸̭̣̱̖̌ ̦̖
̨̣̙̖̦̔ ̸̨̡̪̣̯̭̔̀̌̽́ ̡ ̴̨̥̖̙̱̦̥̱̔̌̚
̛̦̪̬̙̖̦̌́̀, ̯. ̖. ̡ ̛̦̪̬̙̖̦̌́̀ ̥̖̙̱̔
̱̥̔̏́ ̴̛̥̌̌̚! ˁ̨̡̯̦̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽
̨̪̬̖̙̖̦̏̔!
ʦ̨̨̨̛̛̛̼̹̖̪̭̦̦̼̖̖̜̭̯̥̙̖̯̭̪̣̦̯̌̔̏́́̽
̨̡̨̯̣̽
̸̨̨̨̱̪̣̦̥̖̦̦̼̜
̨̡̛̬̯̦̌̍
̵̸̴̶̡̨̡̨̡̡̛̛̛̛̭̣̖̯̬̯̖̦̖̭̜̣̖̜̾̏̌̌.
ǸȐșțȕȖȒ 1A
ʶ ̨̛̦̖̬̯̬̱̏, ̸̨̡̨̯̣̖̦̦̥̱̀ ̨̯ ̛̭̖̯,
̸̨̡̛̪̣̯̖̔̀
̸̨̭̬̦̼̖̏̌
̡̛̖̣̌̍
(̨̨̛̪̣̙̯̖̣̦̼̜̽ ̛ ̶̨̛̯̬̯̖̣̦̼̜̌̽), ̡̨̣̖̯̬̾Ͳ
̨̖̬̙̯̖̣̔̔̌̽ ̛ ̛̖̥̣̺̜̌́̀̚̚ ̡̖̣̌̍̽
̭
̨̛̪̬̣̦̜̌̏̽
̨̨̪̣̬̦̭̯́̽̀
̣̔́
̨̨̨̡̨̛̭̯̖̯̭̯̱̺̖̯̪̣̖̯̬̏̏̀̐̌̾̔̌(̨̡̛̬̭̱̦2).
ʿ̨̛̖̬̯̖̔̍
̨̨̪̣̬̦̭̯́̽
̦̦̱̌̔̌̀̚
̨̨̛̛̪̬̯̖̣̖̥̏̔̚. ˁ̸̨̬̦̼̖̏̌ ̡̛̖̣̌̍ ̨̣̙̦̼̔
̼̯̍̽ ̡̡̌ ̨̨̥̙̦ ̸̡̛̛̬̯̜̹̥̌̌, ̡̨̛̣̍̚ ̨̛̦̔
̡̨̨̨̨̨̛̛̛̬̱̥̱̬̭̪̣̙̖̦̼̦̱̬̦̖̪̣̣̔̐̌̌̏̌
̡̨̨̨̛̣̯̦̖̍̐̚.
ˁʦʤˀʻʤ˔ˋʤˁ˃ː
ʺ̛̯̖̬̣̌̌, ̡̨̨̯̬̼̜ ̱̖̯̍̔ ̛̭̬̯̭̏̌̏̌̽́,
̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ̭̖̏̐̔̌ ̨̭̪̬̙̖̦́ ̭ ̖̥̣̖̜̚,
̸̨̯̼̍ ̨̨̛̯̬̣̭̌̽̚ ̡̨̨̛̣̖̯̬̥̦̯̦̖̾̌̐ ̸̛̣̱̖̚Ͳ
̛̦̖. ʯ̸̨̛̦̯̖̣̦̖̌̽ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̨̨̣̙̦̔ ̱̖̔Ͳ
̨̣̯̭̯̥̱́̽́,̸̨̨̨̛̛̯̼̖̥̣̖̦̖̭̬̖̥̍̌̏̌̏̌̐̚̚
̸̵̨̭̬̦̼̏̌
ʿ̸̡̖̬̖̣̯̖̣̀̌̽
̶̨̨̨̛̛̛̭̯̦̦̦̱̪̬̣̖̦̔̌̐̌̏́
ʥ̨̼̭̯̬̖̜̭̯̱̺̔̏̀̌́ ̴̥̱̯̌Ͳ
̨̨̹̯̖̪̭̖̣̦̖̦̖̽̐̔̚
P̻̘̥̌̚
̶̨̨̨̛̛̭̯̦̦̦̔̌̐
̛̱̪̬̣̖̦̌̏́
ʿ̸̨̡̛̣̖̦̖̔̀
̡̖̣̖̜̌̍
ʿ̶̨̛̛́̚10
ʿ̶̨̛̛́̚9Ͳ11
ˀʰˁ˄ʻʽʶ1B
ʿ̶̨̛̛́̚8
ʿ̶̨̛̛́̚8Ͳ9
ʿ̶̨̛̛́̚7
̨̛̬̯̐ ̯̾̌ ̸̨̡̣̥̪̌̌, ̸̛̦̯̌̚
̸̨̭̬̦̼̜̏̌ ̨̛̦̖̬̯̬̏ ̡̣̏̀Ͳ
̸̨̨̡̡̛̖̦̯̭̬̖̐̏̏̌.
ʿ̸̡̖̬̖̣̯̖̣̀̌̽ c̸̨̨̨̬̦̏̌̐
̨̥̖̯̔̌ MMA/TIG (̨̡̨̯̣̽
̨̛̦̖̬̯̬̼̏145̛165).
ʥ̨̼̭̯̬̖̜̭̯̱̺̔̏̀̌́ ̴̥̱̯̌ Ͳ
̨̨̹̯̖̪̭̖̣̦̖̦̖̽̐̔̚
ǸȐșțȕȖȒ 1C
ʿ̖̬̖̔
̸̨̡̛̪̣̖̦̖̥̔̀
̸̨̨̨̭̬̦̏̌̐
̨̛̦̖̬̯̬̏̌ ̡ ̛̪̯̺̖̜̌̀ ̛̭̖̯ ̛̱̖̯̖̭̍̔̽, ̸̨̯
̸̛̛̖̣̦̏̌ ̛ ̸̨̭̯̯̌̌ ̛̦̪̬̙̖̦̌́́ ̏ ̛̭̖̯
̨̨̭̯̖̯̭̯̱̯̏̏̀ ̛̦̪̬̙̖̦̌́̀ ̦̌ ̨̡̨̭̜̌̏̔̚
̸̡̛̯̣̖̌̍ ̨̛̦̖̬̯̬̏̌ ̛, ̸̨̯ ̣̦̼̜̐̌̏
̸̡̼̣̯̖̣̏̀̌̽
̸̨̨̨̭̬̦̏̌̐
̨̛̦̖̬̯̬̏̌
̵̶̨̨̛̛̛̛̦̯̭̪̌̔́̏̚«0».
ʰ̨̭̪̣̱̜̯̖̽̚ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̛̬̦̣̦̼̜̐̌̽ ̹̯̖̪̭̖̣̽
̨̛̦̖̬̯̬̏̌ ̣̔́ ̸̨̡̛̪̣̖̦̔̀́ ̡ ̡̨̛̣̖̯̬̭̖̯̾.
ʫ̛̭̣ ̵̨̛̯̯̖ ̹̯̖̪̭̖̣̽ ̛̥̖̦̯̌̽̚, ̨̯ ̭̣̖̱̜̯̖̔
̵̶̨̨̡̛̛̛̭̣̭̦̭̣̖̱̺̦̭̯̬̱̜̐̌̔̀:
x ̸̨̡̨̡̛̛̛̣̪̣̖̦̦̖̬̯̬̪̯̺̖̜̔́̔̀́̏̌̌̀
̵̨̨̛̛̭̖̯̦̖̥̼̍̔2̵̨̨̨̨̛̪̺̪̬̔̏̔́̏̔̌
x ̛̯̬̖̯̜,
ʮʫʸ˃ʽͲʯʫʸʫʻʽʧʽ
̶̖̯̏̌,
̨̛̛̭̪̣̱̖̯̭̣̖̥̣̖̦̽́̔́̌́̚̚̚
ʿ̸̨̡̛̣̯̖̔̀ ̨̨̛̦̬̥̣̦̦̼̜̌̏̌̚ ̹̯̖̪̭̖̣̽
(2̴+̚) ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̺̖̜̏̏̀ ̸̛̛̖̣̦̼̏ ̡̛̦̬̱̌̐̚
̡̨̡̛̪̬̺̖̥̱̖̣̏̔́̌̍̀.
ʿ̸̨̡̛̣̯̖̔̀ ̨̨̛̦̬̥̣̦̦̼̜̌̏̌̚ ̹̯̖̪̭̖̣̽
(2̴+̚)̸̨̨̡̡̛̛̛̭̯̖̯̭̯̱̺̖̜̖̣̦̼̦̬̱̏̏̀̏̌̐̚
̨̛̪̬̺̖̥̱̏̔́
̡̖̣̌̍̀.
ˑ̸̡̡̛̣̖̯̬̖̭̌́
̨̡̨̛̹̯̖̪̭̖̣̦̬̖̯̣̙̦̼̯̺̺̖̦̽̌́̌̔̌̍̽̌̌̚̚
̵̨̛̛̪̬̖̬̦̯̖̣̥̔̌́ ̛̛̣ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̥̌̏̌
̸̡̼̣̯̖̣̖̥̏̀̌.
ʯ̛̖̥̣̺̜̌́̀̚
̡̨̦̯̱̬
̨̛̦̖̬̯̬̏̌ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ̭̦̏́̌̚ ̭ ̖̌̚̚Ͳ
ʿ̸̨̡̛̣̖̦̖̔̀ ̡ ̛̪̯̺̖̜̌̀
̛̭̖̯
̛̖̭̯̏̏̽̚ ̨̨̥̙̦̼̖̏̚ ̡̨̛̣̖̯̬̥̦̯̦̼̖̾̌̐
̨̪̬̣̖̥̼̍ ̦̌ ̸̨̬̖̥̌̍ ̥̖̭̯̖, ̨̣̦̖̐̌̏,
̨̭̖̯̱̖̥̏ ʦ̥̌ ̛̖̯̍̐̌̽̚ ̨̥̦̯̙̌̌ ̸̨̨̨̭̬̦̏̌̐
̨̨̨̛̛̛̦̖̬̯̬̪̣̭̯̏̌̍̚:
x ̵̛̭̦̣̦̼̐̌̽, ̵̡̨̨̦̯̬̣̦̼̽ ̛ ̴̵̨̯̖̣̖̦̦̼
̡̖̣̖̜̌̍
x ̨̛̬̌̔ ̛ ̵̨̛̛̯̖̣̖̦̦̼̏̚ ̸̨̡̨̛̪̖̬̖̦̭̏
̡̨̛̛̛̪̬̖̥̦̏
x ̡̨̨̥̪̯̖̬̽̀̏, ̡̨̨̨̨̦̯̬̣̦̽̐ ̛ ̛̛̥̖̬̯̖̚Ͳ
̨̨̨̨̨̛̣̦̬̱̦̽̐̍̔̏̌́
x ̵̨̨̨̛̪̬̖̬̦̯̖̣̦̔̌̽̐
̛
̨̨̛̺̯̦̌̐̚
̨̨̨̛̬̱̦̍̔̏̌́
ʸ̶̛̌ ̭ ̡̨̨̛̛̛̬̭̯̥̱̣̯̬̥̌̔́̌, ̛̪̪̬̯̥̌̌̌̌
̣̔́ ̵̵̛̣̱̐ ̛ ̨̨̛̪̦̼̥̔̍, ̨̣̙̦̼̔
̡̨̨̛̦̭̱̣̯̬̯̽̏̌̽ ̨̭ ̨̛̭̥̏ ̸̨̬̥̏̌ ̨̭̯̱̪̔
̡ ̨̨̨̛̬̱̦̍̔̏̌̀ ̛̪̬ ̨̖̐ ̶̡̛̛̭̪̣̱̯̾̌̌. ʿ̛̬
̨̥̦̯̙̖̌
̨̨̨̛̬̱̦̍̔̏̌́
̸̨̬̖̖̌̍
̨̨̪̬̭̯̬̦̭̯̌̏ ̨̨̣̙̦̔ ̸̨̯̖̯̏̌̽ ̛̭̯̖̪̖̦
̛̺̯̼̌̚ IP 23 S. ˑ̛̯ ̨̛̦̖̬̯̬̼̏ ̵̨̣̙̯̭̌̔̌̀́
̨̨̪̭̬̖̭̯̥̔̏ ̨̛̛̪̬̦̱̯̖̣̦̜̔̽ ̶̶̡̛̛̛̬̱̣́
̵̨̱̏̔̌̚ ̛ ̨̨̪̯̥̱̾ ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̬̥̖̺̖̦̼̌̚
̦̌ ̡̨̯̥̌ ̥̖̭̯̖, ̖̐̔ ̵̨̱̏̔̚ ̨̥̙̖̯ ̥̖̙̱̔
̡̨̛̛̛̦̥̣̖̭̯̬̱̯̭̐̽́.
Ͳ46Ͳ
2,5̥̥
ʿ̸̸̨̨̛̪̖̬̖̦̖̭̖̖̦̖
25̥̥
16̥̥ 16̥̥
20A
3x2,5
̥̥
16A
3x2,5
̥̥
190
180A
8,1
KVA
16A
5KVA
165
160A
3x2,5
̥̥
145
140 A
4,5
KVA
ʽˁ˃ʽˀʽʮʻʽ: ʿ̛̬ ̨̣̖̖̍ ̨̡̨̼̭̥̏ ̸̨̨̭̬̦̥̏̌
̨̡̯̖ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̛̚ ̛̭̖̯ ̨̥̙̖̯ ̛̪̬̖̼̭̯̏̽
16ʤ. ˑ̡̛̭̪̣̱̯̬̱̌́ ̨̡̭̯̦̌ ̭ ̨̪̼̹̖̦̦̼̥̏
̸̨̭̬̦̼̥̏̌ ̨̡̨̯̥, ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̛̥̖̦̯̌̽̚
̨̛̪̬̺̱̏̔́̀
̡̛̣̱̏
̨̛̛̦̱̭̯̬̣̦̜̔̌̽,
̨̨̭̦̺̖̦̦̜̌ ̨̛̺̯̜̌̚ ̦̌ 20ʤ! ʻ̨̭̯̺̖̥̱̌́
̸̛̦̖̦̌̀̚ ̛̺̯̼̌̚ ̨̣̙̦̼̔ ̨̨̨̭̯̖̯̭̯̯̏̏̏̌̽
̪̬̥̖̯̬̼̌̌
̛
̛̺̯̌̌̚
̡̨̣̖̯̬̾Ͳ
̨̛̛̬̭̪̬̖̖̣̯̖̣̦̜̭̖̯̌̔̽.
ʤ̛̣̯̖̬̦̯̦̼̖̽̌̏ ̨̨̭̪̭̼̍ ̸̨̡̛̪̣̖̦̔̀́:
̶̨̨̛̭̯̦̬̦̖̌̌ ̸̨̡̛̪̣̖̦̖̔̀ ̡ ̨̨̨̯̦̥̦̜̌̏
̨̨̡̪̬̖̏̔ (̡̯̌̌́ ̨̨̡̪̬̏̔̌ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽
̨̭̦̺̖̦̌̌ ̨̛̺̯̜̌̚ ̛̛̣ ̵̨̛̪̬̖̬̦̯̖̣̖̥̔̌
̡̥̭̌. 25ʤ) ̛̛̣ ̸̨̡̛̪̣̖̦̖̔̀ ̡̭̯̦̌̌ ̡
̵̴̨̯̬̖̦̜̌̚ ̛̭̖̯ 3x400 / 230 V TNͲCͲS (TNͲS).
ʿ̛̬ ̸̨̡̛̛̪̣̖̦̔̀ ̡ ̵̴̨̯̬̖̦̜̌̚ ̛̭̖̯
̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̡̨̡̛̪̯̦̯̯̦̱́̌̀
̡̛̣̱̦̏̌32ʤ.ˋ̖̬̦̼̜(̸̡̨̛̬̦̖̼̜̏)̴̨̼̜̌̏̚
̨̨̡̛̪̬̦̏̔ ̨̨̛̛̪̭̖̦̯̔̔̽ ̏ ̡̛̣̖̏ ̡ ̨̨̦̥̱̔
̛̚ ̸̵̨̨̦̖̦̦̼̍̌̚ ̨̛̙̥̌̏̚ (L1, L2, L3).
ʯ̛̦̱̣̺̜̌́̀ ̨̨̪̬̏̔(̛̛̭̦̜)̨̨̛̛̪̭̖̦̯̔̔̽ ̏
̡̡̛̛̣̖̙̥̱̏̌̚,̸̨̨̨̦̖̦̦̥̱̍̌̚(N),̨̙̖̣̯̌Ͳ
̨̨̡̨̨̛̛̛̛̖̣̖̦̼̜̺̯̦̼̜̪̬̦̪̭̖̦̯̌̏̔̔̔̽̚̚
̡ ̛̙̥̱̌̚ (Pe). ˃̡̛̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ ̨̨̨̪̯̣̖̔̐̏Ͳ
̦̦̼̜ ̨̛̛̪̬̺̜̏̔́ ̡̖̣̌̍̽ ̡̭̯̦̌̌ ̨̨̥̙̦
̸̨̡̛̪̣̯̔̀̽ ̡ ̵̴̨̯̬̖̦̜̌̚ ̨̡̬̖̯̖̚, ̨̭̦̌Ͳ
˃̶̛̣̌̍̌2 ̨̡̪̼̖̯̌̏̌̚ ̡̨̬̖̥̖̦̱̖̥̼̖̔
̸̵̡̨̨̨̨̛̛̛̖̣̦̼̣̖̯̬̺̯̼̦̦̪̬̙̖̏̾̌̏̔̐̌́̚Ͳ
̛̛̦̪̬́max.̨̨̡̨̛̛̦̥̦̣̦̜̦̬̱̖̦̖̬̯̌̽̌̐̏̚Ͳ
̬̌.
˃̶̛̣̌̍̌3
˄̛̛̣̦̯̖̣̦̼̜̔̽
̡̖̣̌̍̽
1Ͳ20 ̥
˃̨̛̛̪̦̖̬̯̬̏̌
˃̨̡Max
˄̨̭̯̦̣̖̦̦̌̏̌́
̨̨̥̺̦̭̯̽
ʯ̛̺̯̌̌
̛̦̪̬̙̖̦̌́́
ʿ̡̛̛̯̺̜̖̣̌̀̌̍̽Ͳ
̸̸̨̨̛̪̪̖̬̖̦̖̭̖̖̦̖
ʯ̛̖̥̣̺̜̌́̀̚
̸̡̨̨̖̣̪̪̖̬̖̦̖̌̍̽
̸̛̭̖̖̦̖
˃̶̛̣̌̍̌2
̛̛̛̥̣̺̥̬̭̪̬̖̭̖̯̥́̀̌̔́(ʮʫʸ˃ʽͲʯʫʸʫʻˏʱ
̨̨̪̬̏̔).
For easy ordering of spare parts include the
following:
1. Theordernumberofthepart
Orderingspareparts
Proceedasfollows:
x Before dismantling the side covers, the
leadͲin cable must always be switched off
fromthemainssocketoutlet!
x Unscrewthe2screwsholdingthecover.
x Proceed the other way round to reassemͲ
blethewelder.
Procedureforwelderassembly
anddisassembly
The supply line is attributed with the cause of
the most common difficulties. In the case of
breakdown,proceedasfollows:
1. Checkthevalueofthesupplyvoltage.
2. Check that the power cable is perfectly
connected to the plug and the supply
switch.
3. Checkthatthepowerfusesarenotburned
outorloose.
4. Checkwhetherthefollowingaredefective:
x Theswitchthatsuppliesthemachine
x Theplugsocketinthewall
x Thegeneratorswitch.
NOTE: Given the required technical skills neͲ
cessary for the repair of the generator, in case
of breakdown we advise you to contact skilled
personnelorourtechnicalservicedepartment.
The pointing out of any diͲ
fficultiesandtheirelimination
THEGENERATOR
Asthesesystemsarecompletelystatic,proceed
asfollows:
x Periodic removal of accumulated dirt and
dustfromtheinsideofthegenerator,using
compressed air. Do not aim the air jet
directly onto the electrical components, in
ordertoavoiddamagingthem.
x Make periodical inspections in order to
individuate worn cables or loose connecͲ
tionsthatarethecauseofoverheating.
x PeriodicalrevisioninspectionofthemachiͲ
neshastobedoneonceinahalfofyearby
an authorized staff in accord with CSN
331500,1990andCSN056030,1993.
Ͳ31Ͳ
Thenameofthepart
Thetypeofthemachineorweldingtorch
Supply voltage and frequency from the
ratingplate
5. Serialnumberofthemachine
EXAMPLE: 2 pcs. code 30451 ventilator, for
welding machine 145, 1x230V 50/60Hz, serial
number…
2.
3.
4.
QualitätszertifikatdesProduktes......... 74
Schema.............................. 73
GrafischeSymboleanDatenschild........ 72
ErsatzteillistefürMaschine.............. 65
VerwendetegrafischeSymbole.......... 64
Ersatzteilebestellung................... 41
ZusammenbauundZerlegendesSchweiɴͲ
geräts............................... 41
FehlersucheundFehlerbeseitigung....... 41
Instandhaltung........................ 41
Vordemschweißen.................... 40
Schweißkabelanschluss................. 38
Bedienungselemente................... 37
Netzanschluss......................... 36
Maschinenaufstellung.................. 35
Unfallverhütungsvorschriften............ 33
Einsatzbeschränkung................... 33
TechnischeEigenschaften............... 33
Anlagebeschreibung................... 32
Ͳ32Ͳ
145, 165 und 190 sind professionelle SchweißͲ
inverter,diezumSchweißenmitdenMethoden
MMA (umhüllte Elektrode) und TIG mit dem
Kontaktstart(SchweißenimSchutzgasmiteiner
nicht schmelzenden Elektrode) bestimmt sind.
Das heißt, das sind Schweißstromversorgungen
mit einer schrägen Charakteristik. Die Inverter
wurden als tragbare SchweißstromversorgunͲ
gengelöst.DieMaschinensindmiteinemGurt
zureinfachenManipulationundzumeinfachen
Tragenvorgesehen.
Die Schweißinverter wurden mit Ausnutzung
eines Hochfrequenztransformators mit einem
Ferritkern,mitTransistorenaufgebautundsind
mit elektronischen Funktionen HOTSTART (zur
einfacheren Bogenentzündung) und ANTISTICK
(verhindert Verkleben der Elektrode) ausgerüsͲ
tet.
Schweißinverter145Ͳ190sindvorallemfürdie
dieHerstellung,InstandsetzungoderfürMontaͲ
gebestimmt.
Die Schweißmaschinen sind im Einklang mit
entsprechenden Normen und Verordnungen
derEuropäischenUnionundderTschechischen
Republik.
Anlagebeschreibung
Wir danken Ihnen für die Anschaffung unseres
Produktes.
Vor der Anwendung der
Anlage sind die GebrauchͲ
sanweisungen des vorliegenͲ
denHandbuchesauszunutzenzulesen.
Um die Anlage am besten auszunutzen und den
langen Lebensdauer ihrer Komponenten zu
gewährleisten, sind die Gebrauchsanweisungen
und die Wartungsvorschriften dieses HandbuͲ
ches zu beachten. Im Interesse unserer KundͲ
schaftempfehlenwir,alleWartungsarbeitenund
nötigenfalls alle Reparaturarbeiten bei unseren
Servicestellendurchführenzulassen,wospeziell
geschulͲtes Personal mittels der geeignetsten
Ausrüstung Ihre Anlage am pflegenwird. Da wir
mit dem neuesten Stand der Technik Schritt
halten wollen, behalten wir uns das Recht vor,
unsereAnlagenundderenAusrüstungzuändern.
Vorwort............................. 32
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Deutsch
̵̨̪̬̭̯̬̦̭̯̌̏̌, ̏ ̵̡̨̨̯̬̼ ̼̍ ̨̥̣̐
̨̛̪̬̭̱̯̭̯̯̏̏̌̽ ̨̛̪̬̬̦̼̜̔ ̛̛̣ ̨̛̦̜
̸̬̼̯̼̖̼̏̏̌̐̌̚̚.
x ʰ̨̥̖̜̯̖̬̥̭́̔ʦ̸̨̨̛̛̹̥̬̥̥̖̭̯̥̌̌̍
̨̛̦̖̯̱̹̯̖̣̐̽.
x ʻ̡̨̛̐̔̌ ̦̖ ̨̛̭̪̣̱̜̯̖̽̚ ̡̨̨̛̭̣̬̔
̏ ̸̨̨̭̬̦̜̏̌ ̨̡̬̖̣̖̐, ̌ ̨̡̨̯̣̽ ̭̖̏̐̔̌
̵̛̛̛̛̦̖̬̯̦̼̖̼̭̥̖̭̐̌̚.
ʽʿʤˁʻʽˁ˃ʰ,
ˁʦ˔ʯʤʻʻˏʫ
ˁ ˑʸʫʶ˃ˀʽʺʤʧʻʫ˃ʰˋʫˁʶʰʺ
ʿʽʸʫʺ
x ˑ̡̨̨̛̣̖̯̬̥̦̯̦̖̌̐
̨̪̣̖,
̨̬̱̺̖̖̭̍̌̀́̚ ̛̪̬ ̡̭̬̖̏̌, ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽
̨̨̪̭̦̌ ̣̔́ ̣̖̜̀̔ ̭ ̡̨̨̛̛̬̭̯̥̱̣̯̌̔́Ͳ
̛̬̥̌,
̨̛̛̪̬̬̥̍̌
̣̔́
̵̵̛̣̱̐
̨̨̛̛̛̪̦̼̥̪̪̬̯̥̔̍̌̌̌̌.ʿ̛̛̛̬̣̙̖̦̖̍
̡ ̸̨̡̨̪̣̖̦̦̥̱̔̀ ̨̛̦̖̬̯̬̱̏ ̛̯̾ ̛̣̀̔
̨̣̙̦̼̔ ̡̨̨̛̦̭̱̣̯̬̯̽̏̌̽ ̨̭ ̨̛̭̥̏
̸̨̬̥̏̌.
x ʻ̖ ̛̛̪̬̣̙̜̯̖̍̌ ̡ ̨̛̦̖̬̯̬̱̏ ̸̦̬̱̦̼̖̌
̸̭̼̌, ̨̛̛̦̭̯̖̣ ̨̛̥̦̯̦̜̌̐ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌,
̦̭̯̖̦̦̼̖̌ ̸̭̼̌ ̛ ̯.̔., ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̖̐
̶̡̛̛̭̪̣̱̯̾̌̌. ʦ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̨̛̖̜̭̯̏̔̏́̚
̨̨̛̥̦̯̦̌̐̐ ̨̪̣́ ̨̨̥̣̐ ̼̍ ̨̛̜̯̔
̡ ̨̛̣̯̖̣̦̥̱̔̽ ̨̛̪̬̖̙̖̦̏̔̀ ̵̛̯̾
̨̨̛̪̬̬̍̏.
x ˁ̸̨̬̦̼̖̏̌
̨̛̦̖̬̯̬̼̏
̸̨̯̖̯̏̌̀
̨̱̭̯̦̣̖̦̦̼̥̌̏ ̨̛̯̬̖̦̥̍̏̌́ ̨̨̭̣̭̦̐̌
̶̡̛̛̛̭̯̬̱
̨
̡̨̨̛̣̖̯̬̥̦̯̦̜̾̌̐
̨̨̛̛̭̥̖̭̯̥̭̯̏ (ʫʺˁ). ʦ ̨̨̨̭̦̦̥̏
̨̨̭̯̖̯̭̯̱̯̏̏̀
̵̸̡̛̛̯̖̦̖̭̥
̪̬̖Ͳ
̛̛̪̭̦̥̔̌́ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̨̦̬̥̼ SN EN
50199. ʿ̛̬̖̱̭̥̯̬̖̯̭̔̌̏̌́ ̵̛ ̨̡̨̛̹̬̖
̨̨̛̛̭̪̣̦̖̽̏̌̚ ̨̏ ̵̭̖̏ ̵̨̪̬̥̼̹̣̖̦̦̼
̵̨̣̭̯̍̌́, ̨̦ ̦̖ ̸̪̬̖̦̦̖̦̼̔̌̌̚ ̣̔́
̨̨̥̹̦̖̔̌̐ ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚! ʦ ̸̭̣̱̖̌ ̵̛
̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚ ̏ ̵̛̦̼ ̵̨̛̪̥̖̺̖̦́,
̛̦̖̙̖̣ ̏ ̵̨̪̬̥̼̹̣̖̦̦̼, ̨̥̱̯̐
̵̶̨̨̨̛̛̭̱̺̖̭̯̯̦̖̥̼̖̭̪̖̣̦̼̖̏̏̌̽̍̔̌̽
̥̖̬̼ ̨̨̨̨̛̪̬̖̭̯̬̙̦̭̯̔ (̭̥. SN EN
50199, 1995 ̭̯.9). ʫ̛̭̣ ̨̜̖̯̔̔
̡
̡̨̛̣̖̯̬̥̦̯̦̼̥̾̌̐
̨̪̖̬̖̥̍́,
̨̨̦̦̭̯̍́̌̽̀̚ ̨̨̪̣̯̖̣̽̏̌́̚ ̣̖̯̭́̏́́
̶̨̡̛̛̛̛̛̬̖̹̖̦̖̦̹̖̜̭̯̱̏̌̚.
ˁˏˀːʫʰʽ˃ˈʽʪˏ
x ˑ̛̯ ̨̛̦̖̬̯̬̼̏ ̨̨̛̯̣̖̦̼̐̏̚
̛̚ ̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏, ̡̨̨̯̬̼̖ ̦̖
̨̭̖̬̙̯̔̌ ̸̨̡̡̛̛̯̭̖̭̖ ̛̛̣
̨̨̨̛̯̼̖̣̪̣̯̖̣̖̺̖̭̯́̔̏̔́̽̏̌́̏̏̌̚.
Ͳ45Ͳ
ʦ̨ ̬̖̥̏́ ̶̡̨̨̨̛̛̛̣̦̦̜̏̔̌ ̴̼̌̚
̨̛̦̖̬̯̬̏ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ̨̬̣̙̖̦̌̚ ̦̌
̨̭̭̯̦̼̖̌̏ ̸̛̭̯̌, ̌ ̨̖̐ ̨̯̖̣̦̼̖̔̽
̡̨̨̥̪̦̖̦̯̼ ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̬̖̣̖̦̼̌̔̚
̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̛̯̪̌ ̛̥̯̖̬̣̌̌̌, ̛̚
̡̨̨̨̨̨̨̛̛̯̬̼̣̯̣̖̦̼̐̍̐̏̚.
ʺ̨̨̨̨̨̨̛̖̭̯̥̦̯̙̣̦̖̬̯̬̣̙̦̼̯̌̌̔́̏̏̔̍̽
̨̨̯̺̯̖̣̦̖̹̖̦̌̽̏̏̚,̸̸̨̨̯̼̼̣̖̭̪̖̖̦̍̍̌̍̌
̨̖̪̭̦̍̌̌́̚ ̛, ̏ ̡̨̙̥̌̔ ̸̭̣̱̖̌, ̸̨̯̖̺̏̌̀̌́
̨̛̯̬̖̦̥̍̏̌́ ̶̡̛̭̪̣̱̯̾̌̌́. ʿ̨̨̣̯̖̣̽̏̌̽̚
̸̨̯̖̖̯̏̌ ̌̚ ̨̥̦̯̙̌ ̛ ̨̨̛̪̣̦̖̽̏̌̚
̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̦̖̬̯̬̥̭̯̖̯̭̯̭̪̬̖̪̭̦̥̏̏̏̏̔̌́
̨̨̛̛̪̬̯̖̣̏̔́̚, ̛̛̪̬̖̖̦̦̼̥̏̔ ̏ ̨̯̜̾
̶̡̛̛̛̦̭̯̬̱. ʿ̨̨̛̛̬̯̖̣̏̔̽̚ ̦̖ ̸̨̯̖̖̯̏̌ ̌̚
̱̺̖̬̼̍, ̨̡̛̛̦̹̖̏̚ ̏ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̦̖
̴̨̨̨̨̛̪̬̖̭̭̦̣̦̌̽̐
̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚
̛ ̨̛̛̭̣̱̙̦̍̏̌́. ʰ̨̦̖̬̯̬̼̏ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔
̸̨̨̨̛̛̖̬̖̯̣̙̦̭̯̙̍̽̏̌̔̔́,̵̸̡̨̨̛̥̖̦̖̭̌̐
̨̛̪̬̖̙̖̦̏̔́, ̡̨̨̨̭̦̏̐̚ ̖̯̬̏̌ ̛ ̨̨̨̥̙̦̜̏̚
̶̵̨̨̨̛̛̛̛̛̖̦̯̣̭̭̖̦̪̬̬̏́̔̍̏,̸̨̨̬̖̥̖̬̦̐̚
̛̪̖̬̖̦̪̬̙̖̦̌́́
̛ ̨̬̱̜̐̍ ̶̛̛̛̥̦̪̱̣̌́. ʿ̖̬̖̔ ̨̨̥̦̯̙̥̌
̸̨̨̨̭̬̦̏̌̐ ̨̛̦̖̬̯̬̏̌ ̨̨̪̣̯̖̣̽̏̌̽̚ ̨̣̙̖̦̔
ʺ̨̦̯̙̌
ʺʤʻʰʿ˄ʸ˔ˉʰ˔ ʰ ˁʶʸʤʪʰˀʽͲ
ʦʤʻʰʫˁʮʤ˃ˏˈʧʤʯʽʦ
x ʦ̭̖̐̔̌ ̛̖̜̯̖̍̐̌̚ ̡̨̡̦̯̯̌̌
̥̖̙̱̔
̡̛̖̣̥̌̍́,
̸̨̨̨̡̛̛̪̖̬̖̦̭̺̥̭̬̦̼̜̯́̏̌
̛ ̨̛̣̣̦̥̍̌̌ ̭ ̭̙̯̼̥̌ ̨̥̐̌̚ ̛ ̵̛
̨̡̨̛̛̛̭̭̯̖̥̜̭̣̬̦̌̔̏̌́.
x ʦ̭̖̐̔̌ ̡̬̼̜̯̖̌̏̌̚ ̛̛̖̦̯̣̏ ̦̌ ̵̨̣̣̦̍̌̌
̨̭̭̙̯̼̥̥̌̐̌̚,̵̨̨̛̛̖̭̣̯̯̥̥̖̦̯̦̖̏̾
̨̛̭̪̣̱̖̯̖̽̚.
x ʦ̛̛̖̦̯̣ ̦̌ ̨̣̣̦̖̍̌ ̨̛̦̖̬̯̦̖̐ ̐̌̌̚
̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̨̡̯̬̼̯̼
̨̨̨̨̛̛̛̥̥̖̦̯̖̭̪̣̦̏̐̽̏̌̚.
x ʪ̨̣̙̦̌ ̼̯̍̽ ̨̪̼̹̖̦̦̏̌́ ̨̨̨̨̭̯̬̙̦̭̯̽
̵̨̨̨̛̛̛̪̬̖̜̭̯̭̣̣̦̥̭̙̯̔̏́̍̌̌̌̐̐̌̌̚,
̸̨̯̼̍ ̨̨̭̪̬̖̪̯̭̯̯̏́̏̏̌̽ ̨̛̪̬̖̙̖̦̥̏̔́
̛̛̣̯̬̥̥̌̏̌.
x ʻ̖ ̪̼̯̜̯̖̭̌̽ ̛̭̥̌ ̨̦̪̣̦̯̌́̽ ̨̣̣̦̼̍̌
̭̙̯̼̥̌ ̨̥̐̌̚, ̭̖̏̐̔̌ ̨̛̭̪̣̱̜̯̖̽̚
̨̨̨̛̛̛̛̭̯̖̯̭̯̱̺̖̬̖̱̣̯̬̼̭̦̙̖̦̖̏̏̀̐́
̛̣̖̦̔̌̏́.
x ʫ̛̭̣ ̵̨̛̯̯̖ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̛̣̦̖̜̹̖̔̌̽
̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌,̨̡̨̛̛̯̦̭̱̣̯̬̱̜̯̖̪̬̣̽̌̏̌
̵̡̛̛̯̖̦
̨̨̛̖̪̭̦̭̯̍̌̚,
̭̦̦̼̖̏́̌̚
̵̨̨̨̨̨̛̛̭̭̪̣̦̖̥̭̙̯̼̭̣̭̦̽̏̌̌̐̌̏̐̌̚̚
̨̦̬̥SN078305̛SN078509.
x
̛̱̖̯̖̭̍̔̽, ̸̨̯ ̵̛ ̶̨̛̛̣́́̚ ̦̖
̨̪̬̖̙̖̦̏̔̌, ̛̛̣ ̨̨̪̬̏̔̌ ̦̖ ̨̱̣̦̖̦̼̏̽
̵̨̛̛̥̖̭̯̭̖̦̖̦̏̌̔́.
x ʻ̖ ̛̭̬̜̯̖̏̌̏̌ ̨̭ ̸̨̨̭̬̦̜̏̌ ̨̡̨̬̖̣̜̐
̛ ̨̭ ̸̨̛̭̬̦̼̥̏̌ ̛ ̛̛̛̪̯̺̥̌̀
̡̛̖̣̥̌̍́,̸̡̨̨̨̨̨̛̯̬̼̖̥̖̯̦̖̭̯̯̦̖̀̔̌
̸̸̨̨̛̪̪̖̬̖̦̖̭̖̖̦̖.
x ʫ̛̭̣ ̨̡̬̖̣̐̌ ̛̛̣ ̡̛̖̣̌̍ ̛̪̖̬̖̬̖̣̭̐̽,
̡̛̪̬̖̬̯̯̖̌ ̡̭̬̱̏̌, ̸̨̯̼̍ ̦̖ ̨̛̪̱̭̯̯̔̽
̶̨̨̨̛̛̛̛̛̛̼̭̯̬̦̹̦̣̍̐̌̏̌́́̚̚.
x ʻ̡̨̛̐̔̌ ̦̖ ̡̛̪̬̭̜̯̖̭̌̌̽ ̡ ̸̭̯̥̌́
̸̡̡̨̨̛̣̖̯̬̖̭̾̐
̡̨̦̯̱̬̌
̨̪̔
̛̦̪̬̙̖̦̖̥̌́. ʿ̨̭̣̖ ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚
̸̸̨̨̨̨̨̡̨̨̡̛̭̯̬̙̦̯̣̯̖̭̬̦̱̬̖̣̱̀̏̌̀̐
̨̯ ̨̛̦̖̬̯̬̏̌ ̛ ̨̭̪̬̖̪̯̭̯̱̜̯̖̏́̏
̸̡̨̡̛̛̦̯̯̱̭̖̥̣̖̦̦̼̥̭̯̥̌̌̌́̚̚.
ʿˀʽʪ˄ʶ˃ˏ ʧʽˀʫʻʰ˔ ʰ ʧʤʯˏ
ʿˀʰ ˁʦʤˀʶʫʰʻˁ˃ˀ˄ʶˉʰʰ ʿʽ
ʥʫʯʽʿʤˁʻʽˁ˃ʰ
x ʽ̸̖̭̪̖̯̖̍̽ ̸̛̭̯̱̀ ̸̨̬̱̌̍̀
̵̨̨̪̖̬̦̭̯̏̽ ̛ ̡̼̯̙̱̏́ ̵̭̖̏ ̨̐̌̏̚,
̵̨̬̱̖̥̼̍̌̚ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̡̛̭̬̏̌, ̨̣̦̖̐̌̏
̡̨̨̥̦̱̯̥̪̬̭̯̬̦̭̯̖̏̌̌̏̚.
x ˀ̛̥̖̭̯̯̖̌̚ ̸̨̭̬̦̼̜̏̌ ̬̖̯̌̐̐̌ ̏ ̵̨̨̨̬̹
̨̨̨̛̛̛̪̬̖̯̬̖̥̥̪̥̖̺̖̦̏̏̌.
x ʽ̛̯̭̯̬̦̯̖̌ ̖̭̏̽ ̡̣̌, ̛̛̪̬̥̖̭ ̛ ̛̙̬̼,
̡̨̨̯̬̼̖ ̨̡̪̬̼̯̏̌̀ ̸̛̭̯̌, ̪̬̖̦̔̌Ͳ
̸̡̛̦̖̦̦̼̖̣̭̬̌̔́̏̌̚,̸̨̨̯̼̪̬̖̯̬̍̔̏̌Ͳ
̸̵̨̡̨̛̛̛̯̯̼̖̣̖̦̖̯̭̦̼̽̏̔̐̌̏̚.
x ˀ̸̨̛̖̌̍ ̨̛̪̥̖̺̖̦́ ̭̖̏̐̔̌ ̵̨̨̨̬̹
̨̛̪̬̖̯̬̜̯̖̏̏̌. ʻ̖ ̛̭̬̜̯̖̏̌̏̌ ̏ ̵̥̖̭̯̌,
̖̐̔ ̖̭̯̽ ̨̨̛̪̬̖̦̖̔̚ ̦̌ ̸̡̱̯̖̱
̨̨̨̛̪̬̬̦̔̐ ̛̛̣ ̵̛̦̼ ̵̨̨̬̼̪̭̦̼̏̏̌̚
̨̐̌̏̚, ̛̛̣ ̨̨̛̛̪̣̭̯̍̚ ̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌
̛̛̭̙̦̐̌́.
x ʻ̖ ̨̨̛̪̦̭̯̖̔ ̸̨̨̭̬̦̖̏̌ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌
̡ ̦̦̥̏̌̌, ̸̪̬̖̦̦̖̦̦̼̥̔̌̌̚ ̣̔́
̨̛̯̭̯̬̦̖̦̌́ ̨̛̙̬̏ ̛ ̖̐̔ ̨̛̭̪̣̱̯̭̽̀́̚
̸̨̛̬̖̐̀ ̖̺̖̭̯̏̏̌, ̛ ̭̱̺̖̭̯̱̯̏̀ ̪̬̼̌
̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̬̣̬̯̣̖̦̣̦̬̭̯̬̯̖̣̾̌̐̌̏́,
̨̨̪̯̥̱
̸̨̯
̸̨̭̬̦̏̌̌́
̱̔̐̌
̛ ̨̨̨̛̛̪̬̥̖̏̔̚ ̴̨̨̨̛̱̣̯̬̣̖̯̖̽̌̏
̸̛̛̣̱̖̦̖̚ ̭ ̛̛̯̥̾ ̛̪̬̥̌̌ ̛̬̖̬̱̯̌̐̀
̸̨̨̡̨̨̡̛̛̬̱̯̼̭̯̭̦̼̖̼̍̌̀̏̐̌̚̚.
ʯʤˍʰ˃ʤ ʿʫˀʫʪ ʰʯʸ˄ˋʫʻʰʫʺ,
ʽʮʽʧʤʺʰʰˌ˄ʺʽʺ
x ʻ̡̨̛̐̔̌ ̦̖ ̨̛̭̪̣̱̜̯̖̽̚
̛̬̯̼̖̌̍̚ ̛̛̣ ̴̡̖̖̯̦̼̖̔
̡̛̛̺̯̦̼̖̥̭̌̌̚.
Ͳ44Ͳ
ˀ̥̖̺̜̯̖̌̌̚ ̸̨̨̪̬̬̦̖̌̚ ̡̨̭̯̖̣ ̪̖̬̖̔
̛̺̯̦̼̥̌̚ ̯̖̥̦̼̥ ̡̨̭̯̖̣̥ ̭ ̶̖̣̽̀ ̨̖̐
̵̨̛̪̬̖̬̦̖̦̔̌́.
ʯ̛̺̺̜̯̖̌̌ ̨̛̭̏ ̣̐̌̌̚ ̶̛̭̪̖̣̦̼̥̌̽
̨̹̣̖̥̥
̡̛̭̬̺̏̌̌,
̭̦̙̖̦̦̼̥̌̍
̛̺̯̦̼̥̌̚ ̯̖̥̦̼̥ ̡̨̭̯̖̣̥ (̭̯̖̪̖̦̽
̛̺̯̼̌̚DIN9Ͳ14).
ʻ̖ ̨̛̭̥̯̬̯̖ ̦̌ ̸̨̭̬̦̱̏̌̀ ̱̱̔̐ ̖̍̚
̨̦̣̖̙̺̖̌̔̌̐ ̨̨̛̺̯̦̌̐̚ ̛̺̯̌ ̛̛̣
̹̣̖̥̌.
ʻ̖ ̛̭̬̜̯̖̏̌̏̌ ̪̬̖̙̖̔, ̸̖̥ ̛̱̖̯̖̭̍̔̽,
̸̨̯ ̭̖̏ ̛̣̀̔ ̨̨̛̛̪̣̭̯̍̚ ̛̦̣̖̙̺̥̌̔̌
̨̨̛̬̥̺̺̖̦̼̍̌̌̚̚.
ˁ̬̱̌̚ ̙̖ ̨̛̯̭̯̬̦̯̖̌ ̸̨̨̛̭̪̬̖̦̦̖
̨̨̡̨̛̺̯̦̖̯̖̥̦̖̭̯̖̣̌̚.
ʥ̱̯̖̔̽ ̛̦̥̯̖̣̦̼̏̌̽, ̸̨̯̼̍ ̣̐̌̌̚
̨̨̛̛̪̣̭̯̍̚ ̵̵̨̛̦̺̭̌̔́́ ̶̛̣ ̦̖
̨̛̪̭̯̬̣̌̔̌ ̨̯ ̴̵̨̨̛̱̣̯̬̣̖̯̼̽̌̏ ̸̣̱̖̜,
̵̸̨̨̨̨̨̛̛̪̬̥̼̭̬̦̜̱̜̏̔̏̌̔̐̚.
ʦ̭̖̐̔̌ ̨̛̭̪̣̱̜̯̖̽̚ ̛̺̯̦̱̌̀̚ ̨̖̙̱̔̔,
̨̨̭̯̖̯̭̯̱̺̱̏̏̀̀ ̸̨̬̱̌̍̀ ̨̱̍̏̽, ̸̨̡̛
̶̡̡̛̛̛̛̛̭̦̖̺̥̭̭̯̖̣̥̬̱̼̍̽̀́̌̌̏.
ʰ̨̭̪̣̱̜̯̖̽̚ ̛̺̯̦̼̖̌̚ ̡̛̛̦̱̹̦̌ ̛̛̣
̡̛̱̹̦̼̖̣̼̹̏̌̔.
ʰ̨̭̪̣̱̜̯̖̽̚ ̡̨̙̦̦̼̖̌ ̶̡̛̬̱̼̌̏, ̸̨̯̼̍
̛̖̙̯̍̌̽̚ ̨̨̨̙̐̏ ̛ ̶̛̬̪̦̌̌ ̛̪̬
̶̨̛̛̛̛̥̦̪̱̣̭̥̯̖̬̣̥̌́̌̌.
ʿˀʫʪʽ˃ʦˀʤˍʫʻʰʫ
ʿʽʮʤˀʤ
ʰʦʯˀˏʦʤ
x ʽ̛̯̭̯̬̦̯̖̌ ̛̚ ̸̨̨̬̖̌̍̐
̨̪̬̭̯̬̦̭̯̌̏̌
̸̨̛̬̖̐̀
̖̺̖̭̯̏̏̌.
x ʻ̖ ̛̭̬̜̯̖̏̌̏̌ ̨̨̛̛̪̣̭̯̍̚ ̸̵̨̛̬̐̀
̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏ ̛̛̣ ̡̨̛̙̭̯̖̜̔, ̛̛̣
̸̨̨̛̛̛̛̪̥̖̺̖̦̭̬̼̯̼̥̥̏̏̏̌̐̌̌̚̚.
x ʻ̖ ̨̛̦̭̯̖ ̨̖̙̱̔̔ ̛̚ ̡̯̦̖̜̌,
̵̨̛̪̬̪̯̦̦̼̌ ̨̥̭̣̥̌ ̛ ̨̛̙̬̥, ̨̨̪̯̥̱
̸̨̡̨̨̛̛̯̭̬̼̥̣̼̼̯̪̙̬̐̍̏̏̌̽̌̚.
x ʻ̖ ̛̭̬̜̯̖̏̌̏̌ ̥̯̖̬̣̼̌̌, ̡̨̨̯̬̼̖
̨̛̭̖̬̙̣̔̌ ̸̨̛̬̖̐̀ ̖̺̖̭̯̏̏̌ ̛̛̣
̛̥̯̖̬̣̼̌̌, ̡̨̨̯̬̼̖ ̛̪̬ ̛̛̦̬̖̦̌̐̏̌
̸̸̨̡̨̛̛̛̛̼̖̣̯̯̭̦̼̖̣̬̖̪̬̼̏̔́̀̐̀̌.
x ʻ̖ ̛̭̬̜̯̖̏̌̏̌ ̪̬̖̙̖̔, ̸̖̥ ̱̦̖̯̖̌̚,
̡̡̛̖̌
̖̺̖̭̯̏̏̌
̏
̵̛̥̯̖̬̣̌̌̌
̨̛̭̖̬̙̣̭̔̌̽. ʪ̙̖̌ ̸̨̛̦̖̦̯̖̣̦̖̌̽̚
̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̸̨̨̬̖̐̀̐ ̐̌̌̚ ̛̛̣ ̡̨̛̛̙̭̯̔
̸̨̨̨̨̥̙̖̯̪̣̖̭̜̬̼̏̽̌̍̏̏̚̚.
x ʻ̡̨̛̐̔̌ ̦̖ ̨̛̭̪̣̱̜̯̖̽̚ ̡̨̨̛̭̣̬̔
̡̡̡̨̨̼̱̖̦̯̖̜̦̖̬̏̔̏̏.
x ʰ̖̜̯̖̍̐̌̚ ̛̛̭̬̦̏̌̏̌́ ̏ ̵̨̛̪̥̖̺̖̦́
̛ ̵̨̛̹̬̦̼̍ ̵̪̱̭̯̼ ̵̛̦̱̯̬̖̦̦̏
x
x
x
x
x
x
x
x
x
V
A
V
A
A
A
A
mm
kg
ALLGEMEINE
UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN
Die vorliegenden Produkte sind ausschlieɴlich
zumSchweißenundnichtzuanderen,unsachͲ
gemäɴen Zwecken anzuwenden. Sie dürfen
nur von geschultem und erfahrenem Personal
bedientwerden.DerBedienersollsichanden
UnfallverhütungsvorschriftenSNEN60974Ͳ1,
Unfallverhütungsvorschriften
Ͳ33Ͳ
145
1x230
10Ͳ140
88
140*
120
95
16
IP23S
330x143x245
5,6
(SNEN60974Ͳ1)
Die Anwendung der Schweißstromquelle ist
typisch diskontinuierlich, wo die effektivste
ArbeitszeitfürdasSchweißenundderStillstand
für Positionierung der Schweißteile, VorbereiͲ
tung Vorgang u.s.w. ausgenutzt ist. Diese
Schweißinverter sind durchaus in Hinsicht auf
Belastung max. 140 A, 160 A und 180 A des
Nominalstrommesser innerhalb der Arbeit von
40% bzw. 45% von der gesamten Nutzungszeit
sicher konstruiert. Die Richtlinie gibt die
Belastung im 10 Minuten Zyklus an. Zum
Beispiel für 30% Belastungsarbeitszyklus hält
man 3 Minuten von dem ZehnminutenzeitabͲ
schnitt. Falls der zulässige Arbeitszyklus
überschritten war, ist er infolge des
gefährlichen Überhitzen durch Thermostat
unterbrochen, im Interesse der Wahrung von
Schweißkomponenten. Dieses ist durch AufͲ
leuchten der gelben Signallampe am vorderem
Schaltpult angezeigt. Nach mehreren Minuten,
wowiederzurAbkühlungderMaschinekommt
und die gelbe Signallampe erlöscht, steht die
Maschinenwiederbetriebsbereit.
Die Maschinen sind so ausgelegt, dass sie mit
demSchutzpegelIP23Sübereinstimmen.
Einsatzbeschränkung
Tabelle1
TechnischeDaten
Eingangsspannung50Hz
Schweißstrombereich
Leerspannung
Belastung40*/45%
Belastung60%
Belastung100%
Schutz
Deckung
Abmessung
Gewicht
190
1x230
10Ͳ180
88
180
150
110
20
IP23S
350x143x245
6,2
SN 050601, 1993, SN 050630, 1993 halten,
umsichselbstundDrittenkeineSchädenanzuͲ
richten.
GEFAHREN BEIM SCHWEISSEN UND SICHERͲ
HEITSHINWEISE FÜR DIE BEDIENER SIND
ANGEFÜHRTIN:
SN 05 06 01/1993 Sicherheitsbestimmungen
zumLichtbogenschweißenvonMetallen.SN
05 06 30/1993 Sicherheitsvorschriften zum
SchweißenundPlasmaschneiden.
DieSchweißgerätesindperiodischenKontrollen
lautSN331500/1990zuunterziehen.HinweiͲ
se zur Durchführung von Revisionen, siehe § 3
derVerordnungÚPBNr.48/1982GBl.,SN33
1500:1990undSN050630:1993Art.7.3.
HALTEN SIE ALLE ALLGEMEINGÜLTIGEN
BRANDSCHUTZVORSCHRIFTENEIN!
Halten sie diese allgemeingültigen brandschutzͲ
vorschriften unter gleichzeitiger Respektierung
örtlich spezifischer Bedingungen ein. SchweißͲ
vorgänge sind immer als Tätigkeit mit erhöhter
Brandgefahrzuqualifizieren.Schweißarbeitenan
Orten mit feuergefährlichen oder explosiven
Materialienistimmerstrengstensuntersagt.
Am Schweißplatz müssen jeweils immer FeuerͲ
löschgeräte bereitstehen. Achtung! Funken
können noch Stunden, nachdem geschweißt
wurde, Brände verursachen und dies besonders
anverstecktenStellen.
Das Gerät nach Beendigung der SchweißarbeiͲ
tenmindestenszehnMinutenabkühlenlassen.
Wenn es nicht zur ausreichenden Kühlung des
Gerätes kommt, kommt es im Innern des
Gerätes zu einem großen Temperaturanstieg,
der die Leistungselemente des Gerätes beschäͲ
digenkann.
165
1x230
10Ͳ160
88
160
120
95
16
IP23S
330x143x245
5,7
ARBEITSSICHERHEIT BEIM SCHWEISSEN VON
METALLEN, DIE BLEI, KADMIUM, ZINK,
QUECKSILBERUNDBERYLLIUMENTHALTEN
Wenn Metalle geschweißt werden sollen, die
dieseMetallebeinhalten,sindfolgendeSonderͲ
maßnahmenzutreffen:
x FührensiekeineSchweißarbeitenbei(auch
leeren) SchutzgasͲ, ÖlͲ und KraftstoffbeͲ
hältern und Ͳtanks durch, denn es besteht
Explosionsgefahr. Das Schweißen ist nur
lautSondervorschriftenmöglich!!!
x In explosionsgefährdeten Räumen gelten
Sondervorschriften.
STROMSCHLAGVORBEUGUNG
x KeineReparaturarbeiten
beim Generator unter SpannͲ
ungdurchführen
x Vor jeglicher WartungsͲ oder ReparaturͲ
arbeiten die Schweiɴmaschine vom Netz
trennen
x Sich vergewissern, dass die SchweiɴmasͲ
chinemiteinerErdungverbundenist
x Die Anlageaufstellung darf nur von FachͲ
personal durchgeführt werden. Sämtliche
Verbindungen sollen den gültigen SicherͲ
heitsnormen (CEI 26Ͳ10 HD 427) und den
Unfallverhütungsvorschriftengemäɴsein.
x EsdarfnichtinfeuchtenodernassenRäuͲ
menoderimRegengeschweiɴtwerden.
x Bei abgenutzten oder lockeren Kabeln
nicht schweiɴen. Sämtliche Kabel häufig
kontrollieren und sich vergewissern, dass
sie völlig isoliert sind, dass kein Draht
freiliegtunddasskeineVerbindunglocker
ist.
x Bei Kabeln mit unzureichendem DurchͲ
messernichtschweißenunddasSchweißͲ
en einstellen, wenn die Kabel heißlaufen,
damit die Isolation nicht allzu schnell
abgenutztwird.
x KomponenteunterSpannungnichtberühͲ
ren. Nach der Anwendung den Brenner
oder die Schweißzange sorgfältig ablegen
und dabei jegliche Berührung mit der
Erdungvermeiden.
SCHUTZGEGENSTRAHLUNGEN,
BRANDWUNDENUNDLÄRM
x
Nie defekte oder kaputte
Schutzmaskentragen.
Ͳ34Ͳ
Den Schweiɴbogen ohne den passenden
SchirmoderSchutzhelmniebeobachten.
Augen mit dem entsprechenden, mit
inattinischem Glasvisier versehenen
Schirm Schutzgrad 9 (14 EN 169) immer
schützen.
Ungeeignete inattinische Glasvisiere soͲ
fortwechseln.
Ein durchsichtiges Glas vor das inattinisͲ
chesetzen,umdieseszuschützen.
DieArbeiterimSchweiɴbereichsollendie
erforderlichen Schützen tragen, andernͲ
fallsdenSchweißbogennichtzünden.
Darauf achten, dass die von dem
SchweiɴbogenerzeugtenUVͲStrahlungen
den Augen der Arbeiter im SchweiɴbeͲ
reichnichtschaden.
Schutzschürzen, splittersichere Brillen
oderSchutzhandschuheimmertragen.
Lederhandschuhe tragen, um BrandwunͲ
denundHautabschürfungenbeimStückͲ
handhabenzuvermeiden.
EXPLOSIONS Ͳ UND FLAMMENͲ
SCHUTZ
x
Jeglichen Brennstoff vom
Arbeitsraumfortschaffen.
x
Neben entzündlichen Stoffen oder
Flüssigkeiten oder in von Explosiosgasen
gesättigtenRäumennichtschweißen.
x
Keine mit Öl oder Fett durchnässte
Kleidung tragen, da sie die Funken in
Brandsetzenkönnen.
x
Nicht an Behältern schweißen, die ZündͲ
stoffen enthielten, oder an Materialien,
welche giftige und entzündliche Dämpfe
erzeugenkönnen.
x
Keine Behälter schweißen, ohne deren
ehemaligen Inhalt vorher zu kennen.
SogareinkleinerRückstandvonGasoder
von entzündlicher Flüssigkeit kann eine
Explosionverursachen.
x
Nie Sauerstoff beim Behälterentfetten
anwenden.
x
Gusstücke mit breiten, nicht sorgfältig
entgastenHolräumennichtschweißen.
x
Über einen Feuerlöscher im Arbeitsraum
immerverfügen.
x
Keinen Sauerstoff im Schweißbrenner
anwenden, sondern nur Schutzgas oder
MischungenvonSchutzgasen.
x
x
x
x
x
x
x
x
̥̥
kg
V
A
V
A
A
A
A
(EN60974Ͳ1)
ʰ̨̨̛̭̪̣̦̖̽̏̌̚
̸̨̨̨̭̬̦̏̌̐
̨̛̦̖̬̯̬̏̌
̣̖̯̭́̏́́ ̸̛̛̯̪̦̼̥ ̛̪̬̖̬̼̭̯̼̥̏, ̡̨̐̔̌
̨̛̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̨̭̥̖̌ ̨̡̨̛̪̬̱̯̦̖̔̏ ̬̖̥̏́
̸̨̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̬̖̪̖̬̣̭̬̪̖̬̪̌̍̐̔̌̔́̏̌̔́
̣̔́ ̛̬̭̪̬̖̖̣̖̦̌̔́ ̵̭̬̦̼̏̌ ̸̭̯̖̜̌,
̵̨̨̨̛̪̯̯̖̣̦̼̔̐̏̽ ̶̨̛̪̖̬̜̌ ̛ ̯.̔. ˑ̛̯
̸̨̭̬̦̼̖̏̌ ̨̛̦̖̬̯̬̼̏ ̡̨̨̛̭̦̭̯̬̱̬̦̼̏̌
̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̨̨̖̪̭̦̍̌̚ ̨̪ ̨̨̛̯̦̹̖̦̀
̡̡̦̬̱̖̌̐̚max.140,160̛180̨̨̨̛̦̥̦̣̦̌̽̐
max.140,160̛180Ą̨̨̨̡̛̛̦̥̦̣̦̯̪̬̌̽̐̌
̸̨̬̖̥̌̍ ̶̡̛̣̖ 40% (45%) ̨̯ ̨̨̺̖̍̐
̛̬̖̥̖̦̏ ̵̛ ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚. ʰ̶̡̛̛̦̭̯̬̱
̨̛̪̬̯̏̔́ ̨̨̨̛̪̬̣̙̯̖̣̦̭̯̔̽̽ ̡̛̦̬̱̌̐̚ ̏ 10
̨̨̛̥̦̱̯̥̏ ̶̡̛̣̖. ʯ̌ 30% ̸̨̛̬̜̌̍ ̶̡̛̣
̡̛̦̬̱̌̐̚ ̛̛̪̬̦̥̯̭̌̀́ 3 ̛̥̦̱̯̼ ̛̚ ̛̖̭̖̯̔
̨̨̨̛̥̦̱̯̏̐ ̸̨̨̨̭̌̏̐ ̛̦̯̖̬̣̏̌̌. ʫ̛̭̣
̬̬̖̹̖̦̦̼̜̌̚ ̸̨̛̬̜̌̍ ̶̡̛̣ ̪̬̖̼̹̖̦̏, ̨̯
̛̭̣̖̭̯̖̏̔̏ ̨̨̨̦̖̖̪̭̦̍̌̐̚ ̛̪̖̬̖̬̖̦̐̏̌́
̶̡̨̨̛̣̱̖̯̪̬̖̬̦̯̖̬̥̭̯̯̥̍̔̏̌̌,̛̦̯̖̬̖̭̖̏
̵̨̬̦̼̌ ̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̏ ̸̨̨̨̭̬̦̏̌̐ ̨̛̦̖̬̯̬̏̌.
ˑ̨̯ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ̨̨̨̨̭̪̬̙̖̦̏̔ ̛̛̙̦̖̥̌̐̌̚
̡̨̛̛̦̯̬̔̌̌
̨̨̙̖̣̯̐
̨̨̨̯̖̬̥̭̯̯̦̌̐
̨̨̛̭̦̣̦̐̌̽̐ ̭̖̯̏̌ ̦̌ ̪̖̬̖̦̖̜̔ ̛̪̦̖̣̌
̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ̨̛̦̖̬̯̬̏̌. ˋ̖̬̖̚ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽
̛̥̦̱̯, ̡̨̐̔̌ ̨̜̖̯̔̔ ̡ ̨̨̨̪̯̬̦̥̱̏
̵̨̛̣̙̖̦̌̔̀ ̨̛̦̖̬̯̬̏̌ ̛ ̸̡̛̼̣̯̭̏̀́
̙̖̣̯̼̜ ̛̭̦̣̦̼̜̐̌̽ ̭̖̯̏, ̨̛̦̖̬̯̬̏ ̨̨̯̐̏
̡ ̣̦̖̜̹̖̥̱̔̌̽ ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌̀̚. ˁ̸̨̬̦̼̖̏̌
̨̛̦̖̬̯̬̼̏ ̡̨̨̛̭̦̭̯̬̱̬̦̼̏̌ ̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏
̨̛̭̭̯̖̪̖̦̺̯̼̽̀̌̚IP23S.
ʽ̸̶̡̛̛̛̛̬̦̖̦̭̪̣̱̯̐̌́̏̾̌̌
Ͳ43Ͳ
165
1x230
10Ͳ160
88
160
120
95
16
IP23 S
330x143x245
5,7
190
1x230
10Ͳ180
88
180
150
110
20
IP23S
350x143x245
6,1
ˁ̸̨̬̦̼̖̏̌ ̨̛̦̖̬̯̬̼̏ 145 ̛ 165 ̨̣̙̦̼̔
̨̨̛̭̪̣̯̭̽̏̌̽́̚ ̨̡̨̯̣̽ ̣̔́ ̡̛̭̬̏̌, ̌ ̦̖
̏ ̵̛̦̼ ̶̵̖̣́. ʰ̵ ̨̛̛̭̣̱̙̦̖̍̏̌ ̨̬̬̖̹̖̦̌̚
̨̡̨̯̣̽ ̶̨̛̭̪̖̣̦̌̽ ̸̨̱̖̦̦̼̥̍ ̛ ̨̪̼̯̦̼̥
̶̛̣̥̌. ʽ̨̪̖̬̯̬̌ ̨̣̙̖̦̔ ̨̭̣̯̍̀̔̌̽ ̨̦̬̥̼
SN EN 60974Ͳ1, SN 050601, 1993, SN
050630, 1993, ̌ ̡̯̙̖̌ ̭̖̏ ̶̡̛̛̛̦̭̯̬̱ ̨̪
̨̨̛̖̪̭̦̭̯̍̌̚, ̸̨̯̼̍ ̨̼̣̍ ̸̨̖̭̪̖̖̦̍̌ ̨̖̐
̨̨̖̪̭̦̭̯̍̌̽̚ ̛ ̨̨̖̪̭̦̭̯̍̌̽̚ ̯̬̖̯̖̜̽
̨̨̭̯̬̦̼.
ʿˀʽˇʰʸʤʶ˃ʰʶʤ ʿʽˀʤʮʫʻʰ˔
ˑʸʫʶ˃ˀʰˋʫˁʶʰʺˌʽʶʽʺ
x ʻ̖ ̨̨̛̪̬̯̖̏̔ ̨̬̖̥̦̯̦̼̖
̨̬̯̼̌̍ ̨̛̦̖̬̯̬̏̌ ̛̪̬ ̨̖̐
̶̡̛̛̭̪̣̱̯̾̌̌ ̛ ̛̖̭̣ ̨̦ ̸̡̣̖̦̏̀
̡̨̣̖̯̬̭̖̯̏̾̽.
x ʿ̖̬̖̔ ̸̨̦̣̥̌̌ ̨̨̣̀̍̐ ̵̸̡̨̨̛̯̖̦̖̭̐
̨̛̛̭̣̱̙̦̍̏̌́ ̛̛̣ ̵̨̬̖̥̦̯̦̼ ̨̬̯̌̍
̸̨̡̨̨̡̨̛̛̛̯̣̯̖̦̖̬̯̬̯̣̖̯̬̭̖̯̀̏̾.
x ˄̨̛̖̯̖̭̯̥̍̔̽̏,̸̨̨̨̛̛̯̦̖̬̯̬̪̬̣̦̏̌̏̽
̖̥̣̖̦̌̚̚.
x ˁ̸̨̬̦̼̖̏̌
̨̛̦̖̬̯̬̼̏
̨̣̙̦̼̔
̨̛̭̣̱̙̯̭̍̏̌̽́ ̛ ̡̨̛̭̪̣̱̯̬̯̭̾̌̏̌̽́
̴̶̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̯̣̣̬̦̦̼̥̪̖̬̭̦̣̥̽̏̌̏̌̌
x ʦ̭̖ ̸̨̡̛̪̣̖̦̔̀́ ̨̣̙̦̼̔ ̸̨̯̖̯̏̌̽
̛̖̜̭̯̱̺̥̔̏̀ ̶̡̛̛̦̭̯̬̱̥́ ̛ ̨̦̬̥̥̌
SN 332000Ͳ5Ͳ54, SN EN 60974Ͳ1
̛ ̶̡̛̛̦̭̯̬̱̥́ ̨̪ ̨̛̪̬̖̯̬̺̖̦̔̏̌̀
̯̬̥̌̏.
x ʻ̖ ̛̭̬̜̯̖̏̌̏̌ ̛̪̬ ̨̨̪̼̹̖̦̦̜̏
̨̛̣̙̦̭̯̏̌, ̨̏ ̨̣̙̦̜̏̌ ̭̬̖̖̔ ̛̛̣ ̛̪̬
̨̙̖̔̔.
x ʻ̖ ̛̭̬̜̯̖̏̌̏̌ ̭ ̨̛̛̦̹̖̦̦̼̥̚ ̛̛̣
̨̛̪̬̖̙̖̦̦̼̥̏̔ ̸̨̛̭̬̦̼̥̏̌ ̡̛̖̣̥̌̍́.
ʦ̭̖̐̔̌
̡̨̨̛̦̯̬̣̬̱̜̯̖
̸̨̭̬̦̱̏̌̀
̨̡̬̖̣̱̐,̸̨̡̛̛̛̛̛̭̬̦̼̖̪̯̺̖̖̣̏̌̌̀̌̍
ʿ̨̨̛̛̬̣̖̪̭̦̭̯̌̏̌̍̌̚
145
1x230
10Ͳ140
88
140*
120
95
16
IP23 S
330x143x245
5,6
̨̨̭̯̖̯̭̯̱̯̏̏̀ ̛̦̣̖̙̺̥̌̔̌ ̨̦̬̥̥̌ ̛ ̪̬̖Ͳ
̛̛̪̭̦̥̔̌́
ʫ̨̡̨̨̬̪̖̜̭̏̐
ˁ̨̨̺̖̭̯̍̏̌
̛ˋ̡̨̡̛̛̖̹̭̜̬̖̭̪̱̣̍.
˃̵̸̡̛̛̖̦̖̭̖̦̦̼̖̔̌
ʦ̵̨̨̛̦̖̦̪̬̙̖̦̖̔̌́50Hz
ʪ̸̨̨̨̨̨̡̛̪̦̭̬̦̯̌̌̏̌̐̌̚
ʻ̵̵̨̨̨̨̨̛̪̬̙̖̦̖̣̭̯̌́̐̔̌
ʶ̴̴̶̨̡̛̛̛̖̦̯̦̬̱̾̌̐̚40%*/45%
ʶ̴̴̶̨̡̛̛̛̖̦̯̦̬̱̾̌̐̚60%
ʶ̴̴̶̨̡̛̛̛̖̦̯̦̬̱̾̌̐̚100%
ˑ̡̨̛̣̖̯̬̺̯̌̌̚
ˁ̛̯̖̪̖̦̺̯̼̽̌̚
ˀ̥̖̬̼̌̚ʪ̵ˌ̵ʦ
ʦ̖̭
Ṭ̶̛̖̌̍1
ˁ̸̨̨̡̡̨̡̡̨̛̛̛̖̣̭̯̪̖̭̯̱̥̣̖̯̦̭̯̏̔̽̏̌̏
̛̛̖̣̔́̚............................. 74
ˑ̵̸̵̡̨̡̛̣̖̯̬̯̖̦̖̭̭̖̥̌́̌............. 73
ʧ̴̸̡̨̨̡̨̛̛̛̬̖̭̖̭̥̣̼̦̭̜̌̏̌̌̏̔̚
̸̡̛̯̣̖̌̍............................ 72
ʿ̸̵̸̖̬̖̖̦̪̭̦̼̭̯̖̜̽̌̌̌̚............. 65
ʰ̴̸̨̨̡̨̛̛̛̭̪̣̦̦̼̖̬̖̭̖̭̥̣̼̽̏̌̐̌̏̚. 64
ʯ̵̸̡̪̭̦̼̭̯̖̜̌̌̌̌̌̚̚................. 51
ʿ̨̨̨̨̡̨̡̛̛̭̣̖̯̖̣̦̭̯̪̬̭̬̖̬̬̖̔̏̌̽̽̍̌̍̚
̸̨̨̨̭̬̦̬̖̯̏̌̐̌̐̐̌̌................... 51
ʿ̵̵̨̨̨̨̛̬̖̱̪̬̖̙̖̦̖̥̙̦̼̪̬̣̖̥̔̔̏̍̌̚
̵̨̛̛̛̯̭̯̬̦̖̦̖̌..................... 51
˃̵̸̡̨̨̛̛̛̖̦̖̭̖̭̣̱̙̦̖̍̏̌............ 51
ʿ̸̨̡̛̖̬̖̦̣̥̭̬̔̌̌̏̌................ 50
˄̸̵̨̡̨̨̭̯̦̭̬̦̼̪̬̥̖̯̬̌̏̌̏̌̌̌̏...... 48
ʿ̸̸̵̨̡̨̡̛̣̖̦̖̭̬̦̼̖̣̖̜̔̀̏̌̌̍...... 47
ʽ̛̬̦̼̱̪̬̣̖̦̐̌̌̏́................... 47
ʿ̸̨̡̡̛̛̛̣̖̦̖̪̯̺̖̜̭̖̯̔̀̌̀......... 46
ʺ̨̦̯̙̌............................ 45
ʿ̨̨̛̛̬̣̖̪̭̦̭̯̌̏̌̍̌̚................ 43
ʽ̸̶̡̛̛̛̛̬̦̖̦̭̪̣̱̯̐̌́̏̾̌̌........... 43
˃̵̸̡̛̛̖̦̖̭̖̦̦̼̖̔̌.................. 43
ʽ̛̛̪̭̦̖̌............................ 42
ʦ̛̖̖̦̖̏̔............................ 42
ʿʽͲˀ˄ˁˁʶʰ
Ͳ42Ͳ
145,165̛190̴̨̨̛̛̣̯̭̪̬̖̭̭̦̣̦̼̥́̏́̀́̌̽
̸̨̛̭̬̦̼̥̏̌
̨̛̛̦̖̬̯̬̥̏̌,
̪̬̖̦̔̌Ͳ
̸̛̦̖̦̦̼̥̌̚ ̣̔́ ̡̛̭̬̏̌ ̨̛̥̖̯̥̔̌ ʺʺʤ
(̡̨̣̖̯̬̾̔ ̭ ̨̡̛̪̬̼̯̖̥) ̛ TIG ̭ ̡̨̡̦̯̯̦̼̥̌
̨̭̯̬̯̥̌ (̡̭̬̏̌̌ ̏ ̨̛̺̯̦̜̌̚ ̴̨̯̥̭̖̬̖̌
̛̦̖̪̣̺̥̭̌̏́́ ̡̨̨̣̖̯̬̥̾̔). ˁ̨̨̣̖̯̖̣̦̔̏̌̽,
̨̯̾ ̨̖̦̖̬̯̬̼̐̌ ̸̨̨̨̭̬̦̏̌̐ ̨̡̯̌ ̭ ̡̨̬̱̯̜
̵̡̡̨̛̛̬̯̖̬̭̯̜̌̌. ʰ̨̦̖̬̯̬̼̏ ̨̼̪̣̦̖̦̼̏ ̡̡̌
̨̪̖̬̖̦̭̦̼̖ ̨̖̦̖̬̯̬̼̐̌ ̸̨̨̨̭̬̦̏̌̐ ̨̡̯̌.
ʰ̨̦̖̬̯̬̼̏
̭̦̙̖̦̼̌̍
̡̨̣̥̜́
̣̔́
̸̨̨̛̛̣̖̖̦̦̹̖̦̍̐́́.
ˁ̸̨̬̦̼̖̏̌ ̨̛̦̖̬̯̬̼̏ 145, 165 ̛ 190
̡̨̨̛̭̦̭̯̬̱̬̦̼̏̌ ̭ ̨̨̛̛̭̪̣̦̖̥̽̏̌̚ ̨̡̨̼̭̏Ͳ
̸̨̨̨̭̯̯̦̌̐ ̴̨̨̯̬̦̭̬̥̯̬̌̌̌ ̭ ̴̨̛̖̬̬̯̼̥̏
̸̡̨̛̭̖̬̖̦̥̔, ̨̛̛̯̬̦̭̯̬̥̌̌̚ ̛ ̨̭̦̺̖̦̼̌
̡̨̛̣̖̯̬̦̦̼̥̾ ̴̶̡̛̛̱̦̥́ HOTSTART (̣̔́
̨̣̖̖̍ ̡̨̨̣̖̐̐ ̛̛̙̦̌̐̌́̚ ̛̱̔̐) ̛ ANTISTICK
(̡̨̛̛̛̪̬̖̪̯̭̯̱̖̯̪̬̣̪̦̣̖̯̬́̏̌̀̾̔̌).
ˁ̸̨̨̛̬̦̼̖̦̖̬̯̬̼̏̌̏145,165̛190̪̬̖̙̖̔
̨̭̖̏̐ ̸̪̬̖̦̦̖̦̼̔̌̌̚ ̣̔́ ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚
̏ ̨̨̛̪̬̭̯̖̏̔̏̚, ̏ ̨̛̛̛̭̣̱̙̦̍̏̌ ̛ ̛̪̬
̨̥̦̯̙̖̌.
ˁ̸̨̬̦̼̖̏̌
̨̛̦̖̬̯̬̼̏
ʽ̛̛̪̭̦̖̌
˄̙̖̥̼̜̏̌̌ ̨̡̪̱̪̯̖̣̌̽, ̨̛̣̬̥̍̌̐̔̌ ʦ̭̌ ̌̚
̨̨̡̡̨̛̛̛̛̖̬̖̪̱̪̱̦̹̖̖̣̔̏̌̌̐̔́̚̚.
ʿ̖̬̖̔
̸̨̦̣̥̌̌
̶̡̛̛̭̪̣̱̯̾̌̌, ̨̪̙̣̱̜̭̯̌̌,
̨̛̦̥̯̖̣̦̏̌̽ ̸̨̛̪̬̯̜̯̖̌
̭̖̏ ̛̪̬̣̌̏̌, ̛̪̬̖̖̦̦̼̖̏̔
̶̨̡̛̛̛̯̜̦̭̯̬̱̏̾.
ʪ̣́ ̨̨̭̥̌̐ ̨̨̨̛̪̯̥̣̦̌̽̐ ̛ ̸̨̨̨̨̨̣̭̬̦̔̐̐
̨̨̛̭̪̣̽̚Ͳ̛̦̏̌́
̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔
̨̨̭̯̬̐
̨̭̣̯̍̀̔̌̽ ̶̡̛̛̛̦̭̯̬̱ ̨̪ ̶̡̛̛̭̪̣̱̯̾̌̌ ̛
̵̸̡̨̛̯̖̦̖̭̥̱
̨̛̛̭̣̱̙̦̍̏̌̀
̖̭̔̽̚
̛̪̬̖̖̦̦̼̖̏̔. ʦb̵̛̹̌ ̵̛̦̯̖̬̖̭̌, ̥̼ ʦ̥̌
̡̨̬̖̥̖̦̱̖̥̔,
̸̨̯̼̍
̵̸̡̨̛̯̖̦̖̭̖
̨̛̛̭̣̱̙̦̖̍̏̌ ̛ ̨̨̥̙̦̼̖̏̚ ̨̛̯̭̯̬̦̖̦̌́
̨̡̦̖̪̣̖̌̔ ʦ̼ ̸̨̛̛̪̬̱̣ ̦̹̖̥̱̌ ̨̛̭̖̬̭̦̥̱̏
̶̖̦̯̬̱, ̡̯̌ ̡̡̌ ̥̼ ̛̥̖̖̥ ̨̨̭̯̱̪̦̖̔
̨̨̭̯̖̯̭̯̱̺̖̖̏̏̀
̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌
̶̸̨̨̨̛̛̭̪̖̣̦̱̖̦̦̼̜̪̖̬̭̦̣̌̽̍̌.ʦ̛̭̖̦̹̌
̛̥̹̦̼̌
̛
̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌
̣̯̭́̏́̀́
̨̬̖̱̣̯̯̥̽̌̚
̵̛̣̯̖̣̦̼̔̽
̨̨̡̬̬̯̌̌̍̚.
ʿ̨̨̯̥̱̾ ̥̼ ̨̭̯̣̖̥̌̏́ ̌̚ ̨̨̭̜̍ ̨̪̬̌̏
̨̛̬̖̣̥̖̦̯̬̯̐̌̏̌̽
̵̛
̨̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̚
̨̛̛̭̦̺̖̦̖̌.
ʦ̛̖̖̦̖̏̔
HANDHABUNG UND LAGERUNG
VONGASEN
x
Für eine sichere HandhabͲ
ung von Flaschengasen
müssen Vorsichtsmaɴnahmen getroffen
werden. Insbesondere stromführende
Kabel oder andere elektrische SchaltͲ
kreisevondiesenentfernthalten.
GEFAHREN AUS ELEKTROMAGͲ
NETISCHENFELDERN
x
Das von der SchweißmasͲ
chineerzeugteelektromagͲ
netische Feld kann für Leute gefährlich
sein, die PaceͲMakers, Ohrprothesen
oder ähnliches tragen, sie sollen ihren
Arzt befragen, bevor sie sich einer
laufendenSchweiɴmaschinenähern.
x
KeineUhren,keinemagnetischenDatenͲ
träger, keine Timer u.s.w. im MaschiͲ
nenbereich tragen oder mitnehmen, da
siedurchdasmagnetischeFeldunersetzͲ
bareSchädenerleidenkönnten.
x
Die vorliegende Anlage ist den SicherͲ
heitsnormengemäɴ,welcheindenEWG
Richtlinien89/336,92/31und93/68über
die elektromagnetische Verträglichkeit
(EMC) enthalten sind und stimmt insbeͲ
sondere mit den Technischen VorschrifͲ
ten der Norm EN 50199 überein, sie ist
für den Gebrauch in Industriegebäuden
und nicht für den Privatgebrauch
bestimmt. Sollten magnetische StörunͲ
genvorkommen,stehtdemBenutzerzu,
sie unter Mitwirkung des technischen
Kundendienstes von dem Hersteller zu
beseitigen. In manchen Fällen ist die
Schweiɴmaschine abzuschirmen und die
Zuleitung mit entsprechenden Filtern
auszurüsten.
MATERIALIENUND
VERSCHROTTEN
x
DieseAnlagensind
mitMaterialien
gebaut,welchefreivongiftigenundfür
denBenutzerschädlichenStoffensind.
x
Zu dem Verschrotten soll die SchweiɴͲ
maschine demontiert werden und ihre
Komponenten sollen je nach dem
Materialeingeteiltwerden.
Ͳ35Ͳ
Es wird der Gebrauch von Gasflaschen
mit eingeprägter Angabe der enthalͲ
tenen Gassorte mepfohlen Ͳ verlassen
Sie sich nicht auf die farbliche KennͲ
zeichnung.
Wenn nicht gearbeitet wird, den GasͲ
hahnzudrehenunddieleereGasflasche
sofortauswechseln.
Die Gasflasche vor Stoß oder Fall
geschütztunterbringen.
Nicht versuchen, die Gasflaschen zu
füllen.
Nur zertifizieren Schläuche und
Anschlüsse benutzen, jeweils einen für
benutzeGassorteundbeiBeschädigung
sofortauswechseln.
Einen
einwandfreien
Druckregler
benutzen. Den Druckregler manuell auf
der Gasflasche anbringen und bei
Verdacht auf Funktionsstörung sofort
reparierenoderauswechseln.
Den Gashahn der Gasflasche langsam
öffnen, so dass der Druck des Reglers
langsamzunimmt.
WennderMessindexdruckluftbeaufschͲ
lagt ist, den Hahn in der erreichten
Positionlassen.
BeiEdelgasendenHahnganzöffnen.
Bei brennbaren Gasen den Gashahn
weniger als eine Drehung öffnen, so
dass er im Notfall immer schnell
geschlossenwerdenkann.
DerAufstellungsortderSchweiɴmaschineistin
Hinsichtaufeinensicherenundeinwandfreien
Maschinenbetriebsorgfältigzubestimmen.
Der Anwender soll bei der Installierung und
dem Einsatz der Maschine die in diesem
HandbuchenthaltenenAnweisungenvondem
Anlageherstellerbeachten.
Vor dem Maschinenaufstellen soll sich der
Benutzermiteventuellenelektromagnetischen
ProblemenimMaschinenbereichauseinanderͲ
Maschinenaufstellung
STANDORTDESGERÄTES
Bei der Auswahl eines geeigneten Standortes
für das Gerät ist darauf zu achten, dass keine
leitungsfähigen Verunreinigungen (FremdkörͲ
per) ins Gerät eindringen können (z.B. von
SchleifmaschinenabspritzendiePartikel).
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
NOTE 1: Eventuelle Verlängerungen des
Speisekabels sollen einen passenden DurchͲ
messer aufweisen, der keinesfalls kleiner sein
Vor dem Anschließen der Schweißmaschine
an das Versorgungsnetz kontrollieren, dass
die Spannung und die Frequenz am MasͲ
chinenschild denen des Versorgungsnetzes
entsprechen und dass der Leitungsschalter
der Schweiɴmaschine auf „0“ ist. Das
SchweiɴgerätnuranSpeisenetzeanschlieɴen,
deren Nullleiter wirklich an der Erde angeͲ
schlossenist.
Diese Anlage wurde für eine Nennspannung
vonV.23050/60Hzgeplant.Siekanninjedem
FallproblemlosmitSpannungenvonV.220und
V.240 50/60Hz arbeiten. Die Netzanschlüsse
müssenmitdemmitderAnlagemitgelieferten
dreipoligenKabelerfolgen,darunter:
x
2 Leiter zum Maschinenanschließen an
dasVersorgungsnetzbestimmtsind,
x
der 3, GELB Ͳ GRÜNE Leiter für die
ERDUNGvorgesehenist.
Das Speisekabel mit einem normierten StecͲ
ker(2p+1)mitpassenderStromfestigkeitverͲ
binden und eine Netzsteckdose mit AbschͲ
melzsicherungodermitISͲSchaltervorsehen,
derErdungsendverschlußsollmitdemEndseil
(GELB Ͳ GRÜN) der Zuleitung verbundenͲ
werden.
Netzanschluss
setzen. Im besonderen wird empfohlen, die
SchweiɴmaschinenichtinderNähevon:
x
SignalͲ,KontrollͲundTelefonkabel,
x
FernsehͲ und Rundfunksendern und
Empfangsgeräten
x
ComputersoderKontrollͲundMessgeräͲ
ten,
x
SicherheitsͲ und Schutzgeräten zu
installieren.
BenutzermitPaceͲMakerͲGerätenodermit
OhrprothesendürfensichnuraufdieErlaubnis
ihres Arztes in dem Bereich der laufenden
Maschine aufhalten. Der Aufstellungsort der
Schweiɴmaschine hat IP 23 S GehäuseschutzͲ
grad zu entsprechen (Veröffentlichung IEC
529). Die vorliegende Schweiɴmaschine wird
mittelseinesZwangsluftumlaufsabgekühltund
soll darum so installiert werden, dass die Luft
durch die Luftauslass im Maschinengestell
leichtabgesaugtundausgeblastwird.
Ͳ36Ͳ
In der Tabelle 2 sind die empfohlenen StromͲ
festigkeitswertederträgenLeitungssichrungen
angegeben,welchejenachdemhöchsten,von
der Schweiɴmaschine abgegebenen NennͲ
strom und je nach der SpeisungsnennspannͲ
ungzuwählensind.
WARNUNG: Beim Gebrauch dieser Maschine
unter stärkerem Schweißstrom, könnte die
Maschine den entnommenen Wert aus dem
Stromnetzvon16Aübersteigen.InsoeinemFall
ist es notwendig die gewöhnlichen Kontaktstifte
durchdieeinesIndustriesteckersauszutauschen,
dieeinerSicherungvon20Aentsprechen!Dieser
Sicherung müssen gleichzeitig auch die DurchͲ
führung und Sicherung der Stromleitungen
angepasstwerden.
Eine weitere Möglichkeit des Anschlusses wäre
die Verwendung eines festen Anschlusses zu
einerselbstständigenLeitung(dieseLeitungmuss
durch einen Schutzschalter oder eine Sicherung
vonmaximal25Agesichertwerden),oderdurch
den Anschluss einer Maschine für DreiphasenͲ
strom3x400/230VTNͲCͲS(TNͲS).ImFalleeines
Anschlusses an den Dreiphasenstrom muss ein
SteckermitfünfKontaktstiftenfür32AverwenͲ
det werden. Der Fasenleiter Ͳ schwarz (braun)
wird in den Kontaktstiften an eine Klemme anͲ
geschlossen,diedurch(L1,L2oderL3)gekennͲ
zeichnet ist. Der Nullleiter Ͳ blau wird in den
Kontaktstiften an die Klemme, die durch (N)
gekennzeichnetistangeschlossenunddergrünͲ
gelbe Schutzleiter wird an die Klemme, die
durch (Pe) gekennzeichnet ist angeschlossen.
EinderartbearbeitetesAnschlusskabelderMasͲ
chinekannineineDreifasensteckdoseangeschͲ
lossen werden, die durch einen Schutzschalter
odereineSicherungfürmaximal25Agesichert
ist. Achtung! Es darf nicht zu einem Anschluss
derMaschineaneineDreieckspannungdh.eine
Spannung zwischen zwei Phasen kommen!
Diese Änderungen dürfen nur durch berechͲ
tigte Personen mit einer elektrotechnischen
Qualifikationdurchgeführtwerden.
NOTE 2: Aufgrund der bekanntermaɴen instaͲ
bilenStromspannung,wiesievonMotorgeneͲ
ratoren erzeugt wird, sollte das Schweiɴgerät
nicht an eine solche Anlage angeschlossen
werden.
darf als der des serienmäɴig gelieferten
Kabels.
DiemeistenStörungentretenanderZuleitung
ein.Gegebenenfallssovorgehenwiefolgt:
1. Die Werte der Linienspannung kontrollieͲ
ren,
2. Prüfen, ob die Netzabschmelsicherungen
durchgebranntoderlockersind
3. Das Netzkabel auf seine einwandfreie
Verbündung mit dem Stecker oder mit
demSchalterkontrollieren
4. Prüfen,ob
x der Hauptschalter der SchweißmasͲ
chine
x dieWandsteckdose
x derGeneratorschalterdefektsind.
NOTE: Bei Schäden am Generator sich an
geschultes Fachpersonal oder an unseren
Fehlersuche und FehlerbeseiͲ
tigung
GENERATOR
Die vorliegenden Schweiɴmaschinen sind staͲ
tischFolgerdenmaɴen:
x
Entfernen von SchmutzͲ und StaubpartiͲ
keln aus dem Generatorinnem mittels
Druckluft.
x
Elektrokomponenten mit Luftstrahl nicht
direkt belüften, um keine Schaden anͲ
zurichten.
x
PeriodischeInspektionzurErmittlungvon
abgenutzten Kabeln oder von lockeren
Verbindungen, die Überhitzungen verurͲ
sachen.
ERSATZTEILE
Die Originalersatzteile sind speziell für unsere
Anlage gedacht. Andere Ersatzteile können. Zu
LeistungsänderungenführenunddieSicherheit
derMaschinebeeinträchtigen.
Für Schäden, die auf den Einsatz von NichtͲ
Originalersatzteilen zurückzuführen sind, lehͲ
nenwirjeglicheVerantwortungab.
VORSICHT:VorjeglichenWartungsarbeitenim
GeneratorinnermStromausschalten.
Instandhaltung
Die grüne KontrollͲLampe (Pos. 5, Fig. A) melͲ
det,dassdieSchweißmaschineunterSpannung
undbetriebsbereitist.
Ͳ41Ͳ
Für die Problemlosebestellung der Ersatzteilen
gebenSiean:
x BestellnummerdesTeiles:
x Bennenung
x Maschinentyp
x SpeisespannungundFrequenzangegebene
aufdemProduktionsschild
x HerstellungsnummerderMaschine
BEISPIEL: 1 Stk Bestell. Nr. 30451 Ventilator
SUNON für Maschine 145, 1x230V 50/60 Hz,
Herstellungsnummer…
Ersatzteilebestellung
Folgendermaɴenvorgehen:
x Die 4 Schrauben lösen, die die Rück Ͳ und
dieVorderwandbefestigen
x Die 2 Schrauben lösen, die den Griff
befestigen
Zum Zusammenbau des Schweiɴgeräts in
umgekehrterReihenfolgevorgehen.
Zusammenbau und Zerlegen
desSchweiɴgeräts
Kundendienstwenden.AusgezeichnetetechnisͲ
cheKenntnissesindhiererforderlich.
10
-3
o
0
a
(mm)
0
0
1Ͳ1,5
d
(mm)
0
0,5(max)
1Ͳ2
45 o
Grundregeln beim Schweißen durch Methode
TIG:
1. Sauberkeit Ͳ der Schweißbereich beim
Schweißenmussentfettetsein,entöltund
s
(mm)
0Ͳ3
3
4Ͳ6
o
ɲ
o
( )
0
0
60
Haltung des Schweißbrenners beim SchweißͲ
en:
Positionw(PA)
Positionh(PB)
Positions(PF)
20 - 30o
15 - 40o
10 - 30o
Grundmaterialvorbereitung:
In der Tabelle 10 sind die Werte für MaterialͲ
vorbereitung angegeben. Die Abmessung entͲ
nehmenSiedemBild9.
s
Bild9
a
d
Tabelle10
Durchmess Schweißdüse
Gasdur
Schweißstr
erder
chfluss
o
om(A))
n ‡mm
Elektrode
l/min
6Ͳ70
1,0mm 4/5
6/8,0
5Ͳ6
60Ͳ140
1,6mm 4/5/6 6,5/8,0/9,5 6Ͳ7
120Ͳ240 2,4mm 6/7 9,5/11,0
7Ͳ8
Tabelle9
90
Ͳ40Ͳ
WICHTIG: Vor dem Anlaufen der SchweiɴmasͲ
chine immer kontrollieren, dass die NetzsͲ
pannung und die Netzfrequenz denen an dem
Maschinenschildentsprechen.
Schweißstrom mittels des SchlatfeldͲ oder
Fermpotentiometers(Pos.4,Fig.A)
Den VERFAHREN Ͳ Umschalter (Pos. 6, Fig. A)
auf die zum durchzuführenden Schweißen
geeignetesteStellungpositionieren.
DieSchweißmaschineinGangsetzenunddabei
den Leitungsschalter (Pos. 1, Fig. A) auf Pos. 1
stellen.
Vordemschweißen
Typische Fehler TIG beim Schweißen und ihr
EinflussaufSchweißnahtqualität:
Schweißstromistüberaus:
Niedrig: unstabilerSchweißbogen
Hoch:
die Beschädigung der ElektrodenͲ
spitze führt zur unruhigen BogenͲ
brennung.
Weiter können die Fehler durch falsche
Schweißbrennerführung und falsche Zustellung
vonZusatzmaterialverursachtwerden.
Nach der Schweißbeendigung muss das Gas
genügend lange strömen, damit Material und
ElektrodevorderOxydationgeschütztwurden.
5.
4.
3.
2.
befreitvonallenanderenUnsauberkeiten.
Es muss man auch auf die Sauberkeit des
Zusatzmaterials und die Sauberkeit der
Schweißhandschuhe beim Schweißen
achten.
Zustellung von Zusatzmaterial Ͳ um die
Oxydation zu vermeiden, muss das
abgeschmolzeneEndedesZusatzmaterials
immer unter Schutz vom aus der Düse
herausfliegendenGassein.
Der Typ und Durchmesser der WolframͲ
elektrode Ͳ ist gemäß der Stromgröße,
Polarität, Grundmaterial und ZusammenͲ
setzungdesSchutzgasesauszuwählen.
Das Schleifen der Wolframelektrode Ͳ
SchärfenderSpitzesollteinLängsrichtung
erfolgen. Je kleiner die Rauhigkeit der
Spitzenoberfläche ist, desto ruhiger der
elektrische Bogen brennt und LebensͲ
dauerderElektrodeistdamitlänger.
Schutzgasmenge Ͳ muss man dem
Schweißart anpassen, bzw. dem Ausmaß
vomGasdüse.
Position5
Position4
BILD1B
Position2
Position3
Position1
BILD1A
Einstellungspotentiometer
für
Schweißstrom.
TERMOSTAT gelbes Signallicht.
Wenn dieses leuchtet, läuft die
Funktion Abbrechen bei der ÜberͲ
erwärmung, weil das ArbeitsͲ
zykluslimit überschritten wurde.
Warten Sie ein paar Minuten, bis
die Kontrolllampe erlischt. Die
Maschine schaltet automatisch
Hauptschalter. In der Stellung „0“
ist die Schweißmaschine ausgesͲ
chaltet.
Speisungszuleitungskabel.
Herstellungsschild.
Bedienungselemente
Tabelle2
Schweißmaschine
145
165
190
IMax40/*45%
140A* 160A
180A
Installierte
4,5KVA 5KVA 8,1KVA
Leistung
Absicherung
16A
16A
20A
3x2,5
Netzkabel
3x2,5 3x2,5
2
2
2
mm mm Querschnittin
mm Massekabel
16mm 16mm 25mm
Durchmesser
Tabelle3
Verlängerungskabel
Querschnitt
2
1Ͳ20 m
2,5mm
Ͳ37Ͳ
Einstellungspotentiometer
für
Schweißstrom.
Position5 TERMOSTAT gelbes Signallicht.
Wenn dieses leuchtet, läuft die
FunktionAbbrechenbeiderÜbererͲ
wärmung, weil das ArbeitszyklusͲ
limit überschritten wurde. Warten
Sie ein paar Minuten, bis die
Kontrolllampeerlischt.DieMaschine
schaltet automatisch nach der
ErlöschungderKontrolllampeein.
Position6 VERSORGUNG grünes Signallicht.
WenndiesesLichtleuchtet,istdie
Schweißmaschine eingeschaltet
undzumSchweißenvorbereitet.
Position7 Umschalter der Methode MMA /
TIG Ͳ ist bei den Maschinen nicht
UmschalterderFernbedienung.
Position8 SchnellkupplungPlusPol.
Position9 KonnektorderFernbedienung.
Position10 SchnellkupplungMinusͲPol.
Position4
BILD1C
Position8
Position9
Position7
Position6
nach der Erlöschung der KontrolͲ
lampeein.
Versorgung grünes Signallicht.
WenndiesesLichtleuchtet,istdie
Schweißmaschine eingeschaltet
undzumSchweißenvorbereitet.
Umschalter
der
Methode
MMA/TIG Ͳ ist bei den Maschinen
115und130nicht.
SchnellkupplungPlusPol.
SchnellkupplungMinusPol.
Bild1ABild1BBild1C
Bei ausgeschaltetem Strom die Schweißkabel
mit den Ausgangsklemmen (Pluspol Ͳ MinusͲ
pol) der Schweißmaschine verbinden und sie
dabei an die Schweißzange und an die Erde
nach der für die eingesetzte Elektrode
vorgesehenenPolunganschließen(Fig.B).
Den Anweisungen der Elektrodenhersteller
nach sollen die Schweißkabel so kurz wie
möglich, nah und am Boden oder nicht weit
vondemBodengelegtwerden.
Bild2
Bild3
SCHWEISSTÜCK
Das Schweißtück ist immer zu erden, um
elektromagnetische Emissionen zu reduzieren.
Dabei darauf achten, dass die Erdung dem
Bediener und den ElektroͲApparaten keine
Schädenanrichtet.
Im Falle von Erdung ist das Schweißtück mit
dem Masseschacht direkt zu verbinden. In
Ländern,wodasverbotenist,dasSchweißtück
mittelspassenderKondensatorendenNationaͲ
lenVorschriftengemäßerden.
Schweißkabelanschluss
Ͳ38Ͳ
Elektrode(mm)
2
2,5
3,25
4
Tabelle5
Elektrode(mm)
Strom(A)
1,6
30Ͳ60
2
40Ͳ75
2,5
60Ͳ110
3,25
95Ͳ140
4
140Ͳ190
5
190Ͳ240
6
220Ͳ330
Durch die folgende Formel ist der mittelͲ
mäɴige,annäherndeRichtwertdesStromeszu
ermitteln,derbeimSchweißenvonElektroden
fürNormstahlinFragekommt:
I=50x(Øe–1)
wo:
I=StärkedesSchweißstromes
Øe=Elektrodendurchmesser
Tabelle4
Schweißstärke(mm)
1,5– 3
3Ͳ5
5–12
12<
SCHWEISSPARAMETER
In der Tabelle 4 sind Anweisungen über die
WahleinerpassendenElektrodejenachdenzu
schweißendenStärkenzulesen.Hiersindauch
die Stromwerte zusammen mit den
entsprechend einzusetzenden Elektroden zum
Schweißen von Massenstahl und niedrig
legiertemStahlangegeben.Eshandelesichum
Richtwerte,füreinezweckorientiertWahlsich
an den Anweisungen der Elektrodenhersteller
halten.
Schweißstelle, Schweißnaht, Stärke und
Abmessungen des Schweißtücks bestimmen
deneinzusetzendenStrom.
Die einzustellende Stromstärke ändert innerͲ
halbdesRegelbereichsderTabelle5undwird
sobestimmt:
x hoch beim Flachschweißen, FlachͲStirnͲ
schweißen und VertikalͲAufwärtsschweißͲ
en,
x mittelmäßigbeimÜberkopfschweißen,
x niedrig bei Fallnahtschweißen und bei
Zusammenschweißen von vorgewärmten
Schweißtückchen.
o
o
o
Bild4
45 +70
45
Materialvorbereitung:
In der Tabelle 6 sind die Werte für MaterialͲ
vorbereitung angegeben. Die Abmessung entͲ
nehmenSiedemBild5.
s
a
d
Bild5
Tabelle6
s
a
d
ɲ
o
(mm)
(mm)
(mm)
( )
0Ͳ3
0
0
0
3Ͳ6
0
s/2(max)
0
3Ͳ12
0Ͳ1,5
0Ͳ2
60
SchweißungdurchMethodeTIG
Die Schweißinverter ermöglichen die SchweißͲ
ung durch Methode TIG mit Berührungsstart.
Die Methode TIG ist sehr effektiv vor allem
beimSchweißenvondenRostfreistählen.
Schalten Sie den Umschalter in die Lage für
MethodeTIG.
AnschlussvonSchweißbrennerundKabel:
AnschließenSiedenSchweißbrenneranMinusͲ
pol und Erdungskabel an Pluspol Ͳ direkte
Polarität.
Auswahl und Vorbereitung der WolframͲ
elektrode:
In der Tabelle 7 sind die Werte des SchweißͲ
stromes und Durchmesser für WolframelektroͲ
demit2%ThoriumangegebenͲ roteMarkierͲ
ungderElektrode.
Beispiel:
Elektrodendurchmesser4mm
I=50x(4–1)=50x3=150A
HaltungderElektrodebeimSchweißen:
Ͳ39Ͳ
Bild 8B Ͳ grob und unregelmäßiges Schleifen in
QuerrichtungͲLebensdauer5Stunden.
Die Parameter für den Einflussvergleich von
verschiedenen Schleifearten der Elektroden
sindangegebenmitBenutzung:
HF Bogenzündung, Elektrode ‡ 3,2, SchweißͲ
strom150AundSchweißmaterialRohr.
Schutzgas:
Für das Schweißen durch Methode TIG muss
man Argon mit Sauberkeit von 99,99%
benutzen.DieDurchflussmengeentnehmenSie
derTabelle9.
Tabelle7
Durchmesserder
Schweißstrom(A)
Elektrode(mm)
1,0
15Ͳ75
1,6
60Ͳ150
2,4
130Ͳ240
Die Wolframelektrode bereiten Sie gemäß den
WertinderTabelle8,Abb.5vor.
Bild6
Tabelle8
o
ɲ( )
Schweißstrom(A)
30
0Ͳ30
60Ͳ90
30Ͳ120
90Ͳ120
120Ͳ250
DasSchleifenderWolframelektrode:
Durch die richtige Wahl der Wolframelektrode
undihrerichtigeVorbereitungbeeinflussenwir
dieEigenschaftendesSchweißbogens,SchweißͲ
geometrieundLebensdauerderElektrode.Die
Elektrode ist in Längsrichtung feinzu Schleifen,
wieabgebildet7.
Das Bild 8 stellt den Einfluss des ElektrodesͲ
chleifensaufihreLebensdauerdar.
AB
Bild7Bild8
Bild8AͲfeinesundgleichmäßigesSchleifender
ElektrodeinLängsrichtungͲLebensdauerbis17
Stunden.
Download

Návod pro invertory 145 - 165