OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE
stavební úřad
nám. Svobody 1, 664 47 Střelice
SPIS. ZN.:
Č. J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
STAV/2625/2011/Bi
2723/2011 - SU
Ing. Lukáš Bínek
547427416
[email protected]
DATUM:
29.7.2011
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Radostice, (IČ 00487520), Sokolská 11, Radostice, 664 46 Prštice u Brna
(dále jen "ţadatel") podal dne 18.7.2011 ţádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV Radostice"
na pozemku parc. č. 16/1, 16/2, 30, 31, 32/1, 32/3, 75, 76/1, 77/7, 77/8, 77/11, 77/12, 77/13, 77/14, 77/15,
77/20, 77/21, 79, 81, 83, 85, 88, 90, 92/1, 95, 97, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 100/3, 102, 105, 110, 114, 115,
143, 145, 147/1, 147/2, 147/4, 147/5, 147/6, 147/8, 147/12, 147/13, 147/14, 147/15, 147/16, 148, 150,
163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 163/12, 163/13, 163/14, 163/15, 163/16, 163/17, 163/18,
163/19, 163/20, 163/21, 163/22, 163/23, 163/24, 163/25, 163/26, 163/27, 163/28, 163/29, 163/30, 163/32,
163/33, 163/34, 163/35, 163/36, 163/37, 163/38, 163/39, 165, 167, 187, 252/3, 296, 364, 365/1, 365/2,
397/3, 404/2, 405/2, 406/2, 416, 417, 432/1, 432/3, 432/4, 432/7, 432/9, 432/13, 432/14, 432/15, 432/16,
432/17, 433/1, 434/1, 449, 456/1, 456/2, 456/4, 456/5, 456/6, 456/7, 476/2, 476/4, 484, 485, 529/1,
529/12, 559/2, 561/3, 590, 591/2, 626/6, 626/16, 626/17, 626/18, 626/19, 626/20, 626/22, 626/23, 684/3,
697/15, 697/16, 697/17, 697/25, 697/26, 697/27, 697/28, 697/29, 697/30, 697/31, 720/2, 720/3, 720/4,
721/3, 725/1, 725/2, 725/3, 725/4, 725/5, 726/1, 726/2, 726/3, 726/4, 726/5, 726/6, 726/7, 726/8, 726/9,
726/10, 726/12, 726/13, 726/14, 726/15, 727, 740/2, 740/3, 850, 413/1, 78, 295/1, 512/1 v katastrálním
území Radostice u Brna. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad Střelice, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje
k projednání ţádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
30.8.2011 (úterý) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě v Radosticích.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíţí. Účastníci řízení mohou
nahlíţet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Střelice, úřední dny: Po a St 7:30 - 11:00 12:30 - 17:00).
Účastníky tohoto řízení stavební úřad vymezil tak, ţe kromě ţadatele přiznal právo účastníka řízení všem
přímým sousedům, kteří by mohli být podle ust. § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona stavbou dotčeni a
všem správcům sítí. Těmito účastníky jsou:
Petr Rautenkranz, Hlavní 46, 664 46 Prštice u Brna
Martina Rautenkranzová, Hlavní 46, 664 46 Prštice u Brna
Pavel Drábek, Pod Sirotkem 180, Radostice, 664 46 Prštice u Brna
Bronislav Drábek, Úzká 37, 664 46 Prštice u Brna
František Smejkal, POd Sirotkem 120, 664 46 Prštice u Brna
Emilie Smejkalová, Pod Sirotkem 120, 664 46 Prštice u Brna
Č.j. 2723/2011 - SU
str. 2
Hana Kolčavová, Pod Sirotkem 118, 664 46 Prštice u Brna
Martin Doubrava, Jílemníckého 1242/10, 614 00 Brno
Kristina Hrazdírová, Pod Sirotkem 116, 664 46 Radostice
MUDr. Miroslava Janková, Černého 840/20, Brno-Bystrc, 635 00 Brno 35
Pavel Kašpárek, Pod Sirotkem 114, Radostice, 664 46 Prštice u Brna
JUDr. Oldřich Ondrášek, Pod Sirotkem 112, Radostice, 664 46 Prštice
Marie Ondrášková, POd Sirotkem 112, 664 46 Radostice
Michael Ondrášek, Pod Sirotkem 112, Radostice, 664 46 Prštice
Vladimír Březina, POd Sirotkem 109, 664 46 Radostice
Jan Dvořák, Nekvasilova 591/1, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Ing. Hana Čápová, Slunná 190/9, Brno-jih, Komárov, 617 00 Brno 17
Eva Urbanová, Prostřední 89, Radostice, 664 46 Prštice
Jiří Urban, Prostřední 89, Radostice, 664 46 Prštice
Miloš Horák, Prostřední 28, 664 46 Radostice
Jitka Horáková, Prostřední 28, 664 46 Radostice
MUDr. Jan Ulbrych, Bellova 372/44, Brno-Kohoutovice, 623 00 Brno 23
Milena Ulbrychová, Bellova 372/44, Brno-Kohoutovice, 623 00 Brno 23
Jaroslav Dvořák, Prostřední 26, 664 46 Radostice
Miroslava Dvořáková, Prostřední 26, 664 46 Radostice
Miroslava Dvořáková, Kosmonautů 415/7, 625 00 Brno 12
Karel Tolar, Prostřední 75, 664 46 Radostice
Boţena Svobodová, Na Návsi 18, 664 46 Radostice
František Svoboda, Na Návsi 18, 664 46 Radostice
Veronika Dostálová, POd Sirotkem 56, 664 46 Radostice
Drahomíra Dostálová, Pod Sirotkem 56, 664 46 Radostice
Petr Šildberger, Pod Sirotkem 56, 664 46 Radostice
Iveta Šoltésová, Jirásková 491, 665 01 Rosice u Brna
Bohuslav Ondrášek, Prostřední 86, 664 46 Radostice
Věra Ondrášková, Prostřední 86, 664 46 Radostice
Hedvika Buranská, Prostřední 146, 664 46 Radostice
Vlastimil Ondráček, Sokolská 11, 664 46 Radostice
Jiří Nešpůrek, Prostřední 23, 664 46 Radostice
Věra Nešpůrková, Opálkova 748/4, Brno-Bystrc, 635 00 Brno 35
Stanislav Dosadil, Kubíčkova 869/3, Brno-Bystrc, 635 00 Brno 35
Yvonne Exlerová, Pionýrská 252/21, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00 Brno 2
Jan Vejpustek, Na Návsi 20, Brno, 664 46 Radostice
Jaroslava Vejpustková, Na Návsi 20, 664 46 Radostice
Libor Tůma, Pod Sirotkem 50, 664 46 Radostice
Iva Tůmová, Pod Sirotkem 50, 664 46 Radostice
Naděţda Černá, Křenová 295/18, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
Lubomír Černý, Křenová 295/18, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
TJ Sokol Radostice, Sokolská 12, 664 46 Radostice
Dana Benčíková, Sádky 410, 664 43 Ţelešice
Miroslav Benčík, Sádky 410, Radostice, 664 43 Ţelešice
Pavel Blaţek, Hogrova 2875/12, 612 00 Brno 12
Lenka Blaţková, Sídl. Druţba 668, 667 01 Ţidlochovice
Rostislav Pípa, Nová 219, 664 46 Radostice
Drahoslav Ondrášek, Ve Sboru 268/23, 664 91 Ivančice
Olga Švestková, Nová 214, 664 46 Radostice
Tomáš Holcmann, Hlavní 193, Radostice, 664 46 Prštice u Brna
Jaroslav Urban, Prostřední 58, Radostice, 664 46 Prštice u Brna
Zdeňka Škaroupková, Nová 217, 664 46 Radostice
Drahomír Škaroupka, Nová 217, 664 46 Radostice
Miloslava Dvořáková, Nová 231, 664 46 Radostice
Jiří Dvořák, Nová 231, 664 46 Radostice
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Ţiţkov, 130 00 Praha 3
Luděk Bušina, Hořice na Šumavě 162, 382 22 Hořice na Šumavě
Libor Doubrava, Na Návsi 19, 664 46 Radostice
Č.j. 2723/2011 - SU
str. 3
Jana Pípová, Nová 206, 664 46 Radostice
Jaroslav Pípa, Nová 206, 664 46 Radostice
Marta Šmídová, Pod Sirotkem 69, 664 46 Radostice
Jana Sedláková, Sokolská 9, 664 46 Radostice
Ing. Josef Daněk, Hlavní 107, Prštice, 664 46 Radostice
Oldřiška Daňková, Hlavní 107, prštice, 664 46 Radostice
Oldřiška Mašová, Hlavní 282, Prštice, 664 46 Radostice
Pavel Švestka, Nová 214, 664 46 Radostice
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
Jiří Franěk, Hlavní 164, 664 46 Radostice
Marta Fraňková, Hlavní 164, Radostice, 664 46 Radsotice
Marcela Kůřeová, Hlavní 151, Radostice, 664 46 Radsotice
Irena Flodrová, Hlavní 151, Radsotice, 664 46 Radostice
Mgr. Jana Němečková, Školní 6, Radostice, 664 46 Prštice
Miloslav Šik, Hlavní 61, 664 46 Radostice
Mgr. Petr Bednařík, Hlavní 93, Rabakov, 664 46 Radostice
Kateřina Bednaříková, Hlavní 93, 664 46 Radostice
Bc. Pavel Kuba, Hlavní 3, 664 46 Radostice
PhMr. Blanka Kubová, Hlavní 3, 664 46 Radostice
Moravostav Brno, a.s., stavební společnost, Maříkova 1899/1, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno 21
Helena Lhotecká, Na Návsi 16, Radostice, 664 46 Prštice
Vladimír Geyer, Potácelova 2355/64, Brno-Ţidenice, 636 00 Brno 36
Karel Jaroš, Nová 102, 664 46 Radostice
Iveta Jarošová, Nová 102, 664 46 Radostice
Ing. Leoš Srpek, Výholec 1133/13, Brno-Komín, 624 00 Brno 24
Oldřich Dvořák, Pod Sirotkem 104, 664 46 Radostice
Luboš Votava, Písečná 602/35, 664 47 Střelice (okres Brno-venkov)
Věra Koblíţková, Prostřední 34, 664 46 Radostice
Miroslav Koblíţek, Prostřední 34, 664 46 Radostice
Jan Pavlík, Sportovní 432, 664 84 Zastávka u Brna
Anna Pavlíková, Sportovní 432, 664 84 Zastávka u Brna
Dana Stehlíková, Pod Sirotkem 113, 664 46 Radostice
Pavel Becha, Pod Sirotkem 108, 664 46 Radostice
Hedvika Bechová, Pod Sirotkem 108, 664 46 Radostice
Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje oblast Brno, příspěvková organizace kraje, Ţerotínovo nám
3/5, 601 82 Brno
Poučení účastníků
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení aţ do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Ţadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, ţe podal ţádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku,
na nichţ se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je
grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhoţ lze usuzovat na architektonickou a
urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud ţadatel uvedenou povinnost nesplní,
stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíţí. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
poţadavky, se nepřihlíţí.
Č.j. 2723/2011 - SU
str. 4
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle ust. § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad můţe podle ust. § 173 odst. 1 stavebního zákona uloţit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závaţným způsobem ztěţuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle ust. § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, ţe znemoţňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc.
Pokud nemají pozvaní účastníci k předmětu řízení námitky ani připomínky, nejsou povinni se ústního
jednání zúčastnit.
Ing. Ivo Baar
vedoucí stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a zveřejněno způsobem
umoţňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: .........................................
Zveřejněno dne ……………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrţí:
účastníci územního řízení (datová schránka)
1. Obec Radostice, IDDS: md5a2gs
účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) (veřejnou vyhláškou)
2. Petr Rautenkranz, Hlavní č.p. 46, 664 46 Prštice u Brna
3. Martina Rautenkranzová, Hlavní č.p. 46, 664 46 Prštice u Brna
4. Pavel Drábek, Pod Sirotkem 180, Radostice, 664 46 Prštice u Brna
5. Bronislav Drábek, Úzká 37, 664 46 Prštice u Brna
6. František Smejkal, POd Sirotkem č.p. 120, 664 46 Prštice u Brna
7. Emilie Smejkalová, Pod Sirotkem č.p. 120, 664 46 Prštice u Brna
8. Hana Kolčavová, Pod Sirotkem č.p. 118, 664 46 Prštice u Brna
9. Martin Doubrava, Jílemníckého č.p. 1242/10, 614 00 Brno
10. Kristina Hrazdírová, Pod Sirotkem č.p. 116, 664 46 Radostice
11. MUDr. Miroslava Janková, Černého č.p. 840/20, Brno-Bystrc, 635 00 Brno 35
12. Pavel Kašpárek, Pod Sirotkem č.p. 114, Radostice, 664 46 Prštice u Brna
13. JUDr. Oldřich Ondrášek, Pod Sirotkem č.p. 112, Radostice, 664 46 Prštice
14. Marie Ondrášková, Pod Sirotkem č.p. 112, 664 46 Radostice
Č.j. 2723/2011 - SU
str. 5
15. Michael Ondrášek, Pod Sirotkem č.p. 112, Radostice, 664 46 Prštice
16. Vladimír Březina, Pod Sirotkem č.p. 109, 664 46 Radostice
17. Jan Dvořák, Nekvasilova č.p. 591/1, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
18. Ing. Hana Čápová, Slunná č.p. 190/9, Brno-jih, Komárov, 617 00 Brno 17
19. Eva Urbanová, Prostřední č.p. 89, Radostice, 664 46 Prštice
20. Jiří Urban, Prostřední č.p. 89, Radostice, 664 46 Prštice
21. Miloš Horák, Prostřední č.p. 28, 664 46 Radostice
22. Jitka Horáková, Prostřední č.p. 28, 664 46 Radostice
23. MUDr. Jan Ulbrych, Bellova č.p. 372/44, Brno-Kohoutovice, 623 00 Brno 23
24. Milena Ulbrychová, Bellova č.p. 372/44, Brno-Kohoutovice, 623 00 Brno 23
25. Jaroslav Dvořák, Prostřední č.p. 26, 664 46 Radostice
26. Miroslava Dvořáková, Prostřední č.p. 26, 664 46 Radostice
27. Miroslava Dvořáková, Kosmonautů č.p. 415/7, 625 00 Brno 12
28. Karel Tolar, Prostřední č.p. 75, 664 46 Radostice
29. Boţena Svobodová, Na Návsi č.p. 18, 664 46 Radostice
30. František Svoboda, Na Návsi č.p. 18, 664 46 Radostice
31. Veronika Dostálová, Pod Sirotkem č.p. 56, 664 46 Radostice
32. Drahomíra Dostálová, Pod Sirotkem č.p. 56, 664 46 Radostice
33. Petr Šildberger, Pod Sirotkem č.p. 56, 664 46 Radostice
34. Iveta Šoltésová, Jirásková č.p. 491, 665 01 Rosice u Brna
35. Bohuslav Ondrášek, Prostřední č.p. 86, 664 46 Radostice
36. Věra Ondrášková, Prostřední č.p. 86, 664 46 Radostice
37. Hedvika Buranská, Prostřední č.p. 146, 664 46 Radostice
38. Vlastimil Ondráček, Sokolská č.p. 11, 664 46 Radostice
39. Jiří Nešpůrek, Prostřední č.p. 23, 664 46 Radostice
40. Věra Nešpůrková, Opálkova č.p. 748/4, Brno-Bystrc, 635 00 Brno 35
41. Stanislav Dosadil, Kubíčkova č.p. 869/3, Brno-Bystrc, 635 00 Brno 35
42. Yvonne Exlerová, Pionýrská č.p. 252/21, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00 Brno 2
43. Jan Vejpustek, Na Návsi č.p. 20, Brno, 664 46 Radostice
44. Jaroslava Vejpustková, Na Návsi č.p. 20, 664 46 Radostice
45. Libor Tůma, Pod Sirotkem č.p. 50, 664 46 Radostice
46. Iva Tůmová, Pod Sirotkem č.p. 50, 664 46 Radostice
47. Naděţda Černá, Křenová č.p. 295/18, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
48. Lubomír Černý, Křenová č.p. 295/18, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
49. TJ Sokol Radostice, Sokolská č.p. 12, 664 46 Radostice
50. Dana Benčíková, Sádky č.p. 410, 664 43 Ţelešice
51. Miroslav Benčík, Sádky č.p. 410, Radostice, 664 43 Ţelešice
52. Pavel Blaţek, Hogrova č.p. 2875/12, 612 00 Brno 12
53. Lenka Blaţková, Sídl. Druţba č.p. 668, 667 01 Ţidlochovice
54. Rostislav Pípa, Nová č.p. 219, 664 46 Radostice
55. Drahoslav Ondrášek, Ve Sboru č.p. 268/23, 664 91 Ivančice
56. Olga Švestková, Nová č.p. 214, 664 46 Radostice
57. Tomáš Holcmann, Hlavní č.p. 193, Radostice, 664 46 Prštice u Brna
58. Jaroslav Urban, Prostřední č.p. 58, Radostice, 664 46 Prštice u Brna
59. Zdeňka Škaroupková, Nová č.p. 217, 664 46 Radostice
60. Drahomír Škaroupka, Nová č.p. 217, 664 46 Radostice
61. Miloslava Dvořáková, Nová č.p. 231, 664 46 Radostice
62. Jiří Dvořák, Nová č.p. 231, 664 46 Radostice
63. Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
64. Luděk Bušina, Hořice na Šumavě č.p. 162, 382 22 Hořice na Šumavě
65. Libor Doubrava, Na Návsi č.p. 19, 664 46 Radostice
66. Jana Pípová, Nová č.p. 206, 664 46 Radostice
67. Jaroslav Pípa, Nová č.p. 206, 664 46 Radostice
68. Marta Šmídová, Pod Sirotkem č.p. 69, 664 46 Radostice
69. Jana Sedláková, Sokolská č.p. 9, 664 46 Radostice
70. Ing. Josef Daněk, Hlavní č.p. 107, Prštice, 664 46 Radostice
71. Oldřiška Daňková, Hlavní č.p. 107, prštice, 664 46 Radostice
72. Oldřiška Mašová, Hlavní č.p. 282, Prštice, 664 46 Radostice
Č.j. 2723/2011 - SU
str. 6
73. Pavel Švestka, Nová č.p. 214, 664 46 Radostice
74. Lesy České republiky s.p. Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
75. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
76. Jiří Franěk, Hlavní č.p. 164, 664 46 Radostice
77. Marta Fraňková, Hlavní č.p. 164, Radostice, 664 46 Radsotice
78. Marcela Kůřeová, Hlavní č.p. 151, Radostice, 664 46 Radsotice
79. Irena Flodrová, Hlavní č.p. 151, Radsotice, 664 46 Radostice
80. Mgr. Jana Němečková, Školní č.p. 6, Radostice, 664 46 Prštice
81. Miloslav Šik, Hlavní č.p. 61, 664 46 Radostice
82. Mgr. Petr Bednařík, Hlavní č.p. 93, Rabakov, 664 46 Radostice
83. Kateřina Bednaříková, Hlavní č.p. 93, 664 46 Radostice
84. Bc. Pavel Kuba, Hlavní č.p. 3, 664 46 Radostice
85. PhMr. Blanka Kubová, Hlavní č.p. 3, 664 46 Radostice
86. Moravostav Brno, a.s., stavební společnost, IDDS: mxke9ty
87. Helena Lhotecká, Na Návsi č.p. 16, Radostice, 664 46 Prštice
88. Vladimír Geyer, Potácelova č.p. 2355/64, Brno-Ţidenice, 636 00 Brno 36
89. Karel Jaroš, Nová č.p. 102, 664 46 Radostice
90. Iveta Jarošová, Nová č.p. 102, 664 46 Radostice
91. Ing. Leoš Srpek, Výholec č.p. 1133/13, Brno-Komín, 624 00 Brno 24
92. Oldřich Dvořák, Pod Sirotkem č.p. 104, 664 46 Radostice
93. Luboš Votava, Písečná č.p. 602/35, 664 47 Střelice (okres Brno-venkov)
94. Věra Koblíţková, Prostřední č.p. 34, 664 46 Radostice
95. Miroslav Koblíţek, Prostřední č.p. 34, 664 46 Radostice
96. Jan Pavlík, Sportovní č.p. 432, 664 84 Zastávka u Brna
97. Anna Pavlíková, Sportovní č.p. 432, 664 84 Zastávka u Brna
98. Dana Stehlíková, Pod Sirotkem č.p. 113, 664 46 Radostice
99. Pavel Becha, Pod Sirotkem č.p. 108, 664 46 Radostice
100. Hedvika Bechová, Pod Sirotkem č.p. 108, 664 46 Radostice
101. Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje oblast Brno, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) (veřejnou vyhláškou)
dotčené orgány:
102. MěÚ Šlapanice, Odbor ţivotního prostředí, IDDS: 2xfbbgj
103. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, IDDS: jaaai36
104. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
105. Policie ČR, dopravní inspektorát Brno-venkov, IDDS: jydai6g
106. MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, IDDS: 2xfbbgj
107. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Odbor prevence, IDDS: ybiaiuv
108. Ústav archeologické památkové péče Brno, IDDS: 5npzgmx
ostatní:
109. MERO ČR, a.s., IDDS: a4we6rx
110. E.ON Česká republika s.r.o., IDDS: 3534cwz
111. Jihomoravská plynárenská a.s., IDDS: yhscfc9
112. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
113. NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
114. SELF servis, spol. s r.o., IDDS: bwgyq4a
115. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Download

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E