Katalog
chráněných dílen
a zaměstnavatelů
zaměstnávajících
osoby zdravotně postižené
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů
zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
V rámci informační kampaně projektu CHD NET byl zpracován Katalog chráněných dílen
a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené Jihočeského kraje
a Horního Rakouska. Portfolio zahrnuje individuální prezentace jednotlivých dílen
a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP s nabídkou možné přeshraniční spolupráce.
Katalog je určen zaměstnavatelům, resp. veřejnosti na obou stranách hranice.
Za účelem jeho představení zástupcům chráněných dílen a zaměstnavatelům
zaměstnávajících OZP z Jihočeského kraje a Horního Rakouska byl v dubnu 2010
uspořádán workshop: prezentace internetového portálu CHD NET.
V průběhu roku 2010 proběhne výstava chráněných dílen a zaměstnavatelů
zaměstnávajících OZP z Jihočeského kraje a Horního Rakouska s cílem podporovat
navazování nových partnerství a spolupráce.
Celá kampaň bude zakončena v měsíci říjnu 2010 odbornou konferencí, která zhodnotí
výsledky dosažené realizací tohoto projektu a jejímž ústředním tématem bude plnění
povinného podílu u zaměstnavatelů s více jak 25 zaměstnanci.
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
rádi bychom vám představili Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů
zaměstnávajících osoby zdravotně postižené, který vytvořila Jihočeská rozvojová o. p. s.
ve spolupráci s hornorakouským partnerem v rámci realizace projektu CHD NET.
Katalog jsme utvářeli s myšlenkou podporovat výrobky a služby chráněných dílen
a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP z Jihočeského kraje a Horního Rakouska.
Katalog je přehledně řazen dle okresů a pravidelně bude aktualizován. Chráněné dílny
a zaměstnavatelé zaměstnávající OZP budou mít možnost upravovat poskytnutá data.
Ty dílny a zaměstnavatelé zaměstnávající OZP, kteří se do prezentace z různých důvodů
nezapojili, budou mít příležitost zviditelnit se při pravidelných obnovách.
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP v Jihočeském kraji
a v Horním Rakousku by měl být zároveň i prvním krokem k částečné centralizaci marketingu
chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP v uvedených regionech.
Společná a cílená prezentace chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP
by měla napomoci k ucelenější nabídce výrobků a služeb a v návaznosti pak na plnění
povinného podílu jako takového. Katalog bude distribuován mezi největší zaměstnavatele
Jihočeského kraje a na úřady státní správy a samospráv. Dále bude součástí internetového
portálu CHD NET.
Projektový tým, který se na vzniku katalogu podílel, potěší, stane-li se kvalitní informační
databází chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % pracovníků
se zdravotním postižením v Jihočeském kraji a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby
zdravotně postižené v Horním Rakousku. Doufáme, že bude přispívat k rozvoji přeshraniční
spolupráce, občanské společnosti a ke vzniku nových sociálních služeb v Jihočeském
kraji.
Věříme, že se nám povedlo zpracovat účelnou prezentaci zaměstnavatelů, kteří se významně
podílejí na integraci osob se zdravotním postižením na trh práce a do společnosti. Potěší
nás, najdou-li v katalogu jihočeští podnikatelé obchodní partnery z řad prezentovaných
chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené.
Přejeme vám mnoho úspěchů ve vašem podnikání, v provozování chráněných dílen
a ve vaší snaze zaměstnávat a podporovat osoby zdravotně postižené.
Projektový tým CHD NET
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
Úvodní slovo
Vážení,
Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se
zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo
musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření
chráněného pracovního místa může poskytnout úřad práce zaměstnavateli příspěvek.
Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody
s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je
v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců.
Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného
v dohodě. Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli
příspěvek.
Zaměstnavatel zaměstnávající více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, zaměstnanců, kteří jsou
osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním
postižením, je rozhodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí.
Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou
osobami se zdravotním postižením, za kalendářní čtvrtletí stanoví ministerstvo prováděcím
právním předpisem. Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním
postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu
zaměstnávání těchto osob. Příslušným úřadem práce pro poskytování příspěvku je úřad
práce, v jehož obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jehož
obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.
Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou:
• orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen „osoby s těžším
zdravotním postižením“),
• orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními,
• rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen
„osoby zdravotně znevýhodněné“).
Za zdravotně znevýhodněnou osobu se považuje fyzická osoba, která má takovou funkční
poruchu zdravotního stavu, při které má zachovánu schopnost vykonávat soustavné
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její možnosti být nebo zůstat pracovně
začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci
získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba potvrzením nebo
rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení.
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
Vysvětlení některých pojmů souvisejících s chráněnými dílnami
Chráněné dílny a chráněná pracoviště jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,
jejímž úkolem je umožnit pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením.
Jak tuto povinnost splnit?
1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (4%)
2. Odvodem do státního rozpočtu
Výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, činí 2,5 násobek
průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního
roku.
3. Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců,
kteří jsou osobami se zdravotním postižením (tzv. náhradní plnění)
4. nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v 1. – 3. odstavci
Do plnění povinného podílu je možno započítat odebírání výrobků nebo služeb a jejich
zaplacení ve sledovaném roce. Celková částka za odebrané výrobky nebo služby, částka bez
DPH, se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první
až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Do plnění povinného podílu je možno
započítat jen takový počet zaměstnanců, který bude potvrzen firmou zaměstnávající osoby
se zdravotním postižením (viz § 18 Vyhl. č. 518/2004 Sb.)
Orientační tabulka: (při průměrné měsíční mzdě 17.500,- Kč)
25 - 49
Povinný počet
zaměstnanců
se zdravotním postižením
1
50 – 74
2
87.500
262.500
75 - 100
3
131.250
393.750
Počet zaměstnanců
Odvod do státního
rozpočtu v Kč
Odběr zboží nebo služeb
od chráněné dílny v Kč
43.750
131.250
Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku vyhlásí
ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce
zákonů.
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
Povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením
Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst. 1) s platností od
1. 1. 2005 je stanoveno, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců
je povinen zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením. Pro zjištění celkového počtu
zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený
počet zaměstnanců.
Smysl projektu spočívá:
• v podpoře chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
v Jihočeském kraji a Horním Rakousku,
• v podpoře vzájemné spolupráce chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby
zdravotně postižené v Jihočeském kraji s pracovními dílnami a ostatními zaměstnavateli
v Horním Rakousku,
• ve výměně zkušeností a know-how ohledně integrace osob se zdravotním postižením
do společnosti a na trh práce v ČR a Horním Rakousku,
• ve zvyšování informovanosti veřejnosti o systému zaměstnávání osob se zdravotním
postižením v ČR a Horním Rakousku.
Výše uvedené cíle budou naplňovány prostřednictvím těchto aktivit:
• zpracování studie legislativních a systémových podmínek integrace osob se zdravotním
postižením v ČR a Horním Rakousku,
• vznik internetového portálu,
• zpracování katalogu chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně
postižené v Jihočeském kraji a Horním Rakousku,
• realizace výstavy výrobků a služeb chráněných a pracovních dílen v Jihočeském kraji
a Horním Rakousku,
• realizace odborného workshopu a závěrečné konference
Veškeré další informace naleznete na internetové adrese www.chdnet.cz nebo na stránkách
www.jr-spolecnost.cz, pod odkazem Projekty > Projekt CHD NET.
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
Projekt CHD NET
Předkladatelem a realizátorem projektu s názvem „CHD NET“, spolufinancovaného Evropskou
unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Operačního programu Evropská
územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, prioritní osa 1 - Socio-ekonomický
rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how, je Jihočeská rozvojová o.p.s. Hlavním záměrem
projektu CHD NET je rozvoj přeshraničního chráněného trhu práce a podpory zaměstnávání
osob se zdravotním postižením. Celková doba realizace je 20 měsíců, internetový portál, který
v rámci projektu vznikne, však bude zájemcům k dispozici i po skončení hlavní části projektu.
Jihočeská rozvojová poskytuje tyto obecně prospěšné služby:
• Podpora sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje - podpora rozvoje podnikání,
• podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji,
• podpora přeshraniční meziregionální spolupráce - navazování kontaktů, společné akce,
výměna informací,
• komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti v Jihočeském kraji,
• podpora rozvoje lidských zdrojů,
• podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb a programů, které jsou v souladu s posláním
společnosti.
Výše uvedené veřejně prospěšné služby společnost poskytuje buď vlastními silami, či
prostřednictvím jiných osob (organizátorů akcí) ve formě:
• realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů, grantových programů (krajských
i národních),
• bezplatného poradenství,
• organizace akcí určených široké veřejnosti,
• bezplatného informačního servisu.
Při Jihočeské rozvojové o. p. s. působí občanská poradna, jejímž posláním je pomoc občanům.
Nabídka služeb občanské poradny:
• bezplatná, nezávislá důvěrná a nestranná pomoc
• praktické, věcné a správné informace o tom, jaká jsou práva a povinnosti klienta
• kontakty na organizace zaměřené na odbornou pomoc
• doprovod či pomoc při vyjednávání
Klient občanské poradny = každý člověk v obtížné situaci, který nemá vlastní zdroje k řešení
situace.
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Jihočeská rozvojová o.p.s., založena v červnu 2004
s posláním rozvoje Jihočeského kraje, tvoří součást DfK
Group - skupiny společností působící celorepublikově
v oblastech seniorské problematiky, rozvoje lidských zdrojů
a regionálního rozvoje a dále v Jihočeském kraji v oblasti gastronomických služeb.
Chráněná dílna plní duální úkol s následujícími cíli:
• nabízet chráněná pracovní místa, která se co možná nejvíce blíží pracovním místům
na všeobecném trhu práce a umožnit pracovníkům s postižením přechod do podniku
na všeobecném trhu práce (mimo chráněnou dílnu)
• cílovou skupinou nabídky služeb chráněné dílny jsou lidé s postižením ve výdělečném věku,
kteří jsou momentálně odkázáni na chráněná pracovní místa, neboť prokazatelně nezvládli
ostatní opatření pro začlenění do běžného pracovního trhu, jejichž výkonnost umožňuje
dlouhodobou produktivní práci, která odpovídá zadanému pracovnímu výkonu.
Přijímací řízení pro lidi s postižením:
• Úvodní rozhovor s dotyčným a jeho rodinnými příslušníky
• Poznávací fáze za účelem seznámení a orientování se
• Podání žádosti na úrovni spolkové země Horní Rakousko prostřednictvím obecního úřadu
• Zkušební doba
• Přijetí do řádného pracovního poměru se sociálně pracovní péčí a pracovním doprovodem
Budete-li mít další otázky, jsme Vám kdykoliv k dispozici.
ARTEGRA GmBH.
Jednatel:
Werner Gahleitner
Adresa:
Böhmerwaldstraße 21a
A-4121 Altenfelden
Telefon:
+43 (0) 7283 / 8531 - 115
Fax:
+43 (0) 7283 / 8531 - 230
E-mail:
[email protected]
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ARTEGRA Werkstätten GmbH
Historie organizace ARTEGRA (zkratka pro „Arbeit und
Integration“ – „práce a začlenění“) Werkstätten GmbH začala
v roce 2002. Na jaře tohoto roku se poprvé jednalo o rozdělení
tehdejšího zařízení Spolku sociální pomoci Rohrbach,
Altenfeldner Werkstätten - St. Elisabeth na dvě neziskové
společnosti.
Na jedné straně vznikla ARTEGRA Werkstätten GmbH a na straně druhé Altenfeldner Werkstätten
GmbH - dvě doplňující se dceřinné společnosti ve stejné oblasti.
Tehdejší zřizovatel - Sozialhilfeverband (Spolek sociální pomoci) Rohrbach – oživil tyto dvě
firmy na konci roku 2002 a vložil je do kompetentních rukou – do rukou sociální sítě ARCUS
Sozialnetzwerk GmbH se sídlem v Sarleinsbachu. Díky založení této firmy byla trvale pozitivně
ovlivněna budoucnost péče o postižené občany v okrese Rohrbach.
ARTEGRA Werkstätten GmbH je chráněná dílna podle § 11 hornorakouského zákona o osobách s
postižením (OÖCHG).
Definice „chráněné dílny“: Chráněná dílna je zařízení, které poskytuje lidem se zdravotním
postižením možnost vykonávat výdělenou činnost v rámci chráněného pracovního místa.
Chráněné dílny ještě navíc poskytují neziskové výrobní provozy nebo podniky služeb a dále se
zde realizuje další pracovní a osobní vzdělávání v rámci individualizovaného osobního rozvoje
od zkušební doby až po outplacement.
Chráněná dílna:
Chráněná pracovní místa:
ALFA PRINT – POLYFLEX, s.r.o.
ANO
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
B. Smetany 67/a, 370 01 České Budějovice
60826975
CZ60826975
Václava Houbová – jednatelka
+420 387 315 454-6
+420 387 314 960
[email protected]
www.alfaprint.cz
Náplň činnosti:
Kategorie:
Reklamní služby
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Textil s reklamními výšivkami, gravírování, samolepicí
etikety.
Reklamní předměty s potiskem, gravitováním.
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
z toho počet OZP, OTZP:
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ČESKOBUDĚJOVICKO
Název:
Chráněná dílna:
Chráněná pracovní místa:
AMENA s.r.o.
ANO
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice
28061161
CZ28061161
Dagmar Krejzová, Libor Valda – jednatelé společnosti
+420 776 188 572, +420 777 025 033
Fax:
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
[email protected], [email protected]
www.amena.cz
Kategorie:
Textilní a oděvní výroba
služby
Reklamní činnost a marketing
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Polštáře, sedáky, šité hračky, povlečení, oděvy a oděvní
doplňky – se zaměřením na hendikepované, sedící
a rehabilitační vaky, opravy a úpravy oděvů, zakázkové
krejčovství. Výroba reklamního textilu a doplňků –
výšivky (až 15 barev).
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
z toho počet OZP, OTZP:
12
9
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ČESKOBUDĚJOVICKO
Název:
Chráněná dílna:
Chráněná pracovní místa:
AVÍZO s.r.o.
ANO
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Bezdrevská 769, 373 44 Zliv
25181700
CZ25181700
Vladimír Šíma
+420 387 993 540
Fax:
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
[email protected]
www.avizo-zliv.cz
Kategorie:
Výroba bublinkové fólie
výroba
Výroba protinárazových obálek
výroba
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Bublinková fólie, protinárazové obálky.
Celkem zaměstnanců:
98
z toho počet OZP, OTZP:
89
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ČESKOBUDĚJOVICKO
Název:
CISS CZ spol. s r.o.
Chráněná dílna:
NE
Chráněná pracovní místa:
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
U Jeslí 619, 370 01 České Budějovice
60826860
CZ60826860
Petr Procházka – jednatel
Telefon:
+420 387 411 869
Fax:
+420 387 411 869
E-mail:
[email protected]
Web:
www.cisscz.cz
Náplň činnosti:
Kategorie:
Správa a údržba nemovitostí
služby
Ostraha majetku a osob
služby
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
služby
Zprostředkovatelská činnost
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Správa nemovitostí, domovnické práce, úklidy pravidelné
a mimořádné, péče o zeleň, zimní údržba, provoz
recepce a vrátnice, obchod.
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
z toho počet OZP, OTZP:
30 – 40
18
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ČESKOBUDĚJOVICKO
Název:
DELTA výrobní družstvo invalidů
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Plzeňská 44, 370 04 České Budějovice
00476641
CZ00476641
Jaroslav Šíma – předseda družstva
Telefon:
+420 602 496 116
Fax:
+420 387 318 821
E-mail:
[email protected]
Web:
Náplň činnosti:
Kategorie:
Montážní práce
služby
Kovovýroba
výroba
Poskytování technických služeb
služby
Nákup a prodej
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
30
z toho počet OZP, OTZP:
26
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ČESKOBUDĚJOVICKO
Název:
Domov sv. Anežky, o.p.s.
Chráněná dílna:
Chráněná pracovní místa:
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
Může poskytovat náhradní plnění:
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
Výroba užitkové a ozdobné keramiky
Výroba propagačních, dárkových a užitných předmětů
Truhlářská výroba
Potisk a výroba reklamních předmětů
Tkaní a textilní výroba
Údržba zeleně
Úklidové práce
ANO
ANO
ANO
ANO
Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou
26018888
CZ26018888
Mgr. Šesták, Ph.D. – ředitel společnosti
+420 385 724 007, +420 603 265 491
+420 385 724 007
[email protected]
www.anezka-tyn.cz, www.eshop-anezka-tyn.cz
Kategorie:
výroba
výroba
výroba
služby
služby
služby
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Reklamní předměty s logem a nápisy: propisky, zapalovače, připínací
odznaky, magnety, přívěsky na klíče, bloky. Dárková, propagační,
reklamní a užitková keramika s nápisy nebo logem: hrnky, talíře, vázy,
džbány, konvice, sady. Novoročenky, pohlednice, vizitky. Drobné dárkové
a užitné předměty: papírové dárkové tašky, fotorámečky, pletené
košíčky, placky, přívěšky na klíče. Tkané výrobky: batůžky, prostírání,
maňásci, kloboučky, polštářky, kapsáře, oděvní doplňky, ponča.
Truhlářské výrobky: kancelářský nábytek, nábytek do interiéru, mobiliář,
geodetické kolíky, palety, dřevěné židle, stoly, pergoly, přístřešky, skříně,
komody, atd.
Počet poboček a jejich adresa:
1 • U svaté Kateřiny, Ke Hradu 109, Týn nad Vltavou
Celkem zaměstnanců:
36
z toho počet OZP, OTZP:
24
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ČESKOBUDĚJOVICKO
Název:
FCS Plus s.r.o.
Chráněná dílna:
NE
Chráněná pracovní místa:
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Na výsluní 7, 373 12 Borovany
26021943
CZ26021943
Ing. František Stodolovský – jednatel
Telefon:
+420 602 950 907
Fax:
+420 387 981 321
E-mail:
[email protected]
Web:
Náplň činnosti:
Třídící práce a lehké výrobní práce
pro automobilový průmysl
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Kategorie:
služby
Třídící práce na montážních komponentech.
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
60
z toho počet OZP, OTZP:
49
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ČESKOBUDĚJOVICKO
Název:
Chráněná dílna:
Chráněná pracovní místa:
Chráněná dílna – Jana Valešová
ANO
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Jižní 67, 370 10 České Budějovice
11351772
CZ425728006
Michal Valeš – vedoucí CHD
Zdeněk Valeš – vedoucí provozu dokončovacích prací
+420 777 161 111, +420 731 537 880
Fax:
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
Výroba, obrábění drobných předmětů kovů a plastů
Řezání a výřezy z polystyrenu
Výroba polystyrénových EPP RC modelů letadel a stavebnic
Elektronika pro ovládání 4osé řezačky polystyrenu
Zařízení pro nanášení lesklých kovových povlaků na různé materiály
Dokončovací práce polygrafické
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
[email protected]
www.foxmodel.cz
Kategorie:
výroba, služby
služby
výroba
výroba, služby
služby
služby
Stříkací zařízení pro nanášení povlaků. Výřezy
z polystyrenu a EPP, frézování drobných komponentů.
Ovládací elektronika pro řezání polystyrenu. Manuelní
dokončovací práce polygrafické a kartonážní výroby.
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
7
z toho počet OZP, OTZP:
5
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Záměr rozšíření kapacit pro zaměstnání dalších ZP
pracovníků.
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ČESKOBUDĚJOVICKO
Název:
Chráněná dílna:
Chráněná pracovní místa:
JIVATEX s.r.o.
ANO
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Okružní 593, 370 01 České Budějovice 4
28093097
CZ28093097
Václav Drhovský - jednatel
+420 603 513 483
Fax:
E-mail:
[email protected]
Web:
Náplň činnosti:
Kategorie:
Výroba bytového textilu
výroba, služby
Molitanové desky
výroba, služby
Výroba matrací všech druhů
služby
Výroba rouna různých typů
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Polštáře, výplňkové polštářky, anatomicky tvarované
polštáře, sedáky, molitanové desky jakýchkoliv rozměrů,
provedení, variací, tvarů – molitanové podložky na spaní,
do dětské postýlky, na vnitřní i venkovní židle či křesílka,
na zahradní nábytek, tlumící podložky. Pro hotely,
restaurace – zástěry, naprony, ubrusy, příručníky.
2 • Výroba: Okružní 593, 370 01 České Budějovice • Prodejna:
OD PRIOR, Lannova 22, České Budějovice (1. patro, napravo
od schodiště)
Celkem zaměstnanců:
15
z toho počet OZP, OTZP:
14
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ČESKOBUDĚJOVICKO
Název:
KARTONÁŽ – KOKLAR s.r.o.
Chráněná dílna:
NE
Chráněná pracovní místa:
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Pod Skálou 131, 373 82 Boršov nad Vltavou
28086716
CZ28086716
Jaroslav Koklar – jednatel firmy
Telefon:
+420 602 841 492
Fax:
+420 385 341 223
E-mail:
[email protected]
Web:
www.kartonaz-koklar.cz
Náplň činnosti:
Výroba obalů – kartonáže – krabice
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Kategorie:
výroba
Vyrábíme obaly, krabice všeho druhu = klopové, víkové,
skládačkové, archivní, dárkové krabice potahované,
pouzdra, proložky, přepážky, aj.
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
6
z toho počet OZP, OTZP:
5
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ČESKOBUDĚJOVICKO
Název:
NAZARET, středisko DM CČSM
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Branka č. 588, 374 01 Trhové Sviny
73633321
CZ73633321
Karel Filip - ředitel
Telefon:
+420 603 175 004
Fax:
+420 386 321 577
E-mail:
Web:
[email protected]
www.nazaret.cz
Náplň činnosti:
Kategorie:
Keramická dílna
výroba
Textilní dílna
výroba
Výtvarná dílna
výroba
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Květináče, hrnky, svícínky, misky, drobné upomínkové
předměty, tkané koberce, tašky, pohlednice, kalendáře.
3 • CHD – keramická, výtvarná, textilní: jsou umístěny
v objektu podzámčí Borovany, Žižkovo nám. 1
Celkem zaměstnanců:
17
z toho počet OZP, OTZP:
11
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ČESKOBUDĚJOVICKO
Název:
Chráněná dílna:
Chráněná pracovní místa:
PCO – hlídací služba, s r.o.
ANO
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
U Jeslí 619, 370 01 České Budějovice
25154893
CZ25154893
Jiří Nárovec – obchodní ředitel
+420 387 313 540, +420 777 788 974
+420 387 982 255
[email protected]
www.pco.cz
Kategorie:
Fyzická ostraha objektů
služby
Vrátnická, recepční a informační služba
služby
Elektronická ostraha objektů
služby
Pult centralizované ochrany (PCO)
služby
Dodávka a montáž EZS, EPS
služby
Dodávka a montáž docházkových a kamerových systémů
služby
Kompletace a montáž výrobků
výroba
Třídění, balení, skládání a měření výrobků
výroba
Drobné manuální práce
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
výroba
Fyzická a elektronická ostraha objektů, dodávka a montáž elektronických
zabezpečovacích a poplachových systémů, systémů požární signalizace,
docházkových a kamerových systémů, dodávka a montáž bezpečnostních
fólií, zámků a trezorů, kompletace, montáž a strojní úpravy výrobků,
třídění, čištění, balení, skládání a měření výrobků, drobné manuelní
práce.
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
550
z toho počet OZP, OTZP:
400
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Certifikát ISO 9001:2001
Reference: KERN - LIEBERS CR, spol. s r.o., WÜRTH ELEKTRONIK IBE CZ s.r.o.,
TV PRODUCTS CZ s.r.o., TRW - Car Stará Boleslav, POSTAVDELINGEN s.r.o.
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ČESKOBUDĚJOVICKO
Název:
PROFIMEX, spol. s r.o.
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Vrbenská 2083, 370 01 České Budějovice
48208213
CZ48208213
Václav Hrdlička
Telefon:
+420 385 721 911
Fax:
+420 385 721 911
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
[email protected]
www.profimex.cz
Kategorie:
Výroba a prodej pracovních oděvů a ochranných
pracovních pomůcek
výroba
Velkoobchod a maloobchod
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Vyrábíme pracovní oděvy pro všechny profese včetně
výrobků ze speciálních materiálů. Dodáváme kompletní
sortiment pracovních pomůcek. Zajišťujeme potisky
a výšivky reklamního textilu včetně návrhu.
2 • Výroba: Pod Tratí 421, Týn nad Vltavou • Prodejna:
OD – Bety, Horní Brašov, Týn nad Vltavou
Celkem zaměstnanců:
z toho počet OZP, OTZP:
6
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ČESKOBUDĚJOVICKO
Název:
Chráněná dílna:
Chráněná pracovní místa:
Tiskárna Vltavín, s.r.o.
ANO
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
Budějovická 82, 375 01 Týn nad Vltavou
26069423
CZ26069423
František Fiala – majitel
+420 602 272 323, +420 385 722 946
+420 385 721 653
E-mail:
[email protected]
Web:
www.tiskarnavltavin.cz
Náplň činnosti:
Kartonážní práce a výroba krabic
Kategorie:
služby
Řezání proložek a přířezů
služby
Lepení
služby
Šití
služby
Výsek
služby
Potisk reklamních a propagačních předmětů
služby
Tisk, přítisk
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
polygrafie
Výroba přepravních krabic z vlnité lepenky dle FEFCO. Řezání proložek
a přířezů pro adjustaci zboží v krabicích. Výsek, perforace, lepení jako
dokončovací práce k polygrafickým výrobkům. Tisk, potisk, přítisk, loga
na krabice, letáky, tiskopisy, časopisy, knihy, návody, poštovní obálky aj.
polygrafické výrobky.
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
z toho počet OZP, OTZP:
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
11
4
Spolupráce s tiskárnou František Fiala, Týn nad Vltavou
tiskárna vlastní certifikát ISO 9001
Plánováno rozšíření pracovních míst, využití strojního
vybavení na 2 směny po 6ti hodinách.
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ČESKOBUDĚJOVICKO
Název:
WEDET s.r.o. – Chráněná dílna
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Jižní 67, 370 10 České Budějovice
26086212
CZ26086212
Michal Valeš – jednatel společnosti
Dana Valešová – vedoucí CHPD
+420 777 161 111, +420 731 410 004
Fax:
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
Reklamní a velkoplošný tisk
Řezaná grafika
Reklamní předměty, vizitky
[email protected], [email protected]
www.wedet.cz
Kategorie:
služby
služby
výroba, služby
Tvorba webových stránek
služby
Zpracování 3D vizualizací
služby
Vakuové lisování z plastů
služby
Obchodní činnost
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Katalogy, brožury, letáky, vizitky, šablony, polepy aut, výkladů apod.,
billboardy, bannery, reklamní a informační tabule, světelná reklama,
potištěné reklamní předměty, bloky, kalendáře, výlisky z plastů
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
12
z toho počet OZP, OTZP:
10
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
ČESKOBUDĚJOVICKO
Název:
PROUTEK občanské sdružení
Chráněná dílna:
NE
Chráněná pracovní místa:
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
Plasná 3, 378 21 Kardašova Řečice
708 05 831
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mgr. Jan Kostečka – ředitel
+420 384 382 028
Fax:
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
Textilní výroba
[email protected]
www.proutek.cz
Kategorie:
výroba
Dřevovýroba
výroba
Výroba mýdel
výroba
Úklidové práce – výjezdní program
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
služby
Bylinková mýdla, dekorační polštáře, panenky, medvědi,
batikovaný oděv a tašky.
Dřevěné výrobky.
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
28
z toho počet OZP, OTZP:
16
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
JINDŘICHOHRADECKO
Název:
Calla Int. spol. s r.o.
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Zahradní 679, 398 11 Protivín
26055848
CZ26055848
Petr Jirášek – jednatel
+420 603 253 275
Fax:
E-mail:
[email protected]
Web:
Náplň činnosti:
Mzdová práce – balicí činnosti, kompletační práce
Kategorie:
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
8
z toho počet OZP, OTZP:
7
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
PÍSECKO
Název:
Chráněná dílna:
Chráněná pracovní místa:
Chráněná dílna HORIZONT
ANO
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Alšovo náměstí 75, 397 01 Písek
70881553
CZ70881553
Jindřiška Trtková – statutární zástupce
+420 382 224 105, +420 605 416 913
Fax:
E-mail:
Web:
[email protected]
www. oshorizont.cz
Náplň činnosti:
Kategorie:
Keramická dílna
výroba
Tkalcovská dílna
výroba
Dílna šití
výroba
Úprava textilních výrobků
výroba
Výtvarný ateliér
výroba, služby
Úklidy interiérů
služby
Sociálně terapeutické dílny
služby
Prodejní služby
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
z toho počet OZP, OTZP:
Keramická dílna – užitková, dárková a dekorativní keramika, upomínková
keramika. Tkalcovská dílna – tkané koberce, tašky, ubrusy, prostírání.
Dílna šití – šití hraček, pouzder na telefony a brýle, zástěr, chňapej,
šátků, polštářů. Úprava textilních výrobků – barvení, batikování.
Výtvarný ateliér – grafické práce a tisky, paspartování obrazů, aranžování
výstav. Úklidy interiérů – úklidové služby. Sociálně terapeutické dílny –
sociální služby. Prodejní služby.
2 • Sociálně terapeutická dílna HORIZONT Písek, Alšovo
náměstí 75 • Sociálně terapeutická dílna HORIZONT
Protivín, Masarykovo náměstí 21
7,95
3,5 • 1,5
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
PÍSECKO
Název:
Chráněná dílna:
Chráněná pracovní místa:
OTAVA, výrobní družstvo
ANO
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Vinařického 374, 397 01 Písek
00028649
CZ00028649
Ing. Petr Kostohryz – vedoucí výrobně technického útvaru
Telefon:
+420 382 206 530
Fax:
+420 382 206 512
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
[email protected]
www.vdiotava.cz
Kategorie:
Výroba bovdenových spojení
služby
Výroba kabelové konfekce
služby
Výroba induktivních elementů
služby
Výroba oděvů, oděvních doplňků a textilního zboží
výroba
Kompletační a montážní práce
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Výroba bovdenových spojení, kabelové konfekce,
induktivních elementů. Výroba oděvů, oděvních doplňků
a textilního zboží. Kompletační a montážní práce.
Počet poboček a jejich adresa:
6 poboček – Písek, Strakonice, Lhenice, Český Krumlov,
Milevsko, Prachatice • 5 CHD – Písek, Strakonice, Český
Krumlov, Milevsko, Prachatice
Celkem zaměstnanců:
461
z toho počet OZP, OTZP:
351
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Certifikát ISO 9001 : 2001
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
PÍSECKO
Název:
PM PRODUCTION s.r.o.
Chráněná dílna:
NE
Chráněná pracovní místa:
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Harantova 1756, 397 01 Písek
26095459
CZ26095459
Michal Walter – jednatel
Telefon:
+420 774 677 278
Fax:
+420 383 321 463
E-mail:
Web:
[email protected]
www.pmproduction.cz
Náplň činnosti:
Kategorie:
Ostraha objektů
služby
Úklidový servis
služby
Prodej čistících a úklidových prostředků
obchod
Provoz solné jeskyně
služby
Reklamní činnost, marketing
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
29
z toho počet OZP, OTZP:
22
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
PÍSECKO
Název:
CHD – Spektrum s.r.o.
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Menšíkova 1149, 383 01 Prachatice
26084155
CZ26084155
Pavla Čechová–Švepešová – jednatelka společnosti
Telefon:
+420 388 311 190
Fax:
+420 388 311 190
E-mail:
[email protected]
Web:
Náplň činnosti:
Kategorie:
Kompletace výrobků
výroba
Hostinská činnost
služby
Obchodní činnost
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Třídění a montáž plastových uzávěrů do potravinářského,
kosmetického a jiného průmyslu, catering, závodní
stravování, vakuové a ruční balení výrobků.
2 • Dub 25, Dub u Prachatic • Tovární 184, Vimperk
Celkem zaměstnanců:
60
z toho počet OZP, OTZP:
46
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
PRACHATICKO
Název:
STROOM DUB o.p.s.
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic
26103630
DIČ:
Kontaktní osoba:
Pavla Čechová–Švepešová – ředitelka společnosti
Telefon:
+420 388 328 159
Fax:
+420 388 328 159
E-mail:
Web:
[email protected]
www.stroomdub.cz
Náplň činnosti:
Kategorie:
Keramická dílna
výroba
Šicí dílna
výroba, služby
Prádelna
služby
Tkalcovna
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
výroba
Zahradní keramika (květináče, truhlíky, vázy), užitková
keramika (misky, tácy, zvonečky, …), keramické reklamní
předměty (medaile, kachle, zápichy), zakázková výroba
keramiky
Šicí dílna + tkalcovna – tkaní koberců, prostírání, šití
polštářů (vyšívané, s aplikací), tašky tkané, látkové
Prádelna – praní a drobné opravy prádla na zakázku
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
z toho počet OZP, OTZP:
14
8
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
PRACHATICKO
Název:
Josef Šimečka - SiP
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Palackého náměstí 106, 386 01 Strakonice
15767485
CZ430531414
Josef Šimečka – majitel
Telefon:
+420 603 445 265
Fax:
+420 383 323 481
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
Výroba a prodej zámkových systémů
Zabezpečení objektů
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
[email protected]
www.sip-simecka.cz
Kategorie:
výroba, služby
služby
Bezpečnostní vložky, systémy generálního klíče.
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
2
z toho počet OZP, OTZP:
2
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
STRAKONICKO
Název:
Keramika Petr Prášek
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Heritesova 81/I, 398 01 Vodňany
65015631
CZ6703251225
Petr Prášek – majitel
+420 777 550 063
Fax:
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
Výroba keramiky
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
[email protected]
www.keramikaprasek.cz
Kategorie:
výroba
Dekorativní a užitková keramika.
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
1
z toho počet OZP, OTZP:
1
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
STRAKONICKO
Název:
Masáže – Jana Matuská
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
Radomyšlská 435 (areál nemocnice), 386 01 Strakonice
72154098
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Václav Kvěch
+420 606 619 969
Fax:
E-mail:
[email protected]
Web:
Náplň činnosti:
Masáže
Kategorie:
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
1
z toho počet OZP, OTZP:
1
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
STRAKONICKO
Název:
Merlot CZ s.r.o.
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Kostelní 401, 387 32 Sedlice
26104865
CZ26104865
Pavel Diviš – jednatel
+420 721 376 648
Fax:
E-mail:
[email protected]
Web:
Náplň činnosti:
Mzdová práce – balicí činnosti, kompletační práce
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Kategorie:
služby
Mzdová práce – balicí činnosti, kompletační práce.
1 • Budějovická 518, 389 01 Vodňany
Celkem zaměstnanců:
13
z toho počet OZP, OTZP:
11
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
STRAKONICKO
Název:
Chráněná dílna:
Chráněná pracovní místa:
OLYMPIA PAPÍR
NE
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice
IČ:
2811115953
DIČ:
CZ28115953
Kontaktní osoba:
Jaroslav Šálek – jednatel
Telefon:
+420 608 729 714
Fax:
+420 383 325 701
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
[email protected]
www.olympiapapir.cz
Kategorie:
Kopírovací služby, laminace, kroužková vazba
služby
Prodej kancelářských potřeb
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Kopírovací služby, laminace, kroužková vazba.
Prodej kancelářských potřeb.
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
3
z toho počet OZP, OTZP:
3
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
STRAKONICKO
Název:
TEXODO, spol. s r.o.
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
Písecká 904, 386 01 Strakonice
26081911
CZ26081911
Václav Cvrček – jednatel firmy
+420 383 321 463, +420 602 469 958
+420 383 321 463
[email protected], [email protected]
www.texodo.cz
Kategorie:
Výroba pracovních oděvů
služby
Velkoobchod a maloobchod
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Výroba pracovních oděvů – kalhoty do pasu, s laclem,
blůzy, bundy, kombinézy, pláště, trička včetně loga
(výšivka, potisk), šití na zakázku, reklamní textil včetně
loga (výšivka, potisk).
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
8
z toho počet OZP, OTZP:
6
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Reference:
ROBERT BOSCH s.r.o. Č. Budějovice, ČZ Řetězy s.r.o.,
Strakonice, SINOP CB a.s. Č. Budějovice, DENIOS s.r.o.
Strakonice, TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. Strakonice, FABOK
s.r.o. Mochov, AGROSPOL a.s. Malý Bor, ZNAKON a.s.
Sousedovice, Městský pivovar PLATAN s.r.o. Protivín
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
STRAKONICKO
Název:
API CZ s. r. o.
Chráněná dílna:
NE
Chráněná pracovní místa:
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Slapy 136, 391 76 Slapy u Tábora
26060469
CZ26060469
Ing. Miroslav Bartoš – jednatel firmy
Telefon:
+420 381 278 043
Fax:
+420 381 278 043
E-mail:
[email protected]
Web:
www.apicz.com
Náplň činnosti:
Úpravy a přestavby vozidel pro OZP
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
z toho počet OZP, OTZP:
Kategorie:
služby
Výroba a montáž ručního řízení do automobilů,
automatické ovládání spojky, otočné sedačky,
bezbariérové úpravy vozidel - Peugeot Partner, Citroen
Berlingo, VW Caddy. Zvedací plošiny, nájezdové ližiny
z rampy, nakládací jeřábky.
5 • Děčín, Vysoké Mýto, Frýdek Místek, Brno, Plzeň
16
4
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
TÁBORSKO
Název:
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
Mrázkova 700/III, 392 01 Soběslav
47268701
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mgr. Barbora Růžičková – vedoucí chráněné dílny
+420 381 522 482, +420 733 127 040
Fax:
+420 381 522 879
E-mail:
[email protected]
Web:
Náplň činnosti:
www.rolnicka.cz
Kategorie:
Hostinská činnost
služby
Výroba upomínkových předmětů a dalších výrobků
zpracovatelského průmyslu
výroba
specializovaný maloobchod
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Textilní výrobky, keramické výrobky, výrobky ze dřeva,
svíčky ze včelího vosku, vitráže, krasohledy
Kavárna – čajovna.
1 • Bezděkova 122/I, Soběslav
Celkem přepočtený zaměstnanců:
41,68
z toho přepočtený počet OZP, OTZP:
14,17
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
TÁBORSKO
Název:
Chráněná dílna:
Chráněná pracovní místa:
EKO MB s.r.o.
NE
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Tomkova 2099, 390 01 Tábor
26076801
CZ26076801
Ing. Jiří Šimek – jednatel
Telefon:
+420 604 154 446
Fax:
+420 381 251 552
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
Facility management
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
[email protected]
www.ekomb.cz
Kategorie:
služby
Likvidace odpadů, třídění odpadů, recyklace, rozebírání
elektroodpadů, úklid, ostraha, vážení vozidel.
1 • EKO MB s.r.o., Silon Planá nad Lužnicí, Průmyslová
ulice 451
Celkem zaměstnanců:
18
z toho počet OZP, OTZP:
12
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
TÁBORSKO
Název:
FOKUS Tábor
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mostecká 2087, 390 02 Tábor
70858543
CZ70858543
Pavel Kutil – ředitel
+420 381 252 988
Fax:
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
Textilní dílna – výrobky z textilu, polštáře, dekorace
[email protected]
www.fokustabor.cz
Kategorie:
výroba
Rukodělná dílna – papírové krabičky, drátkované výrobky
výroba
Mobilní dílna – úklidové a zahradní práce
služby
Kavárna – obsluha v kavárně Café FOKUS
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Polštáře, hrací deky, kapsáře, pantofle, bytové dekorace,
dětská tematika, dárkové krabičky z papíru, drátkování
zvonečků, náušnic, přání z ručního papíru, malování
na sklo, dekorace lahví a džbánků.
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
31
z toho počet OZP, OTZP:
20
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
TÁBORSKO
Název:
Luděk Šmejkal, Ostraha majetku a osob
Chráněná dílna:
NE
Chráněná pracovní místa:
NE
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
9. května 678, 390 02 Tábor
63873982
CZ5905230496
Luděk Šmejkal – majitel firmy
Telefon:
+420 381 252 146
Fax:
+420 381 262 179
E-mail:
[email protected]
Web:
Náplň činnosti:
Ostraha majetku a osob
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Kategorie:
služby
Ostraha majetku a osob.
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
65
z toho počet OZP, OTZP:
60
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
TÁBORSKO
Název:
POP Tábor – JC, s. r.o.
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
Staroklokotská 17, 390 03 Tábor
25159038
CZ25159038
Ivana Čížková – jednatelka
+420 381 231 666, +420 381 231 700, +420 731 186 781
+420 381 231 666
[email protected]
www.poptabor.cz
Kategorie:
Výroba pracovních oděvů
výroba
Kompletní sortiment pracovních ochranných
pomůcek (OOPP)
výroba
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Pracovní oděvy, obuv, textil, rukavice, ochranné
pomůcky, čisticí prostředky.
Výroba pracovních oděvů a doplňků.
3 • Výroba: POP Tábor – JC, s.r.o.: Staroklokotská 17,
Tábor • Prodejna: POP CENTRUM: Pražská 193, České
Budějovice – Borek • Prodejna: POP CENTRUM:Palackého
1231, Vodňany
Celkem zaměstnanců:
11
z toho počet OZP, OTZP:
10
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
TÁBORSKO
Název:
Chráněná dílna:
Chráněná pracovní místa:
SOANZ – Sdružení pro osobní asistenci
a nezávislý život zdravotně postižených osob o. s.
NE
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Kollárova 2288, 390 02 Tábor
65018729
CZ65018729
Marie Dvořáková – ředitelka
Telefon:
+420 381 252 084
Fax:
+420 381 252 084
E-mail:
[email protected]
Web:
Náplň činnosti:
Bezbariérová doprava pro zdravotně postižené
a seniory
Kategorie:
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
z toho počet OZP, OTZP:
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
TÁBORSKO
Název:
WAY UP s.r.o.
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Chýnovská 855, 391 11 Planá nad Lužnicí
28108701
CZ28108701
Markéta Prchlíková – jednatel
+420 608 102 311
Fax:
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
[email protected]
www.wayup.cz
Kategorie:
Digitalizace a správa dokumentů
služby
Převod dokumentů všeho druhu a formátu
do elektronické podoby
služby
Full scan outsourcing
služby
Skartace dokumentů
služby
Servis a školení IT technologií
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Převod papírových dokumentů A6 až A0, negativů
a kinofilmů do elektronické podoby, převod dat na nosiče
DVD, CD, nebo export do vašeho DMS, IS ERP systému.
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
14
z toho počet OZP, OTZP:
13
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
TÁBORSKO
Název:
Safe Point, s. r. o.
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Částkova 95, 326 00 Plzeň
26368501
CZ26368501
Luděk Bednář – ředitel
Telefon:
+420 377 246 176
Fax:
+420 377 246 176
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
[email protected]
www.safepoint.cz
Kategorie:
Bezpečnostní služby
služby
Úklidový servis
služby
Péče o zeleň
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Bezpečnostní služby, ochrana majetku a osob, úklidový
servis, péče o zeleň.
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
47
z toho počet OZP, OTZP:
26
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
OSTATNÍ
Název:
ARTEGRA Werkstätten gGmbH
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Böhmerwaldstrasse 21a, A-4121 Altenfelden
127/8200
ATU 56419815
Werner Gahleitner – jednatel
Telefon:
+43 7283 8531-115
Fax:
+43 7283 8531-230
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
[email protected]
www.artegra.at
Kategorie:
Prádelna, pronájem prádla
služby
Zahradnictví, péče o venkovní zeleň, tvorba zahrad
služby
Maloobchod s potravinami, čistění, pomocné síly
v kuchyni
služby
Podporované zaměstnávání
služby
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
Celkem zaměstnanců:
z toho počet OZP, OTZP:
1 • Pfarrkirchen 17 a, A-4141 Pfarrkirchen
100
70
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
HORNÍ RAKOUSKO
Název:
FAB Pro.Work
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
Grillparzerstraße 50, A-4020 Linz
ATU 37075008
Maria Egger
+43 732 6922-5121
+43 732 6922-5122
[email protected]
www.fab.at
Náplň činnosti:
Kategorie:
Výroba ve mzdě
výroba
Balení
služby
Sériová montáž
služby
Kompletování
služby
Kovoobrábění
výroba
Lettershopping
služby
Digitální tisk
služby
Dům pro pořádání seminářů
služby
Příprava dřeva na topení
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
služby
Výroba ve mzdě, balení, sériová montáž, kompletování, kovoobrábění,
lettershopping, digitální tisk, dům pro pořádání seminářů, příprava dřeva
na topení, přenechávání pracovních sil za doprovodu a dohledu
9
Počet poboček a jejich adresa:
FAB Pro.Work Linz, Grillparzerstraße 50, A-4020 Linz • FAB Pro.Work Support,
Schumannstraße 102, A-4030 Linz • FAB Pro.Work Haslach, Stelzen 13, A-4170 Haslach
an der Mühl • FAB Pro.Work Steyr, Gußwerkstraße 9, A- 4400 Steyr • FAB Pro.Work
Micheldorf, Kaltenprunnerstraße 8, A-4563 Micheldorf • FAB Pro.Work Vöcklabruck,
Industriestraße 22, A-4840 Vöcklabruck • FAB Pro.Work Polsenzhof, Polsenztal 10,
A-4076 St. Marienkirchen an der Polsenz • FAB Pro.Work Ried, Oberbrunnerweg 7,
A-4910 Ried im Innkreis • FAB Pro.Work Braunau, Industriezeile 50, A-5280 Braunau
Celkem zaměstnanců:
585
z toho počet OZP, OTZP:
490
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
HORNÍ RAKOUSKO
Název:
Pro mente Oberösterreich /
Filino Berufsbekleidung
Chráněná dílna:
ANO
Chráněná pracovní místa:
ANO
Zaměstnavatel s více než 50 % OZP:
ANO
Může poskytovat náhradní plnění:
ANO
Poštovní adresa:
Köglstraße 19, A-4020 Linz
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
Náplň činnosti:
Textilní výroba, příp. produkce pracovních oděvů
Konkrétní příklady zboží, výrobků, produktů, služeb:
Počet poboček a jejich adresa:
ATU 23018605
Michael Rameseder – ředitel
+43 732 771 133-14, +43 664 845 6237
+43 732 771 133-22
[email protected]
www.pmooe.at
Kategorie:
výroba
Kalhoty, kabáty, zástěry, šatové zástěry, textilní práce
ve mzdě
2 • Graben 4, A-4421 Aschach an der Steyr •
Stifterstraße 5, A-5280 Braunau
Celkem zaměstnanců:
54
z toho počet OZP, OTZP:
44
Další důležité údaje:
(reference, certifikáty, ISO, rozvojové plány atd.)
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně postižené
Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
www.jr-spolecnost.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
HORNÍ RAKOUSKO
Název:
Download

Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby