Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
Telefon
název stroje (za ízení)
RUBRIKY
001 Osobní a užitková
vozidla
002 Autobusy
003 Zahr. taha e
004 Zahr. valníky,
skláp. a speciály
005 Liaz taha
006 Liaz valník
007 Liaz skláp
008 Liaz speciál
009 Tatra 148 skláp
010 Tatra 148 valník
011 Tatra 148 taha
012 Tatra 148 speciál
013 Tatra 813, 138, 128
014 Tatra 815 skláp
015 Tatra 815 valník
016 Tatra 815 taha
017 Tatra 815 speciál
018 IFA
019 Avia valník
020 Avia skláp
021 Avia speciál
022 Praga V3S skláp
023 Praga V3S valník
024 Praga V3S speciál
025 P ív s valník
026 P ív s skláp
027 P ív s speciál
028 Náv s valník
029 Náv s skláp
030 Náv s speciál
031 Podvalník
032 Traktorový p ív s
033 Trakt.p ív s spec.
034 Kontejnery a
nástavby
035 Autoje áby
036 Je áby
037 Traktory
038 Vysokozdv.vozíky
039 Multikáry
040 Rypadla
041 Autobagry, UDS
042 Naklada e
043 Hydraulické ruky
044 Dozery
045 Rýhova e
046 Silni ní stroje
047 Hutnící stroje
048 Vrtné soupravy
049 Stroje zametací a
istící
050 Stroje na sníh
051 Kompresory
052 Elektrocentrály
053 Transformátory
054 Elektromotory
055 Mycí za ízení
056 Kotle, vzduchot.
057 Autodomícháva e
058 erpadla betonu
059 Betonárky,
mícha ky
060 Maringotky, bu ky
a ocelové haly
061 Výtahy, kladkostr.
062 Stroje na d evo
063 Dílenské stroje
064 Kovo – vrta ky
065 Kovo – brusky
066 Kovo – lisy
067 Kovo – ohýba ky
a zakružova ky
068 Kovo – n žky
069 Kovo – pily a
ezací stroje
070 Kovo – soustruhy
071 Kovo - frézky
072 Kovo – ostatní
073 Kombajny
074 Stroje na slámu
075 Stroje na obilí
076 Secí stroje
077 eza ky, adaptery
078 Stroje na seno
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
Stroje na bram b.
Stroje na epu
erpadla, zav laž.
Krm né stroje
Doprav níky
Dojící za ízení
Pluhy, b rány
Rozm etadla a
post ikov a e
Stroje na kámen
Váhy
PHM , oleje
R zné
ND – m otory
ND – p ev odov ky
ND – náprav y
ND – kabiny
ND – korby
ND – pneu
ND – hydraulika
ND – ostatní
Technické p r kazy
Nem ov itosti
M ateriál, služby
..
tech. stav
r.v.
cena
okr
Ceník ádkové inzerce:
1 položka (na 3 m síce)…………………200,- bez DPH (244,- v .DPH)
opakování.…………….100,- bez DPH (122,- v .DPH)
21-50 položek (na 3 m síce)…………..…100,- bez DPH (122,-v .DPH)
opakování …..…………..50,- bez DPH (61,-v .DPH)
51-100 položek (na 3 m síce)……..………50,- bez DPH (61,-v .DPH)
opakování………..…..….50,- bez DPH (61,-v .DPH)
101 a více (na 3 m síce)…možnost domluvit indivduální poplatek.
Poptávka………………………………….100,- bez DPH (122,- v .DPH)
opakování……. zdarma.
Fotografie stroje s popisem (v bo ním sloupe ku)………780,- bez DPH
(952,-v .DPH). Pouze v novinách, nikoli na internetu.
Informace pro zájemce o inzerci stroj (za ízení):
Nabídky k inzerci je možné podat telefonicky, písemn , faxem, e-mailem, p ípadn osobn .
Na internetových stránkách www.truc.cz je vytvo en pro tento ú el nabídkový formulá , který je
možné vyplnit.
V nabídce je nutné uvést:
- Tel. íslo (které si p ejete zve ejnit), adresu, I O a DI .
- Název stroje se stru ným popisem, rok.výroby, stav a cena (bez DPH).
Dovolujeme si text nabídky upravit a zkrátit tak, aby bylo možno jej umístit na jeden ádek.
(1 ádek – max. 95 bod )
Platby inzerce:
P i nabídce je nutné uvést, jakým zp sobem bude provedena platba za inzerci.
Tato se m že provést:
1) Složenkou typu C, kterou sami zasíláme. Po uhrazení ihned zašleme da ový doklad.
(Pro urychlení si m že zákazník vyzvednout složenku na pošt a kopii zaplaceného útržku nám
poslat faxem.)
2) P evodem na ú et.
Zájemce o inzerci m že poukázat p íslušnou ástku p evodem. Jakmile se ástka objeví na
našem ú tu, ihned vystavíme da ový doklad. (Nevyhovuje-li zákazníkovi tento zp sob platby, m že
si vyžádat nejprve zaslání proforma faktury.)
Jako variabilní symbol je t eba uvést telefonní íslo (bez lomítka - nap .0737457020).
Platnost inzerce:
Inzerát bude zve ejn n po dobu t í m síc (tzn. ve dvou výtiscích t chto novin) a dále na
internetových stránkách www.truc.cz, kde je aktualizace provád na denn .
Uskute ní-li se prodej, prosíme zákazníky o podání zprávy, abychom mohli položku vy adit
z nabídkového seznamu. Nepoda í-li se nabízený stroj nebo za ízení prodat, je možné si inzerci
prodloužit na další tvrtletí (viz. ceník ádkové inzerce). Na konec platnosti inzerátu upozorníme
zákazníka dopisem, ke kterému p iložíme složenku. V p ípad , že nám zákazník neoznámí
uskute n ný prodej, ani si platnost neprodlouží, bude položka automaticky z nabídkového seznamu
vy azena.
Adresa: Firma Ladislav Borkovec, Lipová cesta 736, 399 01 Milevsko
Telefon: 0368/525744, 526192, 521205, 521830
Fax:
0368/526191
e-mail: [email protected]
íslo ú tu: 7667720-227/0100
Ro ní p edplatné novin TRUC-inzert …..180,- K
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
Inzertní nabídka stroj a za ízení
srpen – zá í 2002
uvedené ceny jsou bez DPH
U jednotlivých položek jsou uvedena p ímo tel. ísla majitel stroj . V p ípad nemožnosti
tel.spojení volejte 0368/521830, kde Vám poskytneme kontaktní adresu majitele.
Prosíme inzerenty, kte í mají v nabídkovém seznamu uvedenou pevnou linku, aby nám po
p e íslování telefonních linek 21-22.9.2002 oznámili nový telefon.
symbol
skup. 001
název stroje (za ízení)
- OSOBNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA -
tech. stav
r.v.
cena
okr.
0603/514598
0603/514598
0732/700100
0732/700100
0603/514598
0603/514598
0732/700100
0603/514598
0777/628030
0603/514598
0603/514598
0603/442476
0603/514598
0603/514598
0603/514598
0603/514598
0603/514598
0603/514598
0603/514598
0603/514598
0603/514598
0603/514598
0603/514598
0603/523181
0603/514598
066/7314249
0602/776126
0603/514598
0603/199980
0603/514598
0732/700100
0603/514598
0603/514598
0603/514598
0603/514598
0603/514598
0602/449423
0603/514598
0603/514598
0602/340547
066/7314249
0603/427802
AUDI 80 2.0
AUDI 80 2.0 QUATRO
BMW 316i (1.9l, 20.000km, plná výbava)
BMW 316i (1.9l, 36.000km, plná výbava)
BMW 318 I Touring
BMW 735 iL
BMW 740i (160.000km, plná výbava, nové pneu)
VOLKSWAGEN PASSAT 35 I 2.0 CL
MERCEDES 300 TD (plná výbava)
OPEL OMEGA 2.5 V6 CD
OPEL OMEGA 2.6
FORD SIERRA 1.8 TD (105.000km, ABS, záv s, šíbr)
FORD SIERRA 2.0 CLX
FORD SIERRA 2.0 I
FORD SIERRA 2.0 I
FORD TAURUS GL 3.8 V6
FORD ORION 1.4 i
ROVER 827 2.7 STERLING
PEUGEOT 605 SRDT
RENAULT SAFRANE 2.2 RN
RENAULT LAGUNA 3.0
RENAULT 25 2.0 TXI
RENAULT 19
RENAULT EXPRES 1.9 D (sk í )
CITROEN XM 2.1 TD
FIAT UNO 1.7 D (v .TP)
FIAT 600 D
LANCIA DEDRA 2000 Turbo
LANCIA DEDRA 2.0 TD (130.000km, erná metal.)
LANCIA THEMA 2.0 I-E
HONDA LEGEND 3.5 (plná výbava)
NISSAN PRIMERA 2.0 Vagon
HYUNDAY SONATA 2.4 GLSi
DAEWOO NEXIA 1.5 I
CHRYSLER STRATUS MB 6 H
CHRYSLER VOYAGER 2.5 YN 2 B
ŠKODA OCTAVIA Combi 1.8 T 20V
ŠKODA FORMAN 135 Lux
ŠKODA FAVORIT 135 L
LADA NIVA (bez TP, bez koroze)
VOLHA 24
VELOREX ( ty kolový, bez TP)
dobrý
dobrý
výborný
vel.dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
na ND
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1993
1991
2001
1999
1991
1990
1997
1991
1998
1996
1991
1992
1991
1990
1990
1993
1988
1994
1991
1993
1994
1990
1991
1996
1998
1964
1994
1991
1994
1996
1991
1991
1997
1997
1996
1999
1991
1990
1986
1976
1972
115.000,170.000,dohodou
dohodou
89.000,111.000,dohodou
115.000,670.000,169.000,36.000,82.000,69.000,59.000,49.000,79.000,24.000,149.000,108.000,129.000,129.000,69.000,59.000,115.000,310.000,dohodou
dohodou
139.000,98.000,59.000,dohodou
64.000,39.000,109.000,249.000,290.000,349.000,39.000,35.000,29.000,dohodou
10.000,-
JH
JH
OV
OV
JH
JH
OV
JH
PB
JH
JH
BO
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
CB
JH
JI
OL
JH
PI
JH
OV
JH
JH
JH
JH
JH
CR
JH
JH
SY
JI
FM
0603/514598
0603/514598
0603/538004
0603/523181
0777/247998
0603/523181
0603/813305
RENAULT TRAFIC 2.0
RENAULT TRAFIC 2.5 D
FIAT DUCATO 2.5 D mikrobus (12+1 míst, 167.000km)
FIAT DUCATO 2.5 D MAXI dodávka
FIAT DUCATO 2.5 TDI MAXI dodávka (pokr.leasingu)
FIAT DUCATO 2.8 TD MAXI dodávka (pokr.leasingu)
TOYOTA HIACE dodávka (2.5l, 155.000km, 1.2t)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
1997
1992
1997
1995
1997
1999
1993
169.000,99.000,395.000,200.000,dohodou
dohodou
120.000,-
JH
JH
KD
CB
CR
CB
PU
/2ks/
0616/697270 Š 1203 (v .TP)
0603/427802 Š 1203 Combi (bez motoru, + mnoho ND)
na ND
dobrý
1987
-
dohodou
ZR
5.000,- FM
0737/457020 Motocykl BABETTA (po celk.oprav , nové pneu)
dobrý
skup. 002
0632/551241
0608/746192
0603/324539
0608/746192
0632/551241
0603/442476
-
7.000,- RK
- AUTOBUSY Autobus
Autobus
Autobus
Autobus
Autobus
Autobus
KAROSA
KAROSA
KAROSA
KAROSA
KAROSA
KAROSA
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
1987
1989
1984
1989
1989
1992
0618/881332 Autobus ŠL 11 (po STK)
dobrý
1980
0602/654125
0602/654125
0603/199980
0603/199980
0606/830045
0602/293015
0603/199980
0732/700100
0602/365383
0602/365383
0606/716889
0602/365383
0331/361026
0602/577427
0602/111289
0602/654125
výborný
výborný
výborný
výborný
výborný
výborný
výborný
dobrý
výborný
v provozu
výborný
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1998
1997
1998
1998
1997
1995
1996
1997
1994
1994
1996
1992
1992
1992
1993
1996
dobrý
výborný
90/91
1992
skup. 003
C 734
C 734
/2ks/
C 734 (nové plechy, st íbr.metal.)
LC 735
/2ks/
LC 735 (kávovar, video)
LC 736.1022 (kompl.výb., 300.000km, pokr.leasingu)
- ZAHRANI NÍ TAHA E -
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
95.430
95.430
95.430
95.430
95.430
95.430
95.430
95.400
95.400
95.400
95.360
95.360
95.360
95.360
95.350
85.400
XF
XF
XF (space-cab, klima, 397.000km)
XF (space-cab, klima, 430.000km)
XF
(EURO II, klimat., retardér, ABS)
(space-cab, 471.000km, i PRONÁJEM)
(EURO II, superspace-cab, klimat.)
FT ATI
FT ATI
/2ks/
FT (490.000km)
FT ATI
/2ks/
FT
FT (po GO mot., 80.000km)
ATI (EURO I, MKD, vým.motoru, pneu 50%)
(skycab)
/2ks/
0634/364151 DAF 95.360 ATI + náv s PIACENZA (13.5m, m chy)
0603/556703 DAF TE 95 + náv.SAMROCK (13.6m, pl., z.vrata, m chy)
60.000,100.000,dohodou
100.000,140.000,dohodou
UH
HO
ZL
HO
UH
BO
30.000,- TR
1.250.000,1.200.000,1.120.000,1.120.000,999.000,dohodou
dohodou
785.000,420.000,400.000,580.000,350.000,250.000,250.000,350.000,750.000,-
PS
PS
PI
PI
JN
AB
PI
OV
TU
TU
TR
TU
JH
OL
TC
PS
450.000,- KM
650.000,- DO
Telefon
název stroje (za ízení)
0603/199980
0603/199980
0632/551241
0606/830045
0602/316273
0602/369118
0603/558900
0602/316273
0602/316273
0732/700100
0603/834114
0602/212350
0331/361026
0606/716889
0602/365383
0608/746192
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
tech. stav
FH 12 (Globetr., 380 HP, klima, kompresor)
FH 12 (Globetrotter, 420 HP, klima, po íta )
FH 12 (EURO II, 420 HP, ABS, klima)
FH 12 (420 HP, hydraulika)
FH 12 (EURO I, Globetr., repase) /2ks/
FH 12 (380 HP, MKD)
F 12 (EURO I, 400 HP, Globetrotter)
F 12 (400 HP, po repasi)
F 12 (360 HP, 800.000km, po repasi)
F 12 (MKD, 800.000km)
F 12 (EURO I, po SO, nové p ed.pneu, mez.STK)
F 12-42T (294 HP)
F 12-42T
F 12 (ADR)
F 12 (havarovaná kabina)
F 12
výborný
výborný
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
dobrý
výborný
vel.dobrý
vel.dobrý
výborný
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
na ND
na ND
r.v.
cena
okr
1999 1.340.000,- PI
1999 1.330.000,- PI
1994
900.000,- UH
1996
780.000,- JN
1993
450.000,- NB
1995
dohodou
BN
1994
495.000,- TU
1990
420.000,- NB
1991
420.000,- NB
1992
385.000,- OV
1991
360.000,- TA
1991
350.000,- NB
1991
250.000,- JH
1988
200.000,- TR
1990
110.000,- TU
1989
50.000,- HO
0606/716889 VOLVO FH 16-520 (EURO II, ADR, po íta , klima)
0603/199980 VOLVO F 16 (EURO I, 480 HP, stand.kabina)
dobrý
dobrý
1995
1992
900.000,- TR
590.000,- PI
0602/384655 VOLVO F 10 (hydraulika)
02/22922241 VOLVO F 10 (860.000km)
v provozu
dobrý
1989
1991
280.000,- KD
270.000,- AB
0604/223542 VOLVO FH 12 + náv s LANGENDORF (posuv.podlaha)
0604/558322 VOLVO FH 12 + náv s VAN HOOL-MEGA (100m3, plachta)
0603/556703 VOLVO F 12 (EURO I, klim.) + náv.KÖGEL (13.6m, plachta)
vel.dobrý
výborný
výborný
1996
1996
1992
1.800.000,- CH
1.300.000,- ZR
700.000,- DO
0603/199980
0603/199980
0603/199980
0603/199980
0603/199980
0602/705825
0602/754308
0603/229110
0602/270963
0603/199980
0632/551241
0603/199980
0602/280871
výborný
výborný
výborný
výborný
výborný
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
výborný
vel.dobrý
1999
1998
1998
1998
1998
1995
1993
1992
1992
1998
1996
1997
1989
1.290.000,1.140.000,1.090.000,1.090.000,1.090.000,600.000,480.000,290.000,240.000,1.142.000,1.000.000,dohodou
250.000,-
0603/229110 MAN 19.422 FLT Silent + náv s KARFA (3osý, 13.5m)
0606/716889 MAN 19.422 (ADR) + cist.náv.SCHWARZMÜLLER (37.5m3)
dobrý
výborný
1992
1994
400.000,- PS
2.500.000,- TR
0603/199980
0724/212881
0603/199980
0724/212881
0724/212881
0602/316273
výborný
výborný
výborný
výborný
výborný
vel.dobrý
1999
1999
1997
97-98
97-98
1991
1.340.000,1.300.000,1.150.000,1.099.000,999.000,450.000,-
0602/485363 RENAULT PREMIUM (400HP, ADR, plná výb., záruka)
0331/361026 RENAULT R 385 TI 4x2
0603/379200 RENAULT 385 AE MAJOR (vys.kabina, 800.000km)
výborný
dobrý
dobrý
2000
1994
1991
1.499.000,- TA
310.000,- JH
130.000,- UH
0603/199980
0603/223687
0331/361026
0732/700100
0603/271922
0396/629633
0732/700100
0602/554124
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
MAGIRUS 440 E (420 HP, vys.kabina, 297.000km)
190.36 PT (EURO I, klimat., MKD)
190.36 PT
190.36 (pera)
190.36 TURBOSTAR (hydraulika, 600.000km)
190.38 PT (EURO I, nové pneu, centr.mazání, nez.topení)
190.38 PT (997.000km)
NTG 150 taha (hydraulika, po STK)
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
1999
1992
1992
1990
1991
1992
1992
1986
1.100.000,280.000,190.000,149.000,dohodou
460.000,195.000,80.000,-
PI
BM
JH
OV
HK
CV
OV
BM
0602/166086
0602/166086
0604/223542
0777/637257
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
EUROSTAR (hydr.) + NS1 (3osý, celohliník.)
TURBOSTAR (hydr.) + NS1 (3osý, celohliník.)
190.36 TURBOSTAR + NS1 LANGENDORF
35.12 taha (malý, vel.kabina) + náv s (2osý, 3.5t, 8m, ABS)
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1998
1993
92/87
1998
dohodou
dohodou
480.000,990.000,-
KD
KD
CH
DO
0603/558900 MERCEDES 1838 LS (EURO II, vel.kabina, pokr.leasingu)
0606/830045 MERCEDES 1838
0603/196363 MERCEDES 1838 LS (EURO I)
výborný
výborný
dobrý
1996
1994
1992
dohodou
TU
420.000,- JN
390.000,- VS
0331/361026 STEYR 19 S 37 ÖKO
0331/361026 STEYR 19 S 31/S 37/ 4x2
dobrý
dobrý
1992
1989
190.000,- JH
139.000,- JH
0606/830045
0603/199980
0602/223006
0603/229110
0602/754308
0602/452243
0603/165795
0602/934264
0602/416936
0603/510929
067/7587777
0606/830045
0602/577427
0602/216672
0467/521002
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
vel.dobrý
výborný
vel.dobrý
na ND
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1994
1998
1990
1994
1994
2000
1998
1999
89/96
1992
1997
1987
1995
2000
330.000,560.000,200.000,390.000,690.000,699.000,600.000,590.000,550.000,dohodou
240.000,990.000,150.000,dohodou
dohodou
výborný
výborný
1999
2000
1.950.000,- PI
1.730.000,- PI
dohodou
1.125.000,400.000,140.000,1.400.000,-
UO
PI
PS
JN
RK
40.000,65.000,99.000,60.000,dohodou
39.000,-
BM
AB
CH
TP
AB
LB
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
19.464
19.463
19.463
19.463
19.463
19.422
19.422
19.422
19.422
19.403
19.403
19.403
19.362
SCANIA
SCANIA
SCANIA
SCANIA
SCANIA
SCANIA
skup. 004
R
P
R
P
P
R
(vys.kabina, klima, retardér, ABS)
(vys.kabina, nové pneu, 366.000km)
(vys.kabina, ABS, 418.000km)
(vys.kabina, 410.000km)
(vys.kabina, ABS, 480.000km)
(po GO motoru, ADR)
/2ks/
(po oprav )
Silent
(vys.kabina, 380.000km, i PRONÁJEM)
FLT (EURO II, ABS, nez.topení)
(klima, retardér, 419.000km, i PRONÁJEM)
124
124
124
124
114
113
(hydraulika, klima, ABS, 319.000km)
4x2 (zár.6 m s., 500tis.km, více ks)
4x2 (hydraulika, klima, 425.000km)
4x2 (zár.6 m s., 500tis.km, více ks)
4x2 (zár.6 m s., 500tis.km, více ks)
(EURO I, 360 HP) /2ks/
- ZAHRANI NÍ VALNÍKY, SKLÁPE E A SPECIÁLY -
DAF 45.160 valník
DAF AE 45 valník + H (plachta, 3t)
DAF 2300 valník + H (turbo, bez TP, plachta)
MAN 14.222 valník (8t, dl.6m)
MAN 23.422 FNL/LL valník
MAN 8.163 valník + H (pl., 46.000km, lož.dl.6.2m)
MAN 8.163 valník + H (3t, plachta, 170.000km)
MAN 8.163 valník + H (2.6 nebo 4t, 96.000km) /2ks/
VOLVO F 12 valník + vlek FLIEGL (soupr.JUMBO)
IVECO 190.36 TURBOSTAR valník
IVECO 190.36 P valník + vlek SOMMER (plachta)
MERCEDES 2534 valník + vlek (tandem., celk.obj.120m3)
RENAULT 340 16 VN XLS valník
VOLKSWAGEN LT 55 valník (2.8t, pokr.leasingu)
NISSAN TK 140 valník (plachta, 3.5t, ADR)
8x4 (S1, užit.hm.18.6t)
0603/199980 DAF 85.430 skláp
0603/199980 MAN 19.364 FK skláp
S3 (14.000km, užit.hm. 9.5t)
0467/521002
0603/199980
0607/213559
0606/830045
0608/030950
NISSAN TK 110 sk í (2.2t, ADR, spací nást.)
MAN 26.463 podvozek 6x2 (vys.kab., 399.000km)
MERCEDES 1324 L nosi kont.+ vlek TWB 1418 L
MERCEDES 1922 - BOBR
MERCEDES UNIMOG 1.200 (po repasi)
výborný
výborný
dobrý
v provozu
výborný
2000
1998
1995
1987
1994
0607/502791
0606/627747
0166/423485
0417/539996
02/33550696
0603/803262
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
na ND
vel.dobrý
1978
82/87
84/85
1980
1988
skup. 005
- LIAZ TAHA
-
100.45 taha
100.47 taha + náv s NV 30.23.20
100.47 taha + náv s NV 30.23.20
100.47 taha + oplen (p ep.dl.konstrukcí)
110 taha (po havárii, bez TP a kabiny)
110.471 taha
PI
PI
PI
PI
PI
ZN
NJ
PS
TA
PI
UH
PI
SM
PI
PI
PI
PI
PI
NB
JN
PI
HO
PS
NJ
PB
HB
HK
UO
BE
ZL
JN
OL
RA
UO
Telefon
DAF 95.400
r.v. 1992
EURO 1
FRUEHAUF
r.v.1991
cena dohodou
možnost prohlídky
o víkendech ve
Ž áru nad Sázavou
Kontakt:
Ing.Mare ek
tel.: 0603/572 609
fax: 0616/626 688
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
(MKD, po GO kabiny)
(ADR t .3, 373.000km, GO kab.2001)
(nový motor 2001)
(ADR, ABS, retardér)
(ADR, 350.000km, retardér, ABS)
(po GO)
MAXI
MAXI H (hydraul., po oprav )
MAXI
MAXI (nový mot.a kabina)
dobrý
na ND
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
na ND
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
1989
1986
1990
1986
1991
1990
1986
1986
1987
1989
1990
1991
1992
1988
1990
1990
1991
1990
1989
1992
1994
1992
1992
1992
1991
1993
1992
1994
59.000,20.000,50.000,70.000,145.000,dohodou
50.000,80.000,99.000,dohodou
49.000,80.000,100.000,25.000,79.000,150.000,200.000,70.000,90.000,99.000,140.000,145.000,145.000,150.000,150.000,dohodou
195.000,230.000,270.000,-
JH
AB
SM
HB
OV
HB
NB
JI
OV
HB
JH
BK
HO
HO
OV
NB
KM
BE
UH
OV
DO
DO
PE
PI
JH
HB
DO
UH
NB
+
+
+
+
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
88/87
1984
1989
89/92
140.000,100.000,90.000,100.000,-
BO
TA
BE
VY
dobrý
dobrý
dobrý
90/85
1989
1993
180.000,- SM
205.000,- BO
470.000,- PI
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
nový
1995
1995
1995
1994
1994
1994
-
dobrý
1995
450.000,- TA
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1986
1983
1977
1984
dohodou
38.000,35.000,59.000,-
0602/726310 Liaz 100.021 valník + vlek PV 24.18 (3osý)
0602/807116 Liaz 100.04 valník + vlek PV 22.16 (bez plachty)
v provozu
dobrý
86/74
77/80
dohodou
VY
75.000,- PB
0602/403089
0608/705515
0602/559861
0602/450225
0608/444911
0732/700100
0732/700100
0603/556703
0463/742280
0732/700100
0732/700100
0331/361026
0184/732711
0732/700100
0184/732711
0184/732711
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
110 valník (celk.opr., zár.1 rok, leasing)
110 valník
110.052 valník (plachta, spojlery)
110.052 valník (plachta, STK 4/03)
110.052 valník (bez plach., po GO, nový lak)
110.052 valník (plachta, 500.000km)
110.053 valník (plachta)
110.053 valník (MAXI, plachta)
110.054 valník
110.054 valník (koroze, vadné pneu)
110.054 valník (plachta, po opr.motoru) /3ks/
110.054 valník
110.054 valník
110.073 valník (plachta, 220.000km)
110.083 valník
110.083 valník
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
špatný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1989
1981
1986
1985
1990
1984
1992
1987
1988
87-90
1989
1989
1991
1991
1992
dohodou
210.000,35.000,55.000,80.000,149.000,35.000,150.000,dohodou
35.000,35.000,80.000,150.000,78.000,170.000,190.000,-
PI
ZL
BM
UL
PB
OV
OV
DO
SY
OV
OV
JH
TC
OV
TC
TC
0602/559861
0362/266782
0607/923518
0166/596837
0602/450818
0602/574535
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
110 valník + vlek PV 22.16 (3osý)
110.022 valník + vlek PV 16.12
110.052 valník + vlek PV 22.16 (3osý, plachta)
110.053 valník + vlek PV 16.12 (MKD)
110.073 val.MAXI + vlek KÄSSBOHRER (8.1m)
110.083 valník + vlek PV 22.16 (3osý)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
po GO
1990
85/86
1989
93/89
92/79
1990
140.000,50.000,90.000,120.000,120.000,150.000,-
BM
PI
RK
CH
CH
CB
0331/361026
0602/339992
0602/169190
0603/243344
0732/700100
0602/290856
0602/212350
0602/753220
0732/700100
0602/290856
0331/361026
0602/561245
0629/615390
0608/746192
0732/700100
0602/316273
0602/550270
0602/620637
0632/551241
0732/700100
0189/724138
0602/432193
0602/446702
0608/252161
0331/361026
0608/456952
0602/115971
0632/551241
0602/316273
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
110.471
110.491
110.491
110.491
110.491
110.551
110.551
110.551
110.551
110.561
110.561
110.561
110.561
110.571
110.571
110.571
110.571
110.573
110.573
110.573
110.573
110.573
110.573
110.573
110.573
110.573
110.573
110.573
110.573
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
0603/442476
0603/239188
0602/620637
0603/453926
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
110.491
110.551
110.571
110.573
taha
taha
taha
taha
0602/169190 Liaz 110.491 taha
0603/219949 Liaz 110.491 taha
0608/252161 Liaz 110.573 taha
0606/830045
0331/361026
0602/151573
0603/556703
0632/551241
0602/550270
0723/200999
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
18.33
18.33
18.33
18.33
18.33
18.33
18.33
TBV
TBV
TBV
TBV
TBV
TBV
TBV
H (po GO mot.a p evod.)
H (po GO mot.a kabiny)
MAXI
(9st.p evod.)
MAXI (GO-95)
(bez motoru, bezduš.pneu)
(290.000km, po oprav ) /2ks/
(MAXI, MKD, po repasi)
(MKD, po STK)
/2ks/
náv
náv
náv
náv
s
s
s
s
NV
NV
NV
NV
31.24.22 (GO agregát )
31.24.22 (3osý, 12.5m)
31.24.22
34.27.24 (3osý, 13.5m, p est., péra)
H + náv s NS1 (2osý, 36m3)
H + náv s NS1 (2osý, 23t)
+ cist.náv s CN 30 A (ADR)
taha
taha (ADR)
taha (EURO II, 720.000km, MKD)
taha (EURO I, MKD)
taha
taha (EURO I, MKD)
11 taha MAXI
0602/442107 Liaz 18.33 TBV + náv s PANAV (3osý, 13.5m, AL korba)
e-mail:[email protected]
skup. 006
0606/548751
0732/700100
0602/807116
0602/932498
cena
okr
250.000,300.000,350.000,390.000,420.000,650.000,1.380.000,-
JN
JH
DC
DO
UH
KM
PI
- LIAZ VALNÍK Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
100 valník (plachta)
100.02 valník (turbo)
100.04 valník
100.052 valník (plachta)
/i zvláš /
0723/200999 Liaz 18.29 PB 23 valník (p .10 PS 80, st .kabina)
0723/200999 Liaz 18.33 PB 20 valník MAXI (p .ZF 16 S 161)
nový
nový
0184/732711 Liaz 24.33 PZV valník (3osý, MKD)
1.639.100,- PI
1.734.900,- PI
vel.dobrý
93-95
300.000,- TC
0602/102901
0331/321151
0603/803262
0606/548751
0368/581544
0602/733863
0368/581544
0606/830045
Škoda 706 MTP 24 + HR 3001 (vzadu)
Škoda 706 MT 4 + HR 3001
Liaz 100 valník + HR 3001 (po GO, po STK a revizi)
Liaz 110 valník + HR 3001
Liaz 110 valník + HR PALFINGER 8080 (za kabinou)
Liaz 110 valník + HR PALFINGER 8080 (vzadu) + PV 22.16
Liaz 110 valník + HR PALFINGER 1000 (vzadu)
Liaz 18.33 PB valník + HR OSTROJ (vzadu)
dobrý
na ND
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
1985
1985
1986
1986
94/96
30.000,dohodou
79.000,90.000,390.000,650.000,690.000,750.000,-
JH
JH
LB
BV
PI
VY
PI
JN
0602/261080
0602/377830
0606/962257
0606/604460
0603/229110
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
dobrý
v provozu
dobrý
nut.oprava
dobrý
1980
1978
1980
1984
95.000,25.000,dohodou
20.000,50.000,-
PB
JI
MB
AB
PS
0602/403089
0606/604460
0606/841922
0335/331344
0602/369118
0732/700100
Škoda 706 MTS 24, 25
Škoda 706 MTS 24 (po
Škoda 706 MTS 24
Škoda 706 MTS 24 R
Škoda 706 MTS 24 (po
Liaz 150.261 skl.(po
výborný
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1983
1980
1981
1990
dohodou
70.000,50.000,45.000,44.000,395.000,-
PI
AB
CH
CB
BN
OV
skup. 007
- LIAZ SKLÁP
706
706
706
706
706
MTSP
MTSP
MTSP
MTSP
MTSP
/3ks/
-
BV
OV
PB
BO
-
27 (korba, siláž.nást. 24m3)
27
27 (GO-89, vým.mot.2000, po STK)
25
24
(celk.opr., zár.1 rok, leasing)
GO)
STK)
GO kab.a korby)
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
0606/830045
0603/243344
0732/700100
0602/454585
0603/527983
0602/586169
0602/403089
0602/328679
0602/716896
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
150.261
150.261
150.261
150.261
150.261
150.261
150.261
150.261
150.261
skl.(po GO)
skl.(po GO, nová korba)
skl.(po GO p evod.)
skl.(po opr.mot.a p ev., špat.korba)
skl.
skl.(376.000km)
skl.(celk.opr., zár.1 rok, leasing)
skl. + vlek PS 2.17.13 (nový mot.2001)
skl. + vlek PS 2.16.12 (tupláky)
dobrý
dobrý
dobrý
nut.oprava
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
v provozu
1989
1988
1989
1988
1989
1989
1989
87/88
380.000,330.000,320.000,100.000,dohodou
dohodou
dohodou
230.000,170.000,-
JN
HB
OV
ST
ZL
OP
PI
KD
ZN
0602/336458
0723/113690
0603/229110
0603/527983
0602/403089
0602/214016
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
151.261
151.261
151.261
151.261
151.261
151.280
skl.(GO-2000, po STK)
skl.
skl.
skl.
skl. (celk.opr., zár.1 rok, leasing)
skl. + vlek PS 2.17.13 (v prov.od r.99)
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
1990
1990
1989
1990
1990
320.000,285.000,260.000,dohodou
dohodou
dohodou
MB
PI
PS
ZL
PI
RA
0723/200999
0723/200999
0723/200999
0723/200999
0723/200999
0723/200999
0723/200999
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
18.29
18.29
18.33
18.33
18.33
29.33
29.33
1.851.700,1.687.400,2.036.200,1.811.400,1.676.100,2.134.000,2.112.000,-
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
SA
SB
SA
SB
SB
SD
SD
10
12
07
09
10
11
13
skl. (p
skl. (p
skl. (p
skl. (p
CH skl.
CH skl.
CH skl.
.náhon, p .10 PS 80)
ev.10 PS 80)
.náhon, p .ZF 16 S 161)
ev.ZF 16 S 161)
(p ev.ZF 16 S 161)
(p ev.ZF 16 S 161)
(p ev.ZF 16 S 161)
nový
nový
nový
nový
nový
nový
nový
-
0603/271922 Liaz 18.29 SB skl.+ vlek PANAV PS 3.18 (pokr.leasingu)
0368/521049 Liaz 18.33 skl. (EURO II) + vlek skl.
výborný
vel.dobrý
2000
1998
dohodou
HK
950.000,- PI
0602/559861
0602/343798
0606/841922
0603/527983
0603/814332
0732/700100
0603/527983
0602/795461
0608/736737
0603/527983
0606/830045
0606/830045
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1986
1986
1987
1988
1988
1988
1989
1992
1991
1990
1990
1994
70.000,70.000,300.000,dohodou
250.000,295.000,dohodou
50.000,300.000,dohodou
280.000,400.000,-
0728/031016 Škoda 706 RTTNP + HR HARA 60 + oplen DAV 7
0602/776126 Liaz 111.800 + HR HARA 80 + oplen MV 7 /2ks/
v provozu
výborný
1980
-
69.000,- PJ
dohodou
OL
0606/321613 Škoda 706 MTS 24 + HR 3001
dobrý
-
dohodou
UH
0652/756013 Škoda 706 MTSP 27 + cist.nást.fekál ACF 041
dobrý
-
dohodou
BR
0603/501726 Škoda 706 MP 20-1 mont.plošina
0603/854852 Liaz 110 MP 20-1 mont.plošina
vel.dobrý
výborný
1983
1984
dohodou
PR
395.000,- FM
0737/772324 Škoda 706 RTH AKV kropi ka (bez TP)
0602/511152 Liaz 110 kropi ka (nový lak, pneu 70%)
0606/830045 Liaz 110 kropi ka
dobrý
dobrý
dobrý
1980
1988
1987
32.000,- TR
320.000,- ZR
330.000,- JN
0189/722088
0602/502994
0604/220275
0302/582886
na ND
dobrý
dobrý
dobrý
1976
1987
1992
1989
21.260,280.000,dohodou
dohodou
DO
BM
ZL
BN
0602/328679 Škoda 706 MTS - VLH p epr.krmných sm sí /2ks/
0604/244219 Škoda 706 MTS - VLH 124 p epr.krmných sm sí
v provozu
dobrý
1980
dohodou
dohodou
KD
UO
0602/577427 Škoda 706 MTSP 25 - sypa
0602/290856 Škoda 706 MTSP 25 - sypa
0366/323138 Škoda 706 MTSP 25 - sypa
výborný
dobrý
v provozu
1989
1980
1981
90.000,- OL
dohodou
HB
dohodou
PE
dobrý
1990
350.000,- JN
v provozu
dobrý
výborný
výborný
dobrý
v provozu
1980
1981
1980
1980
0602/159906 Tatra 148 valník + HR HRU 80 (nosn.400kg, vylož.6.5m)
dobrý
1981
dohodou
UO
0602/625569
0626/428108
0628/357403
0602/776126
0603/854852
0602/322060
dobrý
v provozu
v provozu
výborný
výborný
nepouž.
1978
1972
1980
1979
1978
-
123.000,60.000,dohodou
dohodou
590.000,185.000,-
LB
BV
BV
OL
FM
KH
v provozu
1971
25.000,-
PU
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1992
1988
1993
1989
1987
1988
1990
1987
1985
1983
1988
1985
86-92
1983
1986
83/85
620.000,330.000,330.000,325.000,325.000,295.000,290.000,290.000,280.000,275.000,249.000,240.000,dohodou
dohodou
dohodou
300.000,-
PI
HB
JN
TR
BK
OV
LB
OL
KI
LB
OV
HB
CB
PM
AB
BV
dobrý
dobrý
1997
1990
800.000,- PI
330.000,- JN
skup. 008
- LIAZ SPECIÁL -
Škoda 706 MTS 24 NK nosi kont.(lanový, 5 kont.)
Škoda 706 MTSP 24 NK RN 8011 nosi kont.( et zový)
Škoda 706 MTSP 27 NK nosi kont.(lanový, 8 kont.)
Škoda 706 MTSP 27 NK nosi kont.(lanový, možn.kont.)
Liaz 111.800 JNK nosi kont. (hor.hák, + 2 kont.)
Liaz 111.800 JNK nosi kont. (hor.hák, + kont.)
Liaz 150.260 NK nosi kont. (hor.hák, možn.kont.)
Liaz 150 NK RN 8012 nosi kont. ( et zový)
Liaz 150.260 NK RN 8012 nosi kont. ( et zový, bez kont.)
Liaz 151.260 NK RN 8012 nosi kont. ( et zový)
Liaz 151.271 JNK nosi kont. (hor.hák)
Liaz 18.29 NK nosi kont. (hor.hák)
Škoda 706 RTK BOBR
Liaz 110.830 BOBR 12.1
Liaz 110.830 BOBR 12.1
Liaz 110.830 BOBR 12.1
0606/830045 Liaz 110.850 -
skup. 009
0777/226330
0602/273684
0602/935235
0603/524388
0602/343798
0603/812666
skup. 010
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
148
148
148
148
148
148
S3
S3
S3
S3
S3
S3
kanalizací
-
(po STK)
(+ ND, po STK)
(po STK)
(nové baterie, pneu 70%)
- TATRA 148 VALNÍK - TATRA 148 SPECIÁL -
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
148
148
148
148
148
148
NK nosi kont.(sp.hák, 3 kont., po GO mot.)
S3 + HR 3500 (na kovošrot)
+ HR HARA 60 (HR vzadu, na d evo)
+ HR HARA 80 + oplen MV 7-018 (+ klec)
MP 27-1 mont.plošina
CA 17 cist.na PHM (uložená, bez TP, i na ND)
- TATRA 813, 138, 128, 805 -
0604/290282 Tatra 813 taha
skup. 014
0368/521049
0603/243344
0606/830045
0602/508027
0723/638659
0732/700100
0603/803262
0602/577427
0602/521313
0602/289451
0732/700100
0603/265235
0602/409456
0724/077104
0602/349918
0502/442165
VSV 6/III (GO motoru)
- TATRA 148 SKLÁP
skup. 012
skup. 013
isti
(radlice, 60.000km)
p ív s
6x6 (bez TP, i na ND)
- TATRA 815 SKLÁP
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
-
(v provozu od r.93)
(bez TP, dovoz SRN)
(8ks nových pneu)
(pneu 90%)
(po GO mot., 30.000km)
(nový motor 2000)
/více ks/
+ vlek PS 2.16.12 (GO mot.2001)
0368/521049 Tatra 815 S1 (8 válec, velká korba)
0606/830045 Tatra 815 S1 (nový motor)
BM
AB
CH
ZL
FM
OV
ZL
KM
KM
ZL
JN
JN
88.000,70.000,70.000,68.000,65.000,60.000,-
UO
HB
BO
VY
AB
AB
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
Telefon
název stroje (za ízení)
0314/563047
0602/828560
0368/521049
0602/508027
0602/508027
0602/508027
0602/409456
0724/077104
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
815
815
815
815
815
815
815
815
MAN 26.414
r.v. 1999
EURO 2
6x2, kontejnerový
nosi vým nných
nástaveb, klima,
centr.mazání,
intardér
1.290.000,-K +DPH
kontakt:
tel.: 0603/199 980
fax: 0368/526 191
e-mail: [email protected]
www.truc.cz
0723/113690 Tatra 815 S2 AGRO
0602/466326 Tatra 815 S2 AGRO (po GO mot., 150.000km)
dobrý
dobrý
1988
1988
250.000,- PI
210.000,- PJ
0602/434468
0602/721138
0602/442107
0602/420003
0608/228633
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
815
815
815
815
815
valník
valník
valník
valník
valník
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
1986
1989
1995
1990
1989
250.000,dohodou
950.000,500.000,450.000,-
CR
ZN
TA
LB
OL
0602/754308
0602/539192
0732/700100
0646/725485
0602/339992
0607/502791
0602/215577
0732/700100
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
815
815
815
815
815
815
815
815
260 N
taha
taha
taha
taha
taha
taha
taha
51 taha náv s (po oprav )
NT 4x4 (2x turbo, l žko) /2ks/
NT 4x4 (2x turbo, 12ti válec)
NT 4x4 (balony, nové p ed.pneu)
NTH 6x6 (bez turba, balony)
NTH 6x6
NTH 6x6
NTH 6x6 (bez turba, balony)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
1998
1992
1990
1990
1990
1990
1988
1989
750.000,249.000,123.000,80.000,145.000,120.000,120.000,100.000,-
NJ
JE
OV
BR
AB
BM
AB
OV
p ív s
p ív s
p ív s
dobrý
dobrý
dobrý
1988
1987
89/58
115.000,- AB
dohodou
ZR
dohodou
KH
450.000,- PJ
(SW 1, zvýšená vana)
/více ks/
- TATRA 815 VALNÍK -
- TATRA 815 TAHA
0602/215577 Tatra 815 taha
0616/697270 Tatra 815 taha
0328/401011 Tatra 815 taha
skup. 017
PR 4.28 (po GO mot.a náprav)
+ HR HIAB 125-2 (EURO I, ABS)
+ HR HIAB 260
+ HR HIAB (5t, HR vzadu, revize)
6x6
6x6.1
6x6 + podvalník P 20
- TATRA 815 SPECIÁL -
0605/206080 Tatra 815 NK nosi
0603/266984
0602/460497
0205/723445
0602/776126
0603/220677
0306/691421
0777/661600
0737/348749
-
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
815
815
815
815
815
815
815
815
+
+
+
+
+
+
+
+
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
kont. (spod.hák, + 6 kont.)
OSTROJ + vlek TR 15 (na dl.d evo)
JONSERED + oplen DAV 8 (+ klec)
JONSERED 90 Z + oplen MV 7-018 (+ klec)
JONSERED + oplen MV 7-018
JONSERED + DAV 8 (GO mot., nová kab.)
LOGLIFT L 75 + oplen DAV 8 (dl.d evo)
LOGLIFT + náv s (3osý, na dl.d evo)
PENZ 9000 HS + oplen DAV 8 (dl.d evo)
0602/224488 Tatra 815 MP 27 mont.plošina
0337/731107 Tatra 815 CA 15 cisterna na PHM (ADR,
0368/521049
0603/229110
0602/409456
0602/369118
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
815
815
815
815
CAS
CAS
CAS
CAS
erp.)
11
11
11
11 (po STK)
0602/409456 Tatra 815 podvozek (rozv.4.500mm, p ipr.na HR)
0602/705323 Tatra 815 (po ást.GO, rozebraná)
950.000,-K +DPH
kontakt:
tel.: 0603/199 980
fax: 0368/526 191
e-mail: [email protected]
www.truc.cz
vel.dobrý
1990
výborný
dobrý
dobrý
výborný
vel.dobrý
dobrý
po GO
dobrý
1999 2.500.000,- PE
700.000,- PI
1989
650.000,- ME
1989
dohodou
OL
1989
dohodou
NJ
1994
500.000,- PB
1990
780.000,- NA
82/95
150.000,- SY
výborný
1988
1.050.000,- AB
výborný
1988
999.000,- CK
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1989
1989
1989
1987
360.000,350.000,330.000,265.000,-
dobrý
nut.oprava
1993
-
580.000,- CB
280.000,- OP
dobrý
dobrý
dobrý
1989
1989
1989
80.000,- CR
45.000,- BM
dohodou
BN
PI
PS
CB
BN
0603/910824 IFA 60 L skláp
(+ mnoho ND)
dobrý
1988
55.000,- BM
0607/706937 IFA W 50 skláp
0603/765216 IFA W 50 skláp
0362/831322 IFA W 50 skláp
4x4 (po opr.motoru)
4x4 (STK 5/2003)
v provozu
dobrý
málo použ.
1984
1984
30.000,- PJ
23.000,- KI
dohodou
PI
(+ rozmet., 4x4, + ND) /3ks/
v provozu
1980
dohodou
ZN
21.1 N valník (plachta, po oprav )
30 L valník (plachta, po STK)
30 L valník (+ p ed.náprava a p evod)
30 L valník (i na ND)
30 L valník (plachta)
30 L valník (plachta)
31 N valník (ADR, pneu 90%, mnoho ND, po STK)
31 N valník (bez plachty)
31.1 N valník (plachta, po STK)
31 T-N valník (29.000km)
31 L valník (plach., bez TP, pošk.motor)
31 L valník (nová pl., vým.kab.99, 100.000km)
31 T-L valník (MKD, v provozu od r.98)
31 T-L valník (nové turbo, spací nást.)
31 T-EL valník (EURO II, plach., 6.2m, záv s, STK do 7/2003)
75 EL valník
vel.dobrý
dobrý
na ND
v provozu
dobrý
dobrý
po GO
dobrý
dobrý
výborný
na ND
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1993
1978
1976
1982
1979
1990
1993
1989
1994
1986
1997
1996
1997
1998
50.000,dohodou
dohodou
15.000,27.000,50.000,39.990,60.000,dohodou
190.000,15.000,45.000,210.000,330.000,250.000,449.000,-
BO
BV
HO
TP
SY
PU
RK
HB
BV
JN
CR
TU
PB
OV
TR
OV
dobrý
dobrý
výborný
1990
1994
1994
39.000,- JH
179.000,- OV
180.000,- OL
0602/442107 Avia 31 L valník + HR PALFINGER
dobrý
1993
55.000,- TA
0603/229110 Avia 31 NPK valník (prodl.kabina)
0602/377830 Avia 31.1 NPK valník (prodl.kabina)
dobrý
v provozu
1984
1988
35.000,- PS
15.000,- JI
0602/746720 IFA W 50 post ikova
Carrier Maxima Plus
vložené patro
ší ka 246 cm
výška 260 cm
délka 1340 cm
33 nebo 66 palet
KD
LT
PI
TR
TR
TR
CB
PM
- IFA -
0603/476845 IFA L 60 valník (plachta, + 1ks na ND)
0603/910824 IFA L 60 valník (+ mnoho ND zdarma)
0303/853104 IFA L 60 valník (plachta, plech.podlaha)
r.v. 1997
okr
320.000,310.000,310.000,260.000,260.000,200.000,dohodou
dohodou
skup. 018
EUROTRAILER
cena
1990
1990
1989
1989
1986
86-92
1983
skup. 016
(SV 3, T2, po SO)
(T2, 6x6.2, 120.000km, v prov.od r.90)
(po STK)
r.v.
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
skup. 015
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
tech. stav
skup. 019
0602/711001
0602/536764
0777/740137
0417/539996
0602/353129
0602/449353
0724/079800
0603/243344
0602/536764
0606/830045
0603/476845
0604/706726
0602/369717
0732/700100
0603/278154
0732/700100
- AVIA VALNÍK -
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
0331/361026 Avia 31.1 L valník + H
0732/700100 Avia 31.1 T-L valník + H
0602/577427 Avia 31.1 T-L valník + H
skup. 020
0602/290856
0601/313105
0606/830045
0606/830045
- AVIA SKLÁP
K skláp
K skláp
TK skláp
K skláp
-
Avia
Avia
Avia
Avia
30
31
31
31
dobrý
výborný
vel.dobrý
vel.dobrý
1978
1994
1991
dohodou
205.000,250.000,190.000,-
HB
BN
JN
JN
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
31 K NK nosi kont. (hor.hák)
dobrý
31 T-K NK nosi kont. (hor.hák, turbo)
vel.dobrý
po GO
31 K JNK nosi kont. (nová nást., + kont.)
31.1 K NK nosi kont.+ HR PANOBA (hor.hák)
dobrý
31 T-N NK nosi kont.+ HR PALFINGER PK 2500 A (EURO I, + kont.) vel.dobrý
31 T-N NK nosi kont.+ HR (hor.hák)
výborný
31.1 T NK + HR PALFINGER (hor.hák, GO-02)
vel.dobrý
1994
1994
1992
1994
1995
1994
1993
250.000,300.000,430.000,350.000,405.000,450.000,550.000,-
HB
JN
OL
PS
OL
JN
CB
skup. 021
0602/420003
0606/830045
068/5313974
0603/229110
0777/224546
0606/830045
0602/272153
(plachta)
(vým.motoru 98)
S1 (GO-2002, nový lak)
S3 (turbo)
+ HR
- AVIA SPECIÁL -
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
výborný
1979
1986
1983
1988
1988
1995
1995
180.000,185.000,210.000,230.000,240.000,560.000,dohodou
dohodou
0606/716889 Avia 30 K CAN (ADR, 40.000km)
0606/716889 Avia 31 K CAN (ADR, 80.000km)
0602/353129 Avia 31.1 K CAN cisterna na PHM
vel.dobrý
dobrý
dobrý
1981
1989
1990
120.000,- TR
300.000,- TR
120.000,- SY
0608/228633
0313/582522
0608/982040
0602/353129
0417/539996
0732/700100
0732/700100
0732/700100
0732/700100
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
15 Furgon (GO-95)
20 Furgon (v .TP, koroze)
20 Furgon
21 Furgon
21 Furgon
21 Furgon (možno na P skupiny B)
21.1 Furgon (možno na P skupiny B)
21.1 Furgon (možno na P skupiny B)
21 T-FC Furgon (možno na P skupiny B)
dobrý
na ND
dobrý
dobrý
po GO
vel.dobrý
v provozu
dobrý
vel.dobrý
1979
1980
1980
1992
1992
1994
1990
1992
1996
35.000,18.000,dohodou
25.000,80.000,125.000,22.000,69.000,175.000,-
OL
RA
CB
SY
TP
OV
OV
OV
OV
0603/511565
0723/394817
0602/377830
0608/746192
0607/534950
0641/267441
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
30 N
30 N
31 N
31 N
31 N
31.1
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
v provozu
dobrý
1978
1980
1986
1990
1984
1990
50.000,dohodou
29.000,30.000,dohodou
dohodou
CR
ZN
JI
HO
OL
PR
0603/243344 Avia 21 N sk í - izoterm
0331/361026 Avia 31.1 N SI sk í - izoterm
dobrý
dobrý
1993
1992
0603/477039
0331/321066
0602/577427
0602/353129
0723/394817
0606/830045
dobrý
v provozu
výborný
dobrý
dobrý
výborný
1988
1995
88-90
1994
35.000,25.000,195.000,35.000,dohodou
20.000,-
PR
JH
OL
SY
ZN
JN
dobrý
1990
dohodou
DO
-
dohodou
JN
0602/721138
0602/215577
0606/750986
0602/332632
0602/215577
0602/215577
0602/349918
0602/349918
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
30
31
31
31
31
31
31
31
K MP 13-1 mont.plošina (STK a revize)
K MP 13-2 mont.plošina (GO-92, STK a revize)
K MP 13 mont.plošina (GO-99, po STK)
K MP 13 mont.plošina (+ el.pohon, revize)
K MP 13-2 mont.plošina (STK a revize)
K MP 16 mont.plošina (STK a rev., el.pohon)
MP 15-5 mont.plošina (28.000km)
MP 15-7 mont.plošina
SPO (16 míst)
SPO (SO-98)
SPOM-1
SPOM-1
SPOM-1
N SPOM-1
31.1 N sk
31.1 N sk
31 T-L sk
31 N sk í
31 N sk í
31 T-N sk
í
í
í
(STK do 5/2003)
SNK
SJA
- poj.dílna
- poj.dílna (bez výb.) /2ks/
í - montážní
0189/733911 Avia 31.1 L SPKM sk í
0606/830045 Avia -
skup. 022
isti
kanálových šachet
- PRAGA V3S SKLÁP
-
výborný
0602/416786 Praga V3S skláp
0642/216310 Praga V3S skláp
0185/585167 Praga V3S skláp
S3 (po repasi, nová korba)
S3 (po STK)
(bez TP)
výborný
v provozu
v provozu
0603/202642 Praga S5T skláp
S3 (po STK)
dobrý
skup. 023
1978
1981
-
cena
okr
ZN
AB
UL
AB
AB
AB
AB
AB
65.000,- HB
59.000,- JH
150.000,- CB
40.000,- PR
12.000,- PI
25.000,- BM
- PRAGA V3S VALNÍK -
0723/206687 Praga V3S valník
0607/830868 Praga V3S valník + HR 3001 (nová korba a pneu)
na ND
dobrý
1983
0602/340547
0602/416786
0602/353129
0603/818732
069/6781876
069/6781876
0723/906417
0602/592720
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
výborný
dobrý
dobrý
75/93
1978
1982
1959
1963
-
70.000,60.000,35.000,dohodou
dohodou
dohodou
30.000,dohodou
0732/700100 P ív s valník SCHWARZMÜLLER (3osý, 16t, dl.8.2m)
0602/754308 P ív s valník SCHWARZMÜLLER TPA 2/ZJ (tandem)
dobrý
dobrý
1990
1994
155.000,- OV
350.000,- NJ
0732/700100 P ív s valník PANAV 24.18 (3osý, ABS, plachta)
dobrý
1993
125.000,- OV
0777/612202 P ív s valník PV 24.18 (3osý)
0732/700100 P ív s valník PV 24.18 (3osý, plachta, tupláky)
dobrý
dobrý
1980
1979
25.000,- RA
15.000,- OV
0732/700100
0602/450225
0602/717366
0602/807116
0602/270963
P
P
P
P
P
ív
ív
ív
ív
ív
s
s
s
s
s
valník
valník
valník
valník
valník
PV
PV
PV
PV
PV
22.16
22.16
22.16
22.16
22.16
(3osý,
(3osý,
(3osý,
(3osý,
(3osý,
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
1989
1991
1989
1980
1988
99.000,69.000,60.000,40.000,36.000,-
OV
UL
BO
PB
TA
0724/038438
0331/361026
0331/361026
0732/700100
0602/450225
0632/541132
0732/700100
P
P
P
P
P
P
P
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
s
s
s
s
s
s
s
valník
valník
valník
valník
valník
valník
valník
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
L (plachta, AL bo nice)
L
L
L (plachta, tupláky) /3ks/
(plachta, tupláky, STK 4/03)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1989
1989
1989
89/90
1990
1982
83/84
40.000,28.000,28.000,28.000,39.000,20.000,40.000,-
BK
JH
JH
OV
UL
UH
OV
0603/271005
0608/444911
0724/038438
0608/228633
0732/700100
0602/349918
P
P
P
P
P
P
ív
ív
ív
ív
ív
ív
s
s
s
s
s
s
valník
valník
valník
valník
valník
valník
PV
PV
PV
PV
PV
PV
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1982
1980
1984
1984
80-88
1991
49.000,40.000,35.000,30.000,22.000,dohodou
KM
PB
BK
OL
OV
AB
0463/742280 P ív s valník PV A 10
0602/556470 P ív s valník SI-DA CAR (2.7t, 2osý, plachta)
0331/321151 P ív s valník P 78 SH (p est.)
dobrý
výborný
dobrý
1972
1997
1973
dohodou
dohodou
dohodou
SY
UH
JH
0602/421489 P ív s za os.auto (3.5t, plachta, rozm.6x2.1x2m)
0602/421489 P ív s za os.auto (2.5t, plachta, rozm.4.5x2.1x2.1m)
0603/427802 P ív s za os.auto (nosn.750kg, bržd ný) /2ks/
vel.dobrý
dobrý
dobrý
1999
-
95.000,- CV
55.000,- CV
10.000,- FM
dobrý
1970
dohodou
HB
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
1981
1979
1977
1978
1979
dohodou
dohodou
15.000,30.000,35.000,-
JH
TR
AB
OP
PU
skup. 024
skup. 025
- PRAGA V3S SPECIÁL -
Praga
Praga
Praga
Praga
Praga
Praga
Praga
Praga
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
skup. 026
PAD (dílna + šatna, el.centrála, ponky, po STK)
PAD (el.centrála, svá .agregát, ponky, po STK)
PAD
PAD (el.centrála, ponky)
PAD (el.centrála V 457)
JS poj.dílna (elektroc., svá .agregát)
fekál
fekál (+ ND)
- P ÍV S VALNÍK -
plachta, balony)
ABS, plachta, balony)
plachta, MKD)
bez plachty)
plachta, balony)
K (plachta) /2ks/
(bez plachty, nové pneu)
(plachta)
(bez plachty, tupláky)
(bez plachty, tupláky) /3ks/
- P ÍV S SKLÁP
P
P
P
P
P
ív
ív
ív
ív
ív
s
s
s
s
s
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
PS
PS
PS
PS
PS
1010
1010
1010
1010
1010
SY
CB
SY
CR
OV
OV
KD
AB
-
0602/290856 P ív s skl. P 73 S
0331/321151
0603/527186
0606/604460
0602/729225
0723/218636
15.000,- TR
80.000,- LT
H
H (po STK)
H
H
H (GO korby 2000)
NABÍZÍM
POMOC_
www.sonar.cz
NABÍDKY A ŽÁDOSTI O POMOC P I POVODNÍCH
Telefon
POT EBUJI
POMOC_
Telefon
SOMMER
(MEGA)
r.v. 12/1998
valníkový náv s
t ístranná shrnovací
plachta
zvedací st echa
kotou ové brzdy
výška 302 cm
pod plachtou
598.000,-K +DPH
kontakt:
tel.: 0603/199 980
fax: 0368/526 191
e-mail: [email protected]
www.truc.cz
KÖGEL
r.v. 1997
valníkový náv s
t ístranná shrnovací
plachta
zadní vrata
pneu 60-70%
447.000,-K +DPH
kontakt:
tel.: 0603/199 980
fax: 0368/526 191
e-mail: [email protected]
www.truc.cz
název stroje (za ízení)
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
po GO
dobrý
dobrý
dobrý
nový
nový
nový
nový
1981
1978
1980
1985
1983
1987
1980
1986
1982
1983
1985
1986
1996
1989
2002
2002
2002
2002
P ív s kont.LUEBTHEEN WA 18 (BDF, 2osý)
P ív s kont.PANAV PK 18.15.50 (v .vým.nástaveb)
P ív s na p epr.kabelových cívek VARIANT (hydraul.)
P ív s na p epr.kabelových cívek
P ív s na p epr.kabelových cívek (1osý) /2ks/
P ív s na p ep.d eva A 10 (2osý, dl.6m)
Oplenový p ív s DA 7
Oplenový p ív s DAV 8 (1osý)
Oplenový p ív s ZLT KRNOV WILD 14 (2osý, 18t)
Oplenový p ív s PANAV PANDA 15 (2osý, na dl.d evo)
výborný
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
1998
1993
1996
1987
1963
1971
1987
1996
2000
230.000,250.000,450.000,15.000,5.500,dohodou
40.000,30.000,dohodou
360.000,-
PI
NJ
SO
JH
OL
BV
TP
TR
TR
BO
0602/151573
0331/361026
0361/251784
0602/246086
0603/199980
0602/705825
0602/214016
0603/199980
0602/122604
0602/754308
0602/754308
0602/262004
0602/754308
0602/754308
0602/577427
0602/577427
0629/615390
0602/485363
0606/830045
0608/456952
038/5524136
0603/834114
0602/203717
0603/229110
0331/361026
0723/200999
0732/700100
0602/754308
0603/568412
0603/213624
0632/551241
0732/700100
0603/196363
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
valník TRAILOR SYY 3 CX (plachta, 720.000km)
valník TRAILOR S 343 LP (bez konstrukce)
valník OVERLANDER-FRUEHAUF (shrn.pl., zad.vrata)
valník FRUEHAUF (m chy, zad.vrata, po celk.opr.)
valník KÖGEL (3osý, bez plachty, AL bo .)
valník KÖGEL (3osý, 13.6m, plachta)
valník KÖGEL SN 24 LOWDECK (plach., m chy) /2ks/
valník KRONE SDP 24 (d lená shrn.plachta)
valník KRONE (13.6m, plachta, m chy, pneu 80%)
valník SCHMITZ SPR 24
/4ks/
valník SCHMITZ SPR 24
/2ks/
valník SCHWARZMÜLLER (13.6m, nová plach.a podl.)
valník SCHWARZMÜLLER SPA 3/E /2ks/
valník SCHWARZMÜLLER SPA 3/E /5ks/
valník SCHWARZMÜLLER (3osý, 13.6m)
valník SCHWARZMÜLLER (3osý, 13.5m)
valník SCHWARZMULLER SPA 3/E (3osý, 13.6m, plachta)
valník SCHWARZMÜLLER (3osý, 13.5m, shrn.plachta)
valník FLIEGEL (13.6m, t ístr.shrn.plachta)
valník KÄSSBOHRER (13.6m, shrn.pl., m chy)
valník SAMRO (3osý, 13.6m, pl., m chy)
valník SAMRO (3osý, 13.5m, pl., m chy, zv.nápr.)
valník VIBERTI (3osý, 13.5m, pokr.leasingu)
valník KARFA (3osý, 13.5m)
valník BURG BPDO 12-27
valník PANAV NV 35 (výbava, skladem)
valník PANAV NV 35 (3osý, 13.7m, plachta, po SO)
valník PANAV NV 35 (shrn.plachta)
valník BSS METACO
valník BSS METACO (3osý, 13.6m, pl., zv.nápr.)
valník ASKO S 240 CS
valník ASKO S 240 (13.5m, st eš.shrn.pl.)
val.SCHWARZMÜLLER JUMBO (13.5m, plachta)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nový
dobrý
dobrý
výborný
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
1995
1990
1997
1992
1997
1997
1996
1997
1991
1994
1994
1996
1994
1993
1993
1989
1991
1997
1998
1997
1992
1992
1992
1992
1993
2002
1998
1995
1999
1996
1992
1992
1992
300.000,89.000,450.000,220.000,350.000,350.000,350.000,480.000,220.000,290.000,290.000,350.000,290.000,280.000,200.000,180.000,150.000,dohodou
480.000,335.000,310.000,250.000,250.000,160.000,199.000,dohodou
395.000,320.000,420.000,329.000,240.000,215.000,250.000,-
DC
JH
TA
KH
PI
ZN
RA
PI
PT
NJ
NJ
PS
NJ
NJ
OL
OL
HO
TA
JN
HB
CB
TA
AB
PS
JH
PI
OV
NJ
SM
ZN
UH
OV
VS
0602/539192
0602/246086
0602/754308
0602/491700
0603/453926
0602/416923
0732/700100
0605/977131
0602/620637
0732/700100
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
valník
valník
valník
valník
valník
valník
valník
valník
valník
valník
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
34.26.24
34.26.24
34.26.24
34.26.24
34.26.24
34.26.24
34.27.24
34.27.24
31.24.22
31.23.22
(3osý, 13.5m, plachta, pera) /2ks/
(3osý, 13.5m, pl., m chy, BPW, zved.nápr.)
L-CT (3osý, 13.5m)
(3osý, 13.5m, plachta, péra)
(3osý, 13.5m, plachta, péra)
(3osý, 13.5m, shrn.konstr., ABS, bez TP)
(3osý, 12.5m, plachta, balony)
(3osý, 12.5m)
(3osý, 12.5m, plachta)
(3osý, 12.5m, péra)
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
v provozu
dobrý
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1991
1989
1987
1979
189.000,180.000,170.000,165.000,100.000,55.000,65.000,dohodou
25.000,79.000,-
JE
KH
NJ
PT
VY
TR
OV
ZR
BE
OV
0732/700100
0732/700100
0602/491788
0732/700100
0605/977131
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
s
s
s
s
s
valník
valník
valník
valník
valník
NV
NV
NV
NV
NV
30.23.20
30.23.20
29.22.20
29.22.20
29.22.20
(balony)
(plachta, balony)
(konstr., bez plach.)
(balony)
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
1983
1985
1980
1980
45.000,35.000,20.000,15.000,dohodou
OV
OV
PI
OV
ZR
0603/199980
0603/199980
0603/199980
0603/199980
0602/111289
0603/199980
0602/215577
0603/199980
0603/199980
0603/199980
0396/629633
0602/115971
0723/200999
0602/169190
0602/704546
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
výborný
výborný
výborný
výborný
dobrý
výborný
dobrý
výborný
výborný
výborný
výborný
dobrý
nový
vel.dobrý
dobrý
1999
1999
1999
2000
1991
2000
1989
1997
1999
1999
2001
2002
1985
1989
830.000,654.000,780.000,720.000,550.000,680.000,380.000,820.000,649.000,676.000,780.000,100.000,dohodou
150.000,115.000,-
PI
PI
PI
PI
TC
PI
AB
PI
PI
PI
CV
DO
PI
SM
PR
0732/700100 Náv s skl. NS2 30.22.20 (špatné pneu)
0602/215577 Náv s skl. (2osý)
dobrý
dobrý
1988
1992
79.000,- OV
100.000,- AB
0603/199980
0603/538137
0602/550270
0602/550270
0602/754308
0602/212350
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1998
1988
1993
1993
1993
1995
skup. 030
PS 1010 H
PS 1010 H
PS 1010 H (vys.bo ., nové pneu a mailery)
PS 2.16.12 (GO-2002, tupláky)
PS 2.16.12 (tupláky, bezduš.pneu)
PS 2.16.12 (tupláky)
PS 2.16.12
PS 2.16.12 (po STK)
PS 2.16.12
PS 2.16.12 (tupláky, po SO a STK)
PS 2.16.12
PS 2.16.12 (vys.bo nice, tupláky)
PS 2.17.13 (ABS)
PS 2.18.13 T (tandemový)
PANAV PS 2.17 (standard.provedení)
PANAV PS 3.18 (m chy, skladem)
PANAV PS 3.24 (zved.nápr., skladem)
PANAV TS 3.18 (tandemový)
okr
0603/199980
0602/754308
0777/167901
0331/321066
0777/567560
0628/357403
0417/539996
0602/508027
0617/450040
0606/734270
skup. 029
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
cena
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
skup. 028
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
r.v.
0602/729225
067/7132602
0732/700100
0602/773204
0605/454353
0603/527983
0602/215577
0508/396525
0602/521313
0602/935235
0327/532254
0732/700100
0606/830045
0603/229110
0723/200999
0723/200999
0723/200999
0723/200999
skup. 027
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
tech. stav
- P ÍV S SPECIÁL -
- NÁV S VALNÍK -
- NÁV S SKLÁP
-
SCHMITZ-GOTHA NS1 (56m3, AL korba)
SCHMITZ-GOTHA NS1 (24m3, AL korba)
LANGENDORF NS1 (38m3, AL korba)
CARNEHL NS1 (24m3, 27t, celoocelový)
STAS NS1 (40m3, celohliníkový, zad.vrata, ABS)
TRAILOR NS1 (28m3, AL korba, 28.5t)
TRAILOR NS1 (3osý, AL korba, zad.vrata)
RENDERS NS1 (55m3, AL korba, zved.nápr.)
RENDERS NS1 (24m3, AL korba, zved.nápr.)
MEILLER NS1 (25m3, AL korba, zved.nápr.)
GENERAL TRAILERS BENALU NS1 (výsypné okénko)
LUECK SKM 34-3 (AL korba)
PANAV NS1 36 (výbava, užit.27-30t)
NS1 30.23.20 (2osý, 36m3, zvýš.bo nice)
NS1 30.23.20 (2osý, 25m3, nová pl., tupl.)
- NÁV S SPECIÁL -
Mrazící náv s SOR SP 71 (3osý, 13.6m, Carrier)
Mrazící náv s LAMBERET (3osý, 12.5m, Thermoking)
Chladící náv s CHEREAU (3osý, 32 pal., Carrier)
Chladící náv s KÖGEL (3osý, 32 pal., Thermoking)
Chladící náv s ORLI AN-KÖGEL SVKT
Chladící náv s ORLI AN N 19 FRC
40.000,- OP
45.000,- ZL
67.000,- OV
dohodou
BV
dohodou
ZR
dohodou
ZL
30.000,- AB
40.000,- PV
45.000,- KI
55.000,- BO
65.000,- KH
89.000,- OV
130.000,- JN
70.000,- PS
dohodou
PI
dohodou
PI
dohodou
PI
dohodou
PI
1.150.000,209.000,700.000,700.000,450.000,350.000,-
PI
SY
KM
KM
NJ
NB
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
0732/700100 Sk í ový náv s KÖGEL (st ešní a zad.otvír., m chy)
dobrý
1987
92.000,- OV
0603/199980
0732/700100
0602/882498
0606/716889
0608/252161
0331/361026
0606/731599
0606/830045
0602/212350
0602/290856
0603/199980
066/7221319
0602/726310
0607/502791
0602/554124
0617/450040
0602/773616
Kontejnerový náv s SCHMITZ-GOTHA (High-cube, roztahovací)
Kontejnerový náv s BSS + chlad.kont.(3osý, do -20°C, 24 palet)
P eklada kont.KLAUS 287 KM 26 (oboustranný, bo ní)
Cist.náv s WILIG SANA (40.000l, 5 komor, rekuperace)
Cist.náv s CN 30 A (30.000l, 2osý, ADR, 5 komor)
Cist.náv s CN 30 A (30.000l)
Cist.náv s CN 21 (21.000l, 2osý, bez TP)
Cist.náv s (na p epr.piva a vína)
Cist.náv s BSS (1osý)
Cist.náv s na syp.hmoty FILLIAT
Náv s na cement SPITZER SF 2437 (37m3, ABS, BPW)
Náv s na cement NCA 20-120
Náv s na cement NCA 20-120 (bez kompresoru)
Náv s na cement NCA 20-120
Náv s na p epravu aut (na 7ks, po STK)
Klanicový náv s BSS PV 04 (3osý, 24t, na dl.d evo)
Klanicový náv s (2osý, na dl.i krát.d evo, nové pneu)
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
vel.dobrý
nut.oprava
výborný
výborný
dobrý
nut.oprava
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1999
1988
1980
1992
1993
1992
1990
1988
1990
1997
1988
1986
1985
1988
1992
-
550.000,69.000,dohodou
1.800.000,350.000,290.000,15.000,260.000,100.000,dohodou
1.060.000,90.000,50.000,49.000,50.000,dohodou
60.000,-
PI
OV
CH
TR
PI
JH
PT
JN
NB
HB
PI
JI
VY
BM
BM
TR
KM
0602/264043
0732/700100
0616/697270
0606/830045
0603/243344
0602/215577
Podval.p ív s PFLIEGL TZS 200 (2osý, užit.hm.12.8t, celk.hm.18t)
Podvalník P 32 (pneu 50%)
Podvalník P 32
Podvalník ZREMB
Podvalník ZREMB N 25.31
Podvalník ZREMB (nápr.Rockwell, rozši ovací)
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
1988
1989
1993
1990
480.000,85.000,dohodou
150.000,220.000,380.000,-
RO
OV
ZR
JN
HB
AB
0602/353129
0724/005816
0653/762608
0777/661244
0602/369118
0331/361026
0363/524834
Traktorový vlek
Traktorový vlek
Traktorový vlek
Traktorový vlek
Traktorový vlek
Traktorový vlek
Kára za traktor
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1991
74/77
1976
1991
-
4.000,dohodou
25.000,29.000,43.000,108.000,dohodou
SY
HB
OP
PI
BN
JH
TA
dobrý
dobrý
1984
dohodou
ZL
10.000,- OP
1990
1990
-
10.000,5.000,dohodou
18.000,13.000,-
LB
OP
OL
SY
SY
dohodou
dohodou
dohodou
150.000,-
OL
ZL
LB
JN
skup. 031
skup. 032
skup. 033
- PODVALNÍK -
- TRAKTOROVÝ P ÍV S -
3.5t
/4ks/
5t
7t
/2ks/
7.5t typ. PS 701 (po GO)
8t (po oprav , po STK)
skl.PS 2.08.06
skláp. (3x2m)
- TRAKTOROVÝ P ÍV S SPECIÁL -
0603/527983 Traktorový nosi kont. (lanový)
0602/729225 Traktorový p ív s na p ep.dobytka MV 8-022
skup. 034
okr
- KONTEJNERY, NÁSTAVBY -
0602/289451
0602/729225
0777/224546
0602/353129
0603/538137
Kontejner (na Liaz, lanový)
Kontejner staveništní (spec., na Liaz)
Kontejnery natahovací na vozidla
Kontejner kovový (6x2.4m)
Kontejner na p ep.dobytka (hor.hák)
výborný
dobrý
r zné
dobrý
dobrý
0777/224546
0603/527983
0602/101513
0606/830045
Nosi e kontejner (všechny velikosti)
Nástavby nosi e kont. (hákové, lanové, et zové) /více ks/
Nástavby nosi e kont. (hákové) /více ks/
Nástavba nosi e kont. MEILLER
výborný
dobrý
dobrý
výborný
0603/741526
0603/741526
0602/489101
0602/290856
0606/830045
Nástavba
Nástavba
Nástavba
Nástavba
Nástavba
vel.dobrý
vel.dobrý
nepouž.
dobrý
výborný
1980
1980
1996
1998
1990
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
35.000,-
BV
BV
UL
HB
JN
0608/456952
0602/270963
0602/270963
0606/830045
0417/539996
0603/237749
0602/434468
0331/321066
0602/224488
0455/681546
0602/215577
0602/349918
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
1982
1985
1989
1976
1984
1988
1988
1984
1986
1988
1984
27.000,79.000,119.000,120.000,135.000,140.000,150.000,150.000,190.000,210.000,215.000,dohodou
HB
TA
TA
JN
TP
PB
CR
JH
AB
CR
AB
AB
0777/740137 Autoje áb IFA ADK 070
0603/229110 Autoje áb IFA ADK 125-3 (bez TP)
na ND
dobrý
1979
1983
dohodou
HO
90.000,- PS
0602/133123
0602/349918
0602/215577
0602/353129
0206/670134
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
1990
1990
1991
1985
1987
630.000,dohodou
610.000,150.000,dohodou
NA
AB
AB
SY
ME
dohodou
SO
130.000,32.000,61.920,70.000,60.000,60.000,49.000,60.000,65.000,dohodou
110.000,150.000,150.000,160.000,190.000,220.000,250.000,dohodou
305.000,340.000,360.000,430.000,dohodou
dohodou
dohodou
ZL
BN
KM
OL
BV
TA
TA
CB
PU
BO
SO
HO
RA
OL
AB
AB
AB
AB
OL
AB
NA
AB
PU
AB
AB
skup. 035
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
silážní Liaz
/2ks/
silážní na IFA
sk í - izoterm FNA (7x2.6x2.2m)
na sypa SCHMITZ SST 42
na sypa
- AUTOJE ÁBY -
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
050
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
(bez TP)
(bez TP)
(po STK a revizi)
(po STK a revizi)
110 AD 14 (po STK a revizi)
110 AD 14
150.850 AD 14 (po STK a revizi)
100 BUMAR DS 0101 RL (10t)
100 BUMAR DS 0101
-
0168/665367 Autoje áb T 111 (bez TP)
v provozu
-
067/7105456
0602/369118
0634/513111
0608/228633
0626/428108
0603/912282
0602/270963
0602/271757
0602/449353
0602/556470
0168/688271
0608/746192
0777/612202
0602/526380
0602/224488
0602/215577
0602/215577
0602/349918
0602/526380
0602/349918
0602/133123
0602/224488
0603/448339
0602/215577
0602/215577
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
málo použ.
dobrý
dobrý
v provozu
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
1981
1982
1973
1981
1973
1977
1976
1979
1974
1978
1978
1976
1979
1979
1982
1983
1982
1983
1982
1980
1981
vel.dobrý
1995
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
AV
AB
AB
AB
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
8 + vlek PV 10
063 (bez TP)
063.2 (p est.90, po STK a revizi)
063 (kompl.dokumentace)
070
070 (bez TP)
070.1 (GO-87)
080 (po STK a revizi)
080 (po STK a revizi)
080 (po STK, nový lak)
160
160
160
160
160
160 (po STK a revizi)
160 (po STK a rev., po opr.nástavby)
160
20
20
20 (po STK a revizi)
20
20
20 (po STK a rev., po oprav )
20 (po STK a rev., po oprav )
0602/442107 Autoje áb T 815 AD 20 T2 (ABS, provoz od r.96)
1.800.000,- TA
Telefon
www.sonar.cz
NABÍDKY A ŽÁDOSTI O POMOC P I POVODNÍCH
NABÍZÍM
POMOC_
POT EBUJI
POMOC_
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
výborný
výborný
výborný
dobrý
po GO
dobrý
dobrý
vel.dobrý
výborný
výborný
dobrý
výborný
dobrý
1995
1987
1990
1989
1992
1986
1990
1989
1986
1989
1984
1990
1989
1.800.000,1.300.000,1.050.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
1.200.000,1.050.000,850.000,650.000,dohodou
890.000,-
CB
AB
NA
AB
AB
AB
AB
CR
AB
OL
AB
AB
AB
0602/215577 Autoje áb KRUPP GMT 140 (nosn.140t, po GO motoru)
dobrý
1980
dohodou
AB
0602/270963 Nástavba autoje ábu AB 063
0603/712318 Rameno autoje ábu AB 063 (kompl., + pístnice)
0168/672164 Záv s EURO (šibenice, na nakl.palet je ábem)
dobrý
dobrý
nový
0602/409456
0602/224488
0603/531060
0602/349918
0602/349918
0602/215577
0602/215577
0602/434468
0602/224488
0602/526380
0602/224488
0602/349918
0602/215577
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
skup. 036
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
AD 20
AD 20
AD 20
AD 20
AD 20
AD 20
AD 20
AD 28
AD 28
AD 28
AD 28
AD 28
BUMAR
T2
T
T (po STK a revizi)
T
T (nový lak)
T (GO-92, po STK a revizi)
T (po SO, nový lak, po STK)
20 (po STK a revizi)
- JE ÁBY -
0608/228633 Pásový je áb RDK 300
žový
žový
žový
žový
žový
žový
žový
je
je
je
je
je
je
je
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
(3.2t, výš.8m, pr m.14m)
MB 80
MB 88
MB 100/160
MB 100/160
MB 1030 (nosn.3.2-8t, zdv.28.7m)
MB 1645 P (skládkový, nosn.10t)
0602/421489
0608/228633
0641/267523
0641/267523
0608/228633
0606/724700
05/47212105
V
V
V
V
V
V
V
0602/138757
0724/052054
0724/052054
0608/741556
0724/052054
0724/052054
0737/927396
Mostový je áb (nosn.12.5t, 17m, výr. KD, komplet.)
Mostový je áb (nosn.12.5t, rozp.22.5m)
Mostový je áb (nosn.12.5t, rozp.16.5m, dráha 42m)
Mostový je áb ABUS (nosn.3.2t, 16m, dvoj.most.dráha)
Mostový je áb (nosn.3.2t, rozp.13.5m, dráha 24m)
Mostový je áb (5t, 16.5m, stohovací, teleskop.)
Portálový je áb (3.2t, ru ní, pojízd., bez kladkostr.)
0641/204951
0602/735849
0602/267115
0641/204951
0641/204951
Je
Je
Je
Je
Je
áb
áb
áb
áb
áb
oto
oto
oto
oto
oto
skup. 037
ný
ný
ný
ný
ný
sloupový (1t, el.kladkostr., zdv.4m, vylož.4.7m)
sloupový OŽS (500kg, vylož.3.2m, zdv.4.2m)
IPU 500 A (500kg, elektrický)
sloupový (400kg, el.kladkostr., ru ní pojezd, zdv.4m)
sloupový (300kg, ru .kladkostr., ru .pojezd, zdv.4m)
-
19.000,- TA
5.000,- KV
12.500,- SO
dobrý
1986
dohodou
OL
dobrý
dobrý
nut.oprava
nut.oprava
dobrý
dobrý
dobrý
1988
1973
1979
1982
1982
1986
1991
80.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
250.000,300.000,-
CV
OL
PR
PR
OL
JH
BM
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
po GO
1992
1979
1969
1991
1985
1983
-
210.000,250.000,300.000,750.000,200.000,400.000,14.000,-
SY
JE
JE
ZL
JE
JE
LB
dobrý
dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
1991
-
dohodou
17.000,59.000,dohodou
dohodou
PR
VY
PM
PR
PR
- TRAKTORY KOLOVÉ -
0603/427802
0602/881072
0603/427802
0603/427802
0603/427802
0603/427802
0602/369118
0606/830045
0603/427802
0603/427802
0602/290856
0602/353129
0777/268359
0602/290856
0608/747295
0602/290856
0603/538137
0724/005816
0603/541140
0602/524059
0603/427802
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
25 A (po GO)
/5ks/
50 Super (v .TP)
3011
4011
5211 (2.230mth)
ízení)
5511 (bez TP, posilova
6211 (po oprav v r.87, po STK)
6211 (800mth)
6711 (bez TP, nové pneu)
6911
6911
7011
7011 (nový lak a pneu)
7011
7045 (Horal, po STK)
7211
7245 (nové pneu)
7245
7245 (po celk.opr., nová kabina a pneu)
7545 (2.470mth, po oprav , nový lak)
7711 (1.000mth)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
výborný
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
1988
1987
1979
1984
1989
1988
1985
1987
1989
1988
15-30.000,30.000,50.000,50.000,150.000,70.000,134.000,150.000,70.000,90.000,dohodou
120.000,170.000,dohodou
dohodou
dohodou
260.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
FM
NB
FM
FM
FM
FM
BN
JN
FM
FM
HB
SY
PB
HB
BK
HB
SY
HB
SY
OL
FM
0602/555275
0606/277086
0602/290856
0602/521313
0606/162638
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Z
Z
Z
Z
Z
8011 (nový motor a pneu)
8011
8111
105.40 PVH
121.45 (po STK)
dobrý
po GO
v provozu
výborný
dobrý
1976
1972
1998
1984
73.000,110.000,dohodou
dohodou
220.000,-
TA
CR
HB
KI
BO
výborný
1985
dohodou
FM
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
1997
1998
1994
-
1.300.000,999.000,500.000,80.000,-
JH
PS
AB
SY
0603/427802 Traktor Z 7211 +
el.naklada
LN 7211 (lž.1m3)
0331/361026
0603/229110
0602/268352
0602/353129
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
JCB FASTRAC 185-65
JCB FASTRAC HMV 1135 (2.100mth, el.hydraul.)
MASSEY FERGUSON 3.690 (9.000mth, STK do 04)
KIROVEC + naklada
0606/830045
0602/353129
0606/830045
0602/776126
0603/538137
0602/776126
Traktor Z 7011 + les.nástavba
Traktor Z 7340 + les.nástavba
Lesní kolový traktor LKT 80
Lesní kolový traktor LKT 80
Lesní kolový traktor LKT 81
Lesní kolový traktor LKT 81 T (po GO motoru)
dobrý
dobrý
výborný
vel.dobrý
dobrý
výborný
1983
1996
1988
160.000,530.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
JN
SY
JN
OL
SY
OL
0602/353129
05/41231101
0656/740547
0777/333228
0602/947741
0602/321866
0602/321866
Malotraktor TZ 4 K 14
Malotraktor MT 8-150 + vlek (2.500mth)
Malotraktor MT 8-065 (benzin)
Malotraktor HOLDER (4x4, hydraul., vlek, p ísluš.)
Malotraktor (dom.výroba, mot.Škoda Oktavia)
Nosi ná .MT 8-022 (4x4, hor.seka ka, záb.2m, 4 válec)
Nosi ná .MT 8-046 (hor.seka ka, záb.2m, 2 válec)
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1995
1990
1988
-
35.000,150.000,70.000,65.000,15.000,129.000,79.000,-
SY
BO
NJ
KD
BN
AB
AB
0509/652675 Podvozek RS 09 (+ cist.1.8m3, korba 1m3, GO mot.)
vel.dobrý
0602/353129 Radlice na traktor ŠT 180 (komplet., v .držák )
dobrý
0603/538137
0606/830045
0602/577427
0168/672164
0603/720112
0602/353129
0777/670707
0776/160353
0777/670707
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
po GO
dobrý
po GO
vel.dobrý
dobrý
skup. 038
- VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY -
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
MV 12 BA (1.25t, + klešt s oto í)
MV 12 B (1.25t, benzin)
MV 12 B (1.25t, benzin-plyn)
MV 12 B (1.25t, benzin)
MV 12 B (1.25t)
MV 12 B (1.25t, benzin)
MV 12 B (1.25t, benzin-plyn)
MV 12 B (1.25t, benzin, po GO)
BVHM 1321
/3ks/
1996
1989
1990
1992
1987
1986
1984
-
40.000,- TR
25.000,- SY
dohodou
80.000,95.000,95.000,98.000,120.000,160.000,250.000,70.000,-
SY
JN
OL
SO
TP
SY
HO
KM
HO
Telefon
název stroje (za ízení)
0603/235661
0602/789538
0602/349918
0603/229110
0603/243344
0776/160353
0732/700100
0602/349918
0606/447490
0776/160353
0604/220275
0776/160353
0603/527983
0777/670707
0606/830045
0603/243344
0776/160353
0776/160353
0776/160353
0603/243344
0776/160353
0606/830045
0602/434468
0605/252929
0602/353129
0603/243344
0776/160353
0777/670707
0776/160353
0368/581544
0602/270963
0603/538137
0603/243344
0602/457209
0606/830045
0776/160353
0602/789538
0777/670707
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
BVHM 1321 (benzin)
BVHM 1321 (benzin-plyn)
DVHM 1321 (diesel)
BVHM 1622 (benzin)
DVHM 1622 LX
DVHM 1622 LX (po GO)
DVHM 1622 S
DVHM 1622
DVHM 2022 (kabina, po GO, nový lak)
DVHM 2022 N (po GO)
DVHM 2022 LX (sv rné elisti)
DVHM 2022 TK (2.2t, kabina)
DVHM 2522
DVHM 2522 L
DVHM 2522 LX
DVHM 2522 LX
DVHM 25 A (po GO)
DVHM 25 AK
DVHM 3222 L (po GO)
DVHM 3222 LX
DVHM 3222 LK (po GO)
DVHM 3222 TN
DVHM 3222 TM
DVHM 3222 TM
DVHM 3222 TM
DVHM 3222 TM
DVHM 3222 TMK (po GO)
DV 32 AB
DV 32 AK (3.2t, po GO, kabina)
DVHM 3522 TXK
DVHM 3522 TXK
DVHM 3522 TXK
DVHM 3522 TXK
DVHM 3522 TXK
DVHM 3522 TXK
DVHM 3522 TXK (po GO)
DVHM 3522 TXK (1.300mth)
DV 35 A
0603/438033
0606/830045
0776/160353
0602/577427
0168/672164
0606/830045
0776/160353
0776/160353
0777/882000
0629/617321
0603/229110
0607/766251
0433/576161
0602/353129
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
0776/160353
0776/160353
0776/160353
0776/160353
0776/160353
0776/160353
0776/160353
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
NISSAN
NISSAN
NISSAN
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
0606/602610
0776/160353
0507/347908
0602/464842
0602/789538
0608/982040
0776/160353
0603/229110
0602/353129
0602/457209
0608/118511
0776/160353
0602/460493
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
LANSING HERMES 40 TR (40t, manip.s kont.)
IB 50 TRANSPORTA (5t, diesel, po GO mot.)
ZTS SV 50-33 (5t, diesel)
POGRUŠ IK (5t, zdv.5m, diesel)
KOMATSU (3t, 3.3m, 600mth)
LINDE (2.5t, diesel, po GO mot.)
LINDE (2t, diesel, po GO mot.)
TAKRAF (2t, diesel, + ND)
GLIWICE GWP 2005 (2t)
CAT GP 18 MC (1.7t, plyn)
DUMPER IE 212 (1.5t, diesel)
TCM FVD 15 Z 15 (1.5t, diesel)
(2.5t, zdv.3m, diesel, výr.Itálie)
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
1661
1661
1661
1784
1786
1786
1786
1786
1733
1733
1733
1792
1792
1792
(1.6t)
(1.6t)
(1.6t,
(2.5t,
(2.5t)
(2.5t)
(2.5t,
(2.5t,
(3.2t,
(3.2t,
(3.2t)
(3.5t,
(3.5t,
(3.5t)
po GO)
po oprav
2001)
po SO)
po GO)
+ hydr.lopata)
SO-2000, + mnoho ND)
nové pneu)
kabina)
PJ 01 A 15 U (1.5t, benzin-plyn)
SF 01 M 15 (1.5t, diesel)
NSF 01 A 10 (1t, diesel)
02 5 FG 40 (4t, benzin-plyn, kabina)
5 FD 25 (2t, diesel)
5 FD 18 (1.4t, diesel, zdv.4m)
2 FGL 7 (0.7t, benzin)
0603/720112 Vys.vozík DESTA AV 20 A (2t, akumul.)
0602/353129
0602/789538
0602/353129
0602/789538
0602/789538
0168/672164
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
EV
EV
EV
EV
EV
EV
418
654
654
687
717
717
(v .akum.a nabíj.)
(1.2t, v .akum.)
(1.2t, v .akum.a nabíj.)
(1t, nový akum.)
(2t, nový akum.a pneu)
(2t, 4.5m, vad.akum., nabíj.)
tech. stav
r.v.
vel.dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
nut.oprava
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
po GO
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
po GO
1980
1981
1988
1984
1977
1985
1971
1984
1975
1989
1983
1992
1988
1993
1996
1981
1988
1985
1988
1988
1979
1994
1990
1992
1989
1988
1988
1996
1991
1996
70.000,150.000,dohodou
39.000,120.000,250.000,75.000,dohodou
dohodou
240.000,dohodou
120.000,dohodou
180.000,85.000,130.000,380.000,320.000,280.000,200.000,350.000,160.000,150.000,170.000,185.000,200.000,380.000,380.000,450.000,220.000,260.000,265.000,280.000,300.000,350.000,440.000,dohodou
350.000,-
BV
BM
AB
PS
HB
KM
OV
AB
OL
KM
ZL
KM
ZL
HO
JN
HB
KM
KM
KM
HB
KM
JN
CR
TR
SY
HB
KM
HO
KM
PI
TA
SY
HB
KO
JN
KM
BM
HO
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
po GO
dobrý
po GO
1989
1996
1988
1985
1990
1988
1986
1980
1986
1989
1989
-
100.000,120.000,165.000,130.000,115.000,120.000,160.000,230.000,95.000,100.000,135.000,123.000,160.000,210.000,-
JI
JN
KM
OL
SO
JN
KM
KM
ZL
HO
PS
CB
JC
SY
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
1998
1985
1984
1994
1989
1986
1975
380.000,200.000,200.000,480.000,250.000,230.000,130.000,-
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
1983
1986
1995
1980
1986
1987
1986
-
1.200.000,280.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
195.000,59.000,80.000,320.000,dohodou
130.000,50.000,-
AB
KM
VY
LT
BM
CB
KM
PS
SY
KO
SY
KM
PI
výborný
1999
dobrý
vel.dobrý
dobrý
výborný
vel.dobrý
dobrý
-
cena
okr
180.000,- TP
50.000,60.000,50.000,150.000,70.000,29.000,-
SY
BM
SY
BM
BM
SO
0602/512639 Vys.vozík LINDE H 25 D (2.5t, akumul., pokr.leasingu)
0602/512639 Vys.vozík LINDE H 25 D (2.5t, akumul., bo .posun)
0602/512639 Vys.vozík BELET F 15 APV (1.5t, akumul., vidle 1.2m)
dobrý
dobrý
dobrý
1995
1987
1999
dohodou
OL
250.000,- OL
100.000,- OL
0777/735375 Bo ní vys.vozík DBHM 5022 (5t, výr.Transporta)
0603/912282 Bo ní vys.vozík (5t)
dobrý
dobrý
1978
1976
75.000,- TP
52.000,- TA
0606/710449
0168/672164
0168/672164
0602/353129
0776/160353
0776/160353
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
1982
-
39.990,16.000,4.500,15.000,68.000,75.000,-
Nízkozdv.paletiz.vozík FENWICK
Nízkozdv.paletiz.vozík FGR 16 (630kg, 1.6m, ru ní)
Paletiza ní vozík (2t)
Paletiza ní vozík BELET (600kg, ru ní)
Plošinový vozík EP 006.2 (2t, po GO, bez akumul.)
Plošinový vozík EP 011.2 (3t, po GO, bez akumul.)
0602/353129 Vysokozdviž.za ízení za traktor
0606/447490
0603/538137
02/84005405
0602/353129
skup. 039
Zvedací za .na vys.vozík DESTA (2.5-3t, zdv.4.5m)
Je ábové rameno na vys.vozík DESTA (3.2t)
P íd.za .k vys.vozíku pro manip.se sudy (nakl.)
Montážní klec na vys.vozík
- MULTIKÁRY -
0777/882000 Multikára M 25 S3 4x4 (hydraulika, po STK)
dobrý
-
ZL
SO
SO
SY
KM
KM
14.000,- SY
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1988
-
dohodou
16.500,15.000,26.000,-
OL
SY
AB
SY
dobrý
1989
160.000,- ZL
Telefon
název stroje (za ízení)
0508/386310
0602/658033
0728/031016
0737/215560
Multikára
Multikára
Multikára
Multikára
M
M
M
M
skup. 040
25
25
25
25
S3 (po GO)
S3
S1 (72.000km, vys.bo nice)
S1 (vana)
tech. stav
r.v.
cena
okr
výborný
dobrý
vel.dobrý
dobrý
1986
1985
140.000,47.000,56.000,30.000,-
PV
AB
PJ
DC
- RYPADLA -
0604/558322
0603/229110
0603/229110
0602/272153
0604/558322
0602/303285
0603/434811
0602/349918
0602/349918
0603/229110
0602/303285
0602/710524
0602/303285
0602/303285
0606/602080
0608/957146
0602/790542
0656/740547
0603/309998
0728/953957
0606/830045
0602/290856
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
nakl.JCB 4CX
nakl.JCB 4CX 4x4x4 (5.000mth)
nakl.JCB 4CX 4x4x4 (+ vidle, vývod na kladivo)
nakl.JCB 3CX 4x4 SM (turbo, nové pneu)
nakl.JCB 3CX 4x4 SM (6.000mth, teleskop)
nakl.JCB 3CX (teleskop)
nakl.JCB 3CX (klapa ka)
nakl.JCB 2CX
nakl.JCB 2CX
nakl.MF 860 4x4 (teleskop, klapa ka)
nakl.MF 750 4x4 (teleskop, klapa ka)
nakl.MF 30 H
nakl.CATERPILLAR 428 II (+ kladivo KRUPP)
nakl.CATERPILLAR 428 B (4x4, klapa ka, vidle)
nakl.CASE 850 4x4 (teleskop, d l.lopata)
nakl.CASE 580 G 4x4 (teleskop, nový m ni )
nakl.FERMEC 965 (6.000mth, 3 lž., vidle)
nakl.OSTROWEK K 162 N 4x4 (2.700mth)
nakl.OSTROWEK K 162 N 4x4
nakl.OSTROWEK K 162
nakl.OSTROWEK K 162
nakl.OSTROWEK K 162
výborný
výborný
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
vel.dobrý
vel.dobrý
výborný
v provozu
vel.dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
1996
1997
1995
1994
1990
1989
1982
1995
1997
1994
1993
1989
1991
1993
1996
1988
1996
1997
1997
1986
1987
1987
1.100.000,990.000,990.000,670.000,400.000,360.000,220.000,dohodou
dohodou
690.000,560.000,320.000,590.000,570.000,660.000,280.000,dohodou
400.000,400.000,220.000,150.000,dohodou
ZR
PS
PS
CB
ZR
ME
OV
AB
AB
PS
ME
BO
ME
ME
JH
PU
BM
NJ
PR
OL
JN
HB
0603/229110
0603/229110
0603/229110
0602/730409
0603/229110
0602/303285
0602/730409
0603/229110
0607/830868
0603/538137
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
kolové
kolové
kolové
kolové
kolové
kolové
kolové
kolové
kolové
kolové
výborný
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
vel.dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
1998
1988
1988
1991
1992
1992
1991
1977
1.900.000,450.000,390.000,450.000,390.000,380.000,650.000,90.000,120.000,39.000,-
PS
PS
PS
TU
PS
ME
TU
PS
LT
SY
JCB JS-160 W (2.800mth, 18t)
LIEBHERR 900 A (8.000mth, 14t)
LIEBHERR 900 A (8.000mth, 14t)
ATLAS 1304 (lž.0.9m3, rotátor) /2ks/
ATLAS 1304 (8.000mth, hm.15t)
SCHAEFF HML 20
/2ks/
O&K (nové klešt na d evo, lžíce)
O&K MH 4 (hm.8t)
CASTOR 603 (+ drapák)
POCLAIN TY 45
0603/229110 Rypadlo kolové DH 112 (+ hydr.kladivo)
0605/988289 Rypadlo kolové DH 113
0602/483407 Rypadlo kolové DH 113 (2 podk.lž., drapák)
dobrý
dobrý
dobrý
0603/229110
0602/353129
0603/229110
0642/216310
0603/202642
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
kolové
kolové
kolové
kolové
kolové
B
B
B
B
B
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1987
82-88
-
95.000,79.000,75.000,60.000,dohodou
PS
SY
PS
PR
BM
0602/705323
0602/475049
0602/721138
0602/159906
0603/229110
0602/159906
0607/830868
0602/290856
0602/290856
0204/660360
0603/511565
0607/830868
0602/290856
0602/290856
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
pásové
pásové
pásové
pásové
pásové
pásové
pásové
pásové
pásové
pásové
pásové
pásové
pásové
pásové
DH 421 (podkop 1.25m)
DH 421 (po SO)
UNEX-SENEBOGEN SR 15 (širokopás.)
UB 1233 NOBAS
O&K RH 4 (hm.14t)
CASTOR SM 801 (+ 2ks na ND)
CASTOR 602
WARYNSKI K 408 (bah ák)
WARYNSKI K 408
WARYNSKI TK 408 (ší .pás 80cm)
WARYNSKI K 606
WARYNSKI K 611
WARYNSKI K 611
WARYNSKI K 611
výborný
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
na ND
dobrý
dobrý
v provozu
výborný
1989
1989
1992
1988
1979
1987
1978
1980
1988
1976
1987
1987
1989
600.000,dohodou
560.000,350.000,90.000,90.000,80.000,dohodou
dohodou
200.000,55.000,260.000,dohodou
dohodou
OP
TP
ZN
UO
PS
UO
LT
HB
HB
AB
CR
LT
HB
HB
0601/274657 Rypadlo krá ející MENZIMUCK 5.000 T 1.5 (GO mot.)
0603/229110 Rypadlo krá ející MENZIMUCK 3.000 T 2
dobrý
dobrý
1989
-
420.000,- PB
180.000,- PS
0607/502791 Rypadlo BROYT X 20 (mot.Perkins, lžíce 0.65m3)
0602/340547 Rypadlo BROYT X 20 (mot.Perkins)
dobrý
dobrý
1978
280.000,- BM
280.000,- SY
0602/431558
0642/216310
0603/229110
0603/229110
0602/409720
0603/229110
0602/303285
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
1996
1995
1996
1994
1998
1994
1991
330.000,300.000,290.000,290.000,350.000,170.000,100.000,-
BM
PR
PS
PS
LT
PS
ME
P íslušenství na rypadla:
0168/672164 Podkop na OSTROWEK K 162
0602/489864 Lžíce na CATERPILLAR 428 (ší .90cm)
0602/489864 Lžíce na DH 112 (ší .80cm)
0603/229110 Drapák na hn j na B lorus
0777/226330 Kladivo hydraul.KRUPP 305 (na DH 112)
0606/830045 Kladivo hydraul.na DH 112, 113
0606/830045 Kladivo hydraul.na B lorus
0608/244777 Vrchní výložníky v .kolíbek a lopat na DH 103
0603/813305 Pásy na rypadlo DH 411 (ší .700mm) /1 pár/
nepouž.
výborný
výborný
dobrý
po GO
dobrý
nepouž.
vel.dobrý
nové
1988
-
3.500,25.000,10.000,10.000,150.000,60.000,60.000,dohodou
210.000,-
SO
PJ
PJ
PS
UO
JN
JN
TP
PU
0189/724621
0602/349918
0608/746192
0603/219949
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
1985
1986
1989
1982
390.000,380.000,250.000,110.000,-
DO
AB
HO
BO
dobrý
1988
485.000,- UO
0607/508493 Nástavba autobagru UDS 114
dobrý
1988
dohodou
MB
0602/303285
0603/229110
0723/868224
0603/229110
0603/229110
0603/229110
0602/353129
0723/868224
0602/577427
dobrý
dobrý
nový
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
vel.dobrý
1992
2001
1993
1996
1991
1987
1991
250.000,190.000,630.000,250.000,350.000,200.000,dohodou
250.000,200.000,-
ME
PS
OL
PS
PS
PS
SY
OL
OL
Mikrorypadlo
Mikrorypadlo
Mikrorypadlo
Mikrorypadlo
Mikrorypadlo
Mikrorypadlo
Mikrorypadlo
skup. 041
lorus
lorus
lorus
lorus
lorus
EO
EO
EO
EO
EO
2621
2621
2621
2621
2621
B
(nový typ)
+ hydr.kladivo HRK
/2ks/
A + bour.kladivo
ME 15 (hm.1.5t, 1.000mth)
DH 0411
CASE CK 25 (2.300mth, hm.2.5t)
ATLAS R 604 (4.300mth, 2.8t)
TAKEUCHI TB 015 (3.500mth)
ZEPPELIN ZRH 02 (hm.1.4t, 4.000mth)
PEL-JOB EB 10
- AUTOBAGRY, UDS -
Autobagr
Autobagr
Autobagr
Autobagr
T
T
T
T
815
815
815
148
UDS
UDS
UDS
UDS
114
114
114
114
A
A
A
(+ náhr.nást., po STK)
0602/159906 Rypadlo pásové UDS 110
skup. 042
- NAKLADA E -
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
BOBCAT 974 + podkop (lž.1m3)
GEHLMAX SL 5625
LOCUST L 752 (60mth)
UNC 750
UNC 750 + podkop (pal.vidle, 2.200mth)
UNC 061
UNC 061
UNC 060
UNC 060
-
150.000,- PS
55.000,- ZL
dohodou
PE
název stroje (za ízení)
(pal.vidle, lžíce, po celk.opr.)
(nové pneu)
+ podkop (pal.vidle, lžíce)
+ podkop
r.v.
cena
okr
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1988
1987
1988
-
200.000,dohodou
250.000,200.000,-
PS
HB
PS
PS
SY
ZL
TR
PS
AB
SY
BN
0603/229110
0602/290856
0603/229110
0603/229110
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
UNC
UNC
UNC
UNC
0602/353129
067/7467529
0602/508027
0603/229110
0602/592720
0602/353129
0602/369118
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
UN 053.2
UN 053.1 (+ podkop, po celk.opr.)
UN 053.1
/2ks/
UN 053.1 (+ podkop)
HON 053 (+ ND a p ísluš.)
HON 050
HON 050 (motor Z 6911, po oprav )
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
1986
1975
-
210.000,198.000,100.000,90.000,dohodou
60.000,dohodou
0603/229110 Naklada
UNC 200
dobrý
1988
250.000,- PS
0602/502994 Naklada
0602/420003 Naklada
0603/229110 Naklada
UNC 151
UNC 151
UNC 151
dobrý
po GO
dobrý
1981
-
150.000,- BM
120.000,- LB
110.000,- PS
0602/721138 Naklada
UNC 200 (centr.mazání)
dobrý
1988
220.000,- ZN
0602/505023 Naklada
0602/577427 Naklada
0608/228633 Naklada
UNK 320
UNK 320
UNK 320
dobrý
výborný
dobrý
1988
1988
1989
280.000,- BM
240.000,- OL
dohodou
OL
0724/261213
0602/721138
0602/117201
0602/117201
KNB
KNB
KNB
KNB
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
1985
1986
1988
1986
350.000,250.000,dohodou
dohodou
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
060
060
060
060
tech. stav
250 (GO-2000, klimatizace)
250
250 (p evod.Alison)
250 (p evod.PR 200)
LB
ZN
PJ
PJ
0606/740800 Naklada
VOLVO L 120 C ( el.lž.3.8m3, 6.000mth)
dobrý
1995
1.680.000,- BO
0602/349918 Naklada
0603/806291 Naklada
STALOWA WOLA L 34
STALOWA WOLA L 34 (po SO)
výborný
dobrý
1986
1987
350.000,- AB
dohodou
NA
0603/199980 Naklada
0331/361026 Naklada
ATLAS 52 E (2.600mth, 5t,
HYTRACK 1.760 KL-3-00
výborný
vel.dobrý
1997
1998
580.000,- PI
349.000,- JH
0723/292055 Naklada
T 174-2 (drapák na uhlí)
el.lžíce)
dobrý
-
60.000,- KO
P íslušenství na naklada e:
0602/112705
0777/226330
0331/321066
0606/604460
0602/377830
0602/290856
0603/427802
0608/244777
0186/320646
0602/508027
0603/229110
0602/590129
0603/427802
0777/226330
Podkop na UNC 750
Podkop na UNC 060
Podkop na UNC 060
Podkop na UNC 060
Podkop na UNC 060
Podkop na UNC 060
Lžíce na UN 053 (podkopová, ší .30cm)
Lžíce na UN 053 (1.5m3)
Drapák na UN 053 (0.25m3)
Klešt na kulatinu na UN 053
Klešt na kulatinu na UN 053
Paletiza ní vidle na UNC 200, UNK 320, KNB 250
Vidle na hn j (na el.naklada na traktor)
Kladivo hydraulické (na UNC)
dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
nut.oprava
dobrý
nová
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nové
výborný
1994
1988
1990
1989
1986
1987
1988
50.000,70.000,60.000,35.000,20.000,dohodou
5.000,dohodou
15.000,25.000,35.000,dohodou
7.000,98.000,-
JC
UO
JH
AB
JI
HB
FM
TP
KT
TR
PS
MO
FM
UO
0602/270963
0602/101513
0777/224546
0777/224546
0602/101513
0602/101513
0777/224546
0602/101513
0777/224546
Hydraulická ruka HR 3001
Hydraulická ruka HR 3001 /více ks/
Hydraulická ruka EPSILON 10.78 Z ( erp., rotátor, drapák, chladi )
Hydraulické ruky PALFINGER (nové i starší)
Hydraulické ruky HIAB, ATLAS, MEILLER aj.
Hydraulické ruky JONSERED, LOGLIFT, FARMI (lesnické)
Hydraul.ruky na Avie apod. (HIAB, HMF, EFFER)
Hydraul.ruky (pro stavebnictví a kovošrot)
Hydraul.ruky na vozidla (staveb., lesnické, kovošrot)
dobrý
dobrý
výborný
výborný
dobrý
dobrý
výborný
nové
výborný
1997
-
19.000,20.000,395.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
TA
LB
OL
OL
LB
LB
OL
LB
OL
skup. 043
- HYDRAULICKÉ RUKY -
0777/224546 P ísluš. HR ( erp., rotátory, drapáky, chladi e aj.)
dohodou
OL
v provozu
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1978
1978
1980
1989
1987
1989
1993
1993
dohodou
15.000,35.000,70.000,120.000,1.100.000,dohodou
250.000,dohodou
dohodou
HB
PI
KO
CV
HB
AB
HB
HB
HB
KI
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1996
1993
1990
1994
950.000,dohodou
dohodou
250.000,-
PS
JH
HB
PS
po GO
dobrý
dobrý
výborný
vel.dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
po GO
dobrý
1987
1990
1983
1985
1992
1990
1988
1990
1990
1984
280.000,dohodou
dohodou
250.000,480.000,480.000,dohodou
460.000,550.000,280.000,-
NA
UO
PJ
AB
UO
NA
BM
NA
NA
NA
0728/953957 Vibra ní válec VVW 3400 (ru .vedený, po repasi)
0602/409720 Vibra ní válec VVW 3403 (ru .vedený, motor Hatz)
0602/318174 Vibra ní válec BOMAG (ru .vedený)
vel.dobrý
po GO
vel.dobrý
1990
99.000,- OL
100.000,- LT
55.000,- KO
0777/939696 Válec pneumatikový GRW 101 (nový lak)
0602/215577 Válec pneumatikový GRW 101
vel.dobrý
výborný
1986
1979
dohodou
UO
360.000,- AB
0602/505023
0602/577423
0724/077104
0603/229110
dobrý
výborný
výborný
dobrý
1984
1989
1980
1980
310.000,dohodou
dohodou
190.000,-
skup. 044
0602/290856
0185/585167
0602/210400
0606/164308
0603/243344
0204/660360
0602/290856
0603/243344
0603/243344
069/6425560
DT 75
DT 75
DT 75 (kulatá kabina, t ístr.radlice)
DT 75 N (hydraul.radlice)
T 130
T 130 (širokopásový)
T 130 M (po GO podv., nakláp.radlice)
T 170
LIEBHERR 722
kolový ZETTELMEYER ZD 3001 (po GO mot., klimat.)
Rýhova
Rýhova
Rýhova
Rýhova
VERMEER V 8550 (hm.6t)
VERMEER T 455 (pásový, 1.270mth, do hl.1.5m)
DAWIS 700
CASE 360 + podkop (1.200mth)
skup. 045
0603/229110
0777/710575
0602/290856
0603/229110
-
- RÝHOVA E -
skup. 046
0602/133123
0777/939696
0602/169660
0602/349918
0777/939696
0602/133123
0602/505023
0602/133123
0602/133123
0602/133123
výborný
- DOZERY Dozer
Dozer
Dozer
Dozer
Dozer
Dozer
Dozer
Dozer
Dozer
Dozer
- SILNI NÍ STROJE Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
ní
ní
ní
ní
ní
ní
ní
ní
ní
ní
válec
válec
válec
válec
válec
válec
válec
válec
válec
válec
Autograder
Autograder
Autograder
Autograder
SHM
SHM
SHM
SHM
VSH 100
VSH 100 (renovace, nový lak)
VSH 100
VV 100 (GO-99)
VV 111
VV 111
VV 111 (1.500mth)
VV 113
VV 170 J
VV 200
4-120 A (po SO)
4-120
4
4
BM
OL
PM
PS
NABÍZÍM
POMOC_
www.sonar.cz
NABÍDKY A ŽÁDOSTI O POMOC P I POVODNÍCH
Telefon
POT EBUJI
POMOC_
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
výborný
v provozu
dobrý
vel.dobrý
výborný
dobrý
nepouž.
výborný
výborný
výborný
výborný
nepouž.
1989
1970
1990
1992
1995
1996
1998
1997
1997
-
dohodou
60.000,290.000,200.000,500.000,350.000,11.000,40.000,42.000,45.000,15.000,49.000,-
0777/167901 P epr.kabel.cívek VARIANT 501 M (1osý, hydraul.)
vel.dobrý
1996
450.000,- SO
0603/813305
0603/813305
0603/229110
0603/813305
0603/813305
0603/813305
0603/229110
0603/229110
0603/229110
0603/243344
Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
výborný
výborný
dobrý
vel.dobrý
dobrý
výborný
dobrý
výborný
výborný
dobrý
2001
1997
1997
1996
1993
2001
1997
2001
2001
1995
55.000,40.000,35.000,35.000,30.000,140.000,65.000,90.000,90.000,50.000,-
PU
PU
PS
PU
PU
PU
PS
PS
PS
HB
0602/215577
0602/353129
0604/362488
0777/835062
0604/362488
0502/412303
Vrtná souprava
Vrtná souprava
Vrtná souprava
Vrtná souprava
Vrtná souprava
Vrtací kladivo
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nové
1992
-
150.000,85.000,40.000,38.000,40.000,dohodou
AB
SY
UO
ZR
UO
BO
0602/461557 Zemní reverzní rakety (+ p ísluš., SLEVY)
0602/290856 Zemní reverzní raketa KRTEK
nové
dobrý
1989
50.000,- CB
dohodou
HB
0608/030950 MERCEDES UNIMOG 1.200 + zametací nást.SCHMIDT
0602/110877 Avia 30 K DUNAJ - samosb rací v z (po STK)
výborný
dobrý
1994
1981
1.600.000,- RK
300.000,- TA
0419/577350
0366/323138
0656/740547
0728/953957
0602/353129
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
1992
1981
1991
1997
1995
250.000,dohodou
dohodou
47.000,37.000,-
vel.dobrý
1992
250.000,- OV
0724/077104
0606/604460
0603/229110
0313/517276
0602/342108
0777/167901
0368/581544
0603/813305
0603/813305
0603/813305
0603/813305
0186/320646
LANGENDORF
SDP 24/29 NS1
r.v. 1999
jednostranný
skláp cí náv s
38 m3
780.000,-K +DPH
kontakt:
tel.: 0603/199 980
fax: 0368/526 191
e-mail: [email protected]
www.truc.cz
LUEBTHEEN
WA 18 (BDF)
r.v. 1998
dvouosý
kontejnerový p ív s
ABS
pneu 385/65-22,5
užite ná hm.
15.000 kg
pohotovostní hm.
2.990 kg
230.000,-K +DPH
kontakt:
tel.: 0603/199 980
fax: 0368/526 191
e-mail: [email protected]
www.truc.cz
Autograder SHM 5 (automat.p evodovka)
Finišer VÖGELE 82
Silni ní fréza WEBER SF 300 (2.6t)
Poklada živi ných kal PŽK 1 (na T 815)
Recyklér asfaltu BAGELA BA 7.000 F
Recyklér asfaltu BAGELA
Kotel na asfalt
eza ka asfaltu a spár STOW CD 900 HP (GO-2002)
eza ka asfaltu a spár CLIPPER NORTON C 85 (GO mot.)
eza ka asfaltu a spár CLIPPER NORTON C 85 (GO-2002)
eza ka asf., spár a oceli PARTNER K 700 ACTIVE II
Fréza na asfalt na UN 053
skup. 047
skup. 048
- HUTNÍCÍ STROJE -
ní
ní
ní
ní
ní
ní
ní
ní
ní
ní
skup. 049
p ch WEBER/MF SRV 70 (vystužená hut.patka)
p ch BOMAG BT 68 (vyztužená hut.patka)
p ch BOMAG BT 68
p ch DELMAG TX 6 (GO mot.2002)
p ch STOW VRC 60 HD (benzin)
deska BOMAG BPR 30/38 D-3
deska BOMAG BPR 30/38
deska WACKER DPU 2960 (hm.198kg)
deska WACKER DPU 2450 H (hm.151kg)
deska
- VRTNÉ SOUPRAVY -
ROSS VIZA
GAZ 66 BM 302 (pr m.40-80cm, hl.3m)
LVE 70 (pojezd, + náhr.p evod.)
LVE 70
RNM (pr m.15-40cm. hl.40m)
sa ové VKS 29 (vrt.ty e, korunky)
- STROJE ZAMETACÍ A
Zametací
Zametací
Zametací
Zametací
Zametací
stroj TENNANT 97 D
stroj SCHORLING BKF I (chodníkový)
stroj PREMETA
za ízení na UNC 060
za ízení na traktor typ.VKH 1500
069/6245515 Kanaliza ní hydro isti
skup. 050
ISTÍCÍ -
(1osý podvozek, po GO)
- STROJE NA SNÍH -
0602/290856 Radlice na sníh
skup. 051
/3ks/
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
0777/585070
0777/712951
0728/953957
0502/412303
0602/353129
0602/353129
0502/412303
0777/585070
0777/661244
0604/207763
0608/634006
0618/858522
0604/207763
0777/585070
0641/204951
Kompresor 2 JSK 75 ORLÍK (+ tlak.nádoba)
Kompresor 2 JSK 75 ORLÍK (+ tl.nád.200l, kladivo SK 9)
Kompresor 2 JSK 75 ORLÍK
Kompresor 2 JSK 75 ORLÍK (po SO) /4ks/
Kompresor PKS 4 ORLÍK
Kompresor PKS 17 ORLÍK (3kW)
Kompresor PKS 50 ORLÍK (po SO)
Kompresor ORLÍK (1 pístový, + tlak.nádoba)
Kompresor ORLÍK
Kompresor 2 JVK 120 (160m3/hod, + vzdušník) /4ks/
Kompresor 2 JVK 120 (160m3/hod)
Kompresor 2 JVK 120 (160m3/hod, 22kW) /2ks/
Kompresorová stanice 2 JVK 120-S-I (komplet.)
Kompresor (2 pístový, + tlak.nádoba)
Kompresor (1 pístový, + tlak.nádoba 200l)
DK 331 (po SO, nový motor)
DK 660
DK 661
PKD 6 (280mth)
PKD 6
PKD 12
PKD 61
ATMOS PD 400 (pojízdný)
P 101 WD
OVK 280 (900m3/hod, ABS 0.1Mpa, PR 1Mpa)
PM
AB
PS
RA
AB
SO
PI
PU
PU
PU
PU
KT
LT
PE
NJ
OL
SY
dohodou
HB
výborný
dobrý
dobrý
výborný
výborný
dobrý
nepouž.
vel.dobrý
dobrý
dobrý
1980
1989
1990
1985
1990
1995
1996
-
dohodou
35.000,40.000,29.000,40.000,60.000,dohodou
99.000,dohodou
dohodou
BO
NA
TP
PJ
UH
TP
RA
OL
JH
TP
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
po GO
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1993
1985
1996
1982
-
7.000,15.000,17.000,dohodou
12.000,18.000,dohodou
8.000,17.000,dohodou
dohodou
10.000,dohodou
5.500,dohodou
LB
SY
OL
BO
SY
SY
BO
LB
PI
LB
ZL
TR
LB
LB
PR
r zné
nová
dobrý
vel.dobrý
dobrý
výborný
vel.dobrý
výborný
málo použ.
vel.dobrý
nepouž.
nepouž.
nepouž.
1983
1994
1985
1985
1989
1988
1988
dohodou
20.000,27.000,47.000,dohodou
70.000,dohodou
dohodou
80.000,85.000,dohodou
dohodou
dohodou
KI
ZL
ZL
CR
FM
OV
PU
PU
OL
PU
OL
PU
PU
nový
dobrý
dobrý
dobrý
1992
-
dohodou
12.000,15.000,dohodou
PU
SY
SY
PU
dobrý
-
dohodou
LT
po GO
po GO
po GO
dobrý
75-02
75-02
1979
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
ZN
ZN
TP
ZL
r zné
dobrý
dobrý
-
- ELEKTROCENTRÁLY -
0659/765233
0604/674923
0737/930968
0608/977193
0659/357752
069/6781876
0777/132630
0777/132630
0602/776126
0777/132630
0602/759949
0777/132630
0777/132630
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
0777/132630
0602/353129
0602/353129
0777/132630
Motor SLAVIA 4 S 90 A (30kW, do el.centrály)
Motor SLAVIA (stabilní, 3 HP, benzin)
Motor SLAVIA (stabilní, 9 HP, diesel)
Generátory (380V, 15-58kVA, 1.500ot.)
(1-140kW, úloženky NZ)
(3.5kW, diesel, p enosná)
(6kW, pojízdná) typ.Slavia
(7kW, 100mth, benzin) typ.BOSCH PROFI
(12kW, diesel, poj.) DES 12 M
(14kVA, poj., + svá .agr. 400A)
(17, 36, 48, 73kVA, poj.i stab.)
(24kVA, poj.i stab.) typ.Slavia
(60kW, diesel, pojízd., 20mth) BGC 9104
(140kVA) typ.PDCT 140 (pojízd.)
(150kW) typ.DAT 150 A
(200kVA, pojízd.i stabilní)
(340kVA, stabilní, automat.)
0606/832471 Vodní elektrárna (5.5kW, 400/230V)
skup. 053
- TRANSFORMÁTORY -
0624/234783
0624/234783
0417/562914
0737/930968
Transformátory olejové (50kVA-10MVA, do 35kV)
Transformátory suché (100-1.600kVA, do 22kV)
Transformátory (100-1.600kVA, 6-35kV)
Transformátor natá ivý BB 86-2 (131kVA)
skup. 054
-
okr
- KOMPRESORY -
0502/412303
0602/490027
0603/720112
0602/489864
0632/541132
0603/720112
0776/293401
0777/567560
0331/321066
0608/244777
skup. 052
dobrý
cena
- ELEKTROMOTORY -
0602/705323 Elektromotory
/200ks/
0602/353129 Elektromotor (1.1kW, 2.840ot.)
0602/353129 Elektromotor (1.5kW, 710ot.) typ.AP 312 M 83
dohodou
OP
400,- SY
300,- SY
Telefon
název stroje (za ízení)
0602/234469
0777/640405
0602/353129
0737/930968
0602/353129
0602/353129
0602/353129
0737/930968
0602/353129
0602/353129
0737/930968
0737/930968
0602/353129
0602/353129
0602/353129
0602/353129
0737/930968
0737/930968
0737/930968
0737/930968
0602/353129
0737/930968
0737/930968
0737/930968
0602/353129
0737/930968
0602/353129
0602/353129
0737/930968
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektormotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
skup. 055
(2.2kW, 1.320ot)
(2.5kW, 930ot.) typ.1 K 61x6 MOM
(5.5kW, 970ot.) typ.AP 132 S-42
(5.5kW, 1.440ot.)
(5.5kW, 1.450ot.) typ.AP 132-4
(5.5kW, 2.910ot.) typ.AP 112-2
(10kW, 960ot., asynchr.) F 160 M06 506 /2ks/
(10kW, 1.465ot., patk.a p írub.)
(11kW, 970ot.) typ.B3-160 L
(11kW, 980/1.150ot.) typ.BTP 1325 G
(11kW, 2.930ot.) /3ks/
(13kW, 1.460ot.) /2ks/
(15kW, 975ot.) typ.F 180 L06 306 /2ks/
(15kW, 2.910ot.) typ.F 160 MK 02 8195-11
(17kW, 3.500ot.) typ.F 160 MK 02 819 P
(22kW, 970ot.) typ.A 100 L2A-6 /2ks/
(22kW, 2.935ot.) typ.F 180 M 02
(28kW, 1.455ot.)
(30kW, 978ot.)
(30kW, 1.460ot.)
(30kW) typ.ESKF 200 LA /2ks/
(45kW, 2.970ot.) typ.F 225 M 02
(55/75kW, 1.475ot.) typ.P 250 M /2ks/
(63-270kW, 350-1.500ot.)
(75kW, 2.970ot.) typ.SF 280 52
(120kW, 1.485ot.) typ.MQU
(250kW, 989ot.) typ.2N4 355 2-6 /2ks/
(250kW, 990ot.) typ.ZF 500 S-6 /3ks/
(250kW, 990ot., patk.) 1 AN5 355 Y-6
tech. stav
r.v.
cena
okr
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
1982
1976
1963
1963
1975
1979
1979
1961
1994
1.000,2.400,3.000,2.000,4.000,3.500,5.000,2.300,2.500,4.000,2.800,2.800,7.000,8.000,8.000,3.000,6.000,8.000,9.000,9.000,14.000,13.000,18.000,50.000,32.000,33.000,160.000,160.000,115.000,-
TC
PI
SY
ZL
SY
SY
SY
ZL
SY
SY
ZL
ZL
SY
SY
SY
SY
ZL
ZL
ZL
ZL
SY
ZL
ZL
ZL
SY
ZL
SY
SY
ZL
- MYCÍ ZA ÍZENÍ -
0656/740547
0602/491692
0732/613801
0502/412303
0602/353129
0602/324301
Mycí box samoobsluž.(na os.auta, v . OV, stavebnicový)
Mycí linka TREND 2.400 (portálová, na os.auta)
Mycí za ízení WAP SC 630
Mycí za ízení WAP S 1.000 (vysokotlaké)
Mycí za ízení STERIMOB (teplá voda, naftový)
istírna odpadních vod EMA 06 (na my ku aut)
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
nepouž.
1996
1997
-
dohodou
156.000,30.000,dohodou
18.000,50.000,-
NJ
TA
HB
BO
SY
KH
040/6330290
040/6330290
0602/353129
0608/982040
0602/874149
0602/504528
0602/705323
Kotel parní BK 6
Kotel parní BK 6
Kotel THERMOPAC 1.000 (na LTO, 1.160kW, ho ák TPC 1.000)
Spalovna vyjetých olej (+ oprávn ní k likvidaci)
Pr tokový oh íva vody (rozm.15x8.5m)
St edotl.reg.stanice STL RS 500/1/1-416, 1200/1/1-416 /6ks/
/6ks/
Ho ák plynový (nové i použité)
vel.dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
r zné
1981
1985
-
157.000,165.000,240.000,dohodou
1.800,dohodou
dohodou
PU
PU
SY
CB
PI
TR
OP
0602/134023
0603/181292
0608/634006
0724/199555
0502/412303
0608/982040
0602/353129
Teplovzd.topení záv sné plynové (jednotky TYP-TOP)
Teplovzdušná kamna na d evo
Vyh ívací za ízení (zem.plyn, ho ák PHZ 2.3 M)
Oh íva vzduchu (na PB, 600m3/hod, 14kW, 220V)
Infratopidlo WILMS VAL 6 /2ks/
Kogenera ní jednotka (na ELTO, 80kWh)
Kamna akumula ní
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1992
1982
-
dohodou
dohodou
dohodou
1.000,dohodou
dohodou
6.000,-
PI
BM
ZL
PI
BO
CB
SY
0777/620010
0721/851317
0602/272153
0603/479253
0723/841875
0603/894483
0608/982040
0602/782658
0602/874149
Ventilátor VAN 610 (380V)
/23ks/
Ventilátor zem d lský (pr m.100cm) /4ks/
Ventilátor (pr m.100cm, el.motor 3kW, 900ot.) /18ks/
Odlu ova SVA 16-400/2 (v .nosné konstrukce)
Odsávací za .KEMPER (elektrostatické)
Odsávací za .POC 14, POC 20 /6ks/
Odsávací za .(4.000m3/hod, kompl., + filtry)
Odsava OZ 360
Odsava AKR (520WH, rozm.50x50cm, kuchy ský)
dobrý
dobrý
nepouž.
nepouž.
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
2000
1992
1982
-
dohodou
1.000,3.000,40.000,40.000,dohodou
dohodou
6.000,1.500,-
MO
KO
CB
ZL
BM
CH
CB
PR
PI
0603/199980
066/7221319
0606/414307
0607/213559
MAN T 46 8x4 MIX (400 HP, 10m3, užit.hm.17.4t)
Tatra 815 MIX AM 369
/2ks/
Tatra 148 MIX AM 368 (po GO mot., opr.p evod.)
Liaz - MIX ADM 337
výborný
výborný
dobrý
dobrý
1997
1987
1982
1990
1.750.000,290.000,70.000,270.000,-
PI
JI
LT
PS
0606/908571
0603/875087
0602/270963
0602/270963
Kontejnerová nástavba domícháva e
Nástavba domícháva e (na T 815)
Buben domícháva e AM 368 (na T 148)
P evodovka míchacího za ízení AM 368
dobrý
nepouž.
vel.dobrý
dobrý
-
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
ZL
HB
TA
TA
vel.dobrý
-
830.000,- KV
skup. 056
skup. 057
- KOTLE, VZDUCHOTECHNIKA -
- MIX -
skup. 058
0603/425033
skup. 059
0602/501528
0603/529583
0608/977193
0602/975120
0603/181292
0777/585070
0185/585167
-
ERPADLA BETONU -
erp.betonu SCHWING BV 23 (na Liaz 110, po repasi)
- BETONÁRKY, MÍCHA KY, VIBROLISY -
Betonárka PONY 500 (mobilní)
Betonárka SB 20 (po GO)
Mícha ka MNB 500 (horizontální, + 1ks nekompl.)
Mícha ka PM 251 (s košem)
Mícha ka SMA 125 (spádová)
Mícha ka (60l, stavební)
Mícha ka (stavební, s košem)
výborný
vel.dobrý
nová
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1994
1978
1995
1987
0168/672164 Mechanická lopata NST 100 A
dobrý
1989
0204/660360
0723/906417
0608/977193
038/7994957
0602/239754
0602/369118
nový
dobrý
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
dobrý
1990
1989
-
0728/953957 Omíta ka strojní TURBOSOL B 28
0777/567560 Omíta ka P 13 (po repasi)
dobrý
vel.dobrý
1996
0603/181292 Vibrátor PERLES
vel.dobrý
1997
dohodou
0306/626851 Vibrolis CADONA S 610 (4ks forem na zám.dlažbu)
0608/977193 Vibrolis mobilní (+ formy, ztratné bedn ní + tvárnice)
067/7943009 Kropící stroj na beton.výrobky (obj.1.9m3, 2x6 trysek)
v provozu
dobrý
dobrý
1991
-
120.000,- PB
70.000,- CR
dohodou
ZL
dobrý
výborný
výborný
dobrý
dobrý
1992
1992
-
dohodou
dohodou
dohodou
25.000,dohodou
Zásobník
Zásobník
Zásobník
Zásobník
Zásobník
Zásobník
skup. 060
048/5148978
0603/181292
0603/181292
0602/353129
0602/789016
cementu
cementu
cementu
cementu
cementu
sypkých
(30t)
(32t)
(30-40t, turbodmych., šneky, váha)
(125t)
(280m3, demontovaný) /3ks/
hmot (18m3)
dohodou
dohodou
150.000,12.000,dohodou
7.000,17.000,-
OL
DO
CR
DO
BM
LB
PI
6.000,- SO
25.000,dohodou
28.000,70.000,dohodou
17.000,-
AB
KD
CR
CB
AB
BN
30.000,- OL
55.000,- OL
BM
- MARINGOTKY, BU KY, HALY Bu
Bu
Bu
Bu
Bu
ky
ky
ky
ka
ka
(r zné, po repasi) /více ks/
UNIMO (sestava 12ks, v .sociálních)
UNIMO (plech.pláš )
/2ks/
stavební (5x2.5m)
mobilní (5.3x2.5m, nové palubky, izolovaná)
LB
BM
BM
SY
ZL
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
okr
0608/253952 Bu ka dvojitá (5x5m, spojené 2ks, možn.rozd lit)
dobrý
0602/175997
0608/228633
0608/982040
0606/716965
0777/333228
0602/720990
Maringotka
Maringotka
Maringotka
Maringotka
Maringotka
Maringotka
dobrý
dobrý
výborný
vel.dobrý
vel.dobrý
dobrý
1960
-
7.000,dohodou
dohodou
24.000,28.000,40.000,-
ME
OL
CB
ZL
KD
BM
048/5148978
048/5148978
048/5148978
048/5148978
0608/860650
048/5148978
048/5148978
048/5148978
048/5148978
048/5148978
048/5148978
048/5148978
048/5148978
0724/022202
048/5148978
0185/585167
0737/172093
048/5148978
0602/290856
Hala ocelová (18x50x4m, panelová, zateplená, dílna)
Hala ocelová (15x40x3m, panelová, zateplená, dílna)
Hala ocelová (20x50x6m, se st ešním t lesem)
Hala ocelová (15x50x6m, opl.pozink.plech, p íp.dle p ání)
Hala ocelová (55x16x5m, krytina, okna a vrata, nepostavená)
Hala ocelová (18x60x6m, bez opláš ., konstrukce)
Hala ocelová (10x30x4.5m, opláš .pozink.plech)
Hala ocelová (15x30m, opláš .Gutta)
Hala ocelová (10x30x4.5m, opláš .Gutta)
Hala ocelová (12x50x5-6m, bez opláš ., konstrukce)
Hala ocelová (15x40x5m, bez opláš ., konstrukce)
Hala ocelová (18x36m, bez opláš ., konstrukce) /2ks/
Hala ocelová (12x35x4m, bez opláš ., konstrukce)
Hala ocelová UNIMONT (8x14m, v .st echy)
Hala oblouková (12x30m, ocel.konstrukce)
Hala oblouková (18x32m, nový pláš POE, 2x vrata)
Ocelokolna (10x20x4m, AL st echa)
Montovaný d m TESCO (15x40x3m)
Garáž prefabrikovaná
/3ks/
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
dobrý
nová
dobrý
dobrý
nový
dobrý
2001
-
1.500.000,1.100.000,979.000,888.000,550.000,490.000,455.000,410.000,405.000,330.000,325.000,245.000,228.000,45.000,135.000,250.000,70.000,450.000,25.000,-
LB
LB
LB
LB
ST
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
HO
LB
PI
CV
LB
HB
0502/412303
0502/412303
0186/316697
0602/314700
0502/412303
0602/457175
0728/953957
0417/539996
0502/412303
0502/412303
0502/412303
0502/412303
0603/181292
0777/585070
Stavební výtah VS 6
Stavební výtah VS 6.5
Stavební výtah VS 6.5 (650kg, zdv.30m) /4ks/
Stavební výtah WBT 5-600 (650kg)
Stavební výtah WBT 5-600
/3ks/
Výtah NOV 1.000 D (1t nebo 12 osob, dosah 40m)
Výtah ZREMB 1.000
Vrátek MV 5
Vrátek PV 50 D (s výložníkem) /2ks/
Vrátek stavební SVK 250 (okenní)
Vrátek stavební EVL 250 (po SO)
Vrátek stavební EVL 300 (po SO)
Vrátek stavební EVL 300
Vrátek stavební (okenní)
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
1984
1990
1989
1987
1982
1983
1995
-
dohodou
dohodou
38.000,50.000,dohodou
dohodou
70.000,40.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
15.000,-
BO
BO
KT
RK
BO
ST
OL
TP
BO
BO
BO
BO
BM
LB
0362/828728
0362/828728
0455/663710
0428/396283
0428/396283
0417/562914
0603/587461
0362/828728
0417/539996
0602/705323
Kladkostroj
Kladkostroj
Kladkostroj
Kladkostroj
Kladkostroj
Kladkostroj
Kladkostroj
Kladkostroj
Kladkostroj
Kladkostroj
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
r zné
1996
1990
1991
-
9.000,8.000,10.000,8.000,10.000,7.000,dohodou
16.000,8.000,dohodou
PI
PI
CR
JN
JN
TP
HK
PI
TP
OP
0602/148078
0508/334438
0658/692246
0602/539303
0602/418580
0602/782658
Pojízdná pracovní plošina PP 15 T (15m, tažená)
vel.dobrý
Pojízdná pracovní plošina PPP 48
dobrý
Montážní plošina VMP 250/100
dobrý
Zvedací plošina BOCKER (teleskop., p ív sná, zdv.22m, pokr.leasingu) dobrý
Zvedací plošina (na paletu, do výš.2m)
dobrý
dobrý
Zvedací za ízení PMSP 200
1994
1988
1991
1988
1980
-
250.000,dohodou
20.000,dohodou
8.000,25.000,-
CB
PV
FM
OL
TC
PR
0608/634006
0508/386310
0602/654251
0602/353129
0602/353129
0603/181292
0643/411812
0602/353129
0643/411812
0602/353129
0603/587466
0602/471955
0602/789016
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Katr
Katr
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1988
1997
1995
1995
-
dohodou
32.000,30.000,18.000,15.000,dohodou
10.000,18.000,60.000,21.000,dohodou
15.000,dohodou
ZL
PV
ST
SY
SY
BM
OL
SY
OL
SY
HK
CB
ZL
0602/654251
0602/353129
0602/353129
0602/353129
0602/437907
0656/740547
Protahova ka PANHANS (ší .400mm, celolitinová)
Protahova ka (ší .700mm)
Srovnáva ka (ší .600mm)
Fréza spodní (s podava em)
Formátovací a frézovací stroj FWIN 250-5
Lis truhlá ský (hydraulický, 2.5x4.5m)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
1987
-
45.000,69.000,41.000,49.000,200.000,160.000,-
ST
SY
SY
SY
KD
NJ
skup. 061
skup. 062
1osá
2osá
2osá
2osá
2osá
2osá
/3ks/
(otevírací st na)
(vybavená)
(7x2.5m, vybav., možn.dovozu)
(d ev ná, vybav., kuch.kout)
- VÝTAHY, KLADKOSTROJE -
R 1-B (125kg, zdv.5m, elektr., hm.42kg)
R 2/II (250kg, zdv.2m, elektr., hm.80kg)
(500kg, elektr., s pojezdem, lanový)
(1.5t, lanový, elektr., 3kW)
(2t, lanový, elektr., 3kW)
Z 100 BRANO (5t, ru ., et z.) /2ks/
BALCANCAR 1063 (5t, zdv.12m, elektr.)
BALCANCAR L II 50 (5t, elektr.)
BRANO 16-12 (5t, zdv.3m, pojezd., ru ní)
(elektrický, mikrozdvih) /12ks/
- STROJE NA D EVO -
pásová na d evo PP 320 (1.1kW)
pásová na d evo PPN 801
pásová na d evo (pr m.500mm)
pásová na d evo (pr m.800mm)
okružní (stolová, litinová, tesa ská)
okružní (hospodá ská)
zkracovací BOLE
zkracovací (kyvadlová)
hranolovací PZO 450 (t íkotou ová)
formátovací
úkosová (oboustranná, na lišty)
(pr m.35cm, dl.8m, na kolejích)
RE 710 (pr m.71cm, litin., komplet., 10kW)
0603/587466 Sešíva ka d ev ných rám
0438/431137 Lis na d ev né brikety (se suši kou, 220kg/hod)
0728/031016 Za .na výr.palet (zkrac.a sámovací pila, katr
0728/031016 Za .na výr.palet (kladiva, formy, kompresor)
0602/776126 Vyvážecí soupr.VKS (HR FARMI 52-80, 50mth)
0331/361026 Vyvážecí soupr.JONSERED JH 125.5 PRO V
0606/164308 Manipula ní klešt na d evo (hydraulické)
skup. 063
- DÍLENSKÉ STROJE -
0602/355702
0602/355702
0602/355702
0602/705323
0602/355702
0602/355702
0602/355702
0602/355702
0325/594452
0602/355702
Zvedák (2t, 1 sloupový, el.mechanický)
Zvedák (2t, mobilní, el.mechanický)
Zvedák (2.5t, 2 sloupový, el.mechanický)
Zvedák EZ 1641 (16t, 4 sloup., na nákl.auta)
Zvedák kanálový (12t, elektrohydraul.)
Zvedák kanálový (10t, ru ní)
Zvedák kanálový (2t, pneumatický)
Zvedák n žkový (2.5t, hydraulický)
Zvedací plošina HB 1.200 (12t, na nákl.auta)
Podp ry pro mont.a demontáž agregát (0.5-10t)
0602/353129 Svá e ka WTU 315
0417/539996 Svá e ka WTU 315-3
0417/539996 Svá e ka WTU 315-3
et zový)
-
cena
45.000,- ST
dobrý
dobrý
-
dohodou
dohodou
HK
TU
dobrý
dobrý
-
dohodou
dohodou
PJ
PJ
málo použ.
vel.dobrý
dobrý
1997
1999
-
400.000,- OL
153.000,- JH
20.000,- CV
nový
nový
nový
výborný
nový
nový
nový
nový
vel.dobrý
nový
1990
1982
-
dohodou
dohodou
dohodou
115.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
93.000,dohodou
dobrý
dobrý
dobrý
1989
1989
HB
HB
HB
OP
HB
HB
HB
HB
NB
HB
4.000,- SY
3.500,- TP
3.500,- TP
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
02/84005405
0417/539996
02/84005405
0777/585070
0417/539996
02/84005405
0417/539996
0653/762608
0417/539996
0602/175997
0776/578265
0602/175997
02/84005405
0777/585070
02/84005405
02/84005405
02/84005405
0417/539996
0777/233920
0602/353129
0777/661244
069/6781876
0723/841875
0776/578265
02/84005405
0737/930968
0606/719595
0416/736135
0723/841875
0417/539996
0641/204951
Svá e ka WTU 315-30
Svá e ka WTU 315-34 MIG
Svá e ka KS 200 (v .kabel )
Svá e ka KS 320 Triodyn
Svá e ka KS 320 Triodyn
Svá e ka KS 350
Svá e ka KM 350
/2ks/
Svá e ka SPB 315
Svá e ka UTA 200-1
Svá e ka MA 315 (argonová, po GO)
Svá e ka LTR 160 (TIG, + obal.el., + láhev Ar)
Svá e ka DG 320 (diesel, mot.Zetor 3 válec)
Svá e ka bodová BP 40 C (pneumatická)
Svá e ka bodová BP 80/2
Svá e ka bodová WBP 20.SO 04
Svá e ka bodová WBP 80.2
Svá e ka argonová W 315.12 VIGATRON (stolní)
Svá ecí poloautomat CO 2 - WLSP 315
Svá ecí poloautomat CO 2 - WLSP 315 /8ks/
Svá ecí poloautomat CO 2 - WLSP 315
Svá ecí poloautomat CO 2 - UNI MIG 400
Svá .agr.MOSA TS 415 SX/EL (400A) + elektroc.(pojízd.)
Svá .za ízení MIG/MAG FRONIUS TPS 5000
Suši ka elektrod SP 2
Suši ka elektrod vozíková (380V, na 12 sad)
Elektrody (r zné)
Elektrody NEREZ INOX N 6 19/9 (1 bal.- 4.5kg)
Svá ecí drát TUBROD 15.13 (pr m.1.2 a 1.6mm)
Svá ecí manipulátor (elektrický)
Polohovadlo rota ní SSP 630
Polohovadlo Ž AS (v .vále ové dráhy)
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nový
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
málo použ.
výborný
výborný
výborný
dobrý
výborný
nové
nepouž.
dobrý
dobrý
dobrý
1988
1989
1975
1984
1981
1992
2001
1976
1990
1974
1987
1992
1982
1994
2000
1994
2000
1990
1989
15.000,4.500,8.000,7.000,1.500,3-4.000,1.000,7.000,7.000,9.000,dohodou
9.000,28.000,20.000,30.000,29.000,9.000,8.000,15.000,30.000,19.000,70.000,140.000,22.000,2-4.000,dohodou
700,70,-/kg
25.000,40.000,dohodou
AB
TP
AB
LB
TP
AB
TP
OP
TP
ME
JC
ME
AB
LB
AB
AB
AB
TP
ZN
SY
PI
OV
BM
JC
AB
ZL
ZR
LT
BM
TP
PR
0602/705323
0777/740137
0777/740137
0602/705323
0602/408083
0602/241526
0602/705323
0602/355702
0602/355702
0602/705323
Zkuš.stolice p evod.sk íní Liaz
Zkuš.stolice vst ik. erpadel NC 20 ZN 092 (na nákl.voz.a traktory)
Zkuš.stolice startér a alternátor SUPER EL-TE
Zkouše ka starter EFAL BOSCH
Testovací p ístroj ELKON U 400
Testovací p ístroj ELKON U 400
Tester WABCO na ABS a ASR
/2ks/
Za ízení pro zjiš .v lí ízení (na os.auta)
Za ízení pro zjiš .v lí ízení (na nákl.auta)
Hydraulická brzda U 1 30 SCHENK
výborný
dobrý
nut.oprava
výborný
málo použ.
výborný
dobrý
nové
nové
dobrý
1956
1971
1984
1988
1975
100.000,dohodou
dohodou
75.000,45.000,180.000,dohodou
dohodou
dohodou
60.000,-
OP
HO
HO
OP
JN
AB
OP
HB
HB
OP
0444/391121 Nabíje ka TAN-U (na vys.vozíky i automobily)
0606/719595 Startovací vozík CARSTAR
02/84005405 Startovací vozík SZ 1.000
dobrý
dobrý
dobrý
1988
1982
-
15.000,- RK
8.000,- ZR
15.000,- AB
0602/451044 P ezouva ka pneu (na nákl.vozidla, na bezduš.pneu)
v provozu
1988
26.000,- KT
0606/719595
0602/267115
0602/267115
0602/267115
0602/267115
0737/930968
0737/930968
0362/828728
02/84005405
0602/267115
0602/267115
02/84005405
0607/803721
Sv rák stolní (r zné velikosti a typy)
Sv rák strojní SVS 100
Sv rák strojní SVS 125
Sv rák strojní SVS 160
Sv rák strojní SS 300
/2ks/
Sv rák strojní L 230 a 250mm
Sv rák strojní oto ný L 200mm
/3ks/
Sv rák strojní (na stojanu, ší .200mm)
Sv rák strojní
/více ks/
Sv rák t menový ST 160
Sv rák pneumatický PNEU 200
Desky upínací (litinové, pod sv rák)
Deska upínací na sva . (s drážkami, 3.3x1.1x0.22m)
r zné
nový
nový
nový
dobrý
dobrý
nový
dobrý
r zné
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1981
1973
1982
1990
1.000,6.590,7.860,9.600,8.950,4.000,7.000,6.000,dohodou
5.900,9.980,1-4.000,29.000,-
ZR
PM
PM
PM
PM
ZL
ZL
PI
AB
PM
PM
AB
KH
0724/151454
0606/732699
05/49271026
0603/523181
Tryska pneumatický TVS 12/1 (bez odsáv., broky-písek)
Tryska TMSO 2.4/2
Tryska stolový TMSO 2.4/4
Vibra ní omílací stroj VIS 200 (GO-2001)
dobrý
dobrý
vel.dobrý
výborný
1989
1983
1990
1966
25.000,130.000,dohodou
70.000,-
BO
BV
BM
CB
0361/892503 Kompletní práškovací linka WAGNER
0602/212412 Za .práškov.lakovny (malá a vel.st ík.kabina, el.pec)
0606/804797 Tlakový zásobník barev (50l, + míchací za .)
dobrý
dobrý
málo použ.
1982
-
1.250.000,- TA
dohodou
BN
dohodou
FM
0396/684483 Pec kalící HG 17/6 (35kW, 300x600x800mm)
0501/463231 Pec sušící (elektr., GO-2000, 1.7x1x1.5m, 20kW, do 280°C)
0362/828728 Pec RNO 4.5 6.5/10 (elektr., 65x50cm, 960°C, 18kW)
dobrý
dobrý
dobrý
1984
8.000,- CV
80.000,- BK
25.000,- PI
05/49271026
0603/587466
0168/672164
0306/626851
0602/782658
0602/782658
0602/782658
038/6467237
0417/539996
0606/719595
0777/585070
0606/804797
vel.dobrý
dobrý
nový
nepouž.
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
po GO
dobrý
málo použ.
1995
1998
1966
1969
1980
1991
-
dohodou
dohodou
25.000,69.000,35.000,12.000,60.000,90.000,70.000,60.000,6.000,dohodou
BM
HK
SO
PB
PR
PR
PR
CB
TP
ZR
LB
FM
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1969
1958
1985
1971
1962
1962
1966
1983
1980
1975
1970
1987
1965
1991
6.000,7.500,8.000,8.000,19.000,30.000,25.000,18.000,20.000,16.000,28.000,26.000,26.000,29.000,29.000,30.000,35.000,65.000,-
LB
LB
LB
AB
AB
PR
PR
PI
PI
ZR
PI
SY
AB
AB
AB
SY
PR
PM
Automat na h ebíky THA 40/120 A
Nýtovací stroj
Odmaš ovací stroj OSV 01 P (467kg, 0.15m3) /3ks/
Odst edivka horizontální CHC 61-A (nápl 50kg)
Ševingovací stroj OS 30
Stroj trhací a kladivo rázové U 32
Zab háva ka ozubených kol ZLK 500
Galvaniza ní linka (ru ní)
Stroj na výrobu okap ZZ 330
eza ka izolace kabel RIK 67 (do pr m.250mm)
Navíje ka traf stolní ADAST
Mazací lis AG 3 (výr.NDR, + ND)
skup. 064
0777/585070
0777/585070
0777/585070
02/84005405
02/84005405
0602/782658
0602/782658
0362/828728
0362/828728
0606/719595
0362/828728
0602/353129
0777/172617
02/84005405
02/84005405
0602/353129
0602/782658
0602/267115
- KOVO VRTA KY Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
stolová (litinová, výr.Jihokov)
stolová (litinová, výr.Jihokov)
stolová (litinová, výr.Jihokov)
stolová V 13 (+ sklí idlo)
stolová V 16
stolová V 16
stolová FK 20
sloupová V 16
sloupová VS 16 (morse 2, hl.vrt.125mm)
sloupová V 20
sloupová V 20
sloupová V 20 A (morse 3, s chlazením)
sloupová VS 20 A
sloupová VS 20 A
sloupová VS 20 A
sloupová VS 20 A (morse 3, s chlazením)
sloupová VS 20 A
sloupová VS 32 B (pr m.30mm)
N
e-mail: [email protected], http://www.truc.cz
tel.: 0603/199 980, 0368/521205, fax: 0368/526 191
NTH 3.150/2,5 mm
147.000,-K +DPH
ŽKY TABULOVÉ HYDRAULICKÉ
Telefon
název stroje (za ízení)
02/84005405
0602/353129
0602/782658
02/84005405
02/84005405
02/84005405
02/84005405
0602/782658
02/84005405
02/84005405
0641/204951
0417/539996
02/84005405
0641/204951
0602/782658
0641/204951
02/84005405
0602/782658
0602/267115
0602/220865
0602/267115
02/84005405
0602/220865
02/84005405
02/84005405
02/84005405
0602/267115
0602/267115
0396/684483
0641/204951
0602/353129
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
sloupová V 40
sloupová V 50 (5 morse, s chlazením)
sloupová PK 203
adová V 10/4 A
adová V 20/2
adová V 20/3
adová V 20/3 A
radiální VR 4
radiální VR 4
radiální VR 4
radiální VR 4
radiální VR 4 A
radiální VR 4 A (GO-78)
radiální VR 4 A
radiální VR 8
radiální VR 84 A
radiální VO 50/1.250
radiální VO 50/1.600
radiální VO 63/2.000 (kostka)
radiální VO 63/2.000 (kostka)
radiální VO 80
radiální RF 22 A (obd.VR 4 A, GO-99)
radiální RF 31/1.450 (+ kostka)
radiální RF 50/1.250
radiální RF 50/1.600
radiální RFH 75
sou adnicová WKV 63 (ISO 40)
sou adnicová 2 A 450 (st.650x1.100mm)
sou adnicová BKOE (GO-77)
vícev etenová BMXG 60.000 (hm.7t)
ru ní NAREX EV 023 D (morse kužel)
0641/204951
0641/204951
0602/267115
0641/204951
0641/204951
0602/705323
0455/681546
0602/267115
0602/782658
0602/782658
0336/323264
0641/204951
0602/705323
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
horizontální WH 63 (stolová)
horizontální WH 80 (stolová)
horizontální WXH 100 CNC (GO-2000)
horizontální W 160 HC (desková)
horizontální W 200 H/NR (desková, + p ísluš.)
horizontální H 80
horizontální H 100
horizontální AD 250 (desková)
sou adnicová WKV 100
sou adnicová WKV 100
sou adnicová SF 100-2431 C (dig.odm ., + p ísl.)
sou adnicová MIKROMAT 9 B BKOE
ojnic T 150 SCHAU
02/84005405 Navrtáva ka FLZD 160 (+ p ísluš.)
0641/204951 Navrtáva ka VV 150
skup. 065
0641/204951
02/84005405
0396/684483
0602/267115
0602/220865
0602/782658
02/84005405
0602/267115
0602/220865
02/84005405
0777/740137
0608/633447
02/84005405
0777/585070
0602/220865
02/84005405
0602/267115
0641/204951
0602/782658
0659/321648
0602/267115
0641/204951
0606/622228
0602/782658
0602/267115
0602/267115
02/84005405
0641/204951
05/49271026
0641/204951
0602/267115
02/57961441
0602/267115
02/84005405
02/84005405
0656/764446
0602/267115
0602/782658
0168/672164
0606/719595
0606/719595
0777/585070
0417/539996
0777/585070
0607/803721
02/84005405
0396/684483
0602/468286
0602/782658
0396/684483
0777/223319
02/84005405
0602/267115
0602/782658
02/84005405
0602/267115
0602/267115
0602/267115
tech. stav
r.v.
cena
okr
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1961
1952
1974
1961
1950
1970
1962
1952
1962
1965
1980
1964
1980
1983
1984
1991
1985
1985
1970
1974
1974
1974
1974
1967
1964
1986
-
27.000,28.000,25.000,35.000,48.000,65.000,80.000,55.000,55-60.000,65.000,dohodou
35.000,82-87.000,dohodou
85.000,dohodou
250.000,250.000,380.000,260.000,435.000,82.000,68.000,55.000,60.000,dohodou
850.000,300.000,120.000,dohodou
3.000,-
AB
SY
PR
AB
AB
AB
AB
PR
AB
AB
PR
TP
AB
PR
PR
PR
AB
PR
PM
AB
PM
AB
AB
AB
AB
AB
PM
PM
CV
PR
SY
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1970
1983
1988
1983
1963
1955
1986
1974
1990
1989
-
dohodou
dohodou
1.845.000,dohodou
dohodou
dohodou
205.000,800.000,1.000.000,380.000,200.000,dohodou
190.000,-
PR
PR
PM
PR
PR
OP
CR
PM
PR
PR
CK
PR
OP
dobrý
dobrý
1974
1960
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nut.oprava
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nut.oprava
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
po GO
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1978
1978
1980
1987
1975
1963
1962
1970
1987
1969
1986
1987
1964
1977
1973
1985
1979
1968
1962
1984
1987
1983
1974
1966
1950
1979
1965
1970
1988
1955
1980
1989
1986
1990
1971
1960
1956
1985
1982
-
80.000,- AB
dohodou
PR
- KOVO BRUSKY Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
Bruska
rovinná BRV 30/1.000 (svislá)
rovinná BPV 40/2.000 (svislá)
rovinná BPV 300/1.000
rovinná BPV 300/1.000 (+ chlazení)
rovinná BPV 300/1.000
rovinná BPV 300/1.500 (SO-2002)
rovinná BPH 20
rovinná BPH 20 (vodorovná, + magnet)
rovinná BPH 20 N
rovinná BPH 320 A
rovinná BTH 20
rovinná SPC 20 (kot.200mm, magnet 200x600mm)
rovinná JUNG (+ magnet)
rovinná HÖCKERT (+ magnet, vel.200mm)
rovinná MATRA 600x300
hrotová BA 25/630
hrotová BH 25 A/630
hrotová BH 25/1.000 (pr m.250mm, vzdál.hrot 1.000mm, GO-93)
hrotová BH 25 A/1.000 (GO-91)
hrotová BHU 32/1.000 (vnit .brouš., v .fortuny)
hrotová BHU 32 A/1.000 (univerz.)
hrotová BUA 16 (univez., ob ž.pr m.160mm, vzdál.hrot 250mm)
hrotová BUA 16 A (univerzální)
hrotová BUA 31/1.000 (univerz., GO-90)
hrotová BU 16/320 (univerzální)
hrotová BU 16/320 (univerzální)
hrotová BU 28
hrotová BUA 20 (ob ž.pr m.200mm, vzdálenost hrot 450mm)
hrotová B 40 U/2.000 (univerz., repase 2001)
hrotová 1 U Kamení ek (ob ž.pr m.255mm, vzdál.hrot 400mm)
hrotová 2 U/630 (s vnit .brouš.)
hrotová 2 Ud 250/750 (bez vnit .brouš.)
bezhrotá BB 6 (kompl.)
bezhrotá BB 10 (GO-79)
bezhrotá SASL 125
bezhrotá 3 M 183 A
bezhrotá 4 B
dvoukotou ová BNT 34 (stojanová)
dvoukotou ová BNT 34
dvoukotou ová BS 4 (stojanová)
dvoukotou ová METASIMEX (kot.na plocho)
dvoukotou ová (stojanová, velká)
dvoukotou ová BAD 40 A
dvoukotou ová ELKO (stolní)
stojanová 3 K 633 (pr.300mm, 2 rychl., litin.)
stolová BM 350
otvorová WOTAN (GO-80)
na kulato 2 UC/750 (po GO)
na kulato 2 UD/500 (+ vým nná kola)
na kulato 5 U
na kulato (TOS Hostiva )
nástrojá ská BN 102 (GO-97)
nástrojá ská BN 102 A
nástrojá ská BN 102 A (+ p ísluš.)
nástrojá ská BN 102 C
nástrojá ská BN 102 C (+ p ísluš.)
nástrojá ská 3 M 641
nástrojá ská NUA 25 (+ p ísluš.)
dohodou
140.000,65.000,150.000,150.000,160.000,82.000,110.000,115.000,290.000,dohodou
44.000,42.000,65.000,130.000,28.000,20.000,dohodou
145.000,90.000,290.000,dohodou
40.000,125.000,125.000,145.000,120.000,dohodou
dohodou
dohodou
60.000,35.000,65.000,88.000,120.000,dohodou
30.000,5.500,65.000,15.000,10.000,7.500,2.000,1.500,11.000,9.000,45.000,114.000,55.000,55.000,87.000,40-55.000,70.000,155.000,110.000,210.000,45.000,80.000,-
PR
AB
CV
PM
AB
PR
AB
PM
AB
AB
HO
ZL
AB
LB
AB
AB
PM
PR
PR
FM
PM
PR
AB
PR
PM
PM
AB
PR
BM
PR
PM
AB
PM
AB
AB
NJ
PM
PR
SO
ZR
ZR
LB
TP
LB
KH
AB
CV
DC
PR
CV
PI
AB
PM
PR
AB
PM
PM
PM
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
0606/622228
0168/672164
0603/938928
0777/585070
0606/719595
0602/353129
02/84005405
02/84005405
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0602/782658
0602/267115
02/84005405
Bruska nástrojá ská OU 2 (obd.BN 102 A, + ást.p ísluš.)
Bruska nástrojá ská SOLID
Bruska nástrojá ská (Kamení ek, + p ísluš.)
Bruska na nástroje MACO
Bruska na nože hoblovek a n žek A 11/1.000
Bruska na nože hoblovek
Bruska na pily BP 2
Bruska na vrtáky BNV 80
Bruska odvalovací na ozubení MAAG SS 30 X
Bruska odvalovací na ozubení MAAG SS 30
Bruska odvalovací na ozubení MAAG HSS 30 (modul 1.5-10)
Bruska odvalovací na ozubení MAAG HSS 30 (modul 1.5-10, v .lunety)
Bruska odvalovací na šneky a závity REISHAUER NRK 2
Bruska na závity EX CELLO
Bruska na m idla BNM 20 A
Bruska sou adnicová 3 SMO
/2ks/
Rozbrušova ka stolní
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1991
1957
1945
1950
1953
1958
1950
1962
1970
-
39.000,18.000,dohodou
14.000,70.000,18.000,12.000,27.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
5.000,650.000,4.000,-
AB
SO
NA
LB
ZR
SY
AB
AB
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PM
AB
0777/585070
0603/815241
02/84005405
02/84005405
02/84005405
02/84005405
0602/464842
0602/220865
02/84005405
0602/355702
0641/204951
0602/267115
05/49271026
0603/523181
0602/267115
02/84005405
02/84005405
0602/220865
0777/585070
0777/585070
0641/204951
0606/622228
0603/521169
02/84005405
02/84005405
0602/267115
0602/267115
0603/523181
0602/267115
0603/523181
02/84005405
02/84005405
0314/579537
0602/340053
0602/267115
0602/220865
0602/267115
0723/041861
0168/672164
02/84005405
02/84005405
02/84005405
02/84005405
0641/204951
0777/585070
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nový
nut.oprava
dobrý
dobrý
vel.dobrý
nový
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nový
nový
dobrý
nový
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
1962
1969
1979
1957
1959
1970
1986
1986
1960
2001
1982
1982
1970
1975
1973
1974
1977
1987
2001
2001
1970
2001
1982
1969
1981
1966
1987
1989
1976
1972
1937
1959
1984
1971
85.000,99.000,68.000,58.000,80.000,70.000,dohodou
65.000,25.000,dohodou
dohodou
190.000,1.150.000,dohodou
954.700,280.000,250.000,79.000,76.000,75.000,dohodou
70.000,75.000,80.000,150.000,201.300,777.600,dohodou
640.300,dohodou
64.000,70.000,33.000,dohodou
120.000,590.000,3.250.000,dohodou
14.000,22.000,17.000,15.000,12.000,dohodou
38.000,-
LB
KM
AB
AB
AB
AB
LT
AB
AB
HB
PR
PM
BM
CB
PM
AB
AB
AB
LB
LB
PR
AB
TA
AB
AB
PM
PM
CB
PM
CB
AB
AB
KD
AB
PM
AB
PM
NA
SO
AB
AB
AB
AB
PR
LB
0608/634006 Lis vst ikovací CS 250
0608/634006 Lis vst ikovací KUASY 50
dobrý
dobrý
1987
-
dohodou
dohodou
ZL
ZL
0777/585070
0602/782658
02/84005405
0603/806182
0603/806182
0603/806182
0603/806182
0603/806182
0603/806182
02/84005405
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
dobrý
dobrý
dobrý
nová
nová
nová
nová
nová
nová
dobrý
1960
1975
2002
2002
2002
2002
2002
2002
-
150.000,25.000,25.000,74.000,43.000,34.000,13.500,44.000,7.990,1.500,-
LB
PR
AB
PU
PU
PU
PU
PU
PU
AB
0777/740137
0603/806182
0603/806182
0417/539996
02/84005405
02/84005405
0603/243344
0602/464842
Zakružova
Zakružova
Zakružova
Zakružova
Zakružova
Zakružova
Zakružova
Zakružova
vel.dobrý
nová
nová
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
1990
2002
2002
1973
-
dohodou
39.990,17.000,8.000,22.000,25.000,12.000,dohodou
HO
PU
PU
TP
AB
AB
HB
LT
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
nový
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
v provozu
vel.dobrý
dobrý
nové
1984
1982
1979
1985
1983
1982
1985
1990
2002
1984
1985
1990
1973
1977
1989
1956
1990
2002
dohodou
490.000,330.000,475.000,300.000,dohodou
dohodou
113.000,78.000,27.200,25.000,120.000,120.000,185.000,215.000,147.000,138.000,200.000,dohodou
300.000,-
PR
PM
PR
PM
SY
OV
PR
AB
AB
PU
AB
SO
AB
LB
LB
PI
FM
TA
AB
PU
skup. 066
- KOVO LISY -
hydraulický CZR 600.1 (600t, nástrojá ský)
hydraulický CBA 300/63 (300t)
hydraulický P 6326 (40t)
hydraulický P 6324 (25t)
hydraulický PYE 40 S1
hydraulický PYE 25
hydraulický PHW 12 (12t, montážní, hm.1.4t)
hydraulický CDC 30 (rovnací)
hydraulický CDC 2.8
hydraulický (12-40t, ru ní)
hydraulický RD 330/500 (rota ní, kovací)
hydraulický EITEL (100t, spod.vyhazova )
výst edníkový LE 400 C (GO-2002)
výst edníkový LE 250 (GO-89)
výst edníkový LEXN 100 C-CE (záruka)
výst edníkový LEXN 100 C
výst edníkový LEU 100 A
výst edníkový LENP 63
/2ks/
výst edníkový LENP 63
výst edníkový LENP 63
výst edníkový LENP 63
výst edníkový LENP 63 A (SO-2002) /2ks/
výst edníkový LENP 63 A
výst edníkový LENP 63 A
výst edníkový LEPA 63 PA
výst edníkový LEN 63 C
výst edníkový LEN 63 C-CE (záruka 1 rok)
výst edníkový PEDN 63 (63t, mechanický)
výst edníkový LEN 40 C (záruka 3 m s.)
výst edníkový LEN 40 C
výst edníkový LENP 40 A
výst edníkový LENP 40 P
výst edníkový LTK 25
výst edníkový AMBOLD (20t, st.340x470mm)
výst edníkový LEN 10 C
ohra ovací SAFAN 110/4.000 (hydraul.)
v etenový kovací LVR 1.600 A1 (nožní ovlád.)
v etenový bezkotou ový F 1730 (100t, výr.Rusko)
ru ní v etenový LRS 40/530
ru ní v etenový (15t)
ru ní v etenový
ru ní v etenový
ru ní v etenový
v etenový t ecí FB 1732
frik ní LFJ 63 (63t)
skup. 067
- KOVO OHÝBA KY, ZAKRUŽOVA KY -
skup. 068
0641/204951
0602/267115
0602/782658
0602/267115
0603/538137
0742/088442
0641/204951
02/84005405
0606/622228
0603/806182
02/84005405
0168/672164
02/84005405
0777/585070
0777/585070
0368/521830
0603/228642
0603/521169
02/51641152
0603/806182
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
trubek
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
XOM 2.000/4
XO 1.000/3 A (SO-2002)
XK 1.000/2 (ru ní)
RO 3.000/0.8
OR 2.500/0.8
OR 2.000/1
OR 1.000/1.5
RO 2.000
RO 1.000/0.8
XOTR 36 (ru ní)
IB 2220 V (2.000/10mm, + dokumentace)
RZ 2.000/1
RZ 1.000/1
XZ 1.300/2
XZ 1.000/2
XZ 1.000/2
XZ 100/2
(1.000/6mm)
- KOVO N ŽKY N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
tabulové CNTA 3.150/16 (pevný doraz, + náhr.nože)
tabulové NTA 3.150/16 (+ náhr.nože)
tabulové NTA 3.150/10
tabulové NTA 3.150/10 A (+ náhr.nože)
tabulové NTA 3.150/10 A (el.mechan.)
tabulové NTA 3.150/10 A (GO-97)
tabulové NTE 3.150/6.3 E
tabulové NTC 1.250/2.5
tabulové NTV 1.000/4 (zadní doraz)
tabulové NTM 1.000/2
tabulové NTP 1.000/2 A
tabulové ND 3314 G (1.600/2.5mm, náhr.nože)
tabulové ND 3314 G (1.600/2.5mm)
tabulové NG 5 (2.500/5mm)
tabulové ALPINE BT 2.000/5 (motor.dorazy)
tabulové (3.150/2.5mm, hydraul.)
tabulové (2.500/16mm, klikové, 4 nové nože)
tabulové (2.000/4mm)
tabulové (1.000/2mm)
padací EPN 2.000/2
Telefon
název stroje (za ízení)
r.v.
padací EPN 2.000/1
padací DLB 3.050/6
padací (dl.4.000mm, hydraulické)
padací (2.500/6mm) typ.JELŠINGRAD
padací (2.000/3mm, mechanické)
na plech EN 35 B (elektrické)
na plech EN 120 D (elektrické) /6ks/
pákové (ru ní, velké)
pákové (ru ní)
p enosné NPP 1.000/1
profilové NUD 500/20
profilové NUR 135/10
profilové NPM 10
profilové NPM 10
profilové NPM 10
profilové H 5222 A
profilové (ru ní, obd.NPM 10, nové nože)
profilové (s d rovadlem, hm.2.5t)
na betoná ské sít (ší .3.150mm)
nové
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nové
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
nut.oprava
vel.dobrý
2002
1979
2002
1975
1976
1989
220.000,150.000,400.000,130.000,75.000,2.000,1.200,7.000,2.000,12.000,55.000,12.000,35.000,25.000,25.000,59.000,8.500,dohodou
dohodou
PU
SY
UH
SY
CV
TP
TP
SY
PR
PU
AB
AB
HB
SY
AB
AB
SO
LT
PI
kotou ová PKA (pr m.kot.400mm)
kotou ová PKA 35 (automat.)
kotou ová PKA 35 (automat. hydr.upínání)
kotou ová PKA 35 (automat.)
kotou ová PK 35 (hydr., + pil.kotou e)
kotou ová BTC 50 (max.pr m.180mm)
kotou ová na kov (hydraul., pr m.kot.800mm)
okružní na hliník (stolní)
rámová PR 20
rámová PR 20
rámová PR 20 (GO-99)
rámová PR 30 (po GO)
rámová PR 30 (GO-99)
rámová PR 300 (list 500mm)
rámová FA 320
rámová XH 25 M (výr.Bulharsko)
rámová KASTO 210/240 (pr m.210mm)
rámová na kov (200-320mm)
/3ks/
rámová na kov (hydraul., list 500mm)
rámová na kov
pásová SU 4
pásová BOMAR STG 220 (automat.)
pásová 8 A 531
strojní (malá – 2ks, velká 2ks)
/4ks/
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
nová
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
výborný
vel.dobrý
dobrý
špatný
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1967
1983
1986
1979
1975
1972
1987
1988
1989
1980
1972
1995
1980
-
dohodou
15.000,19.000,dohodou
20.000,dohodou
dohodou
9.000,4.000,10-12.000,25.000,8.000,25.000,8.000,20.000,dohodou
dohodou
2.000,10.000,25.000,45.000,35.000,48.000,dohodou
ZL
LB
NA
PR
PI
PR
CR
AB
JN
AB
PR
KD
PR
ZR
KI
BO
PR
SO
PJ
SY
PR
BM
AB
AB
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1968
90.000,- PT
1981
115.000,- PR
1982
dohodou
PR
1989
65.000,- SY
1987
85.000,- PR
1953
71.000,- AB
65.000,- PM
1967
65.000,- ZR
75.000,- PM
75.000,- PM
1951
72.000,- AB
1952
72.000,- AB
74.000,- AB
1977
220.000,- PM
95-110.000,- AB
80.000,- PM
80.000,- CV
1981
120.000,- PM
90.000,- BV
1983
70.000,- JC
62.000,- SY
61.000,- AB
1969
60.000,- ZR
1962
60.000,- AB
1957
68.000,- AB
1972
69.000,- AB
1962
dohodou
PR
1958
dohodou
PR
1986
dohodou
PR
1980
dohodou
PR
1974
95.000,- PR
1968
60.000,- ZR
1973
85.000,- AB
310.000,- PR
79.000,- SY
1969
64.000,- AB
60.000,- PV
1965
dohodou
PR
1953
dohodou
PR
1970
dohodou
PR
260.000,- PM
1967
290.000,- PM
50.000,- SY
1974
125.000,- CV
1984 4.500.000,- PR
1987
140.000,- AB
1984
155.000,- PM
1985
dohodou
PR
1985
dohodou
PR
1990
80.000,- CB
1988
85.000,- AB
1990
500.000,- PR
1987
120.000,- LB
1986
160.000,- AB
150.000,- PM
1987
135.000,- OP
1986
dohodou
PR
1988
220.000,- PM
1986
350.000,- PM
1988
400.000,- PM
1978
340.000,- BM
65.000,- RA
0603/806182
0602/353129
0723/081045
0602/353129
0396/684483
0417/539996
0417/539996
0602/353129
0602/782658
0603/806182
02/84005405
02/84005405
0603/243344
0602/353129
02/84005405
02/84005405
0168/672164
0602/464842
0368/521830
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0608/634006
0777/585070
0441/462832
0641/204951
0362/831322
0641/204951
0455/692613
02/84005405
0606/830045
02/84005405
0602/782658
0312/685091
0602/782658
0606/719595
069/6033038
0502/412303
0641/204951
0168/688271
0602/489864
0602/353129
0602/782658
0723/841875
02/84005405
0777/740137
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
0602/122604
0602/782658
0641/204951
0602/353129
0602/782658
02/84005405
0602/267115
0606/719595
0602/267115
0602/267115
02/84005405
02/84005405
02/84005405
0602/267115
02/84005405
0602/267115
0396/684483
0602/267115
0627/343757
0603/514321
0602/353129
02/84005405
0606/719595
02/84005405
02/84005405
02/84005405
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0602/782658
0606/719595
02/84005405
0602/782658
0602/353129
02/84005405
0508/391449
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0602/267115
0602/267115
0602/353129
0396/684483
0602/782658
02/84005405
0602/267115
0641/204951
0641/204951
038/7994160
0602/220865
0602/782658
0608/265710
02/84005405
0602/267115
0608/456678
0641/204951
0602/267115
0602/267115
0602/267115
0723/841875
0313/582522
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Sosutruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
skup. 069
skup. 070
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
tech. stav
- KOVO PILY,
EZACÍ STROJE -
- KOVO SOUSTRUHY -
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
SN 50 B/1.500 (dovoz zdarma)
SN 50 B/2.000 (GO-90)
SN 55 B/3.000 (+ p ísluš.)
SN 321 (pr.350mm, dl.1.500mm)
SN 381/1.000
SV 18 R/750
SV 18 R/1.000 (chlazení)
SV 18 R/1.000
SV 18 R/1.000
SV 18 R/1.000 (sklí .)
SV 18 R/1.250
SV 18 R/1.250
SV 18 R/1.250
SV 18 RA/750
SV 18 RA/750, 1.000
SV 18 RA/1.000
SV 18 RA/1.250
SV 18 RD/750
SV 18 RD/1.000
SV 18 RD/1.250
SU 40/1.200
SU 50/1.000
SU 50/1.000
SU 50/1.500 (GO-90)
SU 50/1.500 (GO-92)
SU 50/1.500 (GO-91)
SU 50/1.500 (GO-93)
SU 50/2.000
SU 50/2.000
SU 50/2.000 Korea (nová el.instalace 2000)
SU 50 A/1.000 (GO-93)
SU 50 A/1.500
SU 50 A/2.000
SU 50 A/2.000 (GO-2002)
SU 63/2.000
SU 63 A/1.250
SU 63 A/2.500
SU 63 A/2.750 (3 lunety)
SU 80/2.750
SU 80 A/2.750 (GO-82)
SU 80 A/5.000
SU 90 A/2.750
SU 500/1.000
SUA 63/2.000
SUA 125 P/11.000 (SO-2000)
SUI 32/750
SUI 40/1.000
SUI 40/1.000
SUI 40/1.500
SUI 40-50 RP/1.000
SUI 40 RP/2.000
SUI 50 CNC/1.000 (+ BOSCH CC100)
SUI 50/1.000 (+ vel.p ísluš.)
SUI 50/1.000
SUI 50/1.500 (+ p ísl.)
SUI 50/2.000 (+ mnoho p íslušenství)
SUI 50/2.000
SUI 63/2.000 RP
SUT 63/2.000
SUT 63/3.000
SUS 80/2.000 (dig.odm .)
SUR 350 (700/1.500mm)
cena
okr
název stroje (za ízení)
tech. stav
0313/582522
0602/782658
0777/661244
0602/267115
0602/782658
0723/841875
0723/841875
0602/782658
0723/841875
0396/684483
0606/830045
0602/267115
0602/220865
0603/521169
0641/204951
0777/585070
0602/267115
0602/468286
0604/136193
0602/782658
02/84005405
0606/830045
0641/204951
0602/353129
0602/353129
0777/585070
0396/684483
0603/538137
0396/684483
02/84005405
0777/585070
0416/736135
0602/782658
02/84005405
0602/267115
0641/204951
0602/782658
02/84005405
0641/204951
0396/684483
0413/338318
0602/705323
0396/684483
0396/684483
0608/552219
0737/783566
02/84005405
0608/552219
02/84005405
067/7523445
067/7523445
067/7523445
0606/719595
Soustruh hrotový SUR 350 (700/2.000mm)
Soustruh hrotový SS 50 A/1.000
Soustruh hrotový SS 50/1.500
Soustruh hrotový SIU 126/8.000 (+ p ísl.)
Soustruh hrotový S 50/2.500
Soustruh hrotový DLZ 800/4.000 (digit.odm .)
Soustruh hrotový DLZ 800/6.000 (digit.odm .)
Soustruh hrotový TP 300 (6.000/18.000mm, GO-85)
Soustruh hrotový CU 835/4.000 (digit.odm .)
Soustruh hrotový C 10 M (obd.SU 50, výr.Bulharsko)
Soustruh hrotový C 10 MB
Soustruh hrotový L 27/3.000
Soustruh hrotový TR 70/3.000 POREBA (rychloposuv)
Soustruh hrotový 16 K 25 (450/1.000mm, GO-93)
Soustruh hrotový 16 K 20-2400/215 STANKO (pr m.420mm, dl.1.400mm)
Soustruh hrotový EEN 320 CNC (to .dl.750mm)
Soustruh hrotový OZS 1 M 63 B (pr.630mm)
Soustruh hrotový PR 400/1.000 (po GO)
Soustruh hrotový M 2.000/500
Soustruh hrotový MN 80
Soustruh hrotový DV 3/3.000 (GO-79)
Soustruh hrotový TUD 50
Soustruh hrotový KERN D 20 (400/1.000mm, + komplet.p ísluš.)
Soustruh hrotový (400/1.600mm, výr.Bulharsko)
Soustruh hrotový (800/2.000mm, výr.Ma arsko)
Soustruh hrotový (to .dl.500mm)
Soustruh hrotový WEMARA (malý)
Soustruh revolverový R 5 (GO-2000)
Soustruh revolverový R 5
Soustruh revolverový R 5
Soustruh revolverový RN 36
Soustruh revolverový RB 63
Soustruh revolverový SR 50 A (+ kleštiny)
Soustruh revolverový SR 50
Soustruh revolverový SR 50
Soustruh svislý SK 12 (dvoustojanový, GO-79)
Soustruh svislý SK 82 typ.TV 80 C (po oprav )
Soustruh svislý SK 1.250
Soustruh svislý TV 80 C Eustacchio (dvoustojanový)
Soustruh lícní SR 1.250/4.000 (GO-84)
Soustruh kopírovací SP 12 (GO-82)
Soustruž.poloautomat SPL 32 B
Soustruž.poloautomat CTP 200 NC (hrotový, pr.v et.50mm)
Soustruž.poloautomat CTP 200 NC (p írub., pr.v et.60mm)
Soustruž.poloautomat RP 25 IE.25 (revolverový)
Soustruž.automat A 20 B
Soustruž.automat A 32 A
Soustruž.automat A 40
/5ks/
Soustruž.automat A 50 A (+ p ísluš.)
Soustruž.automat AN 6/25 A (vícev et.) /2ks/
Soustruž.automat AN 6/40 A (vícev et.) /5ks/
Soustruž.automat SAY 8/40 (vícev et.)
Soustruž.automat (malý, va kový) /2ks/
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
nut.oprava
dobrý
dobrý
nut.oprava
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
0336/323264
0603/243344
02/84005405
02/84005405
0396/684483
0396/684483
0641/204951
0641/204951
0659/765233
0396/684483
02/84005405
0641/204951
0396/684483
02/84005405
02/84005405
0606/719595
0603/538137
02/84005405
0603/243344
02/84005405
02/84005405
0602/782658
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0641/204951
02/84005405
0606/719595
02/84005405
0641/204951
0602/526740
02/84005405
0641/204951
02/84005405
02/84005405
0641/204951
02/84005405
0606/622228
0606/719595
0602/267115
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0606/719595
0606/719595
0602/782658
0737/735006
0602/267115
0602/782658
02/84005405
0641/204951
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
na ND
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
skup. 071
- KOVO FRÉZKY -
univerzální FA 2 (1x GO)
univerzální FA 3
univerzální FA 3 U
univerzální FA 3 U (+ vert.hlava, GO-86)
univerzální FA 5 U
univerzální FA 5 B-U
univerzální FB 32 U (st l 450x1.400mm)
univerzální FN 22
univerzální FU 36
univerzální FGU 25/32
univerzální FGU 32
univerzální FGUE 32 (s motorickým fréz.ramenem)
univerzální 6 P 82 (obd.FA 4 U)
univerzální 6 P 82 T (+ vert.hlava)
univerzální 6 T 80 Š
univerzální STRIGON (ISO 40, obd.FA 3 U)
univerzální UNITOS 25 (víceú elová)
vertikální FV 2 A
vertikální FA 3
vertikální FA 3 V
vertikální FA 4 V
vertikální FA 4 V (GO-95)
vertikální FA 4 V (GO-93)
vertikální FA 4 V (GO-92)
vertikální FA 4 V (st l 315x1.600mm)
vertikální FA 4 V (st l 315x1.600mm)
vertikální FA 4 V (st l 315x1.600mm)
vertikální FA 4 V
vertikální FA 4 A-V
vertikální FA 5
vertikální FA 5 V (GO-74)
vertikální FA 5 V (st l 425x2.000mm)
vertikální FB 32 V
vertikální FB 40 V
vertikální FB 40 V (st l 560x1.800mm)
vertikální FGV 32
vertikální FSS 315 V
vertikální FSS 400/V 2
vertikální FYA 32 M
vertikální (obd.FA 2 V, výr.SRN, GO-90)
vertikální HURT L.F.2 (drážkovací)
horizontální FA 4 H
horizontální FA 5 BH
horizontální FB 25 H (+ vertikální hlavy)
horizontální FH 20
horizontální FH 32 (M 4)
horizontální F 401 (M 5)
konzolová FGS 32/40 (+ NCP NS 633 A)
konzolová FGS 50/63 (hlavy IUG, IVG, ot.st l)
konzolová 6 T 83 G1 (ISO 50)
nástrojá ská FNG 63 CNC
nástrojá ská FN 22
nástrojá ská FN 40
r.v.
cena
okr
100.000,- RA
1970
85.000,- PR
29.000,- PI
1967 1.200.000,- PM
1956
40.000,- PR
1977
300.000,- BM
1979
490.000,- BM
1964 12.000.000,- PR
2000
500.000,- BM
1971
50.000,- CV
1978
35.000,- JN
1956
35.000,- PM
1968
120.000,- AB
1979
79.000,- TA
1980
dohodou
PR
1986
155.000,- LB
140.000,- PM
49.000,- DC
48.000,- PE
1956
35.000,- PR
1957
32.000,- AB
1980
25.000,- JN
dohodou
PR
50.000,- SY
50.000,- SY
23.000,- LB
20.000,- CV
1962
30.000,- SY
35.000,- CV
58.000,- AB
18.000,- LB
15.000,- LT
1985
68.000,- PR
80.000,- AB
1984
120.000,- PM
1961
dohodou
PR
1965 6.000.000,- PR
250.000,- AB
1966
dohodou
PR
1955
140.000,- CV
1962
17.000,- DC
dohodou
OP
40.000,- CV
40.000,- CV
1970
10.000,- UO
1982
85.000,- ZL
1978
80.000,- AB
1960
8.000,- UO
1965
48.000,- AB
1985
dohodou
ZL
1985
dohodou
ZL
1987
dohodou
ZL
1967
6.000,- ZR
1950
1953
1969
1969
1981
1973
1958
1982
1978
1984
1974
1993
1953
1953
1958
1966
1965
1957
1960
1964
1978
1954
1961
1983
1964
1983
1979
1971
1935
1971
1966
1963
1980
1949
1936
1984
1990
1988
1991
1961
1979
20.000,40.000,87.000,90.000,50.000,130.000,dohodou
dohodou
66.000,135.000,130.000,dohodou
55.000,75.000,60.000,55.000,dohodou
55.000,50.000,85.000,65.000,85.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
95.000,20.000,62.000,dohodou
52.500,50.000,dohodou
150.000,108.000,dohodou
72.000,45.000,15.000,12.000,dohodou
dohodou
dohodou
18.000,15.000,670.000,dohodou
70.000,1.300.000,115.000,dohodou
CK
HB
AB
AB
CV
CV
PR
PR
KI
CV
AB
PR
CV
AB
AB
ZR
SY
AB
HB
AB
AB
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
AB
ZR
AB
AB
PR
AB
PR
AB
AB
PR
AB
AB
ZR
PM
PR
PR
PR
ZR
ZR
PR
ZR
PM
PR
AB
PR
NABÍZÍM
POMOC_
www.sonar.cz
NABÍDKY A ŽÁDOSTI O POMOC P I POVODNÍCH
Telefon
POT EBUJI
POMOC_
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
02/84005405
02/84005405
05/49271026
0602/267115
0602/267115
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0602/267115
0602/267115
0641/204951
0641/204951
05/43257107
02/84005405
0602/267115
0602/267115
0608/552219
Frézka nástrojá ská FUS 22
dobrý
dobrý
Frézka nástrojá ská S 103 R
Frézka odvalovací (modul 0.3-16mm, dle výb ru)
dobrý
Frézka odvalovací OFA 16 A
dobrý
Frézka odvalovací OFA 16 SC
dobrý
Frézka odvalovací na ozubení PFAUTER RS 00 (pr.160mm, modul 0.8-2.5) dobrý
Frézka odvalovací na ozubení ZFWZ 100
dobrý
Frézka odvalovací na ozubení ZFWZ 250x2.5 (SO-99)
dobrý
Frézka odvalovací na šneková kola REINECKER
dobrý
dobrý
Frézka na drážky FN 20 (plynulá regul.otá ek)
Frézka pantografická MP 200 M
dobrý
Frézka kopírovací pantografická G 1 L DECKEL
dobrý
Frézka kopírovací FK 08 C (2x pr m.700mm)
dobrý
Frézka kopírovací PKH 80
dobrý
Frézka spec.F 1 (obr.hlava, poj.v et.WADKIN)
dobrý
dobrý
Frézka FSQ 50 CNC (NS 720, oto .hlava)
Frézovací obráb.centrum MCFHD 80 CNC (NS 720)
dobrý
Frézka strojní (výr.Škoda Plze )
nut.oprava
1961
1979
1991
1955
1980
1966
1990
1981
1961
1984
1987
1990
1937
130.000,110.000,dohodou
195.000,450.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
25.000,50.000,dohodou
dohodou
250.000,18.000,750.000,590.000,7.000,-
AB
AB
BM
PM
PM
PR
PR
PR
PR
PM
PM
PR
PR
BM
AB
PM
PM
UO
0604/136193
02/84005405
0312/685091
0602/267115
0606/719595
0602/782658
Závito
Závito
Závito
Závito
Závito
Závito
ez
ez
ez
ez
ez
ez
sloupový MFIV 16 (strojní)
SV 13 (stolní)
ROTHENBERGER
ZN 6
MZ 2
(úprava soustruhu)
nepouž.
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1988
1990
-
22.000,18.000,15.000,12.500,10.000,8.500,-
PE
AB
KD
PM
ZR
PR
0602/267115
02/84005405
0607/803721
02/84005405
0325/594452
0641/204951
0602/267115
02/84005405
02/84005405
0602/782658
Obráže
Obráže
Obráže
Obráže
Obráže
Obráže
Obráže
Obráže
Obráže
Obráže
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
vodorovná SH 700 A
vodorovná GH 540
vodorovná GH 560 U (+ p ísl., rychloposuvy)
vodorovná SN 425 C
vodorovná 7 D 37 (hydraul.)
vodorovná 7 307 GT (výr.SSSR)
svislá ST 250
svislá ST 350
svislá 7 D 430
na ozubení OHA 12 A (+ p ísluš.)
dobrý
výborný
výborný
nepouž.
špatný
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
1976
1970
1989
1978
1988
1949
1979
30.000,15.000,38.000,20.000,15.000,dohodou
60.000,69.000,88.000,240.000,-
PM
AB
KH
AB
NB
PR
PM
AB
AB
PR
skup. 072
- KOVO
OSTATNÍ STROJE A P ÍSLUŠ. -
cena
okr
0602/782658 Ozubárenský stroj ZFWZ 100
dobrý
1980 15.000.000,- PR
0641/204951 Hoblovka HD 20 A (dvoustojanová, + p ísl., ší .2.000mm, dl.6.000mm)
0602/267115 Hoblovka hran plech HHP 12 (prac.dl.12.000mm)
dobrý
dobrý
1954
1972
dohodou
PR
995.000,- PM
0602/267115 Buchar pneumatický MA 4134 A
0602/705323 Buchar pérový KAP 070
dobrý
dobrý
1982
-
145.000,- PM
45.000,- OP
0602/782658 Pilovací stroj P 1
02/84005405 Pilovací stroj P 54
02/84005405 Pilovací stroj (s pilou, pásový)
dobrý
dobrý
dobrý
1970
1944
8.500,- PR
15.000,- AB
22.000,- AB
0602/782658
0602/267115
0737/930968
0606/719595
0602/782658
D
D
D
D
D
výborný
nepouž.
nová
nová
dobrý
1988
1991
-
40.000,50.000,10.000,15.000,4.000,-
PR
PM
ZL
ZR
PR
0602/267115
0737/930968
0602/782658
0737/930968
0602/782658
Rýsovací deska (1.000x1.500mm, litinová)
Rýsovací deska (2.000x1.200mm, litinová) /2ks/
Kontrolní deska (2.500x1.600mm)
P ím rné desky (m ící, zaškrab., r zné velikosti)
M ící hroty
dobrý
vel.dobrý
dobrý
nový
dobrý
-
30.000,12.000,35.000,dohodou
4.800,-
PM
ZL
PR
ZL
PR
0737/930968
02/84005405
0606/719595
0602/267115
0641/204951
0602/267115
02/84005405
Oto né
Oto né
Oto né
Oto ný
Oto ný
Kostka
Kostky
vel.dobrý
dobrý
r zné
nepouž.
dobrý
dobrý
r zné
1991
-
dohodou
dohodou
12.000,60.000,dohodou
10.000,10.000,-
ZL
AB
ZR
PM
PR
PM
AB
0641/204951
0366/360265
02/84005405
02/84005405
02/84005405
0366/360265
0606/719595
0606/719595
0606/719595
0606/719595
0606/719595
0366/360265
0606/719595
0336/323264
0602/267115
0606/719595
0641/204951
0168/672164
02/84005405
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0641/204951
0606/719595
0606/719595
0606/719595
0606/719595
Odjehlovací systém AVT BUXHEIM model e 11/800/800A
nepouž.
nepouž.
Pájecí za ízení INFRAMAT 110 (1.9kW)
Se izovací stroj SOMET SPSE 500 U
dobrý
nepouž.
Pr varová pistole STIFO 100
dobrý
Kopírovací za ízení IKS (k soustruhu SV 18)
Soustruž.nože SK (r z.typy, tvrdosti a rozm.)
nepouž.
Soustruž.nože (velký sortiment)
nové
Nožové hlavy na soustruh SV 18
nové
r zné
Nože na výr.ozub.kol (nap .na SH 45)
Vyvrtávací hlava VhU 80 (morse 4, kompl.sada)
nová
Vyvrtávací hlava VhU 80 (ISO 40, kompl.sada)
nová
Vrtáky, výstružníky, výhrubníky (pr.od 40mm)
nepouž.
Frézovací nástroje
r zné
Vertikální hlava na frézku FA 3 AU
dobrý
nový
Trn frézovací TRN ISO 50 (pr m.36mm)
Trn protah.na výr.drážek (r z.délky a profily)
r zné
Brousící hlava DIS 5622 GRAMISOR (pr m.kot.450mm, pro hoblovky apod.) dobrý
nové
Brusné kotou e (350x100x127, A998k9V) /15ks/
Brusné kotou e (k brusce BPH 20 a BU 40)
r zné
dobrý
Válec k zakružova ce plechu typ.275x2005 (horní)
dobrý
Válec k zakružova ce plechu typ.275x2005 (spodní)
Manipulátor k lis m kolejový ZFS 400 DZ (na výkovky o hm.až 400kg)
dobrý
P idržova pružinový QVZ 2.5 (k lis m)
nepouž.
dobrý
P idržova pružinový QVZ 2.5 (k lis m)
Lícní deska LUD 500
nová
Profil projektor SOMET 4
dobrý
nový
Sterilizátor HS 202 A (200 litr )
Polotovary RADECO
nové
1995
1990
1970
1985
1986
1986
-
dohodou
115.000,20.000,5.000,25.000,dohodou
dohodou
5.500,dohodou
19.000,19.000,dohodou
dohodou
5.000,12.000,2.000,dohodou
350,100-200,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
10.000,7.000,39.000,dohodou
PR
PE
AB
AB
AB
PE
ZR
ZR
ZR
ZR
ZR
PE
ZR
CK
PM
ZR
PR
SO
AB
PR
PR
PR
PR
PR
ZR
ZR
ZR
ZR
1977
1999
42.000,55.000,150.000,dohodou
dohodou
NB
NB
PE
ZR
ZR
lící p ístroj DU 400 (+ p ísluš.)
lící p ístroj DU 400 A (+ p ísluš.)
li ka DU 400
/2ks/
li ka DJ 320 (v .koníku a p ísluš.)
lící stroj podélný rycí
skup. 073
0602/881072
0602/881072
0777/310918
0605/977131
0737/735006
skup. 074
stoly (pr m.300 a 400mm, nové i starší)
stoly (150-300mm)
stoly (r zné velikosti)
st l IRU 500 (+ p ísluš.)
st l E 20 (2.000x2.000mm, SO-2002)
upín.(na vrta ku, 600x600x450mm)
upín.k vrta kám
/více ks/
- KOMBAJNY Kombajn
Kombajn
Kombajn
Kombajn
Kombajn
E 512
E 512
E 512 (+ 1ks na ND)
E 516
DEUTZ FAHR Topliner 4090 HTS (900mth, drti )
- STROJE NA SLÁMU -
0617/421280 Lis na slámu (výr.Francie)
v provozu
v provozu
vel.dobrý
v provozu
výborný
dobrý
-
25.000,- TR
název stroje (za ízení)
0603/427802
0607/768872
0603/427802
0603/427802
0603/427802
0603/427802
0335/331344
0603/427802
0602/729225
0602/729225
0602/729225
skup. 075
Lis na slámu (na malé balíky, vysokotlaký)
Lis na slámu K 453 (na malé balíky)
Lis svinovací HESSTON
Lis svinovací WELGER RP 15
Lis svinovací DEUTZ FAHR 2.50 OCE (v . ezání)
Bali ka kulatých balík Z 274 (do fólie)
Plnící stroj na kulaté balíky (rukávce)
/3ks/
P epravník kulatých balík
P epravník balík
Stohovací vidle na UN 053
/2ks/
Stohovací st na (pojízdná)
- STROJE NA OBILÍ -
0602/127861 isti ka obilí K 523 PETKUS (po repasi)
0602/127861 isti ka obilí K 531 PETKUS (po repasi) /2ks/
0602/127861 isti ka obilí K 547 PETKUS (1 rok v provozu)
0602/729225 Trier K 231 A 03 (bez sít)
0608/634006 Šrotovník kladívkový CUKR 4 )
0455/663710 Šrotovník kladívkový (dom.výroba, velký výkon)
skup. 076
038/7982203
0603/230277
0607/534950
0724/005816
066/7314249
0455/671910
0335/331344
0602/437907
skup. 077
0446/619181
0603/741526
0602/729225
0602/353129
0607/534950
0606/136647
0335/331344
0606/624865
0331/361026
tech. stav
r.v.
cena
okr
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
nová
nepouž.
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1992
1988
1988
1994
35.000,48.000,50.000,150.000,dohodou
80.000,70.000,dohodou
2.000,8.000,10.000,-
FM
PB
FM
FM
FM
FM
CB
FM
OP
OP
OP
dobrý
dobrý
výborný
nepouž.
dobrý
dobrý
1998
1975
-
130.000,80.000,320.000,50.000,dohodou
dohodou
LT
LT
LT
OP
ZL
CR
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
vel.dobrý
zánovní
dobrý
v provozu
1995
1983
1991
-
100.000,dohodou
60.000,dohodou
dohodou
dohodou
4.000,4.000,-
CB
BN
OL
HB
JI
CR
CB
KD
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
na ND
v provozu
dobrý
dobrý
1995
1980
1988
1996
1990
dohodou
dohodou
60.000,230.000,dohodou
dohodou
45.000,60.000,261.000,-
UO
BV
OP
SY
OL
RK
CB
DO
JH
v provozu
dobrý
1980
- SECÍ STROJE Secí kombinace AMAZONE (záb.3m, + vibra ní brány)
Secí stroj AMAZONE RPD 401
Secí stroj KLEINE UNICORN (na epu)
Secí stroj PRIVAT (záb r 3m)
Secí stroj PRIVAT (záb r 3m, nesený)
Secí stroj diskový (záb r 6m, + ND)
Secí stroj (diskový)
Se ka na traktor RS 09
-
eza
eza
eza
eza
eza
eza
eza
eza
eza
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
EZA KY, ADAPTÉRY -
KEMPER CHAMPION 300 Front (podv.SP 049) + adaptery
SKPU 220
SP 8-049
SP 8-050 Toron + adaptery
SP 240
E 280 (dobrý motor)
E 280 + adaptery
E 281 + adaptery
E 281 C + adaptery
0777/211216 Žací ma ka
0603/204439 Žací ma ka
E 301 (+ žací lišta, obracák)
E 301
30.000,- BE
50.000,- PJ
0602/729225
0656/740547
0603/427802
0603/427802
0603/427802
0602/353129
0604/244219
0602/369118
Žací lišta na E 930
Žací ústrojí rota ní na MT 8-065
Rota ní seka ka Z 133 (2 bubnová, dl.140cm)
Rota ní seka ka Z 165
Rota ní seka ka Z 165
Horská seka ka SP 2-211 (záb r 2.2m)
ádk na ma ka E 318
Obrace
Rota ní seka ka p íkop (na Z 121.45)
nut.oprava
dobrý
nová
nová
nová
dobrý
dobrý
dobrý
1985
1983
-
6.000,10.000,33.000,37.000,27.000,90.000,dohodou
48.000,-
OP
NJ
FM
FM
FM
SY
UO
BN
0335/331344
0602/353129
0602/369118
0603/839397
0602/353129
0455/671910
0737/172093
0335/331344
02/57711575
0604/244219
0602/881072
0603/427802
0602/450225
0603/427802
0602/729225
066/7314249
0603/427802
Sb rací v z HORAL (15m3)
Sb rací v z HORAL MV 3-042 (nekomplet.)
Sb rací v z HORAL (39m3)
Sb rací v z HORAL AKTIV (40m3) /3ks/
Sb rací v z HORAL (60m3)
Sb rací v z HORAL - PÖTTINGER
Sb rací v z NTVS (33m3, po oprav )
Sb rací v z STEIER (40m3)
Shrnova píce SB 4 H (+ nová ramena 5ks, + ND)
Obrace píce SB 4 H
Obrace píce MF (s adapterem za traktor)
Obrace píce (pásový)
Obrace píce (ko ský, upr.za traktor)
/5ks/
Obrace píce (ko ský)
/2ks/
Pohrabova ka SP 4-048
Senomet (+ vel.množství potrubí, pr m.50cm)
Senomet (+ potrubí)
dobrý
špatný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nový
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nový
1985
1983
1984
-
13.000,15.000,18.000,25.000,dohodou
25.000,30.000,15.000,15.000,dohodou
6.000,16.000,dohodou
dohodou
5.000,20.000,11.000,-
CB
SY
BN
NB
SY
CR
CV
CB
AB
UO
NB
FM
UL
FM
OP
JI
FM
dobrý
nový
nový
nepouž.
2000
5.000,10.000,6.500,38.000,-
CV
FM
FM
TC
dobrý
1992
dohodou
OL
nové
nové
dobrý
dobrý
dobrý
nový
1996
-
7.000,10.000,3.000,dohodou
dohodou
dohodou
SO
CH
ME
BO
BO
OP
0602/729225 Krmný v z ZP 1-100 (náv s)
0602/729225 Krmná stolice na suché krmení
0602/729225 Granulátor
dobrý
nut.oprava
dobrý
1985
1977
1992
0616/667125
0608/253952
0502/412303
0604/244219
0455/671910
0616/667125
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
1995
1990
dohodou
5.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
výborný
dobrý
1995
-
130.000,- SY
3.000,- CB
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1983
1986
1988
-
20.000,5.000,15.000,dohodou
15.000,10.000,-
dobrý
1985
skup. 078
- STROJE NA SENO -
skup. 079
- STROJE NA BRAMBORY -
0737/172093
0603/427802
0603/427802
0602/418580
Vyoráva brambor - ert
Obsypáva brambor (4 ádk.)
Obsypáva brambor (2 ádk.)
Vibra ní sítový t ídi na išt ní zem.plodin /2ks/
skup. 080
- STROJE NA
0607/534950 Sklíze
skup. 081
0168/672164
0603/894483
0602/175997
0502/412303
0502/412303
0602/705323
skup. 082
erpadlo
erpadlo
erpadlo
erpadlo
erpadlo
erpadlo
skup. 083
EPU -
epy HOLMER 12 (samojízdný)
ERPADLA, ZAVLAŽOVA E -
32 NVD 200 8 LC 519
50 NVZ 160 LC 10 (+ el.mot.7.5kW, 2.910ot.)
KUNZ 40 SVD (1.65l/s, 32kW, 63m)
kalové KDFU 65 (po SO)
kalové KDFU 80 (po SO)
/2ks/
dávkovací PAX
/20ks/
- KRMNÉ STROJE -
- DOPRAVNÍKY -
Pásový dopravník (dl.12m, ší .63cm, na podv.) /2ks/
Pásový dopravník (dl.4.5m)
Pásový dopravník (dl.4m, po GO) /4ks/
Dopravník p íjmový ND 319/4 (dávkovací)
Kapsový výtah (dl.7m, na obilí, 200q/hod)
Šnekový vyklada KV 85
skup. 084
ZR
ST
BO
UO
CR
ZR
- DOJÍCÍ ZA ÍZENÍ -
0602/353129 Kompletní dojení SAC 800 S (dl.rozvod
0335/331344 Chlazení na mléko (stabilní)
skup. 085
0455/671910
0335/331344
0602/729225
0604/244219
0604/244219
0653/762608
5.000,- OP
10.000,- OP
50.000,- OP
50m)
- PLUHY, BRÁNY -
Pluh
Pluh
Pluh
Pluh
Pluh
Pluh
3-5 radli ný (podmítací, kombinovaný)
4 radli ný
6 PHX 30
7 PHX 25 (podmítací)
PH 1-422 (5 radli ný)
polonesený B 200 (5ti radli ný)
0602/729225 Diskový podmíta
PH 2-020
CR
CB
OP
UO
UO
OP
15.000,- OP
NABÍZÍM
POMOC_
www.sonar.cz
NABÍDKY A ŽÁDOSTI O POMOC P I POVODNÍCH
Telefon
POT EBUJI
POMOC_
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
dobrý
dobrý
nové
nový
nový
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1998
1992
1992
1963
1962
1971
1975
18.000,10.000,10.000,7.000,33.000,5.000,3.000,2.000,5.000,5.000,3.000,2.000,-
0603/427802 Rozmetadlo RUR 3
0607/534950 Rozmetadlo NODET DR 717 (na pr m.hnojiva)
0455/671910 Rozmetadlo (na pr m.hnojiva, nesené, výr.SRN)
nový
vel.dobrý
dobrý
1995
-
dohodou
FM
dohodou
OL
7.000,- CR
0603/741526 Post ikova
0603/427802 Post ikova
v provozu
nový
1994
-
45.000,- BV
20.000,- FM
0602/369118
0455/671910
0603/427802
0603/427802
0603/427802
0603/427802
0602/729225
0602/729225
0602/729225
0602/729225
0602/729225
0602/729225
skup. 086
Diskový podmíta PH 2-020
Brány nesené (záb r 5m, + smyk)
Brány (3 dílné, skládací)
Kultivátor
Rotavátor (160-210cm)
Rozbíje hrud (1.8m)
/3ks/
Hrudo ez
/2ks/
Hrudo ez
Válce (2x5)
Válce (2x5)
Záv s na brány a válce (záb r 8m)
Záv s na brány a válce (záb r 8m)
- ROZMETADLA, POST IKOVA E -
skup. 087
0602/239754
0777/585070
0777/167901
0602/239754
0602/239754
skup. 088
/3ks/
/2ks/
AGROMECH AGS 600 (ramena 12m)
(400l, záb.10m)
- STROJE NA KÁMEN -
Drti odrazový RDS 20 (max.vstup.zrno 15-250mm, 150-200t/hod, kompl.) dobrý
Drti betonu, cihel a omítek
nový
dobrý
T ídi kamene mobilní (vibr.žlab, podava , dopravníky)
nut.oprava
T ídírna mobilní TURBO CHIEFTAIN POWERSCREEN (kámen, zemina, su )
T ídírna SDT 2200x4000 (kámen, zemina, št rkopísky, stav.su .) /2ks/ v provozu
- VÁHY -
1993
-
100.000,72.000,800.000,dohodou
dohodou
okr
BN
CR
FM
FM
FM
FM
OP
OP
OP
OP
OP
OP
AB
LB
SO
AB
AB
0777/121652 Váha silni ní nájezdová SCALEX (60t, 3x18m, digit.)
0777/121652 Váha silni ní nájezdová BALANTA (30t, 7.5x3m)
0777/567560 Váha mostová (60t, 18x3m) DFT-E 0311 SCHENCK
dobrý
po GO
dobrý
1994
1980
1993
380.000,- UL
199.000,- UL
380.000,- OL
0605/158886
0608/634006
0602/353129
0602/874149
dobrý
dobrý
nová
výborný
1975
-
47.500,dohodou
15.000,17.500,-
CL
ZL
SY
PI
Váha
Váha
Váha
Váha
je ábová PIAB (do 10t, záv sná na hák)
dávkovací typ.33.5 (do 1.5t)
(do 200kg)
digitální LP-15 S-CN
skup. 089
- PHM, OLEJE -
0602/570867
0777/289700
0606/602080
0777/289700
0659/330688
0607/833636
0777/289700
0608/244777
Nádrž
Nádrž
Nádrž
Nádrž
Nádrž
Nádrž
Nádrž
Nádrž
na PHM (6.000l, dvoupláš ., výd.stojan)
Bencalor NN 33 B + výd.stojan (33.000l)
Bencalor NN 25 + výd.stojan (25.000l)
Bencalor NN 25 + výd.stojan (25.000l)
Bencalor NN 25 + výd.stojan (25.000l)
Bencalor NDN 16 + výd.stojan (16.000l)
Bencalor NDN 16 + výd.stojan (16.000l)
Bencalor NDN 16 + výd.stojan (16.000l)
nová
vel.dobrý
výborný
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
1988
1988
1989
-
110.000,170.000,100.000,150.000,150.000,100.000,135.000,dohodou
BO
SO
JH
SO
FM
BV
SO
TP
048/2710712
048/2710712
0641/211338
0732/700100
0602/491692
Nádrž na LTO typ.759 SPREMBERG (24.600l, izolovaná)
Nádrž na LTO (bez izolace, pr m.2.6m, dl.6.45m)
Nádrž beztlak.ukládací (2.5, 4, 10 a 16m3) /8ks/
Tankovací vozík (600l, po ítadlo, ru .pohon)
erpadlo oleje (zubové, v .el.motoru) /7ks/
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
1987
1987
-
35.000,22.000,dohodou
20.000,3.000,-
LB
LB
PR
OV
TA
0602/874149
0602/874149
0777/567480
0602/353129
0602/874149
Mrazák CARAVELL TM 400 (rozm.87x128x60cm)
Mrazák CARAVELL TM 600 (rozm.87x180x60cm)
Chladící vitrína FRIGERA (dl.120cm)
Škrabka na brambory
Umyvadlo keramické (rozm.39.5x31cm)
výborný
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
10.500,13.500,dohodou
8.000,700,-
PI
PI
BV
SY
PI
skup. 090
- R ZNÉ -
-
0603/181292 Sada trubkového lešení
0603/181292 Sada lešení HAKI
dobrý
dobrý
1994
1997
dohodou
dohodou
BM
BM
0417/562914
0602/353129
0602/336371
0602/353129
0602/524302
0602/353129
0602/353129
0502/412303
0502/412303
0603/181292
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
nový
nový
1950
1992
3.050,16.000,35.000,18.000,20.000,2.100,950,dohodou
dohodou
dohodou
TP
SY
AB
SY
VS
SY
SY
BO
BO
BM
dohodou
TP
Nádrž kovová (1.1m3, stojatá, válcová)
Nádrž kovová (20m3, na vodu, hranatá, rozm.4x2.5x2m)
Nádrž ocelová (50m3)
Nádrž hliníková (4m3, mlékárenská)
Nádrž hliníková (4m3, ležatá, na podstavci)
Nádrž plastová (1m3, ochr.kovový rám, vy išt ná)
Nádrž plastová (1m3, ochr.kovový rám)
Tlakový zásobník TZ 050
Tlakový zásobník TZ 30 M
Tlakový zásobník TZ 60
výborný
1986
0604/547652 Palety kovové VP 7107 (rozm.800x600x600mm) /500ks/
0606/603505 Palety ohradové VP 7104 (1.200x800x430mm) /100ks/
0606/603505 Palety ohradové VP 7104 (780x580x430mm)
/200ks/
dobrý
nepouž.
nepouž.
1999
1999
0602/705323 Šicí stroj pr myslový
0657/645187 Stroj pro šití a lepení krabic
dobrý
dobrý
0777/735375 Regál.zaklada
0602/732061 Dávkova
0602/732061 Dávkova
067/7587333
0603/587466
0602/353129
0603/587466
0603/587466
0603/587466
0603/587466
0602/729225
0502/412303
0606/570794
0777/567480
0608/253952
0416/736135
0602/705323
0602/705323
0777/567560
0603/503825
0602/729225
0641/211338
0602/789016
0602/789016
0602/353129
0626/428108
0168/672164
RZP 1000 2 R1 (Transporta, po revizi)
/6ks/
šnekový (pln ní syp.a prašných mat., digit. ídící jednotka) dobrý
objemový (pln ní zrnitých mat., objem 1kg)
dobrý
Konstr.p emost ní (nosi potrubí pro vodu a páru, p íp.lávka apod.)
Balící automat KALLFAS
N žky pákové na papír PAPŠER (ší .1m)
Bruska skla BIELEFELDER UNION 1475
My ka skla BIELEFELDER UNION
Výsekový stroj na sololit HAASE
Výseková jednotka
Kopírka RICOH FT 3320
K ovino ez STIHL FS-88
Motokára (125cm3, 6ti rychl., 30 PS, šoupátko)
Hasící centrála (motor Š 1203)
elektrický (staveništní, 220/380V)
Rozvad
Tlakovací za ízení RP 9 (voda)
Smaltovaný reaktor (výr.Chot bo ) /20ks/
Nerezový reaktor
/20ks/
Geodetická m ící souprava SOKIE SET 4.000
Mobilní semafory
Stroj na bílení (nekomplet.)
Ocelové rošty (83x100cm)
/250ks/
Rustikální nábytek z masivu (dle objednávky)
Kuchy ské linky (na míru)
Trezory a plechové sk ín
/více ks/
Za ízení baru (sedací boxy, barový pult)
Vrata posuvná (železná, oblož.palubkami, zatepl.)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
vel.dobrý
nové
špatný
dobrý
r zné
r zné
po GO
málo použ.
dobrý
370,- MB
1.500,- LB
1.000,- LB
-
dohodou
OP
300.000,- VS
1999
2000
125.000,- BO
85.000,- BO
1990
1998
1985
-
dohodou
dohodou
15.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
10.000,dohodou
25.000,dohodou
5.000,10.000,dohodou
dohodou
150.000,40.000,5.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
15.000,-
ZL
HK
SY
HK
HK
HK
HK
OP
BO
PJ
BV
ST
LT
OP
OP
OL
SU
OP
PR
ZL
ZL
SY
BV
SO
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
okr
0737/172093 Dve e plné (80x190cm, pravé i levé)
0737/172093 Okna dvojitá (130x180cm)
dobrý
dobrý
0602/247297
0602/270963
0603/510929
0602/403089
0606/830045
0602/730536
0603/243344
0602/270963
0602/765934
02/33550696
0602/416923
0602/403089
0608/982040
0603/243344
0602/270963
0602/403089
0603/278154
0602/881072
0608/982040
0603/427802
0603/427802
0608/456952
0608/456952
0724/005816
0603/538137
0602/270963
0168/672164
0602/705323
0604/362488
0628/357403
0607/830868
0603/427802
0608/746192
Motor MERCEDES BENZ 1838 (+ p evodovka)
Motor MAN 19.372 typ. D 2866 FL 05
Motor MAGIRUS DEUTZ M 130 (+ zad.náprava)
Motor Liaz (po GO, i leasing)
Motor Liaz (stoják)
Motor Liaz 100 (turbo)
Motor Liaz 110
Motor Liaz (typ.M 638)
Motor Liaz (typ.M 640, 120.000km)
Motor Liaz (typ.M 640)
Motor Liaz (typ.M 640 F)
/více ks/
Motor na Tatru (po GO, i leasing)
Motor T 138 (+ náhr.vst ik. erpadlo)
Motor T 815 (8 válec, bez turba)
Motor T 815 (10ti válec)
Motor na Avii (po GO, i leasing)
Motor na Avii 31 (+ p evod. 5 rychl., zad.náprava)
Motor na IFA (nebo E 512, 8 válec, po oprav )
Motor Zetor 3011
Motor Zetor 4011 (komplet.)
Motor Zetor 5701 (+ blok, klika, ojnice)
Motor Zetor 6701
Motor Zetor 6901
Motor Zetor 7001
Motor Zetor 8701 (Z 121.45, UDS)
Motor Zetor (mix)
Motor BALCANCAR (diesel, 3 válec)
Motor na rypadlo CATERPILLAR (+ pístnice) /6ks/
Motor STABIL ŠKODA 110 S (vodou chlaz.)
/2ks/
Motor DEUTZ F 6 L 91 (6 válec, 78kW, 2.300ot.)
Motor (diesel, výr.Rumun., + hl. erp.aj.ND) /více ks/
Blok motoru na Z 4011
Kliková h ídel Liaz (turbo, 2x výbrus)
dobrý
dobrý
dobrý
r zné
nut.oprava
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
r zné
dobrý
dobrý
dobrý
r zné
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
dobrý
1991
1993
1992
1975
1990
1965
1978
1982
-
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
25.000,27.000,10.000,15.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
50.000,69.000,dohodou
18.000,7.000,dohodou
15.000,7.000,dohodou
dohodou
dohodou
25.000,dohodou
5.000,dohodou
10.000,100.000,15.000,5.000,10.000,-
SM
TA
BE
PI
JN
NJ
HB
TA
BV
AB
TR
PI
CB
HB
TA
PI
TR
NB
CB
FM
FM
HB
HB
HB
SY
TA
SO
OP
UO
BV
LT
FM
HO
0602/270963
0602/247297
0602/451044
0602/270963
0603/243344
0608/456952
0603/243344
0602/765934
0608/456952
0602/270963
0608/456952
0602/451044
0608/746192
0602/730536
0602/270963
0602/489864
0602/270963
0603/813305
0602/270963
0737/175511
0603/243344
0602/270963
0602/270963
0602/270963
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
vel.dobrý
po GO
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1991
1995
1992
1992
-
dohodou
80.000,28.000,8.000,10.000,20.000,25.000,dohodou
10.000,9.000,20.000,15.000,15.000,10.000,4.500,8.000,35.000,55.000,3.000,dohodou
8.000,4.500,18.000,18.000,-
TA
SM
KT
TA
HB
HB
HB
BV
HB
TA
HB
KT
HO
NJ
TA
PJ
TA
PU
TA
LN
HB
TA
TA
TA
skup. 091
skup. 093
- NÁHRADNÍ DÍLY
- NÁHRADNÍ DÍLY
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
ídavná p
ídavná p
ídavná p
skup. 094
MOTORY -
P EVODOVKY -
MAN 19.372 typ.EATON
MERCEDES BENZ 1838
ZF 16 (možno na Liaz)
Š 706 MTS 24
/5ks/
Š 706 MTS 24 (10ti stup.)
Liaz 150 skl.
/2ks/
Liaz 150 skl. (10ti stup.)
Liaz 110 (9ti stup., po SO)
Liaz 110
Liaz 100 (10ti stup.) /3ks/
Liaz (10ti stup.)
Liaz (9ti stup.)
Liaz (9ti stup.)
Liaz (+ vývod na HR)
T 148
/7ks/
T 148 (po GO, + zad.náprava)
T 815 SYNCHRO
T 815 SYNCHRO (zánovní)
P V3S (hlavní i reduk ní)
FADRONA L 2 C
Z 7001
evodovka T 148
/5ks/
evodovka T 815 S3 (sestupná)
evodovka T 815 NT (sestupná)
- NÁHRADNÍ DÍLY
-
cena
200,- CV
200,- CV
NÁPRAVY -
0777/661244
0602/270963
0602/270963
0603/243344
0602/270963
0602/270963
0602/270963
0602/416923
0602/270963
0602/270963
0602/270963
0602/270963
0603/243344
0602/947741
0602/270963
0602/270963
0603/243344
0608/456952
0602/416923
0602/270963
0602/270963
0602/270963
0608/456952
0602/270963
0608/244777
0608/456952
0608/456952
0608/456952
0608/456952
Zadní náprava na FORD TRANSIT (ráfek 14)
Zadní náprava MAN 19.372
Zadní náprava Š 706 MTSP 27
/6ks/
Zadní náprava Š 706 MTS 24
Zadní náprava Š 706 MTS 24
Zadní náprava Š 706 RT
Zadní náprava Liaz 100
Zadní náprava Liaz (ABS)
Zadní náprava T 148 (první, druhá) /6ks/
Zadní náprava T 815 S3 (první)
Zadní náprava T 815 taha (první, druhá) /2ks/
Zadní náprava P V3S
/2ks/
P ední náprava Š 706 MTS 24
P ední náprava Š 706 MTS 24
P ední náprava Š 706 RT (hnaná)
P ední náprava Liaz 100
P ední náprava Liaz 110
P ední náprava Liaz
P ední náprava Liaz (ABS)
P ední náprava T 148
P ední náprava T 815
P ední náprava T 815 taha p ív s
P ední náprava Z 6911 (+ kola)
Náprava na NV 30.23.20 (RÁBA, tupl.) /2ks/
Nápravy na UNC 200 a KNB 250
Reduktor zad.nápravy na Liaz
/2ks/
Zadní ást traktoru Z 6711
Zadní ást traktoru Z 6911
Zadní ást traktoru Z 6945
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
vel.dobrý
výborný
1978
-
9.700,dohodou
9.000,4.000,8.000,4.900,9.000,17.000,6.000,25.000,22.000,1.500,3.000,4.000,4.900,2.500,3.000,3.000,11.000,4.500,15.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
4.500,dohodou
dohodou
20.000,-
PI
TA
TA
HB
TA
TA
TA
TR
TA
TA
TA
TA
HB
BN
TA
TA
HB
HB
TR
TA
TA
TA
HB
TA
TP
HB
HB
HB
HB
0602/247297
0602/730536
0602/270963
0603/243344
0602/270963
0602/765934
0603/527983
0602/270963
0602/270963
068/5313974
0602/270963
0608/456952
0608/456952
0724/005816
Kabina
Kabina
Kabina
Kabina
Kabina
Kabina
Kabiny
Kabina
Kabina
Kabina
Kabina
Kabina
Kabina
Kabina
nut.oprava
dobrý
dobrý
na ND
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
výborný
dobrý
1992
1978
-
dohodou
9.000,dohodou
15.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
35.000,75.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
SM
NJ
TA
HB
TA
BV
ZL
TA
TA
OL
TA
HB
HB
HB
skup. 095
- NÁHRADNÍ DÍLY
KABINY -
MERCEDES BENZ 1844 ( ást.havarovaná)
Liaz 100
Liaz 100
Liaz 110
Liaz 110
Liaz 110 MAXI
Liaz 150, 110, Š 706
/více ks/
T 148
T 815 (krátká)
T 815 (krátká, komplet., vybavená)
T 815 taha p ív s (velká)
na traktor Zetor 6911 (široký skleník)
na traktor Zetor 7211 (velký skleník)
na traktor Zetor 7011, 6911
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
0617/421280 Kabina na traktor (malá)
skup. 096
0603/527983
0603/243344
0603/243344
0602/730536
0602/935235
0602/475049
0602/705323
0602/270963
0602/416786
0603/199980
0603/199980
0602/774081
0602/570201
- NÁHRADNÍ DÍLY
dobrý
- NAHRADNÍ DÍLY
Pneu
Pneu
Pneu
Pneu
Pneu
Pneu
Pneu
Pneu
Pneu
Disk
Kola
0777/661244
0777/661244
0607/852554
0777/661244
0777/661244
0777/661244
0777/661244
0777/661244
0777/661244
0777/661244
0777/661244
0777/661244
0777/661244
0606/716341
0168/672164
0608/456952
Pístnice na Liaz nosi kont. (po GO) /2ks/
Pístnice na UDS 114 (výsuvná, bez obalu)
Hydromotor oto e UDS 114 A
Hydraul.zvedák TGG 1100 (na BSS NS1, po GO)
Hydraul.zvedák TGG 1200 (na Liaz, Š 706 MTS)
Hydraul.zvedák TGG 1600 (na T 148 skl.) /2ks/
Hydraul.zvedák TGG 2700 (na T 815, M 27x2)
Hydraul.zvedák TGG 2700 (na T 815, M 32x2)
Hydraul.zvedák TZG 2400 (na T 815 AGRO) /2ks/
Hydraul.zvedák TZG 1300 (na Avii, t ípíst.)
Hydraul.zvedák T G 1340 (na vlek skl.) /2ks/
Hydraul.zvedák T G 2800 (na trakt.vlek) /2ks/
Hydraul.zvedák na náv s skl. (na UTVA i BSS)
Hydraulické válce (50x28x200 a 80x40x160)
Hydraulické hadice (r zné)
Ramena hydrauliky na traktor Zetor
/2ks/
6x9 (10 pláten)
/4ks/
6.5x10
/4ks/
8.25x20 (šípové, v .disku)
11x20 (na UN 053.2, v .disku)
12x20 RADIAL STEEL 16 PR /6ks/
16.9x30 (10Pr Tz17)
18 Rx22.5 NR 27 ALL STEEL (protektor)
18x25 a 21x28 (na UNC 200) /7ks/
18x25 (3ks – 30%) a 21x28 (4ks – 60-90%)
na Liaz (bezduš.)
/6ks/
zadní na traktor Z 6911 (komplet.) /2ks/
- NÁHRADNÍ DÍLY
0603/199980 Hydraulické
skup. 099
HYDRAULIKA -
elo HUBFIX 1.000 K/700
- NÁHRADNÍ DÍLY
OSTATNÍ -
0777/740137
0602/947741
0605/743467
0608/456952
0608/456952
0608/456952
0608/456952
0608/456952
0602/270963
0602/270963
0608/456952
0603/510929
0168/688271
0608/456952
0608/456952
0608/456952
0608/456952
0608/456952
0608/456952
0608/456952
0608/456952
0608/456952
0608/456952
0608/456952
0603/813305
0608/244777
0606/716341
0606/716341
0606/716341
0737/930968
0606/716341
0606/716341
Rám na Avii 30
Vst ik. erpadlo Š 706 MTS 24
Vst ik. erpadlo BOSCH (po oprav , + nové ND za 50% ceny)
Chladi na Liaz
Chladi na traktor Zetor
Servo ízení na Liaz
Kardan na Liaz
Péra na Liaz
To na na Liaz taha
/4ks/
To na na T 815 NT (typ.UTVA)
/2ks/
St ešní spojler na Liaz
ídící jednotka ABS na Liaz
Vzp ry korby - ásti pavouka na Liaz 150 skl.
Expanzní nádoba na Liaz 110
P ední nárazník Liaz 110
Dve e na Liaz 110 (levé, komplet.)
Palivová nádrž na Liaz
Palivová nádrž na Zetor 6911
/2ks/
Vana pod chladi na Zetor
Agrohák na Zetor
/4ks/
Závaží na Zetor (p ední i zadní) /11ks/
Záv s horní na Zetor
U ko na záv s na Zetor 6901
Portál na traktor Zetor
/2ks/
Pásy na rypadlo DH 411 (ší .700mm) /1 pár/
Ložisko oto e na DH 103 (záruka)
Ložiska ZKL (1204, 1210P6, RNU4907, 6004, 6011, 6014P6)
Ložiska ZKL (32210, 1211, 23038, 6024P6, 6210P6)
Ložiska ZKL (B7211, BTB P4, 30215, NU314MA C3, 6312 C3)
Ložiska NZ (seznam)
Elektro VH 400 230/50
Elektro V 100 230/50
0602/416923
0602/416923
0166/596837
0602/776126
0603/206328
0335/331344
0602/416923
0168/688271
0603/735373
0603/427802
0602/150238
0502/412303
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Š 706 (motor, p evodovka, nápravy, atd.)
Liaz (motor, p evodovka, nápravy, atd.)
Liaz 110.053 (p evod., nápravy, atd.)
Liaz 111.800 (motor, p ed.nápr., kabina)
T 148 (torzní ty e, blatníky, dve e, nápravy a jiné)
Avii 30 (motor, p evodovka, nápravy, atd.)
Avii (motor, p evodovka, nápravy, atd.)
Avii (vlož.válce, soukolí, apod.)
4x4 (vel.množství)
IFA W 50 skláp
traktor Z 25
dozer T 108 a T 130
mechanickou lopatu MLP-1, 2
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
SCANIA R 113 HA 4x2 (380 HP)
RENAULT MAGNUM 380 taha
Liaz 100.47 taha
Liaz 110.573 taha
Liaz 110.053 valník
Liaz 110.054 valník
Š 706 MTS 24
T 148 S3
T 148 S3 + HR 3500 (na kovošrot)
T 148 MIX
T 815 Z 22208 6x6.1
Avia 30 N SJ sk í
autoje áb T 148 AB 063.3
skup. 100
0602/214016
0603/379200
0602/270963
0606/830045
0608/456952
0602/270963
0602/270963
069/6787250
0626/428108
0602/270963
0626/428108
0626/428108
0602/536764
okr
1.000,- TR
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nut.oprava
dobrý
nová
dobrý
výborný
nové
1998
-
dohodou
10.000,10.000,8.000,10.000,dohodou
45.000,9.000,9.000,dohodou
dohodou
dohodou
1.000,-
ZL
HB
HB
NJ
BO
TP
OP
TA
CB
PI
PI
FM
JE
nové
dobrý
dobrý
nepouž.
nové
nová
nový
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
2000
-
900,700,dohodou
5.000,2.500,dohodou
4.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
SO
SO
RA
RA
KH
CR
PJ
CB
TP
HB
HB
vel.dobrý
dobrý
po GO
výborný
nový
nový
nový
nový
nový
nový
nový
nový
nový
dobrý
nové
dobrý
-
4.300,6.900,dohodou
49.000,7.540,9.420,13.259,13.350,6.900,5.890,3.780,3.800,52.000,1.000,50,-/ks
4.000,-
PI
PI
BO
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PR
SO
HB
vel.dobrý
1998
dohodou
PI
po GO
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nové
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
nové
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
1989
1978
1978
-
dohodou
2.000,dohodou
1.800,1.500,2.000,2.500,dohodou
1.000,1.500,dohodou
dohodou
4.000,1.000,2.500,dohodou
1.200,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
3.000,210.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
800,1.000,-
HO
BN
AB
HB
HB
HB
HB
HB
TA
TA
HB
BE
SO
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
PU
TP
PR
PR
PR
PR
PR
PR
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
50.000,dohodou
dohodou
dohodou
TR
TR
CH
OL
ME
CB
TR
SO
CR
FM
CB
BO
90.000,dohodou
dohodou
20.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
17.000,dohodou
30.000,2.000,dohodou
RA
UH
TA
JN
HB
TA
TA
OV
BV
TA
BV
BV
BV
PNEU -
0168/672164
0168/672164
0776/293401
0776/293401
0322/312426
0737/940105
0728/031016
0602/150238
0608/244777
0608/456952
0608/456952
skup. 098
-
cena
KORBY -
Korby na Š 706 MTS, Liaz 150 skl. (po oprav )
Korba na Š 706 MTS
Korba na Liaz 150 skl.
Korba na Liaz 100 valník (komplet.)
Korba na T 148 S3
Korby na T 815 S3, S1
/10ks/
Korba na T 815 S3 (po GO)
Korba na T 815 S2 AGRO
Korba na P V3S valník
Korba (plachta, dl.6.1m, v.2.2m, š.2.45m)
Korba + H HUBFIX (plach., dl.6.2m, v.2.35m, š.2.46m)
Korba valníková (rozm.4.8x2.48m, plachta, AL bo nice)
Bo nice plechové (rozm.2.200x800mm) /100ks/
skup. 097
r.v.
r zné
r zné
r zné
r zné
nové
r zné
r zné
nové
r zné
r zné
r zné
nové
-
- TECHNICKÉ PR KAZY -
1992
1983
1992
1986
1989
1975
1973
1972
1985
1976
-
Telefon
název stroje (za ízení)
0626/428108
0602/266148
0659/765233
0602/733863
0602/270963
0602/270963
0602/491788
0603/427802
0608/456952
skup. 101
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
na
na
na
na
na
na
na
na
na
tech. stav
autoje áb T 148 AD 070
autoje áb T 148 AD 160
multikáru M 25 MP 10 mont.plošina
p ív s valník PV 16.12
p ív s valník PV 20.15 K
náv s valník NV 30.23.20
náv s valník NV 29.22.20
p ív s za os.auto
traktor Z 5748
- NEMOVITOSTI -
0602/353129 Zem d lská usedlost
skup. 102
048/5148978
048/5148978
069/6035063
0185/585167
048/5148978
048/5148978
0603/587461
0602/789016
0602/789016
0602/789016
0608/982040
048/5148978
0777/567480
0737/930968
0737/930968
- MATERIÁL, SLUŽBY -
Panely železobetonové (obvodové, s izolací i bez)
Panely hliník-polyuretanové (obvodové, r zné)
Panely st ešní (železobet., 1.500x6.000x240mm) /120ks/
Panely TESCO (1.2x2.6x0.55m, + ostatní mat.TESCO) /150ks/
Zámková dlažba (v .položení, op rky, plochy a oplocení)
Ploty železobetonové DIRECK (protihlukové st ny)
Montované antistatické podlahy ( tverec 60x60cm)
Stavební ezivo (na míru)
ezivo na stola ské ú ely (na míru)
Vazby (dle projektu)
Hliníková st ešní krytina (400m2)
St ešní krytiny a oplášt ní bitumenové, plechové
Spojovací materiál (vel.množství, levn )
Elektromateriál (seznam)
Instalatérský materiál
048/5148978 Zakládání staveb z prefabrikát (v .zemních prací)
048/5148978 Geologie, hydrologie, vrtné práce, pilotáž, statika
r.v.
-
1973
1979
1985
1980
-
-
-
nové
nové
dobrý
dobrý
nové
nové
r zné
r zné
r zné
dobrý
nové
r zné
nepouž.
nepouž.
-
1985
-
ŽÁDANÉ STROJE (POPTÁVKA):
cena
17.000,15.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
4.000,dohodou
BV
SO
KI
VY
TA
TA
PI
FM
HB
dohodou
SY
dohodou
400-500,1.200,300,500-800,dohodou
10,-/ks
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
LB
LB
KI
PI
LB
LB
HK
ZL
ZL
ZL
CB
LB
BV
ZL
ZL
dohodou
dohodou
LB
LB
Telefony:
Liaz nosi kontejner ( et zový)
Liaz, T 148, T 815 - kropi ka (8-10.000l, od.r.v.87)
Tatra 815 S3 + vlek (r.v.1994 a mladší)
Tatra 148, 815 VLH cist.na syp.hmoty (skláp., p íp.tlak.vyprazd.)
Autoje áb IFA ADK 125, 80, 70
Traktor Z 8011 (vrak, nebo pouze TP)
Podvalník p ív sový (nosn.6-8t)
Traktorový nosi kont. (hákový, et zový)
Rypadlo LIEBHERR 922
Rypadlo pásové UDS 110, 210
Naklada KNB 250 (p íp.KNA 250, p íp.i ND)
Paletiza ní vidle na UNC 200, UNK 320, KNB 250
Dozer DT 75 (hranatá kabina)
Vibra ní válec BOMAG (nad 10t, nebo válec Rumunské výroby)
Lávka záv sná LK 3 A (výr.STROS Sedl any)
Kontejnery natahovací (jakékoli)
P íložné vibrátory (st .velikost)
Zvedák EZ 1641 (16t, 4 sloupový)
Protahova ka na kov (vodorovná, na drážky)
Stroj na výrobu h ebík
Drti plast , gumy a pneu
Drti plast , gumy a pneu (p íp.kontakt na výrobce)
Motor SLAVIA 2 S 90 A (komplet.)
TP na DAF 2300 valník (turbo, r.v.1990)
TP na autoje áb T 148 AD 070
TP na traktor Z 7245
-
0181/791680
0656/873517
0602/703615
0656/873517
0607/209519
0602/450225
0328/401011
0603/527983
0607/209519
0604/290569
0602/281015
0602/590129
0607/209519
0607/209519
0602/148138
0603/527983
0602/750089
0608/508000
0728/601132
0602/230915
05/41424919
0608/332322
0603/239205
0602/223006
0603/243344
0603/243344
Uzáv rka ke dni 22.8.2002
Ceník plošné inzerce:
30,- bez DPH za 1cm2 – barevn
25,- bez DPH za 1cm2 – ernobíle
1/8 strany – 9.5x6.5cm (61.75cm2)
1/4 strany - 9.5x13cm (123.5cm2)
1/2 strany – 19x13cm (247cm2)
1/1 strany – 26x19cm (494cm2)
Slevy za opakování: 1 opakování
- 10% sleva
2 opakování
- 15% sleva
3 a více opakování - 20% sleva
Za umíst ní inzerátu na obálku novin - 15% p íplatek
- 1.853,- bez DPH (barevn )
(1 opakování - 1.668,-, 2 opakování - 1.575,-, 3 a více opak. 1.482,-)
- 1.544,- bez DPH ( ernobíle)
(1 opakování - 1.390,-, 2 opakování - 1.312,-, 3 a více opak. 1.235,-)
- 3.705,- bez DPH (barevn )
(1 opakování - 3.335,-, 2 opakování - 3.149,-, 3 a více opak. 2.964,-)
- 3.088,- bez DPH ( ernobíle)
(1 opakování – 2.779,-, 2 opakování - 2.625,-, 3 a více opak. 2.470,-)
- 7.410,- bez DPH (barevn )
(1 opakování - 6.669,-, 2 opakování - 6.299,-, 3 a více opak. 5.928,-)
- 6.175,- bez DPH ( ernobíle)
(1 opakování - 5.558,-, 2 opakování - 5.249,-, 3 a více opak. 4.940,-)
- 14.820,- bez DPH (barevn )
(1 opakování - 13.338,-, 2 opakování - 12.597,-, 3 a více 11.856,-)
- 12.350,- bez DPH ( ernobíle)
(1 opakování - 11.115,-, 2 opakování - 10.498,- 3 a více - 9.880,-)
Bo ní proužek - 15,- bez DPH za 1cm2 (barevn i ernobíle)
celý proužek - 4x26cm (104cm2)
1/2 proužku - 4x13cm (52cm2)
1/3 proužku - 4x8.6cm (34.4cm2)
okr
- 1.560,- bez DPH
(1 opakování - 1.404,-, 2 opakování - 1.326,-, 3 a více opak. 1.248,-)
- 780,- bez DPH
(1 opakování - 702,-, 2 opakování - 663,-, 3 a více opak. 624,-)
- 516,- bez DPH
(1 opakování - 464,-, 2 opakování - 439,-, 3 a více opak. 413,-)
-
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
Download

Telefon název stroje (zařízení) tech. stav rv cena okr - TRUCK