St ední pr myslová škola dopravní, a.s. Plze ská 298/217a, Praha 5
VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
P edkládá:
Ing. František Novotný
editel školy
Praha, íjen 2012
I.
Základní údaje o škole, školském za ízení
1. P esný název školy
St ední pr myslová škola dopravní, a.s.
Plze ská 102/217
150 00 Praha 5
2.
editel a statutární zástupce editele
mobilní
telefon
funkce
titul, jméno, p íjmení
telefon
editel
Ing. František Novotný
242 481 902 604 534 662 [email protected]
statutární
zástupce PaedDr. Marie Salajková
editele
zástupce
Ing. V ra Nejedlá
editele
zástupce
editele
Bc. Michal Jiroušek
pro OV
e-mail
242 481 962 739 760 806 [email protected]
242 481 936 725 777 096 [email protected]
242 481 904 604 797 821 [email protected]
3. Webové stránky školy
www.sps-dopravni.cz
4. Školy a školská za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává a jejich cílová
kapacita
Cílová kapacita školy je 1 790 žák .
Objekty školy:





1
objekt Plze ská 102/217, Praha 5
– Motol
objekt Moravská 3, Praha 2
– Vinohrady
odlou ené pracovišt Na Valentince 4/504, Praha 5
– Smíchov
odlou ené pracovišt Plze ská 137, Praha 5
– Koší e
odlou ené pracovišt Na T ebešín 161, 162, 163, Praha 10
– Malešice
Studijní a náborové odd lení sídlí v budov Moravská 3, 120 00 Praha 2.
5. Obory vzd lání
St ední pr myslová škola dopravní, a.s.
Škola
Cílová kapacita
Poznámka
oboru/programu
Kód oboru
Název oboru/vzd lávacího programu
18-20-M/01
Informa ní technologie
23-43-L/51
Provozní technika
Provoz dopravních
za ízení
70
23-43-L/51
Provozní technika
Provoz dopravních
za ízení
130
23-51-H/01
Strojní mechanik
Záme ník
23-55H/002
Klempí - strojírenská výroba
90
23-55-H/02
Karosá
75
23-61H/001
Lakýrník
65
23-61-H/01
Autolakýrník
65
23-68-H/01
Mechanik opravá motorových vozidel
Automechanik
200
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik
Elektronik
100
26-41-L/506
Provozní elektrotechnika
100
26-41-L/52
Provozní elektrotechnika
75
26-43-L/001
Mechanik elektronik
120
dobíhající
26-47M/002
Elektronické po íta ové systémy
240
dobíhající
26-51-H/01
Elektriká
26-52-H/01
Elektromechanik pro za ízení a p ístroje
37-41-L/009
Operátor provozu a ekonomiky dopravy
120
dobíhající
37-41-L/503
Dopravní provoz
70
dobíhající
37-41-L/503
Dopravní provoz
130
dobíhající
37-41M/006
Provoz a ekonomika dopravy
120
dobíhající
37-41-M/01
Provoz a ekonomika dopravy
39-41-L/01
Autotronik
240
64-41-L/51
Podnikání
140
64-41-L/51
Podnikání
270
64-41-L/524
Podnikání
70
dobíhající
64-41-L/524
Podnikání
270
dobíhající
66-41-L/01
Obchodník
120
66-42-L/503
Propagace
70
66-42-L/51
Propagace
70
66-52-H/01
Aranžér
2
240
60
90
Elektromechanik pro
dopravní prost edky
Ekonomika m stské
dopravy
dobíhající
dobíhající
dobíhající
pouze ve zkrácené
form
80
240
120
dobíhající
6. Zm ny ve skladb obor vzd lání oproti školnímu roku 2010/2011:
a)
nové obory / programy
Ve školním roce nebyl z ízen žádný nový obor.
b)
zrušené obory / programy
Ve školním roce nebyl zrušen žádný obor.
7. Místa poskytovaného vzd lávání nebo školských služeb:
Vlastníkem všech níže uvedených objekt
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole nost
pod body a, b, c je z izovatel školy
a) objekt Plze ská 102/217, Praha 5 – výuka ty letých obor st edního vzd lání
s maturitní zkouškou Informa ní technologie, Ekonomika m stské dopravy, Mechanik
elektronik, Podnikání, nástavbové studium, denní forma studia.
b) objekt Moravská 3, Praha 2 – výuka t íletých obor st edního vzd lání s výu ním
listem Automechanik, Elektromechanik pro dopravní prost edky, Aranžér/ka, Karosá ,
Autolakýrník, výuka ty letých obor st edního vzd lání s maturitou Autotronik,
Obchodník a nástavbové studijní obory Dopravní provoz, v denní i dálkové form
studia, Propagace v denní form studia a Podnikání v dálkové form studia.
c) odlou ené pracovišt Plze ská 137, Praha 5 – odborný výcvik autoobor
a obor Karosá a Autolakýrník
Od 25.6.2010 je vlastníkem odlou eného pracovišt
Ostrovní 126/30, 110 00, Praha 1
na Valentince firma DBD Group,
d) odlou ené pracovišt Na Valentince 4/504, Praha 5 – odborný výcvik autoobor
Od 1.1.2011 je vlastníkem odlou eného pracovišt na T ebešín firma AZ Premika,
Jeseniova 1226/139, 130 00 Praha 3 – Žižkov
e) odlou ené pracovišt
všech elektroobor
Na T ebešín
161, 162, 163, Praha 10 – odborný výcvik
8. Stru ná charakteristika materiáln technického vybavení právnické osoby:
V objektu Moravská jsou soust ed ny všechny t íleté obory, jejichž vzd lávání kon í
složením záv re né zkoušky a získáním výu ního listu, dále pak ty leté obory Autotronik a
Obchodník zakon ené maturitní zkouškou. Nástavbové studium, stejn jako v p edchozích
letech, probíhá v denní i dálkové form v oborech Dopravní provoz, Propagace a Podnikání.
Již pon kolikáté je otev ena tzv. zkrácená forma vzd lávání zakon ená výu ním listem
v oboru Elektriká . Ve školním roce 2011/2012 byl ve zkrácené form nov otev en obor
Mechanik opravá motorových vozidel.
Teoretická výuka ve školním objektu Moravská se uskute uje v odpovídajícím
prost edí. Školní budova je vybavena p ístrojovou technikou, k dnešnímu dni jsou k dispozici
t i stálé po íta ové u ebny s p ipojením na internet. V sou asné dob je internet v budov
zp ístupn n pro žáky i dosp lé prost ednictvím lokální bezdrátové WIFI sít .
Další, mobilní po íta ovou u ebnu vybavenou notebooky, lze instalovat kdekoli ve
škole a využívat ji tém ve všech p edm tech. Mobilní u ebna je certifikovaným pracovišt m
ECDL. Díky n mu škola nabízí konání zkoušek s vydáním záv re ného certifikátu nejen
zájemc m ze školy, ale i široké ve ejnosti. U itelé používají p enosné dataprojektory, pracují
v u ebn s interaktivní tabulí. K dalším technickým za ízením pat í tiskárny, kopírky, skener,
p ístroje v laborato i m ení. Výuka žák z autoobor probíhá v u ebnách s pom ckami,
které zahrnují nejenom ásti automobil a jejich p íslušenství, ale i nejmodern jší softwarové
vybavení. V u ebn vybavené nábytkem, u kterého lze provád t výtvarné práce, probíhá
výuka obor aranžér a propagace. Škole je vybavena t locvi nou, posilovnou s devíti
3
odlišnými stroji ke zvyšování t lesné zdatnosti a h išt m s um lým povrchem. K dispozici
jsou i ty i pingpongové stoly. Sou ástí sportovního vybavení školy je i rekonstruované
sociální za ízení (sprchy, toalety).
Interiér objektu Moravská (chodby, schodišt ) je upraven ve smyslu bezpe nostních
protipožárních a hygienických p edpis . Žáci jsou aktivn zapojováni do výzdoby budovy –
dopravní tématika je v souladu se zam ením školy. Fresky na st nách, které malovali žáci
školy, výrazn zvýšily estetické p sobení interiéru budovy.
Žáci i nadále pokra ovali v úprav a rekultivaci h išt a dvora, kde je k dispozici
venkovní u ebna a prostor pro relaxaci. Uvnit školní budovy, ve tvrtém pat e, si mohou žáci
pravideln zahrát stolní fotbal. O patro níže byl vybudován školní bufet, který nabízí teplé i
studené ob erstvení. Díky bufetu je ve škole zajišt n pravidelný pitný režim.
Díky pen z m získaným prost ednictvím grantu (Magistrát hl. m sta Prahy) škola
provedla rozsáhlou rekonstrukci t locvi ny – oprava podlahy a vým na ost ní.
V objektu školy Motol jsou vyu ovány p edevším ty leté obory, a to Informa ní
technologie, Ekonomika m stské dopravy, Provoz a ekonomika dopravy, Operátor provozu a
ekonomiky dopravy a Mechanik elektronik a dále dvouleté denní nástavbové studium oboru
Podnikání.
Teoretická výuka SPŠD, a s., v ásti Motol je realizována v objektech, jež jsou
sou ástí dopravní provozovny Motol. Pro výuku je zde zajišt no prost edí odpovídající
požadavk m na vzd lávání ve vyu ovaných oborech vzd lání, škola je pat i n vybavena
pot ebnou p ístrojovou technikou, která je pr b žn inovována a dopl ována.
Pro výuku odborných p edm t jsou využívány ty i po íta ové u ebny s trvalým
p ipojením na internet, jež jsou vybaveny datovými projektory, p i emž jedna z nich je
speciáln upravena a vybavena adou modul pro výuku HW po íta a mikropo íta a
interaktivní tabulí, další z PC u eben je využívána jako odborná u ebna pro obchodní
korespondenci a práci fiktivních firem s vybavením barevnou tiskárnou, kopírkou, skenerem.
K výuce dále slouží multimediální u ebna vybavená PC, datovým projektorem a
interaktivní tabulí, odborná u ebna m ení a elektroniky vybavená m icími stoly a
moderními m icími p ístroji, dv moderní jazykové u ebny s odpovídajícím p ístrojovým
vybavením, odborná u ebna pro výuku chemie a fyziky, dv specializované u ebny pro praxi
využívající krom m icích p ístroj také po íta e i vybavení pro základní rukod lné práce
žák . Další u ebny jsou postupn vybavovány datovými projektory, moderními keramickými
tabulemi, u itelé mají k dispozici kabinety vybavené po íta i propojenými školní datovou sítí
na server a sí ovou tiskárnu, k dispozici je výkonná kopírka, pedagog m jsou postupn
po izovány notebooky, využívají CD p ehráva e a p enosné datové projektory.
Mnohé vybavení využívané p edevším p i výuce odborných p edm t bylo po ízeno
v rámci realizace Opera ního programu Praha Adaptabilita.
T locvi na je vybavená posilovacími stroji a p íslušným sociálním za ízením (WC,
sprcha), je zde také možno využívat stoly na stolní tenis, a dále je výuka smluvn zajišt na
v t locvi n a na h išti TJ Sokol Motol, jež jsou vzdáleny cca 800m od školy.
Žák m je k dispozici odpo inkové zázemí v p edsálí s posezením a ob erstvením
prost ednictvím automat a s možností p ipojit se na WIFI sí a voln p ístupná kopírka
s mincovním automatem. Dále je stravování žák zajišt no v kantýn vozovny Motol
(sva iny, ob dy).
P i p kném po así mohou žáci využívat vlastními silami vybudovanou venkovní
u ebnu ekologie, kde také pe ují o okolní prostor a okrasné jezírko.
Souvislá praxe žák je zajiš ována jak na pracovištích Dopravního podniku hl. m sta
Prahy, tak ve specializovaných firmách s odpovídajícím zam ením vzhledem k
vyu ovanému oboru.
4
Materiální zabezpe ení odborného výcviku
Odlou ená pracovišt (dále jen OP) odborného výcviku byla i ve školním roce
2011/2012 ve svých u ebnách vybavena veškerou výukovou, p ístrojovou i ostatní technikou
tak, aby samostatn pokrývala veškeré požadavky vyplývající z platných u ebních osnov,
RVP a ŠVP. U ebny jsou dle pot eb dovybavovány pot ebnou technikou, základními i
nadstandardními p ístroji a za ízeními pro moderní výuku žák .
Na OP „Valentinka“ a „Koší e“, kde probíhá výuka obor st edního vzd lání
zakon ených výu ním listem (automechanik, klempí
pro strojírenskou výrobu,
autoelektriká , lakýrník) a ty letého oboru st edního vzd lání zakon eného maturitou
(autotronik), byl v pr b hu školního roku 2011/12 kladen d raz na zkvalit ování výuky a
zlepšování pracovního prost edí. Jedná se o pln za ízená pracovišt autoobor v etn
autolakovny.
Odborná výuka všech elektroobor byla zajiš ována v objektu OP „T ebešín“, a to
v p ti odborných u ebnách, které jsou vybaveny kvalitní m icí a výpo etní technikou,
dataprojektory, p ibližovacími kamerami s možností projekce. P ístrojové vybavení st ediska
je také dopln no bohatou technickou knihovnou, pr b žn dopl ovanou nejnov jšími
odbornými asopisy a publikacemi.
Na OP „T ebešín“ a pracovišti z izovatele „Pankrác“ se provádí ve v tším rozsahu
výuka žák a žáky obor aranžér a obchodník. Celkov je tak vy len no již p t u eben
vybavených pracovními stoly a cvi nými výlohami, výpo etní technikou a t emi plottery.
Škola jako celek je certifikována podle ISO 9001:2008 systému jakosti.
9. Školská rada
Školská rada je orgán školy umož ující zákonným zástupc m nezletilých žáku,
zletilým žák m a student m, pedagogickým pracovník m školy, z izovateli a dalším osobám,
podílet se na správ školy.
Nov ustanovená Školská rada p i SPŠD, a.s. pracuje od 22. 2. 2012 v tomto složení:
Mgr. Alena Fimanová – p edsedkyn (zástupce z izovatele DP)
Mgr. Heverlová Hana – místop edsedkyn (zástupce z izovatele DP)
Ing. Zuzana Bejrová – zapisovatelka – zástupce pedagog
Mgr. Zden k Vav ín – len – zástupce pedagog
paní Jind iška Dufková – lenka – zástupce rodi
pan Petra Richterová – len – zástupce rodi
.
Školská rada se sešla od svého znovuustavení jednou a to 22. 2. 2012. V rámci
svého jednání se vyjád ila k návrh m ŠVP, odsouhlasila zprávu o innosti školy a plán
hospoda ení na rok 2012. Dále se seznámila se školní problematikou. Zápis z jednání je
voln p ístupný na webových stránkách školy.
5
II.
Pracovníci školy
Pedagogi tí pracovníci
interní u itelé
fyzické osoby celkem
interní u itelé
p epo tení na pln zam stnané
externí u itelé
fyzické osoby celkem
externí u itelé
p epo tení na pln zam stnané
4
107
106,26
12
4,61
123
pedagogi tí pracovníci
p epo tení na pln zam stnané
celkem
editel a zástupce editele
p epo tení na pln zam stnané
4
SPŠD, a.s.
pedagogi tí pracovníci
fyzické osoby celkem
editel a zástupce editele
fyzické osoby celkem
a. po ty osob
škola
1.
113,87
b. kvalifikovanost pedagogických pracovník
po et pedagogických
pracovník
kvalifikovaných
99
nekvalifikovaných
24
Škola
SPŠD, a.s.
celkem % z celkového po tu ped.
pracovník
80,48
19,51
c. další vzd lávání pedagogických pracovník
po et
zam ení
po et
ú astník
seminá e
82
Jazykové, odborné,
specializa ní studium
atd.
120
Kurzy
28
Kurzy historie,
po íta ové, rozši ující
53
dopl kové
pedagogické
studium
školský management
rozši ování aprobace
jiné (uvést jaké)
1
0
2
UOV, TV
vzd lávací instituce
DESCARTES, CERMAT,
PARIS, ANAG, Amnesty
International aj.
Letní škola soudobých d jin,
Národní institut pro další
vzd lávání, aj.
29
Vzd lávací institut St ed. kraje
0
2
0
Zem d. univerzita, PF Plze
Cech malí a lakýrník
d. jazykové vzd lávání a jeho podpora
po et u itel cizích jazyk
z toho
6
s odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)
bez odborné kvalifikace
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluv í
celkem (fyzické osoby)
17
7
10
0
2.
Nepedagogi tí pracovníci školy
a. po ty osob
fyzické osoby p epo tení na pln
zam stnané
celkem
24
23,2
b. další vzd lávání nepedagogických pracovník
po et
Seminá e
17
Kurzy
3
jiné (uvést jaké)
7
zam ení
Odborné:ekonomické,
ú etní, právní,
pedagogické,
personální, mzdové,
archivnictví
Soft. program
Bakalá i
po et
ú astník
vzd lávací instituce
28
Škola mistr DP, ANAG,
PARIS, VEMA, St edo .
vzd lávací agentura aj.
2
Fa Bakalá
III.
Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání
1.
Po ty t íd/studijních skupin a po ty žák /student
a. denní vzd lávání
Škola
po et
t íd / skupin
po et
žák / student
46
1096
SPŠD, a.s.
Zm ny v po tech žák /student v pr b hu školního roku:
-
p erušili vzd lávání: 2
nastoupili po p erušení vzd lávání:
sami ukon ili vzd lávání: 36
vylou eni ze školy: 0
nepostoupili do vyššího ro níku:
p estoupili z jiné školy: 18
p estoupili na jinou školu: 12
jiný d vod zm ny: 0
z toho nebylo povoleno opakování:
b. vzd lávání p i zam stnání
Škola
po et
t íd / skupin
po et
žák / student
10
245
SPŠD, a.s.
Zm ny v po tech žák /student v pr b hu školního roku:
2.
p erušili vzd lávání:
nastoupili po p erušení vzd lávání: 1
sami ukon ili vzd lávání: 15
vylou eni ze školy: 0
nepostoupili do vyššího ro níku:
p estoupili z jiné školy:
p estoupili na jinou školu:
jiný d vod zm ny: 0
Pr m rný po et žák /student
zahajovacího výkazu)
z toho nebylo povoleno opakování:
na t ídu/studijní skupinu a u itele (stav dle
a. denní vzd lávání
Škola
SPŠD, a.s.
8
pr m rný po et
žák / student
na t ídu / skupinu
pr m rný po et
žák / student na u itele
24
10,5
b. vzd lávání p i zam stnání
pr m rný po et
žák / student
na t ídu / skupinu
pr m rný po et
žák / student na u itele
SPŠD, a.s.
24,5
12,89
SPŠD,
a.s.
po et
žák /student 5
celkem
z toho nov
p ijatí
0
4
11
2
2
1
4
2
16
1
2
8
300 11
48
St ední pr myslová škola dopravní, a.s.
prosp lo s vyznamenáním
26
Neprosp lo
101
opakovalo ro ník
48
t.j % z celkového po tu žák /student
709
68 %
pr m rný po et zameškaných hodin na žáka/studenta
130
z toho neomluvených
14,6
9
0
CELKEM
366
54
a. denní vzd lávání
po et žák /student s uzav enou klasifikací do 30.6.
Zlínský
Ústecký
St edo eský
Plze ský
Pardubický
Olomoucký
Moravskoslezský
Liberecký
Královéhradecký
Vyso ina
Karlovarský
3
Údaje o výsledcích vzd lávání žák
z celkového
po tu
žák /student :
4.
Jiho eský
Škola
Jihomoravský
Žáci s trvalým bydlišt m v jiném kraji
kraj
3.
škola
b. vzd lávání p i zam stnání
z celkového
po tu
žák /student :
St ední pr myslová škola dopravní, a.s.
prosp lo s vyznamenáním
Neprosp lo
11
opakovalo ro ník
0
po et žák /student s uzav enou klasifikací do 30.6.
159
t.j % z celkového po tu žák /student
pr m rný
po et
žáka/studenta
zameškaných
77,1 %
hodin
na
26
z toho neomluvených
5.
7
0
Výsledky záv re ných a maturitních zkoušek:
denní
vzd lávání
vzd lávání
pi
zam stnání
po et žák , kte í konali zkoušku
121
28
z toho konali zkoušku opakovan
13
0
45
0
8
16
prosp l
95
12
neprosp l
18
0
záv re né zkoušky
škola
po et žák záv re ných ro ník , kte í nebyli p ipušt ni ke
zkoušce v ádném termínu
prosp l
s vyznamenáním
po et žák , kte í byli hodnoceni:
10
denní
vzd lávání
vzd lávání
pi
zam stnání
218
85
z toho konali zkoušku opakovan
41
12
po et žák záv re ných ro ník , kte í nebyli
p ipušt ni ke zkoušce v ádném termínu
15
6
4
5
prosp l
176
67
neprosp l
38
13
škola
po et žák , kte í konali zkoušku
maturitní zkoušky
prosp l s vyznamenáním
po et žák , kte í
byli hodnoceni:
11
P ijímací ízení do 1. ro ník školního roku 2012/2013
Skupina obor vzd lání, kód, název
po et p ihlášek celkem
po et kol p ijímacího ízení celkem
(denní vzd lávání)
p ijímací ízení pro školní rok 2012/2013
6.
2
po et p ijatých celkem
343
z toho v 1. kole
236
z toho ve 2. kole
107
z toho v dalších kolech
0
z toho na odvolání
0
po et nep ijatých celkem
0
po et volných míst po p ijímacím ízení
(obor, po et míst)
obor: 39 Speciální a interdisciplinární technické obory
12
obor: 64 Podnikání v oborech
10
obor: 66 Obchod
27
obor: 26 Elektrotechnika
24
obor: 23 Strojírenství a strojírenská výroba
51
obor: 37 Doprava a spoje
14
po et p ijatých ke vzd lávání p i zam stnání do 1. ro ník pro šk. rok
2012/2013
12
602
65
7.
Vzd lávání cizinc a p íslušník národnostních menšin
Po ty cizinc z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu).
Bosna a Hercegovina
1
B lorusko
1
Kazachstán
1
Mongolsko
3
Moldavsko
2
Polsko
1
Rusko
6
Slovensko
3
Vietnam
5
Ukrajina
14
Zkušenosti se za le ováním cizinc a p íslušník národnostních menšin:
Všem ve škole studujícím cizinc m a p íslušník m národnostních menšin studium
ne iní výrazn jší potíže, takže se bez problém za lenili do t ídních kolektiv .
8.
Speciální výchova a vzd lávání, integrace žák
Ve školním roce 2011/2012 pokra ovala integrace t í žák autist (obor Provoz a
ekonomika dopravy), u dvou z nich vzd lávání vyžadovalo speciální p ístup a vzd lávání za
p ítomnosti asistenta pedagoga, t etí žák se úsp šn adaptoval na podmínky školy i bez
pomoci asistenta. P ijetí t chto žák do t ídních kolektiv pokra uje úsp šn , žáci
v odborných p edm tech dosahují velmi dobrých výsledk , ve všeobecných p edm tech
probíhá jejich vzd lávání áste n podle individuálních vzd lávacích plán . Do vzd lávacího
procesu se také bez v tších potíží za lenila slabozraká žákyn v oboru Aranžér. S t ídním
kolektivem spolupracuje bez problém . Vyu ující pro tuto žákyni pravideln p ipravují u ební
materiály se speciální velikostí písma, p i výuce je zohledn na délka práce s po íta em,
v hodinách odborného výcviku dostává vyšší asovou dotaci na vypracovávání jednotlivých
úkol . Žák s vadou sluchu, který studoval 1. ro ník oboru Automechanik, byl integrován
v b žné t íd a pracoval podle speciáln upraveného u ebního plánu. V teoretické, ani
praktické výuce nem l výrazn jší problémy.
Bez výrazn jších negativních zkušeností probíhá za le ování žák
ze
znevýhodn ného sociokulturního prost edí, ve škole ve škole studují i Romové a cizinci a
také jejich za azení do t ídních kolektiv není doprovázeno výrazn jšími potížemi,
problémem n kdy bývá jejich studijní disciplína, zejména pravidelná docházka a
respektování autorit.
9.
Vzd lávání nadaných žák a student
Protože ve školním roce 2011/2012 škola mimo ádn nadané žáky nem la, nebyly
pro žáky tohoto typu zpracovány individuální vzd lávací plány. Avšak pro rozvoj nadaných
žák vytvá í škola podmínky realizací rozší ené výuky n kterých p edm t nebo skupin
p edm t , žáci mají možnost dopl ovat si a prohlubovat vzd lávací obsah, jsou jim
zadávány rozši ující úkoly, v oblasti ICT, konkrétn byl pro nadané žáky otev en kurz
programování v jazyce C# a výuka databází ORACLE, získat mohou žáci mezinárodn
uznávaný certifikát ECDL v po íta ové gramotnosti. Žáci se zvýšeným zájmem o elektroniku
mohou pracovat v kroužku elektroniky a elektrotechniky.
Žáci, kte í pracují ve fotokroužku, se pravideln podílejí na tvorb školních
propaga ních materiál , zajiš ují fotodokumentaci po ádaných akcí. Jejich spolužáci
navšt vující dramatický kroužek uspo ádali školní akademii a spolupracují na propagaci
školy. Žák m se sportovním talentem škola umož uje upravit plán studia tak, aby se mohli
v novat tréninku i sportovním utkáním ve fotbale, florbale, motokrosu, ploché dráze, hokeji, a
jízd na snowboardu.
13
10. Ov ování výsledk vzd lávání
Ve školním roce se škola zapojila do pilotního ov ování nových maturitních zkoušek
pro Cermat, konkrétn
matematiky (vyšší a základní úrove ), ob anského a
spole enskov dního základu a informa ních a komunika ních technologií, kdy výsledky
sloužily k ov ování obtížnosti zadávaných úkol .
11. Školní vzd lávací programy
B hem školního roku 2011/2012 byly pr b žn ov ovány všechny vytvo ené školní
vzd lávací programy, tak jak postupn p echázely do vyšších ro ník . Ve školním roce
2010/2011 byl dokon en vzd lávací cyklus podle ŠVP u ty letých obor Obchodník a
Autotronik. Výsledky celého cyklu budou v rámci p edm tových komisí vyhodnoceny.
Ov ování výsledk vzd lávání v jednotlivých ŠVP prokazuje, že jsou programy p ipraveny
kvalitn a nebude pot eba v tších zásah do jejich podoby.
12. Jazykové vzd lávání a jeho podpora
Ve školním roce 2012/2012 vzd lávala škola žáky ve t ech jazycích, a to v jazyce
anglickém (p evážná v tšina žák ), n meckém a ruském (v dálkovém nástavbovém studiu).
V oboru Obchodník a Provoz a ekonomika dopravy, resp. Ekonomika m stské dopravy jsou
vyu ovány povinn dva cizí jazyky. V rámci programu Adaptabilita bylo umožn no žák m
využívat konverza ní hodiny s rodilými mluv ími, jejich u itelé v rámci projektu vycestovali na
zahrani ní jazykové stáže, aby svými poznatky obohatili výuku. Žáci také mohli využít školou
organizované krátkodobé jazykové pobyty, pro žáky, kte í vyjížd li na zahrani ní stáže, byly
realizovány mimo ádné intenzivní kurzy. S velkým úsp chem se setkalo i zahájení
jazykového kurzu, pod vedením u itelky anglického jazyka, který navšt vovali p edevším
žáci nástavbového studia. Kurz byl zaveden z d vodu intenzivní p ípravy k maturitní
zkoušce.
14
IV.
Aktivity právnické osoby
1. Výchovné a kariérní poradenství
Školní výchovné poradkyn pravideln spolupracují s PPP podle umíst ní objekt
teoretické výuky v Praze 2 a Praze 5. Psycholožka z PPP dochází do školy, v sou innosti
s výchovným poradcem, t ídními u iteli a zákonnými zástupci žák eší nej ast ji problémy
týkající se velké absence. Tento fakt výrazn ovliv uje další pobyt žáka ve škole, pon vadž
následn vede k nedostate ným vzd lávacím výsledk m, v n kolika p ípadech i k vylou ení
ze studia. V menší mí e jsou ešeny p ípady p estupk proti školnímu ádu, nap . nekáze ,
nepln ní povinností, poškozování majetku školy, šikana, nošení návykových látek do školy.
Každoro n jsou do školy zváni pracovníci ú ad práce, aby žák m p edevším vyšších
ro ník podali podrobné informace o dané problematice. Výchovné poradkyn soust e ují
nabídky dalšího vzd lávání na VOŠ a VŠ, i nabídek firem hledajících zam stnance, a
žák m je zprost edkovávají, p ípadn jim pomáhají jim s volbou dalšího studia.
Zam ení práce výchovných poradc a vychovatelek ve školním roce 2011/2012:
-
pomoc žák m p i p echodu ze základní na st ední školu, vytvo ení
podmínek pro jednodušší adaptaci (využití adapta ních pobyt )
spolupráce všech vyu ujících p i práci se žáky se speciálními
vzd lávacími pot ebami
individuální p ístup k žák m p i ešení jejich školních i osobních
problém
spolupráce s PPP k zajišt ní posudk pro žáky s SPU pro pot eby
státní maturity
po ádání a organizace p ednášek s vybranou tématikou
informace o dalších možnostech studia.
2. Prevence sociáln patologických jev
V oblasti prevence postupuje škola podle minimálního preventivního programu a
školního ádu tak, aby bylo zajišt no propojení práv i povinností každého žáka.
ada akcí s uvedenou tématikou byla realizována prost ednictvím p ednášek a
seminá (viz tabulka níže). K zajišt ní zlepšování innosti v této oblasti škola pravideln
využívá výsledky r zných typ dotazníkových šet ení, která probíhají v jednotlivých t ídních
kolektivech.
15
Exkurze, beseda
„Zabili mi ženu a dít “
Dotazníkové šet ení
Volba povolání
Veletrh GAUDEAMUS
Listina základních práv a
svobod
Sociáln patologické jevy
Kriminalita mladistvých
Základy právního v domí II.
OPL jak je neznáte
Bezpe í žen a dívek v Praze
Sebeobrana z pohledu zákona
Ob a sv dek trestného inu
Sebeobrana z pohledu zákona
Menšinová problematika
EKNI DROGÁM ne!
SOS – Denní krizová služba
Agrese ve vztazích
Motoristé
Sv tlo pro sv t
Po ádající organizace
Po et žák
z projektu Nezvratné osudy
44
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
26
Ú ad práce, Domažlická 11,
61
Výstavišt , Praha
19+45
M stská policie hl. m. Prahy
36 +25
Útvar situa ní prevence
M stská policie hl. m. Prahy, ÚŠP
35
M stská policie hl. m. Prahy, ÚSP
35 +68
M stská policie hl. m. Prahy, ÚSP
28
M stská policie hl. m. Prahy, ÚSP
35
M stská policie hl. m. Prahy, ÚSP
14
M stská policie hl. m. Prahy, ÚSP
19
M stská policie hl. m. Prahy, ÚSP
19
M stská policie hl. m. Prahy, ÚSP
35
D m národnostních menšin, Vocelova 3,
71
Praha 2
Kino BLANÍK
114 + 70
SOS centrum – Varšavská 37, Praha 2
31
Policejní muzeum
OKAMŽIK
42
28
Z výše uvedené tabulky je patrné, že volba témat jednotlivých p ednášek, besed a
seminá byla volena s ohledem na využití získaných informací v praktickém život , na
ochranu vlastního zdraví, na toleranci v i znevýhodn ným osobám, na rozlišení hranice
mezi právním a protiprávním jednáním.
Jedna z akcí pomohla žák m s orientací v dalším život , s volbou vhodného studia i
orientaci p i ucházení se o pracovní místo.
Adapta ní pobyt pro žáky nastupující do 1. ro ník významn ovliv uje tvorbu nov
vznikajícího t ídního kolektivu i nenásilné za len ní jednotlivých žák . Škola p ipravuje
pravideln v pr b hu školního roku projekt, díky n muž získává finan ní prost edky na jeho
realizaci. Zkušenosti s po ádáním t chto pobyt sv d í o tom, že zvolená cesta je velice
prosp šná nejen pro vybudování zdravých vztah uvnit nového kolektivu, ale i pro vytvá ení
vztah s pedagogy. K rozvíjení a upev ování vztah v rámci t ídních kolektiv vyšších
ro ník dochází na zimních lyža ských pobytech, vodáckém kurzu a v ad dalších
sportovn rekrea ních akcí po ádaných celoro n .
V pr b hu školního roku se žáci n kolika t íd zapojili do projektu „M žu ti pomoc“,
jehož garantem je Dialog Jesenius ve spolupráci s PCPP Praha.
3. Ekologická výchova a environmentální výchova
Trvalým vzd lávacím a výchovným cílem EVVO v uplynulém školním roce bylo
osvojovat si návyky pot ebné pro ochranu životního prost edí a podn covat žáky k aktivitám,
které vedou k této innosti. Každoro n je p ipravován plán EVVO, jehož jednotlivé aktivity
jsou zapracovány do tematických výukových plán jednotlivých p edm t . Pr ezové téma,
které zahrnuje ekologickou a environmentální výchovu, je nedílnou sou ástí ŠVP, což
znamená, že se v pr b hu školního roku objevuje ve všech p edm tech.
B hem školního roku se žáci ú astnili rozli ných ekologických aktivit, které nabízejí
st ediska ekologické výchovy.
16
Ve všech objektech školy byla mimo aktivity uskute ované mimo výuku realizována
výuka s cílem vést žáky k aktivní ú asti na ochran životního prost edí, posilovat u nich pocit
sounáležitosti a odpov dnosti za prost edí kolem nich a pomáhat jim získávat znalosti o
využití alternativních zdroj energií i o t íd ní a recyklaci odpad .
Provoz školy se zam il na t íd ní odpad , šet ení elektrickou energií, vodou a na
udržování istoty prost edí v okolí školy.
Krom výuky v jednotlivých p edm tech absolvovali žáci v pr b hu roku adu akcí,
nap .:

„Tonda obal na cestách“ – t íd ní odpadu (tato ekologická aktivita
každoro n probíhá v prostorách školy, pravideln se jí ú astní žáci
1. ro ník )

Oslava dne zem - centrální park Pankrác

Lidské t lo (Human Body)

projekt Recyklohraní zahrnující celou
v pr b hu školního roku.
adu aktivit realizovaných
Krom aktivit uvedených výše se žáci celoro n ú astnili úprav školního vnitrobloku a
prostor kolem pergoly a jezírka, pracovali na terénních úpravách a zvelebení prost edí kolem
strom a ke , podíleli se na ekologické likvidaci skleníku.
4. Multikulturní výchova
Po et žák r zných národností i národnostních menšin p ihlášených ke studiu v naší
škole se každoro n zvyšuje. Díky této okolnosti mají žáci p íležitost u it se v každodenním
vzájemném styku toleranci, ohleduplnosti, respektování rasy, národnosti, jazyka, kultury,
náboženství apod. To vše p i dodržování slušnosti, p i efektivní komunikaci a konstruktivní
spolupráci.
Rozvoj multikulturní výchovy významn podpo ila ú ast žák školy v projektu
s názvem „Menšinová problematika“ po ádaným Domem národnostních menšin se sídlem
v Praze.
5. Výchova k udržitelnému rozvoji
S výchovou ekologickou a environmentální úzce souvisí výchova k udržitelnému
rozvoji, takže se aktivity školy v této oblasti prolínají a akce realizované k podpo e a ochran
životního prost edí se dotýkají i udržitelného rozvoje. Dv vyškolené koordinátorky EVVO
každoro n zpracovávají plán innosti EVVO tak, aby zasahoval do v tšiny p edm t , a
v záv ru školního roku vyhodnocují jeho pln ní. Prací žák školy byla realizována p írodní
u ebna ekologie, upraveny venkovní prostory vnit ního dvora a na postupném zlepšování
obou prostor se budou žáci podílet i v následujících obdobích.
17
6. Školy v p írod , vzd lávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Lyža ský kurz
Jánské lázn
Lyža ský kurz
Rakousko - Zettersfeld
Vodácký kurz
eka Otava
T ídní výlet
H ensko
Poznávací zájezd
Dráž any
Sportovn zážitkový kurz
Vlkanov
Zážitkový kurz - rafty
Pikovice
Výukový pobyt
Velká Británie - Londýn
Adapta ní pobyt (1. ro níky) Nuzice
Adapta ní pobyt (1. ro níky Letiny
Jednodenní nebo polodenní akce, kterých se žáci po celý školní rok
se azeny do tematických tabulek a uvedeny v p íloze výro ní zprávy.
32
6
15
6
20
21
20
6
45
50
ú astnili, jsou
7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést
po et a zam ení a po ty žák .
Fotokroužek
Výtvarný kroužek
Dramatický kroužek
Kurzy anglického jazyka
9
10
15
10
Programování a databáze Oracle
Kybernetici – práce se stavebnicemi Fischertechnik
Kroužek elektroniky (Ing. Knapp)
tená ský kroužek
8
10
10
15
P íprava a realizace školní akademie (na této innosti se podíleli žáci školy nap í
jednotlivými t ídami i obory)
18
8. Sout že
Úsp šnost v sout žích, olympiádách, na festivalech apod. (umíst ní do 3. místa na
celostátní a mezinárodní úrovni)
Sout že
umíst ní
Celostátní sout ž Enersol
3. místo družstva Prahy (dva žáci
naší školy leny tohoto družstva)
Celostátní sout ž Enersol
1. místo tv r í kategorie
Mezinárodní sout ž v po íta ové grafice 1. místo
v Bardejov volná kategorie
2. místo
3. místo
Mezinárodní sout ž v po íta ové grafice 1. místo
v Bardejov návrh etikety, loga
2. místo
Celostátní sout ž - Nejlepší studentská
2. místo
spole nost Junior Achievement
Regio – celostátní sout ž (Plze )
2. místo – komer ní vitrína
Aranžér Junior – celostátní sout ž ( B)
2. místo – špendlení na živý model
2. místo – drát ný program
9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních program
Opakovan již n kolik let realizuje škola v rámci mezinárodního projektu Leonardo da
Vinci velmi úsp šné vým nné stáže pro žáky školy ve sp átelené dopravní škole se
zam ením na dopravu, ekonomiku a elektrotechniku DVB AG Dráž any, jejíž žáci zase
absolvují stáž v naší škole a v Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciová spole nost.
Poslední trnáctidenní stáž se uskute nila v b eznu 2012, zú astnilo se jí 12 žák školy
studujících v oborech vzd lání s výu ním listem Automechanik, Elektromechanik a
Elektromechanik pro dopravní prost edky.
10. Spolupráce právnické osoby s partnery
Spolupráce se sociálními partnery, zam stnavateli spo ívá p edevším ve spolupráci
s firmami, v nichž v tšina našich žák koná každoro ní souvislou i pr b žnou praxi, kdy si
žáci utvá ejí p edstavu o svém budoucím zam stnání. P i zajiš ování praxí žák škola
p edevším úzce spolupracuje se svým z izovatelem, Dopravním podnikem hl. m. Prahy,
akciová spole nost. Dále také využívá nabídek firem zam ených na obory, v nichž SPŠD,
a.s. poskytuje žák m vzd lání.
Ze spolupracujících firem jsou to krom z izovatele školy Dopravního podniku, hl. m.
Prahy, akciová spole nost tyto spole nosti a firmy: OC Kaufland, KIKA obchodní d m,
Barrandov studio a.s., BMK servis s.r.o., ZOO HOBBY – chovatelské pot eby, TISKÁRNA
LIBERTAS, a.s., Auto Benex, AUTOAVANT DRUŽSTVO, Auto Jarov, s.r.o., Porsche Praha
Smíchov, Auto Brejla aj.
Mimo jiné také spolupracuje s dodavatelskými firmami ELIT, Berner, Exner, ACI,
Servind, Standox, AutoKely.
Škola úsp šn rozvíjí kontakty také s profesními svazy, cechy a jinými organizacemi
(nap íklad: Elektrotechnický svaz eský, Svaz spedice a logistiky, Cech malí a lakýrník ,
Asociace institucí vzd lávání dosp lých, Asociace aktivních škol, Národní ústav vzd lávání,
Klub ekologické výchovy, Amavet asociace pro mládež, v du, techniku, Sdružení aranžér
R, Sdružení soukromých škol ech, Moravy a Slezska, Hospodá ská komora R).
19
11. Další vzd lávání realizované právnickou osobou
typ vzd lávání
odborný kurz
pomaturitní
specializa ní kurz
rekvalifikace
jiné (uvést jaké):
zkrácené studium
jiné (uvést jaké): PC
kurzy
jiné (uvést jaké):
jazykové kurzy
jiné (uvést jaké):
zkrácené studium
xxx
po et
ú astní
k
x
xxx
akreditace
MŠMT
ano / ne
xxx
xxx
x
xxx
xxx
Management
Vyhláška
50/1978 Sb.
29
Ano
46
Ano/Ano
Elektriká
29
dosp lé
Ano
Ne/Školský
rejst ík
Školský rejst ík
RVP/ŠVP
Microsoft Office
120
dosp lé
Ne
AJ, p íprava k
maturit
20
dosp lé
Ne
Automechanik
7
dosp lé
Školský rejst ík
RVP/ŠVP
zam ení
ur eno pro
dosp lé / žáky
Školení a seminá e dle pot eb a zadání z izovatele nebo objednavatele
z objednatele. P evážn na ekonomická témata.
Technické kurzy základní nebo periodické: vaza , je ábník, obsluha montážních
plošin, svá ecí škola.
12. Další aktivity, prezentace
Žáci školy se v pr b hu školního roku zú astnili následujících aktivit a prezentací:














20
Po ádání sportovních a v domostních školních sout ží (matematika,
nohejbal, volejbal, stolní tenis, …)
Po ádání celostátní sout že – šachový turnaj pod hlavi kou SSŠ MS
Po ádání turnaje v kopané a volejbale pro zam stnance školy a
zam stnance z izovatele
Ú ast ve st edoškolských sout žích sportovních a v domostních nap .
POPRASK, STRETECH, matematická olympiáda…
Organizace školení „P ijímací ízení na SŠ“ pro výchovné poradce ze
základních škol
Konference k projektu „M žu ti pomoc“ – prezentace na téma „Autorita a
autoritá ství“
Prezentace na burzách st edních škol na ZŠ.
Seminá pro výchovné poradce ze ZŠ.
Prezentace na veletrhu st edních škol Schola Pragensis.
Veletrh emesel 2011 v Praze v rámci projektu „ emeslo žije“.
Dny otev ených dve í školy pro uchaze e a rodi e (Motol, Moravská).
Prezentace školy na Dni otev ených dve í z izovatele, Dopravního podniku
hlavního m sta Prahy.
Inzerce v periodikách, v prostorách MHD a na internetu.
Prezentace školy v publikacích Pedagogicko psychologických poraden,
Atlas školství pro Prahu a St edo eský kraj.
13. Využití školských za ízení, jejichž
školních prázdnin
innost právnická osoba vykonává, v dob
Školní objekty se b hem prázdnin nevyužívají k žádným ú el m. V tšinou v nich
probíhá údržba, i áste ná rekonstrukce.
21
V.
Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol
1. Výsledky inspek ní
2011/2012
innosti provedené
eskou školní inspekcí ve školním roce
Ve školním roce 2011/2012 neprob hla v naší škole žádná inspek ní innost.
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2011/2012
Ve školním roce 2011/2012 prob hly v naší organizaci následné kontroly
1) ve dnech 28 až 30. 11 2011 se uskute nil recertifika ní audit švýcarskou firmou SGS.
Výsledek - nebyla identifikována žádná neshoda. Organizace obdržela certifikát
CH04/0818 a byla prov ena a certifikována jako spl ující požadavky normy ISO
90001:2008. Organizace je certifikována již od prosince 2004.
2) dne 17.2.2012 byla provedena kontrola Hasi ským záchranným sborem hl.m. Prahy.
Kontrolován byl objekt školy Motol. Výsledek kontroly bez závad.
3) v m síci íjnu 2011 provedla kontrolu eská správa sociální zabezpe ení: Kontrola
odvod pojistného na sociální zabezpe ení, výsledek kontroly, bez zjišt ných závad.
4) v m síci lednu 2012 provedl kontrolu zástupce VZP. Kontrola se zam ila na odvod
pojistného a evidenci zam stnanc u ZP, výsledek kontroly, bez zjišt ných závad.
22
VI.
Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok 2011
P ehled hospoda ení za rok 2011 s porovnáním roku 2010:
2010.01 - 2010.12
2011. 01 - 2011.12
Výnosy
Tržby z prodeje vlastních služeb (produktivní
práce, školné, kurzy a další aktivity)
36 965 970,00
36 267 325,25
Dotace MŠMT, EU a MHMP
65 850 000,00
61 079 946,88
2 057 468,46
579 249,56
104 873 438,46
97 926 521,69
76 324 234,46
71 261 889,56
Opravy a údržba
2 344 816,82
3 322 732,51
Nájem a energie budov, úklid
9 115 245,55
8 081 014,11
U ebnice a u ební pom cky
3 567 171,10
2 674 802,99
Odpisy
2 789 930,00
1 269 437,42
890 000,00
1 610 000,00
Ostatní náklady
9 839 298,90
9 704 787,19
Náklady celkem
104 870 696,83
97 924 663,78
2 741,63
1 857,91
Ostatní p íjmy
Výnosy celkem
Náklady
Mzdové náklady v etn odvod a odm n
statutárních len
Tvorba rezerv
Hospodá ský výsledek
Investi ní (položkový) plán a jeho hodnocení k 31. 12. 2011
Položkový plán byl erpán ve výši 3 579 tis. K .
23
Opravy a údržby
V rámci nutných oprav a údržby byly vybrány k realizaci následující akce:




oprava budovy C ve škole Motol v etn vým ny oken
(zasedací místnost)
vým na oken ve škole Motol (budova A)
oprava sociálního za ízení a t locvi ny ve škole Moravská
oprava podlah ve škole Moravská
323 tis. K
93 tis. K
655 tis. K
311 tis. K
Investice
Po ízeny byly tyto plánované investice:





pro výpo etní techniku
analyzátor výfukových plyn
testovací p ístroj
fotospektrometr
aktivace vozidla po havárii
24
113 tis. K
207 tis. K
112 tis. K
101 tis. K
295 tis. K
VII.
Další informace
§ 18 zákona . 106/1999 Sb.
a) Po et podaných žádostí o informace a po et vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
O informaci ve smyslu výše uvedeného zákona, nebyla obdržena žádná žádost.
b) Po et podaných odvolání proti rozhodnutí
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c) Opis podstatných ástí každého rozsudku soudu ve v ci p ezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a p ehled
všech výdaj , které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními ízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to v etn náklad na své vlastní
zam stnance a náklad na právní zastoupení
Nebyl vydán žádný soudní rozsudek.
d) Vý et poskytnutých výhradních licencí, v etn
výhradní licence
od vodn ní nezbytnosti poskytnutí
Nebyla poskytnutá žádná výhradní licence.
e) Po et stížností podaných podle §16a, d vody jejich podání a stru ný popis zp sobu
jejich vy ízení
Nebyla podána žádná stížnost podle §16a tohoto zákona.
f) Další informace vztahující se k uplat ování tohoto zákona
Nebyly ešeny žádné záležitosti.
25
Obsah
I.
Základní údaje o škole, školském za ízení .........................................................................1
1.
P esný název školy ...................................................................................................1
2.
editel a statutární zástupce editele ........................................................................1
3.
Webové stránky školy ...............................................................................................1
4.
Školy a školská za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává a jejich cílová
kapacita ...............................................................................................................................1
5.
Obory vzd lání..........................................................................................................2
6.
Zm ny ve skladb obor vzd lání oproti školnímu roku 2010/2011: .........................3
7.
Místa poskytovaného vzd lávání nebo školských služeb: .........................................3
8.
Stru ná charakteristika materiáln technického vybavení právnické osoby:..............3
9.
Školská rada .............................................................................................................5
II. Pracovníci školy ...................................................................................................................6
1.
2.
Pedagogi tí pracovníci..............................................................................................6
a.
po ty osob..................................................................................................6
b.
kvalifikovanost pedagogických pracovník .................................................6
c.
další vzd lávání pedagogických pracovník ...............................................6
d.
jazykové vzd lávání a jeho podpora...........................................................6
Nepedagogi tí pracovníci školy ................................................................................7
a.
po ty osob..................................................................................................7
b.
další vzd lávání nepedagogických pracovník ...........................................7
III. Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání..............................................................................8
1.
Po ty t íd/studijních skupin a po ty žák /student ....................................................8
a.
denní vzd lávání ........................................................................................8
b.
vzd lávání p i zam stnání..........................................................................8
2.
Pr m rný po et žák /student na t ídu/studijní skupinu a u itele (stav dle
zahajovacího výkazu)...........................................................................................................8
a.
denní vzd lávání ........................................................................................8
b.
vzd lávání p i zam stnání..........................................................................9
3.
Žáci s trvalým bydlišt m v jiném kraji ........................................................................9
4.
Údaje o výsledcích vzd lávání žák .........................................................................9
a.
denní vzd lávání ........................................................................................9
b.
vzd lávání p i zam stnání........................................................................10
5.
Výsledky záv re ných a maturitních zkoušek: ........................................................10
6.
P ijímací ízení do 1. ro ník školního roku 2012/2013 ...........................................12
7.
Vzd lávání cizinc a p íslušník národnostních menšin .........................................13
8.
Speciální výchova a vzd lávání, integrace žák .....................................................13
9.
Vzd lávání nadaných žák a student ....................................................................13
10.
Ov ování výsledk vzd lávání ..............................................................................14
11.
Školní vzd lávací programy ....................................................................................14
12.
Jazykové vzd lávání a jeho podpora ......................................................................14
IV. Aktivity právnické osoby ...................................................................................................15
1.
Výchovné a kariérní poradenství.............................................................................15
2.
Prevence sociáln patologických jev .....................................................................15
3.
Ekologická výchova a environmentální výchova .....................................................16
4.
Multikulturní výchova ..............................................................................................17
5.
Výchova k udržitelnému rozvoji...............................................................................17
6.
Školy v p írod , vzd lávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy ..........................18
7.
Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) ...............................................18
8.
Sout že ..................................................................................................................19
9.
Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních program .19
10.
Spolupráce právnické osoby s partnery ..................................................................19
11.
Další vzd lávání realizované právnickou osobou ....................................................20
12.
Další aktivity, prezentace ........................................................................................20
13. Využití školských za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává, v dob
školních prázdnin ...............................................................................................................21
V. Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol....................................22
1.
Výsledky inspek ní innosti provedené eskou školní inspekcí ve školním roce
2011/2012 ..........................................................................................................................22
2.
Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2011/2012 ...............................22
VI. Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok 2011...........................................23
VII. Další informace...................................................................................................................25
P ílohy
....................................................................................................................28
P ílohy
28
Download

Výroční zpráva Střední průmyslová škola dopravní, a.s. za školní rok