Výroční zpráva
o činnosti školy ve školním roce
2011/2012
Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
1 Základní údaje o škole
Výroční zpráva je zpracována na základě §10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění předchozích
předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále
na základě § 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Obsah:
1
Základní údaje o škole ......................................................................................................................5
2
Charakteristika školy.........................................................................................................................6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Obecná charakteristika ........................................................................................................................6
Přehled oborů vzdělávání ....................................................................................................................6
Přehled učebních plánů .......................................................................................................................8
Prostorové podmínky, vybavení. .........................................................................................................8
Profil absolventa gymnázia ................................................................................................................10
2.5.1 Profil absolventa osmiletého gymnázia ................................................................................11
2.5.2 Profil absolventa čtyřletého gymnázia ..................................................................................11
2.5.3 Profil absolventa šestiletého dvojjazyčného gymnázia .........................................................11
Inovace, zavádění nových metod výuky a vzdělávání ......................................................................11
Údaje o počtech tříd, počtech žáků ...............................................................................................12
3
3.1
3.2
3.3
Počet tříd ...........................................................................................................................................12
Počet ţáků v jednotlivých ročnících a oborech vzdělávání ...............................................................13
Počet integrovaných ţáků se zdravotním postiţením .......................................................................14
Personální zabezpečení činnosti školy .........................................................................................14
4
4.1
4.2
4.3
Pedagogičtí pracovníci ......................................................................................................................14
Ostatní zaměstnanci ..........................................................................................................................16
Organizační struktura ........................................................................................................................17
Údaje o přijímacím řízení ................................................................................................................18
5
5.1
Přihlášení / přijatí ţáci........................................................................................................................18
Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků ............................................................................19
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Přehled prospěchu za I. a II. pololetí .................................................................................................19
6.1.1 Statistika prospěchu v I. pololetí školního roku 2011/2012 ke dni 31. 1. 2012: ...................19
6.1.2 Statistika prospěchu ve II. pololetí školního roku 2011/2012 ke dni 30. 6. 2012 .................20
Výsledky maturitních zkoušek ...........................................................................................................21
Výsledky chování za I. a II. pololetí ...................................................................................................22
6.3.1 Přehled absence za I. pololetí školního roku 2011/2012 ke dni 31. 1. 2012 ........................22
6.3.2 Přehled absence za II. pololetí školního roku 2011/2012 ke dni 30. 6. 2012 .......................23
Počet ţáků s 2. stupněm z chování a 3. stupněm z chování ............................................................24
Prevence sociálně patologických jevů ..........................................................................................24
7
7.1
7.2
Výchovné poradenství .......................................................................................................................24
Výchovně vzdělávací prevence .........................................................................................................24
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ..............................................................25
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Předmětová komise českého jazyka: ................................................................................................25
Předmětová komise anglického jazyka: ............................................................................................25
Předmětová komise anglického jazyka – bilingva .............................................................................26
Předmětová komise německého jazyka ............................................................................................26
Předmětová komise francouzského jazyka .......................................................................................26
Předmětová komise matematiky a deskriptivní geometrie ................................................................26
- 2-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
1 Základní údaje o škole
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
Předmětová komise fyziky .................................................................................................................26
Předmětová komise biologie .............................................................................................................26
Předmětová komise chemie ..............................................................................................................26
Předmětová komise zeměpisu ..........................................................................................................26
Předmětová komise základů společenských věd ..............................................................................27
Předmětová komise informatiky ........................................................................................................27
Předmětová komise hudební výchovy ...............................................................................................27
Předmětová komise tělesné výchovy ................................................................................................27
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti .....................................................................27
9
9.1
9.2
9.3
Mimoškolní vzdělávací aktivity organizované školou ........................................................................27
9.1.1 Krouţky a kluby.....................................................................................................................27
9.1.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií ...............................................................28
Výsledky soutěţí, přehlídek ...............................................................................................................28
9.2.1 Excelence středních škol 2011 .............................................................................................29
9.2.2 Talent Olomouckého kraje 2011 ...........................................................................................29
9.2.3 Talent Olomouckého kraje 2012 ...........................................................................................29
9.2.4 Sportovní soutěţe .................................................................................................................29
9.2.5 Předmětové olympiády a soutěţe .........................................................................................31
Další aktivity .......................................................................................................................................34
9.3.1 Spolupráce s jinými školami a institucemi. ...........................................................................34
9.3.2 Zahraniční poznávací zájezdy ..............................................................................................35
9.3.3 Public relations školy ............................................................................................................35
9.3.4 Soutěţ „Pedagog Olomouckého kraje“ .................................................................................35
10
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ..............................................36
11
Základní údaje o hospodaření školy ..............................................................................................36
12
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů .......................................................37
12.1
12.2
12.3
12.4
13
13.1
14
14.1
14.2
14.3
Výměnné programy ...........................................................................................................................37
12.1.1 Výměnný program Bern – Kirchenfeld, Švýcarsko ...............................................................37
12.1.2 Výměnný program Revius Lyceum Doorn, Holandsko .........................................................37
12.1.3 Výměnný program Owensboro, Kentucky, USA ...................................................................37
12.1.4 Výměnný program LA Crest, Francie ...................................................................................37
12.1.5 Výměnný jazykový pobyt Španělsko ....................................................................................37
Studium v zahraničí ...........................................................................................................................37
Další zahraniční projekty ...................................................................................................................38
Zapojení do mezinárodních jazykových zkoušek ..............................................................................38
12.4.1 Österreichisches Sprachdiplom Deutsch ..............................................................................38
12.4.2 Cambridge Exams ................................................................................................................39
Projekty financované z cizích zdrojů .............................................................................................39
Projekty OPVK ...................................................................................................................................39
13.1.1 Studujeme moderně a dvojjazyčně.......................................................................................39
13.1.2 Projekt „Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce vybraných předm. na středních školách“ .39
13.1.3 Pilotní škola v projektu „Regionální evaluační centrum“.......................................................40
Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ...................................................41
Spolupráce s odborovou organizací ..................................................................................................41
Spolupráce se Školskou radou ..........................................................................................................41
Spolupráce s rodiči ............................................................................................................................41
- 3-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
1 Základní údaje o škole
14.4
15
15.1
15.2
15.3
16
Spolupráce s absolventy....................................................................................................................41
Další sledované oblasti ...................................................................................................................42
Realizace koncepčních materiálů kraje .............................................................................................42
Intenzivní jazyková příprava ..............................................................................................................42
Ekologická výchova ...........................................................................................................................42
Přílohy:..............................................................................................................................................43
- 4-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
1 Základní údaje o škole
1
Základní údaje o škole
Název školy dle zřizovací listiny:
Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45
Sídlo školy: 779 00 Olomouc, Tomkova 45/314
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00 601 799
IZO: 600 016 927
Zřizovatel:
Olomoucký kraj, IČO: 60 609 460, Jeremenkova 40 a, 779 00 Olomouc
Ředitel školy: RNDr. Evţen Mayer
Předseda Školské rady: JUDr. Hana Orletová
Součásti školy:
1. Gymnázium, IZO: 000 601 799
Odloučená pracoviště: 1. 779 00 Olomouc – Hejčín, Dolní Hejčínská 8/56
Kontakty:
Telefon: 585 711 111 (spojovatelka), 585 711 110 (ředitel)
Fax: 585 711 170
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.gytool.cz
- 5-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
2 Charakteristika školy 2.1 Obecná charakteristika
2
Charakteristika školy
2.1
Obecná charakteristika
Gymnázium Olomouc – Hejčín je svým počtem ţáků (1090) největším gymnáziem v České republice. Ve
třech vzdělávacích oborech poskytuje střední všeobecné vzdělání končící maturitní zkouškou. O prestiţi
střední školy svědčí stále značný zájem ţáků o vzdělávání na této škole i v době mimořádného
populačního poklesu. Dostatečný počet uchazečů stále umoţňuje jejich přísný výběr.
Areál školy tvoří tři komplexy budov, interně označené jako A, B, C, D. Budovy A, B, D jsou na adrese
Tomkova 45, budova C na adrese Dolní Hejčínská 8. Komplex budov A, B je od budovy C vzdálen cca
200 m. Budova D je nově vybudovaná školní kuchyně s jídelnou, jejíţ provoz přešel od 1. 7. 2011 pod
samostatnou příspěvkovou organizaci zřízenou Olomouckým krajem.
Škola se nachází severozápadně od centra města Olomouce a je dostupná městskou hromadnou
dopravou (autobus, tramvaj). Součástí školy je mimořádně rozlehlý venkovní areál o rozloze cca 2 ha.
Parková úprava v okolí budov vytváří výborné podmínky ke vzdělávání v nádherném prostředí. V areálu,
který je oddělen od dopravního ruchu velkoměsta, jsou umístěna také sportovní hřiště.
2.2
Přehled oborů vzdělávání
Kód oboru
Název oboru
Ukončení
studia
Forma
studia
Druh studia
79-41-K/401 *)
Gymnázium (čtyřleté)
maturita
denní
úplné střední
všeobecné
79-41-K/41 **)
Gymnázium (čtyřleté)
maturita
denní
úplné střední
všeobecné
79-41-K/610 **)
Gymnázium (šestileté), výuka vybraných
předmětů v cizím jazyce
maturita
denní
úplné střední
všeobecné
79-41-K/801 *)
Gymnázium (osmileté)
maturita
denní
úplné střední
všeobecné
79-41-K/81 **)
Gymnázium (osmileté)
maturita
denní
úplné střední
všeobecné
*) dobíhající obor
**) výuka dle ŠVP č.j.: 2897/2009
Do prvních ročníků jednotlivých studijních oborů jsou ţáci přijímáni na základě přijímacího řízení, jehoţ
součástí jsou přijímací zkoušky. Do vyšších ročníků mohou být ţáci přijati na základě rozhodnutí o
přestupu, které je vydáváno v případech, ţe je volná kapacita, ţák (uchazeč) přestupuje ze srovnatelného
studijního oboru a splňuje studijní předpoklady (má v předchozím studiu velmi dobrý prospěch a nemá
kázeňské problémy).
Gymnázium čtyřleté je určeno pro absolventy 9. tříd základní školy a srovnatelných ročníků studijních oborů
víceletých gymnázií. Toto studium je klasickým modelem gymnaziálního studia. O tento typ studia je
dlouhodobě stálý zájem, cca od 200 do 300 přihlášených na oba termíny. Výběrem 90 ţáků lze dosáhnout
kvalitních obsazení tříd. Z toho důvodu se tento typ studia se jeví i perspektivní a zatím je nosným typem
Gymnázia Olomouc-Hejčín. Absolventi se výborně uplatňují ve studiu na všech typech vysokých škol.
Ve školním roce bývají otevírány zpravidla 3 paralelní třídy.
Zaměření všech paralelních tříd je všeobecné, učební plány jsou vytvářeny ředitelem školy ve spolupráci
s třídním učitele na základě průzkumu zájmu ţáků o posílení příslušných předmětů.
1. cizím jazykem je jednotně jazyk anglický, 2. cizí jazyk si ţák volí z nabídky německý jazyk, francouzský
jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk.
V estetické výchově si ţák volí z nabídky hudební výchova nebo výtvarná výchova.
Ve 3. a 4. ročníku si ţáci volí z nabídky volitelných předmětů. Nabídka je široká, protoţe jsou rozvrhově
propojeny všechny odpovídající paralelní třídy všech typů studia. Ţák je při své volbě pouze zcela
- 6-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
2 Charakteristika školy 2.2 Přehled oborů vzdělávání
minimálně omezován rozvrhovými moţnostmi. Tímto způsobem si ţák profiluje svoje studijní zaměření
s ohledem na volbu budoucího povolání a odpovídající vysoké školy. Tento způsob se osvědčil a jeví se
vhodnější neţ dříve pouţívaný model, kdy byly v 1. ročníku vytvořeny paralelní třídy různých zaměření a
ţák se uţ v 1. ročníku musel závazně rozhodnout.
Doplňkem povinných (nevolitelných i volitelných) předmětů je široké spektrum nabízených nepovinných
předmětů otevíraných podle poţadavků ţáků s omezením dle kapacity školy.
Neuspokojuje-li ţáka nabídka povinných a nepovinných předmětů, můţe se ještě zapojit do zájmových
kroužků.
Gymnázium šestileté je určeno pro absolventy 7. tříd základní školy a sekund osmiletých gymnázií. Toto
studium realizuje model bilingvního studia, které klade důraz nejen na výborné zvládnutí cizího jazyka, ale
zejména na přípravu na další studium odborných předmětů v cizím jazyce. O tento typ studia je stále velký
zájem. Počet přihlášených se pohybuje v rozpětí od 100 do 150. Absolventi se výborně uplatňují ve studiu
na všech typech vysokých škol včetně zahraničních.
Ve školním roce bývají otevírány 2 paralelní třídy.
Zaměření obou paralelních tříd je stejné, neboť učební plány jsou pevné. Výuka od 3. ročníku probíhá
v některých předmětech v anglickém jazyce.
1. cizím jazykem je jednotně jazyk anglický, od 3. ročníku si ţák volí 2. cizí jazyk z nabídky německý jazyk,
francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk.
V estetické výchově má v prvních dvou ročnících žák hudební i výtvarnou výchovu současně, od 3. ročníku
si volí z nabídky hudební výchova nebo výtvarná výchova.
V 5. a 6. ročníku si ţáci volí z nabídky volitelných předmětů. Nabídka je širší, protoţe jsou rozvrhově
propojeny paralelní třídy. Ţák je při své volbě pouze částečně omezován rozvrhovými moţnostmi. Tímto
způsobem si ţák profiluje svoje studijní zaměření s ohledem na volbu budoucího povolání a odpovídající
vysoké školy.
Doplňkem povinných (nevolitelných i volitelných) předmětů je široké spektrum nabízených nepovinných
předmětů otevíraných podle poţadavků ţáků s omezením dle kapacity školy.
Neuspokojuje-li ţáka nabídka povinných a nepovinných předmětů, můţe se ještě zapojit do zájmových
kroužků.
Gymnázium osmileté je určeno pro absolventy 5. tříd základní školy. Toto studium je novým modelem
gymnaziálního studia a je určeno pro mimořádně nadané ţáky základních škol. O tento typ studia je
mimořádný zájem zejména proto, ţe nadaní ţáci nechtějí pokračovat ve studiu na ZŠ z důvodů niţší
kvality. Počet přihlášených se pohybuje v rozpětí 150 – 200. Přesto otevíráme zpravidla 1 třídu, protoţe dle
zkušeností z minulých let je větší počet otevíraných tříd výrazně na úkor kvality. Absolventi se výborně
uplatňují ve studiu na všech typech vysokých škol.
Zaměření všech případných paralelních tříd je všeobecné, učební plány jsou vytvářeny ředitelem školy ve
spolupráci s třídním učitele na základě průzkumu zájmu ţáků o posílení příslušných předmětů.
1. cizím jazykem je jednotně jazyk anglický, od 3. ročníku si ţák volí 2. cizí jazyk z nabídky německý jazyk,
francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk.
V estetické výchově má v prvních čtyřech ročnících ţák hudební i výtvarnou výchovu současně, od
5. ročníku si volí z nabídky hudební výchova nebo výtvarná výchova.
V 7. a 8. ročníku si ţáci volí z nabídky volitelných předmětů. Nabídka je široká, protoţe jsou rozvrhově
propojeny všechny odpovídající paralelní třídy všech typů studia. Ţák je při své volbě pouze zcela
minimálně omezován rozvrhovými moţnostmi. Tímto způsobem si ţák profiluje svoje studijní zaměření
s ohledem na volbu budoucího povolání a odpovídající vysoké školy. Tento způsob se osvědčil a jeví se
vhodnější neţ dříve pouţívaný model, kdy byly v 1. ročníku vytvořeny paralelní třídy různých zaměření a
ţák se uţ v 1. ročníku musel závazně rozhodnout.
Doplňkem povinných (nevolitelných i volitelných) předmětů je široké spektrum nabízených nepovinných
předmětů otevíraných podle poţadavků ţáků s omezením dle kapacity školy.
Neuspokojuje-li ţáka nabídka povinných a nepovinných předmětů, můţe se ještě zapojit do zájmových
kroužků.
- 7-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
2 Charakteristika školy 2.3 Přehled učebních plánů
Přehled učebních plánů
2.3
79-41-K/401 Gymnázium (čtyřleté)
Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem. Schválilo MŠMT ČR č. j. 19 671/2006-26 dne
27. 9. 2006 s platností od 1. 10. 2006 počínaje prvním ročníkem. Dobíhající vzdělávací obor. Týká se
pouze tříd IV.A, IV.B, IV.C Učební plán je v příloze.
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem, vychází ze Školního vzdělávacího programu
Gymnázia Olomouc – Hejčín, č.j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009. Učební plán je příloze.
79-41-K/610 Gymnázium (šestileté), výuka předmětů v cizím jazyce
Učební plán gymnázia – vybrané předměty v jazyce anglickém. Schválilo MŠMT ČR č. j. 19 958/2003-23
dne 19. 5. 2003 s platností od 1. 9. 2003 pro Gymnázium Olomouc - Hejčín, Tomkova 45. Dobíhající
vzdělávací obor. Týká se pouze tříd IV.A6, IV. B6, V.A6, V.B6, VI.A6, VI.B6. Učební plán je příloze
Učební plán gymnázia, vychází ze Školního vzdělávacího programu Gymnázia Olomouc – Hejčín,
č.j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009. Tento vzdělávací odbor není od dobíhajícího rozlišen jiným kódem
oboru. Učební plán je příloze.
79-41-K/801 Gymnázium (osmileté)
Učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, schválilo MŠMT ČR č. j. 19 671/2006-26 dne
27. 9. 2006 s platností od 1. 10. 2006. Týká se pouze třídy VIII.A8 Učební plán je v příloze
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)
Učební plán gymnázia, vychází ze Školního vzdělávacího programu Gymnázia Olomouc – Hejčín,
č.j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009. Učební plán je příloze.
Prostorové podmínky, vybavení.
2.4
Po roce 1989 byla realizována řada investičních akcí a došlo k významnému zvýšení kapacity školy.
Původně byla škola umístěna pouze v budově na Tomkově ulici. K této budově přibyly další objekty.
V současné době tvoří areál školy výše zmíněné čtyři budovy (A, B, C, D).
V červenci 2009 byl dokončen stravovací objekt (kuchyň s jídelnou, budova D), který je propojen s budovou
B spojovacím krčkem. Plný provoz v novém stravovacím objektu byl zahájen v říjnu 2009 a zásadní
způsobem přispěl k uspokojivému řešení stravování ţáků. Přechod kuchyně s jídelnou na samostatnou
příspěvkovou organizaci od roku 2011 neměl na stravování ţáků Gymnázia Olomouc-Hejčín ţádný
negativní vliv.
Přehled učeben:
Budova
Kmenové
učebny
Odborné
učebny
Odborné
laboratoře
Kabinety
Ostatní
místnosti
A
15
4
7
14
10
B
12
13
5
17
7
C
9
7
0
9
4
Celkem
36
21
12
40
21
Prostorové podmínky pro vzdělávání jsou po realizovaných úpravách výrazně lepší neţ v předchozích
letech. Počet kmenových učeben je ale stále limitujícím faktorem pro počty otvíraných tříd. V současné
době je počet tříd 36.
Odbornými učebnami je dnes uspokojivě pokryta výuka výpočetní techniky, fyziky, chemie, biologie,
zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy. Učebny výpočetní techniky (3 učebny: AUP1, AUP2, AUP3)
jsou cyklicky vybavovány nejmodernějšími počítači, v kaţdé je dataprojektor propojený s učitelským
počítačem, v AUP3 je síťová tiskárna/kopírka a vizualizér. Učebny fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a
hudební výchovy jsou vybaveny počítači s dataprojektory.
Jazykových učeben je celkem 11, všechny jsou vybaveny televizory s videopřehrávači a DVD přehrávači.
- 8-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
2 Charakteristika školy 2.4 Prostorové podmínky, vybavení.
Multimediální učebna BUM je zřízena pro potřeby všech předmětů, je vybavena 16 počítači s připojením
na internet, interaktivní tabulí s dataprojektorem, videorekordérem, DVD rekordérem a ozvučením. V rámci
projektu OPVK 1.1. „Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce na středních školách“. byla zřízena
multimediální učebna AUM na budově A, která je vybavena 34 ţákovskými počítači (tenký klient),
interaktivní tabulí s dataprojektorem.
Tři učebny hudební výchovy jsou vybaveny profesionálním ozvučením, v jedné z nich je instalován
elektronický klavír profesionální kategorie (Clavinova Yamaha).
Tři učebny výtvarné výchovy doplňuje keramická dílna s hrnčířským kruhem a keramickou pecí.
Šest učeben (laboratoř fyziky, učebna fyziky, chemie, biologie, přírodních věd, multimediální učebna) je
vybaveno špičkovou interaktivní tabulí Activ Board 75 s výkonným dataprojektorem. Další interaktivní
tabule s diaprojektorem je umístěna na pojízdném stojanu a je pouţitelná v kterékoliv učebně. Instalovaný
software Activ Studio umoţňuje efektivní interaktivní výuku s bohatými multimediálními materiály
(interaktivní obraz, zvuk).
Pro multimediální výuku se osvědčily také mobilní sady notebook - dataprojektor.
Tělovýchovný areál tvoří dvě tělocvičny, gymnastický sál, posilovna, dva venkovní tenisové kurty, venkovní
hřiště na házenou, hřiště na pláţový volejbal, baseballové hřiště a fotbalové hřiště s atletickým oválem a
doskočištěm.
Škola má mimořádně kvalitní vybavení výpočetní technikou. Infrastrukturu tvoří profesionální serverové
vybavení v klimatizované místnosti s profesionální topologií sítě ve všech budovách. Součástí serverů je
profesionální zálohování na páskové mechanice. Instalace kvalitních zařízení je zárukou mimořádné
spolehlivosti těchto zařízení.
Kromě počítačů v učebnách výpočetní techniky (3 x12 PC) a v multimediální učebně (16 PC) mohou žáci
využívat počítače i na chodbách (15 x PC), včetně dvou infokiosků s interaktivním displejem.
Všechny budovy jsou jiţ pokryty signálem WiFi s vyuţitím jak pro učitele, tak pro ţáky.
Ţákům jsou k dispozici tři kopírky (jedna na magnetickou kartu, dvě na čipové karty), dva bufety a devět
potravinových automatů. Kaţdý ţák má svou uzamykatelnou šatní skříňku k ukládání osobních věcí.
Všichni učitelé mají k dispozici kabinety s vyhovující výpočetní technikou a internetovým připojením.
Výhled
Počet odborných učeben je limitován prostorovými podmínkami. Cílem je realizovat nejméně jednu
odbornou učebnu pro každý vyučovací předmět. V nejbliţší době je třeba nově vybudovat učebnu dějepisu
a učebnu společenských věd, dovybavit učebnu biologie a učebnu přírodních věd, učebnu zeměpisu zcela
rekonstruovat, dovybavit jazykové učebny dataprojektory. Nezbytná bude generální rekonstrukce
laboratoře chemie, která je za 15 let jiţ značně provozem opotřebená
Interaktivními tabulemi je vybaveno 8 učeben, další nákup je přechodně pozastaven.
Odborné sbírky (např.: fyziky, chemie a biologie) jsou jiţ v některých segmentech zastaralé a je nutné je
vyměnit, případně doplnit novými učebními pomůckami. Periodické krácení dotací z ministerstva školství na
učební pomůcky ruku v ruce s krácením rozpočtů zřizovatele, neumoţňuje průběţnou obnovu. Velká
očekávání jsou při vyuţití OPVK 1.5. (šablony) v letech 2012 – 2014.
Učebny výtvarné výchovy jiţ byly přestěhovány do prostor kuchyně a jídelny A. Vznikl mimořádně ucelený
systém učeben s rozsáhlým zázemím.
Ţákovská knihovna byla generálně rekonstruována vlastními silami bez finančních nákladů pouhým
přestěhováním do vhodnějších prostor. Postupně se zde také realizuje vize multimediální studovny –
čítárny.
Vnitřní tělovýchovný areál je v uspokojivém stavu.
Venkovní tělovýchovný areál vyţaduje zásadní rekonstrukci. Fotbalové hřiště, atletickou dráhu a doskočiště
je třeba nově vybudovat (drenáţe, nové podkladní vrstvy, nový povrch). Havarijní stav atletické dráhy byl
zatím provizorně řešen dílčí rekonstrukcí. Dva tenisové kurty a hřiště na házenou mají zcela nevyhovující
asfaltový povrch, je nutné zde poloţit povrch nový.
Úprava venkovního areálu o rozloze cca 2 ha vyţaduje techniku na údrţbu travnatých porostů a
odhrnování sněhu. Stávající traktorek jiţ vyţaduje generální opravu.
Dílčími opravami je řešena nevyhovující elektroinstalace na budovách A a C a s tím související
nevyhovující osvětlení v učebnách, které není dosud v souladu s hygienickými předpisy.
Na budově A byla ve všech učebnách provedena generální výměna podlahových krytin a vyměněny
poslední nevyhovující ţákovské tabule (Dubno) na budově A.
- 9-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
2 Charakteristika školy 2.5 Profil absolventa gymnázia
Nákup ţákovského nábytku je realizován postupně, je potřeba vyměnit cca 300 ţákovských lavic, cca 600
ţidlí a cca 500 šatních skříněk (výměna za 10 let staré, opotřebené). Bohuţel zde je stále značný dluh,
nábytek je místy na hranici pouţitelnosti. S tím souvisí nezbytná výměna tabulí na budově B a C, které jsou
jiţ v havarijním stavu.
V současné době škola nemá úplný bezbariérový přístup, ale jiţ byl vypracován projekt na řešení
bezbariérového přístupu.
Další aktuální informace o škole jsou dostupné na aktuálních webových stránkách školy na adrese
www.gytool.cz.
2.5
Profil absolventa gymnázia
Hlavním výchovně-vzdělávacím cílem gymnázia stále zůstává příprava ţáků ke studiu na vysoké škole.
Všeobecné zaměření vzdělávacích oborů umoţňuje ţákům široké spektrum výběru vysoké školy. Posílení
přírodovědné oblasti vzdělávání se odráţí v ţádoucím zájmu absolventů o studium vysokých škol
technického, ekonomického a přírodovědného směru. Vysoká jazyková vybavenost pak usnadňuje ţákům
další rozvoj v daném oboru.
Poţadované profilové vlastnosti absolventa lze shrnout do těchto vět:
Má široký vzdělanostní základ, který mu umoţňuje chápat podstatu hlavních oblastí lidského poznání a
vztahy mezi vědními obory. Osvojené znalosti a dovednosti mu umoţňují studium na vysoké škole.
Je schopen se samostatně a soustavně vzdělávat, osvojovat si nové poznatky, vyhledávat, třídit a
zpracovávat nové informace, kriticky je hodnotit a pouţívat v nových situacích.
Je otevřený poznatkům a podnětům, uplatňuje přitom vlastní úsudek a kritické myšlení. Dovede řešit
problémy z různých oblastí ţivota pomocí logického uvaţování a efektivní práce s informacemi, při
řešení problému dovede nacházet netradiční a kreativní přístupy.
Ovládá způsoby důkazů a argumentace. Při poznávacích činnostech uplatňuje představivost, fantazii a
tvořivost. Dovede se vyrovnat s novým prostředím a přizpůsobit se novým situacím.
Dovede se správně, srozumitelně a přesně vyjadřovat v mateřském jazyce, je schopen mluvit na
veřejnosti, argumentovat a obhajovat svůj vlastní názor.
Je schopen komunikovat (rozumět a hovořit) nejméně ve dvou cizích světových jazycích a studovat
cizojazyčnou literaturu.
Je schopen pracovat samostatně i týmově, převzít zodpovědnost, organizovat svou vlastní práci a řídit
práci jiných na základě osvojených základů managementu.
Respektuje postoje, přesvědčení a zájmy jiných lidí, je citlivý k problémům jednotlivců a skupin. Dovede
komunikovat a otevřeně vyjadřovat své názory a pocity.
Chápe kompletnost vztahu mezi přírodou a lidskou činností, důleţitost uchování přírodních zdrojů, vztah
mezi spotřebou a ekologií, mezi lidskou činností, zaměstnáním, zdravím a ţivotním prostředím. Rozumí
principům trvale udrţitelného rozvoje.
Chápe význam a rozsah rozvoje moderních technologií v ţivotě člověka a společnosti, rozumí
základním technickým principům v elektrotechnice, strojírenství, stavebnictví a dalších technických
oborech.
Orientuje se ve světě práce.
Orientuje se v globálních problémech současného světa, tj. v otázkách ekologie, vyuţívání vědeckého
pokroku ve prospěch trvale udrţitelného zdroje lidstva, v otázkách multikulturního souţití mezi
národnostmi, v rasových a etnických problémech, problémech zaměstnanosti, vlivu médií apod.
Má rozvinuté mravní vědomí, charakter, sebeúctu a přiměřené sebevědomí, chápe smysl mravních a
právních norem, dovede se v nich orientovat a přijímá je jako jeden z vnitřních regulativů vlastního
jednání.
Dovede smyslově vnímat, obrazně chápat a proţívat svět ve všech jeho měnících se strukturách a
koncepcích. Umělecké dílo chápe jako východisko pro uvědomování si, proţívání a chápání
různorodosti reality a jejího vyjádření.
Dbá o své zdraví a tělesnou i psychickou zdatnost, dokáţe se vyrovnat s negativními vlivy ohroţujícími
zdraví a rozhodovat se ve prospěch vlastního zdraví.
Absolvováním školního vzdělávacího programu ţák získá:
- 10 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
2 Charakteristika školy 2.6 Inovace, zavádění nových metod výuky a vzdělávání
základní vzdělání u niţšího stupně osmiletého gymnázia a niţšího stupně šestiletého gymnázia;
střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou u vyššího stupně osmiletého gymnázia, vyššího stupně
šestiletého gymnázia a čtyřletého gymnázia.
2.5.1
Profil absolventa osmiletého gymnázia
Vzdělávací obor je určen pro mimořádně nadané ţáky 5. tříd základní školy.
Počet přihlášených se nyní pohybuje v rozpětí 150 – 200 uchazečů.
Ve školním roce bývají otevírány zpravidla 1 - 2 paralelní třídy.
Absolventi osmiletého gymnázia vykazují stoprocentní úspěšnost v přijímacím řízení na všechny typy
vysokých škol. Ještě významnější je skutečnost, ţe úspěšně dokončí i prestiţní vysoké školy v České
republice i v zahraničí.
2.5.2
Profil absolventa čtyřletého gymnázia
Vzdělávací obor je určen pro nadané ţáky 9. tříd základní školy a uchazeče, kteří ukončili povinnou školní
docházku.
Počet přihlášených se nyní pohybuje v rozpětí 150 – 300 uchazečů. Absolventi se výborně uplatňují ve
studiu na všech typech vysokých škol.
Ve školním roce bývají otevírány zpravidla 3 paralelní třídy.
Absolventi čtyřletého gymnázia vykazují téměř stoprocentní úspěšnost v přijímacím řízení na všechny typy
vysokých škol. Ještě významnější je skutečnost, ţe vysoké školy úspěšně dokončí. Řada absolventů
studuje i na zahraničních vysokých školách.
2.5.3
Profil absolventa šestiletého dvojjazyčného gymnázia
Vzdělávací obor je určen pro nadané ţáky 7. tříd základní školy a sekund osmiletých gymnázií.
Počet přihlášených se pohybuje v rozpětí 100 - 150 uchazečů.
Ve školním roce bývají otevírány zpravidla 2 paralelní třídy.
Absolventi se výborně uplatňují ve studiu na všech typech vysokých škol. O dlouhodobé úspěšnosti
bilingvního typu studia svědčí téměř stoprocentní úspěšnost jeho absolventů v přijímacím řízení na všechny
typy vysokých škol v ČR i v zahraničí. Někteří absolventi studují paralelně i na dvou vysokých školách.
Výsledkem studia je vynikající uplatnění absolventů v celé škále oborů (právo, diplomacie, zahraniční
obchod, lékařství, technické a přírodovědné obory). Přínosem je výborná jazyková vybavenost.
Cílem studia na šestiletém gymnáziu je zachovat humanistickou myšlenku klasického a všeobecného
vzdělání, které dovoluje pochopit základy evropské kultury, kdy není kladen důraz na pouhou znalost dat a
povšechnou informovanost, ale na schopnost orientovat se v kontextu. Absolvent si uvědomuje souvislosti
a je vybaven schopností kriticky myslet (tj. myslet vlastní hlavou).
2.6
Inovace, zavádění nových metod výuky a vzdělávání
V souvislosti s uplatněním absolventa gymnázia v rámci Evropské unie, případě ve světě, byla preferována
výuka cizích jazyků. U osmiletého a čtyřletého studia byly učební plány modifikovány posílením počtu hodin
cizích jazyků. V prvním a druhém ročníku čtyřletého gymnázia (resp. kvintě a sextě osmiletého gymnázia)
je výuka prvního cizího jazyka dotována 5 hodinami týdně. Z toho 4 hodiny týdně vyučuje český vyučující a
1 hodinu týdně rodilý mluvčí. U osmiletého gymnázia byla zavedena výuka druhého cizí jazyka jiţ od
tercie, tj. dříve neţ předpisuje učební plán (kvinta). Rodilí mluvčí jsou vyuţíváni také v konverzacích, na
škole působili 3 vyučující anglického jazyka (2 z Británie, 1 z USA), 1 vyučující španělštiny (Španělsko) a
1 vyučující cizích jazyků a dějepisu (Švédsko). V šestiletém studiu je výuka cizích jazyků bohatě
dimenzována jiţ v základním učebním plánu.
Vzhledem k uplatnění absolventů na trhu práce byla posílena výuka technických předmětů a informatiky.
U osmiletého a čtyřletého studia byly učební plány modifikovány posílením počtu hodin matematiky, fyziky,
chemie a informatiky Tímto způsobem byli ţáci nenásilnou formou motivováni ke studiu na technických
vysokých školách. Bylo vyuţito všech forem výuky: povinná výuka, nepovinná výuka, zájmový útvar.
V návaznosti na to byly realizovány exkurze v technických provozech: jaderná elektrárna Dukovany,
elektrárna Dlouhé stráně, INVEX Brno apod.
- 11 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
3 Údaje o počtech tříd, počtech žáků 3.1 Počet tříd
Ve školním řádu má kaţdý ţák při zahájení studia zakotveno právo na bezplatné přidělení „počítačového
účtu“. To mu umoţňuje pouţívat elektronickou poštu a připojení vysokorychlostního internetu při pouţití
vlastních notebooků prostřednictvím WiFi sítě na celé škole i době mimo vyučování.
Materiální zabezpečení výuky umoţnilo vyuţívat moderních vyučovacích metod. I kdyţ je role kvalitního
učitele z pedagogicko-psychologického hlediska nezastupitelná, moderní vyučovací metody rozšíří
moţnosti motivace ţáka a oţiví vzdělávací proces. Při zabezpečení materiálního vybavení bylo
realizováno:
- pokrytí budov A ,B, C signálem WiFi k propojení na počítačovou síť školy
- revitalizace vybavení kabinetů moderní výpočetní a kopírovací technikou s ohledem na moţnosti
moderní přípravy na vyučování;
- průběţná modernizace vybavení odborných učeben, pravidelná obměna zařízení je nezbytná,
zabraňuje zaostávání za vývojem (týká se zejména vybavení výpočetní a audiovizuální technikou);
- pravidelné doplňování fondu učebnic u ţáků niţšího gymnázia, kteří plní pravidelnou školní docházku;
- obnovování titulů v ţákovských a učitelských knihovnách.
V oblasti metodiky výuky byly v jednotlivých předmětech realizovány moderní vyučovací metody. Např.
v jazykové výuce a výuce výtvarné výchovy byly běţně uplatňovány metody skupinového vyučování.
Zejména na šestiletém studiu byly jiţ tradičně velmi často pouţívány metody samostatné práce ţáků na
projektech.
Učitelé mají k dispozici patnáct sad: notebook – dataprojektor, díky tomu má učitel v učebnách
nevybavených počítači moţnost výuky s vyuţitím počítače včetně internetového připojení;
Na škole byly dokončeny dva projekty projekt v rámci v rámci operačního programu „Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“ (OPVK).
První projekt s názvem „Studujeme moderně a dvojjazyčně“, registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.1.04/01.0007, je dvouletý a pokračuje od března 2009. Cíl projektu je zaměřen na pronikání
bilingvních prvků do výuky i na běţných gymnáziích.
Druhý projekt „Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce vybraných předmětů na středních školách“
registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.13/02.0016 je také dvouletý, pokračuje od února 2010.
Výstupem obou projektů jsou materiály vypracované pro bilingvní výuku (česko-anglickou) vybraných
předmětů.
Pro následující školní rok je připraven projekt OPVK opatření 1. 5.
3
Údaje o počtech tříd, počtech žáků
3.1
Počet tříd
Gymnázium osmileté 79-41-K/81:
Gymnázium šestileté 79-41-K/610:
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41:
Celkem:
12 tříd
12 tříd
12 tříd
36 tříd
- 12 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
3 Údaje o počtech tříd, počtech žáků 3.2 Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech
vzdělávání
3.2
Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech vzdělávání
Třída
Umístění
Třídní učitel
Osmileté studium
I.A8
C240
Konečná O.
I.B8
C250
Zárubová
II.A8
C253
Adamíková
III.A8
C440
Lekešová
IV.A8
C451
Hájek
Celkem nižší stupeň
V.A8
C340
Richterková
V.B8
C353
Zajícová
VI.A8
C150
Navrátil
VI.B8
C151
Bartoňková
VII.A8
A366
Petr
VII.B8
A365
Vacková
VIII.A8
A465
Svobodová
Celkem vyšší stupeň
Celkem osmileté studium
Šestileté studium
I.A6
B280
Hamříková
I.B6
B281
Nezvalová
II.A6
B282
Menoušková
II.B6
B283
Vojtovičová
Celkem nižší stupeň
III.A6
B381
Dvorský
III.B6
B390
Krčová
IV.A6
B382
Stránská
IV.B6
B383
Dohnalová
V.A6
B384
Vašinová
V.B6
B481
Hajdu
VI.A6
B490
Vasiljevová
VI.B6
B485
Polednová
Celkem vyšší stupeň
Celkem šestileté studium
Čtyřleté studium
I.A
A168
Hubáčková
I.B
A268
Kvapil
I.C
A267
Ondrák
II.A
A266
Šádková
II.B
A265
Šimanová
II.C
A264
Bednaříková
III.A
A261
Ferenc
III.B
A368
Fuka
III.C
A367
Studnička
IV.A
A364
Przybylová
IV.B
A361
Kříţová
IV.C
A466
Glos
Celkem čtyřleté studium
Zast. tř. uč.
Hoši
Dívky
Celkem
Hubáčková
Chmelíčková
Heřmanová
Homolák
Homolák
13
14
18
15
17
77
17
14
16
16
16
14
15
108
185
20
19
15
13
15
82
15
12
12
13
14
12
15
93
175
33
33
33
28
32
159
32
26
28
29
30
26
30
201
360
13
13
15
18
59
13
9
15
15
11
11
11
10
95
154
20
20
18
13
71
19
22
15
16
17
20
15
21
145
216
33
33
33
31
130
32
31
30
31
28
31
26
31
240
370
14
9
7
16
8
6
10
18
12
13
15
11
139
16
23
23
15
21
21
23
15
17
19
16
20
229
30
32
30
31
29
27
33
33
29
32
31
31
368
136
342
478
153
467
620
289
809
1098
Daniel
Bartoňková
Richterková
Przybylová
Trottestam
Heřmanová
Bartoňková
Pazderová
Vávra
Zatloukal
Rohánková
Krčová
Knápek
Pohaněl
Stránská
Dvorský
Zatloukal
Vojtovičová
Stáncová
Pazderová
Šádková
Šádková
Buchta
Menoušková
Ondrák
Hartmannová
Hájek
Svobodová
Sedláčková
Ferenc
Kříţová
Celkem nižší stupeň
Celkem vyšší stupeň
Celkem všechny typy studia
- 13 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
4 Personální zabezpečení činnosti školy 3.3 Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením
3.3
Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením
V tomto školním roce ve škole nestudovali integrovaní ţáci se zdravotním postiţením.
4
Personální zabezpečení činnosti školy
4.1
Pedagogičtí pracovníci
Poř.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Titul
PhDr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
MD
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Bc.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Příjmení
Jméno
Vzdělání
Ve šk.
Pracovní
Aprobace roce
zařazení
vyučoval
Abrahámová
Adamíková
Bartoňková
Bednaříková
Buchta
Daniel
Dohnalová
Dostálová
Dubová
Dvorský
Faberová
Ferenc
Fuka
Glos
Hajdu
Hájek
Hamříková
Hánečková
Hartmannová
Heřmanová
Homolák
Horváth
Hubáčková
Chmelíčková
Chromá
Imvensi
Jones
Juřík
Kleislová
Knápek
Konečná
Konečná
Krčová
Kříţová
Kvapil
Lekešová
Ličmanová
Mayer
Menoušková
Navrátil
Alice
Alena
Jana
Lenka
František
Jiří
Lenka
Irena
Jarmila
Jan
Júlia
Peter
Petr
Jiří
Jitka
Milan
Pavla
Vendula
Pavlína
Marcela
Petr
Dalibor
Jana
Zuzana
Jana
Peter
Timothy
Radomil
Ludmila
Jakub
Dagmar
Olga
Ivana
Romana
Jiří
Dana
Kristýna
Evţen
Bohdana
Marek
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
A,TV
A,R,D
M,Z
M, VT
M,F,VT
TV,Z
Č,HV
TV
N
A,D
A,R
M,F
Č,N
Č,D
M,A
Bi,Ch
Ch,M
A, HV
Bi,TV
Č,HV
Č,D
Š
Č,D
Bi, Ch
TV, Z
Ch
A
TV,Z
M,DG
A, Š
M,Ch
Č,N
M,Z
M,F
M,F
Č,HV
ZSV
M,F,VT
Č, Fr
Bi,Ch
- 14 -
A,TV
R,D
M,Z
M, VT
M,F
TV,Z
Č,HV
TV
N
A,D
A
M,F
Č,N
Č,D
M,A
Bi,Ch
Ch,M
A
Bi,TV
Č,HV
Č,D
Š
Č,D
Bi, Ch
TV, Z
Ch
A
TV,Z
M,DG
A, Š
Ch
Č,N
M,Z
M,F
M,F
Č,HV
ZSV
M
Č, Fr
Bi,Ch
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
stat. z. ř.
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
zást. řed.
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
ředitel
učitel SŠ
učitel SŠ
Prac.
úvazek
Vedoucí
předm.
komise
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,4211
0,5714
1
0,4286
1
0,381
1
1
1
1
1
0,4762
1
1
1
A
F
N
D
Ch
Bi
HV
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
4 Personální zabezpečení činnosti školy 4.1 Pedagogičtí pracovníci
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
MSPh.D.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Ing.Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Navrátilová
Nezvalová
Ondrák
Pazderová
Pečová
Pechová
Petr
Pohaněl
Poláková
Polednová
Przybylová
Přidalová
Ramani
Richterková
Rohánková
Sedláček
Sedláčková
Selucká
Severová
Sklenář
Sládeček
Solařová
Stáncová
Stánec
Stěpanov
Stránská
Studnička
Suchánková
Svobodová
Šádková
Šimáčková
Šimanová
Švecová
Teplý
Tiatia
Trottestam
Vacková
Valls Izard
Vasiljevová
Vašinová
Vávra
Vejborová
Vojtovičová
Vychodilová
Zábojová
Zajícová
Zárubová
Zatloukal
Zatloukalová
Lucie
Hana
František
Jana
Danuše
Ilona
Jaroslav
Karel
Vladimíra
Ivana
Renáta
Dagmar
Ardin
Šárka
Martina
Ladislav
Renata
Irena
Alexandra
Lubomír
Stanislav
Hana
Hana
Martin
Stěpan
Iva
Ivan
Jana
Iva
Irena
Šárka
Markéta
Hana
Jaroslav
Jessica
Petrus
Hana
Cecília
Hana
Jaroslava
Jiří
Alice
Dana
Milena
Ludmila
Šárka
Hana
Jan
Iva
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
- 15 -
A
A,R,D
ZSV,L
M,F
M,Ch
A, Z
M,F
M,Z,A
N,VV
M,Z
Č,HV
A, R
A
M,F
M, Ch
M,F
Fr, Č
M, A
M,VT
Z, TV
Č,A
ZSV
Č,R,A
Š
VT
M,F
M,VT
A
Bi,Z
Č,N
A
Š, ZSV
Č, A
A,TV
Bi, A
A,D
Č,VV,E
Š
Bi,TV
M,A
Č,VV
Č,A
M, F, A
A,ON
Bi, Ch
Č,N
M, Ch
Č, Fr
VV,R
A
A,D
ZSV
M,F
Ch
A
M,F
M,Z
N,VV
M,Z
Č,HV
A
A
M,F
M, Ch
M,F
Fr, Č
A
VT
Z, TV
A
ZSV
Č
Š
VT
F
M,VT
A
Bi,Z
Č,N
A
Š, ZSV
A
A,TV
Bi, A
A,D
Č,VV,E
Š
Bi,TV
M,A
Č,VV
A
M, F, A
A
Bi, Ch
Č,N
M, Ch
Fr
VV
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
zást. řed.
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
0,7143
1
1
1
0,381
0,7619
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,4762
1
1
0,2381
1
1
1
1
1
1
1
0,2857
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,1905
0,6667
1
1
1
1
ZSV
Z
M,DG
Š
IVT
Č
A-AS
TV
VV
Fr
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
4 Personální zabezpečení činnosti školy 4.2 Ostatní zaměstnanci
Vyučováno bylo celkem 1791 hodin týdně, z toho 1781 hodin bylo vyučováno aprobovaně, 10 hodin
neaprobovaně. Aprobovaná výuka tvořila 99,4%. Neaprobovaná výuka tvořila zbylých 0,6% (Vacková 10
hodin ZSV), aprobace uvedeného pedagoga je velmi příbuzná (Ekonomie).
Celkový fyzický počet učitelů je 89, přepočtený počet 81,99.
Počet žáků na učitele
Z celkového přepočteného počtu učitelů 81,99 a celkového počtu ţáků 1098 vyplývá 1098/81,99 = 13,39
ţáků na učitele. Hodnotu ukazatele zkresluje mimořádně vysoká náročnost na počet učitelů u šestiletého
studia (sníţený úvazek a vysoký počet dělených hodin).
Ostatní zaměstnanci
4.2
Poř. č. Příjmení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Barcalová
Blaţková
Čecháčková
Dostálová
Dostálová
Filoušová
Koláček
Kučerová
Malíková
Nastoupil
Pavlíková
Rozbrojová
Řehák
Schnapková
Spurná
Stejskalová
Školoudíková
Zacharová
Ţák
Ţák
Jméno
Vzdělán
Pracovní zařazení
Alena
Regina
Michaela
Lumíra
Lumíra
Soňa
Karel
Romana
Alena
Miroslav
Alena
Hana
Zdeněk
Miluše
Petra
Pavla
Soňa
Alena
Jan
Jan
ZŠ
ZŠ
ÚSO
ZŠ
SO
ZŠ
ÚSO
ZŠ
SŠ
vyučen v oboru
ZŠ
ZŠ
VŠ
ÚSV
ÚSO
ÚSO
ZŠ
SŠ
vyučen
uklízeč
uklízeč
účetní rozpočtář
uklízeč
vrátný
uklízeč
správce inf. a kom. techn.
uklízeč
účetní, admin. a spis. prac.
školník, údrţbář
uklízeč
uklízeč
provozář, údrţbář - C
personalista, sekretář
správce majetku
sekretář
uklízeč
uklízeč
provozář, údrţbář - bud. B
topič - ohřev vody B
Prac. úvazek
1
1
1
0,5
1
1
1
0,7
0,8
1
1
1
0,5
1
1
0,7
0,7
0,5
1
0,1
Celkový fyzický počet nepedagogických pracovníků školy je 18, u paní Stejskalové a Schnapkové jde o
souběh po dobu zaškolení nového zaměstnance, přepočtený počet 16,5. Vyšší počet pracovníků vyplývá z
rozsáhlého areálu školy (3 budovy, 3 nezávislé kotelny a velké venkovní plochy).
- 16 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012
4 Personální zabezpečení činnosti školy 4.3 Organizační struktura
4.3
Organizační struktura
Platí od 1. 9. 2011
(V závorkách uveden fyzický počet zaměstnanců)
Zástupce ředitele
(zástupce
statutárního
orgánu)
2. st. řízení
Ředitel školy
(statutární orgán)
3. stupeň řízení (§ 124 ZP)
Zástupce
ředitele
1. st. řízení
Zástupce
ředitele
(zástupce pro
bilingvní
vzdělávání)
1. st. řízení
Ekonom,
účetní (1)
Správce
majetku (1)
Personální
referent (1)
Učitelé (52)
Učitelé (13)
Učitelé (22)
Předsedové
předmětových
komisí (15)
Školní metodik
prevence (1)
Třídní učitelé (36)
Metodik
informačních a
komunikačních
technologií (1)
Výchovní
poradci (2)
Admin. prac.
(budova C) (1)
Domovník
(školník)
1. st. řízení
Topiči (3)
Údržbáři (2)
Uklízeči (10)
Vrátný (1)
Výchovný poradce
(1)
Olomouc 1. 9. 2011
RNDr. Evţen Mayer
ředitel gymnázia
- 17 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
5 Údaje o přijímacím řízení - 5.1 Přihlášení / přijatí žáci
5
Údaje o přijímacím řízení
5.1
Přihlášení / přijatí žáci
Přihlášení
Přijatí
Odvolání
Přijatí na
odvolání
Gymnázium
osmileté
79-41-K/81
201
34
51
14
Gymnázium
šestileté
79-41-K/610
112
68
26
Gymnázium
čtyřleté
79-41-K/41
196
103
70
Obor
Odvolání
předaná
KÚOK
Přijato na
odvolání
KÚOK
Přijati
celkem
37
0
48
33
11
14
0
79
65
43
27
0
1146
97
Odevzdali
zápisový
lístek
Počet odevzdaných zápisových lístků k 30. 6. 2012
Gymnázium osmileté 79-41-K/81:
Gymnázium šestileté 79-41-K/610:
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41:
33
67
97
Počet žáků prvních ročníků k 1. 9. 2011
Gymnázium osmileté 79-41-K/81:
Gymnázium šestileté 79-41-K/610:
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41:
33
67
96
Počet žáků přijatých do vyššího stupně víceletého gymnázia
Všichni ţáci, kteří na konci roku prospěli, postoupili automaticky do vyššího stupně víceletého gymnázia.
Na základě přijímací zkoušky dle § 63 školského zákona nebyli přijati ţádní ţáci.
Počet výjimek k přijetí do vyššího ročníku než prvního za sledované období
Nebyla udělena výjimka.
Počet žáků, kteří přerušili vzdělávání
5 ţáků
- 18 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
6 Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků - 6.1 Přehled prospěchu za I. a II. pololetí
6
Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků
6.1
Přehled prospěchu za I. a II. pololetí
6.1.1
Statistika prospěchu v I. pololetí školního roku 2011/2012 ke dni 31. 1. 2012:
Průměrný
prospěch
Gymnázium osmileté 79-41-K/81
Třída
Počet ţáků
Prospěl s
vyznamenáním
I.A8
31
1,31
20
I.B8
33
1,27
II.A8
33
1,52
III.A8
28
IV.A8
32
V.A8
Prospěl
Neklasif.
Neprospěl
11
0
0
27
6
0
0
14
19
0
0
1,36
18
10
0
0
1,56
12
20
0
0
30
1,89
6
24
0
0
V.B8
26
2,09
5
19
0
2
VI.A8
28
1,96
6
18
1
3
VI.B8
28
1,76
14
13
0
1
VII.A8
29
1,78
9
20
0
0
VII.B8
24
1,88
7
17
0
0
VIII.A8
30
1,80
10
19
0
1
1,68
Celkem
352
Gymnázium šestileté 79-41-K/610
148
196
1
7
I.A6
33
1,67
6
27
0
0
I.B6
33
1,62
7
24
1
1
II.A6
33
1,80
6
26
1
0
II.B6
31
1,66
13
18
0
0
III.A6
32
1,85
10
21
0
1
III.B6
31
2,03
6
25
0
0
IV.A6
30
2,26
3
23
0
4
IV.B6
31
2,08
8
22
0
1
V.A6
28
2,07
5
18
4
1
V.B6
31
1,72
14
14
1
2
VI.A6
26
2,26
2
23
1
0
VI.B6
31
1,77
9
21
0
1
1,90
Celkem
370
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41
89
262
8
11
I.A
31
1,88
7
24
0
0
I.B
30
1,97
6
24
0
0
I.C
28
1,79
6
20
0
2
II.A
31
2,12
7
24
0
0
II.B
29
2,20
2
27
0
0
II.C
27
2,07
3
22
0
2
III.A
33
2,19
2
27
0
4
III.B
33
2,19
4
28
0
1
III.C
29
1,97
5
24
0
0
IV.A
32
1,93
7
24
0
1
IV.B
31
1,90
8
21
0
2
IV.C
31
1,93
9
22
0
0
Celkem
365
2,01
66
287
0
12
Celkem
1087
1,86
303
745
9
30
- 19 -
Poznámka
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
6 Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků - 6.1 Přehled prospěchu za I. a II. pololetí
6.1.2
Statistika prospěchu ve II. pololetí školního roku 2011/2012 ke dni 30. 6. 2012
Průměrný
prospěch
Gymnázium osmileté 79-41-K/81
Prospěl s
vyznamenáním
Třída
Počet ţáků
Prospěl
I.A8
31
1,38
22
9
0
0
I.B8
33
1,31
21
12
0
0
II.A8
33
1,61
12
21
0
0
III.A8
29
1,36
19
10
0
0
IV.A8
32
30
1,53
17
14
0
1
V.A8
1,84
8
22
0
0
V.B8
24
2,01
3
21
0
0
VI.A8
28
2,09
6
19
1
2
VI.B8
27
1,61
13
14
0
0
VII.A8
29
1,73
11
18
0
0
VII.B8
24
1,85
7
17
0
0
VIII.A8
30
1,84
Neklasif.
Neprospěl
8
22
0
0
1,68
Celkem
350
Gymnázium šestileté 79-41-K/610
147
199
1
3
I.A6
33
1,71
6
27
0
0
I.B6
33
1,76
7
26
0
0
II.A6
33
1,86
5
27
0
1
II.B6
31
1,68
10
21
0
0
III.A6
31
1,85
11
20
0
0
III.B6
31
2,04
7
23
0
1
IV.A6
29
2,09
5
22
1
1
IV.B6
30
2,01
7
22
0
1
V.A6
29
2,07
6
21
0
2
V.B6
31
1,76
12
18
0
1
VI.A6
26
2,13
2
24
0
0
VI.B6
31
1,87
6
25
0
0
1,90
Celkem
368
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41
84
276
1
7
I.A
31
2,00
6
25
0
0
I.B
29
1,98
7
22
0
0
I.C
28
1,91
5
23
0
0
II.A
31
2,07
5
26
0
0
II.B
29
2,09
5
24
0
0
II.C
27
2,09
5
21
0
1
III.A
33
2,17
4
29
0
0
III.B
33
2,28
3
30
0
0
III.C
29
1,97
3
26
0
0
IV.A
32
1,92
7
24
0
1
IV.B
31
1,96
6
25
0
0
IV.C
31
1,90
4
27
0
0
Celkem
364
2,03
60
302
0
2
1082
1,87
291
777
2
12
Celkem
- 20 -
Poznámka
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
6 Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků - 6.2 Výsledky maturitních zkoušek
6.2
Výsledky maturitních zkoušek
Statistika maturitních zkoušek školního roku 2011/2012 ke dni 30. 6. 2012
Třída
Počet
ţáků u
mat. zk.
Prospěl s
vyzn. u
mat. zk.
Prospěl u
mat. zk.
Neprospěl u
mat. zkoušky
Nedostavil se
k mat.
zkoušce
Opakuje
mat.
zkoušku na
podzim
Opakuje
mat.
zkoušku
příští rok
VIII.A8
30
15
12
3
0
3
0
Celkem
30
15
12
3
0
3
0
V.A6
29
0
0
0
0
0
0
V.B6
31
0
0
0
0
0
0
VI.A6
26
4
22
0
0
0
0
VI.B6
31
12
19
0
0
0
0
Celkem
122
16
41
0
0
0
0
IV.A
31
7
19
5
0
5
0
IV.B
31
13
17
1
0
1
0
IV.C
31
14
16
1
0
1
0
Celkem
94
34
52
7
0
7
0
Celkem
246
65
105
10
0
10
0
- 21 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
6 Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků - 6.3 Výsledky chování za I. a II. pololetí
6.3
Výsledky chování za I. a II. pololetí
6.3.1
Přehled absence za I. pololetí školního roku 2011/2012 ke dni 31. 1. 2012
Absence
Absence
celkem
celkem
omluv.
neomluv.
Gymnázium osmileté 79-41-K/801
I.A8
31
895
0
I.B8
33
1035
0
II.A8
33
1275
0
III.A8
28
1053
0
IV.A8
32
1376
0
V.A8
30
1560
0
V.B8
26
1632
14
VI.A8
28
1945
0
VI.B8
28
1247
0
VII.A8
29
2057
4
VII.B8
24
1548
0
VIII.A8
30
2170
0
17793
18
Celkem
352
Gymnázium šestileté 79-41-K/610
33
862
0
I.A6
33
1315
0
I.B6
33
1780
0
II.A6
31
1016
0
II.B6
32
1153
0
III.A6
31
1460
0
III.B6
30
2111
0
IV.A6
31
2064
0
IV.B6
28
2832
8
V.A6
31
1961
2
V.B6
26
2137
0
VI.A6
31
2252
0
VI.B6
20943
10
Celkem
370
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/401
I.A
31
979
0
I.B
30
1122
0
I.C
28
1298
4
II.A
31
1239
0
II.B
29
1587
0
II.C
27
1643
1
III.A
33
1604
2
III.B
33
2430
0
III.C
29
1729
0
IV.A
32
2142
17
IV.B
31
2009
0
IV.C
31
1696
0
17874
24
Celkem
365
56610
52
Celkem
1087
Třída
Počet
ţáků
Absence
na ţáka
omluv.
Absence
na ţáka
neomluv.
2. st. z
chování
3. st. z
chování
Podmín.
vyloučení
Nepodmín.
vyloučení
28,90
31,40
38,60
37,60
43,00
52,00
62,80
69,50
44,50
70,90
64,50
72,30
50,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,00
0,00
0,13
0,00
0,00
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,10
39,80
53,90
32,80
36,00
47,10
70,40
66,60
101,10
63,30
82,20
72,60
56,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29
0,06
0,00
0,00
0,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,60
37,40
46,40
40,00
54,70
60,90
48,60
73,60
59,60
66,90
64,80
54,70
48,97
52,08
0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
0,04
0,06
0,00
0,00
0,53
0,00
0,00
0,07
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 22 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
6 Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků - 6.3 Výsledky chování za I. a II. pololetí
6.3.2
Přehled absence za II. pololetí školního roku 2011/2012 ke dni 30. 6. 2012
Absence
Absence
celkem
celkem
omluv.
neomluv.
Gymnázium osmileté 79-41-K/801
I.A8
31
1129
0
I.B8
31
1442
0
II.A8
33
1520
0
III.A8
29
1010
0
IV.A8
32
1601
0
V.A8
30
1789
0
V.B8
24
1769
0
VI.A8
28
2502
5
VI.B8
27
1468
0
VII.A8
29
2589
0
VII.B8
24
1933
0
VIII.A8
30
1725
4
20477
9
Celkem
348
Gymnázium šestileté 79-41-K/610
33
1494
0
I.A6
33
2121
0
I.B6
33
1770
3
II.A6
31
1561
0
II.B6
31
1527
0
III.A6
31
2258
5
III.B6
29
2320
0
IV.A6
30
2259
0
IV.B6
29
2304
45
V.A6
31
2601
0
V.B6
26
1750
0
VI.A6
31
1694
0
VI.B6
23659
53
Celkem
368
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/401
I.A
2162
0
31
I.B
1478
0
29
I.C
2219
5
28
II.A
1871
0
31
II.B
2413
0
29
II.C
2057
27
27
III.A
1632
8
33
III.B
2818
0
33
III.C
2245
0
29
IV.A
1902
22
32
IV.B
1547
2
31
IV.C
1410
2
31
23754
66
Celkem
364
67890
128
Celkem
1080
Třída
Počet
ţáků
Absence
na ţáka
omluv.
Absence
na ţáka
neomluv.
2. st. z
chování
3. st. z
chování
Podmín.
vyloučení
Nepodmín.
vyloučení
36,42
43,70
46,06
34,83
50,00
59,63
73,71
89,36
54,37
89,28
80,54
57,50
58,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,13
0,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45,27
64,27
53,64
50,35
49,26
72,84
80,00
75,30
79,45
83,90
67,31
54,65
64,29
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,16
0,00
0,00
1,55
0,00
0,00
0,00
0,14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69,74
51,00
79,25
60,35
83,21
76,19
49,45
85,39
77,41
59,44
49,90
45,48
67,53
62,86
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
1,00
0,24
0,00
0,00
0,69
0,06
0,06
0,17
0,12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 23 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
7 Prevence sociálně patologických jevů - 6.4 Počet žáků s 2. stupněm z chování a 3. stupněm z
chování
6.4
Počet žáků s 2. stupněm z chování a 3. stupněm z chování
2. a 3. stupeň z chování nebyl v tomto školním roce udělen.
7
Prevence sociálně patologických jevů
7.1
Výchovné poradenství
Na škole působil výchovný poradce (RNDr. Pavlína Hartmannová), která zahájila profesní studium na
výchovné poradenství. Mezi její úkoly patří zejména:
operativní řešení pedagogických a psychologických otázek profesionální orientace ţáků;
průběţná a komplexní péče o zdravý psychický a sociální vývoj ţáků a rozvíjení jejich osobnosti
v procesu výchovy a vzdělávání ve škole;
pravidelné sledování absence ţáků ve vyučování;
sledování případných poruch vývoje ţáků, zajišťování prevence a nápravy;
prevence projevů diskriminace, násilí, projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti;
práce se ţáky se SVP (specifickými vzdělávacími potřebami)
rozvoj ţáků z méně podnětného sociálního prostředí, ţáků z národnostních menšin;
organizace dobročinných sbírek
Při plnění zmíněných úkolů byly vyuţívány další poradenské sluţby v regionu (Úřad práce, orgány sociální
péče, krizové centrum apod.). Byly realizovány pravidelné besedy s právníkem, byla organizována
návštěva soudu při soudním procesu v oblasti trestní.
Ve snaze o dosaţení minimální absence žáků ve vyučování byla vyuţita spolupráce třídních učitelů
s ostatními zainteresovanými subjekty (ostatní učitelé, rodiče, lékaři). Bohuţel zejména s lékaři je
spolupráce problematická, protoţe ve většině případů nepostupují podle metodického pokynu MŠMT.
Individuálním přístupem se ovšem zatím daří udrţet absenci v přijatelné míře.
Škola vytvářela podmínky pro rozvoj talentovaných žáků organizací předmětových olympiád a dalších
soutěţí. Jazykově nadaným ţákům škola umoţnila sloţit mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.
V oblasti profesionální orientace byli ţáci motivováni k volbě studia na technických oborech s ohledem na
poţadavky trhu práce. Škola přitom vyuţívala různé prostředky. Jedná se zejména vhodnou skladbu
učebních plánů, včetně organizace volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Dále škola organizovala
předmětové exkurze v technických provozech, pořádala besedy s pracovníky z technické praxe. I díky této
strategii je úspěšnost ţáků školy při přijímání na vysoké školy tradičně velmi vysoká.
7.2
Výchovně vzdělávací prevence
Na škole působil školní metodik prevence (Mgr. Ing. Hana Vacková). Její pracovní náplň sestává z těchto
úkolů:
koordinace přípravy Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole dle Metodického
pokynu ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe
čj.: 14514/2000 – 51 (navrhuje vhodné odborné a metodické materiály aj. pomůcky pro realizaci
Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy);
organizace přednášek, seminářů pro ţáky i učitele, které souvisejí s prevencí a jsou pořádány
specializovanými odbornými zařízeními;
V tomto školním roce byly úkoly minimálního preventivního programu splněny, bylo realizováno několik
přednášek zejména ve spolupráci s P - centrem Olomouc (přednášky a besedy: „Já a moje okolí“, „Můj
ţivot ve Tvých rukách“, „Já a moje povolání“, „Cesta ke svobodě“, „S Tebou o Tobě“). V rámci systému
primární prevence byli ţáci v rámci výuky zejména společenskovědních předmětů vychováváni ve všech
oblastech prevence, tj.:
drogová závislost, alkoholismus a kouření
kriminalita a delikvence
virtuální drogy (počítače, televize, video)
- 24 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků - 8.1 Předmětová komise českého jazyka:
patologické hráčství (gambling)
šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování
xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
interkulturní výchova
Byla navázána spolupráce s krajským školským koordinátorem. Jiţ po šesté proběhl na naší škole projekt
Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách spojený s besedou. Naše gymnázium také pravidelně
spolupracuje s organizátory Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět,
pořádaný společností Člověk v tísni. Ţáci navštěvují filmová představení, která se věnují problematice
odpovídající průřezovým tématům podle uváţení, resp. doporučení příslušné předmětové komise.
Osvědčila se také úzká spolupráce se Sdruţením rodičů, se Studentskou radou na škole a třídními učiteli.
Je zřejmé, ţe patologické jevy v souvislosti s uţíváním návykových látek se nevyhnou ani Gymnáziu
Hejčín. V areálu školy je dodrţován přísný zákaz kouření. Při uţívání ostatních návykových látek lze
konstatovat, ţe situace na škole je pod kontrolou. Byl vypracován přesný pokyn, jak postupovat v případě
podezření, ţe ţák uţívá návykových látek. Přitom byly respektovány odpovídající právní předpisy.
Podezření z uţívání návykových látek u ţáků nebyla prokázaná.
Stručný přehled aktivit v rámci programu prevence nežádoucích jevů ve školním roce 2011/2012
Listopad 2011 – „Příběhy bezpráví “ve spolupráci s Člověk v tísni, hosté: Pavel Tigrid a Pavel Urbášek
Únor – březen 2012 - Minimální preventivní program ve spolupráci se Sdruţením D ( proţitkové
programy pro niţší gymnázia a první ročníky čtyřletého studia)
29. 2. 2012 – seminář pro učitele školy ve spolupráci s lektorkami Člověka v tísni o vyuţití
dokumentárních filmů ve výuce
Výchovná poradkyně Dr. P. Hartmannová a metodička prevence Mgr. Ing H. Vacková v průběhu
celého školního roku prováděly individuální šetření s jednotlivými studenty (10x), ve spolupráci se
třídními učiteli řešily aktuální problémy ve třídách formou komunitních kruhů (6x) – výchovný poradce +
metodik prevence.
Kromě konzultací se ţáky v rámci jejich profesní volby byla pro ţáky maturitních ročníků zorganizovaná
přednáška o vysokých školách Sokrates, a exkurze na výstavu Gaudeamus.
Dr. Hartmannová je našem gymnáziu také hlavní koordinátorkou charitativních sbírek. Výtěţek sbírek ve
školním roce 2011/2012: Zasukované tkaničky 40 000, Kč, Světluška 13 000 Kč a Šance 8 000Kč.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
8
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno na základě nabídek PC Olomouc, Schola
Servis Prostějov, NIDV Olomouc a dále na základě nabídek vysokých škol. DVPP bylo realizováno také
v rámci projektu „Učitel 21. století“. Všechny vyuţité programy byly akreditovány MŠMT v rámci DVPP.
Přesný program níţe uvedených vzdělávacích akcí je k dispozici u příslušných předmětových komisí.
8.1
Předmětová komise českého jazyka:
Tvůrčí psaní aneb „Jak se naučit vyprávět příběhy s radostí“
Čeština s humorem 1. část
Čeština s humorem 2. část
Malý labyrint češtiny
Výuka stylistiky na SŠ
Mediální výchova v hodinách ČJ
8.2
Předmětová komise anglického jazyka:
Evolutionary Changes in English Grammar
Prezentace v angličtině
Efektivní tvorba DUM
- 25 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků - 8.3 Předmětová komise anglického
jazyka – bilingva
Předmětová komise anglického jazyka – bilingva
8.3
Den jazyků na Gymnáziu Holešov
CLIL? Why not? Reading isn´t boring
Choose it, use it, love it – The dictionaries that develop your language skills
Oral Part of the Maturita Exam
Předmětová komise německého jazyka
8.4
Internet im Deutsch – unterricht
Nové přístupy a metody ve výuce německého jazyka
Předmětová komise francouzského jazyka
8.5
Práce s literárním textem v hodině francouzštiny
Současná mluvená francouzština
SERRJ, akční přístupy a informatika, metody práce ve třídě
Alternativní metody výuky FrJ (pantomima, poezie, divadlo)
Úvod do tvorby DUM
Předmětová komise matematiky a deskriptivní geometrie
8.6
Učme se nově
Jek učit ţáka matematice ve věku 10 -16 let
Vyuţití počítače v matematice
Elektronická přednáška v systému Moodle
Klokani v Jeseníkách
Matematika v akci
Předmětová komise fyziky
8.7
Veletrh nápadů učitelů fyziky
Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky
Tajemství luminiscence
Předmětová komise biologie
8.8
Máte rádi biologii?
Morfologie z hlediska medicíny
Předmětová komise chemie
8.9
Klíč k moderní výuce
Mýta a omyly v organické chemii
Molekula DNA přenáší i uchovává genetickou informaci
Uhlíkový nanosvět P450
8.10
Předmětová komise zeměpisu
Vývoj mapových zobrazení – Od nejstarších map po současnost
- 26 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 8.11 Předmětová komise základů
společenských věd
8.11
Předmětová komise základů společenských věd
Rozvojové cíle tisíciletí v učitelské praxi
Závěrečná konference projektu „Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji
„Spirála“ – projekt na ochranu reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS
Školení v právních odvětvích – změny v občanském a rodinném právu
Agresivita ţáků
Interpersonální a sociální empatie v EV
Reálné a zobrazení vzory v EV
Prosociální chování v EV
Spolupráce školního psychologa ve škole
Základní etické pojmy
Aplikační témata etické výchovy
Výchova k toleranci a demokratickému občasnství
8.12
Předmětová komise informatiky
Konference: Rizika internetové komunikace, teorie, praxe, prevence, edukace E- bezpečí
Aplikace cizojazyčných prvků e výuce vybraných předmětů na SŠ
8.13
Předmětová komise hudební výchovy
Populární hudby v HV
Vánoční zastavení
Alena Tichá – hlasová výchova
Cesta kolem světa
8.14
Předmětová komise tělesné výchovy
Doškolovací kurz instruktorů snowboardingu
Organizace a školení 1. pomoci
Vyrovnávací cvičení pro lehké pohybové a zdravotní oslabení
9
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9.1
Mimoškolní vzdělávací aktivity organizované školou
9.1.1
Kroužky a kluby
Doplňkem povinných a volitelných předmětů je široké spektrum nabízených krouţků a klubů otevíraných
podle poţadavků ţáků s omezením dle kapacity školy. V tomto školním roce byly otevřeny:
Krouţky
Název
Florbal - niţší g.
Florbal - vyšší g.
Horolezecký
Sborový zpěv
Vedoucí
Daniel
Daniel
Daniel
Dohnalová
- 27 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.2 Výsledky soutěží, přehlídek
Odbíjená
Ruština
Posilování
Basketbal
Deskriptivní geometrie
Klub malých debrujárů
Biologický
Společenský tanec
Psychologie
Italština
Taneční skupina
Futsal hoši
Futsal dívky
Chemický
Výtvarný
Dostálová
Heřmanová
Juřík
Juřík
Kleislová
Kvapil, Richterková
Navrátil
Pazderová
Ramani
Stánec
Studnička
Vasiljevová
Vasiljevová
Zárubová
Zatloukalová
Krouţky vedené externisty
Název
Vedoucí
Divadelní
Nebenführ
Japonština
Nakaya
Katecheze
Franc
Latina
Pastorková
Šachový
Biolek
Název
Vedoucí
Bigband
Knápek, Stánec
Regionální dějiny
Homolák
Hudba a divadlo za školou
Kvapil, Lekešová, Przybylová
Kluby
9.1.2
Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Špičkové vybavení školy v oboru výpočetní techniky je vyuţíváno i v mimovyučovací době. Síť WiFi je ve
všech budovách školy (A, B, C i D). Ve školním řádu má kaţdý ţák při zahájení studia zakotveno právo na
bezplatné přidělení „počítačového účtu“. Kaţdý ţák můţe pouţívat bez omezení elektronickou poštu a
připojení k vysokorychlostního internetu prostřednictvím svých notebooků v zabezpečené síti WiFi. O tuto
nabídku byl stále větší zájem. Na budovách A a C byly hojně ţáky vyuţívány informační kiosky.
Multimediální učebna byla také vyuţívána v mimovyučovací době pro aktivity ţáků.
9.2
Výsledky soutěží, přehlídek
Motivující prostředí na škole spolu s kvalitní výukou přináší i vynikající úspěchy našich ţáků v široké škále
soutěţí a předmětových olympiád. Vychází také z dobré spolupráce učitelů a ţáků, která se rozvíjí nejen
v řádné výuce, ale také v bohatě dimenzovaných zájmových krouţcích, které škola organizuje v rámci
mimoškolní činnosti.
- 28 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.2 Výsledky soutěží, přehlídek
9.2.1
Excelence středních škol 2011
V roce 2011 vyhlásilo MŠMT nový rozvojový program, který je zaměřen na hodnocení ţáků a škol podle
výsledků v soutěţích vyhlašovaných MŠMT pro věkové kategorie nad 15 let. Tento program má kromě
jiného podpořit zájem ţáků o přírodovědné a technické předměty. Díky vynikajícím výsledkům našich ţáků
byly našemu gymnáziu ve školním roce 2011/2012 přiděleny finanční prostředky ve výši 81 888,- Kč.
O úspěch se zaslouţili:
Petr Dobeš (loňská VI.B6) za 1. místo v krajském kole Olympiády ve španělském jazyce
Adéla C. Pohůnková V.A6 za 1. místo v krajském kole a 3.místo v ústředním kole Olympiády ve
francouzském jazyce
Petr Laitoch VIB8 za 1. místo v krajském kole Matematické olympiády – programování
Petr Zapletal (loňská IVC) za 1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády
Agáta Kubíčková (loňská IVB) za 1. místo v krajském kole Biologické olympiády
Jan Mrozek VI.B6 za 1. místo v krajském kole SOČ ve fyzice
9.2.2
Talent Olomouckého kraje 2011
Celkově za naši školu byli v tomto ročníku na toto ocenění nominováni:
Přírodovědný obor: Agáta Kubíčková IV.B, Anna Sečkařová II.C, Jan Mrozek, V.B6, Aleš Neoral II.B,
Vojtěch Daniš IV.A8, Hana Lounová II.A8, Jáchym Bareš I.A8, Tomáš Michalec IV.A8, Pavel Turek II.A8,
Petr Laitoch V.B8, Pavel Tříska IV.A8
Humanitní obor: Adéla Claire Pohůnková IV.A6, Petr.Dobeš VI.B6
Sportovní obor: Mario Wiedermann II.B6, Kateřina Sluková VI.A8, Magdaléna Kotyzová II.A8, Natalie
Krausová II.A8, druţstvo dívek v basketbalu Gymnázia Hejčín
Umělecký obor: Hana Lounová II.A8.
Také v tomto ročníku soutěţe se Gymnázium Hejčín zařadilo mezi oceněné školy Olomouckého kraje.
Na úspěchu se podíleli:
Vojtěch Daniš IV.A8 - 1. místo v ústředním kole astronomické olympiády
Hana Lounová II.A8 - 1. místo v ústředním kole astronomické olympiády ve své kategorii
Adéla Claire Pohůnková V.A6 - 3. místo v ústředním kole olympiády ve francouzském jazyce
9.2.3
Talent Olomouckého kraje 2012
Na ocenění Talent Olomouckého kraje 2012 byli za GH nominováni:
Přírodovědný obor: F. Zeman V.A8, V. Daniš V.A8, M. Koutný II.A8, H. Lounová III.A8, P. Tříska V.A8,
D.Charvot IV.A8, A. Neoral III.B, P. Turek III.A8, M. Hrabal II.A8, P. Laitoch VI.B8, T. Michalec V.A8, J. Čáp
I.B8, M. Repčík II.A8
Humanitní obor: J. Zatloukalová VII.A8
Sportovní obor: M. Wiedermann IV.B6, A. Vařeková V.B6, M.Kotyzová IV.A8
Umělecký obor: K. Kušová VIII.A8
Výsledky nového ročníku Talent Olomouckého kraje budou vyhlášeny na podzim 2012.
9.2.4
Sportovní soutěže
(uvedeny chronologicky)
19. 9.
19. 9.
21. 9.
21. 9.
27. 9.
27. 9.
4. 10
11.10.
4. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
5. místo
Atletický čtyřboj hoši - okresní kolo
Atletický čtyřboj dívky - okresní kolo
Okresní kolo atletických závodů SŠ Corny - hoši
Okresní kolo atletických závodů SŠ Corny - dívky
Krajské kolo atletických závodů SŠ Corny - hoši
Krajské kolo atletických závodů SŠ Corny - dívky
Turnaj SŠ v kopané
Okresní kolo přeboru škol v přespolním běhu – starší ţačky
- 29 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.2 Výsledky soutěží, přehlídek
11.10.
11.10.
11.10.
13.10.
20.10.
20.10.
1.11.
1.11.
1.11.
1.11.
8.11.
10.11.
14.11.
14.11.
16.11.
16.11.
6. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. – 9. místo
1. místo
1. místo
3. místo
3. místo
3. místo
2. místo
1. místo
7. místo
2. místo
4. místo
2. místo
16.11.
22.11.
28.11.
29.11.
29.11.
29.11.
30.11.
1.12.
7.12.
7.12.
8.12.
12.12.
12.12.
13.12.
14.12.
22.12.
26.1.
23.2.
23.2.
7. místo
2. místo
1. místo
1. místo
5. místo
2. místo
1. - 2. místo
2. místo
2. místo
4. místo
1. místo
4. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
1.3.
13.3.
14.3.
21.3.
28.3.
28.3.
29.3.
30.3.
3.4.
4.4.
1. místo
2. místo
4. místo
3. místo
3. místo
2. místo
1. místo
4. místo
5. místo
2. místo
Okresní kolo přeboru škol v přespolním běhu – starší ţáci
Okresní kolo přeboru škol v přespolním běhu – dorostenky
Okresní kolo přeboru škol v přespolním běhu – dorostenci
Krajské kolo přeboru škol v přespolním běhu – dorostenky
Okresní kolo přeboru SŠ ve stolním tenisu - chlapci
Okresní kolo přeboru SŠ ve stolním tenisu - dívky
Okresní kolo přeboru SŠ ve stolním tenisu – mladší ţáci
Okresní kolo přeboru SŠ ve stolním tenisu – mladší ţačky
Okresní kolo přeboru SŠ ve stolním tenisu – starší ţáci
Okresní kolo přeboru SŠ ve stolním tenisu – starší ţačky
Krajské kolo přeboru SŠ ve stolním tenisu – dívky
Středoškolská futsálová liga – 1. kolo
Okresní kolo přeboru škol v plavání - kategorie V. - hoši
Okresní kolo přeboru škol v plavání - kategorie V. - dívky
Krajské kolo přeboru škol v plavání - kategorie V. - hoši
Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci (přespolní běh) kategorie.
dorostenci – smíšené druţstvo
Orion florbal cup – starší ţáci
Okresní kolo přeboru SŠ v basketbalu dívek
Okresní kolo přeboru ZŠ a NG ve volejbalu dívek
Memoriál profesora Cveka – volejbalový turnaj smíšených druţstev
Orion florbal cup - starší ţákyně, okresní kolo
Okresní kolo přeboru SŠ v házené hochů
Okrskové kolo přeboru SŠ v basketbalu hochů
Okresní kolo přeboru SŠ ve volejbalu hochů
Krajské kolo přeboru SŠ ve volejbalu dívek
Krajské kolo přeboru SŠ ve volejbalu hochů
Okresní kolo přeboru SŠ v basketbalu hochů
Okresní kolo přeboru SŠ ve šplhu - hoši
Okresní kolo přeboru SŠ ve šplhu - dívky
Středoškolská futsálová liga - hoši – 2. kolo
Středoškolská futsálová liga - hoši – 1. kolo
Vánoční turnaj ZMOK ve stolním tenisu
3. kolo futsálové ligy – hoši
Krajské kolo přeboru SŠ ve šplhu dívek
Krajské kolo přeboru SŠ ve šplhu dívek, závod jednotlivců – Jana Przybylová
( VII. B8 )
Krajské kolo přeboru SŠ ve volejbalu dívek
Krajské kolo přeboru SŠ v basketbalu hochů
Okrskové kolo přeboru ZŠ a NG v basketbalu neregistrovaných hráčů - hoši
Divizní finále přeboru SŠ ve futsálu dívek
Plavecké závody "O Pohár CMG" Prostějov
Okresní kolo přeboru SŠ ve volejbalu hochů
Soutěţ v basketbalu 6. a 7. tříd ZŠ a NG
Přebor ČR ve šplhu ŠS
Slovanská florbalka, turnaj smíšených druţstev SŠ
Krajské kolo přeboru SŠ v silovém čtyřboji
- 30 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.2 Výsledky soutěží, přehlídek
11.4.
12.4.
12.4.
17.4.
18.4.
18.4.
27.4.
2.5.
9.5.
9.5.
10.5.
10.5.
9.- 11.5.
9.- 11.5.
29.5.
9.2.5
1. místo
3. místo
2. místo
3. místo
3. místo
3. místo
12. místo
3. místo
9. místo
5. místo
5. místo
5. místo
9. místo
6. místo
7. místo
Krajské kolo přeboru SŠ ve volejbalu hochů
Okrskové kolo přeboru SŠ ve florbalu hochů
Krajské kolo přeboru AND 1 Cupu v basketbalu mladších ţáků
Juniorský štafetový maraton - krajské kolo
Kvalifikace na přebor ČR v obíjené dívek
Kvalifikace na přebor ČR v obíjené hochů
Přebor ČR SŠ v silovém čtyřboji
Okresní kolo přeboru ZŠ a NG ve volejbalu dívek 8. a 9. tříd
Pohár rozhlasu, atletické závody mladších ţáků
Pohár rozhlasu, atletické závody mladších ţákyň
Pohár rozhlasu, atletické závody starších ţáků
Pohár rozhlasu, atletické závody starších ţákyň
TOP 12 soutěţ SŠ v basketbalu, kvalifikace na republikové finále - hoši
TOP 12 soutěţ SŠ v basketbalu, kvalifikace na republikové finále - dívky
Krajské finále v atletickém čtyřboji starších ţákyň
Předmětové olympiády a soutěže
Matematická olympiáda:
P. Turek III.A8 – 1. místo v klauzurním a okresním kole a 1 .- 3. místo v krajském kole kategorie C
Q. Tran Hong V.A8 – 1. místo v klauzurním a 5. místo v krajském kole kategorie C
T. Petrášová VI.B6 – 1. místo v klauzurním kole a 5. místo v krajském kole kategorie A
J. Polcr IV.A – 3. místo v klauzurním a 4. místo v krajském kole kategorie A
D. Charvot IV.A8 – 1. - 2. místo v krajském kole kategorie Z9
Matematická soutěž „Koperníkův Matboj“
Druţstvo Hejčín 1 ve sloţení: D. Charvot a I. Machačová IV.A8, P. Turek a D. Procházka III.A8 a J.
Bareš II.A8 obsadilo 1. místo
Matematická soutěž MathRace Junior, Ústav matematiky a statistiky
Tým Hejčín 1 (V. Daniš, Q. Tran Hong, P. Tříska V.A8 a P. Turek III.A8) v konkurenci 52 týmů získal 3.
místo
Matematický klokan 2012
P. Turek III.A8 – 1. místo v kategorii Kadet
T. Petrášová VI.B6 – 2. místo v kategorii Student
Pythagoriáda
H. Lounová III.A8 – 2. místo v okresním kole kategorie tercie
P. Turek III.A8 - 1. místo v okresním kole kategorie tercie
J. Bareš II.A8 – 1. místo v okresním kole kategorie sekunda
V. Opluštil II.A8 – 2. místo v okresním kole kategorie sekunda
P. Pochop I.A8 – 1. - 4. místo v kategorii prima
Logická olympiáda
T. Petrášová VI.B6 – 4. místo v krajském kole a postup do celostátního finále
P. Turek III.A8 – 4. místo v mezinárodním mistrovském kole soutěţe GENIUS LOGICUS
Soutěž v informatice OfficeArena 2012
D .Procházka III.A8 se v krajském kole umístil na 2.místě a L. Hrochová I.A6 na 3. místě
Fyzikální olympiáda
A. Neoral III.B – 1. místo v krajském kole kategorie B
- 31 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.2 Výsledky soutěží, přehlídek
P. Laitoch VI.B8 – 3 - 4. místo v krajském kole kategorie C
T. Michalec V.A8 – 3 - 4. místo v krajském kole kategorie D
V. Daniš V.A8 – 1. místo v krajském kole kategorie D
H. Lounová III.A8 – 1. místo v okresním kole kategorie F
M. Repčík II.A8 – 1. místo a M. Hrabal 3. místo v okresním kole kategorie G - „Archimediáda“
J. Mrozek VI.B6 – účast v celostátním kole (postoupil jako náhradník)
Astronomická olympiáda
V. Daniš V.A8 – 3. místo v krajském kole a postup do celostátního finále soutěţe v kategorii CD.
H. Lounová III.A8 – 1. místo v krajském kole a postup do celostátního finále soutěţe v kategorii EF
M. Repčík II.A8 – 2. místo v krajském kole v kategorii GH
J. Čáp I.B8, M. Hrabal II.A8, M. Koutný II.A8 – 3. místo v kategorii GH
Biologická olympiáda
V. Rudorfer VI.B8 - 3. místo v krajském kole kategorie B
A. Antošová IV.A8 - 2. místo v okresním kole a 4. místo v krajském kole kategorie C
O. Belfín III.A8 – 4. místo v okresním kole
Přírodovědný klokan
P. Laitoch VI.B8 - 2. místo v kategorii Junior
I. Škrovánek V.B8 – 3. místo v kategorii Junior
Chemická olympiáda
M. Oščádalová II.B6 - 4. místo v krajském kole kategorie D
Úspěšní řešitelé krajských kol: D. Charvot IV.A8, D. Linh Tran VI.B8, A. Sečkařová III.C, A. Neoral III.B
Středoškolská odborná činnost
F. Zeman V.A8 – obor informatika – 1. místo v krajském kole a účast v celostátním kole
A. Zemanová VII.B8 – obor biologie – 1. místo v okresním a 2. místo v krajském kole
Zeměpisná olympiáda:
P. Netopil II.A8 – 2. místo v okresním a 3. místo v krajském kole v kategorii B
K. Abrůzová I.B8 – 3. - 4. místo v okresním kole kategorie niţší třídy gymnázií
D. Juřík – 1. místo v okresním kole v kategorii vyšší třídy gymnázií
Eurorebus
V krajském kole soutěţe postoupilo z našeho gymnázia šest tříd a dvanáct jednotlivců do celostátního
kola, v němţ se tradičně utkalo tisíc nejlepších účastníků krajských kol. Druţstvo GH ze třídy II.A8 ve
sloţení J. Bareš, F. Kroutil a M. Repčík získalo 3. místo ve své kategorii a na 4. místě skončili J. Čáp
I.B8 a D. Procházka III.A8.
Olympiáda z dějepisu
L. Dobešová IV.A8 – 4. místo
Olympiáda v českém jazyce
D. Juřík VII.A8 – 1. místo v okresním kole ve II. kategorii
L. Dobešová IV.A8 – 3. místo v okresním kole v I. kategorii
Recitační soutěž Dětská scéna
Z. Hrbková I.B8 – ocenění v okresním kole s postupem do krajského kola
Evropa ve škole 2011
K. Kušová, VIII.A8 – 1. místo v krajském kole a 3. místo v celostátním kole literární části soutěţe
Škola základ života – internetová literární soutěž
K. Kušová VIII.A8 získala v celostátním kole 2. místo
- 32 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.2 Výsledky soutěží, přehlídek
Celostátní soutěž o nejlepší epigram/aforizmus pro studenty gymnázií
Ocenění studenti GH: K. Kušová VIII.A8 a J. Indra VI.B6
Soutěž deníku Mladá fronta DNES „Studenti čtou a píší noviny“
P. Drtina VII.A8 a M. Krybusová III.C se zařadili mezi výherce na celostátní úrovni této soutěţe
Soutěž „Mladý Demosthenes“
M. Gerţičák V.A8 - 4. místo v regionálním kole kategorie starší ţáci
D. Zavřel I.B8 – 3. místo v regionálním kole kategorie mladší ţáci
Soutěž Olomouckého kraje „ V Olomouckém kraji jsem doma“
J. Koutná a H. Zýková ze třídy I.C získaly v kategorii Budoucnost mladých v Ol. kraji 3. místo
Soutěž v latinském jazyce Certanem Latinum
P.Tříska V.A8 – 2. místo v zemském kole a 3. místo v ústředním kole
Olympiáda v německém jazyce
J. Zatloukalová VII.A8 – 1. místo v krajském kole a 4. místo v celostátním kole kategorie III.A
H. Schwarzová II.B – 1. místo v okresním kole kategorie III.C
J. Fluger IV.A8 – 3. místo v krajském kole soutěţe v německém jazyce v kategorii II.B
Olympiáda ve španělském jazyce:
L. Dobešová IV.A8 – 3. místo v krajském kole v kategorii SŠI
B. Musilová IV.B6 – 4. místo v kategorii SŠI
O .Kareš VI.B6 – 2. místo v krajském kole v kategorii SŠII
A. C. Pohůnková V.A6 – 3. místo v krajském kole v kategorii SŠII
Olympiáda ve francouzském jazyce:
M. Gerţičák V.A8 – 4. místo v krajském kole kategorie B1
H. Hurtová VI.B8 – 2. místo v krajském kole kategorie B2
Soutěž „Les Capitales francophones“
V soutěţi pořádané v rámci Dnů Frankofonie v ČR obdrţely v Černínském paláci ceny T. Zdařilová II.C
a A. C. Pohůnková V.A6.
Soutěž v anglickém jazyce
M. Kubíková VI.A8 – 3. místo v mezinárodní literární soutěţi v AJ, do které se zapojilo 128 gymnázií a
hodnotilo 933 esejí.
Olympiáda v anglickém jazyce
P. Česalová VII.A8 – 1. místo v okresním kole ve své kategorii a 3. místo v krajském kole
O. Příhoda II.A8 – 1. místo v okresním kole ve své kategorii
Soutěž o Angličtináře roku
10-členné druţstvo GH se mezi 72 školami v celé ČR umístilo na 1. místě a M. Cikánek VI.B8 získal 3.
místo v soutěţi jednotlivců a zpáteční letenku do Londýna v době Olympijských her.
Olomoucké bienále 2010
Ve výtvarné části přehlídky ceny a čestná uznání získali:
T. Kalva IV.A8, H. Černá II.A8, S. Gabrielová II.A8, B. Řípová IV.A8, T. Strnadová IV.A8, Z. Pobudová
II.C, A. Vévodová II.C, B. Řezáčová VII.A8, K. Slaveykova V.A6
a kolektivy ţáků I.A8. a VIII.A8.
V literární části přehlídky byla ocenění udělena těmto ţákům:
M. Vašenka VI.A8, J. Plhák V.B6, D. Pěnkava V.B6, J. Jílek V.B6 a kolektiv třídy VII.B8
Pěvecké soutěţe:
- 33 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.3 Další aktivity
Pěvecký sbor pod vedením dr. L. Dohnalové - Mlynářové a V. Mazancové získal v Pěvecké soutěţi
organizované Zastupitelstvem mládeţe Ol. Kraje v kategorii mladších zpěváků 2. místo.
Kroužek mladých debrujárů
Tým ve sloţení P. Kopecký a D. Charvot IV.A8, M. Repčík II.A8 a J. Malý I.B6 postoupil do
republikového finále soutěţe debrujárských klubů Pohár vědy 2012 – Koumes, které proběhne v září
2012 v Litomyšli.
Tým Termonukleární mandarinky v obdobném sloţení získal 2. místo v celoroční republikové soutěţi
pro kluby debrujárů MUDRC 2011.
Desetičlenný tým debrujárů GH skončil na 2. místě v soutěţi FIRST LEGO LEAGUE 2011 a postoupil
do semifinále v Gdansku
Turnaje v šachu:
Druţstvo GH (ţáci Bareš II.A8, Šnevajs VI.A8, Šnevajs VIII.A8 a Alfimov VI.B8) obsadilo na
Mistrovství ČR školních týmů v silné konkurenci desítek poloprofesionálních týmů vynikající 10. místo
Turnaje v debatování:
Na Mezinárodním turnaji Bratislava Schools Debating Championship 2012 získal 5. místo tým
v obsazení J. Linhart V.B6 a A. C. Pohůnková V.A6
J. Linhart V.B6 reprezentoval ČR na mistrovství European Schools Debating Championship – EurOpen
2011 ve Stuttgartu, kde společně se svým týmem získal 5. místo.
Na 1. kvalifikačním turnaji XVII. ročníku Anglické debatní ligy v Liberci získal tým DK GH 2. místo.
Na III. turnaji XVII. ročníku Anglické národní debatní ligy – Czech Debate League obsadili 3. místo P.
Dostál IV.A6, B. Musilová IV.B6, D. Seitzová VIII.B8
Na IV. turnaji XVII. ročníku Anglické národní ligy – Czech Debate League získal za DK GH 3. místo J.
Linhart V.B6
Ve Finálovém turnaji XVII. ročníku Anglické debatní ligy – Czech Debate League v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR reprezentoval DK GH P. Dostál IV.A6
Na závěrečné konferenci XVII. ročníku Praţského studentského summitu v Praze naši školu výborně
reprezentovali J. Linhart V.B6, A. C. Pohůnková V.A6 a D. Seitzová VII.A8
9.3
Další aktivity
9.3.1
Spolupráce s jinými školami a institucemi.
V rámci grantů z ESF škola spolupracovala s Gymnáziem Jiřího Wolkera Prostějov (partnerská škola
projektu GH „Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce některých předmětů na SŠ), Gymnáziem Holešov a
Gymnáziem s JŠ Zlín. Zmiňované SŠ spolupracují s vybranými vyučujícími na bilingvním typu studia GH
(zejména jde o náslechové stáţe)v rámci svých projektů CLIL (projekt „Content and Language Integrated
Learning“). V rámci „Asociace ředitelů gymnázií České republiky“ probíhá velmi těsná spolupráce mezi
gymnázii a přizvanými školami v regionu (Slovanské gymnázium, Gymnázium Čajkovského, Gymnázium
Litovel, Gymnázium Jakuba Škody Přerov, Gymnázium Šternberk, Obchodní akademie Olomouc aj.).
Pravidelné schůzky asociace mají významnou podporu zřizovatele prostřednictvím odboru školství mládeţe
a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Tradiční je spolupráce s Univerzitou Palackého, zejména s fakultou přírodovědeckou, pedagogickou a
filozofickou. Ve školním roce 2006/2007 získala škola statut fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Spolupráce zahrnuje náslechové praxe studentů, koordinaci grantové činnosti
(např. Sokrates), návštěvy univerzitních laboratoří, účast vyučujících GH na projektech Katedry jazyků PřF
UP apod. Rozvíjí se spolupráce s Centrem jazyků přírodovědecké fakulty v rámci fakultního projektu
zaměřeného na dvojjazyčnou výuku. Předmětová komise dějepisu je zapojena do projektu ESF Inovace
studia Historických věd na Univerzitě Palackého, v jehoţ rámci probíhají na našem gymnáziu náslechy
studentů UP. Spolupráce s Magistrátem města Olomouce (MMO) je také jiţ tradiční. MMO přispívá na
některé studentské akce, organizuje pro studenty přednášky, poskytuje propagační materiály pro
reprezentaci města v zahraničí apod. Spolupráce s dalšími institucemi (Pedagogicko-psychologická
poradna, P-centrum, Úřad práce Olomouc, Schola Servis, Divadlo hudby, Muzeum umění, Festival
dokumentárních filmů Jeden Svět a další) patří mezi běţnou provozní spolupráci a je na velmi dobré úrovni.
- 34 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.3 Další aktivity
Ve spolupráci se zástupci Olomouckého kraje a organizací AFS Mezikulturní programy pravidelně
organizujeme soutěţe pro ţáky středních škol se sídlem v Olomouckém kraji pro studijní pobyty
v zahraničí. Ve šk.r. 2011/12 se soutěţilo o pětiměsíční pobyt v Mexiku, 2 studenti GH dostali nabídku
částečného stipendia na vybrané zahraniční školy.
Posílili jsme spolupráci s Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje – viz.projekt
Global Curriculum v kapitole Další zahraniční projekty.
V červnu 2012 proběhla na GH v rámci monitoringu pokusného ověřování RVP pro dvojjazyčná gymnázia
návštěva Mgr. P. Koubka z Národního institutu pro vzdělávání.
Intenzivní jsou dlouhodobé kontakty s Britským centrem Univerzity Palackého (bývalá Britská rada) a.
Spolupráce probíhá na několika úrovních. Jednou z nich je např. pravidelná aktivní účast Mgr. Hany
Švecové jako lektorky anglického jazyka na konferencích pro vyučující AJ středních a základních škol
v ČR, pravidelné exkurze skupin ţáků seminářů anglického jazyka v souvislosti s přípravou na
Cambridgeské zkoušky. také zastupitelstvím Oxford University Press v Olomouci
Intenzivně se rozvíjí také spolupráce PK Francouzský jazyk s Francouzským centrem v Olomouci.
Spoluúčast ţáků na rozvoji školy je realizována prostřednictvím volené Studentské rady. Pravidla
spolupráce respektují práva i povinnosti obou stran v souladu se stanovenými legislativními normami.
Opakovaně jsou zástupci našich ţáků voleni do Zastupitelstva mládeţe Olomouckého kraje (ZMOK).
Studentská rada zorganizovala v prosinci 2011 tradiční vánoční charitativní aukci, jejíţ výtěţek byl zaslán
Sdruţení Šance - Dětské onkologické klinice FN Olomouc.
V rámci svých početných uměleckých aktivit zorganizoval Pěvecký sbor GH pod vedením Lenky Dohnalové
- Mlynářové charitativní koncert (N.Luboff: Africká mše) na podporu iniciativy „Postavme školu v Africe“.
9.3.2
Zahraniční poznávací zájezdy
Tradicí na Gymnáziu Hejčín je organizování výběrových poznávacích zájezdů. Jsou to specificky
zaměřené tematické zájezdy, jejichţ vyuţití ve výuce je nesporné. Zájezdů se mohou účastnit pouze
zájemci s dobrým prospěchem a chováním. Ve školním roce 2011/2012 byly realizovány tyto zahraniční
poznávací zájezdy:
srpen - září 2011 – Grand Tour Velkou Británií pro 4. ročník bilingvního studia
říjen 2011 – výukově poznávací zájezd do Torquay, Velká Británie
prosinec 2011 – výběrový lyţařský výcvikový kurz Nassfeld, Rakousko
duben 2012 – poznávací zájezd s výukou AJ, Edinburgh, Skotsko
květen 2012 – historická exkurze Po stopách Vikingů a rudolfinských sbírek, Švédsko
9.3.3
Public relations školy
Škola se prezentuje zejména prostřednictvím průběţně aktualizovaných webových stránek na vlastní
doméně www.gytool.cz. Stránky jsou koncipovány jako redakční systém, kdy např. předmětové komise si
samostatně spravují svoje odkazy. Na webových stránkách je inzerována odpovědní mailová adresa
[email protected], kde jsou operativně zodpovězeny dotazy respondentů.
Inzerce v periodikách byla z finančních důvodů omezena, ale nijak se to neprojevilo na sníţení zájmu o
vzdělávání na škole.
Škola pravidelně pořádá „Den otevřených dveří“ vţdy první sobotu v prosinci. Podrobný program je vţdy
uveden na webových stránkách. Pokračovali jsme v nově zavedeném prodlouţeném dnu „otevřených
dveří“ i v následující vyučovacích dnech, kdy měli rodiče i budoucí ţáci moţnost ve dvou dnech navštívit
vybrané vyučovací hodiny podle standardního rozvrhu.
Pravidelně se škola zapojuje do prezentace středních škol Olomouckého kraje „Scholaris“.
9.3.4
Soutěž „Pedagog Olomouckého kraje“
Na ocenění „Pedagog Olomouckého kraje“ za Gymnázium Hejčín byla za své dlouholeté vynikající
pedagogické působení a odbornou erudici nominována bývalá dlouholetá předsedkyně předmětové komise
matematiky RNDr. Ludmila Kleislová, výrazná osobnost respektovaná několika generacemi kolegů a ţáků.
Slavnostní předání ocenění proběhlo v prostějovském divadle dne 28. března za přítomnosti nejvyšších
zastupitelů Olomouckého kraje.
- 35 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
10 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí - 9.3 Další aktivity
10
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Dne 29. února 2012 byla na škole zahájena inspekční činnost ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo:
zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve střední škole, a to podle školních
vzdělávacích programů, se zaměřením na školní klima;
zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů vybraných oborů vzdělání a jejich
souladu s právními předpisy a příslušnými vzdělávacími programy 79-41-K Gymnázium a 79-41-K/81
Gymnázium.
Hodnotícím období byly určeny školní roky 2010/2011 a 2011/2012 k datu inspekce. Inspekční činnost byla
ukončena 2. března 2012.
Celá inspekční zpráva č. j. ČŠIM-238/12-M je k nahlédnutí na webových stránkách ČŠI (6 stran).
Zde uvádíme pouze závěry inspekční zprávy:
Činnost školy odpovídá podmínkám stanoveným v její zřizovací listině a údajům zapsaným v rejstříku škol
a školských zařízení.
Škola realizuje vzdělávání podle učebních dokumentů schválených MŠMT pro dobíhající obory vzdělání a
vlastního školního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program je zpracován s ohledem na reálné
podmínky a moţnosti školy a vytváří tak předpoklady pro příznivé ovlivnění ţáků ve vzdělávání.
Škola sleduje výsledky vzdělávání ţáků a přijímá opatření na podporu jejich úspěšnosti. Ţáci školy dosahují
dlouhodobě dobrých výsledků ve vzdělávání, úspěšní jsou ve srovnávacích testováních, v soutěţích a
olympiádách.
Škola identifikuje ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a přijímá opatření na jejich podporu.
Účinnost těchto opatření a dalších úkolů poradenských sluţeb školy, s výjimkou kariérového poradenství a
primární prevence výskytu neţádoucích jevů mezi ţáky, které jsou na odpovídající úrovni, však není
zpětnovazebně systémově nastavena a vyţaduje přijetí opatření vedením školy.
Průběh vzdělávání má velmi dobrou úroveň. Uplatňované činnosti vedou odpovídajícím způsobem
k utváření a rozvoji poţadovaných klíčových kompetencí ţáků a pozitivně ovlivňují školní klima.
Předpoklady pro příznivé ovlivnění výsledků vzdělávání ţáků a školního klimatu vytváří zejména školou
poskytovaná vzdělávací nabídka, kvalitní materiální a personální podmínky, vhodně nastavená organizace
vzdělávání a uplatňovaný systém řízení školy, včetně jednoznačně formulovaných pravidel k realizaci práv
a povinností účastníků vzdělávání a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků.
Česká školní inspekce v souladu s ustanovením § 175 odst. 4 školského zákona poţaduje ve lhůtě do 30
dnů od marného uplynutí lhůty pro podání připomínek, respektive od doručení stanoviska k případným
připomínkám hodnocené škole zaslání písemného oznámení o přijetí opatření k odstranění nedostatků
zjištěných v oblasti poradenských sluţeb poskytovaných školou (nevedení dokumentace o ţácích se SVP
výchovnou poradkyní, nedostatečná propagace školního poradenství mezi ţáky a učiteli školy, identifikace
a diagnostika mimořádně nadaných ţáků).
11
Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy jsou zpracovány za kalendářní rok 2011. Údaje o hospodaření školy
jsou uvedeny na konci dokumentu v příloze (Rozvaha k 31. 12. 2011, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011,
Příloha účetní uzávěrky k 31. 12. 2011).
- 36 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
12 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů - 12.1 Výměnné programy
12
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
12.1
Výměnné programy
12.1.1 Výměnný program Bern – Kirchenfeld, Švýcarsko
V září 2011 a červnu 2012 proběhl jiţ XXII. ročník výměny ţáků GH a Gymnázia Bern-Kirchenfeld ve
Švýcarsku. Hlavní myšlenkou projektu je umoţnit mladým lidem z obou zemí navázat vzájemné
dlouhodobé kontakty, prezentovat svá rodná města v zahraničí a pro české ţáky je to také dobrá příleţitost
zdokonalit své znalosti německém jazyce. Program koordinují členové předmětové komise Německého
jazyka.
12.1.2 Výměnný program Revius Lyceum Doorn, Holandsko
V květnu a červnu 2012 proběhl další ročník výměnného pobytu ţáků GH a Revius Lyceum Doorn
v Holandsku, zaměřeného na vzájemné poznávání přírodních a kulturních památek, ţivotního stylu, zvyků,
způsobů studia apod. Obě strany mají velký zájem o dlouhodobou spolupráci, která je přínosem zejména
pro bilingvní česko-anglický typ výuky na obou školách. Program koordinuje Mgr. Ivana Polednová za PK
Zeměpisu ve spolupráci s PK Anglického jazyka na bilingvě (Mgr. Navrátilová, Mgr. Jan Dvorský a Mgr.
Hánečková).
12.1.3 Výměnný program Owensboro, Kentucky, USA
Projekt Olomouc – Owensboro Sister Cities pokračoval v říjnu 2011 pobytem další skupiny ţáků
amerických SŠ na GH, kteří kromě návštěvy GH poznávali město Olomouc a mnohé zajímavosti jeho okolí
a přilehlých regionů . V následující etapě (září – říjen 2012) vyjede opět skupina vybraných ţáků šestiletého
a osmiletého studia GH do USA na výměnný pobyt na Daviess County High School a Owensboro Catholic
High School ve městě Owensboro. Program koordinuje předmětová komise Anglického jazyka na bilingvě
ve spolupráci s dalšími vyučujícími ( Mgr. Krčová, Mgr. Vašinová).
12.1.4 Výměnný program LA Crest, Francie
V květnu 2012 se uskutečnila 1. etapa III. ročníku výměnného programu GH s Lyceem ve francouzském
městě Crest. Na pobyt našich ţáků ve Francii navázala v červnu 2012 návštěva skupiny francouzských
studentů na GH. V rámci tohoto programu proběhl projekt na téma „Stravování a gastronomie“ (koordinuje
Mgr. Jan Zatloukal, PhD, Mgr. Renata Sedláčková a Mgr. Bohdana Menoušková, PK Francouzského
jazyka).
12.1.5 Výměnný jazykový pobyt Španělsko
Ve školním roce 2011/20112 proběhl 1. ročník výměnného pobytu s Gymnáziem Vallvera, Salt (Girona) ve
Španělsku, který koordinovala lektorka Šj p. Cecilia Valls. Na přelomu dubna a května se uskutečnil pobyt
španělských studentů v ČR, na který vzápětí navázal pobyt našich studentů ve Španělsku. Velký zájem
našich studentů o tento jazykový a poznávací pobyt odráţí obecně zvyšující se zájem o výuku španělského
jazyka jako druhého cizího jazyka.
12.2
Studium v zahraničí
Stalo se jiţ tradicí, ţe v kaţdém školním roce vyjíţdí několik našich ţáků studovat do zahraničí (zejména
s podporou nadací Open Society Fund a United World College). Ve školním roce 2011/12 absolvovala
v rámci stipendia Open Society Fund Lucie Skácelová (původně V. A6) druhý rok svého studia na
soukromé střední škole ve Velké Británii a rozhodla se pokračovat ve studiu na univerzitě v Británii. Adéla
Claire Pohůnková V.A6 absolvovala půlroční stáţ na SŠ v Berlíně. Markéta Kreuzingerová V.A6.
absolvovala roční stáţ na SŠ v Owensboro, Kentucky, USA a bude pokračovat ve studiu na univerzitě
tamtéţ. Ţáci VII.B8 František Dvořák a Veronika Broţová absolvovali. půlroční stáţ na SŠ v Německu a ve
Švýcarsku.
Další ţáci se úspěšně ucházeli o zahraniční studijní pobyty pro šk.rok 2012/13.
- 37 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
12 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů - 12.3 Další zahraniční projekty
12.3
Další zahraniční projekty
Dlouhodobý projekt olomouckého magistrátu, škol a dalších institucí, známý jako Olomouc – Owensboro
Sister Cities, zmíněný jiţ v rámci výměnných programů má dlouhou tradici. V květnu 2012 nás opět
navštívila v rámci svého letního studijního pobytu v ČR početná skupina amerických vysokoškolských
studentů. Součástí programu na GH byla i letos prezentace na téma „Český vzdělávací systém“, kterou pro
americké studenty připravili ţáci vyšších ročníků bilingvního studia a členové Debatního klubu GH.
Následovaly interaktivní aktivity na téma „ Vzdělávání a rozdíly mezi ţivotem v USA a ČR“ ve třídách
bilingvního studia.
Pravidelně v červnu probíhá na našem gymnáziu týdenní pedagogická stáţ postgraduálních studentů
z britské Durham University. V rámci stáţe proběhlo projektové vyučování ve druhém a třetím bilingvního
studia zaměřené na společenský systém a reálie Velké Británie.
Taneční skupina GH pod vedením Mgr. Ivana Studničky se ve šk. roce 2011/2012 zúčastnila dvou
mezinárodních multilaterálních projektů, které byly dotovány nadačním fondem Mládeţ v akci. V září 2011
se tanečníci zúčastnili projektu „Between the Stars“ v litevském Vilniusu a v červenu a červenci 2012
projektu „The Other Tour v Rumunsku“.
V srpnu 2012 se vyučující fyziky RNDr. Iva Stránská zúčastnila jazykově-metodického kurzu Language
Development and the Practice of CLIL na ADC College Londýně v rámci grantového programu
celoţivotního vzdělávání Comenius. Kurz byl zaměřen na podporu výuky odborných předmětů v cizím
jazyce. Jak účastníci kurzu, tak i lektoři velmi kladně hodnotili dvojjazyčné materiály vytvořené projektovým
týmem GH v rámci projektu „Studujeme moderně a dvojjazyčně“, který probíhal v minulých letech na naší
škole.
Mgr. Jiří Kvapil se v červnu 2012 zúčastnil konference projektu ESTABLISH – Inquiry Based Science
v irském Dublinu.
Naše škola byla od září 2010 do června 2012 zapojena do mezinárodního projektu Global Curriculum,
jehoţ koordinátorem byla Agentura rozvojové a humanitární pomoci (ARPOK). Projekt byl zaměřen na
zvyšování povědomí o tématech globálního rozvojového vzdělávání, která jsou relevantní pro průřezová
témata ve výuce. Zastřešuje cekem 40 škol z pěti zemí – ČR, Rakouska, Velké Británie, Beninu a Brazílie.
Koordinátorkou projektu za GH byla Mgr. Ing. Hana Vacková. Zapojený pedagogický tým školy se zúčastnil
školení na vybraná globální rozvojová témata, realizoval aktivity globálního rozvojového vzdělávání ve
svých vyučovacích hodinách, zúčastnil se exkurze na ZŠ a Gymnáziu OPEN GATE a připravoval podklady
pro vydání metodické příručky na toto téma.
Ve školním roce 2011/2012 se naše gymnázium opět zapojilo do programu výměn pedagogických
pracovníků mezi školami v ČR a USA, známého jako Fulbright Exchange Program. Na GH působila jako
vyučující biologie na bilingvním typu studia americká středoškolská učitelka p. Jessica Tiatia, MSc., kterou
na její domovské škole v San Franciscu nahradil Mgr. František Brauner, PhD. Po svém návratu z
obdobného pobytu v Ohiu, USA se v září 2012 zúčastnila Mgr.J. Vašinová setkání se zástupci
Velvyslanectví USA a Fulbrightovy komise v Praze.
V rámci dlouhodobých kontaktů s UPOL byla navázána spolupráce také s Konfuciovou akademií UP, která
zorganizovala na našem gymnáziu výběrové řízení pro účast ţáků SŠ na mezinárodním letním kempu pro
studenty z Evropy, Asie a Ameriky. Kempu v hlavním městě ČLR Pekingu se za naše gymnázium
zúčastnila skupina ţáků, z nichţ většina předtím navštěvovala krouţek čínského jazyka.
V rámci programu studentských výměnných pobytů organizace ROTARY CLUB absolvovala roční studijní
pobyt na našem gymnáziu studentka Palola Lepe Maldonado z Chile.
12.4
Zapojení do mezinárodních jazykových zkoušek
12.4.1 Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
Vedle českých státních jazykových zkoušek se v r. 2002 výnosem MŠMT mezi státem uznané zařadily i
celosvětově uznávané zkoušky z německého jazyka. Tyto zkoušky organizují Goethe Institut za Spolkovou
republiku a také obdobná rakouská státní instituce Österreichisches Sprachdiplom Deutsch. Zkoušky se
skládají na několika úrovních, které jsou sladěny se Společným evropským referenčním rámcem pro
jazykové zkoušky, čímţ je zaručena porovnatelnost úrovní se zkouškami z jiných evropských jazyků.
Gymnázium Olomouc - Hejčín – získalo od školního roku 2002/2003 licenci pro provozování zkoušek
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, a to jako tzv. otevřené centrum, poskytující zkoušky i pro zájemce
- 38 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
13 Projekty financované z cizích zdrojů - 13.1 Projekty OPVK
zvenčí, čímţ se liší od tzv. uzavřených center, kterých je v České republice sice několik, ale které poskytují
tyto zkoušky pouze svým studentům.
Zkoušky Österreichisches Sprachdiplom Deutsch se konají na úrovních A1 – C2 na naší škole:
Grundstufe (odpovídá stupni A2 evropského referenčního rámce)
Zertifikat Deutsch (odpovídá stupni B1 evropského rámce) – tuto zkoušku pořádají ve stejné podobě a pod
stejným jménem ÖSD i Goethe Institut a Universität Freiburg/Schweiz
Mittelstufe (odpovídá stupni B2)
Oberstuffe (odpovídá stupni C1)
Ve školním roce 2011/2012 uskutečněny 2 termíny:
Březen: Zertifikat Deutsch, Mittelstufe Deutsch
Červen: Zertifikat Deutsch, Mittelstufe Deutsch
12.4.2 Cambridge Exams
Aktivní spolupráce mezi Cambridge ESOL British Council a Gymnáziem Olomouc - Hejčín při přípravě
ke zkouškám Cambridge Exams pokračovala i v tomto školním roce. V souvislosti s přípravou k těmto
zkouškám byly modifikovány volitelné předměty ţáků maturitních i předmaturitních ročníků.
Při přípravě na úroveň First Certificate in English ( FCE - koresponduje s úrovní B2 – Vantage Společného
Evropského referenčního rámce pro jazyky) a úroveň Certificate in Advanced English (CAE- koresponduje
s úrovní C1 – Effective Operational Proficiency Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky)
bylo moţné v rámci celé školy vyuţívat volný přístup na osvědčený britský interaktivní program
www.examsuccessplus.co.uk , pro který má naše škola zakoupenou dlouhodobou licenci.
Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Mají
doţivotní platnost a zahrnují všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní, posuzují
schopnost kandidátů pouţívat různé gramatické vazby a funkce v autentických ţivotních situacích. V
případě dostatečného zájmu ţáků je škola připravena zavést také volitelný předmět pro přípravu ke
zkoušce Cambridge Business English Certificate (BEC).
13
Projekty financované z cizích zdrojů
13.1
Projekty OPVK
13.1.1 Studujeme moderně a dvojjazyčně
Gymnázium Olomouc – Hejčín podalo ve školním roce 2008/2009 úspěšně ţádost o grantový projekt
v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) s názvem „Studujeme
moderně a dvojjazyčně“, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.04/01.0007. Smlouva o realizaci byla
podepsaná 26. února 2009 a od března 2009 probíhala příprava výukových materiálů. Cílem projektu bylo
přispět ke zkvalitnění výuky v cizích jazycích pomocí komplexních materiálů pro výuku fyziky, chemie a
dějepisu na střední škole v anglickém i českém jazyce. Tyto materiály zpracoval zkušený tým pedagogů
školy. Rozsah zpracovávaných témat zohledňuje poţadavky společné části maturitní zkoušky. Materiály
byly vytvořeny v elektronické podobě a zveřejněny na webových stránkách projektu www.smd.gytool.cz .
Jsou volně přístupné široké veřejnosti a všem uţivatelům z dalších škol. Materiály jsou paralelně jak
v anglické tak i v české verzi, čímţ je usnadněno jejich pouţití např. pro samostudium, případně výuku
v seminářích, které jsou vedeny primárně v českém jazyce. Projekt byl ve školním roce 2011/2012 úspěšně
ukončen. Hlavní koordinátorkou projektu byla RNDr. Iva Stránská.
13.1.2 Projekt „Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce vybraných předmětů na středních školách“
Další projektový záměr měl za cíl přípravu studijních materiálů pro různé předměty v českém i anglickém
jazyce pro učitele střední školy. Projekt má název „Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce vybraných
předmětů na středních školách.“ Cílem projektu bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků škol,
pracovníků managementu škol a školských zařízení, kteří byli cílovou skupinou projektu, s důrazem na
jejich jazykové vzdělávání, vyuţívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si
dalších moderních pedagogických metod CLIL (Content and Language Integrated Learning) s cílem zvýšit
jejich profesní dovednosti osvojením si komunikačních a metodických dovedností nezbytnými pro
částečnou výuku jejich aprobačních předmětů v anglickém jazyce. Multiplikační efekty projektu lze
- 39 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
13 Projekty financované z cizích zdrojů - 13.1 Projekty OPVK
spatřovat ve zvýšení adaptability, flexibility a lepšího uplatnění členů cílové skupiny na evropském trhu
práce, vytvoření nezbytné základny českého školství pro hlubší mezinárodní spolupráci ve vzdělávání v
rámci Evropské unie v rovině výměnných programů mezi školami nebo pedagogických odborných výměn,
ve zvýšení kvality vzdělávání zavedením dvojjazyčného aspektu ve výuce, umoţňující rychlou aplikaci
nejmodernějších technologií a nejnovějších informací ve výuce, publikovaných ve světě nejdříve v
anglickém jazyce. To také zvýší konkurenceschopnost, flexibilitu a adaptabilitu studentů pro jejich terciární
vzdělávání na českých a zahraničních vysokých školách. V rámci projektu byly vytvořeny inovativní
doplňkové akreditované vzdělávací programy DVPP (anglický jazyk, ICT, matematika, fyzika, chemie,
biologie, zeměpis a dějepis popř. další), uzpůsobené potřebám cílové skupiny; budou proškoleny pilotní
skupiny pedagogických pracovníků a pracovníků managementu škol; vznikne systém odborných
konzultantů pro podporu, monitoring a evaluaci částečné výuky v anglickém jazyce; přenos zkušeností
pilotní výuky zajistily odborné konference a semináře určené pro širokou odbornou veřejnost. Od ledna do
prosince 2011 proběhlo na GH v rámci pilotního kurzu 22 čtyřhodinových seminářů (122 odučených hodin,
z toho 42 hodin v sekci Effective Communication in English, 34 hodin v kurzu moderních prezentačních
technik a 34 hodin v kurzu CLIL) a v měsících červenec a srpen 2 celé projektové dny. Projekt byl ve
školním roce 2011/2012 úspěšně ukončen celodenní konferencí na téma „Moţnosti částečné bilingvní
výuky všeobecných předmětů na českých školách“. V prosinci 2011 a v dubnu 2012 se uskutečnily 2 stáţe
pro úspěšné absolventy pilotních kurzů na Gymnáziu Olomouc-Hejčín a na vybraných bilingvních středních
školách v Nizozemsku. O kvalitě výstupů projektu svědčí kromě jiného také Evropská jazyková cena Label
2012, kterou mu v červnu 2012 udělila Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Cena je
kaţdoročně udělována nejkvalitnějším inovačním projektům z oblasti jazykového vzdělávání, které splňují
evropské a národní priority a je spojena s finančním oceněním. Slavnostní předání ceny proběhne v září
2012 v Praze.
Oba tyto projekty navazují na projekt „Učitel ve 21. století aneb Tvorba multimediálních výukových
materiálů pro gymnázia s přihlédnutím k potřebám bilingvní výuky“, který byl škole přiznán ve školním roce
2005/2006. Projekt byl spolufinancován státním rozpočtem České republiky a Evropským sociálním
fondem (ESF) v rámci opatření 3.1. OP Rozvoj lidských zdrojů.
13.1.3 Pilotní škola v projektu „Regionální evaluační centrum“
Projekt je zaměřený na podporu škol v oblasti evaluace, vytvoření nabídky evaluačních nástrojů a ověření
těchto nástrojů v praxi – včetně zavedení objektivních postupů pro ověřování rozvoje klíčových kompetencí
ţáků a to za účelem zvyšování kvality vzdělávání. Vyuţití vytvořených nástrojů povede k rozvoji partnerství
a spolupráce mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními a
dalšími aktéry v oblasti vzdělávání. Výstupem projektu bude vytvoření klíčových nástrojů pro autoevaluaci –
koncepce autoevaluace a její metodiky včetně manuálu, elektronické podpory v podobě vytvořených
softwarových aplikací a zavedeného systému poradenství. Projekt je určen ţákům a studentům škol a
školských zařízení (po dobu trvání projektu je zapojeno 8 pilotních škol, jedná se o 4 ZŠ a 4 SŠ, z nichţ
jsou 3 gymnázia a 1 učiliště), pracovníkům škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům škol a
školských zařízení, pracovníkům organizací působících v oblasti vzdělávání a v oblasti volného času dětí a
mládeţe. Cílem projektu je přispět k rozvoji vzdělanostní společnosti prostřednictvím modernizace systémů
vzdělávání a zvýšení kvality počátečního vzdělávání v Olomouckém kraji, inovovat proces vzdělávání a
proces řízení škol v Olomouckém kraji s vyuţitím nejmodernějších trendů z oblasti ekonomických subjektů,
včetně zavedení inovativních a progresivních organizačních forem a metod řízení, s plným a efektivním
vyuţitím ICT a elektronické podpory. Projekt přispěje k úspěchu školských reforem zavedením systému
efektivní autoevaluace škol (ESSE), prosadit trend poměřování vlastní činnosti školy s konkurencí ve
školské oblasti a rozvinout jejich spolupráci za účelem zlepšování nabízených sluţeb.
Dne 9. 11. 2011 byla realizace projektu ukončena. Vyuţívání vytvořených aplikací a celého webového
portálu je po skončení projektu přístupné všem zájemcům, kteří chtějí prezentovat svou školu a zdůraznit
její kvality.
- 40 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
14 Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání - 14.1 Spolupráce s odborovou
organizací
14
Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
14.1
Spolupráce s odborovou organizací
Na škole je zřízena jedna odborová organizace v rámci ČMOS (Českomoravského odborového svazu).
Tato organizace má své volené orgány, předsedou je Mgr. Petr Ferenc. Spolupráce vedení školy
s odborovou organizací není formální, odborová organizace se podílí na činnosti školy i nad rámec
Zákoníku práce.
14.2
Spolupráce se Školskou radou
Ve Školské radě došlo na základě voleb ke změnám od 1. 1. 2012. Rada je devítičlenná, tři členové byli
zvoleni zákonnými zástupci nezletilých ţáků a zletilými ţáky, tři členové byli zvoleni pedagogickými
pracovníky a tři členové byli jmenováni zřizovatelem. Školská rada schválila.
Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých ţáků a zletilými ţáky:
JUDr. Hana Orletová (předseda), JUDr. Petr Angyalossy, PhD., Michel van den Brink (za zletilé ţáky)
Členové zvolení pedagogickými pracovníky:
Ing. Mgr. Hana Vacková (zapisovatel), Mgr. Jiří Kvapil, Mgr. Jan Dvorský
Členové jmenovaní zřizovatelem:
Ing. Pavel Horák, Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA., Bc. Miroslav Petřík
Školská rada se zapsala do historie iniciací významné stavby stravovacího areálu
14.3
Spolupráce s rodiči
Sdruţení rodičů při Gymnáziu Olomouc – Hejčín tvoří tradiční základ spolupráce s rodiči. Sdruţení rodičů je
mimořádně aktivní. Kromě organizace mimoškolních akcí (plesy, oslavy) zajišťuje dotace pro zájmové
činnosti ţáků, ve spolupráci se školou organizuje třídní schůzky a zprostředkovává přenos informací mezi
rodiči a školou.
14.4
Spolupráce s absolventy
Intenzivní je spolupráce s nově zaloţenou Asociací absolventů Gymnázia Olomouc – Hejčín. Členové
asociace ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů organizují pro ţáky GH odborné semináře,
přednášky a besedy s odborníky z různých oborů z řad bývalých studentů Hejčína, kteří se etablovali ve
svých profesích v ČR i v zahraničí. Ve školním roce 2011/2012 byl zahájen také program Mentoring, který
bude pomáhat ţákům maturitních ročníku při volbě vhodného povolání.
- 41 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009
15 Další sledované oblasti - 15.1 Realizace koncepčních materiálů kraje
15
Další sledované oblasti
15.1
Realizace koncepčních materiálů kraje
Pro vzdělávací koncepci školy je závazný „Dlouhodobý záměr rozvoje školství Olomouckého kraje“.
V materiálu PRÚOOK je pro školství relevantní zejména kapitola 4. Lidské zdroje. Koncepci těchto
programů se na Gymnáziu Olomouc – Hejčín daří plnit zejména v těchto oblastech:
15.2
Intenzivní jazyková příprava
V bilingvním šestiletém studiu je dotace cizích jazyků zcela bezkonkurenční, ve čtyřletém a osmiletém
studiu je jako 1. cizí jazyk určen jazyk anglický, druhý cizí jazyk volí z N, Š, Fr, R. Oproti GUP (generálnímu
učebním plánu) je zvýšená hodinová dotace 1. i 2. cizího jazyka, v osmiletém studiu zařazen 2. cizí jazyk
uţ od tercie - GUP předpokládá aţ od kvinty. V rámci rozvojového programu gymnázií, vyhlášeným MŠMT,
bylo navýšení 2 vyučovacích hodin týdně na vyšším gymnáziu realizováno zejména posílení dalších hodin
anglického jazyka (v některých ročnících aţ 5 hodin týdně anglického jazyka).
Znalosti studentů jsou prověřovány srovnávacími testy – v republikovém hodnocení CERMAT je škola ve
všech cizích jazycích zařazena mezi nejlepší v ČR).
Motivace obyvatel k podnikání a zaměstnání, pruţnost vzdělávacích aktivit, nedostatek pracovní síly ve
strojírenství a dalších technických oborech:
V učebních plánech byla posílena výuka technických předmětů a informatiky. Tímto byli ţáci přirozenou
formou motivováni ke studiu na technických vysokých školách. Zde škola vyuţívá všech forem výuky:
povinná výuka, nepovinná výuka, zájmový útvar (krouţek, klub). V návaznosti na to škola organizovala
v moravských lokalitách exkurze, např.: jaderná elektrárna Dukovany, elektrárna Dlouhé stráně, INVEX
Brno apod.
15.3
Ekologická výchova
Ekologická výchova je standardní součástí vyučování. V rámci programu EVVO byl škole schválen projekt
na zbudování školního jezírka, které jiţ bylo dokončeno. Předmětová komise Biologie pravidelně
spolupracuje s ekologickým hnutím Brontosaurus při pořádání interaktivních seminářů pro ţáky naší školy.
Konkrétním příspěvkem k ekologické výchově bylo pokračování zavedeného sběru tříděného odpadu na
škole.
LS
RNDr. Evţen Mayer v. r.
ředitel školy
V Olomouci dne 25. srpna 2012
Projednáno v Pedagogické radě Gymnázia Olomouc – Hejčín dne 29. 8. 2012
Schváleno Školskou radou Gymnázia Olomouc – Hejčín:
JUDr. Hana Orletová v. r.
předsedkyně školské rady
V Olomouci dne: 15. 10. 2012
- 42 -
16
Přílohy:
Učební plán gymnázia – vybrané předměty v jazyce anglickém. Schválilo MŠMT ČR č. j. 19 958/200323 dne 19. 5. 2003 s platností od 1. 9. 2003 pro Gymnázium Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
Učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem. Schválilo MŠMT ČR č. j. 19 671/2006-26 dne
27. 9. 2006 s platností od 1. 10. 2006.
Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem. Schválilo MŠMT ČR č. j. 19 671/2006-26 dne
27. 9. 2006 s platností od 1. 10. 2006 počínaje prvním ročníkem.
Učební plán gymnázia osmiletého, vychází ze Školního vzdělávacího programu Gymnázia Olomouc –
Hejčín, č.j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009 (Úplný ŠVP je k dispozici na www.gytool.cz a v písemné
podobě ve škole).
Učební plán gymnázia čtyřletého, vychází ze Školního vzdělávacího programu Gymnázia Olomouc –
Hejčín, č.j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009 (Úplný ŠVP je k dispozici na www.gytool.cz a v písemné
podobě ve škole).
Učební plán gymnázia šestiletého, vychází ze Školního vzdělávacího programu Gymnázia Olomouc –
Hejčín, č.j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009 (Úplný ŠVP je k dispozici na www.gytool.cz a v písemné
podobě ve škole).
Údaje o hospodaření školy (Rozvaha 2011, Výkaz zisku a ztráty 2011, Příloha účetní uzávěrky 2011).
- 43 -
- 44 -
- 45 -
- 46 -
- 47 -
- 48 -
Učební plán vzdělávacího oboru: Gymnázium – všeobecné, 7941K81 (osmileté)
Součást Školního vzdělávacího programu, č. j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009
Předmět
Ročník
Počet hodin předmětu týdně
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Celkem
Český jazyk a lit.
5
4
4
4
3
3
3
4
30
Anglický jazyk
4
4
4
4
5
5
4
4
34
Další cizí jazyk
-
-
3
4
3
4
3
4
21
Občanská výchova
2
1
1
1
-
-
-
-
5
Základy společenských věd
-
-
-
-
1
1
2
2
6
Dějepis
2
2
2
2
2
2
2
-
14
Matematika
5
4
4
4
4
4
4
4
33
Fyzika
2
2,5
2
2,5
3
2
3
3
20
Chemie
-
2,5
2
2,5
2
3
2
-
14
Biologie
2
2
2
2
2
3
2
2
17
Zeměpis
2
2
2
2
2
2
-
-
12
Informatika a výp. technika
-
-
2
-
2
-
-
-
4
Hudební výchova
1
1
1
1
Výtvarná výchova
2
2
1
1
2
2
-
-
14
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
2
2
2
16
Volitelný předmět 1
-
-
-
-
-
-
2
2
4
Volitelný předmět 2
-
-
-
-
-
-
2
2
4
Volitelný předmět 3
-
-
-
-
-
-
2
2
4
Volitelný předmět 4
-
-
-
-
-
-
-
2
2
29
29
32
32
33
33
33
33
254
Celkem hodin
- 49 -
Učební plán vzdělávacího oboru: Gymnázium – všeobecné, 7941K41 (čtyřleté)
Součást Školního vzdělávacího programu, č. j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009
Předmět
Ročník
Počet hodin předmětu týdně
I.
II.
III.
IV.
Celkem
Český jazyk a literatura
3
3
3
4
13
Anglický jazyk
5
5
4
4
18
Další cizí jazyk
3
4
3
4
14
Základy společenských věd
1
1
2
2
6
Dějepis
2
2
2
-
6
Matematika
4
4
4
4
16
Fyzika
3
2
3
3
11
Chemie
2
3
2
-
7
Biologie
2
3
2
2
9
Zeměpis
2
2
-
-
4
Informatika a výpočetní technika
2
-
-
-
2
Hudební výchova / Výtvarná výchova
2
2
-
-
4
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Volitelný předmět 1
-
-
2
2
4
Volitelný předmět 2
-
-
2
2
4
Volitelný předmět 3
-
-
2
2
4
Volitelný předmět 4
-
-
-
2
2
33
33
33
33
132
Celkem hodin
- 50 -
Učební plán vzdělávacího oboru: Gymnázium – výuka předmětů v cizím jazyce, 7941K610
(šestileté)
Součást Školního vzdělávacího programu, č. j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009
Předmět
Ročník
Počet hodin předmětu týdně
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
Český jazyk a literatura
4
3
3
4
3
4
21
Anglický jazyk
9
10
4
4
4
4
35
Další cizí jazyk
-
-
4
4
4
4
16
Základy společenských věd
1
1
1
1
2
2
8
Dějepis
2
2
2
2
2
-
10
Matematika
3
3
4
4
3
3
20
Fyzika
2
2,5
3
2
3
2
14,5
Chemie
2
2,5
2
3
2
-
11,5
Biologie
2
2
2
3
2
2
13
Zeměpis
1
2
2
2
-
2
9
Informatika a výp. technika
2
-
2
-
-
-
4
Hudební výchova
1
1
Výtvarná výchova
1
1
2
2
-
-
8
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
2
12
Volitelný předmět 1
-
-
-
-
2
2
4
Volitelný předmět 2
-
-
-
-
2
2
4
Volitelný předmět 3
-
-
-
-
2
2
4
Volitelný předmět 4
-
-
-
-
-
2
2
32
32
33
33
33
33
196
Celkem hodin
- 51 -
Download

V ý r o č n í z p r á v a - Gymnázium Olomouc