MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU
ODBOR DOPRAVY
U Cukrovaru 1087
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:
278 88 Kralupy nad Vltavou
MUKV-S 506/2013/D/Br
MUKV 7474/2013 OD/Br
V.Brtník
315 739 956
[email protected]
8.3.2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
obec Chvatěruby, IČO 00236870, 278 01 Chvatěruby 46,
zastoupená starostou obce Františkem Derflem
(dále jen "stavebník") dne 14.2.2013 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na
stavbu:
"Rekonstrukce místních komunikací po provedené splaškové kanalizaci v obci Chvatěruby"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 107/87, 107/34, 107/21, 98/2, 97/1, 235/1, 473, 451, 471, 236,
210/28, 210/1 k. ú. Chvatěruby . Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením
zahájeno (změna spočívá v prodloužení platnosti níže uvedeného rozhodnutí). Městský úřad Kralupy nad
Vltavou, odbor dopravy vydal na stavbu stavební povolení dne 20.1.2011 pod č.j.
MUKV35091/2010/OD/Ma, které nabylo právní moci dne 23.2.2011.
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 118 odst. 2 a § 112 odst. 1 stavebního zákona
zahájení řízení o změně stavby před dokončením, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona
upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor
dopravy, úřední dny pondělí a středa od 8:00 - 12:00 a 12:45 - 17:00 hodin, čtvrtek od 12:00 - 15:00
hodin).
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Č.j. MUKV 7474/2013 OD
str. 2
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Vladimír Brtník
referent odboru dopravy
oprávněná úřední osoba
vyvěšeno dne
podpis a razítko
sejmuto dne
podpis a razítko
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
obec Chvatěruby, IDDS: 4kvbnfh
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefónica O2 Czech Republic, IDDS: d79ch2h
Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org., Jiráskova č.p. 439, 295 80 Mnichovo Hradiště
Povodí Vltavy s. p., Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5
Veřejnou vyhláškou:
Alena Nováková
Jan Krejčí
Ivanka Hájková
Iva Jelínková
Libuše Kubrová
Evžena Holubová
Václav Vidím
Naděžda Vidimová
Ing. Luboš Kozák
Libor Popelka
Jana Popelková
Miloslava Janoušková
Andrea Tylová
Violeta Panova
Vratislav Saibic
Jolana Saibicová
Jaroslav Dobš
Jiří Záda
Jiřina Zádová
Libor Horyna
Ivana Horynová
Josef Štorkán
Vratislava Saibicová
Čechova 960
Chržínská 700
Dvořákova 469/43
278 01
278 01
273 24
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
277 45
Kralupy nad Vltavou
Chvatěruby 75
Velvary
Kralupy nad Vltavou
Chvatěruby 77
Chvatěruby 78
Chvatěruby 86
Chvatěruby 86
Chvatěruby 83
Chvatěruby 176
Chvatěruby 176
Chvatěruby 82
Chvatěruby 228
Chvatěruby 120
Chvatěruby 204
Chvatěruby 204
Chvatěruby 171
Chvatěruby 165
Chvatěruby 165
Chvatěruby 189
Chvatěruby 189
Chvatěruby 54
Kozomín 1
Č.j. MUKV 7474/2013 OD
Vlastimil Kejla
Alena Kejlová
Vratislav Kejla
Milena Kejlová
Ing. Michal Sedláček
Jiřina Sedláčková
Jan Dobeš
Jiří Dobeš
Pavel Dobeš
Josef Davídek
Věra Davídková
Jolana Kyliánková
Štěpánka Matějovská
Petr Tužil
Eva Tylová
Ing. Leoš Nevosad
Radka Nevosadová
Ing. Radmila Karafiátová
Marcela Bielerová
Hana Kondratěvová
Jiří Matějovský
Iva Nemešová
Miroslav Černý
Lucie Černá
Eliška Luhanová
Josef Soukup
Martin Chocholka
Roman Chocholka
Helena Chocholková
Michal Hanko
Simona Kejhová
Martin Řeřábek
Helena Neradová
Tomáš Dulovec
Jaroslava Hofmanová
Jaroslav Soukup
Jiří Soukup
Radek Rubeš
Josef Soukup
Luboš Černý
Miroslav Svoboda
Michal Svoboda
Radim Novák
Jaroslav Málek
Eva Nováková
Alena Chodcová
Miluše Kasíková
Věra Hostašová
Jana Matoušková
Martin Zygmund
Petra Zygmundová
František Zygmund
Miroslava Zygmundová
Miloslav Martinek
Marie Martinková
Josef Soukup
Pavel Rajter
Alena Rajterová
str. 3
Kpt. Jaroše 270
Pod Dálnicí 1283/3
Čejkovka 633
Na Skalách 1213
17. Listopadu
Jana Palacha 1093
Národní 949/19
Nádražní 21
Sídl. Hůrka 1057
Dandova 2619/13
Sídl. Hůrka 1059
Plzeňská 241/171
Jinonická 694/7
Dr. E. Beneše 609
Sdružení 1331/37
Dreyerova 639/11
Tovární 46/15
Kosmonautů 1544/10
Hakenova 692
Hakenova 692
250 70
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
141 00
270 51
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
293 01
293 01
110 00
278 01
252 63
278 01
193 00
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
150 00
158 00
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
140 00
152 00
278 01
417 01
415 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
Odolena Voda
Chvatěruby 203
Chvatěruby 201
Chvatěruby 201
Chvatěruby 213
Chvatěruby 213
Chvatěruby 119
Praha 4
Lužná
Chvatěruby 188
Chvatěruby 188
Chvatěruby 170
Chvatěruby 181
Chvatěruby 220
Chvatěruby 127
Chvatěruby 206
Chvatěruby 206
Kralupy nad Vltavou
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Praha
Chvatěruby 124
Roztoky
Kralupy nad Vltavou
Praha
Chvatěruby 131
Kralupy nad Vltavou
Chvatěruby 162
Chvatěruby 162
Chvatěruby 25
Praha
Praha
Kralupy nad Vltavou
Chvatěruby 116
Chvatěruby 122
Chvatěruby 122
Chvatěruby 122
Chvatěruby 109
Chvatěruby 111
Chvatěruby 103
Chvatěruby 113
Chvatěruby 211
Praha
Praha
Chvatěruby 99
Dubí
Teplice
Chvatěruby 100
Chvatěruby 101
Chvatěruby 108
Chvatěruby 108
Kralupy nad Vltavou
Kralupy nad Vltavou
Chvatěruby 91
Chvatěruby 91
Chvatěruby 180
Chvatěruby 208
Chvatěruby 208
Č.j. MUKV 7474/2013 OD
Martin Kouba
Iveta Koubová
Miloslava Veselá
Monika Bresťáková
Dagmar Růžková
Marie Hanzlíková
Jaroslav Červeňanský
Hana Červeňanská
Mgr. Bohuslava Jelínková
Pavel Micka
Romana Micková
Marian Konvalinka
František Soukup
Jindřiška Soukupová
František Pečínka
Zdeňka Pečínková
Anna Veselá
Ing. Milan Veselý
Věra Sparavalo
Miroslava Kostomlatská
Zdeňka Rohanová
Zdeňka Zapletalová
Jan Čech
Miluše Čechová
Zdeňka Veselá
Květoslava Širovská
Květoslava Chvojková
Blanka Lacková
Miloslav Hudec
Marie Hudecová
Ivana Smetáková
Římskokatolická farnost
Kralupy nad Vltavou
Státní statek Křivoklát
MUDr. Michaela Burianová
Ing. Jan Vahalík
Ing. Vladimíra Vahalíková
Květoslava Dolinská
Zdeněk Blažek
Marie Blažková
Ing. Marie Kozlová
Miloslava Bicanová
Jiří Houška
Martin Houška
Marie Houšková
Markéta Chadimová
Václav Zvolský
Jana Zvolská
Růžena Hukalová
Zdeněk Míka
PaedDr. Jarmila Panochová
Martina Broučková
Marek Pokorný
Vladimír Brychta
František Srbek
Hana Srbková
Jindřich Trpišovský
str. 4
Kolbenova 650/22
Vilová 385/4
Dušní 7/13
Staré Ouholice 18
Šimonova 1109/3
Vackova 1560/10
Sídl U Cukrovaru 1072
Chmelova 212
U Smaltovny 1359/7
Palachova 1614/34
Palackého 1238/17
Rodopská 3156/10
Hejtmanská 635
Sídl. U Cukrovaru 1084
Šálecká 47
Lobeč 1100
Bukol 43
Sídliště Lobeček 660
Krynická 503/25
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
190 00
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
108 00
110 00
277 52
278 01
163 00
278 01
278 01
155 00
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
Chvatěruby 92
Chvatěruby 92
Chvatěruby 92
Chvatěruby 90
Chvatěruby 147
Praha 9
Chvatěruby 110
Chvatěruby 110
Chvatěruby 112
Chvatěruby 79
Chvatěruby 79
Chvatěruby 81
Chvatěruby 169
Chvatěruby 169
Chvatěruby 187
Chvatěruby 187
Chvatěruby 149
Praha 10
Praha 1
Staré Ouholice
Chvatěruby 141
Praha
Chvatěruby 142
Chvatěruby 142
Praha 5
Chvatěruby 145
Chvatěruby 145
Chvatěruby 145
Chvatěruby 157
Chvatěruby 157
Kralupy nad Vltavou
Kralupy nad Vltavou
270 23
170 00
412 01
412 01
143 00
278 01
278 01
278 01
198 00
277 45
278 01
278 01
250 69
278 01
278 01
278 01
278 01
Křivoklát 73
Praha
Litoměřice
Litoměřice
Praha
Chvatěruby 185
Chvatěruby 185
Chvatěruby 47
Praha
Kozomín 82
Kralupy nad Vltavou
Chvatěruby 154
Máslovice
Chvatěruby 12
Chvatěruby 12
Kralupy nad Vltavou
278 01
277 44
278 01
278 01
278 01
278 01
181 00
Chvatěruby 155
Vojkovice – Bukol
Kralupy nad Vltavou
Chvatěruby 71
Chvatěruby 89
Chvatěruby 89
Praha
Č.j. MUKV 7474/2013 OD
Josef Páv
Marek Tužil
Josef Vařák
Simon Chadraba
Sandra Tomsa
Ilona Koláčová
Ing. Marcela Lomozová
Ing. Iveta Hofmannová
Richard Tabach
Josef Kasalický
Milan Vaňák
Petr Vaňák
Jitka Nováková
Blanka Hrancová
Pavel Doksanský
Růžena Doksanská
Růžena Formánková
Milada Štorkánová
František Derfl
Ivana Derflová
Alena Panochová
Jiřina Hojdová
Milan Papírník
Libuše Kubrová
Ing. Petr Cingr
Ing. Petra Cingrová
Ladislav Kejmar
Karel Pavlík
Hana Pavlíková
Hedvika Kejmarová
Vladislav Seidl
Libuše Seidlová
Ing. Daniel Derfl
JUDr. Radim Drášil
JUDr. Lucie Drášilová
Josef Němota
Martina Leidlová
Pavlína Drahokoupilová
František Kříž
Ludmila Křížová
Josef Šabouk
Petr Schovanec
Věra Schovancová
Ing. Martin Jalovecký
Lenka Jalovecká
Václav Zahradníček
Jarmila Zahradníčková
Lenka Brychtová
Alfréda Moravcová
Blanka Červenková
Jaroslav Weinhauer
Oldřich Karas
Anna Karasová
Vlastimil Žák
Brendan R Scott
Hana Rebcová
Zdeněk Vondrka
Vladimíra Vondrková
str. 5
Bezdědice 3
Vítkova 318/1
Janského 2371/89
Bělohorská 1134/197
Družstevní 680
Brčkov 131
Rejvíz 38
Litevská 2572
Litevská 2572
Mládežnická 836
Řešovská 493/14
Sídliště 149
Pod Makovým vrchem 541
Zelenohorská 499/31
Náplavní 2011/5
Třída Osvobození 366
Dvory 100
Rumburská 261/17
Rumburská 261/17
Bílinská 508/20
Na Slovance 1115/10
Na Slovance 1115/10
Lidové nám. 143
Cíglerova 1083/18
Cíglerova 1083/18
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
294 25
186 00
155 00
278 01
162 00
278 01
273 26
793 76
272 01
272 01
272 01
278 01
278 01
278 01
181 00
267 21
345 62
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
181 00
278 01
278 01
120 00
261 01
273 27
278 01
288 02
190 00
190 00
190 00
278 01
278 01
182 00
182 00
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
278 01
190 00
190 00
Chvatěruby 2
Chvatěruby 170
Chvatěruby 191
Chvatěruby 19
Chvatěruby 19
Chvatěruby 74
Bezdědice
Praha
Praha
Chvatěruby 8
Praha 6
Kralupy nad Vltavou
Olovnice
Rejvíz
Kladno
Kladno
Kladno
Chvatěruby 54
Chvatěruby 175
Chvatěruby 175
Praha 8
Tmaň
Holýšov
Chvatěruby 77
Chvatěruby 96
Chvatěruby 96
Chvatěruby 94
Chvatěruby 115
Chvatěruby 115
Chvatěruby 94
Praha 8
Chvatěruby 55
Chvatěruby 175
Praha 2
Příbram
Otvovice 238
Chvatěruby 184
Dvory
Praha
Praha
Praha 9
Chvatěruby 73
Chvatěruby 73
Praha
Praha
Chvatěruby 200
Chvatěruby 200
Chvatěruby 71
Chvatěruby 70
Kralupy nad Vltavou
Chvatěruby 117
Chvatěruby 123
Chvatěruby 123
Chvatěruby 49
Chvatěruby 87
Chvatěruby 52
Praha 9
Praha 9
Č.j. MUKV 7474/2013 OD
str. 6
dotčené správní úřady
Policie České republiky, KŘP Stř. kraje, Bezručova č.p. 2796, 276 01 Mělník
NIPI ČR o.s., Náměstí Republiky č.p. 3, 110 00 Praha 1
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IČO 70885371, územní odbor Mělník, IDDS: prqhp9p
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,OŽP, Palackého nám. č.p. 6, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor RIaSM – památková péče, U Cukrovaru č.p. 1087, 278 01
Kralupy nad Vltavou 1
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, Palackého č.p. 6, 278 01
Kralupy nad Vltavou 1
Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště Mělník, Pražská č.p. 391, 276 01 Mělník 1
Archeologický ústav AV-ČR, IDDS: fxcng6z
Vojenská ubytovací a stavební správa, Hradební č.p. 12, 110 15 Praha 1-Staré Město
Ostatní
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, SAOISV, U Cukrovaru č.p. 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Download

M STSKÝ Ú AD KRALUPY NAD VLTAVOU